Stary Testament

Księga Rodzaju

STWORZENIE
1

Rdz 1Rdz 1,1 Толк. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.В начале сотворил Бог небо и землю. Въ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю. Rdz 1,2 Толк. A ziemia była pusta i próżna, i ciemności były nad głębokością, a Duch Boży unosił się nad wodami.Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тьмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz верхY воды2. Rdz 1,3 Толк. – I rzekł Bóg: „Niech się stanie światłość.”И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. Rdz 1,4 Толк. I stała się światłość. I ujrzał Bóg światłość, że była dobra, i przedzielił światłość od ciemności.И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И# ви1дэ бGъ свётъ, ћкw добро2, и3 разлучи2 бGъ междY свётомъ и3 междY тьм0ю. Rdz 1,5 Толк. I nazwał światłość Dniem, a ciemność Nocą.И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И# наречE бGъ свётъ дeнь, ґ тьмY наречE н0щь. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь є3ди1нъ. Rdz 1,6 Толк. I stał się wieczór i poranek, dzień jeden. – I rzekł Bóg: „Niech się stanie sklepienie między wodami i niech przedziela wody od wód.”И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] И# речE бGъ: да бyдетъ твeрдь посредЁ воды2, и3 да бyдетъ разлучaющи посредЁ воды2 и3 воды2. И# бhсть тaкw. Rdz 1,7 Толк. I uczynił Bóg sklepienie, i przedzielił wody, które były pod sklepieniem, od tych, które były nad sklepieniem. I stało się tak.И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И# сотвори2 бGъ твeрдь, и3 разлучи2 бGъ междY вод0ю, ћже бЁ под8 твeрдію, и3 междY вод0ю, ћже бЁ над8 твeрдію. Rdz 1,8 Толк. I nazwał Bóg sklepienie Niebem. I był wieczór i poranek, dzień wtóry.И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй. И# наречE бGъ твeрдь нeбо. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь вторhй. Rdz 1,9 Толк. – Potem rzekł Bóg: „Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!” I stało się tak.И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] И# речE бGъ: да соберeтсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собрaніе є3ди1но, и3 да kви1тсz сyша. И# бhсть тaкw. И# собрaсz водA, ћже под8 небесeмъ, въ собр†ніz сво‰, и3 kви1сz сyша. Rdz 1,10 Толк. I nazwał Bóg suchy ląd Ziemią, a zebranie wód nazwał Morzem. I widział Bóg, że było dobre.И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И# наречE бGъ сyшу зeмлю, и3 собр†ніz в0дъ наречE морS. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. Rdz 1,11 Толк. I rzekł: „Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dające nasienie; i drzewo rodzajne owoc czyniące według rodzaju swego, w którym by nasienie jego było na ziemi.”И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И# речE бGъ: да прорасти1тъ землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# бhсть тaкw. Rdz 1,12 Толк. I stało. się tak. I zrodziła ziemia ziele zielone i dające nasienie według rodzaju swego; i drzewo czyniące owoc i mające każde z nich nasienie według rodzaju swego. I widział Bóg, że było dobre.И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И# и3знесE землS бhліе травн0е, сёющее сёмz по р0ду и3 по под0бію, и3 дрeво плодови1тое творsщее пл0дъ, є3мyже сёмz є3гw2 въ нeмъ, по р0ду на земли2. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. Rdz 1,13 Толк. I stał się wieczór i poranek, dzień trzeci.И был вечер, и было утро: день третий. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь трeтій. Rdz 1,14 Толк. – I rzekł Bóg: „Niech się staną światła na sklepieniu nieba i niech dzielą dzień od nocy; i niech będą na znaki i czasy i dni i lata, aby świeciły na sklepieniu nieba, a oświecały ziemię!”И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; И# речE бGъ: да бyдутъ свэти6ла на твeрди небeснэй, њсвэщaти зeмлю и3 разлучaти междY днeмъ и3 междY н0щію: и3 да бyдутъ въ знaмєніz и3 во временA, и3 во дни6 и3 въ лBта, Rdz 1,15 Толк. I stało się tak.и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. и3 да бyдутъ въ просвэщeніе на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти по земли2. И# бhсть тaкw. Rdz 1,16 Толк. I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą, i gwiazdy.И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; И# сотвори2 бGъ двA свэти6ла вели6каz: свэти1ло вели1кое въ нач†ла днE, и3 свэти1ло мeньшее въ нач†ла н0щи, и3 ѕвёзды: Rdz 1,17 Толк. I umieścił je na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, żeby rządziły dniem i nocą, i dzieliły światłość od ciemności.и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и3 положи2 | бGъ на твeрди небeснэй, ћкw свэти1ти на зeмлю, Rdz 1,18 Толк. и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. и3 владёти днeмъ и3 н0щію, и3 разлучaти междY свётомъ и3 междY тьм0ю. И# ви1дэ бGъ, ћкw добро2. Rdz 1,19 Толк. I widział Bóg, iż było dobre.И был вечер, и было утро: день четвёртый. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь четвeртый. Rdz 1,20 Толк. I stał się wieczór i poranek, dzień czwarty. – Rzekł też Bóg: „Niech wywiodą wody płazy o duszy żyjącej i ptactwo nad ziemią pod sklepieniem nieba.”И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] И# речE бGъ: да и3зведyтъ в0ды гaды дyшъ живhхъ, и3 пти6цы летaющыz по земли2, по твeрди небeснэй. И# бhсть тaкw. Rdz 1,21 Толк. I stworzył Bóg wieloryby wielkie i wszelką istotę żyjącą i ruszającą się, którą wywiodły wody według rodzaju ich; i wszelkie ptactwo według rodzaju jego. I widział Bóg, iż było dobre. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И# сотвори2 бGъ ки1ты вели6кіz, и3 всsку дyшу жив0тныхъ гадHвъ, ±же и3звед0ша в0ды по родHмъ и4хъ, и3 всsку пти1цу пернaту по р0ду. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. Rdz 1,22 Толк. I błogosławił im mówiąc: „Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie wody morskie; a ptactwo niech się mnoży na ziemi.”И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И# блгcви2 | бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните в0ды, ±же въ морsхъ, и3 пти6цы да ўмн0жатсz на земли2. Rdz 1,23 Толк. I stał się wieczór i poranek, dzień piąty.И был вечер, и было утро: день пятый. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь пsтый. Rdz 1,24 Толк. – Rzekł też Bóg: „Niech zrodzi ziemia istoty żyjące według ich rodzaju: bydło i płazy i zwierzęta ziemi, według ich rodzajów.” I stało się tak.И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И# речE бGъ: да и3зведeтъ землS дyшу жи1ву по р0ду, четверонHгаz и3 гaды, и3 ѕвBри земли2 по р0ду. И# бhсть тaкw. Rdz 1,25 Толк. I uczynił Bóg zwierzęta ziemi według rodzajów ich i bydło i wszelkie ziemiopłazy według ich rodzaju. I widział Bóg, że było dobre.И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И# сотвори2 бGъ ѕвBри земли2 по р0ду, и3 скоты2 по р0ду и4хъ, и3 вс‰ гaды земли2 по р0ду и4хъ. И# ви1дэ бGъ, ћкw дwбрA. Rdz 1,26 Толк. I rzekł: „Uczyńmy człowieka na obraz i na podobieństwo nasze; a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi.”И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И# речE бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, и3 да њбладaетъ рhбами морски1ми, и3 пти1цами небeсными, (и3 ѕвэрьми2) и3 скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми г†ды пресмыкaющимисz по земли2. Rdz 1,27 Толк. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich.И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И# сотвори2 бGъ человёка, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2: мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ. Rdz 1,28 Толк. I błogosławił im Bóg, i rzekł: „Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię, a czyńcie ją sobie poddaną; i panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają na ziemi.”И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И# блгcви2 и5хъ бGъ, гlz: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 госп0дствуйте є4ю, и3 њбладaйте рhбами морски1ми, (и3 ѕвэрьми2) и3 пти1цами небeсными, и3 всёми скотaми, и3 всeю землeю, и3 всёми гaдами пресмыкaющимисz по земли2. Rdz 1,29 Толк. I rzekł Bóg: „Oto dałem wam wszelkie ziele, rodzące nasienie na ziemi i wszystkie drzewa, które same w sobie mają nasienie rodzaju swego, aby wam były na pokarm;И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу; И# речE бGъ: сE, дaхъ вaмъ всsкую травY сёменную сёющую сёмz, є4же є4сть верхY земли2 всеS: и3 всsкое дрeво, є4же и4мать въ себЁ пл0дъ сёмене сёменнагw, вaмъ бyдетъ въ снёдь: Rdz 1,30 Толк. i wszystkim zwierzętom ziemi, i wszystkiemu ptactwu powietrznemu i wszystkiemu, co się ruszana ziemi, i w czymkolwiek jest dusza żyjąca, aby miały co jeść.” I stało się tak.а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всsкому гaду пресмыкaющемусz по земли2, и4же и4мать въ себЁ дyшу животA, и3 всsку травY зелeну въ снёдь. И# бhсть тaкw. Rdz 1,31 Толк. I widział Bóg wszystkie rzeczy, które był uczynił: i były bardzo dobre. I stał się wieczór i poranek, dzień szósty.И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.И# ви1дэ бGъ вс‰, є3ли6ка сотвори2: и3 сE дwбрA ѕэлw2. И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь шестhй.Rdz 2Rdz 2,1 Толк. Dokończone zostały tedy niebiosa i ziemia, i wszystka ich ozdoba.Так совершены небо и земля и все воинство их. И# соверши1шасz нeбо и3 землS, и3 всE ўкрашeніе и4хъ. Rdz 2,2 Толк. I dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił.И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И# соверши2 бGъ въ дeнь шестhй дэлA сво‰, ±же сотвори2: и3 почи2 въ дeнь седмhй t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же сотвори2. Rdz 2,3 Толк. I błogosławił dniowi siódmemu, i uświęcił go, bo weń odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które stworzył Bóg i wykonał.И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. И# блгcви2 бGъ дeнь седмhй, и3 њс™и2 є3го2: ћкw въ т0й почи2 t всёхъ дёлъ свои1хъ, ±же начaтъ бGъ твори1ти. Rdz 2,4 Толк. Te są dzieje nieba i ziemi, gdy były stworzone w dzień, w którym uczynił Pan Bóg niebo i ziemię, i wszelką różdżkę polną, nim wzeszła na ziemi, i wszelkie ziele krainy, zanim wyrosło.Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, СіS кни1га бытіS небесE и3 земли2, є3гдA бhсть, в0ньже дeнь сотвори2 гDь бGъ нeбо и3 зeмлю, Rdz 2,5 Толк. Nie spuścił bowiem był Pan Bóg dżdżu na ziemię i człowieka nie było, który by uprawiał ziemię.и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, и3 всsкій ѕлaкъ сeльный, прeжде дaже бhти на земли2, и3 всsкую травY сeльную, прeжде дaже прозsбнути: не бо2 њдожди2 гDь бGъ на зeмлю, и3 человёкъ не бsше дёлати ю5: Rdz 2,6 Толк. Ale zdrój wydobywał się z ziemi, oblewający wszystek wierzch ziemi.но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. и3ст0чникъ же и3схождaше и3з8 земли2 и3 напаsше всE лицE земли2. Rdz 2,7 Толк. Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mułu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota: i stał się człowiek istotą żyjącą.-И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. И# создA бGъ человёка, пeрсть (взeмъ) t земли2, и3 вдyну въ лицE є3гw2 дыхaніе жи1зни: и3 бhсть человёкъ въ дyшу жи1ву. Rdz 2,8 Толк. A zasadził był Pan Bóg raj rozkoszy od początku i w nim umieścił człowieka, którego utworzył.И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И# насади2 гDь бGъ рaй во є3дeмэ на вост0цэхъ, и3 введE тaмw человёка, є3г0же создA. Rdz 2,9 Толк. I wywiódł Pan Bóg z ziemi wszelkie drzewo piękne ku widzeniu i ku jedzeniu smaczne, drzewo też żywota w środku raju i drzewo wiadomości dobrego i złego.И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И# прозzбE бGъ є3щE t земли2 всsкое дрeво крaсное въ видёніе и3 д0брое въ снёдь: и3 дрeво жи1зни посредЁ раS, и3 дрeво є4же вёдэти разумётельное д0брагw и3 лукaвагw. Rdz 2,10 Толк. A rzeka wychodziła z miejsca rozkoszy na oblewanie raju, a stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki.Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Рэкa же и3сх0дитъ и3з8 є3дeма напаsти рaй: tтyду разлучaетсz въ четhри нач†ла. Rdz 2,11 Толк. Imię jednej Pison; ta okrąża wszystką ziemię Hewilat, gdzie się znajduje złoto,Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; И$мz є3ди1нэй фісHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3vілaтскую: тaмw ќбw є4сть злaто. Rdz 2,12 Толк. a złoto ziemi owej jest najlepsze; tam się znajduje bdelium i kamień oniksowy.и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Злaто же џныz земли2 д0брое: и3 тaмw є4сть ѓнfраxъ и3 кaмень зелeный. Rdz 2,13 Толк. A imię rzeki wtórej Gehon; ta okrąża wszystką ziemię etiopską.Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш. И# и4мz рэцЁ вторёй геHнъ: сіS њкружaющаz всю2 зeмлю є3fі0пскую. Rdz 2,14 Толк. Imię zaś rzeki trzeciej Tygrys; ta idzie ku Assyryjczykom. Rzeką czwartą jest Eufrat.Имя третьей реки Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. И# рэкA трeтіz тjгръ: сіS проходsщаz прsмw ґссmрjwмъ. Рэкa же четвeртаz є3vфрaтъ. Rdz 2,15 Толк. – Wziął tedy Pan Bóg człowieka i posadził go w raju rozkoszy, aby uprawiał i strzegł go.И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И# взS гDь бGъ человёка, є3г0же создA, и3 введE є3го2 въ рaй слaдости, дёлати є3го2 и3 храни1ти. Rdz 2,16 Толк. I rozkazał mu mówiąc: „Z każdego drzewa rajskiego jedz;И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, И# заповёда гDь бGъ ґдaму, гlz: t всsкагw дрeва, є4же въ раи2, снёдію снёси: Rdz 2,17 Толк. ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz, bo którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz.” а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. t дрeва же, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое, не снёсте t негw2: ґ в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, смeртію ќмрете. Rdz 2,18 Толк. -Rzekł też Pan Bóg: „Niedobrze być człowiekowi samemu; uczyńmy mu pomoc jemu podobną.”И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. И# речE гDь бGъ: не добро2 бhти человёку є3ди1ному: сотвори1мъ є3мY пом0щника по немY. Rdz 2,19 Толк. Utworzywszy tedy Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne, przywiódł je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie, wszystko bowiem, czym nazwał Adam istoty żyjące, jest ich imieniem.Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И# создA бGъ є3щE t земли2 вс‰ ѕвBри сє1льныz и3 вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 приведE | ко ґдaму ви1дэти, что2 наречeтъ |: и3 всsко є4же ѓще наречE ґдaмъ дyшу жи1ву, сіE и4мz є3мY. Rdz 2,20 Толк. I nazwał Adam imionami ich wszystkie zwierzęta i wszystko ptactwo powietrzne, i wszystkie zwierzęta ziemi; lecz Adamowi nie znajdował się pomocnik podobny jemu.И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И# наречE ґдaмъ и3менA всBмъ скотHмъ, и3 всBмъ пти1цамъ небє1снымъ, и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ. Ґдaму же не њбрётесz пом0щникъ под0бный є3мY. Rdz 2,21 Толк. – Przypuścił tedy Pan Bóg twardy sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno żebro z niego, i napełnił ciałem miejsce jego.И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И# наложи2 бGъ и3зступлeніе на ґдaма, и3 ќспе: и3 взS є3ди1но t рeбръ є3гw2, и3 и3сп0лни пл0тію вмёстw є3гw2. Rdz 2,22 Толк. I zbudował Pan Bóg z żebra, które wyjął z Adama, niewiastę, i przywiódł ją do Adama.И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И# создA гDь бGъ ребро2, є4же взS t ґдaма, въ женY, и3 приведE ю5 ко ґдaму. Rdz 2,23 Толк. I rzekł Adam: „To teraz kość z kości moich i ciało z ciała mego; tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest.”И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. И# речE ґдaмъ: сE, нн7э к0сть t костeй мои1хъ и3 пл0ть t пл0ти моеS: сіS наречeтсz женA, ћкw t мyжа своегw2 взzтA бhсть сіS. Rdz 2,24 Толк. Przeto opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swej, i będą dwoje w jednym ciele.Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть. Сегw2 рaди њстaвитъ человёкъ nтцA своего2 и3 мaтерь и3 прилэпи1тсz къ женЁ своeй, и3 бyдета двA въ пл0ть є3ди1ну. Rdz 2,25 Толк. A byli oboje nadzy, to jest Adam i żona jego, a nie wstydzili się.И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.И# бёста џба н†га, ґдaмъ же и3 женA є3гw2, и3 не стыдsстасz.Rdz 3Rdz 3,1 Толк. Ale i wąż był chytrzejszy nad inne wszystkie zwierzęta ziemi, które był Pan Bóg stworzył. Rzekł on do niewiasty: „Czemu wam Bóg przykazał, żebyście nie jedli z każdego drzewa rajskiego?”Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? Ѕмjй же бЁ мудрёйшій всёхъ ѕвэрeй сyщихъ на земли2, и5хже сотвори2 гDь бGъ. И# речE ѕмjй женЁ: что2 ћкw речE бGъ: да не ћсте t всsкагw дрeва рaйскагw; Rdz 3,2 Толк. Odpowiedziała mu niewiasta: „Z owocu drzew, które są w raju, pożywamy,И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, И# речE женA ѕмjю: t всsкагw дрeва рaйскагw ћсти бyдемъ: Rdz 3,3 Толк. ale z owocu drzewa, które jest w środku raju, rozkazał nam Bóg, abyśmy nie jedli i nie do tykali się go, byśmy snadź nie pomarli.”только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. t плодa же дрeва, є4же є4сть посредЁ раS, речE бGъ, да не ћсте t негw2, нижE прикоснeтесz є3мY, да не ќмрете. Rdz 3,4 Толк. I rzekł wąż do niewiasty: „Żadną miarą nie umrzecie śmiercią.И сказал змей жене: нет, не умрете, И# речE ѕмjй женЁ: не смeртію ќмрете: Rdz 3,5 Толк. Bo wie Bóg, iż któregokolwiek dnia będziecie jeść z niego, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie, znając dobre i złe.”но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. вёдzше бо бGъ, ћкw в0ньже ѓще дeнь снёсте t негw2, tвeрзутсz џчи вaши, и3 бyдете ћкw б0зи, вёдzще д0брое и3 лукaвое. Rdz 3,6 Толк. – Ujrzała tedy niewiasta, że dobre było drzewo ku jedzeniu i piękne dla oczu, i na wejrzenie rozkoszne; i wzięła z owocu jego, i jadła, i dała mężowi swemu, który jadł.И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И# ви1дэ женA, ћкw добро2 дрeво въ снёдь и3 ћкw ўг0дно nчи1ма ви1дэти и3 красно2 є4сть, є4же разумёти: и3 взeмши t плодA є3гw2 kдE, и3 дадE мyжу своемY съ соб0ю, и3 kд0ста. Rdz 3,7 Толк. I otworzyły się oczy obojga; a gdy poznali, że byli nagimi, pozszywali liście figowe i poczynili sobie zasłony.И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И# tверз0шасz џчи nбёма, и3 разумёша, ћкw нaзи бёша: и3 сши1ста ли1ствіе смок0вное, и3 сотвори1ста себЁ препо‰саніz. Rdz 3,8 Толк. – A gdy usłyszeli głos Pana Boga, przechodzącego się po raju w czas wietrzyka po południu, skrył się Adam i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa rajskie.И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И# ўслhшаста глaсъ гDа бGа ходsща въ раи2 по полyдни: и3 скрhстасz ґдaмъ же и3 женA є3гw2 t лицA гDа бGа посредЁ дрeва рaйскагw. Rdz 3,9 Толк. I zawołał Pan Bóg Adama, i rzekł mu: „Gdzieżeś?”И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? И# призвA гDь бGъ ґдaма и3 речE є3мY: ґдaме, гдЁ є3си2; Rdz 3,10 Толк. On odpowiedział: „Usłyszałem twój głos w raju i zląkłem się, przeto żem jest nagi, i skryłem się.”Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И# речE є3мY: глaсъ слhшахъ тебє2 ходsща въ раи2, и3 ўбоsхсz, ћкw нaгъ є4смь, и3 скрhхсz. Rdz 3,11 Толк. Rzekł mu: „A któż ci pokazał, żeś jest nagi, jeno żeś jadł z drzewa z któregom ci rozkazał, abyś nie jadł?”И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? И# речE є3мY бGъ: кто2 возвэсти2 тебЁ, ћкw нaгъ є3си2, ѓще не бы2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2; Rdz 3,12 Толк. I rzekł Adam: „Niewiasta, którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem.”Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И# речE ґдaмъ: женA, ю4же дaлъ є3си2 со мн0ю, тA ми2 дадE t дрeва, и3 kд0хъ. Rdz 3,13 Толк. I rzekł Pan Bóg do niewiasty: „Czemuś to uczyniła?” Ona odpowiedziała: „Wąż mię zwiódł i jadłam.”И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И# речE гDь бGъ женЁ: что2 сіE сотвори1ла є3си2; И# речE женA: ѕмjй прельсти1 мz, и3 kд0хъ. Rdz 3,14 Толк. – I rzekł Pan Bóg do węża: „Iżeś to uczynił, przeklętyś jest między wszystkimi bydlętami i zwierzętami polnymi; na piersiach twoich czołgać się będziesz i ziemię jeść będziesz po wszystkie dni żywota twego.И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; И# речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 зeмлю снёси вс‰ дни6 животA твоегw2: Rdz 3,15 Толк. Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą i między potomstwem twoim, a potomstwem jej; ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej.”и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. и3 враждY положY междY тоб0ю и3 междY жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ и3 междY сёменемъ тоS: т0й твою2 блюсти2 бyдетъ главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 пsту. Rdz 3,16 Толк. – Do niewiasty też rzekł: „Pomnożę nędze twoje i poczęcia twoje; z boleścią rodzić będziesz dziatki i pod mocą będziesz mężową, a on będzie panował nad tobą.”-Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. И# женЁ речE: ўмножaz ўмн0жу печ†ли тво‰ и3 воздых†ніz тво‰: въ болёзнехъ роди1ши ч†да, и3 къ мyжу твоемY њбращeніе твоE, и3 т0й тоб0ю њбладaти бyдетъ. Rdz 3,17 Толк. Adamowi zaś rzekł: „Iżeś usłuchał głosu żony twojej i jadłeś z drzewa, z któregom ci był kazał, abyś nie jadł, przeklęta będzie ziemia w dziele twoim; w pracach jeść z niej będziesz po wszystkie dni żywota twego.Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; И# ґдaму речE: ћкw послyшалъ є3си2 глaса жены2 твоеS и3 ћлъ є3си2 t дрeва, є3г0же заповёдахъ тебЁ сегw2 є3ди1нагw не ћсти, t негw2 ћлъ є3си2: проклzтA землS въ дёлэхъ твои1хъ, въ печaлехъ снёси тyю вс‰ дни6 животA твоегw2: Rdz 3,18 Толк. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a ziele ziemi jeść będziesz.терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; тє1рніz и3 волчцы2 возрасти1тъ тебЁ, и3 снёси травY сeльную: Rdz 3,19 Толк. W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi z którejś wzięty; boś jest prochem i w proch się obrócisz.”в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. въ п0тэ лицA твоегw2 снёси хлёбъ тв0й, д0ндеже возврати1шисz въ зeмлю, t неsже взsтъ є3си2: ћкw землS є3си2, и3 въ зeмлю tи1деши. Rdz 3,20 Толк. – I nazwał Adam żonę swą imieniem Ewa, gdyż ona była matką wszech żyjących.И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И# наречE ґдaмъ и4мz женЁ своeй жи1знь, ћкw тA мaти всёхъ живyщихъ. Rdz 3,21 Толк. Uczynił też Pan Bóg Adamowi i żonie jego szaty ze skórek i przyoblekł ich.И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И# сотвори2 гDь бGъ ґдaму и3 женЁ є3гw2 ри6зы кHжаны, и3 њблечE и5хъ. Rdz 3,22 Толк. – I rzekł: „Oto Adam stał się jako jeden z nas, znający dobre i złe; żeby teraz nie ściągnął snadź ręki swej i nie wziął też z drzewa żywota i nie jadł, a był żyw na wieki!”И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И# речE бGъ: сE, ґдaмъ бhсть ћкw є3ди1нъ t нaсъ, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое: и3 нн7э да не когдA прострeтъ рyку свою2 и3 в0зметъ t дрeва жи1зни и3 снёстъ, и3 жи1въ бyдетъ во вёкъ. Rdz 3,23 Толк. I usunął go Pan Bóg z raju rozkoszy, żeby uprawiał ziemię, z której został wzięty;И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И# и3згнA є3го2 гDь бGъ и3з8 раS слaдости дёлати зeмлю, t неsже взsтъ бhсть. Rdz 3,24 Толк. i wygnał Adama, a przed rajem rozkoszy postawił cherubów i miecz płomienisty i obrotny w celu strzeżenia drogi do drzewa żywota.И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.И# и3зри1ну ґдaма, и3 всели2 є3го2 прsмw раS слaдости: и3 пристaви херувjма, и3 плaменное nрyжіе њбращaемое, храни1ти пyть дрeва жи1зни.Rdz 4Rdz 4,1 Толк. Adam potem poznał żonę swoją Ewę, która poczęła i porodziła Kaina mówiąc: „Otrzymałam człowieka przez Boga.”Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. Ґдaмъ же познA є4vу женY свою2, и3 зачeнши роди2 кaіна и3 речE: стzжaхъ человёка бGомъ. Rdz 4,2 Толк. I znowu porodziła brata jego Abla. A był Abel pasterzem owiec, Kain zaś oraczem.И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. И# приложи2 роди1ти брaта є3гw2, ѓвелz. И# бhсть ѓвель пaстырь nвeцъ, кaінъ же бЁ дёлаzй зeмлю. Rdz 4,3 Толк. I stało się po wielu dniach, iż Kain ofiarował Panu dary z owoców ziemi.Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, И# бhсть по днeхъ, принесE кaінъ t плодHвъ земли2 жeртву бGу: Rdz 4,4 Толк. Abel też ofiarował z pierworodnych trzody swojej i z tłustości ich.