Pastorală la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos Anul mântuirii 2020

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Pastorală la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos

Anul mântuirii 2020

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor creștinilor iubitori de Hristos

Iată a sosit unul din cele mai frumoase praznice ale Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Nașterea Mântuitorului a fost vestită atât la neamurile păgâne cât și la poporul lui Israel. Toți Proorocii Vechiului Testament au vestit Nașterea Mântuitorului din Sfânta Fecioară Maria. Nu mai puțin păgânilor prin preotesele zeilor, care erau fecioare și Duhul Sfant s-a lipit de ele pentru curația lor și au proorocit Nașterea Mântuitorului așa după cum o să menționez mai departe. De când Dumnezeu i-a scos din Rai pe Adam și Eva le-a prezis și izbăvirea. Iată ce spune Sfânta Scriptură: „Dușmănie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția Ei. Seminția ei îți va urmări zdrobirea capului tău, iar tu îi vei ținti călcâiul ei (mărturia Patriarhului Iacov capitolul 49 – V. 10).  Domnitor din Iuda nu va lipsi și nici cârmuitor din coapsele lui, până va veni ceea ce i-a fost hărăzit: și acela va fi Așteptarea Neamurilor” (Numeri cap 24 v. 17) . Proorocia lui Valaam vrăjitorul: „O stea va răsări din Iacov și un om se va ridica din Israel și va zdropi căpeteniile Moabului și toți fii lui Sit îi va prăda.” După care urmează unele proorocii ale unor preotese ale zeilor (Șibilele) despre Nașterea Mântuitorului. 

Iubiților fii duhovnicești 

Tot în acest context, legat de Nașterea Mântuitorului, aș putea adăuga mărturia Sfântului Mucenic Procopie, născut în cetatea Elia, Ierusalimul de astăzi, care atunci când pătimea pentru Hristos a răspuns ighemonului care-l interoga, astfel : „O, ighemoane, dacă vei voi să mă asculţi cu răbdare, îţi voi arăta mărturii despre Dumnezeul nostru şi din cărţile voastre; însă de la început îţi grăiesc că Unul este Dumnezeul adevărat, din fire neschimbat, fără patimă, mai înainte de veci şi veşnic; iar nu zeii cei mulţi care sunt supuşi patimilor şi schimbărilor, care s-au arătat sub ani şi şi-au luat sfârşitul. Nu ştii oare pe Hermes al vostru, cel numit Trismeghistos, adică întreit de mare? Asemenea şi pe Socrat? Aceştia întăresc că unul este Dumnezeu, iar nu mulţi. Mai întâi ascultă pe Hermes, care scrie astfel către doctorul Asclipie: «Stăpânul şi Ziditorul tuturor, pe care Il numim Dumnezeu, a zidit lumea aceasta văzută şi simţită. Şi de vreme ce a văzut că această primă şi singură lume pe care a zidit-o este preafrumoasă şi preaplină de toate bunătăţile, s-a minunat de dânsa şi a iubit-o foarte, ca pe o făptură a sa».

Deci vezi, o, ighemoane, că Hermes al vostru nu mărturiseşte că ar fi mulţi dumnezei, ci unul; căci dacă ar fi fost mai mulţi dumnezei, atunci n-ar fi fost una, mai înainte de veci fire a dumnezeirii, ci mai multe firi care se fac sub ani, pentru că voi ziceţi că unii din zei sunt mai dinainte, iar alţii mai de pe urmă. Şi voi numiţi pe unul» zeul cerului, pe altul, al mării, iar pe alţii, ai altor lucruri ce se văd pe pământ. Oare nu pentru aceasta a fost osândit Socrate al vostru de atenieni ca să bea otravă, fiindcă lepăda pe zeii cei mulţi?

Iar pe aceia pe care voi îi numiţi zei fără de moarte, întâi Die, mai-marele zeilor, ucigaşul de tată şi bărbatul surorii sale, oare nu petrecea în Creta şi au nu se vede acolo până astăzi mormântul lui? Iar Poseidon al vostru oare nu era mai-marele tâlharilor, răpitor şi pierzător; şi oare mormântul lui nu se află în Calabria? Deci cum ziceţi că zeii voştri sunt fără de moarte, când ei au murit ca nişte oameni şi mormintele lor se văd, şi toate lucrurile lor cele rele le ştiu bine scriitorii de cărţi greceşti şi latineşti? Unii ca aceştia sunt zeii voştri, care sunt mustraţi şi huliţi nu numai de creştini, dar şi de închinătorii lor.

