Przysięgi jezuickie oraz łacińskich biskupów na wierność papieżowi.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
EWANGELIA

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który  może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. (Mt 10, 28)

A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. (Łk 21, 8)

Św. mnich Sergiusz z Radoneża; zm. 1392 r.

“Jeśli wrogowie chcą od nas cześci i chwały – oddajcie im; jeśli chcą złota i srebra, damy i to, ale za imię Chrystusa, za wiarę prawosławną należy złożyć swoją duszę i przelać krew.

A teraz przejdźmy do tematu …

“Nie ma poważniejszego przestępstwa niż herezja…. i dlatego musi być wykorzeniana ogniem i mieczem.”[1]

PRZYSIĘGA ŁACIŃSKICH BISKUPÓW NA WIERNOŚĆ PAPIEŻOWI

„Ja N., wybraniec Kościoła N., od tego dnia będę wierny i posłuszny błogosławionemu Piotrowi Apostołowi i Świętemu Kościołowi Rzymskiemu oraz naszemu Władcy Papieżowi N i jego następcom kanonicznie ustanowionym (intrantibus). Nie będę naradzać się, zgadzać, ani działać w celu pozbawienia ich życia lub członka, albo w celu schwycenia ich (saptione) w podstępny sposób lub siłą nałożenia na nich rąk przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób, albo nie uczynię im jakiejkolwiek urazy, pod jakim to by nie było podstępnym pretekstem (colore). Nie wyjawię żadnego ich planu, które sami mi dowierzą lub za pośrednictwem swoich nuncjuszy, zdając sobie sprawę, że to im zaszkodzi. Nie pozostawiając swojej godności, będę im pomagać w celu zachowania i ochrony Rzymskiego Papiestwa i regalii[2] św. Piotra przeciwko jakiejkolwiek osobie. Spotykając się z legatem Apostolskiego tronu i towarzysząc mu, będę  odnosić się do niego z szacunkiem i pomagać mu w potrzebie. Postaram się chronić, zwiększać i roz powszechniać prawa, zaszczyty, korzyści i autorytet świętego Rzymskiego Kościoła, naszego Władcy Papieża i jego następcy. Nie będę uczestniczyć ani w planach, ani w działaniach, ani w naradach mających nieprzychylny zamysł wobec naszego Władcy lub samego Kościoła Rzymu, lub przeciwko osobie, prawu, czci, kondycji i władzy, gdyż jest to naganne. A jeśli dowiem się, że niektórzy ludzie o czymś takim dyskutują lub knują, to wtedy, na ile jest to możliwe, będę bardzo im przeszkadzać, i na ile będę w stanie, pośpiesznie dam o tym znać naszemu Władcy lub komuś innemu, poprzez kogo może dotrzeć do papieża taka informacja. Kanony św. Ojców, ustalenia, postanowienia, ograniczenia, ostrzeżenia i dekrety Apostolskie będę wypełniać wszelkimi siłami i zmuszę innych do przestrzegania. Heretyków, schizmatyków i sprzeciwiających się naszemu Gospodarzowi lub jego następcom, o których powiedziano powyżej, będę gnać i prześladować tak bardzo, jak tylko będę mógł (rosse persequar et impugnabo). Jeśli będę zaproszony  na sobó i nie zatrzyma mnie kanoniczna przeszkoda, to przyjdę. Co trzy lata sam osobiście będę przekraczać Apostolskie progi i zdam naszemu Władcy, jak i jego następcom, o których mowa powyżej, rachunek ze wszystkiego, co dotyczy mojej posługi duszpasterskiej, ze wszystkich spraw dotyczących stanu mojego Kościoła, odnośnie przestrzegania porządku przez kler i lud, a wreszcie ze wszystkiego, co w jakikolwiek sposób jest związane ze zbawieniem powierzonych mi dusz; apostolskie przykazania przyjmę z pokorą i na ile będzie to możliwe, dokładnie je wypełnię. Jeśli zostanę zatrzymany z powodu przeszkody prawnej, wówczas wszystko powyższe wypełnię z pomocą zaufanego posłańca, który otrzyma na to specjalne upoważnienie i zostanie wybrany spośród osób będących przy mojej katedrze (sarituli), lub posłańca, który otrzymał godność kościelną, lub który osobiście zasłużył na zaufanie (resonatum); a jeśli nie będzie u mnie takiej osoby to wówczas przez innego świeckiego prezbitera lub hieromnicha, który daje przykład prawości i wierności i został w pełni pouczony odnośnie wyżej powiedzianych tematów. Poprzez owego posłańca postaram się, wraz z prawnymi dowodami, donieść kardynałowi-sprawozdawcy (pronentem), członkowi kongregacji św. Soboru Kościoła Rzymskiego o zaistniałej przeszkodzie. Majątku, określonego na wydatki mojego stołu, nie będę sprzedawać, ani przekazywać, ani przyswajać sobie w roli spadkobiercy (non infendabo), ani zamieniać go w jakikolwiek inny sposób, choćby za zgodzą kapituły mojego Kościoła, lecz bez wiedzy Rzymskiego Arcykapłana. A jeśli zdecyduję się na te ustępstwo na  rzecz kogoś innego, to zgadzam się na poddanie mnie karze określonej w uchwale wydanej na ten temat. Tak niech mi  dopomoże Bóg  i ta święta Ewangelia.”[3]