и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, и3 ѓвель принесE и3 т0й t первор0дныхъ nвeцъ свои1хъ и3 t тyкwвъ и4хъ. И# призрЁ бGъ на ѓвелz и3 на дaры є3гw2: Rdz 4,5 Толк. I wejrzał Pan na Abla i na dary jego, ale na Kaina i na dary jego nie wejrzał. I rozgniewał się Kain bardzo, i zapadła mu twarz.а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. на кaіна же и3 на жє1ртвы є3гw2 не внsтъ. И# њпечaлисz кaінъ ѕэлw2, и3 и3спадE лицE є3гw2. Rdz 4,6 Толк. I rzekł Pan do niego: „Czemuś się rozgniewał i czemu zapadła ci twarz?И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? И# речE гDь бGъ кaіну: вскyю приск0рбенъ бhлъ є3си2; и3 вскyю и3спадE лицE твоE; Rdz 4,7 Толк. Czyż jeśli dobrze czynić będziesz, nie otrzymasz, a jeśli źle, natychmiast w drzwiach grzech twój nie będzie? Lecz pod tobą będzie pożądliwość jego i ty nad nią panować będziesz.”если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. є3дA ѓще прaвw принeслъ є3си2, прaвw же не раздэли1лъ є3си2, не согрэши1лъ ли є3си2; ўм0лкни: къ тебЁ њбращeніе є3гw2, и3 ты2 тёмъ њбладaеши. Rdz 4,8 Толк. I rzekł Kain do Abla brata swego: „Wynijdźmy na pole.” A gdy byli na polu, powstał Kain na Abla, brata swego i zabił go.И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И# речE кaінъ ко ѓвелю брaту своемY: п0йдемъ на п0ле. И# бhсть внегдA бhти и5мъ на п0ли, востA кaінъ на ѓвелz брaта своего2 и3 ўби2 є3го2. Rdz 4,9 Толк. I rzekł Pan do Kaina: „Gdzie jest Abel, brat twój?” A on odpowiedział: „Nie wiem. Czyż ja jestem stróżem brata mego?”И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И# речE гDь бGъ ко кaіну: гдЁ є4сть ѓвель брaтъ тв0й; И# речE: не вёмъ: є3дA стрaжъ брaту моемY є4смь ѓзъ; Rdz 4,10 Толк. I rzekł do niego: „Coś uczynił? głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; И# речE гDь: что2 сотвори1лъ є3си2 сіE; глaсъ кр0ве брaта твоегw2 вопіeтъ ко мнЁ t земли2: Rdz 4,11 Толк. Teraz tedy będziesz przeklętym na ziemi, która otworzyła paszczę swą i przyjęła krew brata twego z ręki twojej.и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; и3 нн7э пр0клzтъ ты2 на земли2, ћже развeрзе ўстA сво‰ пріsти кр0вь брaта твоегw2 t руки2 твоеS: Rdz 4,12 Толк. Gdy ją uprawiać będziesz, nie da tobie owoców swoich; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.”когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. є3гдA дёлаеши зeмлю, и3 не приложи1тъ си1лы своеS дaти тебЁ: стенS и3 трzсhйсz бyдеши на земли2. Rdz 4,13 Толк. I rzekł Kain do Pana: „Większa jest nieprawość moja, niżbym miał odpuszczenia być godzien.И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно; И# речE кaінъ ко гDу бGу: вsщшаz винA моS, є4же њстaвитисz ми2: Rdz 4,14 Толк. Oto mię dziś wyganiasz z ziemi, i skryję się przed obliczem twoim, i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi; każdy tedy, kto mię znajdzie, zabije mię.”вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. ѓще и3зг0ниши мS днeсь t лицA земли2, и3 t лицA твоегw2 скрhюсz, и3 бyду стенS и3 трzсhйсz на земли2, и3 бyдетъ, всsкъ њбрэтazй мS ўбіeтъ мS. Rdz 4,15 Толк. I rzekł mu Pan: „Żadną miarą tak nie będzie; ale każdy, kto by zabił Kaina, siedmiorako będzie karan.” I włożył Pan na Kaina znamię, aby go nie zabijał nikt, kto by go spotkał.И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И# речE є3мY гDь бGъ: не тaкw: всsкъ ўби1вый кaіна седми1жды tмсти1тсz. И# положи2 гDь бGъ знaменіе на кaінэ, є4же не ўби1ти є3гw2 всsкому њбрэтaющему є3го2. Rdz 4,16 Толк. I wyszedłszy Kain od oblicza Pańskiego, mieszkał wygnańcem w ziemi na wschód od Edenu.И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И# и3зhде кaінъ t лицA б9іz и3 всели1сz въ зeмлю наjдъ, прsмw є3дeму. Rdz 4,17 Толк. I poznał Kain żonę swoją, która poczęła i porodziła Henocha, i zbudował miasto i nazwał je od imienia syna swego Henoch.И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох. И# познA кaінъ женY свою2, и3 зачeнши роди2 є3нHха. И# бЁ зи1ждzй грaдъ, и3 и3меновA грaдъ во и4мz сhна своегw2 є3нHхъ. Rdz 4,18 Толк. Potem Henoch zrodził Irada, a Irad zrodził Mawiaela, a Mawiael zrodził Matuzaela, a Matuzael zrodził Lamecha.У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха. Роди1сz же є3нHху гаідaдъ: и3 гаідaдъ роди2 малелеи1ла: и3 малелеи1лъ роди2 маfусaла: маfусaлъ же роди2 ламeха. Rdz 4,19 Толк. Ten pojął dwie żony: imię jednej było Ada, a imię drugiej Sella.И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла [Селла]. И# взS себЁ ламeхъ двЁ жєны2: и4мz є3ди1нэй ґдA и3 и4мz вторёй селлA. Rdz 4,20 Толк. I urodziła Ada Jabela, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzów.Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. И# роди2 ґдA їwви1ла: сeй бsше nтeцъ живyщихъ въ селeніихъ скотопитaтелей. Rdz 4,21 Толк. Imię zaś brata jego Jubal; ten był ojcem grających na harfach i fletniach.Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. И# и4мz брaту є3гw2 їувaлъ: сeй бsше показaвый пэвни1цу и3 гyсли. Rdz 4,22 Толк. Sella też urodziła Tubalkaina, który młotem robił i był rzemieślnikiem wszelkiej roboty z miedzi i żelaza. A siosttą Tubalkainową była Noema.Цилла также родила Тувалкаина [Фовела], который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. Селлa же и3 тaz роди2 f0вела: сeй бsше млатобjецъ, ковaчь мёди и3 желёза: сестрa же f0велова ноемA. Rdz 4,23 Толк. I rzekł Lamech żonom swym, Adzie i Selli: „Słuchajcie głosu mego, żony Lamechowe, posłuchajcie mowy mojej: żem zabił męża za ranę moją i młodzieniaszka za siniec mój.И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; Речe же ламeхъ свои6мъ женaмъ: ґдA и3 селлA, ўслhшите глaсъ м0й, жєны2 ламeхwвы, внуши1те мо‰ словесA: ћкw мyжа ўби1хъ въ ћзву мнЁ и3 ю4ношу въ стрyпъ мнЁ: Rdz 4,24 Толк. Siedmioraka pomsta będzie za Kaina, a za Lamecha siedemdziesiąt siedem kroć.”если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. ћкw седми1цею tмсти1сz t кaіна, t ламeха же сeдмьдесzтъ седми1цею. Rdz 4,25 Толк. Poznał też jeszcze Adam żonę swoją i porodziła syna, i nadała mu imię Set mówiąc: „Dał mi Bóg potomstwo inne zamiast Abla, którego zabił Kain.”И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. Познa же ґдaмъ є4vу женY свою2: и3 зачeнши роди2 сhна, и3 и3меновA и4мz є3мY си1fъ, глаг0лющи: воскRси1 бо ми2 бGъ сёмz друг0е, вмёстw ѓвелz, є3г0же ўби2 кaінъ. Rdz 4,26 Толк. Ale i Setowi narodził się syn, którego nazwał Enos; ten począł wzywać imienia Pańskiego.У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа [Бога].И# си1fу бhсть сhнъ: и3меновa же и4мz є3мY є3нHсъ: сeй ўповA призывaти и4мz гDа бGа.Rdz 5Rdz 5,1 Толк. Ta jest księga pokoleń Adama. W dzień, w którym stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, СіS кни1га бытіS человёча, в0ньже дeнь сотвори2 бGъ ґдaма, по w4бразу б9ію сотвори2 є3го2, Rdz 5,2 Толк. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, i błogosławił im, i nadał im imię Adam w dzień, w którym zostali stworzeni.мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. мyжа и3 женY сотвори2 и5хъ и3 блгcви2 и5хъ: и3 наречE и4мz є3мY ґдaмъ, в0ньже дeнь сотвори2 и5хъ. Rdz 5,3 Толк. I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na obraz i podobieństwo swoje, i nazwał imię jego Set.Адам жил сто тридцать [230] лет и родил [сына] по подобию своему [и] по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Поживe же ґдaмъ лётъ двёстэ три1десzть и3 роди2 сhна по ви1ду своемY и3 по w4бразу своемY, и3 наречE и4мz є3мY си1fъ. Rdz 5,4 Толк. I upłynęło dni Adama, potem gdy zrodził Seta, osiemset lat; i zrodził synów i córki.Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот [700] лет, и родил он сынов и дочерей. Бhша же днjе ґдaмwвы, ±же поживE, по є4же роди1ти є3мY си1fа, лётъ сeдмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,5 Толк. I było wszystkiego czasu, którego żył Adam, lat dziewięćset trzydzieści, i umarł.Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе ґдaмwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 три1десzть: и3 ќмре. Rdz 5,6 Толк. – Żył też Set sto i pięć lat, i zrodził Enosa.Сиф жил сто пять [205] лет и родил Еноса. Поживe же си1fъ лётъ двёстэ пsть и3 роди2 є3нHса. Rdz 5,7 Толк. I żył Set, potem gdy zrodził Enosa, osiemset i siedem lat, i zrodził synów i córki.По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь [707] лет и родил сынов и дочерей. И# поживE си1fъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHса, лётъ сeдмь сHтъ и3 сeдмь, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,8 Толк. I było wszystkich dni Seta dziewięćset dwanaście lat, i umarł.-Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе си1fwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дванaдесzть: и3 ќмре. Rdz 5,9 Толк. Enos zaś żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kajnana.Енос жил девяносто [190] лет и родил Каинана. И# поживE є3нHсъ лётъ сто2 дeвzтьдесzтъ и3 роди2 каінaна. Rdz 5,10 Толк. Po jego narodzeniu żył osiemset i piętnaście lat, i zrodził synów i córki.По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать [715] лет и родил сынов и дочерей. И# поживE є3нHсъ, по є4же роди1ти є3мY каінaна, лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьнaдесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,11 Толк. I było wszystkich dni Enosa dziewięćset i pięć lat, i umarł.Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе є3нHсwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 пsть: и3 ќмре. Rdz 5,12 Толк. Żył też Kajnan siedemdziesiąt lat i zrodził Malaleela.Каинан жил семьдесят [170] лет и родил Малелеила. И# поживE каінaнъ лётъ сто2 сeдмьдесzтъ и3 роди2 малелеи1ла. Rdz 5,13 Толк. I żył Kajnan, potem gdy zrodził Malaleela, osiemset i czterdzieści lat, i zrodził synów i córki.По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок [740] лет и родил сынов и дочерей. И# поживE каінaнъ, по є4же роди1ти є3мY малелеи1ла, лётъ сeдмь сHтъ и3 четhредесzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,14 Толк. I było wszech dni Kajnana dziewięćset i dziesięć lat, i umarł.Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе каінaнwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 дeсzть: и3 ќмре. Rdz 5,15 Толк. – Malaleel zaś żył sześćdziesiąt i pięć lat, i zrodził Jareda.Малелеил жил шестьдесят пять [165] лет и родил Иареда. И# поживE малелеи1лъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 їaреда. Rdz 5,16 Толк. I żył Malaleel, potem gdy zrodził Jareda, osiemset trzydzieści lat, i zrodził synów i córki.По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать [730] лет и родил сынов и дочерей. И# поживE малелеи1лъ, по є4же роди1ти є3мY їaреда, лётъ сeдмь сHтъ и3 три1десzть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,17 Толк. I było wszystkich dni Malaleela osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе малелеи1лwвы лётъ џсмь сHтъ и3 дeвzтьдесzтъ пsть: и3 ќмре. Rdz 5,18 Толк. – I żył Jared sto sześćdziesiąt dwa lata, i zrodził Henocha.Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. И# поживE їaредъ лётъ сто2 шестьдесsтъ двA и3 роди2 є3нHха. Rdz 5,19 Толк. I żył Jared potem gdy zrodził Henocha, osiemset lat i zrodził synów i córki.По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. И# поживE їaредъ, по є4же роди1ти є3мY є3нHха, лётъ џсмь сHтъ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,20 Толк. I było wszystkich dni Jareda dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер. И# бhша вси2 днjе їaредwвы лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ двA: и3 ќмре. Rdz 5,21 Толк. Henoch zaś żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matusalę.Енох жил шестьдесят пять [165] лет и родил Мафусала. И# поживE є3нHхъ лётъ сто2 шестьдесsтъ пsть и3 роди2 маfусaла. Rdz 5,22 Толк. I chodził Henoch z Bogiem; a żył, potem gdy zrodził Matusalę, trzysta lat i zrodził synów i córki.И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста [200] лет и родил сынов и дочерей. Ўгоди1 же є3нHхъ бGу, и3 поживE є3нHхъ, по є4же роди1ти є3мY маfусaла, лётъ двёстэ, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,23 Толк. I było wszystkich dni Henocha trzysta sześćdziesiąt pięć lat.Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. И# бhша вси2 днjе є3нHхwвы лётъ три1ста шестьдесsтъ пsть. Rdz 5,24 Толк. I chodził z Bogiem, i nie było go widać, bo go wziął Bóg.И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. И# ўгоди2 є3нHхъ бGу, и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2 є3го2 бGъ. Rdz 5,25 Толк. – Matusala żył sto osiemdziesiąt siedem lat, i zrodził Lamecha.Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. И# поживE маfусaлъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ сeдмь и3 роди2 ламeха. Rdz 5,26 Толк. I żył Matusala, potem gdy zrodził Lamecha, siedemset osiemdziesiąt dwa lata, i zrodził synów i córki.По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. И# поживE маfусaлъ, по є4же роди1ти є3мY ламeха, лётъ сeдмь сHтъ џсмьдесzтъ двA, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,27 Толк. I było wszystkich dni Matusali dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat, i umarł.Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе маfусaлwвы, ±же поживE, лётъ дeвzть сHтъ и3 шестьдесsтъ дeвzть: и3 ќмре. Rdz 5,28 Толк. – Lamech zaś żył sto osiemdziesiąt dwa lata, i zrodził syna.Ламех жил сто восемьдесят два [188] года и родил сына, И# поживE ламeхъ лётъ сто2 џсмьдесzтъ џсмь и3 роди2 сhна, Rdz 5,29 Толк. I nazwał imię jego Noe, mówiąc: „Ten nas pocieszy przy pracach i robotach rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.”и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь [Бог]. и3 наречE и4мz є3мY нHе, глаг0лz: сeй ўпок0итъ нaсъ t дёлъ нaшихъ и3 t печaли рyкъ нaшихъ, и3 t земли2, ю4же проклS гDь бGъ. Rdz 5,30 Толк. I żył Lamech, potem gdy zrodził Noego, pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять [565] лет и родил сынов и дочерей. И# поживE ламeхъ, по є4же роди1ти є3мY нHа, лётъ пsть сHтъ и3 шестьдесsтъ пsть, и3 роди2 сhны и3 дщє1ри. Rdz 5,31 Толк. I było wszystkich dni Lamecha siedemset siedemdziesiąt siedem lat, i umarł.Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь [753] лет; и он умер. И# бhша вси2 днjе ламeхwвы лётъ сeдмь сHтъ и3 пzтьдесsтъ три2: и3 ќмре. Rdz 5,32 Толк. Noe zaś, gdy miał pięćset lat, zrodził Sema, Chama i Jafeta.Ною было пятьсот лет и родил Ной [трех сынов]: Сима, Хама и Иафета.И# бЁ нHе лётъ пzти2 сHтъ, и3 роди2 сhны три2, си1ма, хaма, їaфеfа.Rdz 6Rdz 6,1 Толк. A gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi i zrodzili córki,Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, И# бhсть є3гдA начaша человёцы мн0зи бывaти на земли2, и3 дщє1ри роди1шасz и5мъ: Rdz 6,2 Толк. widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, wzięli sobie za żony ze wszystkich, które obrali.тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. ви1дэвше же сhнове б9іи дщє1ри человBчи, ћкw добры6 сyть, поsша себЁ жєны2 t всёхъ, ±же и3збрaша. Rdz 6,3 Толк. I rzekł Bóg: „Nie będzie trwał duch mój na wieki w człowieku, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.”-И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. И# речE гDь бGъ: не и4мать д¦ъ м0й пребывaти въ человёцэхъ си1хъ во вёкъ, занE сyть пл0ть: бyдутъ же днjе и4хъ лётъ сто2 двaдесzть. Rdz 6,4 Толк. A olbrzymi byli na ziemi w owe dni; bo gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, a one porodziły: ci są mocarze od wieku, mężowie sławni.-В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. И#споли1ни же бsху на земли2 во дни6 w4ны: и3 пот0мъ, є3гдA вхождaху сhнове б9іи къ дщeремъ человёчєскимъ, и3 раждaху себЁ: тjи бsху и3споли1ни, и5же t вёка, человёцы и3мени1тіи. Rdz 6,5 Толк. A widząc Bóg, że wiele było złości ludzkiej na ziemi i wszystka myśl serca była napięta ku złemu po wszystek czas,И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw ўмн0жишасz ѕлHбы человёкwвъ на земли2: и3 всsкъ помышлsетъ въ сeрдцы своeмъ прилёжнw на ѕл†z во вс‰ дни6: Rdz 6,6 Толк. żal mu było, że uczynił człowieka na ziemi, i ruszony serdeczną boleścią wewnątrz, rzekł: и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. и3 помhсли бGъ, ћкw сотвори2 человёка на земли2, и3 размhсли. Rdz 6,7 Толк. „Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydląt, od ziemiopłazu aż do ptactwa powietrznego; bo mi żal, żem je uczynił.”И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. И# речE бGъ: потреблю2 человёка, є3г0же сотвори1хъ, t лицA земли2, t человёка дaже до скотA, и3 t г†дъ дaже до пти1цъ небeсныхъ: занE размhслихъ, ћкw сотвори1хъ |. Rdz 6,8 Толк. – Noe zaś znalazł łaskę przed Panem. Te są pokolenia Noego.Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. НHе же њбрёте блгdть пред8 гDемъ бGомъ. Rdz 6,9 Толк. Noe był mężem sprawiedliwym i doskonałym wśród pokoleń swoich, z Bogiem chodził.Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Сі‰ же быті‰ нHєва: нHе человёкъ првdнъ, совершeнъ сhй въ р0дэ своeмъ, бGу ўгоди2 нHе. Rdz 6,10 Толк. I zrodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Роди1 же нHе три2 сhны, си1ма, хaма, їaфеfа. Rdz 6,11 Толк. Ale ziemia skaziła się przed Bogiem i napełniła się nieprawością.Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. Растлёсz же землS пред8 бGомъ, и3 нап0лнисz землS непрaвды. Rdz 6,12 Толк. A gdy ujrzał Bóg ziemię skażoną (bo wszelkie ciało skaziło było drogę swą na ziemi) rzekł do Noego:И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И# ви1дэ гDь бGъ зeмлю, и3 бЁ растлённа: ћкw растли2 всsка пл0ть пyть св0й на земли2. Rdz 6,13 Толк. „Koniec wszelkiemu ciału przyszedł przede mną; napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich, a ja wytracę ich z ziemią.И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. И# речE гDь бGъ нHю: врeмz всsкагw человёка пріи1де пред8 мS, ћкw и3сп0лнисz землS непрaвды t ни1хъ: и3 сE, ѓзъ погублю2 и5хъ и3 зeмлю. Rdz 6,14 Толк. Uczyń sobie korab z drzewa heblowanego; komórki w nim poczynisz i namażesz smołą wewnątrz i zewnątrz. A uczynisz go tak:Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Сотвори2 u5бо себЁ ковчeгъ t дрeвъ (негнію1щихъ) четвероуг0льныхъ: гнёзда сотвори1ши въ ковчeзэ, и3 посмоли1ши є3го2 внутрьyду и3 внэyду смол0ю. Rdz 6,15 Толк. Trzysta łokci będzie długość korabia, pięćdziesiąt łokci szerokość, a trzydzieści łokci wysokość jego.И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И# тaкw сотвори1ши ковчeгъ: трeхъ сHтъ лактeй долготA ковчeга, и3 пzти1десzти лактeй широтA, и3 три1десzти лактeй высотA є3гw2. Rdz 6,16 Толк. Okno w korabiu uczynisz, a na łokieć od szczytu uczynisz wierzch jego; drzwi w korabiu postawisz z boku; dolne, średnie i wyższe komórki w nim poczynisz.И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]. Собирaz св0домъ сотвори1ши ковчeгъ, и3 въ лaкоть сверши1ши є3го2 свhше: двeрь же ковчeга сотвори1ши t страны2: њбит†лища двокрHвна и3 трекрHвна сотвори1ши въ нeмъ. Rdz 6,17 Толк. Oto ja przywiodę wody potopu na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest duch żywota pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zniszczeje.И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Ѓзъ же, сE, наведY пот0пъ, в0ду на зeмлю, погуби1ти всsку пл0ть, въ нeйже є4сть дyхъ жи1зни под8 небесeмъ: и3 є3ли6ка сyть на земли2, скончaютсz. Rdz 6,18 Толк. I uczynię przymierze moje z tobą; i wnijdziesz do korabia ty i synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą.Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. И# постaвлю завётъ м0й съ тоб0ю: вни1деши же въ ковчeгъ ты2 и3 сhнове твои2, и3 женA твоS и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю. Rdz 6,19 Толк. I ze wszech zwierząt wszelkiego ciała po dwoje wwiedziesz do korabia, aby zostały żywe z tobą: samca i samicę.Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. И# t всёхъ скотHвъ и3 t всёхъ г†дъ, и3 t всёхъ ѕвэрeй, и3 t всsкіz пл0ти, двA двA t всёхъ введeши въ ковчeгъ, да питaеши съ соб0ю: мyжескій п0лъ и3 жeнскій бyдутъ. Rdz 6,20 Толк. Z ptactwa według rodzaju jego, i z bydła według rodzaju jego, i ze wszystkiego ziemiopłazu według rodzaju jego: podwojgu z każdego wnijdą z tobą, aby mogły żyć.Из [всех] птиц по роду их, и из [всех] скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых [с тобою, мужеского пола и женского]. T всёхъ пти1цъ пернaтыхъ по р0ду, и3 t всёхъ скотHвъ по р0ду, и3 t всёхъ гадHвъ п0лзающихъ по земли2 по р0ду и4хъ, двA двA t всёхъ вни1дутъ къ тебЁ, питaтисz съ тоб0ю, мyжескій п0лъ и3 жeнскій. Rdz 6,21 Толк. Przeto weźmiesz z sobą ze wszelkich pokarmów, które jedzone być mogą, i zniesiesz do siebie; i będą tak tobie jak i im na pokarm.”Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею. Тh же возми2 себЁ t всёхъ брaшенъ, ±же и4мате ћсти, и3 соберeши къ себЁ, и3 бyдутъ тебЁ и3 w4нымъ брaшно. Rdz 6,22 Толк. I uczynił Noe wszystko, co mu Bóg przykazał.И сделал Ной всё: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал.И# сотвори2 нHе вс‰ є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ, тaкw сотвори2.Rdz 7Rdz 7,1 Толк. I rzekł Pan do niego: „Wnijdź ty i wszystek dom twój do korabia, bom ciebie widział sprawiedliwym przed sobą w pokoleniu tym.И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем; И# речE гDь бGъ къ нHю: вни1ди ты2 и3 вeсь д0мъ тв0й въ ковчeгъ, ћкw тS ви1дэхъ првdна предо мн0ю въ р0дэ сeмъ: Rdz 7,2 Толк. Ze wszystkich zwierząt czystych weźmiesz po siedmioro, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po dwoje, samca i samicę.и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского; t скотHвъ же чи1стыхъ введи2 къ себЁ сeдмь сeдмь, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: t скотHвъ же нечи1стыхъ двA двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: Rdz 7,3 Толк. Ale i z ptactw powietrznych po siedmioro, samca i samicę, aby zachowane było potomstwo na wszystkiej ziemi.также и из птиц небесных [чистых] по семи, мужеского пола и женского, [и из всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского,] чтобы сохранить племя для всей земли, и3 t пти1цъ небeсныхъ чи1стыхъ сeдмь сeдмь, мyжескій п0лъ и3 жeнскій: и3 t всёхъ пти1цъ нечи1стыхъ двЁ двЁ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, препитaти сёмz по всeй земли2: Rdz 7,4 Толк. Jeszcze bowiem siedem dni, a spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i wygładzę z ziemi wszelkie stworzenie, którem uczynił.”ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. є3щe бо днjй сeдмь, ѓзъ наведY д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй: и3 потреблю2 всsкое востaніе, є4же сотвори1хъ, t лицA всеS земли2. Rdz 7,5 Толк. Uczynił tedy Noe wszystko, co mu Pan kazał.Ной сделал все, что Господь [Бог] повелел ему. И# сотвори2 нHе вс‰, є3ли6ка заповёда є3мY гDь бGъ. Rdz 7,6 Толк. A było mu sześćset lat, gdy wody potopu wylały na ziemię.Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. НHе же бЁ лётъ шести2 сHтъ, и3 пот0пъ воднhй бhсть на земли2. Rdz 7,7 Толк. I wszedł Noe i synowie jego, żona jego i żony synów jego z nim do korabia dla wód potopu.И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. Вни1де же нHе и3 сhнове є3гw2, и3 женA є3гw2 и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ, воды2 рaди пот0па. Rdz 7,8 Толк. Ze zwierząt też czystych i nieczystych, i z ptactwa, i ze wszystkiego, co pełza po ziemi, po dwoje weszło do Noego w korab,И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из скотов чистых и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыкающихся по земле И# t пти1цъ чи1стыхъ и3 t пти1цъ нечи1стыхъ, и3 t скHтъ чи1стыхъ и3 t скHтъ нечи1стыхъ, (и3 t ѕвэрeй,) и3 t всёхъ гадHвъ пресмыкaющихсz по земли2, Rdz 7,9 Толк. samiec i samica, jak był przykazał Pan Noemu.по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как [Господь] Бог повелел Ною. двA двA внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, ћкоже заповёда (гDь) бGъ нHю. Rdz 7,10 Толк. A gdy minęło siedem dni, wody potopu wylały na ziemię.Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. И# бhсть по седми2 днeхъ, и3 водA пот0пнаz бhсть на земли2. Rdz 7,11 Толк. Roku sześćsetnego żywota Noego, miesiąca wtórego, siedemnastego dnia miesiąca, przerwały się wszystkie źródła głębiny wielkiej i upusty niebieskie otworzyły się,В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый [27] день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; Въ шестьс0тное лёто въ житіи2 нHевэ, вторaгw мцcа, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, въ дeнь т0й разверз0шасz вси2 и3ст0чницы бeздны, и3 хл‰би небє1сныz tверз0шасz: Rdz 7,12 Толк. i padał deszcz na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy.и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. и3 бhсть д0ждь на зeмлю четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй. Rdz 7,13 Толк. Tegoż dnia wszedł Noe i Sem, i Cham, i Jafet, synowie jego, żona jego i trzy żony synów jego z nimi do korabia,В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Въ дeнь т0й вни1де нHе, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ, сhнове нHєвы, и3 женA нHева, и3 три2 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ въ ковчeгъ. Rdz 7,14 Толк. oni i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszystko bydło według rodzaju swego, i wszystko co pełza po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko latające według rodzaju swego, i wszystkie ptaki, i wszystko, co ma skrzydła,Они, и все звери [земли] по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, И# вси2 ѕвёріе земнjи по р0ду, и3 вси2 ск0ти по р0ду, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2 по р0ду, и3 всsкаz пти1ца пернaтаz по р0ду своемY, Rdz 7,15 Толк. weszło do Noego do korabia po dwoje ze wszystkiego ciała, w którym był dech żywota.и вошли к Ною в ковчег по паре [мужеского пола и женского] от всякой плоти, в которой есть дух жизни; внид0ша къ нHю въ ковчeгъ двA двA, мyжескій п0лъ и3 жeнскій, t всsкіz пл0ти, въ нeйже є4сть дyхъ жив0тный: Rdz 7,16 Толк. A które weszły, samiec i samica ze wszelkiego ciała weszły, jak mu Bóg przykazał; i zamknął go Pan z zewnątrz.и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему [Господь] Бог. И затворил Господь [Бог] за ним [ковчег]. и3 вход‰щаz мyжескій п0лъ и3 жeнскій t всsкіz пл0ти, внид0ша къ нHю въ ковчeгъ, ћкоже заповёда гDь бGъ нHю: и3 затвори2 гDь бGъ ковчeгъ tвнЁ є3гw2. Rdz 7,17 Толк. – I stał się potop przez czterdzieści dni na ziemi; i wezbrały wody, i podniosły korab wysoko nad ziemię,И продолжалось на земле наводнение сорок дней [и сорок ночей], и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею; И# бhсть пот0пъ четhредесzть днjй и3 четhредесzть нощeй на земли2, и3 ўмн0жисz водA и3 взS ковчeгъ, и3 возвhсисz t земли2: Rdz 7,18 Толк. bardzo bowiem były wylały i wszystko napełniły na wierzchu ziemi, korab zaś pływał po wodach.вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. и3 возмогaше водA, и3 ўмножaшесz ѕэлw2 на земли2, и3 ношaшесz ковчeгъ верхY воды2. Rdz 7,19 Толк. I wzmogły się wody bardzo nad ziemią, i okryły się wszystkie góry wysokie pod całym niebem.И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; Водa же возмогaше ѕэлw2 на земли2: и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz, ±же бsху под8 небесeмъ: Rdz 7,20 Толк. Piętnaście łokci wyższa była woda ponad góry, które była okryła.на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие] горы. пzтьнaдесzть лактeй горЁ возвhсисz водA, и3 покры2 вс‰ г0ры высHкіz. Rdz 7,21 Толк. I zgładzone zostało wszelkie ciało, które się ruszało na ziemi, ptaków, bydła, zwierząt i wszystkich ziemiopłazów, które pełzają po ziemi;И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; И# ќмре всsкаz пл0ть дви1жущаzсz по земли2 пти1цъ и3 скотHвъ и3 ѕвэрeй, и3 всsкій гaдъ дви1жущійсz на земли2, и3 всsкій человёкъ, Rdz 7,22 Толк. wszyscy ludzie, i wszystko, w czym jest dech żywota na ziemi, pomarło.все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. и3 вс‰ є3ли6ка и4мутъ дыхaніе жи1зни, и3 всE є4же бЁ на сyши ќмре. Rdz 7,23 Толк. I wygładził Bóg wszystko stworzenie, które było na ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, tak ziemiopłaz jak i ptactwo powietrzne, i wygładzone zostały z ziemi; został zaś sam Noe i ci, którzy z nim byli w korabiu.Истребилось всякое существо, которое было на поверхности [всей] земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, - все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. И# потреби1сz всsкое востaніе, є4же бsше на лицы2 всеS земли2, t человёка дaже до скотA и3 гадHвъ и3 пти1цъ небeсныхъ, и3 потреби1шасz t земли2: и3 њстA нHе є3ди1нъ, и3 и5же съ ни1мъ въ ковчeзэ. Rdz 7,24 Толк. I opanowały wody ziemię sto i pięćdziesiąt dni.Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней.И# возвhсисz водA над8 землeю днjй сто2 пzтьдесsтъ.Rdz 8Rdz 8,1 Толк. Wspomniawszy potem Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystkie bydlęta, które były z nim w korabiu, przywiódł wiatr na ziemię, i opadły wody.И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И# помzнY бGъ нHа, и3 вс‰ ѕвBри, и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰ пти6цы, и3 вс‰ гaды пресмыкaющыzсz, є3ли6ка бёху съ ни1мъ въ ковчeзэ: и3 наведE бGъ дyхъ на зeмлю, и3 престA водA. Rdz 8,2 Толк. I zawarły się źródła głębiny i upusty niebieskie, i wstrzymane zostały dżdże z nieba.И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. И# заключи1шасz и3ст0чницы бeздны и3 хл‰би небє1сныz: и3 ўдержaсz д0ждь t небесE. Rdz 8,3 Толк. I wróciły się wody z ziemi idące i wracające się, i poczęły opadać po stu i pięćdziesięciu dniach.Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И# вспsть п0йде водA и3дyщаz t земли2: и3 ўмалsшесz водA по стЁ пzти1десzтихъ днeхъ. Rdz 8,4 Толк. I odpoczął korab miesiąca siódmego, dwudzieste go i siódmego dnia miesiąca na górach Armeńskich.И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. И# сёде ковчeгъ въ мцcъ седмhй, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа, на горaхъ ґрарaтскихъ. Rdz 8,5 Толк. Lecz wody schodziły i opadały aż do dziesiątego miesiąca; dziesiątego bowiem miesiąca, pierwszego dnia miesiąca ukazały się wierzchy gór.Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор. Водa же ўходsщи ўмалsшесz дaже до десsтагw мцcа: и3 въ десsтый мцcъ, въ пeрвый дeнь мцcа kви1шасz верси2 г0ръ. Rdz 8,6 Толк. – A gdy minęło czterdzieści dni, otworzywszy Noe okno korabia, które był uczynił, wypuścił kruka,По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега И# бhсть по четhредесzтихъ днeхъ tвeрзе нHе nк0нце ковчeга, є4же сотвори2, Rdz 8,7 Толк. który wychodził i nie wracał się, aż oschły wody na ziemi.и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла ли вода с земли,] который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. и3 послA врaна (*ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2): и3 и3зшeдъ не возврати1сz, д0ндеже и3зсsче водA t земли2. Rdz 8,8 Толк. Wypuścił też gołębicę za nim, aby poznać, czy już ustały wody na ziemi.Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, И# послA голуби1цу по нeмъ ви1дэти, ѓще ўступи1ла водA t лицA земли2: Rdz 8,9 Толк. Ona jednak nie znalazłszy, gdzie by odpoczęła jej noga, wróciła się do niego do korabia, wody bowiem były po wszystkiej ziemi. I wyciągnął rękę, a uchwyciwszy ją wniósł do korabia.но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. и3 не њбрётши голуби1ца пок0z ногaма свои1ма, возврати1сz къ немY въ ковчeгъ, ћкw водA бsше по всемY лицY всеS земли2: и3 простeръ рyку свою2, пріsтъ ю5 и3 внесE ю5 къ себЁ въ ковчeгъ. Rdz 8,10 Толк. A poczekawszy jeszcze siedem dni następnych, powtóre wypuścił gołębicę z korabla.И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй, пaки послA голуби1цу и3з8 ковчeга. Rdz 8,11 Толк. A ona przyleciała do niego pod wieczór, niosąc gałązkę oliwy z zielonym liściem w dzióbie swym; a tak poznał Noe, że ustały wody na ziemi.Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. И# возврати1сz къ немY голуби1ца къ вeчеру, и3 и3мёzше сучeцъ мaсличенъ съ ли1ствіемъ во ўстёхъ свои1хъ: и3 познA нHе, ћкw ўступи2 водA t лицA земли2. Rdz 8,12 Толк. Poczekał jednak jeszcze siedem dni następnych, i wypuścił gołębicę, która się nie wróciła więcej do niego.Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. И# премeдливъ є3щE сeдмь днjй други1хъ, пaки послA голуби1цу, и3 не приложи2 возврати1тисz къ немY пот0мъ. Rdz 8,13 Толк. – A tak sześćsetnego pierwszego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca opadły wody na ziemi; i otworzywszy Noe przykrycie korabia, spojrzał i ujrzał, że osechł wierzch ziemi.Шестьсот первого года [жизни Ноевой] к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И# бhсть въ пeрвое и3 шестьс0тное лёто житіS нHева, въ пeрвый дeнь пeрвагw мцcа, и3зсsче водA t лицA земли2: и3 tкры2 нHе покр0въ ковчeга, є3г0же сотвори2, и3 ви1дэ, ћкw и3зсsче водA t лицA земли2. Rdz 8,14 Толк. Miesiąca wtórego, dwudziestego siódmego dnia miesiąca oschła ziemia.И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. Въ мцcъ же вторhй, въ двaдесzть седмhй дeнь мцcа и4зсше землS. Rdz 8,15 Толк. Rzekł tedy Bóg do Noego mówiąc:И сказал [Господь] Бог Ною: И# речE гDь бGъ нHеви, гlz: Rdz 8,16 Толк. „Wynijdź z korabia, ty i żona twoja, synowie twoi i żony synów twoich z tobą.выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; и3зhди и3з8 ковчeга ты2 и3 женA твоS, и3 сhнове твои2 и3 жєны2 сынHвъ твои1хъ съ тоб0ю: Rdz 8,17 Толк. Wszystkie zwierzęta, które są u ciebie ze wszelkiego ciała, tak w ptactwie jako i w bydlętach, i we wszelkich płazach, które pełzają po ziemi, wywiedź z sobą, a wnijdźcie na ziemię. Rośnijcie i mnóżcie się na niej.”выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. и3 вс‰ ѕвBри, є3ли1цы сyть съ тоб0ю, и3 всsку пл0ть t пти1цъ дaже до скотHвъ, и3 всsкъ гaдъ дви1жущійсz по земли2 и3зведи2 съ соб0ю: и3 расти1тесz и3 мн0житесz на земли2. Rdz 8,18 Толк. A tak wyszedł Noe i synowie jego, żona jego i żony synów jego z nim.И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним; И# и3зhде нHе и3 женA є3гw2, и3 сhнове є3гw2 и3 жєны2 сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ, Rdz 8,19 Толк. Ale i wszystkie zwierzęta, bydło i płazy, które pełzają po ziemi, według rodzaju swego, wyszły z korabia.все звери, и [весь скот, и] все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. и3 вси2 ѕвёріе, и3 вси2 ск0ти, и3 вс‰ пти6цы и3 вси2 гaди дви1жущіисz по р0ду своемY на земли2 и3зыд0ша и3з8 ковчeга. Rdz 8,20 Толк. I zbudował Noe ołtarz Panu, a wziąwszy z każdego bydła i ptactwa czystego, ofiarował całopalenia na ołtarzu.И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И# создA нHе жeртвенникъ гDеви: и3 взS t всёхъ скотHвъ чи1стыхъ и3 t всёхъ пти1цъ чи1стыхъ и3 вознесE во всесожжeніе на жeртвенникъ. Rdz 8,21 Толк. I poczuł Pan wonność wdzięczności, i rzekł: „Żadną miarą więcej nie będę przeklinał ziemi dla ludzi, zmysł bowiem i myśl serca człowieczego skłonne są do złego od młodości jego; przeto też nie pobiję więcej wszystkich istot żyjących, jakom uczynił.И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: И# њбонS гDь воню2 благоухaніz. И# речE гDь бGъ размhсливъ: не приложY ктомY проклsти зeмлю за дэлA человёчєскаz, занE прилежи1тъ помышлeніе человёку прилёжнw на ѕл†z t ю4ности є3гw2: не приложY u5бо ктомY порази1ти всsкую пл0ть живyщую, ћкоже сотвори1хъ: Rdz 8,22 Толк. Po wszystkie dni ziemi siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, noc i dzień nie ustaną.”впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.во вс‰ дни6 земли2 сёzтва и3 жaтва, зимA и3 зн0й, лёто и3 веснA, дeнь и3 н0щь не престaнутъ.Rdz 9Rdz 9,1 Толк. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i rzekł do nich: „Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię.И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; И# блгcви2 бGъ нHа и3 сhны є3гw2 и3 речE и5мъ: расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю и3 њбладaйте є4ю: Rdz 9,2 Толк. A strach wasz i drżenie niechaj będzie nad wszelkim zwierzęciem ziemi i nad wszystkim ptactwem powietrznym ze wszystkim, co się rusza na ziemi; wszystkie ryby morskie ręce waszej podane są.да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; и3 стрaхъ и3 трeпетъ вaшъ бyдетъ на всёхъ ѕвэрeхъ земнhхъ (и3 на всёхъ скотёхъ земнhхъ), на всёхъ пти1цахъ небeсныхъ и3 на всёхъ дви1жущихсz по земли2 и3 на всёхъ рhбахъ морски1хъ: въ рyцэ вaшы вдaхъ (|). Rdz 9,3 Толк. A wszystko, co się rusza i żyje, będzie wam na pokarm; jak jarzyny zielone dałem wam wszystko.все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; И# всsкое дви1жущеесz, є4же є4сть жи1во, вaмъ бyдетъ въ снёдь: ћкw ѕeліе травн0е дaхъ вaмъ всE. Rdz 9,4 Толк. Wyjąwszy, że mięsa z krwią jeść nie będziecie.только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Т0чію мsса въ кр0ви души2 да не снёсте. Rdz 9,5 Толк. Albowiem krwi dusz waszych będę się domagał od wszelkich zwierząt; i od człowieka, od męża i brata jego będę się domagał duszy człowieka.Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; Кр0ви бо вaшей, дyшъ вaшихъ, t руки2 всsкагw ѕвёрz и3зыщY (є3S): и3 t руки2 человёка брaта и3зыщY є3S. Rdz 9,6 Толк. Ktokolwiek by wylał krew człowieczą, będzie wylana krew jego; bo na obraz Boży uczyniony jest człowiek.кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; Проливazй кр0вь человёчу, въ є3S мёстw є3гw2 проліeтсz: ћкw во w4бразъ б9ій сотвори1хъ человёка. Rdz 9,7 Толк. A wy rośnijcie i mnóżcie się, a wnijdźcie na ziemię i napełniajcie ją.”вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Вh же расти1тесz и3 мн0житесz, и3 нап0лните зeмлю, и3 мн0житесz на нeй. Rdz 9,8 Толк. – To także mówił Bóg do Noego i do synów jego z nim:И сказал Бог Ною и сынам его с ним: И# речE бGъ нHеви и3 сынHмъ є3гw2 съ ни1мъ, гlz: Rdz 9,9 Толк. „Oto ja ustanowię przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, сE, ѓзъ поставлsю завётъ м0й вaмъ и3 сёмени вaшему по вaсъ, Rdz 9,10 Толк. i z każdą istotą żyjącą, która jest z wami, tak w ptactwie jak i w bydle, i we wszystkich zwierzętach ziemi, które wyszły z korabia, i ze wszystkimi zwierzętami ziemi.и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; и3 всsкой души2 живyщей съ вaми t пти1цъ и3 t скHтъ и3 всBмъ ѕвэрє1мъ зємнhмъ, є3ли6ка съ вaми (сyть) t всёхъ и3зшeдшихъ и3з8 ковчeга: Rdz 9,11 Толк. Ustanowię przymierze moje z wami i żadną miarą więcej nie będzie zagubione wszelkie ciało wodami potopu, i nie będzie więcej potopu pustoszącego ziemię.”поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми: и3 не ќмретъ всsка пл0ть ктомY t воды2 пот0пныz, и3 ктомY не бyдетъ пот0пъ воднhй, є4же и3стли1ти всю2 зeмлю. Rdz 9,12 Толк. I rzekł Bóg: „To znak przymierza, który daję między mną a wami i wszelką istotą żyjącą, która jest z wami, na pokolenia wieczne:И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: И# речE гDь бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є4же ѓзъ даю2 междY мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю жив0ю, ћже є4сть съ вaми, въ р0ды вBчныz: Rdz 9,13 Толк. Łuk mój położę na obłokach i będzie znakiem przymierza między mną, a między ziemią.Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею. дугY мою2 полагaю во w4блацэ, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта (вёчнагw) междY мн0ю и3 землeю. Rdz 9,14 Толк. A gdy okryję obłokami niebo, ukaże się łuk mój na obłokach,И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке; И# бyдетъ є3гдA наведY w4блаки на зeмлю, kви1тсz дугA моS во w4блацэ: Rdz 9,15 Толк. i wspomnę na przymierze moje z wami i ze wszelką duszą żyjącą, która ciało ożywia, i nie będzie więcej wód potopu ku wygładzeniu wszelkiego ciała.и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. и3 помzнY завётъ м0й, и4же є4сть междY мн0ю и3 вaми, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, и3 не бyдетъ ктомY водA въ пот0пъ, ћкw потреби1ти всsку пл0ть. Rdz 9,16 Толк. I będzie łuk na obłokach, i ujrzę go, i wspomnę na przymierze wieczne, które ustanowione jest między Bogiem, a między wszelką duszą żyjącą każdego ciała, które jest na ziemi.”И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле. И# бyдетъ дугA моS во w4блацэ: и3 ўзрю2 ю5, є4же помzнyти завётъ вёчный междY мн0ю и3 землeю, и3 междY всsкою душeю живyщею во всsкой пл0ти, ћже є4сть на земли2. Rdz 9,17 Толк. I rzekł Bóg do Noego: „Ten będzie znak przymierza, które ustanowiłem między mną, a wszelkim ciałem na ziemi „И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле. И# речE бGъ нHеви: сіE знaменіе завёта, є3г0же положи1хъ междY мн0ю и3 междY всsкою пл0тію, ћже є4сть на земли2. Rdz 9,18 Толк. Byli tedy synowie Noego, którzy wyszli z korabia: Sem, Cham i Jafet;a Cham jest ojcem Chanaana.Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Бhша же сhнове нHєвы и3зшeдшіи и3з8 ковчeга, си1мъ, хaмъ, їaфеfъ: хaмъ же бsше nтeцъ ханаaнь. Rdz 9,19 Толк. Ci trzej są synowie Noego, i od tych rozsiał się wszystek rodzaj ludzki po całej ziemi.Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. ТріE сjи сyть сhнове нHєвы: t си1хъ разсёzшасz по всeй земли2. Rdz 9,20 Толк. I począł Noe, mąż oracz, uprawiać ziemię, i zasadził winnicę.Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; И# начaтъ нHе человёкъ дёлатель (бhти) земли2, и3 насади2 віногрaдъ: Rdz 9,21 Толк. A pijąc wino, upił się i obnażył się w namiocie swoim.и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. и3 и3спи2 t вінA, и3 ўпи1сz, и3 њбнажи1сz въ домY своeмъ. Rdz 9,22 Толк. – Ujrzawszy to Cham, ojciec Chanaana, to jest że łono ojca jego było odkryte, powiedział to dwom braciom swym na dworze.И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. И# ви1дэ хaмъ nтeцъ ханаaнь наготY nтцA своегw2, и3 и3зшeдъ в0нъ повёда nбёма брaтома свои1ма. Rdz 9,23 Толк. Sem tedy i Jafet włożyli płaszcz na ramiona swoje, i idąc tyłem, zakryli łono ojca swego; a oblicza ich były odwrócone i ojcowskiego łona nie widzieli.Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. И# взeмше си1мъ и3 їaфеfъ ри1зу, возложи1ша (ю5) на џбэ р†мэ свои2, и3 и3д0ша вспsть зрsще, и3 покрhша наготY nтцA своегw2: и3 лицE и4хъ вспsть зрS, и3 наготы2 nтцA своегw2 не ви1дэша. Rdz 9,24 Толк. A ocuciwszy się Noe z wina, gdy się dowiedział, co mu uczynił syn jego młodszy, rzekł:Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, И#стрезви1сz же нHе t вінA, и3 разумЁ є3ли6ка сотвори2 є3мY сhнъ є3гw2 ю3нёйшій, Rdz 9,25 Толк. „Przeklęty Chanaan, niewolnikiem niewolników będzie u braci swych.”и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. и3 речE: пр0клzтъ (бyди) ханаaнъ џтрокъ: рaбъ бyдетъ брaтіzмъ свои6мъ. Rdz 9,26 Толк. I rzekł: „Błogosławiony Pan, Bóg Semów, niech Chanaan niewolnikiem jego będzie.Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; И# речE: блгcвeнъ гDь бGъ си1мовъ: и3 бyдетъ ханаaнъ џтрокъ рaбъ є3мY: Rdz 9,27 Толк. Niech rozszerzy Bóg Jafeta, i niech mieszka w namiotach Semowych, a Chanaan niech będzie niewolnikiem jego.”да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. да распространи1тъ бGъ їaфеfа, и3 да всели1тсz въ селeніихъ си1мовыхъ, и3 да бyдетъ ханаaнъ рaбъ є3мY. Rdz 9,28 Толк. I żył Noe po potopie trzysta i pięćdziesiąt lat.И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Поживe же нHе по пот0пэ лётъ три1ста пzтьдесsтъ. Rdz 9,29 Толк. I wypełniły się wszystkie dni jego, dziewięćset i pięćdziesiąt lat, i umarł.Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.И# бhша вси2 днjе нHєвы лётъ дeвzть сHтъ пzтьдесsтъ: и3 ќмре.Rdz 10Rdz 10,1 Толк. Te są pokolenia synów Noego, Sema, Chama i Jafeta; a narodzili się im synowie po potopie.Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сі‰ же (сyть) быті‰ сынHвъ нHевыхъ, си1ма, хaма, їaфеfа. И# роди1шасz и5мъ сhнове по пот0пэ. Rdz 10,2 Толк. – Synowie Jafeta: Gomer i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mosoch, i Tyras.Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас. Сhнове їaфеfwвы: гамeръ и3 магHгъ, и3 мадaй и3 їwvaнъ, и3 є3лісA и3 fовeлъ, и3 мос0хъ и3 fjрасъ. Rdz 10,3 Толк. Synowie zaś Gomera: Askenez i Ryfat, i Togorma.Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сhнове же гамeрwвы: ґсханaсъ и3 ріфafъ и3 fоргамA. Rdz 10,4 Толк. A synowie Jawana: Elisa i Tarsys, Cettim i Dodanim. Od tych rozdzieliły się wyspy narodów w krainach swoich, każdy według języka swego i domów swych w narodach swoich.Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сhнове же їwv†ни: є3лісA и3 fарсjсъ, китjйстіи и3 родjйстіи. Rdz 10,5 Толк. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. T си1хъ раздэли1шасz џстрови kзhкwвъ (всёхъ) въ земли2 и4хъ: кjйждо по kзhку въ племенёхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ. Rdz 10,6 Толк. – A synowie Chama: Chus i Mesraim, i Fut, i Chanaan.Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сhнове же хaмwвы: хyсъ и3 месраjнъ, фyдъ и3 ханаaнъ. Rdz 10,7 Толк. Synowie Chusa: Saba i Hewila i Sabata, i Regma, i Sabatacha.Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Сhнове хyсwвы: савA и3 є3vілA, и3 саваfA и3 регмA, и3 саваfакA. Сhнове же регмaнwвы: савA и3 дадaнъ. Rdz 10,8 Толк. Synowie Regmy: Saba i Dadan. Zaś Chus zrodził Nemroda; ten począł być możnym na ziemi, a był dużym łowcą przed Panem.Хуш родил также Нимрода; сей начал быть силен на земле; Хyсъ же роди2 неврHда: сeй начaтъ бhти и3споли1нъ на земли2: Rdz 10,9 Толк. Stąd poszło przy słowie: „Jak Nemrod duży łowiec przed Panem.”он был сильный зверолов пред Господом [Богом], потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом]. сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ бGомъ: сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ. Rdz 10,10 Толк. A początek królestwa jego był Babilon i Arach, i Achad, i Chalanne w ziemi Sennaar.Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. И# бhсть начaло цaрства є3гw2 вавmлHнъ и3 nрeхъ, и3 ґрхaдъ и3 халaнни на земли2 сеннаaръ. Rdz 10,11 Толк. Z owej ziemi wyszedł Assur i zbudował Niniwę i ulice miasta,Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах T земли2 тоS и3зhде ґссyръ: и3 создA нінеvjю, и3 роwвHfъ грaдъ, и3 халaхъ. Rdz 10,12 Толк. i Chale, Resen też między Niniwą a Chale; jest to miasto wielkie.и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий. И# дасeмъ междY нінеvjею и3 междY халaхомъ: сeй є4сть грaдъ вели1кій. Rdz 10,13 Толк. Ale Mesraim zrodził Ludytów, i Anamitów, i Laabitów,От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Месраjнъ же роди2 лудіи1ма и3 нефfалjма, и3 є3неметіи1ма и3 лавіи1ма, Rdz 10,14 Толк. i Neftuitów, i Petrusytów, i Chasluitów, z których pochodzą Filistyni, i Kaftorytów.Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим. и3 патросwніи1ма и3 хасмwніи1ма, tню1дуже и3зhде фmлістіи1мъ, и3 гафfоріи1ма. Rdz 10,15 Толк. Chanaan zaś zrodził Sydona, pierworodnego swego, i Heta,От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет, Ханаaнъ же роди2 сідHна пeрвенца (своего2) и3 хеттeа, Rdz 10,16 Толк. i Jebusytów, i Amorytów, i Gergesytów, Hewitów, i Aracytów, i Synitów,Иевусей, Аморрей, Гергесей, и3 їевусeа и3 ґморрeа, и3 гергесeа Rdz 10,17 Толк. i Aradytów, Samarytów i Amatytów.Евей, Аркей, Синей, и3 є3veа, и3 ґрукeа и3 ґсеннeа, Rdz 10,18 Толк. A potem rozsiały się narody Chananejczyków.Арвадей, Цемарей и Хифамей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись, и3 ґрaдіа и3 самарeа, и3 ґмаfjю. И# посeмъ разсёzшасz племенA хананє1йскаz: Rdz 10,19 Толк. Były zaś granice chananejskie od Sydonu w kierunku Gerary, aż do Gazy; w kierunku Sodomy i Gomory, i Adamy, i Seboim, aż do Lezy.и были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши. и3 бhша предёлы хананeйстіи t сідHна дaже пріити2 до герaра и3 гaзы, и3дyще дaже до сод0ма и3 гом0рры, до ґдамы2 и3 севwjма, дaже до дaса. Rdz 10,20 Толк. Ci są synowie Chama w rodach i w językach, w pokoleniach, ziemiach i narodach swych.Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Сjи сhнове хaмwвы въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ свои6мъ, въ странaхъ свои1хъ и3 въ нар0дэхъ свои1хъ. Rdz 10,21 Толк. – Z Sema też zrodzili się, z ojca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Jafetowego.Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. И# си1му роди1сz и3 томY, nтцY всёхъ сынHвъ є3вeровыхъ, брaту їaфеfа старёйшагw. Rdz 10,22 Толк. Synowie Sema: Elam i Assur, i Arfaksad, i Lud, i Aram.Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]. Сhнове си1мwвы: є3лaмъ и3 ґссyръ, и3 ґрфаxaдъ и3 лyдъ, и3 ґрaмъ и3 каінaнъ. Rdz 10,23 Толк. Synowie Arama: Us i Hul, i Geter, i Mes.Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. И# сhнове ґр†мли: w4съ и3 ќлъ, и3 гатeръ и3 мос0хъ. Rdz 10,24 Толк. Arfaksad zaś zrodził Salego, z którego pochodzi Heber.Арфаксад родил [Каинана, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера. И# ґрфаxaдъ роди2 каінaна, каінaнъ же роди2 салY, салa же роди2 є3вeра. Rdz 10,25 Толк. Heberowi znowu urodzili się dwaj synowie; imię jednego Faleg, gdyż zadni jego rozdzieliła się ziemia; a imię brata jego Jektan.У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан. И# роди1стасz є3вeру двA сы6на: и4мz є3ди1ному фалeкъ: во дни6 бо є3гw2 раздэли1сz землS: и3 и4мz брaту є3гw2 їектaнъ. Rdz 10,26 Толк. Tenże Jektan zrodził Elmodada i Salefa, i Asarmota, i Jarego,Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Їектaнъ же роди2 є3лмwдaда и3 салeфа, и3 сармHfа и3 їарaха, Rdz 10,27 Толк. i Adurama, i Uzala, i Deklę, i Ebala,Гадорама, Узала, Диклу, и3 nд0рра и3 є3ви1ла и3 деклA, Rdz 10,28 Толк. i Abimaela, Sabę i Ofira, i Hewilę, i Jobaba.Овала, Авимаила, Шеву, и3 є3vaла и3 ґвімаи1ла и3 совeва, Rdz 10,29 Толк. Ci wszyscy synowie Jektana.Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. и3 ўфjра и3 є3vjла и3 їwвaва: вси2 сjи сhнове їектaнwвы. Rdz 10,30 Толк. A mieszkanie ich było od Messy idąc aż do Sefary, góry na wschód słońca.Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной. И# бhсть селeніе и4хъ t мaси дaже пріити2 до сафи1ра, горы2 вост0чныz. Rdz 10,31 Толк. Ci są synowie Sema, według domów i języków i krain w narodach swoich.Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Сjи сhнове си1мwвы, въ племенёхъ свои1хъ, по kзhкwмъ и4хъ, въ странaхъ и4хъ и3 въ нар0дэхъ и4хъ. Rdz 10,32 Толк. Te są domy Noego według ludów i narodów swoich. Od tych rozdzieliły się narody na ziemi po potopie.Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа.Сі‰ племенA сынHвъ нHевыхъ по родHмъ и4хъ, по kзhкwмъ и4хъ: t си1хъ разсёzшасz џстрови kзhкwвъ на земли2 по пот0пэ.Rdz 11Rdz 11,1 Толк. A ziemia była jednego języka i tej samej mowy.На всей земле был один язык и одно наречие. И# бЁ всS землS ўстнЁ є3ди6нэ, и3 глaсъ є3ди1нъ всBмъ. Rdz 11,2 Толк. I gdy szli od wschodu słońca, znaleźli równinę w ziemi Sennaar, i zamieszkali na niej.Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И# бhсть внегдA поити2 и5мъ t востHкъ, њбрэт0ша п0ле въ земли2 сеннаaрстэй и3 всели1шасz тaмw. Rdz 11,3 Толк. I rzekli jeden do drugiego: „Pójdźcie, naczyńmy cegieł i wypalmy je ogniem.” I mieli cegłę w miejsce kamienia, a smołę w miejsce wapna.И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И# речE человёкъ бли1жнему своемY: пріиди1те, сотвори1мъ пл‡нfы и3 и3спечeмъ и5хъ nгнeмъ. И# бhсть и5мъ плjнfа въ кaмень, и3 брeніе вмёстw мёла. Rdz 11,4 Толк. I rzekli: „Pójdźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której by wierzch dosięgał nieba, i uczyńmy sławne imię nasze, pierwej niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach.”И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И# рек0ша: пріиди1те, сози1ждемъ себЁ грaдъ и3 ст0лпъ, є3гHже вeрхъ бyдетъ дaже до небесE: и3 сотвори1мъ себЁ и4мz, прeжде нeже разсёzтисz нaмъ по лицY всеS земли2. Rdz 11,5 Толк. I zstąpił Pan, aby oglądać miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi.И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И# сни1де гDь ви1дэти грaдъ и3 ст0лпъ, є3г0же созидaша сhнове человёчестіи. Rdz 11,6 Толк. I rzekł: „Oto jeden jest lud i jeden język wszystkich; a poczęli to czynić i nie zaprzestaną myśli swych, aż je w czyn wprowadzą.И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; И# речE гDь: сE, р0дъ є3ди1нъ, и3 ўстнЁ є3ди6нэ всёхъ, и3 сіE начaша твори1ти: и3 нн7э не њскудёютъ t ни1хъ вс‰, є3ли6ка ѓще восхотsтъ твори1ти. Rdz 11,7 Толк. Przeto pójdźcie, zstąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby nie rozumiał nikt głosu bliźniego swego.”сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. Пріиди1те, и3 сошeдше смэси1мъ тaмw љзhкъ и4хъ, да не ўслhшатъ кjйждо глaса бли1жнzгw (своегw2). Rdz 11,8 Толк. A tak rozproszył ich Pan z owego miejsca po wszystkich ziemiach i przestali budować miasto.И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. И# разсёz и5хъ tтyду гDь по лицY всеS земли2: и3 престaша зи1ждуще грaдъ и3 ст0лпъ. Rdz 11,9 Толк. I przeto nazwano imię jego Babel, gdyż tam pomieszany został język wszystkiej ziemi i stamtąd rozproszył ich Pan po wszystkich krainach.Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Сегw2 рaди наречeсz и4мz є3гw2 смэшeніе, ћкw тaмw смэси2 гDь ўстнA всеS земли2, и3 tтyду разсёz и5хъ гDь по лицY всеS земли2. Rdz 11,10 Толк. Te są pokolenia Sema: Semowi było sto lat, kiedy zrodził Arfaksada, w dwa lata po potopie.Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа; И# сі‰ быті‰ си1мwва: и3 бsше си1мъ сhнъ стA лётъ, є3гдA роди2 ґрфаxaда, во втор0е лёто по пот0пэ: Rdz 11,11 Толк. I żył Sem, zrodziwszy Arfaksada, pięćset lat, i zrodził synów i córki.по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE си1мъ, повнегдA роди1ти є3мY ґрфаxaда, лётъ пsть сHтъ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,12 Толк. Arfaksad zaś żył trzydzieści i pięć lat, i zrodził Salego.Арфаксад жил тридцать пять [135] лет и родил [Каинана. По рождении Каинана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил сто тридцать лет, и родил] Салу. И# поживE ґрфаxaдъ лётъ сто2 три1десzть пsть и3 роди2 каінaна: Rdz 11,13 Толк. I żył Arfaksad, zrodziwszy Salego, trzysta i trzy lata, i zrodził synów i córki.По рождении Салы Арфаксад [Каинан] жил четыреста три [330] года и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE ґрфаxaдъ, повнегдA роди1ти є3мY каінaна, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. И# поживE каінaнъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 салY: и3 поживE каінaнъ, повнегдA роди1ти є3мY салY, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,14 Толк. Sale zaś żył trzydzieści lat, i zrodził Hebera.Сала жил тридцать [130] лет и родил Евера. И# поживE салA лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 є3вeра: Rdz 11,15 Толк. I żył Sale, zrodziwszy Hebera, czterysta i trzy lata, i zrodził synów i córki.По рождении Евера Сала жил четыреста три [330] года и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE салA, повнегдA роди1ти є3мY є3вeра, лётъ три1ста три1десzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,16 Толк. A Heber żył trzydzieści i cztery lata, i zrodził Falega.Евер жил тридцать четыре [134] года и родил Фалека. И# поживE є3вeръ лётъ сто2 три1десzть четhри и3 роди2 фалeка: Rdz 11,17 Толк. I żył Heber, zrodziwszy Falega, czterysta i trzydzieści lat, i zrodził synów i córki.По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать [370] лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE є3вeръ, повнегдA роди1ти є3мY фалeка, лётъ три1ста сeдмьдесzтъ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,18 Толк. Żył też Faleg trzydzieści lat i zrodził Rewa.Фалек жил тридцать [130] лет и родил Рагава. И# поживE фалeкъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 рагaва: Rdz 11,19 Толк. I żył Faleg, zrodziwszy Rewa, dwieście i dziewięć lat, i zrodził synów i córki.По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE фалeкъ, повнегдA роди1ти є3мY рагaва, лётъ двёстэ дeвzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,20 Толк. Rew zaś żył trzydzieści i dwa lata, i zrodził Saruga.Рагав жил тридцать два [132] года и родил Серуха. И# поживE рагaвъ лётъ сто2 три1десzть двA и3 роди2 серyха: Rdz 11,21 Толк. I żył Rew, zrodziwszy Saruga, dwieście i siedem lat, i zrodził synów i córki.По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE рагaвъ, повнегдA роди1ти є3мY серyха, лётъ двёстэ сeдмь и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,22 Толк. Sarug znowu żył trzydzieści lat, i zrodził Nachora.Серух жил тридцать [130] лет и родил Нахора. И# поживE серyхъ лётъ сто2 три1десzть и3 роди2 нахHра: Rdz 11,23 Толк. I żył Sarug, zrodziwszy Nachora, dwieście lat, i zrodził synów i córki.По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE серyхъ, повнегдA роди1ти є3мY нахHра, лётъ двёстэ и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,24 Толк. Nachor zaś żył dwadzieścia i dziewięć lat, i zrodził Tarego.Нахор жил двадцать девять [79] лет и родил Фарру. И# поживE нахHръ лётъ сeдмьдесzтъ дeвzть и3 роди2 faрру: Rdz 11,25 Толк. I żył Nachor, zrodziwszy Tarego, sto i dziewiętnaście lat, i zrodził synów i córki.По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать [129] лет и родил сынов и дочерей [и умер]. и3 поживE нахHръ, повнегдA роди1ти є3мY faрру, лётъ сто2 двaдесzть дeвzть и3 роди2 сhны и3 дщє1ри: и3 ќмре. Rdz 11,26 Толк. I żył Tare siedemdziesiąt lat, i zrodził Abrama i Nachora, i Arana.Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана. И# поживE faрра лётъ сeдмьдесzтъ и3 роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна. Rdz 11,27 Толк. – A Tarego pokolenia są te: Tare zrodził Abrama, Nachora i Arana. Aran zaś zrodził Lota.Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Сі‰ же быті‰ faрры: faрра роди2 ґврaма и3 нахHра и3 ґррaна. Ґррaнъ же роди2 лHта: Rdz 11,28 Толк. I umarł Aran przed Tarem, ojcem swoim, w ziemi narodzenia swego, w Ur Chaldejczyków.И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. и3 ќмре ґррaнъ пред8 faррою nтцeмъ свои1мъ въ земли2, въ нeйже роди1сz, въ странЁ халдeйстэй. Rdz 11,29 Толк. I pojęli Abram i Nachor żony; imię żony Abramowej Saraj, a imię żony Nachorowej Melcha, córka Arana, ojca Melchy i ojca Jeschy.Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И# поsста ґврaмъ и3 нахHръ себЁ жєны2: и3 и4мz женЁ ґврaмли сaра, и3 и4мz женЁ нахHровэ мeльха, дщи2 ґррaнz: сeй є4сть nтeцъ мeльхинъ и3 nтeцъ є4схинъ. Rdz 11,30 Толк. A była Saraj niepłodna i nie miała dzieci.И Сара была неплодна и бездетна. Бsше же сaра непл0ды и3 не раждaше дэтeй. Rdz 11,31 Толк. Wziął tedy Tare Abrama, syna swego, i Lota, syna Aranowego, wnuka swego, i Saraj, synową swoją, żonę Abrama, syna swego; i wywiódł ich z Ur Chaldejczyków, aby iść do ziemi Chananejskiej; i przyszli aż do Haranu, i zamieszkali tam.И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там. И# поsтъ faрра ґврaма сhна своего2 и3 лHта сhна ґррaнz, сhна сhна своегw2, и3 сaру снохY свою2, женY ґврaма сhна своегw2: и3 и3зведE | и3з8 земли2 халдeйскіz и3ти2 на зeмлю ханаaнску: и3 пріид0ша дaже до харрaна и3 всели1шасz тaмw. Rdz 11,32 Толк. I było dni Tarego dwieście i pięć lat, i umarł w Haranie.И было дней жизни Фарры [в Харранской земле] двести пять лет, и умер Фарра в Харране.Бhша же вси2 днjе f†ррины въ земли2 харрaни лётъ двёстэ пsть: и3 ќмре faрра въ харрaнэ.Rdz 12Rdz 12,1 Толк. I rzekł Pan do Abrama: „Wynijdź z ziemi twojej i od rodziny twojej, i z domu ojca twego, a idź do ziemi, którą ci wskażę.И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; И# речE гDь ґврaму: и3зhди t земли2 твоеS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nтцA твоегw2, и3 и3ди2 въ зeмлю, ю4же ти2 покажY: Rdz 12,2 Толк. A uczynię cię narodem wielkim i będę ci błogosławił, i wsławię imię twoje, i będziesz błogosławiony.и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; и3 сотворю1 тz въ kзhкъ вeлій, и3 блгcвлю1 тz, и3 возвели1чу и4мz твоE, и3 бyдеши блгcвeнъ: Rdz 12,3 Толк. Będę błogo sławił błogosławiącym tobie, a przeklętych, którzy cię przeklinają; a w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.”Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. и3 блгcвлю2 благословsщыz тS, и3 кленyщыz тS прокленY: и3 блгcвsтсz њ тебЁ вс‰ племенA зємнaz. Rdz 12,4 Толк. – Wyszedł tedy Abram, jak mu Pan przykazał, i poszedł z nim Lot; siedemdziesiąt lat było Abramowi, kiedy wyszedł z Haranu.И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. И# и4де ґврaмъ, ћкоже гlа є3мY гDь, и3 и3дsше съ ни1мъ лHтъ: ґврaмъ же бЁ лётъ седми1десzти пzти2, є3гдA и3зhде t (земли2) харрaнъ. Rdz 12,5 Толк. I wziął Saraj, żonę swoją, i Lota, syna brata swego, i wszystką majętność; którą mieli, i ludzi, których nabyli w Haranie i wyszli aby iść do ziemi Chanaan.И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И# поsтъ ґврaмъ сaру женY свою2, и3 лHта сhна брaта своегw2, и3 вс‰ и3мBніz сво‰, є3ли6ка стzжaша, и3 всsкую дyшу, ю4же стzжaша въ харрaнэ: и3 и3зыд0ша поити2 въ зeмлю ханаaню. Rdz 12,6 Толк. – A gdy przyszli do niej, przeszedł Abram ziemię aż do miejsca Sychem, aż do Jasnej Doliny; a Chananejczyk był wtedy w ziemi.И прошел Аврам по земле сей [по длине ее] до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. И# пр0йде ґврaмъ зeмлю въ долготY є3S дaже до мёста сmхeмъ, до дyба выс0кагw: хананeє же тогдA живsху на земли2 (т0й). Rdz 12,7 Толк. I ukazał się Pan Abramowi, i rzekł mu: „Potomstwu twemu dam ziemię tę.” I zbudował tam ołtarz Panu, który mu się był ukazał.И явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал там [Аврам] жертвенник Господу, Который явился ему. И# kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: сёмени твоемY дaмъ зeмлю сію2. И# создA тaмw ґврaмъ жeртвенникъ гDу ћвльшемусz є3мY. Rdz 12,8 Толк. A stamtąd przeszedł do góry, która była na wschód od Betel; rozbił tam namiot swój, mając od zachodu Betel, a od wschodu Haj; zbudował też tam ołtarz Panu i wzywał imienia jego.Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой так, что от него Вефиль был на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа [явившегося ему]. И# tступи2 tтyду въ г0ру на вост0къ (лицeмъ) прsмw веfи1лю, и3 постaви тaмw кyщу свою2 въ веfи1ли при м0ри, и3 ґггE къ вост0кwмъ: и3 создA тaмw жeртвенникъ гDу, и3 призвA во и4мz гDа (ћвльшасz є3мY). Rdz 12,9 Толк. ciągnął Abram, idąc i dalej postępując ku południowi.И поднялся Аврам и продолжал идти к югу. И# воздви1жесz ґврaмъ, и3 шeдъ њполчи1сz въ пустhни. Rdz 12,10 Толк. I stał się potem głód w ziemi, i zstąpił Abram do Egiptu, aby tam być gościem; ciężki bowiem był głód w ziemi.И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. И# бhсть глaдъ на земли2: и3 сни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ всели1тисz тaмw, ћкw њдолЁ глaдъ на земли2. Rdz 12,11 Толк. A gdy już blisko był, aby wejść do Egiptu, rzekł do Saraj, żony swej: „Wiem, żeś piękna niewiasta, i że gdy cię ujrzą Egipcjanie, rzekną:Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; Бhсть же є3гдA прибли1жисz ґврaмъ вни1ти во є3гЂпетъ, речE ґврaмъ сaрэ женЁ своeй: вёмъ ѓзъ, ћкw женA доброли1чна є3си2: Rdz 12,12 Толк. „Żona to jego,” i zabiją mnie, a ciebie zachowają.и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых; бyдетъ u5бо є3гдA ўви1дzтъ тS є3гЂптzне, рекyтъ, ћкw женA є3гw2 є4сть сіS: и3 ўбію1тъ мS, тебe же снабдsтъ: Rdz 12,13 Толк. Mów przeto, proszę cię; żeś jest siostrą moją, aby mi było dobrze dla ciebie i żywa pozostała dla ciebie dusza moja.”скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез тебя. рцы2 u5бо, ћкw сестрA є3мY є4смь, да добро2 мнЁ бyдетъ тебє2 рaди, и3 бyдетъ живA душA моS тебє2 рaди. Rdz 12,14 Толк. – Gdy tedy wszedł Abram do Egiptu, ujrzeli Egipcjanie niewiastę, że była bardzo piękna, i dali znać książęta Faraonowi,И было, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая; Бhсть же є3гдA вни1де ґврaмъ во є3гЂпетъ, ви1дэвше є3гЂптzне женY є3гw2, ћкw добрA бsше ѕэлw2, Rdz 12,15 Толк. i chwalili ją przed nim; i wzięto niewiastę do domu Faraonowego.увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону; и взята была она в дом фараонов. и3 ви1дэша ю5 кн‰зи фараw6ни и3 похвали1ша ю5 пред8 фараHномъ, и3 введ0ша ю5 въ д0мъ фараHновъ. Rdz 12,16 Толк. A Abramowi czynili dobrze dla niej i miał owce i woły, i osły, i niewolników, i niewolnice, i oślice, i wielbłądy.И Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды. И# ґврaму д0брэ бsше є3S рaди: и3 бhша є3мY џвцы и3 тельцы2 и3 nслы2, и3 рабы6 и3 рабы6ни, и3 мски2 и3 вельблю1ды. Rdz 12,17 Толк. – Ale Pan skarał Faraona plagami wielkimi i dom jego, dla Saraj, żony Abramowej.Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. И# мyчи гDь кaзньми вели1кими и3 лю1тыми фараHна и3 д0мъ є3гw2 сaры рaди жены2 ґврaмли. Rdz 12,18 Толк. I zawołał Faraon Abrama, i rzekł mu: „Cóż to jest, coś mi uczynił? Czemuś mi nie oznajmił, że to żona twoja? И призвал фараон Аврама и сказал: что ты это сделал со мною? для чего не сказал мне, что она жена твоя? Призвaвъ же фараHнъ ґврaма, речE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 мнЁ, ћкw не повёдалъ ми2 є3си2, ћкw женA твоS є4сть; Rdz 12,19 Толк. Czemuś powiedział, że jest siostrą twoją, tak iż ją wziąłem sobie za żonę? для чего ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя; возьми [ее] и пойди. Вскyю рeклъ є3си2, ћкw сестрa ми є4сть; И# поsхъ ю5 себЁ въ женY. И# нн7э сE, женA твоS пред8 тоб0ю: поeмь ю5 tиди2. Rdz 12,20 Толк. Ale teraz, oto żona twoja, weźmijże ją, a idź.” I przykazał Faraon o Abramie mężom, i odprowadzili go i żonę jego, i wszystko, co miał.И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, [и Лота с ним].И# заповёда фараHнъ мужє1мъ њ ґврaмэ, проводи1ти є3го2 и3 женY є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3гw2, и3 лHта съ ни1мъ.Rdz 13Rdz 13,1 Толк. A tak wyszedł Abram z Egiptu, on i żona jego, i wszystko, co miał, i Lot z nim ku Południowi.И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было, и Лот с ним, на юг. И#зhде же ґврaмъ t є3гЂпта сaмъ и3 женA є3гw2, и3 вс‰, є3ли6ка є3гw2, и3 лHтъ съ ни1мъ въ пустhню. Rdz 13,2 Толк. A Abram był bardzo bogaty w posiadłość złota i srebra.И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом. Ґврaмъ же бsше богaтъ ѕэлw2 скоты6 и3 сребр0мъ и3 злaтомъ. Rdz 13,3 Толк. I wrócił się drogą, którą był przyszedł, od południa do Betel, aż na miejsce, gdzie przedtem postawił był namiot między Betel i Haj,И продолжал он переходы свои от юга до Вефиля, до места, где прежде был шатер его между Вефилем и между Гаем, И# и4де tню1дуже пріи1де, въ пустhню до веfи1лz, до мёста, и3дёже бЁ є3мY кyща пeрвэе, междY веfи1лемъ и3 междY ґггE, Rdz 13,4 Толк. na miejsce ołtarza, który tam pierwej był uczynił; i wzywał tam imienia Pańskiego.до места жертвенника, который он сделал там вначале; и там призвал Аврам имя Господа. на мёсто жeртвенника, и3дёже сотвори2 є3го2 пeрвэе: и3 призвA тaмw ґврaмъ и4мz гDне. Rdz 13,5 Толк. – Ale i Lot, który był z Abramem, miał trzody owiec i bydło, i namioty.И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И# лHту ходsщу со ґврaмомъ бsху џвцы, и3 волы2, и3 кyщы. Rdz 13,6 Толк. I nie mogli się zmieścić w ziemi, żeby razem mieszkali, bo majętność ich była wielka, i nie mogli wspólnie mieszkać.И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И# не вмэщaше и5хъ землS жи1ти вкyпэ, ћкw и3мBніz и4хъ бsху мнHга: и3 не можaху жи1ти вкyпэ. Rdz 13,7 Толк. Stąd też wszczął się swar między pasterzami bydła Abramowego i Lotowego. A naonczas Chananejczyk i Ferezejczyk mieszkali w owej ziemi.И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И# бhсть рaспрz междY пастухи6 скотA ґврaмлz и3 междY пастухи6 скотA лHтова: хананeє же и3 ферезeє тогдA живsху на земли2 (т0й). Rdz 13,8 Толк. Rzekł tedy Abram do Lota: „Niech, proszę, nie będzie swaru między mną, a tobą i między pasterzami mymi, a pasterzami twymi, ponieważ braćmi jesteśmy.И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники; Речe же ґврaмъ лHту: да не бyдетъ рaспрz междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 междY пастухи6 твои1ми и3 междY пастухи6 мои1ми, ћкw человёцы брaтіz мы2 є3смы2: Rdz 13,9 Толк. Oto wszystka ziemia jest przed tobą: odejdź ode mnie, proszę. Jeśli na lewo pójdziesz, ja się udam na prawo; jeśli na prawo obierzesz, ja pójdę na lewo.” не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево. не сe ли всS землS пред8 тоб0ю є4сть; Tлучи1сz ты2 t менє2: ѓще ты2 на лёво, ѓзъ на дeсно: ѓще же ты2 на дeсно, ѓзъ на лёво. Rdz 13,10 Толк. Podniósłszy tedy Lot swe oczy, ujrzał wszystką wokół krainę Jordanu, która wszystka nawadniana była, przedtem nim Pan zatracił Sodomę i Gomorę, jak raj Pański i jak Egipt, aż do Segoru.Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская; И# возвeдъ лHтъ џчи свои2, ви1дэ всю2 њкрeстную странY їoрдaнскую, ћкw всS напаsема бsше вод0ю, прeжде нeже низврати1ти бGу сод0мъ и3 гом0рръ, ћкw рaй б9ій, и3 ћкw землS є3гЂпетска, дaже пріити2 до зог0ра: Rdz 13,11 Толк. I obrał sobie Lot krainę nad Jordanem, i odszedł na wschód słońca; i odłączyli się bracia jeden od drugiego.и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. и3 и3збрA себЁ лHтъ всю2 њкрeстную странY їoрдaнскую, и3 tи1де лHтъ t вост0ка: и3 разлучи1стасz кjйждо t брaта своегw2. Rdz 13,12 Толк. Abram mieszkał w ziemi chananejskiej, a Lot przebywał w miastach, które były nad Jordanem, i mieszkał w Sodomie.Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Ґврaмъ же всели1сz въ земли2 ханаaнстэй, лHтъ же всели1сz во грaдэ њкрeстныхъ стрaнъ и3 всели1сz въ сод0мэ. Rdz 13,13 Толк. A ludzie sodomscy byli bardzo źli i zbytnio grzeszni przed Panem.Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Человёцы же сyщіи въ сод0мэ ѕли2 и3 грёшни пред8 бGомъ ѕэлw2. Rdz 13,14 Толк. – I rzekł Pan do Abrama, gdy się już był Lot odłączył od niego: „Podnieś oczy twoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś teraz, na północ i na południe, na wschód i na zachód.И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; БGъ же речE ґврaму, повнегдA разлучи1тисz лHту t негw2: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь t мёста, и3дёже ты2 нн7э є3си2, къ сёверу, и3 лjвэ, и3 къ вост0ку, и3 м0рю: Rdz 13,15 Толк. Wszystką ziemię, którą widzisz, tobie dam i potomstwu twemu aż na wieki.ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки, ћкw всю2 зeмлю, ю4же ты2 ви1диши, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёки, Rdz 13,16 Толк. I uczynię potomstwo twoje jak proch ziemi; jeśli kto z ludzi może zliczyć proch ziemi, potomstwo też twoje zliczyć będzie mógł.и сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет; и3 сотворю2 сёмz твоE, ћкw пес0къ земнhй: ѓще кто2 м0жетъ и3счести2 пес0къ земнhй, то2 и3 сёмz твоE и3зочтeтъ: Rdz 13,17 Толк. Wstań a schodź ziemię wzdłuż i wszerz, bo ją tobie dam.”встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее [и потомству твоему навсегда]. востaвъ проиди2 зeмлю въ долготY є3S и3 въ широтY: ћкw тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY во вёкъ. Rdz 13,18 Толк. – Zwinąwszy tedy namiot swój Abram przyszedł i mieszkał przy dolinie Mambre, która jest w Hebronie i zbudował tam ołtarz Panu.И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу.И# tсели1всz ґврaмъ, пришeдъ всели1сz ў дyба мамврjйскагw, и4же бsше въ хеврHнэ: и3 создA тY жeртвенникъ гDу.Rdz 14Rdz 14,1 Толк. I stało się wonczas, iż Amrafel, król Sennaar, i Arioch, król Pontu, i Chodorlahomor, król Elamitów, i Tadal,И было во дни Амрафела, царя Сеннаарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гоимского, Бhсть же въ цaрство ґмарфaла царS сеннаaрска, и3 ґріHхъ цaрь є3лласaрскъ, и3 ходоллогом0ръ цaрь є3лaмскъ, и3 fаргaлъ цaрь kзhческій Rdz 14,2 Толк. król ludów, wszczęli wojnę przeciw Barowi, królowi Sodomy, i przeciw Bersie, królowi Gomory, i przeciw Senaabowi, królowi Adamy, i przeciw Semeberowi, królowi Seboimu, i przeciw królowi Bali, to jest Segoru.пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Севоимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. сотвори1ша рaть съ вaллою царeмъ сод0мскимъ и3 съ варс0ю царeмъ гом0ррскимъ, и3 съ сеннаaромъ царeмъ ґдамы2 и3 съ сmмов0ромъ царeмъ севоjмскимъ, и3 съ царeмъ валaки: сіS є4сть сигHръ. Rdz 14,3 Толк. Wszyscy ci zeszli się w dolinę Leśną, która teraz jest morzem Słonym.Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море Соленое. Вси2 сjи совэщaшасz на ю3д0ль слaную: сіE є4сть м0ре слaное. Rdz 14,4 Толк. Dwanaście bowiem lat służyli Chodorlahomorowi, a trzynastego roku odstąpili od niego.Двенадцать лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились. Дванaдесzть лётъ тjи раб0таша ходоллогом0ру: трeтіzгw же нaдесzть лёта tступи1ша. Rdz 14,5 Толк. – A tak czternastego roku przyciągnął Chodorlahomor i królowie, którzy z nim byli, i porazili Rafaimów w Astarotkarnaim, i Zuzymów z nimi, i Eminów w Sawe Kariataim,В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме, И# въ четвeртое нaдесzть лёто, пріи1де ходоллогом0ръ, и3 цари6 и5же съ ни1мъ, и3 и3зсэк0ша и3споли1нwвъ сyщихъ во ґстарHfэ и3 въ карнаjнэ, и3 kзhки крBпки вкyпэ съ ни1ми, и3 nмewвъ, и5же въ саvи2 грaдэ, Rdz 14,6 Толк. i Chorytów na górach Seir, aż do pól Faranu, co jest na puszczy.