Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Sekretariat Świątobliwego Synodu

№ 150/26.05.1995 r., protokół 420

Jego Najprzewielebniejszości, Metropolicie…

Zgodnie z postanowieniem Świątobliwego Synodu i wysokiemu nakazowi Powszechnego Patriarchy Bartłomieja, wzywamy Waszą Najprzewielebniejszość o przedstawienie swej opinii, w następujących punktach, odnośnie wspólnej daty świętowania przez wszystkich chrześcijan wielkiego święta Chrystusowego Zmartwychwstania.

– Jakie trudności z punktu widzenia społecznego, funkcjonalnego, kulturowego i psychologicznego istnieją wśród duchowieństwa i narodu w Waszej Bogiem zbawiającej się eparchii, które to utrudniają już teraz świętowanie Paschy wraz ze wszystkimi chrześcijanami?..

– Jakie są poglądy i życzenia prawosławnej owczarni odnośnie możliwości wspólnego świętowania Paschy z innosławnym, wśród których ona (owczarnia) żyje i z którymi to ma kontakty?

– Jakie ataki na prawosławną owczarnię mogą się pojawić, z powodu tylko jednej takiej możliwości świętowania Paschy, ze strony konkretnych konserwatywnych prawosławnych kręgów (starostylnicy, pozacerkiewne organizacje, tradycjonaliści, antyekumeniści, i inni im podobni), i na ile jest wygodnym dla Matki-Cerkwi podejmowanie kwestii o wspólnym świętowaniu Paschy?

– Jak i do jakiego stopnia innosławne kościoły, wyznania, organizacje i pozostali mogliby wykorzystać wspólne świętowanie Paschy na uszczerbek prawosławnej samoświadomości naszych wiernych, na ile istniejące prozelickie dążenia mogą zostać ułatwione poprzez takie świętowanie na uszczerbek Prawosławiu?

Oprócz tego, przyzywamy Waszą Najprzewielebniejszość zaproponować Cerkwi swe poglądy na ogólnie negatywne i aprobujące działania w tej sprawie, jak również i swoje referaty na ten temat, aby Matka-Cerkiew postanowiła czego ma dokonać w przyszłości.

W oczekiwaniu odpowiedzi od Waszej Najprzewielebniejszości przekazujemy Wam braterskie pozdrowienia od Jego Wszechświątobliwości, naszego Patriarchy, i pozostajemy z miłością w Panu.

Filadelfijski metropolita Meliton,

główny sekretarz Świątobliwego Synodu

Źródło tłum.: «Ορθόδοξος τύπος», № 1160, z 09.02.1996 r.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info