Tekst łaciński:

“Ego N., electus Ecelesiæ N., ab bac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro Apostolo, sanæctague Romanæ Ecclesiæ, et Domino nostro, Domino N. Papæ N. suisque successoribus, canonice intrantibus. Non ero in consilio, aut in consensu, vel facto, ut vitam perdant aut membrum; seu capiantur mala captione, aut in eos violenter manus quomodelibet ingerantur; vel injuriæ aliquæ inferantur, quovis quæsito colore. Concilium verò, quod mihi credituri sunt, per se, aut nuntios suos, seu litteras, ad eorum damnum nemini, me scienie, pandam. Papatum Romanum et regalia sancti Petri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem. Legatum Apostolicæ sedis in eundo, et redeundo honoriice tractabo, et in suis necessilatibus adjuvabo. Jura, honores, privilegia, et auctoritatem sanctæ Romanæ Ecclesiæ, Domini nostri Papæ et successorum prædictorum, conservare, defendere et promovere curabo. Neque ero in consilio, vel facto, seu tractatu, in quibus contra ipsum Dominum nostrum, vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra, vel præjudicialia personarum, juris, honestatis, et potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumque, tractari vel procurari novero, impediam hoc pro posse et quanto citius poter, significabo eidem Domino nostro, vel alteri, per quem possit, ad ipsius notitiam pervenire. Regulas sanctorum Patrum, decreta, ordinationes, seu dispositiones, provisiones et mandata Apostolica, totis viribus observabo, et faciam ab aliis observari. Hæreticos, schismaticos, et rebelles eidem Domino, vel successoribus prædictis pro posse persequar et impugnabo. Vocatus ad synodum veniam, nisi præpeditus fuero canonica præpeditione. Apostolorum limina singulis trienniis personnaliter per me ipsum visitabo; et Domino nostro, aut successoribus prædictis rationem reddam de toto meo pastorali officio, ac de rebus omnibus ad meæ Ecclesiæ statum, ad cleri et populi disciplinam, animarumque denique, quæ mei fidei traditæ sunt, salutem quovis-modo pertinentibus, et vicissim mandata Apostolica humiliter recipiam, et quam diligentissimie exequar. Quod si legitimo impedimento defentus fuero, præfata omnia adimplebo per certum nuntium, ad hoc speciale mandatum habentem; de gremio mei capituli, aut alium in dignitate Ecclesiasticá constitum, seu alias personatum habetem; aut his mihi deficientibus, per diœcesanum sacerdote m; et clero deficiente omnino, per aliquem alium presbyterum sæcularem, vel regularem, spectatæ probitatis et religionis de supradictis omnibus plene instructum. De hujusmodi autem impedimento docebo per legitimas probationes ad sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem proponentem in congregatione sacri concilii, per supradictum nuntium transmittendas. Possessiones vero, ad mensam meam pertinentes, non vendam, non donabo, neque impignorabo; nec de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu capituli Ecclesiæ meæ, inconsulto Romano Pontifice. Etsi ad aliquam alienationem devenero, pœnas in quadam super hoc edita consitutione contentas eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adjuvet, et hæc sancta Evangelia.”[4]

Tekst rosyjski:

“Я N., избранный Церкви N., оть сего дня и впредь буду вѣрнымъ и послушнымъ блаженному Петру Апостолу и св. Римской Церкви и Государю нашему, Господину Папѣ N и его преемникамъ, канонически поставляемымъ (intrantibus). Нe стану совещаться, соглашаться или дѣйствовать съ намѣреніемъ лишить ихъ жизни, или члена, или с томъ, чтобы схватить ихъ (саptione) коварнымъ образомъ, или насильственно возложить на нихъ кѣмъ либо, какимъ-нибудь образомъ руки, или причнить имъ какую-либо обиду, подъ какимъ бы то ни было коварнымъ предлогомъ (сolorе). Никакого намѣренія ихъ, которое они мнѣ довѣрять сами собою, или чрезъ нунціевъ своихъ, сознавая, что сie послужитъ къ ихъ вреду, никому не открою. Буду всомоществовать имъ, не оставляя своего сана, къ удержанію и защищенію Римскаго Папства и регалій св. Петра противъ всякаго человѣка. Съ легатомъ Апостольскаго престола, встрѣчая и провожая его, буду поступать почтительно и вспомоществовать ему въ нуждахъ. Буду стараться защищать, пріумножать и распространять права, почести, преимущества и авторитетъ св. Римской Церкви, Государя нашего Папы и преемника его. Не буду участвовать ни въ намѣреніи, ни въ дѣйствіи, ии въ совѣщаніи, замышляющемъ противъ Государя нашего, или противъ той-же Римской Церкви, что-нибудь неблагопріятное, или противъ лицъ, правъ, чести, состоянія и власти ихъ предосудительное. А если узнаю, что о чемъ-либо таковомъ какіe-нибудь люди совещаются, или что-либо затѣвають, буду препятствовать тому по-возможности, и сколько возмоry, поспешнее дамъ о томъ знать тому-же Государю нашему, или кому-либо другому, чрезъ кого можеть это дойти до его свѣдѣнія. Правила св. Отцовъ, определенія, постановленія, ограниченія (reservationes), предостереженія и указы Апостольскіе буду соблюдать всѣми силами и другихъ заставлю соблюдать. Еретиковь, схизматиковъ и противящихся тому-же Государю нашему или выше сказаннымъ преемникамъ его, сколько могу, буду гнать и преслѣдовать (рrо рosse persequar et impugnabo). Приглашаемый на Соборъ, приду, если не буду задержанъ каноническимъ препятствіемъ. Апостольскіе пороги чрезъ каждое трехлѣтіе лично самъ собою буду посѣщать и Государю нашему и вышеозначеннымъ его преемникамъ дамъ отчетъ во всемъ, относящемся къ моей пастырской должпости, во всѣхъ предметахъ, относящихся къ состоянію моей Церкви, касательно благочинія (disсiplina) клира и народа, и наконецъ во весмъ, какимъ бы то нибыло образомь относящемся ко спасенію ввренныхъ мнѣ душъ; и взаимно Апостольскія повелѣнія со смиреніемъ прииму, и сколько возможно тщательнѣе исполню. Если же буду задержанъ законнымъ препятствіемъ; то все вышесказанное исполню посредствомъ достовѣрнаго посланника, получившаго на cie особенное полномочіе и избраннаго, изъ среды состоящихъ при моей кафедре (сарituli) людей, или состоящаго въ церковномъ санѣ, или чрезъ заслужившаго лично довѣріе (реrsonatum); a если такихъ людей у меня не достанетъ, чрезъ иного какого-лябо мірскаго Пресвитера или Иеромонаха, примерой правоты и вѣрности, о вышесказанныхъ предметахъ вполнѣ наставленнаго. О таковомъ-же препятствіи постараюсь донесть, съ законными доказательствами, Кардиналу-докладчику (рrороnentem), члену конгрегаціи св. Собора Римской Церкви, чрезъ вышесказаннаго посланника. Имѣнiй, опредѣленныхъ на издержки моего стола, не буду ни продавать, ни дарить, ни присвоять себѣ въ видѣ наслѣдственнаго (пon infendabo), ни замѣнять на другое какимъ бы то нибыло образомъ, хотя бы то съ согласія моего капитула, безъ вѣдома Римскаго Первосвященника. А если решусь на уступку онаго кому-либо другому, то cоглашаюсь подвергнуться наказаніо, опредѣленному въ изданномъ на сей предметъ постановленіи. Тако да поможеть мнѣ Богъ и сіе святое Евангеліе.”[5]

PRZYSIĘGA JEZUITÓW

[Poniżej podany jest tekst Jesuit Extreme Oath of Induction zapisany w Dziennikach 63 Kongresu USA — Journals of the 62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, s. 3215-3216), skąd następnie te strony wyrwano. Ślub ten jest także cytowany przez Charlesa Didiera w jego książce Podziemny Rzym (Subterranean Rome, Nowy Jork, 1843), przetłumaczony z francuskiego oryginału. Dr Alberto Rivera, który opuścił szeregi zakonu jezuitów w 1967 r., potwierdził, że ceremonia wprowadzenia oraz tekst przysięgi jezuickiej, którą sam złożył są identyczne z tym, co podajemy poniżej. – A. N.]