и Хорреев в горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне. и3 хоррewвъ, и5же въ горaхъ сиjрскихъ, дaже до теревjнfа фарaнz, и4же є4сть въ пустhни. Rdz 14,7 Толк. I wrócili się, i przyszli do źródła Misfat, to jest Kades, i wybili wszystką krainę Amalecytów i Amorejczyka, który mieszkał w Asasontamar.И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Аморреев, живущих в Хацацон-Фамаре. И# возврати1вшесz пріид0ша ко и3ст0чнику сyдному, и4же є4сть кaдисъ: и3 ссэк0ша вс‰ кн‰зи ґмали1кwвы, и3 ґморрewвъ живyщихъ во ґсасанfамaрэ. Rdz 14,8 Толк. – I wyszli król Sodomy, i król Gomory, i król Adamy, i król Segoru, i uszykowali wojsko przeciwko nim w dolinie Leśnej,И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с ними в долине Сиддим, И#зhде же цaрь сод0мскій и3 цaрь гом0ррскій, и3 цaрь ґдамaнскій и3 цaрь севоjмскій, и3 цaрь валaки, сіS є4сть сигHръ: и3 њполчи1шасz проти1ву и4хъ на брaнь во ю3д0ли слaной, Rdz 14,9 Толк. to jest przeciw Chodorlahomorowi, królowi Elamitów, i Tadalowi, królowi ludów, i Amrafelowi, królowi Sennaaru, i Ariochowi, królowi Pontu, czterej królowie przeciw pięciu.с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем Елласарским, - четыре царя против пяти. на ходоллогом0ра царS є3лaмска и3 fаргaла царS kзhческа, и3 ґмарфaла царS сеннаaрска и3 ґріHха царS є3лласaрска: четhри цари2 на пsть. Rdz 14,10 Толк. A dolina Leśna miała wiele studzien smolnych. Król tedy Sodomy i Gomory podali tył i tam upadli, a ci, którzy zostali, uciekli na górę.В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Ю#д0ль же слaнаz и3мsше кл†дzзи смолzны6z. И# побэжE цaрь сод0мскій и3 цaрь гом0ррскій, и3 пад0ша тaмw: њстaвшіисz же бэжaша въ гHрнzz (и3 њдержaша |). Rdz 14,11 Толк. I zabrali wszystką majętność Sodomy i Gomory, i wszystko, co do żywności należy, i odeszli;Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. Взsша же вс‰ кHнныz содHмскіz и3 гомHррскіz и3 вс‰ бр†шна и4хъ, и3 tид0ша. Rdz 14,12 Толк. nadto i Lota i majęmość jego, synowca Abramowego, który mieszkał w Sodomie.И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. Взsша же и3 лHта сhна брaта ґврaмова и3 и3мёніе є3гw2, и3 tид0ша: бё бо въ сод0мэхъ живhй. Rdz 14,13 Толк. – A oto jeden, który był uszedł, oznajmił Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w dolinie Mambrego Amorejczyka, brata Eschola i brata Anera, ci bowiem uczynili byli przymierze z Abramem.И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Пришeдъ же є3ди1нъ t ўцэлёвшихъ, возвэсти2 ґврaму пришeльцу, и4же живsше ў дyба мамврjйскагw, ґморрeа брaта є3схHлz и3 брaта ґvнaнz, и5же бёша сою6зницы ґврaмwвы. Rdz 14,14 Толк. Co usłyszawszy Abram, to jest, iż pojmano Lota, brata jego, zebrał gotowych domowych sług swoich trzystu i osiemnastu, i pogoń uczynił aż do Dan.Аврам, услышав, что [Лот] сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; Слhшавъ же ґврaмъ, ћкw плэнeнъ бhсть лHтъ братaничь є3гw2, сочтE домочaдцы сво‰ три1ста и3 nсмьнaдесzть, и3 погнA в8слёдъ и4хъ дaже до дaна. Rdz 14,15 Толк. A rozdzieliwszy towarzyszów, przypadł na nich w nocy i poraził ich, i gonił ich aż do Hoby, która jest po lewej stronie Damaszku.и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска; И# нападE на нS н0щію сaмъ и3 џтроцы є3гw2 (съ ни1мъ): и3 порази2 и5хъ и3 гони2 и5хъ дaже до ховaла, и4же є4сть њшyюю дамaска: Rdz 14,16 Толк. I przywrócił nazad wszystką majętaość i Lota, brata swego, z majętnością jego, i niewiasty, i lud.и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин и народ. и3 возврати2 вс‰ кHнныz содHмскіz, и3 лHта сhна брaта своегw2 возврати2, и3 вс‰ и3мBніz є3гw2, и3 жєны2, и3 лю1ди. Rdz 14,17 Толк. – I wyjechał król Sodomy naprzeciw niego, gdy się wracał od porażki Chodorlahomora i królów, którzy z nim byli w dolinie Sawe, czyli w dolinie Królewskiej.Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская; И#зhде же цaрь сод0мскій въ срётеніе є3мY, повнегдA возврати1тисz є3мY t сёча ходоллогом0рскагw, и3 царeй сyщихъ съ ни1мъ, въ ю3д0ль саvи1ну: сіe же бsше п0ле царeво: Rdz 14,18 Толк. Ale Melchizedech, król Salemu, wyniósłszy chleb i wino, bo był kapłanem Boga najwyższego,и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, - он был священник Бога Всевышнего, - и3 мелхіседeкъ цRь сали1мскій и3знесE хлёбы и3 віно2: бsше же сщ7eнникъ бGа вhшнzгw. Rdz 14,19 Толк. błogosławił mu i rzekł: „Błogosławiony Abram od Boga wysokiego, który stworzył niebo i ziemię,и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; И# благослови2 ґврaма, и3 речE: блгcвeнъ ґврaмъ бGомъ вhшнимъ, и4же создA нeбо и3 зeмлю: Rdz 14,20 Толк. i błogosławiony Bóg wysoki, za którego obroną nieprzyjaciele są w rękach twoich.” I dał mu dziesięciny ze wszystkiego.и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего. и3 блгcвeнъ бGъ вhшній, и4же предадE враги2 тво‰ под8 рyки тебЁ. И# дадE є3мY десzти1ну ґврaмъ t всегw2. Rdz 14,21 Толк. – I rzekł król Sodomy do Abrama: „Daj mi dusze, inne rzeczy zabierz sobie.”И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а имение возьми себе. Речe же цaрь сод0мскій ко ґврaму: дaждь ми2 мyжы, ґ кHни возми2 себЁ. Rdz 14,22 Толк. A on mu odpowiedział: „Podnoszę rękę moją do Pana, Boga wysokiego, dzierżącego niebo i ziemię,Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, Речe же ґврaмъ къ царю2 сод0мску: воздви1гну рyку мою2 ко гDу бGу вhшнему, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю: Rdz 14,23 Толк. że od nici wątkowej aż do rzemyka obuwia nie wezmę nic ze wszystkiego, co twego jest, żebyś nie rzekł: „Jam ubogacił Abrama,”что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Аврама; ѓще t ни1ти до ремeнz сап0жнагw возмY t всегw2 твоегw2, да не речeши, ћкw ѓзъ њбогати1хъ ґврaма: Rdz 14,24 Толк. wyjąwszy to, co strawili młodzieńcy, i działy mężów; którzy jeździli ze mną, Anera, Eschola i Mambrego; ci wezmą działy swoje.”кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною; Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю.кромЁ си1хъ, ±же снэд0ша џтроцы, и3 чaсти мужeй, и5же ходи1ша со мн0ю, є3схHлъ, ґvнaнъ, мамврjй: сjи да в0змутъ ч†сти (сво‰).Rdz 15Rdz 15,1 Толк. Po tych wypadkach stało się słowo Pańskie do Abrama w widzeniu, mówiąc: „Nie bój się, Abramie, jam jest obrońcą twoim, a zapłata twoja zbytnio wielka.”После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя [будет] весьма велика. По глаг0лэхъ же си1хъ, бhсть сл0во гDне ко ґврaму въ видёніи н0щію, гlz: не б0йсz, ґврaме: ѓзъ защищaю тS, мздA твоS мн0га бyдетъ ѕэлw2. Rdz 15,2 Толк. I rzekł Abram: „Panie Boże, cóż mi dasz? ja zejdę bez dziatek, a synem szafarza domu mego jest ten Damasceńczyk Eliezer.”Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. Глаг0ла же ґврaмъ: вLко гDи, чт0 ми дaси; ѓзъ же tпущaюсz безчaденъ: сhнъ же масeкъ домочaдицы моеS, сeй дамaскъ є3ліeзеръ. Rdz 15,3 Толк. I przydał Abram: „A mnieś nie dał potomka, ale oto domowy sługa mój dziedzicem moim będzie.”И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник мой. И# речE ґврaмъ: понeже мнЁ не дaлъ є3си2 сёмене, домочaдецъ же м0й наслёдникъ м0й бyдетъ. Rdz 15,4 Толк. I wnet słowo Pańskie stało się do niego mówiąc: „Nie będzie ten dziedzicem twoim, ale który wynijdzie z żywota twego, tego będziesz miał dziedzicem.”И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И# ѓбіе глaсъ гDень бhсть къ немY, гlющій: не бyдетъ сeй наслёдникъ тв0й, но и4же и3зhдетъ и3з8 тебє2, т0й бyдетъ наслёдникъ тебЁ. Rdz 15,5 Толк. I wywiódł go z domu, i rzekł mu: „Wejrzyj na niebo i zlicz gwiazdy, jeśli możesz.” I rzekł mu: „Tak będzie potomstwo twoje.”И вывел его вон и сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И#зведe же є3го2 в0нъ и3 речE є3мY: воззри2 на нeбо и3 и3зочти2 ѕвёзды, ѓще возм0жеши и3счести2 |. И# речE: тaкw бyдетъ сёмz твоE. Rdz 15,6 Толк. Uwierzył Abram Bogu, i poczytano mu to ku sprawiedliwości.Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И# вёрова ґврaмъ бGу, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду. Rdz 15,7 Толк. – I rzekł do niego: „Ja Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejczyków, abym ci dał tę ziemię i żebyś ją posiadł.”И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Речe же къ немY: ѓзъ (є4смь) бGъ и3зведhй тS t страны2 халдeйскіz, ћкw дaти тебЁ зeмлю сію2 наслёдствовати. Rdz 15,8 Толк. A on rzekł: „Panie Boże, skąd wiedzieć mogę, że ją posiądę?”Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею? И# речE: вLко гDи, по чесомY ўразумёю, ћкw наслёдити ю5 и4мамъ; Rdz 15,9 Толк. A odpowiadając Pan: „Weźmij mi, rzecze, jałowicę trzechletnią i kozę trzechletnią, i barana trzechletniego, synogarlicę też i gołębicę.”Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Речe же къ немY: возми2 мнЁ ю4ницу трилётну и3 к0зу трилётну и3 nвнA трилётна, и3 г0рлицу и3 г0лубz. Rdz 15,10 Толк. A on wziąwszy to wszystko, przedzielił je na poły i obie części położył z dwu stron naprzeciw siebie, ale ptaków nie rozcinał.Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой; только птиц не рассек. Взs же џнъ вс‰ сі‰ и3 раздэли2 | на п0лы, и3 положи2 | противоли6чна є3ди1на ко друг0му: пти1цъ же не раздэли2. Rdz 15,11 Толк. I zleciały ptaki na owo mięso, a Abram je odganiał.И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их. Слетёша же пти6цы на тэлесA растє1санаz и4хъ: и3 сёде бли1зу и4хъ ґврaмъ. Rdz 15,12 Толк. A gdy słońce zachodziło, przypadł twardy sen na Abrama i strach wielki i ciemny przypadł nań.При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. Заходsщу же с0лнцу, ќжасъ нападE на ґврaма, и3 сE, стрaхъ тeменъ вeлій нападE нaнь. Rdz 15,13 Толк. I rzeczono do niego: „Więdz i znaj naprzód, iż gościem będzie potomstwo twoje w ziemi nie swojej i podbiją je w niewolę, i utrapią je przez czterysta lat.И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, И# речeно бhсть ко ґврaму: вёдый ўвёси, ћкw пресeльно бyдетъ сёмz твоE въ земли2 не своeй, и3 пораб0тzтъ |, и3 њѕл0бzтъ |, и3 смирsтъ | лётъ четhриста: Rdz 15,14 Толк. Wszakże naród, u którego w niewoli będą, ja sądzić będę; a potem wynijdą z wielką majętnością.но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сюда] с большим имуществом, kзhку же, є3мyже пораб0таютъ, суждY ѓзъ: по си1хъ же и3зhдутъ сёмw со и3мёніемъ мн0гимъ: Rdz 15,15 Толк. Ale ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju, pogrzebiony w starości dobrej.а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; тh же tи1деши ко nтцє1мъ твои6мъ въ ми1рэ, препитaнъ въ стaрости д0брэй: Rdz 15,16 Толк. A w czwartym pokoleniu wrócą się tu, bo jeszcze nie wypełniły się nieprawości Amorejczyków do tego czasu.”в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась. въ четвeртэмъ же р0дэ возвратsтсz сёмw: не бо2 и3сп0лнишасz грэси2 ґморрewвъ до нн7э. Rdz 15,17 Толк. A gdy zaszło słońce, nastała gęsta ciemność i ukazał się piec kurzący się i pochodnia ognista przechodząca między owymi przedziały.Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. є3гдa же бhсть с0лнце на зaпадэ, плaмень бhсть: и3 сE, пeщь дымsщисz, и3 свэщы2 џгнєнны, ±же проид0ша междY растес†ніи си1ми. Rdz 15,18 Толк. – Owego dnia uczynił Pan przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu dam tę ziemię od rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej Eufratu, Kenijczyków i Kenezejczyków, i Kedmonejczyków, i Hetejczyków, i Ferezejczyków, Rafaimów też,В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: Въ дeнь т0й завэщA гDь ґврaму завётъ, гlz: сёмени твоемY дaмъ зeмлю сію2 t рэки2 є3гЂпетскіz дaже до рэки2 вели1кіz є3vфрaта: Rdz 15,19 Толк. Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, кенewвъ и3 кенезewвъ и3 кедмwнewвъ, Rdz 15,20 Толк. Хеттеев, Ферезеев, Рефаимов, и3 хеттewвъ и3 ферезewвъ и3 рафаjнwвъ, Rdz 15,21 Толк. i Amorejczyków, i Chananejczyków, i Gergezejczyków, i Jebuzejczyków.”Аморреев, Хананеев, [Евеев], Гергесеев и Иевусеев.и3 ґморрewвъ и3 хананewвъ, и3 є3vewвъ и3 гергесewвъ и3 їевусewвъ.Rdz 16Rdz 16,1 Толк. Saraj tedy, żona Abramowa, nie rodziła dzieci, ale mając niewolnicę Egipcjankę, imieniem Agar, rzekła mężowi swemu:Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь. Сaра же женA ґврaмлz не раждaше є3мY: бsше же є4й рабA є3гЂптzнынz, є4йже и4мz ѓгарь. Rdz 16,2 Толк. „Oto zamknął mię Pan, abym nie rodziła; wnijdź do sługi mojej, azali snadź z niej będę miała dziatki.” A gdy on się zgodził na prośbę jej,И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары. Речe же сaра ко ґврaму: сE, заключи1 мz гDь, є4же не раждaти: вни1ди u5бо къ рабЁ моeй, да ч†да сотворю2 t неS. Послyша же ґврaмъ глaса сaрина. Rdz 16,3 Толк. wzięła Agarę Egipcjankę, sługę swą, po dziesięciu latach, odkąd mieszkać poczęli w ziemi Chananejskiej, i dała ją mężowi swemu za żonę.И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. И# пои1мши сaра женA ґврaмлz ѓгарь є3гЂптzныню рабY свою2, по десzти2 лётэхъ вселeніz ґврaмлz въ земли2 ханаaни, дадE ю5 въ женY ґврaму мyжу своемY. Rdz 16,4 Толк. – On tedy wszedł do niej. Ale ona widząc, że poczęła, wzgardziła panią swoją:Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И# вни1де ко ѓгари, и3 зачaтъ: и3 ви1дэ, ћкw во чрeвэ и4мать, и3 ўкорeна бhсть госпожA (є3S) пред8 нeю. Rdz 16,5 Толк. I rzekła Saraj do Abrama: „Niesprawiedliwie czynisz przeciw mnie! Jam dała na łono twoje sługę, która widząc, że poczęła, gardzi mną. Niech rozsądzi Pan między mną a tobą!”И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. И# речE сaра ко ґврaму: њби1да ми2 t тебє2: ѓзъ дaхъ рабY мою2 въ нёдро твоE: nнa же ви1дэвши, ћкw во чрeвэ и4мать, ўкорeна бhхъ пред8 нeю: суди2 бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю. Rdz 16,6 Толк. Odpowiadając jej Abram: „Oto, rzecze, sługa twoja w ręku twoich jest, czyń z nią, jak ci się podoba.” A gdy ją trapiła Saraj, uciekła.Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Речe же ґврaмъ къ сaрэ: сE, рабA твоS въ рукY твоє1ю: твори2 є4й, ћкоже ти2 є4сть ўг0дно. И# њѕл0би ю5 сaра: и3 tбэжE t лицA є3S. Rdz 16,7 Толк. I znalazł ją Anioł Pański u źródła wody w pustyni, które jest na drodze do Sur na puszczy,И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И# њбрёте ю5 ѓгGлъ гDень ў и3ст0чника воды2 въ пустhни, ў и3ст0чника на пути2 сyръ. Rdz 16,8 Толк. i rzekł do niej: „Agar, sługo Saraj, skąd przychodzisz? i dokąd idziesz?” Ona odpowiedziała: „Od oblicza Saraj, pani mojej, ja uciekam.”И сказал [ей Ангел Господень]: Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. И# речE є4й ѓгGлъ гDень: ѓгарь, рабо2 сaрина, tкyду и4деши и3 кaмw грzдeши; И# речE: t лицA сaры госпожи2 моеS ѓзъ бэгY. Rdz 16,9 Толк. I rzekł jej Anioł Pański: „Wróć się do pani swej i ukórz się pod ręką jej.”Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. Речe же є4й ѓгGлъ гDень: возврати1сz къ госпожЁ своeй и3 покори1сz под8 рукY є3S. Rdz 16,10 Толк. I znowu rzekł: „Mnożąc rozmnożę potomstwo twe i nie będzie zliczone dla mnóstwa.”И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И# речE є4й ѓгGлъ гDень: ўмножaz ўмн0жу сёмz твоE, и3 не сочтeтсz t мн0жества. Rdz 16,11 Толк. A potem rzekł: „Otoś poczęła i porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Ismael, przeto iż usłyszał Pan utrapienie twoje.И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; И# речE є4й ѓгGлъ гDень: сE, ты2 во чрeвэ и4маши и3 роди1ши сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсмaилъ: ћкw ўслhша гDь смирeніе твоE: Rdz 16,12 Толк. Będzie to człowiek dziki: ręce jego przeciwko wszystkim, a ręce wszystkich przeciw niemu; a naprzeciwko wszystkich braci swych rozbije namioty.”он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих. сeй бyдетъ сeльный человёкъ: рyцэ є3гw2 на всёхъ, и3 рyки всёхъ на него2, и3 пред8 лицeмъ всеS брaтіи своеS всели1тсz. Rdz 16,13 Толк. I nazwała imię Pana, który mówił do niej: „Ty Boże, któryś mię ujrzał,” rzekła bowiem: „Zaiste tu widziałam tył widzącego mię.”И нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня. И# призвA ѓгарь и4мz гDа гlющагw къ нeй: ты2 бGъ призрёвый на мS: ћкw речE: и4бо предо мн0ю ви1дэхъ ћвльшагосz мнЁ. Rdz 16,14 Толк. Przeto nazwała studnię ową: „Studnia Żyjącego i Widzącego mnie.” Jest ona między Kades i Barad.Посему источник тот называется: Беэр-лахай-рои. Он находится между Кадесом и между Баредом. Сегw2 рaди прозвA клaдzзь т0й: клaдzзь, и3дёже предо мн0ю ви1дэхъ: сE междY кaдисомъ и3 междY варaдомъ. Rdz 16,15 Толк. – I urodziła Agar syna Abramowi, który nazwał go imieniem Ismael.Агарь родила Авраму сына; и нарек [Аврам] имя сыну своему, рожденному от Агари: Измаил. И# роди2 ѓгарь ґврaму сhна, и3 наречE ґврaмъ и4мz сhну своемY, є3г0же роди2 є3мY ѓгарь, їсмaилъ. Rdz 16,16 Толк. Osiemdziesiąt i sześć lat miał Abram, gdy mu Agar urodziła Ismaela.Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Авраму Измаила.Ґврaмъ же бЁ лётъ nсми1десzти шести2, є3гдA роди2 ѓгарь ґврaму їсмaила.Rdz 17Rdz 17,1 Толк. A gdy dziewięćdziesiąty i dziewiąty rok rozpoczął, ukazał mu się Pan i rzekł do niego:Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; Бhсть же ґврaму лётъ дeвzтьдесzтъ дeвzть: и3 kви1сz гDь ґврaму и3 речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ тв0й, благоугождaй предо мн0ю и3 бyди непор0ченъ: Rdz 17,2 Толк. „Jam Bóg wszechmogący. Chodź przede mną i bądź doskonały, a uczynię przymierze moje między mną i tobą, i rozmnożę cię nader wielce.”и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. и3 положY завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю: и3 ўмн0жу тS ѕэлw2. Rdz 17,3 Толк. Padł Abram pochylony na oblicze. I rzekł mu Bóg:И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: И# падE ґврaмъ на лицы2 своeмъ, и3 речE є3мY бGъ, гlz: Rdz 17,4 Толк. „Jam jest, a przymierze moje z tobą, i będziesz ojcem wielu narodów.Я - вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов, и3 ѓзъ сE, завётъ м0й съ тоб0ю, и3 бyдеши nтeцъ мн0жества kзhкwвъ: Rdz 17,5 Толк. I imię twoje nie będzie dalej zwane Abram; ale będziesz zwan Abraham, bom cię ojcem wielu narodów ustanowił.и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и3 не наречeтсz ктомY и4мz твоE ґврaмъ, но бyдетъ и4мz твоE ґвраaмъ: ћкw nтцA мн0гихъ kзhкwвъ положи1хъ тS: Rdz 17,6 Толк. I uczynię, że się rozmnożysz wielce bardzo, i rozkrzewię cię w narody, i królowie z ciebie wynijdą.и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; и3 возращy тz ѕэлw2 ѕэлw2, и3 положy тz въ нар0ды, и3 цaріе и3з8 тебє2 и3зhдутъ: Rdz 17,7 Толк. I ustanowię przymierze między mną a tobą i między potomstwem twym po tobie w pokoleniach jego, jako przymierze wieczne, żebym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и3 постaвлю завётъ м0й междY мн0ю и3 междY тоб0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ, въ завётъ вёченъ, да бyду тебЁ бGъ и3 сёмени твоемY по тебЁ: Rdz 17,8 Толк. I dam tobie i potomstwu twe mu ziemię pielgrzymowania twego, wszystką ziemię Chananejską, w posiadłość wieczną, i będę Bogiem ich.”и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. и3 дaмъ тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ зeмлю, въ нeйже њбитaеши, всю2 зeмлю ханаaню во њдержaніе вёчное, и3 бyду и5мъ бGъ. Rdz 17,9 Толк. – I rzekł znowu Bóg do Abrahama: „I ty tedy będziesz strzegł przymierza mego i potomstwo twoje po tobie w pokoleniach swoich.И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. И# речE бGъ ко ґвраaму: тh же завётъ м0й соблюдeши, ты2 и3 сёмz твоE по тебЁ въ р0ды и4хъ. Rdz 17,10 Толк. To jest przy mierze moje, które zachowacie między mną a wami i potomstwem twym po tobie: obrzezany będzie u was każdy mężczyzna;Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; И# сeй завётъ, є3г0же соблюдeши междY мн0ю и3 вaми, и3 междY сёменемъ твои1мъ по тебЁ въ р0ды и4хъ: њбрёжетсz t вaсъ всsкъ мyжескъ п0лъ, Rdz 17,11 Толк. a obrzeżecie ciało napletka waszego, aby było na znak przymierza między mną i wami.обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. и3 њбрёжете пл0ть крaйнюю вaшу, и3 бyдетъ въ знaменіе завёта междY мн0ю и3 вaми. Rdz 17,12 Толк. Dzieciątko ośmiodniowe będzie obrzezane między wami, każdy mężczyzna w pokoleniach waszych; tak w domu urodzony sługa, jak i kupiony, będzie obrzezany, i którykolwiek nie jest z pokolenia waszego.Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. И# младeнецъ nсми2 днjй њбрёжетсz вaмъ, всsкъ мyжескій п0лъ въ родёхъ вaшихъ: и3 домочaдецъ, и3 кyпленый t всsкагw сhна чуждaгw, и4же нёсть t сёмене твоегw2: њбрёзаніемъ њбрёжетсz домочaдецъ д0му твоегw2 и3 кyпленый. Rdz 17,13 Толк. I będzie umowa moja na ciele waszym na przymierze wieczne.Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. И# бyдетъ завётъ м0й на пл0ти вaшей въ завётъ вёченъ. Rdz 17,14 Толк. Mężczyzna, którego napletka ciało nie będzie obrzezane, będzie wygładzona dusza owa z ludu swego, gdyż przymierze moje złamał.”Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой. Неwбрёзаный же мyжескій п0лъ, и4же не њбрёжетъ пл0ти крaйніz своеS въ дeнь nсмhй, погуби1тсz душA тA t р0да своегw2: ћкw завётъ м0й разори2. Rdz 17,15 Толк. Rzekł też Bóg do Abrahama: „Saraj, żony twej, nie będziesz zwał Saraj, ale Sarą.И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра; И# речE бGъ ґвраaму: сaра женA твоS не наречeтсz и4мz є3S сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й: Rdz 17,16 Толк. I będę jej błogosławił, i dam ci z niej syna, któremu błogosławić będę; i rozkrzewi się w narody, i królowie ludów wynijdą z niego.”Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. блгcвлю1 же ю5 и3 дaмъ тебЁ t неS чaдо: и3 блгcвлю2 є5, и3 бyдетъ въ kзhки, и3 цaріе kзhкwвъ и3з8 негw2 бyдутъ. Rdz 17,17 Толк. Upadł Abraham na oblicze swoje i rozśmiał się mówiąc w sercu swoim: „Czyż stuletniemu urodzi się syn? i Sara, mając dziewięćdziesiąt lat, porodzi?”И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И# падE ґвраaмъ на лицE своE, и3 посмэsсz, и3 речE въ мhсли своeй, глаг0лz: є3дA столётному (мyжу) роди1тсz сhнъ; є3дA и3 сaрра девzти1десzти лётъ (сyщи) роди1тъ; Rdz 17,18 Толк. I rzekł do Boga: „Oby Ismael żył przed tobą.”И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим! Речe же ґвраaмъ къ бGу: їсмaилъ сeй да живeтъ пред8 тоб0ю. Rdz 17,19 Толк. I rzekł Bóg do Abrahama: „Sara, żona twoja, urodzi tobie syna i nazwiesz go imieniem Izaak, i ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne, i z potomstwem jego po nim.Бог же сказал [Аврааму]: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [в том, что Я буду Богом ему и] потомству его после него. Речe же бGъ ко ґвраaму: вои1стинну, сE, сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ: и3 постaвлю завётъ м0й съ ни1мъ въ завётъ вёченъ, да бyду є3мY въ бGа и3 сёмени є3гw2 по нeмъ. Rdz 17,20 Толк. Względem Ismaela także wysłuchałem cię. Oto pobłogosławię mu i rozmnożę, i rozszerzę go bardzo: dwunastu książąt zrodzi i rozkrzewię go w naród wielki.И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ. Њ їсмaилэ же сE послyшахъ тебE: и3 сE блгcви1хъ є3го2, и3 возращY є3го2, и3 ўмн0жу є3го2 ѕэлw2: дванaдесzть kзhки роди1тъ: и3 дaмъ є3го2 въ kзhкъ вeлій. Rdz 17,21 Толк. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego tobie urodzi Sara o tym czasie w roku drugim.”Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год. Завётъ же м0й постaвлю со їсаaкомъ, є3г0же роди1тъ тебЁ сaрра, во врeмz сіE, въ лёто втор0е. Rdz 17,22 Толк. A gdy się skończyły słowa mówiącego z nim, wzniósł się Bóg od Abrahama.И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. Скончa же (бGъ) гlz къ немY, и3 взhде бGъ t ґвраaма. Rdz 17,23 Толк. I wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszystkich urodzonych w domu swoim, i wszystkich, których był kupił, wszystkich mężczyzn ze wszech ludzi domu swego; i obrzezał ciało napletka ich zaraz owego dnia, jak mu był Bóg przykazał.И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова; и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. И# поS ґвраaмъ їсмaила сhна своего2, и3 вс‰ домочaдцы сво‰ и3 вс‰ кyплєныz, и3 вeсь мyжескъ п0лъ мужeй, и5же въ домY ґвраaмли, и3 њбрёза пл0ть крaйнюю и4хъ во врeмz днE тогw2, ћкоже гlа є3мY бGъ. Rdz 17,24 Толк. Abrahamowi było dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, kiedy obrzezał ciało napletka swego.