Şi, pentru că despre Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, ai zis: «S-a născut din femeie şi S-a răstignit», deci ascultă despre Dânsul tainele care se găsesc şi în cărţile voastre. Au nu o proorocită a voastră, care se numeşte Sibila – aceea ale cărei cărţi le-a cumpărat cu mare preţ Tarcviniu, împăratul Romei -, a scris în cartea sa a doua, despre întruparea lui Hristos din Preacurata Fecioară, astfel: «Când pe Cuvântul lui Dumnezeu Il va naşte Fecioara şi în miez de zi înseninată se va arăta o stea de la Răsărit, vestind oamenilor muritori acea mare minune, atunci va veni la dânşii Fiul Dumnezeului Celui mare, purtând trup ca şi al celor de pe pământ. Aceluia filozofii îi vor aduce daruri: aur, smirnă şi tămâie şi toate acestea vor fi plăcute».

Asemenea şi despre crucea lui Hristos, tot aceeaşi Sibilă grăieşte: «O, fericite lemn, pe care va fi întins Dumnezeu, tu eşti vrednic nu pământului, ci cerului!» Apoi grăieşte încă şi despre a doua venire: «Impăratul cel mare, Care stăpâneşte toţi vecii, va veni din cer, voind singur să judece tot trupul şi toată lumea. Credincioşii şi necredincioşii Il vor vedea că este Dumnezeu, căci va sta pe un scaun înalt şi va răsplăti fiecăruia după faptele sale».

Dacă vei mai voi să auzi şi oarecare înainte vestiri ale lui Apolon Pitiul, ale lui Amonie cel din Libia şi ale lui Dodonie şi Pergamen, citeşte cu luare aminte cărţile lor şi vei şti că Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel de sus, a fost vestit de dânşii mai înainte, că are să vină spre mântuirea şi înnoirea neamului omenesc. Căci atunci când Iason, boierul argonauţilor, întreba pe Apolon din Delfi despre capiştea ce era zidită mai întâi în Atena, zicând: «Proorocule Apolon, cel cu chip de soare, spune-ne al cui va fi lăcaşul acesta în neamurile cele de pe urmă?» Apolon a răspuns: «Faceţi toate cele ce vă îndeamnă pe voi spre cinstire, iar eu vă mărturisesc vouă un Dumnezeu Care împărăteşte întru cei de sus, al Cărui Cuvânt nepieritor se va zămisli în Curata Fecioară şi ca o săgeată slobozită dintr-un arc de foc va pleca şi va trece prin mijlocul a toată lumea, prinzându-i pe toţi şi aducându-i în dar Tatălui. A Maicii Lui va fi această biserică şi numele ei va fi Maria».

Iar când Vatos a întrebat pentru Dumnezeu pe acelaşi Apolon, i-a răspuns: «Un bărbat ceresc îmi aduce primejdie asupra mea. Acela va pătimi, fiind Dumnezeu, dar nu va pătimi dumnezeirea, că amândouă vor fi în El, având de la Tatăl nemurire, viaţă şi putere, iar după maică El va avea moarte, cruce şi mormânt. Din ochii Lui vor curge lacrimi fierbinţi şi va sătura cinci mii de oameni cu cinci pâini. Despre El va zice tot omul: Hristos este Dumnezeul meu, Cel ce S-a răstignit, a murit, a înviat din mormânt şi la cer S-a înălţat»”.

 

Iubiților credincioși

Acestea sunt o parte din mărturtiile înțelepților eleniști pentru întoarcerea neamurilor la credința lui Hristos. Iar Proorocii Vechiului Testament toți în multe feluri au descoperit Nașterea Fiului lui Dumnezeu. Cea mai strălucită și mai clară pentru toți oamenii este mărturia proorocului Isaia:  Iată Fecioara în pântec v-a lua și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, ce se  tâlcuiește cu noi este Dumnezeu.” Toate aceste mărturii s-au împlinit la vremea lor. Iar noi acum ne aflăm la două mii și ceva de ani unde am văzut și am auzit mii și milioane de Sfinți Mucenici, Cuvioși, Ierarhi, și drepți care au plăcut lui Dumnezeu în mii de feluri. Trăim astăzi acele timpuri prezise și de Sfântul Ioan Evanghelistul și de Sfântul Apostol Pavel,  al lepădării de credință. Vedem că pentru cei care păzesc dreapta credință, încă Dumnezeu proslăvește sfinți și-n vremurile noastre; deci nu trebuie să slăbim în credință s-o păstrăm curată și sfântă așa cum au păstrat-o cei care au câștigat cununa dreptății și se roagă pentru noi ca să-i ajungem din urmă.

Deci și anul acesta să primim această Sfântă Sărbătoare a Nașterii Domnului cu aceeași bucurie ca în toți anii, cu veselie și cântări duhovnicești cu toate că pandemia care a cuprins întraga lume ne știrbește oarecum anumite întâlniri creștinești,  dar întru toate trebuie să mulțumim lui Dumnezeu .

Doresc creștinilor din Roma, Torino, Verona, Milano,  din toată Italia și de pretutindeni, aceleași urări de bine și să petreacă Sfintele Sărbători cu mare bucurie.

Cu  arhierești binecuvântări

Arhiepiscop și Mitropolitro

Vlasie

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, Amin.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info