O chrześcijanach czasów ostatecznych – św. Ignacy Brianczaninow

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Starcy – narratorzy z prostotą i wiernością przedstawili niezwykłą duchową doskonałość monastycyzmu pierwszych wieków chrześcijaństwa, jak również różnorodność zainteresowań wielu jego członków i niemocą skażonej upadkiem natury. I wraz z wiernością, połączoną z prostotą, jakimi wyróżnia się ten obraz – stan starożytnego monastycyzmu, będąc oddzielonym od nas przestrzenią wielu stuleci, pozostaje jednak niezbyt jasnym, tak jak budynek, oddzielony od spojrzeń gęstą mgłą.

Od wizji, przedstawianej starożytnością, zwróćmy się do wizji, przedstawianej współczesnością. Co powinniśmy powiedzieć o sobie? Jak mamy żyć, jak postępować? Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć u starożytnych mnichów: oni przepowiedzieli o naszym położeniu; oni również nakreślili sposób działania w tym położeniu. „W ostatnim czasie, – powiedział jeden z nich, – ci, którzy zgodnie z prawdą będą pracować dla Boga, rozważnie ukryją się przed ludźmi i nie będą czynić wśród nich znaków i cudów, jak w chwili obecnej. Pójdą oni drogą działania, zaznaczonego pokorą, i w Królestwie Niebieskim okażą się większymi od Ojców, którzy wsławili się znakami”.

Jaka jest najdokładniejsza wskazówka, jaka jest pociecha dla nas w tych proroczych słowach wielkiego ascety i noszącego Ducha Ojca! Ze względu na mnożenie pokus, ze względu na ich powszechność i dominację, z powodu zapomnienia przykazań Ewangelii i lekceważenia ich przez całą ludzkość – dla chcącego się zbawić konieczne jest usunięcie się ze społeczności ludzkiej w ustronie zewnętrzne i wewnętrzne.

Z powodu wyczerpania się błogosławionych przewodników, ze względu na mnożenie się fałszywych nauczycieli, oszukanych diabelskim urokiem i wciągających cały świat do tego oszustwa, niezbędne jest zamieszkanie w miejscu, wypełnionym pokorą, potrzebne jest najdokładniejsze życie według przykazań ewangelicznych, niezbędne jest połączenie modlitwy z płaczem za sobie i całą ludzkość, konieczna jest ostrożność przed wszelkim dążeniem do dokonywania dzieł Bożych tylko siłami ludzkimi, pomijając działanie i tworzenie tych Dzieł przez Samego Boga. Zbawiający się niech zbawi swoją duszę,  powiedziano resztce Chrześcijan, powiedziano przez Ducha Bożego.

Ratuj siebie! Błogosławiony jesteś, jeśli znajdziesz jednego wiernego współpracownika w dziele zbawienia: jest to – wielki i rzadki w naszych czasach Dar Boży. Uważaj, chcąc zbawić bliźniego, żeby nie wciągnął on ciebie do zgubnej otchłani. To ostatnie zdarza się co godzinę. Odstępstwo zostało dopuszczone przez Boga: nie próbuj powstrzymać go niedołężną ręką twoją. Odsuń się, uchroń się przed nim sam: niechaj to ci wystarczy. Zapoznaj się z duchem czasu, zbadaj go, aby w miarę możności uniknąć jego wpływu. „Obecnie prawie nie ma prawdziwej pobożności,- mówił już Święty Tichon sto lat przed tym: – obecnie – jest sama obłuda”.

Bój się obłudy po-pierwsze w samym sobie, następnie w innych: bój się właśnie dlatego, że jest ona w charakterze czasu i jest w stanie zarazić każdego podczas najmniejszego odchylenia w stron lekkomyślnego zachowania. Nie działaj na pokaz przed ludźmi, ale w tajemnicy dla twego zbawienia, przed oczami Boga – i niech oczyści się twoje zachowanie z obłudy.

Nie osądzaj bliźnich, pozostawiając sąd nad nimi Bogu – i oczyści się serce twoje z obłudy. Ścigaj obłudę w sobie, wypędzaj ją z siebie; odwracaj się od zarażonych przez nią mas, działających świadomie i nieświadomie w jej kierunku, przykrywających służenie światu służeniem Bogu, zamiast dóbr tymczasowych szukaj dóbr wiecznych, przykrywających maską świętości grzeszne życie i duszę, w całości oddaną namiętnościom.

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info