Авраам был девяноста девяти лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Ґвраaмъ же девzти1десzти девzти2 лётъ бsше, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2. Rdz 17,25 Толк. A Ismael syn miał spełna lat trzynaście czasu obrzezania swego.А Измаил, сын его, был тринадцати лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Їсмaилъ же сhнъ є3гw2 бsше лётъ трехнaдесzти, є3гдA њбрёза пл0ть крaйнюю свою2. Rdz 17,26 Толк. Tegoż dnia obrzezany został Abraham i Ismael syn jego,В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, Во врeмz (же) днE џнагw њбрёзасz ґвраaмъ и3 їсмaилъ сhнъ є3гw2, Rdz 17,27 Толк. i wszyscy mężczyźni domu jego, tak w domu urodzeni jak i kupieni, i cudzoziemcy razem obrzezani zostali. и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.и3 вси2 мyжіе д0му є3гw2, и3 домочaдцы (є3гw2) и3 кyпленіи t и3нор0дныхъ kзhкwвъ, и3 њбрёза |.Rdz 18Rdz 18,1 Толк. I ukazał mu się Pan w dolinie Mambre, siedzącemu we drzwiach namiotu swego w sam upał dnia.И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Kви1сz же є3мY бGъ ў дyба мамврjйска, сэдsщу є3мY пред8 двeрьми сёни своеS въ полyдни. Rdz 18,2 Толк. Gdy więc podniósł oczy swe, ukazali mu się trzej mężowie, stojący blisko niego; ujrzawszy ich wybiegł naprzeciw nich z drzwi namiotu i pokłonił się do ziemi,Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма, ви1дэ, и3 сE, тріE мyжіе стоsху над8 ни1мъ: и3 ви1дэвъ притечE въ срётеніе и5мъ t двeрій сёни своеS: и3 поклони1сz до земли2 Rdz 18,3 Толк. i rzekł: „Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach twoich,и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; и3 речE: гDи, ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2: Rdz 18,4 Толк. nie mijaj sługi twego; ale przyniosę troszkę wody, a umyjcie nogi wasze i odpocznijcie pod drzewem.и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, да принесeтсz водA и3 њмhютсz н0ги вaши, и3 прохладитeсz под8 дрeвомъ: Rdz 18,5 Толк. I przyniosę kęs chleba, i posilicie serca wasze, potem pójdziecie; dlategoście bowiem zstąpili do sługi swego.” A oni rzekli: „Uczyń, jakoś rzekł.”а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. и3 принесY хлёбъ, да ћсте, и3 посeмъ п0йдете въ пyть св0й, є3гHже рaди ўклони1стесz къ рабY вaшему. И# рек0ша: тaкw сотвори2, ћкоже глаг0лалъ є3си2. Rdz 18,6 Толк. Pospieszył się Abraham do namiotu do Sary i rzekł jej: „Spiesz się, trzy miarki światłej mąki rozczyń i napiecz podpłomyków.”И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И# потщaсz ґвраaмъ въ сёнь къ сaррэ и3 речE є4й: ўскори2 и3 смэси2 три2 мBры муки2 чи1сты, и3 сотвори2 потрeбники. Rdz 18,7 Толк. Sam też do bydła pobiegł i wziął stamtąd cielę młodziuchne i wyborne, i dał pacholęciu, które pospieszyło i uwarzyło je.И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И# течE ґвраaмъ ко крaвамъ, и3 взS тельцA млaда и3 добрA, и3 дадE рабY, и3 ўскори2 пригот0вити є5. Rdz 18,8 Толк. Wziął też masła i mleka, i cielę, które był uwarzył, i położył przed nimi, a sam stał przy nich pod drzewem.И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И# взS мaсло, и3 млеко2, и3 тельцA, є3г0же пригот0ва: и3 предложи2 и5мъ, и3 kд0ша: сaмъ же стоsше пред8 ни1ми под8 дрeвомъ. Rdz 18,9 Толк. – A gdy się najedli, rzekli do niego: „Gdzie jest Sara, żona twoja?” On odpowiedział: „Oto jest w namiocie.”И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. Речe же къ немY: гдЁ сaрра женA твоS; Џнъ же tвэщaвъ, речE: сE, въ сёни. Rdz 18,10 Толк. I rzekł mu: „Wracając się przyjdę do ciebie o tym czasie, da-li Bóg zdrowie, a Sara, żona twoja, będzie miała syna.” Co usłyszawszy Sara, rozśmiała się za drzwiami namiotu.И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время [в следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Речe же: (сE) возвращazсz пріидY къ тебЁ во врeмz сіE въ часы2, и3 роди1тъ сhна сaрра женA твоS. Сaрра же ўслhша пред8 двeрьми сёни сyщи за ни1мъ. Rdz 18,11 Толк. A byli oboje starzy i podeszłego wieku, i już były ustały Sarze niewieście przypadłości.Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Ґвраaмъ же и3 сaрра ст†ра (бёста,) заматерBвшаz во днeхъ: и3 престaша сaррэ бывaти жє1нскаz. Rdz 18,12 Толк. I rozśmiała się potajem nie mówiąc: „Gdym się już zestarzała i pan mój jest stary, rozkoszy patrzeć będę?”Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. Разсмэsсz же сaрра въ себЁ, глаг0лющи: не u5 бhло ми2 ќбw досeлэ, господи1нъ же м0й стaръ. Rdz 18,13 Толк. I rzekł Pan do Abrahama: „Czemu się rozśmiała Sara, mówiąc: Czyż prawdziwie porodzę, gdym się zestarzała? И сказал Господь Аврааму: отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: "неужели я действительно могу родить, когда я состарилась"? И# речE гDь ко ґвраaму: что2 ћкw разсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: є3дA и4стиннw рождY; ѓзъ же состарёхсz. Rdz 18,14 Толк. Czy Bogu jest co trudnego? Jak się rzekło, wrócę się do ciebie o tymże czasie, da-li Bóg zdrowie; i będzie miała Sara syna.”Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын. є3дA и3знем0жетъ ў бGа сл0во; въ сіE врeмz возвращyсz къ тебЁ въ часы2, и3 бyдетъ сaррэ сhнъ. Rdz 18,15 Толк. Zaparła się Sara, mówiąc: „Nie śmiałam się,” bojaźnią przestraszona. A Pan: „Nie jest, rzecze, tak, aleś się śmiała.”Сарра же не призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты рассмеялась. Tречeсz же сaрра, глаг0лющи: не разсмэsхсz: ўбоsсz бо. И# речE є4й: ни2, но разсмэsласz є3си2. Rdz 18,16 Толк. Gdy tedy wstali stamtąd mężowie, obrócili oczy ku Sodomie, a Abraham szedł wespół, prowadząc ich.И встали те мужи и оттуда отправились к Содому [и Гоморре]; Авраам же пошел с ними, проводить их. Востaвше же tтyду мyжіе, воззрёша на лицE сод0ма и3 гом0рра: ґвраaмъ же и3дsше съ ни1ми, провождaz и5хъ. Rdz 18,17 Толк. I rzekł Pan: „Czyż mogę zataić przed Abrahamem, co uczynię,И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу делать! ГDь же речE: є3дA ўтаю2 ѓзъ t ґвраaма рабA моегw2, ±же ѓзъ творю2; Rdz 18,18 Толк. skoro ma on się rozmnożyć w lud wielki i potężny, i błogosławione być mają w nim wszystkie narody ziemi?От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, Ґвраaмъ же бывaz бyдетъ въ kзhкъ вели1къ и3 мн0гъ, и3 блгcвsтсz њ нeмъ вси2 kзhцы земнjи: Rdz 18,19 Толк. Wiem bowiem, iż rozkaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi Pańskiej i wypełniali sąd i sprawiedliwość, aby przywiódł Pan dla Abrahama wszystko, co mówił do niego.”ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем. вёмъ бо, ћкw заповёсть сынHмъ свои6мъ и3 д0му своемY по себЁ, и3 сохранsтъ пути6 гDни твори1ти прaвду и3 сyдъ, ћкw да наведeтъ гDь на ґвраaма вс‰, є3ли6ка гlа къ немY. Rdz 18,20 Толк. Rzekł tedy Pan: „Krzyk na Sodomę i Gomorę wzmógł się, a grzech ich stał się zbyt ciężki.И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; Речe же гDь: в0пль сод0мскій и3 гом0ррскій ўмн0жисz ко мнЁ, и3 грэси2 и4хъ вели1цы ѕэлw2: Rdz 18,21 Толк. Zstąpię i obaczę, czy według krzyku, który mię doszedł, uczynków swych się dopuścili, czy też nie tak jest, abym wiedział.”сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. сошeдъ u5бо ўзрю2, ѓще по в0плю и4хъ грzдyщему ко мнЁ совершaютсz: ѓще же ни2, да разумёю. Rdz 18,22 Толк. – I obrócili się stamtąd, i poszli do Sodomy, lecz Abraham jeszcze stał przed Panem.И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И# њбрати1вшесz tтyду мyжіе, пріид0ша въ сод0мъ: ґвраaмъ же є3щE бsше стоsй пред8 гDемъ. Rdz 18,23 Толк. I przystąpiwszy rzekł: „Czyliż zatracisz sprawiedliwego z niezbożnym?И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]? И# прибли1живсz ґвраaмъ, речE: погуби1ши ли првdнаго съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый; Rdz 18,24 Толк. Jeśli będzie pięćdziesięciu sprawiedliwych w mieście, zginąż społem? i nie przepuścisz miejscu owemu dla pięćdziesięciu sprawiedliwych, jeśli będą w nim?может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем? ѓще бyдутъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, погуби1ши ли |; не пощади1ши ли всегw2 мёста пzти1десzти рaди првdныхъ, ѓще бyдутъ въ нeмъ; Rdz 18,25 Толк. Niech to daleko będzie od ciebie, abyś tę rzecz uczynić miał i zabić sprawiedliwego z niezbożnym, i żeby był sprawiedliwy na równi z niezbożnym; niech to daleko będzie od ciebie! Ty, który sądzisz wszystką ziemię, żadną miarą nie dokonasz takiego sądu?”не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? никaкоже ты2 сотвори1ши по глаг0лу семY, є4же ўби1ти првdника съ нечести1вымъ, и3 бyдетъ првdникъ ћкw нечести1вый: никaкоже, судsй всeй земли2, не сотвори1ши ли судA; Rdz 18,26 Толк. I rzekł Pan do niego: „Jeśli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych w samym mieście, odpuszczę wszystkiemu miejscu dla nich.”Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие. Речe же гDь: ѓще бyдутъ въ сод0мэхъ пzтьдесsтъ првdницы во грaдэ, њстaвлю вeсь грaдъ и3 всE мёсто и4хъ рaди. Rdz 18,27 Толк. A odpowiadając Abraham rzekł: „Iżem raz począł, będę mówił do Pana mego, aczem proch i popiół.Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: И# tвэщaвъ ґвраaмъ, речE: нн7э начaхъ глаг0лати ко гDу моемY, ѓзъ же є4смь землS и3 пeпелъ: Rdz 18,28 Толк. A jeśliby sprawiedliwych było pięciu mniej, niż pięćdziesięciu, czy dla czterdziestu pięciu zatracisz wszystko miasto?” I rzekł: „Nie zatracę, jeśli tam znajdę czterdziestu pięciu.”может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять. ѓще же ўмaлzтсz пzтьдесsтъ првdницы въ четhредесzть пsть, погуби1ши ли четhредесzти пzти1хъ рaди вeсь грaдъ; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщу тaмw четhредесzть пsть. Rdz 18,29 Толк. Rzekł jeszcze do niego: „A jeśli się tam znajdzie czterdziestu, co uczynisz?” Odpowiedział: „Nie zatracę dla czterdziestu.Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока. И# приложи2 є3щE глаг0лати къ немY, и3 речE: ѓще же њбрsщутсz тaмw четhредесzть; И# речE: не погублю2 рaди четhредесzти. Rdz 18,30 Толк. Rzekł: „Nie gniewaj się, Panie, proszę, jeśli przemówię. A jeśli się tam znajdzie trzydziestu?” Odpowiedział: „Nie uczynię, jeśli tam znajdę trzydziestu.”И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать. И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю; ѓще же њбрsщетсz тaмw три1десzть; И# речE: не погублю2 три1десzтихъ рaди. Rdz 18,31 Толк. Rzekł: „Gdyżem raz począł, będę mówił do Pana mego. A jeśli się tam znajdzie dwudziestu?” Odpowiedział: „Nie zatracę dla dwudziestu.”Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати. И# речE: понeже и4мамъ глаг0лати ко гDу: ѓще же њбрsщутсz тaмw двaдесzть; И# речE: не погублю2, ѓще њбрsщутсz тaмw двaдесzть. Rdz 18,32 Толк. „Proszę, rzekł, nie gniewaj się, Panie, jeśli jeszcze raz przemówię: A jeśli się tam znajdzie dziesięciu?” Odpowiedział: „Nie zatracę dla dziesięciu.”Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И# речE: что2, гDи, ѓще возглаг0лю є3щE є3ди1ною; ѓще же њбрsщутсz тaмw дeсzть; И# речE: не погублю2 десzти1хъ рaди. Rdz 18,33 Толк. I odszedł Pan, gdy przestał mówić do Abrahama, a on się też wrócił na miejsce swoje.И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.Tи1де же гDь, ћкw престA гlz ко ґвраaму: и3 ґвраaмъ возврати1сz на мёсто своE.Rdz 19Rdz 19,1 Толк. I przyszli dwaj aniołowie do Sodomy w wieczór, gdy Lot siedział w bramie miejskiej. Ten ujrzawszy ich, wstał i szedł naprzeciw nich, i pokłonił się twarzą do ziemi, i rzekł:И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли Пріид0ста же двA ѓгGла въ сод0мъ въ вeчеръ: лHтъ же сэдsше пред8 враты2 сод0мскими. Ви1дэвъ же лHтъ, востA въ срётеніе и5мъ и3 поклони1сz лицeмъ на зeмлю Rdz 19,2 Толк. „Proszę panowie, wstąpcie do domu pacholęcia waszego i zostańcie w nim. Umyjcie nogi swoje, a rano pójdziecie w drogę waszą.” A oni odpowiedzieli: „Bynajmniej, ale na ulicy zostaniemy.”и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. и3 речE: сE, госп0діе, ўклони1тесz въ д0мъ рабA вaшегw и3 почjйте, и3 њмhйте н0ги вaшz, и3 њбyтреневавше tи1дете въ пyть св0й. Рёша же: ни2, но на ст0гнэ почjемъ. Rdz 19,3 Толк. Przymuszał ich bardzo, aby stanęli u niego; a gdy weszli do jego domu, sprawił ucztę i napiekł chleba przaśnego, i jedli.Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. И# принyди |, и3 ўклони1шасz къ немY, и3 внид0ша въ д0мъ є3гw2: и3 сотвори2 и5мъ ўчреждeніе, и3 њпрэсн0ки и3спечE и5мъ, и3 kд0ша. Rdz 19,4 Толк. – Ale pierwej nim poszli spać, ludzie z miasta obstąpili dom, od chłopięcia do starca, wszystek lud razem.Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом Пред8 спaніемъ же мyжіе грaда сод0млzне њб8ид0ша д0мъ, t ю4ноши дaже до стaрца, вeсь нар0дъ вкyпэ: Rdz 19,5 Толк. I zawołali Lota, i rzekli mu: „Gdzie są mężowie, którzy weszli do ciebie w nocy? Wywiedź ich tu, abyśmy ich poznali!”и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы познаем их. и3 и3ззывaху лHта, и3 глаг0лаху къ немY: гдЁ сyть мyжіе вшeдшіи къ тебЁ н0щію; и3зведи2 | къ нaмъ, да бyдемъ съ ни1ми. Rdz 19,6 Толк. Wyszedłszy do nich Lot i zamknąwszy drzwi za sobą rzekł:Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, И#зhде же лHтъ къ ни6мъ въ преддвeріе, двє1ри же затвори2 за соб0ю. Rdz 19,7 Толк. „Nie czyńcie, proszę, bracia moi, nie czyńcie tej złości.и сказал [им]: братья мои, не делайте зла; Речe же къ ни6мъ: никaкоже, брaтіе, не дёйте ѕлA: Rdz 19,8 Толк. Mam dwie córki, które jeszcze nie poznały męża; wywiodę je do was i czyńcie z nimi, jak się wam podoba, byleście jeno mężom tym nic złego nie czynili, bo weszli pod cień dachu mego.”вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. сyть же ми2 двЁ дщє1ри, ±же не познaша мyжа: и3зведY и5хъ къ вaмъ, и3 твори1те и5мъ, ћкоже ўг0дно є4сть вaмъ: т0чію мужє1мъ си6мъ не сотвори1те њби1ды, тогH бо рaди внид0ша под8 кр0въ д0му моегw2. Rdz 19,9 Толк. A oni rzekli: „Pójdź precz!” i znowu rzekli: „Przyszedłeś tu jako przychodzień; czy po to, abyś sądził? Ciebie tedy samego bardziej niźli ich udręczymy.” I napierali na Lota gwałtownie, i już blisko było, żeby drzwi wyłamali.Но они сказали [ему]: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Рёша же є3мY: tиди2 tсю1ду: пришeлъ є3си2 (сёмw) њбитaти, є3дa ли и3 сyдъ суди1ти; нн7э u5бо тS њѕл0бимъ пaче, нeжели џныхъ. И# наси1льствоваша мyжа лHта ѕэлw2, и3 прибли1жишасz разби1ти двє1ри. Rdz 19,10 Толк. A oto wyciągnęli rękę mężowie i wwiedli Lota w dom do siebie, i zamknęli drzwi,Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь [дома] заперли; Простeрше же мyжіе рyки, вовлек0ша лHта къ себЁ въ хрaмину, и3 двє1ри хрaмины заключи1ша: Rdz 19,11 Толк. a tych, którzy przed domem byli, porazili ślepotą od najmniejszego do największego, tak iż drzwi znaleźć nie mogli.а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. мyжы же, сyщыz пред8 двeрьми д0му, порази1ша слэпот0ю t мaла дaже до вели1ка: и3 разслaбишасz и4щуще двeрій. Rdz 19,12 Толк. – I rzekli do Lota: „Masz tu kogo ze swoich? zięcia albo synów, albo córki? Wszystkich, którzy są twoi, wyprowadź z miasta tego;Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, Рёша же мyжіе къ лHту: сyть ли тебЁ здЁ зsтіе и3ли2 сhнове и3ли2 дщє1ри; и3ли2 ѓще кто2 тебЁ и4нъ є4сть во грaдэ, и3зведи2 (|) t мёста сегw2: Rdz 19,13 Толк. zgładzimy bowiem to miejsce, przeto iż wzmógł się krzyk ich przed Panem, który nas posłał, abyśmy ich wytracili.”ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. ћкw мы2 погублsемъ мёсто сіE, понeже возвhсисz в0пль и4хъ пред8 гDемъ, и3 послA нaсъ гDь и3стреби1ти є3го2. Rdz 19,14 Толк. Wyszedłszy tedy Lot mówił do zięciów swoich, którzy mieli pojąć córki jego, i rzekł: „Wstańcie, wynijdźcie z miejsca tego, bo Pan zatraci to miasto.” I zdało się im, jakoby żartem mówił.И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. И#зhде же лHтъ и3 глаг0ла къ зsтємъ свои6мъ, пои1мшымъ дщє1ри є3гw2, и3 речE: востaните и3 и3зыди1те t мёста сегw2, ћкw погублsетъ гDь грaдъ. Возмнёсz же и3грaти пред8 зzтьми2 свои1ми. Rdz 19,15 Толк. A gdy było rano, przymuszali go Aniołowie mówiąc: „Wstań, weźmij żonę twoją i dwie córki, które masz, abyś i ty razem nie zginął dla złości miasta.”Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. є3гдa же ќтро бhсть, понуждaху ѓгGли лHта, глаг0люще: востaвъ, поими2 женY твою2 и3 двЁ дщє1ри тво‰, ±же и4маши, и3 и3зhди, да не и3 ты2 поги1бнеши со беззак0ньми грaда. Rdz 19,16 Толк. A gdy on się ociągał, ujęli rękę jego i rękę żony jego i dwu córek jego, przeto iż go chciał Pan oszczędzić.И как он медлил, то мужи те [Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. И# смути1шасz, и3 взsша ѓгGли за рyку є3го2, и3 за рyку женY є3гw2, и3 за рyки двyхъ дщeрей є3гw2, понeже пощадЁ и5 гDь. Rdz 19,17 Толк. – I wywiedli go, i postawili za miastem; i tam mówili do niego, mówiąc: „Zachowaj duszę twoją! Nie oglądaj się za siebie ani przystawaj we wszystkiej wokół krainie, ale na górę ratuj się, byś i ty razem nie zginął!”Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. И# бhсть є3гдA и3звед0ша | в0нъ, и3 рёша: спасaz спасaй твою2 дyшу: не њзирaйсz вспsть, нижE пост0й во всeмъ предёлэ (сeмъ): въ горЁ спасaйсz, да не когдA кyпнw ћтъ бyдеши. Rdz 19,18 Толк. I rzekł Lot do nich: „Proszę, Panie mój!Но Лот сказал им: нет, Владыка! Речe же лHтъ къ ни6мъ: молю1сz, гDи, Rdz 19,19 Толк. ponieważ znalazł sługa twój łaskę przed tobą i okazałeś obficie miłosierdzie twoje, któreś mi uczynił, iżeś zachował duszę moją, i nie mogę być zachowany na górze, by mię snadź nie pochwyciło zło i bym nie umarł:вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть; понeже њбрёте рaбъ тв0й млcть пред8 тоб0ю, и3 возвели1чилъ є3си2 прaвду твою2, ю4же твори1ши на мнЁ, є4же жи1ти души2 моeй: ѓзъ же не возмогY спасти1сz въ горЁ, да не когдA пости1гнутъ мS ѕл†z, и3 ўмрY: Rdz 19,20 Толк. jest tu miasto blisko, do którego mogę uciec; małe ono, a będę w nim zachowany; czyż nie małe jest? a będzie żywa dusza moja.”вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, - он же мал; и сохранится жизнь моя [ради Тебя]. сE, грaдъ сeй бли1з8 є4же ўбэжaти ми2 тaмw, и4же є4сть мaлъ, и3 тaмw спасyсz: не мaлъ ли є4сть; и3 живA бyдетъ душA моS тебє2 рaди. Rdz 19,21 Толк. I rzekł do niego: „Oto i w tym przyjąłem prośbę twoją, abym nie wywrócił miasta, za którymeś przemawiał.И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь; И# речE є3мY: сE, ўдиви1хсz лицY твоемY, и3 њ словеси2 сeмъ, є4же не погуби1ти грaда, њ нeмже глаг0лалъ є3си2: Rdz 19,22 Толк. Spieszże się i schroń się tam, bo nie będę mógł nic uczynić, aż tam wnijdziesz.” Dlatego nazwane jest imię miasta owego Segor.поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: Сигор. потщи1сz u5бо спасти1сz тaмw: не возмогy бо сотвори1ти дёла, д0ндеже вни1деши тaмw: сегw2 рaди прозвA и4мz грaду томY сигHръ. Rdz 19,23 Толк. – Słońce wzeszło na ziemię, a Lot wszedł do Segoru.Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. С0лнце взhде над8 зeмлю, лHтъ же вни1де въ сигHръ. Rdz 19,24 Толк. Pan tedy spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba.И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, И# гDь њдожди2 на сод0мъ и3 гом0рръ жyпелъ, и3 џгнь t гDа съ небесE. Rdz 19,25 Толк. I wywrócił miasta te i wszystką wokół krainę, wszystkich mieszkańców miast i wszystko, co się zieleni na ziemi.и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли. И# преврати2 грaды сі‰, и3 всю2 њкрeстную странY, и3 вс‰ живyщыz во градёхъ, и3 вс‰ прозzб†ющаz t земли2. Rdz 19,26 Толк. A obejrzawszy się żona jego za siebie obrócona została w słup soli.Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом. И# њзрёсz женA є3гw2 вспsть, и3 бhсть ст0лпъ слaнъ. Rdz 19,27 Толк. Abraham zaś wstawszy rano, gdzie pierwej stał z Panem, spojrzał na Sodomę i Gomorę,И встал Авраам рано утром [и пошел] на место, где стоял пред лицем Господа, Востaвъ же ґвраaмъ заyтра (и4де) на мёсто, и3дёже стоsше пред8 гDемъ, Rdz 19,28 Толк. i na wszystką ziemię owej krainy, i ujrzał lecący w górę popiół z ziemi, jak dym z pieca.и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи. и3 воззрЁ на лицE сод0ма и3 гом0рра, и3 на лицE њкрeстныz страны2, и3 ви1дэ: и3 сE, восхождaше плaмень t земли2, ѓки дhмъ пeщный. Rdz 19,29 Толк. Gdy bowiem wywracał Bóg miasta owej krainy, wspomniawszy na Abrahama wybawił Lota z wywrócenia miast, w których mieszkał.И было, когда Бог истреблял [все] города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И# бhсть є3гдA преврати2 бGъ вс‰ грaды страны2 тоS, помzнY бGъ ґвраaма и3 и3зслA лHта t среды2 превращeніz, є3гдA преврати2 гDь грaды, въ ни1хже живsше лHтъ. Rdz 19,30 Толк. I wyszedł Lot z Segoru, i mieszkał na górze, i dwie córki jego z nim, bał się bowiem mieszkać w Segorze; i mieszkał w jaskini, sam i dwie córki jego z nim.И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. И#зhде же лHтъ t сигHра, и3 сёде въ горЁ сaмъ, и3 двЁ дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ: ўбоsсz бо жи1ти въ сигHрэ: и3 всели1сz въ пещeру сaмъ и3 дщє1ри є3гw2 съ ни1мъ. Rdz 19,31 Толк. I rzekła starsza do młodszej: „Ojciec nasz jest stary a żaden mężczyzna nie został na ziemi, który by mógł wnijść do nas według obyczaju wszystkiej ziemi.И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли; Речe же старёйшаz къ ю3нёйшей: nтeцъ нaшъ стaръ, и3 никт0же є4сть на земли2, и4же вни1детъ къ нaмъ, ћкоже њбhчно всeй земли2: Rdz 19,32 Толк. Pójdź, upójmy go winem i śpijmy z nim, abyśmy mogły zachować potomstwo z ojca naszego.”итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. грzди2 u5бо, ўпои1мъ nтцA нaшего він0мъ и3 преспи1мъ съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz. Rdz 19,33 Толк. Dały tedy ojcu swemu pić wina tej nocy, i weszła starsza, i spała z ojcem, a on nie czuł, ani kiedy się układła córka, ani kiedy wstała.И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим [в ту ночь]; а он не знал, когда она легла и когда встала. Ўпои1ша же nтцA своего2 він0мъ въ нощи2 џнэй: и3 вшeдши старёйшаz, преспA со nтцeмъ свои1мъ тоS н0щи: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA востA. Rdz 19,34 Толк. Drugiego też dnia rzekła starsza do młodszej: „Otom wczoraj spała z ojcem moim; dajmyż mu pić wina i tej nocy, i będziesz spała z nim, abyśmy zachowały potomstwo z ojca naszego.”На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. Бhсть же наyтріе, и3 речE старёйшаz къ ю3нёйшей: сE, (ѓзъ) преспaхъ вчерA со nтцeмъ нaшимъ: ўпои1мъ є3го2 він0мъ и3 въ сію2 н0щь, и3 вшeдши преспи2 съ ни1мъ, и3 возстaвимъ t nтцA нaшегw сёмz. Rdz 19,35 Толк. I dały także tej nocy ojcu swemu pić wino, i wszedłszy młodsza córka spała z nim. Lecz ani wtedy nie poczuł, kiedy z nim spała, albo kiedy wstała.И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. Ўпои1ша же и3 въ тY н0щь nтцA своего2 він0мъ: и3 вшeдши ю3нёйшаz преспA со nтцeмъ свои1мъ: и3 не поразумЁ џнъ, є3гдA преспA и3 є3гдA востA. Rdz 19,36 Толк. Poczęły tedy dwie córki Lotowe z ojca swego.И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, И# зачaша џбэ дщє1ри лHтwвы t nтцA своегw2: Rdz 19,37 Толк. I porodziła starsza syna, i nazwała imię jego Moab; ten jest ojcem Moabitów aż do dzisiejszego dnia.и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне. и3 роди2 старёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY мwaвъ, глаг0лющи: t nтцA моегw2. Сeй nтeцъ мwавjтwмъ дaже до нн7эшнzгw днE. Rdz 19,38 Толк. Młodsza też porodziła syna i nazwała imię jego Ammon, to jest syn ludu mego; ten jest ojcem Ammonitów aż po dziś dzień.И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода моего]. Он отец Аммонитян доныне.Роди1 же ю3нёйшаz сhна и3 наречE и4мz є3мY ґммaнъ, глаг0лющи: сhнъ р0да моегw2. Сeй nтeцъ ґмманjтwмъ до нн7эшнzгw днE.Rdz 20Rdz 20,1 Толк. Puściwszy się stamtąd Abraham do ziemi południowej, mieszkał między Kades i Sur, i był gościem w Gerarze.Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром; и был на время в Гераре. И# п0йде tтyду ґвраaмъ на зeмлю полyденную и3 всели1сz междY кaдисомъ и3 междY сyромъ: и3 њбитA въ герaрэхъ. Rdz 20,2 Толк. I powiadał o Sarze, żonie swojej: „Siostrą moją jest.” Posłał tedy Abimelech, król Gerary, i wziął ją.И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. [Ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее.] И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. Речe же ґвраaмъ њ сaррэ женЁ своeй, ћкw сестрa ми є4сть: ўбоsсz бо рещи2, ћкw женa ми є4сть, да не когдA ўбію1тъ є3го2 мyжіе грaдстіи є3S рaди. Послa же ґвімелeхъ цaрь герaрскій и3 взS сaрру. Rdz 20,3 Толк. – Ale przyszedł Bóg do Abimelecha przez sen w nocy i rzekł mu: „Oto umrzesz dla niewiasty, którąś wziął, ma bowiem męża.”