Kiedy jezuita niższej rangi zostaje wyniesiony do rangi dowódcy, prowadzi się go do kaplicy konwentu zakonu, w której są już obecni trzej inni, przy czym Generał bądź przełożony stoi przed ołtarzem. Po obu stronach stoi zakonnik, z których jeden trzyma sztandar żółto-biały (symbol papiestwa), a drugi czarny sztandar ze sztyletem i czerwonym krzyżem ponad czaszką i skrzyżowanymi piszczelami, z napisem INRI, oraz znajdującym się poniżej napisem IUSTUM NECAR REGES IMPIUS co oznacza: Zniszczenie Bezbożnych Władców [jest] Sprawiedliwe.

Na posadzce jest czerwony krzyż przed którym klęka postulant (kandydat). Przełożony wręcza mu mały czarny krucyfiks, który tamten bierze do lewej ręki i przykłada do serca, przy czym przełożony wręcza mu jednocześnie sztylet, który kandydat chwyta za ostrze i nakierowuje w swe serce, przełożony zaś wciąż  trzyma sztylet za rękojeść, i mówi do postulanta:

 

Przełożony:

Mój synu, dotąd uczono ciebie postępować jako tajny agent: wśród katolików rzymskich być katolikiem rzymskim, i nawet wśród własnych braci być szpiegiem; nie wierzyć nikomu, nie ufać nikomu. Wśród reformowanych być reformowanym; wśród hugenotów być hugenotem; wśród kalwinistów być kalwinistą; wśród innych protestantów być ogólnie protestantem; i zdobywszy ich zaufanie, starać się nawet głosić kazania z ich kazalnic, aby z całej siły w swej naturze oskarżać naszą świętą religię i papieża; a nawet zejść tak nisko, by stać się Żydem wśród Żydów, abyś mógł zebrać wszystkie informacje dla dobra twego zakonu jako wierny żołnierz papieża. Nauczono cię zasadzać skrycie nasienie zazdrości i nienawiści pomiędzy społecznościami, prowincjami, krajami, które żyją w pokoju, i aby podżegać je do krwawych czynów, angażując je w wojny pomiędzy sobą, i do tworzenia  rewolucji i wojen domowych w krajach, które były niezależne i kwitnące, kultywujące sztuki i nauki i cieszące się błogosławieństwem pokoju; aby wspierać walczących i działać potajemnie wespół z twym bratem jezuitą, który może być zaangażowany w działania strony przeciwnej, zewnętrznie jednak przeciwstawiać się temu, z czym będziesz związany, po to tylko, aby Kościół ostatecznie na tym zyskał na warunkach ustalonych w traktatach pokojowych i że cel uświęca środki. Nauczono cię obowiązków szpiega, by zgromadzać wszelkie statystyki, fakty i  informacje z każdego źródła, do którego dostęp leży w twojej mocy; aby zdobyć zaufanie rodzin z kręgów protestanckich i heretyckich każdej klasy i każdego rodzaju, zarówno kupców, bankierów jak i prawników, wśród szkół i uniwersytetów, w parlamentach i ciałach ustawodawczych, judykaturach i radach krajowych, i być wszystkim dla wszystkich, dla papieża, którego sługami jesteśmy aż do śmierci. Otrzymałeś dotąd wszystkie instrukcje jako nowicjusz, neofita, i służyłeś jako pomocnik, spowiednik i kapłan, jednak nie zostałeś jeszcze wyposażony we wszystko, co jest niezbędne do dowodzenia w armii Loyoli w służbie papieża. Musisz służyć przez odpowiedni okres czasu jako narzędzie i jako wykonawca według wskazań swych przełożonych; gdyż nikt nie może rozkazywać, kto nie uświęcił swego trudu krwią heretyka, albowiem „bez przelania krwi żaden człowiek nie może być zbawiony”. Dlatego też, aby dostosować się to tej pracy i aby zabezpieczyć swe zbawienie, złóż dodatkowy ślub, poza twym poprzednim ślubem posłuszeństwa zakonowi i wierności papieżowi, i powtarzaj za mną:

