Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 3167

Do odczytania w cerkwiach

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2021

“kłaniać się Tobie, Słońcu Sprawiedliwości, i Ciebie poznawać, Wschód z wysoka, Gospodzinie, chwała Tobie”

Drodzy Ojcowie i Bracia, umiłowane dzieci narodzonego Gospodzina!

Wielkie święto Bożego Narodzenia ponownie nadeszło, aby przekazać nam swoją niebiańską radość i nadprzyrodzoną melodię, by nas zachwycić, uszlachetnić, zmiękczyć nasze dusze i wznieść nas. Rozpaczliwie potrzebujemy Jego boskiego natchnienia, ponieważ przeżywamy kryzys, czas wielkich prób, zarówno każdy z nas z osobna, jak i cała ludzkość jako całość. Pozwólcie, że przypomnę wam niektóre z najważniejszych prawd naszej świętej wiary, dla naszego umocnienia w Bogu z pomocą łaski Bożej.

W starożytnym Izraelu źli pasterze, zarówno polityczni, jak i religijni, byli często surowo potępiani przez świętych proroków i sprawiedliwych, ponieważ uważali, że owce, lud, należą do nich, podczas gdy oni należą do Boga. I tak, zamiast bezinteresownie się nimi opiekować, rozproszyli ich i prześladowali poprzez przemoc i ucisk, których używali. To problem wszechczasów, obecny w czasach Łaski. Tak więc przed Chrystusem rozwiązaniem problemu było oczekiwanie na przyjście Dobrego Pasterza, naszego Gospodzina i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zgromadzi i przywróci Swoje cierpiące i rozproszone owce. Jako Arcypasterz, pełen czułości, pokoju i miłości, chwalebny, ale jednocześnie pokorny, ustanowi Swoją Cerkiew na ziemi jako Dziedziniec i Arkę Zbawienia.

Prorok Izajasz widzi to jako „gałąź z korzenia Jessego, a gałąź wyrośnie z jego korzenia” (11,1), a prorok Jeremiasz ogłasza donośnym głosem: „Oto idą dni, mówi Gospodzin, a ja podniosę sprawiedliwą Odrośl dla Dawida, a Król będzie rządził, i będzie działał mądrze i wykona sąd i sprawiedliwość na ziemi ”(23,5). Nasz przychodzący Gospodzin Jezus Chrystus pojawi się jako wschodzące słońce, prawdziwe Słońce Prawdy i zostanie nazwany Królem wiecznego królestwa. Działa z mądrością i rozsądkiem, w przeciwieństwie do nierozumnych światowych władców. Ten, który „wyszedł zwycięsko i zwyciężył” (Obj. 6,2), sprawiedliwie sądzi i realizuje prawdziwą sprawiedliwość na ziemi. I w ostrym kontraście z niesprawiedliwymi władcami-ciemiężcami, Chrystus przynosi nam zbawczą sprawiedliwość, bezpieczeństwo i pokój, ponieważ wyzwala okrutnie uciśnionych przez tyrana, diabła, naszego prawdziwego zaprzysięgłego wroga; aby nowy Lud Boży mógł wołać z boską radością: „Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Źródłem sprawiedliwości, prawdy, zdrowia duszy i ciała oraz wolności znajduje się tylko w Bogu, w Bogoczłowieku, który jest Panem Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem, Mesjaszem i Odkupicielem, nadzieją „wszystkich krańców ziemi i tych, którzy są na dalekim morzu”.

* * *

Drodzy Ojcowie i Bracia!

Świętujemy wyjątkowe i niezwykłe wydarzenie: pokorne zstąpienie z Nieba do nas cierpiących, Syna i Słowa Boga Ojca w Duchu Świętym, który stworzył wszystko z nicości ku istnieniu. Zniża się, aby stać się Dzieciątkiem chwalebnym i opiewanym, zrodzonym z pokornej, ale Przenajświętszej i zawsze Dziewicy Matki. Przyjmuje mękę i krzyż, aby wybawić nas z niesprawiedliwych rąk zgubnego diabła, dając nam siłę przeciwko niemu, abyśmy go szydzili i podeptali.

Ponieważ tak bardzo nas umiłował, jest i pozostaje „na każdy dzień i godzinę”, jak zapewnia św. Teodor Studyta, naszym pomocnikiem, orędownikiem i schronieniem; chyba że sami Go odrzucimy, działając zgodnie z naszymi namiętnościami (por. Wielki Katechizm, 85.). Nic, co dzieje się w tym życiu, bez względu na to, jak smutne, niesprawiedliwe, uciążliwe i przygniatającym mogłoby być, nie może nas pokonać, dopóki pozostajemy nierozerwalnie związani przez wiarę i cnotę z Nowonarodzonym Dzieciątkiem Chrystusem, przedwiecznym Bogiem.

Na naszego Gospodzina nie mają wpływu ani wygląd, ani urząd czy godność ‒ On widzi głębię serc i zawsze dokonuje sprawiedliwego osądu. I z Boską sprawiedliwością będzie sądził wszystkich ludzi w czasie Swojego Powtórnego Przyjścia, zgodnie z ich czynami i wyborami życiowymi.

Tu na ziemi, w wirze bezprecedensowych sytuacji i prób naszych czasów, nawet my ‒ wierni chrześcijanie ‒ wydaje się, że tracimy poczucie Jego nieograniczonych Boskich darów i czasami czujemy, jakbyśmy płynęli po otwartym morzu, jak niewierzący, pozbawieni nadziei. Nie zapominajmy jednak o świetle Królestwa Chrystusa Zbawiciela, w którym On udzieli Swoim sługom, Swoim wybranym ‒ tym, którzy w cierpliwości pozostaną wierni do końca, Swoje dary przekraczające wszelkie zrozumienie i pojmowanie ‒ które m.in. oczywiście, On już teraz daje. Dajemy Mu dary znikome, a On, Obdarzający, obdarza nas najwznioślejszymi darami!

Jeżeli nasze serca są Jego przybytkiem i Żłobem, to Jego Boska mądrość i rozum wiernie poprowadzą nasze stopy i wewnętrznie ubogacą nas radością, zdrowiem, prawdą i wolnością, niezależnie od okoliczności i warunków zewnętrznych. Albowiem jesteśmy i pozostaniemy z jedynym Zwycięzcą, Odkupicielem i Wybawicielem ‒ naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, który udziela tym, którzy w Nim pokładają całą swoją nadzieję, przebaczenie grzechów i życie wieczne.

Obyśmy stali się godnymi czcicielami Jego Boskiego Majestatu i na zawsze Go wychwalali, harmonijnie śpiewając Jego chwałę w Niebie wraz z Jego Świętymi Aniołami, w Jego wiecznym Królestwie!

Chrystus się Rodzi!

Arcybiskup

† Ateński KALLINIK

Członkowie synodu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info