И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. И# пріи1де бGъ ко ґвімелeху н0щію во снЁ и3 речE є3мY: сE, ты2 ўмирaеши жены2 рaди сеS, ю4же поsлъ є3си2: сіs же є4сть сожи1тельствующаz мyжу. Rdz 20,4 Толк. A Abimelech nie dotknął się jej był, i rzekł: „Panie, czyż lud niewiedzący i niewinny zabijesz?Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели ты погубишь [не знавший сего] и невинный народ? Ґвімелeхъ же не прикоснyсz є4й и3 речE: гDи, kзhкъ невёдущій и3 првdнъ погуби1ши ли; Rdz 20,5 Толк. Czy mi sam nie mówił: Siostrą moją jest; i sama mówiła: Bratem moim jest? W prostocie serca mego i w czystości rąk moich uczyniłem to.”Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. не сaмъ ли ми2 речE: сестрa ми є4сть; и3 сіs ми речE: брaтъ ми2 є4сть; чи1стымъ сeрдцемъ и3 въ прaвдэ рyкъ сотвори1хъ сіE. Rdz 20,6 Толк. I rzekł Bóg do niego: „I ja wiem, żeś prostym sercem uczynił, i dlategom cię strzegł, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś się jej tykał.И сказал ему Бог во сне: и Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней; Речe же є3мY бGъ во снЁ: и3 ѓзъ познaхъ, ћкw чи1стымъ сeрдцемъ сотвори1лъ є3си2 сіE, и3 пощадёхъ тS, да не согрэши1ши ко мнЁ: сегw2 рaди не попусти1хъ ти2 коснyтисz є3S: Rdz 20,7 Толк. Teraz tedy wróć żonę mężowi jej, bo prorokiem jest; i będzie się modlił za ciebie, a żyw będziesz; ale jeżeli nie będziesz chciał wrócić, wiedz, iż śmiercią umrzesz ty i wszystko, co twoje jest.”теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. нн7э же tдaждь женY мyжу, ћкw прbр0къ є4сть, и3 пом0литсz њ тебЁ, и3 жи1въ бyдеши: ѓще же не tдaси, вёждь, ћкw ќмреши ты2 и3 вс‰ тво‰. Rdz 20,8 Толк. – I natychmiast ze świtaniem wstał Abimelech, wezwał wszystkich sług swoich i opowiedział te wszystkie rzeczy wobec nich; i ulękli się wszyscy mężowie bardzo.И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их; и люди сии [все] весьма испугались. И# востA рaнw ґвімелeхъ, и3 призвA вс‰ џтроки сво‰, и3 глаг0ла словесA сі‰ вс‰ во ќшы и4хъ: ўбоsшасz же вси2 человёцы ѕэлw2. Rdz 20,9 Толк. Wezwał też Abimelech Abrahama i rzekł mu: „Coś nam uczynił? Cośmy zgrzeszyli przeciw tobie, iżeś przywiódł na mnie i na królestwo moje grzech wielki? Czegoś był czynić nie powinien, uczyniłeś nam.”И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал? чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают. И# призвA ґвімелeхъ ґвраaма и3 речE є3мY: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; є3дA что2 согрэши1хомъ тебЁ, ћкw навeлъ є3си2 на мS и3 на цaрство моE грёхъ вели1къ; дёло, є4же никт0же сотвори2, сотвори1лъ є3си2 мнЁ. Rdz 20,10 Толк. I powtóre uskarżając się, rzekł: „Cóżeś miał na oku, iżeś to uczynił?” И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это дело? И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: что2 ўмhсливъ, сотвори1лъ є3си2 сіE; Rdz 20,11 Толк. Odpowiedział Abraham: „Myślałem sobie, mówiąc: Może nie masz bojaźni Bożej na tym miejscu, i zabiją mnie dla żony mojej.Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою; Речe же ґвраaмъ: рек0хъ бо: нeгли нёсть бlгочcтіz на мёстэ сeмъ: и3 ўбію1тъ мS жены2 рaди моеS: Rdz 20,12 Толк. A też i prawdziwie jest siostrą moją, córką ojca mego, acz nie córką matki mojej, i pojąłem ją za żonę.да она и подлинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочь матери моей; и сделалась моею женою; и4бо и4стиннw сестрa ми є4сть по nтцY, ґ не по мaтери: бhсть же ми2 въ женY: Rdz 20,13 Толк. Ale gdy mię Bóg wywiódł z domu ojca mego, rzekłem do niej: Uczyń mi to miłosierdzie: na każdym miejscu, do którego przyjdziemy, powiesz, żem bratem twoim.”когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. и3 бhсть є3гдA и3зведe мz бGъ t д0му nтцA моегw2, и3 рёхъ є4й: прaвду сію2 сотвори1ши ми2: во всsко мёсто, и3дёже ѓще пріи1демъ, тaмw рцы2 њ мнЁ, ћкw брaтъ ми2 є4сть. Rdz 20,14 Толк. – Nabrał tedy Abimelech owiec i wołów, i sług, i służebnic, i dał Abrahamowi, i wrócił mu Sarę, żonę jego.И взял Авимелех [серебра тысячу сиклей и] мелкого и крупного скота, и рабов и рабынь, и дал Аврааму; и возвратил ему Сарру, жену его. Взs же ґвімелeхъ тhсzщу дідрaхмъ (сребрA), и3 џвцы, и3 тельцы2, и3 рабы6, и3 рабы6ни, и3 дадE ґвраaму: и3 tдадE є3мY сaрру женY є3гw2. Rdz 20,15 Толк. I rzekł: „Ziemia przed wami jest, gdziekolwiek ci się podoba, mieszkaj.”И сказал Авимелех [Аврааму]: вот, земля моя пред тобою; живи, где тебе угодно. И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: сE, землS моS пред8 тоб0ю: и3дёже ѓще тебЁ ўг0дно є4сть, всели1сz. Rdz 20,16 Толк. A Sarze powiedział: „Oto tysiąc srebrników dałem bratu twemu, to będziesz miała na zasłonę oczu przed wszystkimi, którzy są z tobą, i gdziekolwiek pójdziesz; a pamiętaj, że cię przychwycono.”И Сарре сказал: вот, я дал брату твоему тысячу сиклей серебра; вот, это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. Сaррэ же речE: сE, дaхъ тhсzщу дідрaхмъ брaту твоемY: сі‰ бyдутъ тебЁ въ чeсть лицA твоегw2, и3 всBмъ, ±же сyть съ тоб0ю, и3 во всeмъ и4стинствуй. Rdz 20,17 Толк. Za modlitwą zaś Abrahama uzdrowił Bóg Abimelecha i żonę, i służebnice jego, i porodziły; zawarł był bowiem Pan każdy żywot domu Abimelechowego dla żony Abrahamowej.И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать; Помоли1сz же ґвраaмъ бGу, и3 и3сцэли2 бGъ ґвімелeха и3 женY є3гw2 и3 рабы6ни є3гw2, и3 начaша раждaти: Rdz 20,18 Толк. ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову.ћкw заключaz заключи2 гDь t внэyду вс‰ка ложеснA въ домY ґвімелeха, сaрры рaди жены2 ґвраaмли.Rdz 21Rdz 21,1 Толк. A Pan nawiedził Sarę, jak był obiecał, i wypełnił co powiedział.И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. И# гDь посэти2 сaрру, ћкоже речE: и3 сотвори2 гDь сaррэ, ћкоже гlа. Rdz 21,2 Толк. I poczęła, i urodziła syna w starości swojej, czasu, który jej był Bóg przepowiedział.Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог; И# зачeнши сaрра роди2 ґвраaму сhна въ стaрости, во врeмz, ћкоже гlа є3мY гDь: Rdz 21,3 Толк. I nazwał Abraham syna swego, którego mu zrodziła Sara, imieniem Izaak.и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; и3 наречE ґвраaмъ и4мz сhну своемY р0ждшемусz є3мY, є3г0же роди2 є3мY сaрра, їсаaкъ: Rdz 21,4 Толк. I obrzezał go dnia ósmego, jak mu Bóg przykazał, gdy mu było sto lat;и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. њбрёза же ґвраaмъ їсаaка во nсмhй дeнь, ћкоже заповёда є3мY бGъ. Rdz 21,5 Толк. w tym bowiem wieku ojca narodził się Izaak.Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. Ґвраaмъ же бЁ стA лётъ, є3гдA бhсть є3мY їсаaкъ сhнъ є3гw2. Rdz 21,6 Толк. I rzekła Sara: „Śmiech mi uczynił Bóg; ktokolwiek usłyszy, pomoże mi w śmiechu.”И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется. Речe же сaрра: смёхъ мнЁ сотвори2 гDь: и4же бо ѓще ўслhшитъ, њбрaдуетсz со мн0ю. Rdz 21,7 Толк. I znowu rzekła: „Kto by wierzył, że Abraham usłyszy, iż Sara piersiami karmi syna, którego mu już staremu urodziła?”И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сарра будет кормить детей грудью? ибо в старости его я родила сына. И# речE: кто2 возвэсти1тъ ґвраaму, ћкw млек0мъ питaетъ nтрочA сaрра, ћкw роди1хъ сhна въ стaрости моeй; Rdz 21,8 Толк. Rosło tedy dziecię i zostało odłączone, i uczynił Abraham wielką ucztę w dzień odłączenia jego.Дитя выросло и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак [сын его] отнят был от груди. И# возрастE nтрочA, и3 tдоeно бhсть: и3 сотвори2 ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, в0ньже дeнь tдои1сz їсаaкъ сhнъ є3гw2. Rdz 21,9 Толк. – A gdy ujrzała Sara syna Agary Egipcjanki, igrającego z Izaakiem, synem swoim, rzekła do Abrahama:И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается [над ее сыном, Исааком], Ви1дэвши же сaрра сhна ѓгари є3гЂптzныни, и4же бhсть ґвраaму, и3грaюща со їсаaкомъ сhномъ свои1мъ, Rdz 21,10 Толк. „Wyrzuć tę niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnicy z synem moim Izaakiem.”и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. и3 речE ґвраaму: и3зжени2 рабY сію2 и3 сhна є3S: не наслёдитъ бо сhнъ рабы2 сеS съ сhномъ мои1мъ їсаaкомъ. Rdz 21,11 Толк. Przykro to przyjął Abraham z powodu syna swego.И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его [Измаила]. Жeстокъ же kви1сz глаг0лъ сeй ѕэлw2 пред8 ґвраaмомъ њ сhнэ є3гw2 їсмaилэ. Rdz 21,12 Толк. Ale Bóg rzekł do niego: „Niech ci się to nie wydaje przykrym z powodu dziecięcia i niewolnicy twojej; we wszystkim, cokolwiek ci rzecze Sara, słuchaj jej głosu, bo po Izaaku będzie ci nazwane potomstwo.Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя; И# речE бGъ ґвраaму: да не бyдетъ жeстоко пред8 тоб0ю њ џтроцэ и3 њ рабhни: вс‰ є3ли6ка ѓще речeтъ тебЁ сaрра, слyшай глaса є3S: ћкw во їсаaцэ наречeтсz тебЁ сёмz: Rdz 21,13 Толк. Ale i syna niewolnicy rozmnożę w naród wielki, ponieważ jest potomkiem twoim.”и от сына рабыни Я произведу [великий] народ, потому что он семя твое. сhна же рабhни сеS въ kзhкъ вели1къ сотворю2 є3го2, ћкw сёмz твоE є4сть. Rdz 21,14 Толк. Wstał tedy Abraham rano, a wziąwszy chleb i bukłak wody włożył na jej plecy i oddał jej dziecię, i odprawił ją. Ona zaś odszedłszy błądziła w puszczy Bersabee.Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии; Востa же ґвраaмъ заyтра и3 взS хлёбы и3 мёхъ воды2, и3 дадE ѓгари: и3 возложи2 на плещы2 є3S nтрочA и3 tпусти2 ю5. Tшeдши же заблуждaше въ пустhни, ў клaдzзz клsтвеннагw: Rdz 21,15 Толк. – A gdy nie stało wody w bukłaku, porzuciła dziecię pod jednym z drzew, które tam były.и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом њскудё же водA и3з8 мёха: и3 повeрже nтрочA под8 є4лію є3ди1ною. Rdz 21,16 Толк. I odeszła, i usiadła naprzeciw niego z daleka, na ile łuk może donieść; rzekła bowiem: „Nie będę patrzyła na umierające dziecię.” A siedząc naprzeciwko, podniosła głos swój i płakała.и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села [поодаль] против [него], и подняла вопль, и плакала; Tшeдши же сэдsше прsмw є3мY и3здалeче, ћкоже дострэли1ти и3з8 лyка: речe бо: да не ви1жду смeрти дётища моегw2. И# сёде прsмw є3мY и3здалeче. Воскричaвъ же nтрочA, восплaкасz: Rdz 21,17 Толк. I wysłuchał Bóg głos dziecięcia. I zawołał Anioł Boży na Agarę z nieba, mówiąc: „Co czynisz, Agar? Nie bój się, wysłuchał bowiem Bóg głos dziecięcia z miejsca, na którym jest.и услышал Бог голос отрока [оттуда, где он был]; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится; ўслhша же бGъ глaсъ nтрочaте t мёста, и3дёже бsше: и3 воззвA ѓгGлъ б9ій ѓгарь съ нб7сE и3 речE є4й: чт0 є3сть, ѓгарь; не б0йсz: ўслhша бо бGъ глaсъ џтрочища t мёста, и3дёже є4сть: Rdz 21,18 Толк. Wstań, weźmij dziecię i ujmij je za rękę jego, bo rozmnożę je w naród wielki.”встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ. востaни и3 поими2 nтрочA, и3 и3ми2 рук0ю твоeю є3го2: въ kзhкъ бо вели1къ сотворю2 є3го2. Rdz 21,19 Толк. I otworzył jej Bóg oczy; a ujrzawszy studnię wody poszła i napełniła bukłak, i dała pić dziecięciu.И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою [живою], и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И# tвeрзе бGъ џчи є3S, и3 ўзрЁ клaдzзь воды2 жи1вы: и3 и4де, и3 наліS мёхъ воды2, и3 напои2 nтрочA. Rdz 21,20 Толк. I był z nim Bóg, a on urósł i mieszkał na puszczy, i stał się od młodości strzelcem.И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. И# бsше бGъ со nтрочaтемъ, и3 возрастE, и3 всели1сz въ пустhни, и3 бhсть стрэлeцъ. Rdz 21,21 Толк. I mieszkał w puszczy Faran, a matka jego wzięła mu żonę z ziemi Egipskiej.Он жил в пустыне Фаран; и мать его взяла ему жену из земли Египетской. И# посели1сz въ пустhни фарaнъ: и3 поsтъ є3мY мaти є3гw2 женY t земли2 є3гЂпетскіz. Rdz 21,22 Толк. Tegoż czasu rzekł Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, do Abrahama: „Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz.И было в то время, Авимелех с [Ахузафом невестоводителем и] Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем, что ты ни делаешь; Бhсть же въ то2 врeмz, и3 речE ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, ко ґвраaму, глаг0лz: бGъ съ тоб0ю во всёхъ, ±же твори1ши: Rdz 21,23 Толк. A tak przysięgnij przez Boga, że mi nie będziesz szkodził i potomnym moim, i pokoleniu memu; ale według miłosierdzia, którem ci uczynił, uczynisz mnie i ziemi, w której przebywałeś jako przychodzień.”и теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. нн7э u5бо клени1сz ми2 бGомъ, не њби1дэти менE, нижE сёмене моегw2, нижE и4мене моегw2: но по прaвдэ, ю4же сотвори1хъ съ тоб0ю, сотвори1ши со мн0ю и3 земли2, и3дёже ты2 всели1лсz є3си2 на нeй. Rdz 21,24 Толк. I rzekł Abraham: „Ja przysięgnę.”И сказал Авраам: я клянусь. И# речE ґвраaмъ: ѓзъ кленyсz. Rdz 21,25 Толк. I przymawiał Abimelechowi o studnię wody, którą gwałtem odjęli byli słudzy jego.И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. И# њбличи2 ґвраaмъ ґвімелeха њ клaдzзехъ воднhхъ, ±же tsша џтроцы ґвімелeхwвы. Rdz 21,26 Толк. Ablmelech odpowiedział: „Nie wiedziałem, kto by to uczynił, nawet i tyś mi nie oznajmił, i jam nie słyszał o tym, jak dopiero dziś.”Авимелех же сказал [ему]: не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне; я даже и не слыхал о том доныне. И# речE є3мY ґвімелeхъ: не вёдэхъ, кто2 сотвори2 тебЁ вeщь сію2: нижE тh ми повёдалъ є3си2, нижE ѓзъ слhшахъ, т0кмw днeсь. Rdz 21,27 Толк. Nabrał tedy Abraham owiec i wołów, i dał Abimelechowi, i uczynili obaj przymierze.И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И# взS ґвраaмъ џвцы и3 ю3нцы2 и3 дадE ґвімелeху: и3 завэщaста џба завётъ. Rdz 21,28 Толк. A postawił Abraham siedmioro owiec z trzody osobno. Rzekł mu Abimelech:И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого скота особо. И# постaви ґвраaмъ сeдмь ѓгницъ џвчихъ є3ди1ныхъ. Rdz 21,29 Толк. „Na co te siedmioro owiec, któreś postawił osobno?”Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии семь агниц [из стада овец], которых ты поставил особо? И# речE ґвімелeхъ ґвраaму: что2 сyть сeдмь ѓгницы nвeцъ си1хъ, ±же постaвилъ є3си2 є3ди6ны; Rdz 21,30 Толк. A on: „Siedmioro, rzecze, owiec weźmiesz z ręki mojej, aby mi były na świadectwo, żem ja wykopał tę studnię.”[Авраам] сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодезь. И# речE ґвраaмъ: ћкw сeдмь си1хъ ѓгницъ в0змеши ў менє2, да бyдутъ ми2 во свидётельство, ћкw ѓзъ и3скопaхъ клaдzзь сeй. Rdz 21,31 Толк. I dlatego nazwano miejsce owo Bersabee, iż tam obaj przysięgli. I weszli w przymierze o studnię przysięgi.Потому и назвал он сие место: Вирсавия, ибо тут оба они клялись Сегw2 рaди наименовA и4мz мёсту томY клaдzзь клsтвенный: ћкw тaмw клsстасz џба Rdz 21,32 Толк. I wstał Abimelech i Fikol, hetman wojska jego, i wrócili się do ziemi palestyńskiej. A Abraham zasadził gaj w Bersabee i wzywał tam imienia Pana, Boga wiecznego.и заключили союз в Вирсавии. И встал Авимелех, и [Ахузаф, невестоводитель его, и] Фихол, военачальник его, и возвратились в землю Филистимскую. и3 завэщaста завётъ ў клaдzзz клsтвеннагw. Востa же ґвімелeхъ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лы є3гw2, и3 возврати1шасz въ зeмлю фmлістjмску. Rdz 21,33 Толк. И насадил [Авраам] при Вирсавии рощу и призвал там имя Господа, Бога вечного. И# насади2 ґвраaмъ ни1ву ў клaдzзz клsтвеннагw, и3 призвA тY и4мz гDа, бGа вёчнагw. Rdz 21,34 Толк. I był przychodniem w ziemi palestyńskiej przez wiele czasów.И жил Авраам в земле Филистимской, как странник, дни многие.Њбитa же ґвраaмъ въ земли2 фmлістjмстэй дни6 мнHги.Rdz 22Rdz 22,1 Толк. Po tych wypadkach kusił Bóg Abrahama i rzekł do niego: „Abrahamie, Abrahamie!” A on odpowiedział: „Oto jestem!”И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. И# бhсть по глаг0лэхъ си1хъ, бGъ и3скушaше ґвраaма и3 речE є3мY: ґвраaме, ґвраaме. И# речE: сE ѓзъ. Rdz 22,2 Толк. Rzekł mu: „Weźmij syna twego jednorodzonego, którego miłujesz, Izaaka, a idź do ziemi widzenia i tam go ofiarujesz na całopalenie na jednej górze, którą tobie ukażę.”Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. И# речE: поими2 сhна твоего2 возлю1бленнаго, є3г0же возлюби1лъ є3си2, їсаaка, и3 и3ди2 на зeмлю выс0ку и3 вознеси2 є3го2 тaмw во всесожжeніе, на є3ди1ну t г0ръ, и5хже ти2 рекY. Rdz 22,3 Толк. – Abraham tedy wstawszy ze świtem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwu młodzieńców i Izaaka, syna swego; a narąbawszy drew do całopalenia szedł na miejsce, na które mu Bóg rozkazał.Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог. Востaвъ же ґвраaмъ ќтрw, њсэдлA nслS своE: поsтъ же съ соб0ю двA џтрwчища и3 їсаaка сhна своего2: и3 растни1въ дровA во всесожжeніе, востaвъ и4де, и3 пріи1де на мёсто, є4же речE є3мY бGъ, въ трeтій дeнь. Rdz 22,4 Толк. A dnia trzeciego, podniósłszy oczy, ujrzał miejsce z daleka i rzekł do sług swoich:На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ мёсто и3здалeче. Rdz 22,5 Толк. „Poczekajcie tu z osłem, a ja z dziecięciem tam pospieszymy, skoro zaś uczynimy pokłon, wrócimy do was.”И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И# речE ґвраaмъ nтрокHмъ свои6мъ: сsдите здЁ со nслsтемъ: ѓзъ же и3 дётищь п0йдемъ до џндэ, и3 поклони1вшесz возврати1мсz къ вaмъ. Rdz 22,6 Толк. Nabrał też drew całopalenia i włożył na Izaaka, syna swego, a sam niósł w rękach ogień i miecz.И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Взs же ґвраaмъ дровA всесожжeніz и3 возложи2 на їсаaка сhна своего2: взs же въ рyки и3 џгнь, и3 н0жъ, и3 и3д0ста џба вкyпэ. Rdz 22,7 Толк. A gdy obaj szli razem, rzekł Izaak ojcu swemu: „Ojcze mój!” A on odpowiedział: „Czego chcesz, synu?” „Oto, rzecze, ogień i drwa, a gdzież ofiara całopalenia?”И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Речe же їсаaкъ ко ґвраaму nтцY своемY: џтче. Џнъ же речE: чт0 є3сть, чaдо; Речe же: сE, џгнь и3 дровA, гдё є3сть nвчA є4же во всесожжeніе; Rdz 22,8 Толк. A Abraham rzekł: „Bóg upatrzy sobie ofiarę całopalenia, synu mój.”Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Речe же ґвраaмъ: бGъ ќзритъ себЁ nвчA во всесожжeніе, чaдо. Шє1дша же џба вкyпэ, Rdz 22,9 Толк. Szli tedy razem. – I przyszli na miejsce, które mu ukazał Bóg; tam zbudował ołtarz i ułożył na nim drwa, a związawszy Izaaka, syna swego, włożył go na ołtarz na stos drew.И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. пріид0ста на мёсто, є4же речE є3мY бGъ: и3 создA тaмw ґвраaмъ жeртвенникъ и3 возложи2 дровA: и3 свzзaвъ їсаaка сhна своего2, возложи2 є3го2 на жeртвенникъ верхY др0въ. Rdz 22,10 Толк. I wyciągnął rękę, i porwał miecz, aby ofiarować syna swego.И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И# прострE ґвраaмъ рyку свою2, взsти н0жъ, заклaти сhна своего2. Rdz 22,11 Толк. – A oto Anioł Pański z nieba zawołał mówiąc: „Abrahamie, Abrahamie!”Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. И# воззвA и5 ѓгGлъ гDень съ нб7сE, и3 речE: ґвраaме, ґвраaме. Џнъ же речE: сE, ѓзъ. Rdz 22,12 Толк. A on odpowiedział: „Oto jestem!” I rzekł mu: „Nie ściągaj ręki twej na dziecię ani mu nic nie czyń! Terazem poznał, że się boisz Boga i nie przepuściłeś jedynemu synowi twemu dla mnie.”Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И# речE: да не возложи1ши руки2 твоеS на џтрочища, нижE да сотвори1ши є3мY что2: нн7э бо познaхъ, ћкw бои1шисz ты2 бGа, и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2 возлю1бленнагw менє2 рaди. Rdz 22,13 Толк. Podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał za sobą barana, który uwiązł za rogi w cierniu; wziął go tedy i ofiarował na całopalenie zamiast syna.И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего. И# воззрёвъ ґвраaмъ nчи1ма свои1ма ви1дэ, и3 сE, nвeнъ є3ди1нъ держи1мый рогaма въ сaдэ савeкъ: и3 и4де ґвраaмъ, и3 взS nвнA, и3 вознесE є3го2 во всесожжeніе вмёстw їсаaка сhна своегw2. Rdz 22,14 Толк. I nazwał imię miejsca owego: „Pan widzi.” Stąd aż po dziś dzień mówią: „Na górze Pan ujrzy.”И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И# наречE ґвраaмъ и4мz мёсту томY: гDь ви1дэ: да рекyтъ днeсь: на горЁ гDь kви1сz. Rdz 22,15 Толк. – I zawołał Anioł Pański Abrahama powtóre z nieba, mówiąc: И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба И# воззвA ѓгGлъ гDень ґвраaма втори1цею съ нб7сE, Rdz 22,16 Толк. „Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan: ponieważeś uczynił tę rzecz, a nie przepuściłeś synowi twemu jednorodzonemu dla mnie,и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,] глаг0лz: мн0ю самёмъ клsхсz, гlетъ гDь, є3гHже рaди сотвори1лъ є3си2 глаг0лъ сeй и3 не пощадёлъ є3си2 сhна твоегw2 возлю1бленнагw менє2 рaди: Rdz 22,17 Толк. błogosławić ci będę i rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy niebieskie i jak piasek, który jest na brzegu morskim; posiądzie potomstwo twoje bramy nieprzyjaciół swoich.то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; вои1стинну блгcвS блгcвлю1 тz, и3 ўмножaz ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz: и3 наслёдитъ сёмz твоE грaды супостaтwвъ, Rdz 22,18 Толк. I błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi, gdyż byłeś posłuszny głosowi memu.”и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ вси2 kзhцы земнjи, занeже послyшалъ є3си2 глaса моегw2. Rdz 22,19 Толк. I wrócił się Abraham do sług swoich, i poszli razem do Bersabee, i mieszkał tam.И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии. Возврати1сz же ґвраaмъ ко nтрокHмъ свои6мъ, и3 востaвше и3д0ша кyпнw ко клaдzзю клsтвенному: и3 всели1сz ґвраaмъ ў клaдzзz клsтвеннагw. Rdz 22,20 Толк. Po tych wypadkach dano znać Abrahamowi, że Melcha też urodziła synów Nachorowi, bratu jego:После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот, и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов: Бhсть же по глаг0лэхъ си1хъ, и3 повёдаша ґвраaму, глаг0люще: сE, роди2 мeлха и3 тA сhны брaту твоемY нахHру, Rdz 22,21 Толк. Husa pierworodnego i Buza, brata jego, i Kamuela,Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, џxа пeрвенца, и3 вavxа брaта є3гw2, и3 камуи1ла nтцA сЂрска, Rdz 22,22 Толк. ojca Syryjczyków, i Kaseda, i Azawa, Feldasa też, i Jedlafa, i Batuela,Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила; и3 хазaда, и3 ґзavа, и3 фалдeса, и3 є3лдaфа, и3 ваfуи1ла: Rdz 22,23 Толк. z którego się urodziła Rebeka; ośmiu tych urodziła Melcha Nachorowi, bratu Abrahama.от Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых сих [сынов] родила Милка Нахору, брату Авраамову; ваfуи1лъ же роди2 ревeкку: џсмь сjи сhнове, и5хже роди2 мeлха нахHру брaту ґвраaмлю: Rdz 22,24 Толк. A nałożnica jego, imieniem Roma, urodziła Tabego i Gahama, i Tahasa, i Maachę.и наложница его, именем Реума, также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.и3 нал0жница є3гw2, є4йже и4мz рevма, роди2 и3 сіS тавeка, и3 таaма, и3 тох0са, и3 мwхA.Rdz 23Rdz 23,1 Толк. A Sara żyła sto dwadzieścia siedem lat.Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной; Бhсть же житіE сaррино лётъ сто2 двaдесzть сeдмь. Rdz 23,2 Толк. I umarła w mieście Arbee, to jest Hebron, w ziemi chananejskiej; i przyszedł Abraham, aby żałować i płakać jej.и умерла Сарра в Кириаф-Арбе, [который на долине,] что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее. И# ќмре сaрра во грaдэ ґрв0цэ, и4же є4сть въ разд0ліи: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй. Пріи1де же ґвраaмъ рыдaти по сaррэ и3 плaкати. Rdz 23,3 Толк. – A wstawszy od posługi ciała rzekł do synów Hetowych mówiąc:И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал: И# востA ґвраaмъ t мертвецA своегw2 и3 речE сынHмъ хеттewвымъ, глаг0лz: Rdz 23,4 Толк. „Jestem przychodniem i gościem u was; dajcie mi prawo pogrzebu z wami, abym pogrzebał umarłą moją.”я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. пресeльникъ и3 пришлeцъ ѓзъ є4смь ў вaсъ, дади1те ми2 u5бо стzжaніе гр0ба междY вaми, да погребY мертвецA моего2 t менє2. Rdz 23,5 Толк. Odpowiedzieli synowie Hetowi mówiąc:Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему: Tвэщaша же сhнове хеттewвы ко ґвраaму, глаг0люще: ни2, господи1не: Rdz 23,6 Толк. „Słuchaj nas, panie! Książęciem Bożym jesteś u nas. W najlepszych grobach naszych pogrzeb umarłą swoją; i nikt ci bronić nie będzie mógł, abyś w grobie jego nie miał pogrze bać umarłej swojej.”