Tekst ślubu:

Ja _______, w obecności Wszechmocnego Boga, Przenajświętszej Marii Dziewicy, Świętego Jana Chrzciciela, świętych apostołów, świętego Piotra i św. Pawła, oraz wszystkich świętych, świętego zastępu niebieskiego, oraz twojej, mój duchowy ojcze, generale przełożony Towarzystwa Jezusowego, założonego przez św. Ignacego Loyolę za pontyfikatu Pawła III i istniejącego aż do chwili obecnej, niniejszym wyznaję i przysięgam na łono Dziewicy, Matki Boga, i na laskę Jezusa Chrystusa, że Jego Świątobliwość Papież jest  wice-regentem Chrystusa i że jest prawdziwą i jedyną głową Kościoła katolickiego, czyli powszechnego na całej ziemi; i że władzą kluczy wiązania i rozwiązywania daną Jego Świątobliwości przez mego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, posiada on moc składać z urzędu heretyckich królów, książąt, kraje, wspólnoty i rządy, i mogą być oni bezpiecznie zniszczeni. Dlatego też z całej swojej siły będę bronił tej doktryny, prawa i zwyczaju Jego Świątobliwości przeciwko wszystkim uzurpatorom jakiejkolwiek władzy heretyckiej bądź protestanckiej, szczególnie Luterańskiego Kościoła Niemiec, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii, i obecnie uzurpowanego autorytetu Kościołów anglikańskiego i szkockiego, oraz ich gałęzi, które ustanowiono w Irlandii i na kontynencie amerykańskim, a także w innych miejscach, wraz ze wszystkimi ich wyznawcami, aby uznano ich za uzurpatorów i heretyków, sprzeciwiających się Przenajświętszej Matce – Kościołowi Rzymskiemu. Przeto odrzucam i wypieram się wszelkiego posłuszeństwa należnego jakiemukolwiek heretyckiemu królowi, księciu bądź krajowi, zwanego protestanckim bądź liberalnym, oraz posłuszeństwa każdemu z ich praw, zarządców bądź urzędników. Wyznaję dalej, iż doktryna Kościołów Anglii i Szkocji, kalwinistów, hugenotów, oraz innych zwanych protestantami bądź masonami jest przeklęta, i przeklęci  są ci, którzy ich nie odrzucą. Wyznaję także, że będę pomagał, wspierał i doradzał każdemu z agentów Jego Świątobliwości, na każdym miejscu w którym będę, w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Irlandii bądź Ameryce, lub w jakimkolwiek innym królestwie lub terytorium do którego się udam, i dołożę wszelkich starań, by zniszczyć heretyckie protestanckie bądź masońskie doktryny i aby zniszczyć wszystkie ich uzurpowane władze, legalnie bądź w inny sposób. Obiecuję także i oświadczam, że  pomimo udzielenia mi dyspensy do przyjęcia dowolnej religii heretyckiej dla propagowania interesów Matki Kościoła, zachowam w tajemnicy i poufności wszystkie rady jej agentów powierzane mi od czasu do czasu, i nie będę rozpowszechniać  bezpośrednio lub pośrednio, słowem, pismem bądź przez dowolne okoliczności; ale obiecuję wykonać wszystko, co będzie proponowane, powierzone  bądź wyjawione mi przez ciebie, mój Ojcze duchowy, bądź kogokolwiek z tego świętego zakonu. Obiecuję dalej, i oświadczam, że nie będę trzymał się własnych opinii ani własnej woli, ani zastrzeżeń w myślach, nawet jako trup (perinde ac cadaver), lecz będę bez wahania posłuszny każdemu rozkazowi, jaki otrzymam od mych przełożonych w milicji papieża i Jezusa Chrystusa; że udam się do dowolnego miejsca na ziemi, dokądkolwiek zostanę posłany, czy to do zamarzniętych rejonów północy, do dżungli Indii, do ośrodków cywilizacji Europy, czy to do dzikich miejsc barbarzyńców Ameryki — bez szemrania i bez uskarżania się, i będę posłuszny we wszystkim, co będzie mi przekazywane. Następnie obiecuję i oświadczam, że kiedy nadarzy się okazja, będę wszczynał i toczył nieustanną wojnę, w ukryciu i jawnie, przeciwko wszystkim heretykom, protestantom i masonom, zgodnie z udzielanymi mi wskazówkami, aby usunąć ich całkowicie z powierzchni ziemi; i że nie będę ich oszczędzał nie mając względu na wiek, płeć ani stan, i że powieszę, spalę, wyniszczę, ugotuję, obedrę ze skóry, uduszę i zagrzebię żywcem tych niesławnych heretyków; rozpruję brzuchy i łona ich kobiet i roztrzaskam głowy ich niemowląt o ściany aby zniszczyć ich obrzydliwy ród. Jeśli tego nie będzie można wykonać jawnie, użyję potajemnie kielicha z trucizną, sznura do uduszenia, ostrza sztyletu bądź ołowianego pocisku, bez względu na cześć, rangę, godność czy autorytet tych osób, i bez względu na ich stan i warunki, czy to w życiu publicznym czy prywatnym, zgodnie ze wskazówkami jakie mogę otrzymać w każdej chwili od każdego z agentów Papieża czy Przełożonego Ojca Świętego Towarzystwa Jezusowego. Na potwierdzenie czego niniejszym poświęcam swe życie, swą duszę, oraz wszystkie moce cielesne, i tym sztyletem, który teraz przyjmuję podpiszę me nazwisko krwią na świadectwo; a jeśli okażę się osobą fałszywą, bądź jeśli osłabnę w swym postanowieniu, niech moi bracia i współżołnierze milicji papieża odetną mi ręce i stopy, i moje gardło od ucha do ucha, niech otworzą mój brzuch by zapalić w nim siarkę wraz z wszystkimi innymi karami, jakie można nałożyć na mnie na ziemi, a dusza moja będzie torturowana przez demony na zawsze w piekle. [Obiecuję,] że podczas głosowania będę zawsze przedkładał głosowanie na Rycerza Kolumba przed protestantem, a szczególnie masonem, i że opuszczę swe stronnictwo w tym celu, to uczynić; że jeśli dwóch katolików będzie ubiegać się o ten sam mandat, poprzestanę na tym, który jest większym zwolennikiem Matki Kościoła i będę zgodnie z tym głosować. Że nie będę prowadził spraw z protestantem ani zatrudniał protestanta jeśli w mojej mocy leży prowadzić sprawy z katolikiem bądź zatrudnić katolika. Że umieszczę katolickie dziewczęta w protestanckich rodzinach, aby mieć tygodniowe raporty o wewnętrznych ruchach heretyków. Że zapewnię sobie uzbrojenie i amunicję, aby być w gotowości  na dany znak bądź rozkaz obrony Kościoła zarówno jako jednostka bądź wraz z milicją papieża. Wszystko to ja,___________, na Przenajświętszą Trójcę i przenajświętszy sakrament, który teraz przyjmę, przysięgam wykonać i ze swej strony dotrzymać tego mego ślubu. Na świadectwo czego przyjmuję ten przenajświętszy i błogosławiony sakrament eucharystii i poświadczam własnym imieniem napisanym ostrzem sztyletu, umaczanym w mej własnej krwi i pieczętuję wobec świętego sakramentu.

(Przyjmuje opłatek od Przełożonego i wypisuje swe nazwisko ostrzem sztyletu umaczanego w swej krwi, wypływającej [z żyły] nad sercem.)[6]

Tłum. i oprac. A.N.

_______________

[1] The Catholic Encyclopedia, 1911, tom 14, s. 767-768

[2] Regalia (łac. regalis = królewski) – insygnia, oznaki i symbole władzy monarszej,  królewskiej, jak: korona, berło, jabłko itp.

[3] Tłumaczenie własne A.N.

[4] Pontificale Romanum, Clementis VII ac Urbani XIII jussu editum, nuper vero a Benedicti XIV recognitum et castigatum, Venetis 1772, s. 52-53

[5] Авдий Востоков, Об отношениях Римской Церкви к другим христианским Церквам и ко всему человеческому роду, cz. II, изд. священника, магистра Василия Гречулевича, Санкт-Петербург 1837, s. 49-53

[6] prof. Artur Noble, Europejski Instytut Studiów Protestanckich [European Institute of Protestant Studies], http://www.ianpaisley.org.org

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info