послушай нас, господин наш; ты князь Божий посреди нас; в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою; никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, для погребения [на нем] умершей твоей. послyшай же нaсъ: цaрь t бGа ты2 є3си2 въ нaсъ: во и3збрaнныхъ гробёхъ нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2: никт0же бо t нaсъ возбрани1тъ гр0ба своегw2 t тебє2, є4же погребсти2 мертвецA твоего2 тaмw. Rdz 23,7 Толк. Powstał Abraham i pokłonił się ludowi ziemi, to jest synom Hetowym; i rzekł do nich:Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым; Востaвъ же ґвраaмъ поклони1сz нар0ду земли2, сынHмъ хеттewвымъ, Rdz 23,8 Толк. „Jeśli się podoba duszy waszej, żebym pogrzebał umarłą swoją, słuchajcie mię, a przyczyńcie się za mną u Efrona, syna Seora,и говорил им [Авраам] и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, и3 речE къ ни6мъ ґвраaмъ, глаг0лz: ѓще и4мате въ души2 вaшей, ћкw погребсти2 мертвецA моего2 t лицA моегw2, послyшайте менE и3 рцhте њ мнЁ є3фрHну саaрову: Rdz 23,9 Толк. aby mi ustąpił jaskinię dwoistą, którą ma w ostatniej części pola swego; za pieniądze słuszne niechaj mi ją ustąpi przed wami na posiadłość grobową.”чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения. и3 да дaстъ ми2 пещeру сугyбую, ћже є4сть є3гw2, сyщую на чaсти селA є3гw2: сребр0мъ дост0йнымъ да дaстъ ми2 ю5 ў вaсъ въ стzжaніе гр0ба. Rdz 23,10 Толк. A Efron mieszkał w pośrodku synów Hetowych. I odpowiedział Efron Abrahamowi w głos przed wszystkimi, którzy wchodzili w bramę miasta owego, mówiąc:Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: є3фрHнъ же сэдsше посредЁ сынHвъ хеттeовыхъ. Tвэщaвъ же є3фрHнъ хеттeйскій ко ґвраaму, речE слhшащымъ сынHмъ хеттewвымъ и3 всBмъ приходsщымъ во грaдъ, глаг0лz: Rdz 23,11 Толк. „Żadną miarą niech tak nie będzie, panie mój, ale ty raczej posłuchaj, co mówię: Pole tobie daję i jaskinię, która jest na nim, wobec synów ludu mego; pogrzeb umarłą swoją.”нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою. ў менє2 бyди, господи1не, и3 послyшай менE: село2 и3 пещeру ћже въ нeмъ, тебЁ даю2: пред8 всёми грaжданы мои1ми дaхъ тебЁ, погреби2 мертвецA твоего2. Rdz 23,12 Толк. Pokłonił się Abraham przed ludem owej ziemi i rzekł do Efrona w kole ludu:Авраам поклонился пред народом земли той И# поклони1сz ґвраaмъ пред8 нар0домъ земли2 Rdz 23,13 Толк. „Proszę, posłuchaj mnie! Dam pieniądze za pole; przyjmij je, a tak pogrzebię umarłą moją na nim.”и говорил Ефрону вслух [всего] народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою. и3 речE є3фрHну во ўшесA пред8 всёмъ нар0домъ земли2: понeже по мнЁ є3си2, послyшай менE: сребро2 селA возми2 ў менє2, и3 погребY мертвецA моего2 тaмw. Rdz 23,14 Толк. I odpowiedział Efron: „Panie mój, słuchaj mnie!Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: Tвэщa же є3фрHнъ ґвраaму, глаг0лz: Rdz 23,15 Толк. Ziemia, której żądasz, jest warta czterysta syklów srebra: ta jest cena między mną a tobą; ale czyż to wiele? pogrzeb umarłą swoją!”господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою. ни2, господи1не: слhшахъ бо, ћкw землS четhрехъ сHтъ дідрaхмъ сребрA: но что2 бhло бы сіE междY мн0ю и3 тоб0ю; тh же мертвецA твоего2 погреби2. Rdz 23,16 Толк. Gdy to usłyszał Abraham, odważył pieniądze, których Efron zażądał wobec synów Hetowych, czterysta syklów srebra dobrej monety pospolitej.Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. И# послyша ґвраaмъ є3фрHна, и3 дадE ґвраaмъ є3фрHну сребро2, є4же глаг0ла во ўшесA сынHвъ хеттeовыхъ, четhре стA дідрaхмъ сребрA и3скушeна купцaми. Rdz 23,17 Толк. I dostało się pole niegdyś Efronowe, na którym była jaskinia dwoista naprzeciwko Mambre, tak samo pole jak i jaskinia, i wszystkie drzewa jego we wszystkich granicach jego wokoło Abrahamowi na własność,И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, И# бhсть село2 є3фрHново, є4же бЁ въ сугyбэй пещeрэ, є4же є4сть лицeмъ къ мамврjи, село2 и3 пещeра ћже бЁ въ нeмъ, и3 всsкое дрeво, є4же бЁ на селЁ, и3 всE є4же є4сть въ предёлэхъ є3гw2 w4крестъ, Rdz 23,18 Толк. na co patrzyli synowie Hetowi i wszyscy, którzy wchodzili w bramę miasta owego.владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. ґвраaму (бhсть) въ стzжaніе пред8 сы6ны хеттeовыми и3 пред8 всёми приходsщими во грaдъ. Rdz 23,19 Толк. – I tak pogrzebał Abraham Sarę, żonę swą, w jaskini pola dwoistej, która leżała naprzeciwko Mambre, to jest Hebronu, w ziemi chananejskiej.После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. По си1хъ погребE ґвраaмъ сaрру женY свою2 въ пещeрэ сeльнэй сугyбэй, ћже є4сть проти1ву мамврjи: сіS є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй. Rdz 23,20 Толк. I dostało się pole i jaskinia, która była na nim, Abrahamowi jako posiadłość grobowa od synów Hetowych.Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения.И# ўтверждeно є4сть село2 и3 пещeра, ћже бЁ на нeмъ, ґвраaму въ стzжaніе гр0ба t сынHвъ хеттeовыхъ.Rdz 24Rdz 24,1 Толк. A Abraham był stary i podeszły w latach, a Pan mu we wszystkim błogosławił.Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Ґвраaмъ же бsше стaръ, заматерёвшій во днeхъ: и3 гDь блгcви2 ґвраaма во всёхъ. Rdz 24,2 Толк. I rzekł do starszego sługi domu swego, który władał wszystkim, co miał: И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое И# речE ґвраaмъ рабY своемY старёйшему д0му своегw2, њбладaющему всёми є3гw2: положи2 рyку твою2 под8 стегно2 моE, Rdz 24,3 Толк. „Połóż rękę twoją pod biodro moje, abym cię zaprzysiągł przez Pana, Boga. nieba i ziemi, żebyś synowi memu nie brał żony z córek Chananejczyków, między którymi mieszkam,и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему [Исааку] жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, и3 закленy тz гDемъ бGомъ нб7сE и3 бGомъ земли2, да не п0ймеши сhну моемY їсаaку жены2 t дщeрей хананeйскихъ, съ ни1миже ѓзъ живY въ ни1хъ: Rdz 24,4 Толк. ale żebyś jechał do ziemi i do rodziny mojej, i stamtąd wziął żonę synowi memu Izaakowi.”но пойдешь в землю мою, на родину мою [и к племени моему], и возьмешь [оттуда] жену сыну моему Исааку. но т0кмw на зeмлю мою2, и3дёже роди1хсz, п0йдеши, и3 ко плeмени моемY, и3 п0ймеши женY сhну моемY їсаaку tтyду. Rdz 24,5 Толк. Odpowiedział sługa: „Jeśli niewiasta nie będzie chciała iść ze mną do tej ziemi, czy odprowadzić mam syna twego na miejsce, z któregoś ty wyszedł?”Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Речe же къ немY рaбъ: є3дA ќбw не восх0щетъ и3ти2 женA в8слёдъ со мн0ю на зeмлю сію2, возвращy ли сhна твоего2 въ зeмлю, t неsже и3зшeлъ є3си2; Rdz 24,6 Толк. I rzekł Abraham: „Strzeż się, abyś tam kiedy nie odprowadził syna mego! Авраам сказал ему: берегись, не возвращай сына моего туда; Речe же къ немY ґвраaмъ: внемли2 себЁ, да не возврати1ши сhна моегw2 nнaмw. Rdz 24,7 Толк. Pan Bóg niebieski, który mię wziął z domu ojca mego i z ziemi urodzenia mego, który mówił ze mną i przysiągł mi mówiąc: Potomstwu twemu dam tę ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i weźmiesz stamtąd żonę synowi memu.Господь, Бог неба [и Бог земли], Который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, Который говорил мне и Который клялся мне, говоря: [тебе и] потомству твоему дам сию землю, - Он пошлет Ангела Своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему [Исааку] оттуда; ГDь бGъ нб7сE и3 бGъ земли2, и4же поs мz и3з8 д0му nтцA моегw2 и3 t земли2, въ нeйже роди1хсz, и4же гlа мнЁ и3 и4же клsсz мнЁ, гlz: тебЁ дaмъ зeмлю сію2 и3 сёмени твоемY, т0й п0слетъ ѓгGла своего2 пред8 тоб0ю, и3 п0ймеши женY сhну моемY їсаaку tтyду: Rdz 24,8 Толк. A jeśli nie zechce niewiasta jechać z tobą, wtedy nie będziesz obowiązany przysięgą, tylko syna mego nie odprowadzaj tam!”если же не захочет женщина идти с тобою [в землю сию], ты будешь свободен от сей клятвы моей; только сына моего не возвращай туда. ѓще же не восх0щетъ женA поити2 съ тоб0ю въ зeмлю сію2, чи1стъ бyдеши t заклsтіz моегw2: т0чію сhна моегw2 не возврати2 тaмw. Rdz 24,9 Толк. Podłożył tedy sługa rękę swoją pod biodro pana swego i przysiągł mu na tę mowę.И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в сем. И# положи2 рaбъ рyку свою2 под8 стегно2 ґвраaма господи1на своегw2, и3 клsсz є3мY њ словеси2 сeмъ. Rdz 24,10 Толк. – I wziął dziesięć wielbłądów ze stada, i poszedł niosąc z sobą ze wszystkich dóbr jego; a pojechawszy udał się do Mezopotamii, do miasta Nachora.И взял раб из верблюдов господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, И# взS рaбъ дeсzть вельблю6дъ t вельблю6дъ господи1на своегw2, и3 t всёхъ бл†гъ господи1на своегw2 съ соб0ю, и3 востaвъ и4де въ месопотaмію во грaдъ нахHровъ: Rdz 24,11 Толк. I postawiwszy wielbłądy przed miastem u studni w wieczór o czasie, którego zwykły wychodzić niewiasty czerpać wodę, rzekł:и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать [воду], и3 постaви вельблю1ды внЁ грaда ў клaдzзz воднaгw под8 вeчеръ, є3гдA и3сх0дzтъ (жєны2) почерпaти воды2, Rdz 24,12 Толк. „Panie, Boże pana mojego Abrahama, proszę, poszczęść mi dzisiaj, a uczyń miłosierdzie z panem moim Abrahamem!и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом; и3 речE: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, бlгоустр0й предо мн0ю днeсь, и3 сотвори2 млcть съ господи1номъ мои1мъ ґвраaмомъ: Rdz 24,13 Толк. Oto ja stoję blisko studni, a córki mieszkańców tego miasta wynijdą czerpać wodę.вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; сE, ѓзъ стaхъ ў клaдzзz воднaгw, дщє1ри же живyщихъ во грaдэ и3сх0дzтъ почерпaти воды2: Rdz 24,14 Толк. Panienka tedy, której ja rzeknę: Nachyl wiadra twego, że się napiję, a ona odpowie: Pij, owszem i wielbłądy twoje napoję: ta jest, którąś zgotował słudze swemu Izaakowi; i przez to zrozumiem, żeś uczynił miłosierdzie z panem moim.”и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет [мне]: пей, я и верблюдам твоим дам пить, [пока не напьются,] - вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим [Авраамом]. и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓзъ рекY: преклони2 водон0съ тв0й, да пію2, и3 речeтъ ми2: пjй ты2, и3 вельблю1ды тво‰ напою2, д0ндеже напію1тсz: сію2 ўгот0валъ є3си2 рабY твоемY їсаaку: и3 по семY ўвёмъ, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть съ господи1номъ мои1мъ ґвраaмомъ. Rdz 24,15 Толк. – Jeszcze był w sobie słów nie dokończył, a oto wychodziła Rebeka, córka Batuela, syna Melchy, żony Nachora, brata Abrahamowego, mając wiadro na ramieniu swoim,Еще не перестал он говорить [в уме своем], и вот, вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее; И# бhсть прeжде нeже скончaти є3мY глаг0лющу во ўмЁ своeмъ, и3 сE, ревeкка и3схождaше, ћже роди1сz ваfуи1лу, сhну мeлхи жены2 нахHра, брaта же ґвраaмлz, держaщи водон0съ на рaмэхъ свои1хъ: Rdz 24,16 Толк. dzieweczka nader śliczna i panna bardzo piękna, i nie poznana od męża. Zeszła mianowicie do studni i napełniła wiadro, i wracała się.девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. дэви1ца же бsше доброзрaчна ѕэлw2: дёва бЁ, мyжъ не познA є3S. Сошeдши же на клaдzзь, нап0лни водон0съ св0й и3 взhде. Rdz 24,17 Толк. Zabieżał jej sługa i rzekł: „Trochę wody, abym się napił, daj mi z wiadra twego.”И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Течe же рaбъ во срётеніе є4й и3 речE: нап0й мS мaлw вод0ю t водон0са твоегw2. Rdz 24,18 Толк. Ona odpowiedziała: „Pij, panie mój!” i prędziuchno złożyła wiadro na rękę swoją, i dała mu pić.Она сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Сіs же речE: пjй, господи1не. И# потщaсz, и3 снS водон0съ на мы6шца сво‰, и3 напои2 є3го2, д0ндеже напи1сz. Rdz 24,19 Толк. A gdy się napił, dodała: „Owszem, i wielbłądom twoim czerpać będę wodę, aż się wszystkie napiją.”И, когда напоила его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются [все]. И# речE: и3 вельблю1дwмъ твои6мъ налію2, д0ндеже вси2 напію1тсz. Rdz 24,20 Толк. I wylawszy wiadro w koryta, pobieżała znowu do studni czerpać wodę, a naczerpawszy wszystkim wielbłądom dała.И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к колодезю почерпнуть [воды], и начерпала для всех верблюдов его. И# потщaсz, и3 и3спраздни2 водон0съ въ пои1ло: и3 течE пaки на клaдzзь почерпнyти воды2, и3 вліS вельблю1дwмъ всBмъ. Rdz 24,21 Толк. On zaś milcząc przypatrywał się jej, chcąc wiedzieć, czy poszczęścił Pan drogę jego, czy nie.Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его, или нет. Человёкъ же выразумэвaше ю5 и3 помолчевaше, да ўразумёетъ, ѓще бlгоустр0и бGъ пyть є3мY, и3ли2 ни2. Rdz 24,22 Толк. – A gdy się wielbłądy napiły, dobył mąż nausznic złotych, które ważyły dwa sykle, i naramienników tyleż, ważących syklów dziesięć.Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять сиклей золота; Бhсть же є3гдA престaша вси2 вельблю1ды пію1ще, взS человёкъ ўсер‰зи зл†ты вёсомъ по дрaхмэ и3 двA зап‰стіz на рyки є3S: дeсzть златни1цъ вёсъ и4хъ. Rdz 24,23 Толк. I rzekł do niej: „Czyjaś ty córka? Powiedz mi: Jest li w domu ojca twego miejsce, aby tam stanąć?”[и спросил ее] и сказал: чья ты дочь? скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? И# вопроси2 ю5 и3 речE: чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2, ѓще є4сть ў nтцA твоегw2 мёсто нaмъ витaти; Rdz 24,24 Толк. Odpowiedziała: „Jestem córką Batuela, syna Melchy, którego urodziła Nachorowi.”Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. Nнa же речE є3мY: дщeрь ваfуи1лева є4смь (сhна) мeлхина, є3г0же роди2 нахHру. Rdz 24,25 Толк. I dodała mówiąc: „Plew też i siana dostatek jest u nas, i miejsce przestronne do stania.”И еще сказала ему: у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И# речE є3мY: и3 плевы2 и3 сёна мн0гw ў нaсъ, и3 мёсто витaти. Rdz 24,26 Толк. I pochylił się człowiek, i pokłonił się Panu mówiąc:И преклонился человек тот и поклонился Господу, И# благослови1въ человёкъ, поклони1сz гDу Rdz 24,27 Толк. „Błogosławiony Pan, Bóg pana mego Abrahama, który nie odjął miłosierdzia i wierności swej od pana mego, i prostą drogą przywiódł mię w dom brata pana mego.”и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама, Который не оставил господина моего милостью Своею и истиною Своею! Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. и3 речE: блгcвeнъ гDь бGъ господи1на моегw2 ґвраaма, и4же не њстaви прaвды своеS и3 и4стины t господи1на моегw2: и3 менE бlгоустр0и гDь въ д0мъ брaта господи1на моегw2. Rdz 24,28 Толк. Bieżała tedy dzieweczka i powiedziała w domu matki swej wszystko, co słyszała.Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. И# тeкши дэви1ца въ д0мъ мaтере своеS, повёда по глаг0лwмъ си6мъ. Rdz 24,29 Толк. A Rebeka miała brata, imieniem Labana, który prędko wyszedł do człowieka, kędy była studnia.У Ревекки был брат, именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. Ревeкцэ же бsше брaтъ, є3мyже и4мz лавaнъ: и3 течE лавaнъ къ человёку в0нъ на клaдzзь. Rdz 24,30 Толк. A gdy ujrzał nausznice i naramienniki na ręku siostry swej, i usłyszał wszystkie słowa powiadającej: „To mi mówił człowiek,” przyszedł do męża, który stał u wielbłądów i blisko studni wody, i rzekł do niego:И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: так говорил со мною этот человек, - то пришел к человеку, и вот, он стоит при верблюдах у источника; И# бhсть є3гдA ви1дэ ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рукY сестры2 своеS, и3 є3гдA слhша словесA ревeкки сестры2 своеS, глаг0лющіz: си1це глаг0ла мнЁ человёкъ: и3 пріи1де къ человёку, стоsщу є3мY ў вельблю6дъ ў клaдzзz, Rdz 24,31 Толк. „Wnijdź, błogosławiony Pański! Czemuż stoisz na dworce? Nagotowałem dom i miejsce wielbłądom.”и сказал [ему]: войди, благословенный Господом; зачем ты стоишь вне? я приготовил дом и место для верблюдов. и3 речE є3мY: грzди2, вни1ди бlгословeнный t гDа, почто2 стои1ши внЁ; ѓзъ же ўгот0вахъ хрaмину и3 мёсто вельблю1дwмъ. Rdz 24,32 Толк. I zaprowadził go do gospody, i rozsiodłał wielbłądy, i dał plew i siana wielbłądom, i wody na umycie nóg jego i mężów, którzy z nim przyjechali. I położono przed nim chleba.И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним; И# вни1де человёкъ въ д0мъ, и3 разсэдлA вельблю1ды, и3 дадE плє1вы и3 сёно вельблю1дwмъ, и3 в0ду ўмhти н0зэ є3гw2, и3 н0ги мужє1мъ, и5же бsху съ ни1мъ: Rdz 24,33 Толк. Lecz on rzekł: „Nie będę jadł, aż wypowiem rzecz swoją.” Odpowiedział mu: „Mów.”и предложена была ему пища; но он сказал: не стану есть, доколе не скажу дела своего. И сказали: говори. и3 предложи2 и5мъ хлёбы ћсти, и3 речE: не ћмъ, д0ндеже возглаг0лю словесA мо‰. И# речE: глаг0ли. Rdz 24,34 Толк. – A on rzekł: „Jestem sługa Abrahamów.Он сказал: я раб Авраамов; И# речE: рaбъ ґвраaмль є4смь ѓзъ: Rdz 24,35 Толк. A Pan błogosławił panu memu bardzo, i stał się możnym; i przysporzył mu owiec i wołów, srebra i złota, niewolników i niewolnic, wielbłądów i osłów.Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим: Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов; гDь же блгcви2 господи1на моего2 ѕэлw2, и3 возвhсисz: и3 дадE є3мY џвцы и3 тельцы2, сребро2 и3 злaто, рабы6 и3 рабы6ни, и3 вельблю1ды и3 nслы2: Rdz 24,36 Толк. I urodziła Sara, żona pana mego, syna panu memu w starości swojej i dał mu wszystko, co miał.Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему [одного] сына, которому он отдал все, что у него; и3 роди2 сaрра, женA господи1на моегw2, сhна є3ди1наго господи1ну моемY, состарёвшемусz є3мY, и3 дадE є3мY, є3ли6ка и3мsше: Rdz 24,37 Толк. I poprzysiągł mię pan mój mówiąc: Nie weźmiesz żony synowi memu z córek Chananejczyków, w których ziemi mieszkam,и взял с меня клятву господин мой, сказав: не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, и3 заклs мz господи1нъ м0й, глаг0лz: не п0ймеши жены2 сhну моемY t дщeрей хананeйскихъ, въ ни1хже ѓзъ њбитaю въ земли2 и4хъ: Rdz 24,38 Толк. ale do domu ojca mego pojedziesz i z rodziny mojej weźmiesz żonę synowi memu.а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь [оттуда] жену сыну моему. но въ д0мъ nтцA моегw2 п0йдеши, и3 въ плeмz моE, и3 п0ймеши женY сhну моемY tтyду: Rdz 24,39 Толк. A jam odpowiedział panu memu: A jeśli nie będzie chciała ze mną jechać niewiasta?Я сказал господину моему: может быть, не пойдет женщина со мною. рёхъ же (ѓзъ) господи1ну моемY: ґ є3гдA не восх0щетъ женA со мн0ю и3ти2; Rdz 24,40 Толк. Pan, rzecze, przed którego oblicznością chodzę, pośle anioła swego z:ˇtobą i poszczęści drogę twoją; i weźmiesz żonę synowi memu z rodziny mojej i z domu ojca mego.Он сказал мне: Господь [Бог], пред лицем Которого я хожу, пошлет с тобою Ангела Своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего; и3 речe ми: гDь бGъ, є3мyже благоугоди1хъ пред8 ни1мъ, џнъ п0слетъ ѓгGла своего2 съ тоб0ю и3 бlгоустр0итъ пyть тв0й, и3 п0ймеши женY сhну моемY t плeмене моегw2 и3 t д0му nтцA моегw2: Rdz 24,41 Толк. Nie winien będziesz zaklęcia mego, gdy przyjdziesz do powinowatych moich, a nie dano by ci.тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим; и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей. тогдA бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2: є3гдa бо д0йдеши въ плeмz моE, и3 не дадsтъ ти2, и3 бyдеши чи1стъ t заклинaніz моегw2: Rdz 24,42 Толк. Przyszedłem tedy dzisiaj do studni wody i rzekłem: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśliś poszczęścił drogę moją, po której teraz idę, oto stoję u studni wody:И пришел я ныне к источнику, и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! Если Ты благоустроишь путь, который я совершаю, и3 пришeдъ днeсь на клaдzзь, рек0хъ: гDи, б9е господи1на моегw2 ґвраaма, ѓще ты2 бlгоустроsеши пyть м0й, в0ньже нн7э ѓзъ и3дY: Rdz 24,43 Толк. jeśli panna, która wynijdzie czerpać wody, usłyszy ode mnie: Daj mi trochę wody pić z wiadra twego,то вот, я стою у источника воды, [и дочери жителей города выходят черпать воду,] и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, сE, ѓзъ стaхъ ў клaдzзz воднaгw, и3 дщє1ри грaжданъ и3сх0дzтъ почерпaти воды2: и3 бyдетъ дэви1ца, є4йже ѓще ѓзъ рекY: нап0й мS t водон0са твоегw2 мaлw вод0ю: Rdz 24,44 Толк. a rzecze mi: I ty pij, i wielbłądom twoim naczerpię – ta jest białogłowa, którą zgotował Pan synowi pana mego.и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю, - вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего [рабу Своему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим Авраамом]. и3 речeтъ ми2: и3 ты2 пjй, и3 вельблю1дwмъ твои6мъ влію2: сіS (бyдетъ) женA, ю4же ўгот0ва гDь рабY своемY їсаaку: и3 по семY ўразумёю, ћкw сотвори1лъ є3си2 млcть господи1ну моемY ґвраaму. Rdz 24,45 Толк. A gdym to z sobą milcząc rozbierał, ukazała się Rebeka, idąc z wiadrem, które niosła na ramieniu, i zeszła do studni, i naczerpała wody. I mówię do niej: Daj mi trochę pić!Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула [воды]; и я сказал ей: напой меня. И# бhсть прeжде нeже скончaти мнЁ глаг0лющу во ўмЁ своeмъ, ѓбіе ревeкка и3схождaше держaщи водон0съ на р†му, и3 сни1де на клaдzзь, и3 почерпE воды2: и3 рек0хъ є4й: нап0й мS. Rdz 24,46 Толк. A ona spiesznie złożyła wiadro z ramienia i rzekła mi: I ty pij, i wielbłądom twoim dam pić. I piłem, i napoiła wielbłądy.Она тотчас спустила с себя кувшин свой [на руку свою] и сказала: пей, и верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов [моих] она напоила. И# потщaвшисz снS водон0съ съ себє2 на мhшцу свою2 и3 речE: пjй ты2, и3 вельблю1ды тво‰ напою2. И# напи1хсz, и3 вельблю1ды мо‰ напои2. Rdz 24,47 Толк. I spytałem jej, i rzekłem: Czyjaś córka? Ona odpowiedziała: Jestem córką Batuela, syna Nachorowego, którego mu urodziła Melcha. Zawiesiłem tedy nausznice na ozdobę oblicza jej i naramienniki włożyłem na jej ręce.Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? [скажи мне]. Она сказала: дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И# вопроси1хъ ю5 и3 рек0хъ: чіS є3си2 дщeрь; повёждь ми2. Nнa же речE: дщeрь ваfуи1лева є4смь сhна нахHрова, є3г0же роди2 є3мY мeлха. И# дaхъ є4й ўсер‰зи, и3 зап‰стіz на рyцэ є3S, Rdz 24,48 Толк. I pochyliwszy się pokłoniłem się Panu, błogosławiąc Pana, Boga pana mego Abrahama, który mię przywiódł prostą drogą, abym wziął córkę brata pana mego synowi jego.И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, Который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. и3 благоволи1въ поклони1хсz гDу: и3 благослови1хъ гDа бGа господи1на моегw2 ґвраaма, и4же бlгоустр0и мS на пути2 и4стины поsти дщeрь брaта господи1на моегw2 сhну є3гw2: Rdz 24,49 Толк. A przeto, jeśli chcecie okazać miłosierdzie i wierność panu mojemu, oznajmijcie mi; a jeśli się co innego podoba, i to mi powiedzcie, abym poszedł w prawo albo w lewo.”И ныне скажите мне: намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? скажите мне, и я обращусь направо, или налево. ѓще ќбw сотворитE вы2 ми1лость и3 прaвду къ господи1ну моемY: ѓще же ни2, повёдите ми2: да њбращyсz и3ли2 на дeсно, и3ли2 на лёво. Rdz 24,50 Толк. – I odpowiedzieli Laban i Batuel: „Od Pana wyszła ta rzecz! Nie możemy ponad jego wolę co innego ci powiedzieć.И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело; мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго; Tвэщ†вша же лавaнъ и3 ваfуи1лъ, рек0ста: t гDа пріи1де дёло сіE: не возм0жемъ ти2 проти1ву рещи2 ѕло2 и3ли2 блaго: Rdz 24,51 Толк. Oto przed tobą jest Rebeka; weźmij ją i jedź, a niech będzie żoną syna pana twego, jak rzekł Pan.”вот Ревекка пред тобою; возьми [ее] и пойди; пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь. сE, ревeкка пред8 тоб0ю: поeмь ю5, и3ди2: и3 да бyдетъ женA сhну господи1на твоегw2, ћкоже гlа гDь. Rdz 24,52 Толк. Gdy to usłyszał sługa Abrahama, padłszy pokłonił się do ziemi Panu.Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. Бhсть же є3гдA ўслhша рaбъ ґвраaмль словесA сі‰, поклони1сz до земли2 гDу. Rdz 24,53 Толк. I dobywszy naczyń srebrnych i złotych, i szat, dał je Rebece w darze; także braciom jej i matce dał upominki.И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревекке; также и брату ее и матери ее дал богатые подарки. И# и3знeсъ рaбъ сосyды зл†ты и3 срє1брzны и3 ри6зы, дадE ревeкцэ: и3 дaры дадE брaту є3S и3 мaтери є3S. Rdz 24,54 Толк. A gdy sprawiono gody, jedząc i pijąc po społu, zostali tam. – A rano wstawszy sługa rzekł: „Puśćcie mię, abym pojechał do pana mego!”И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: отпустите меня [и я пойду] к господину моему. И# kд0ша и3 пи1ша и3 т0й и3 мyжіе, и5же бsху съ ни1мъ, и3 почи1ша. И# востaвъ заyтра, речE: tпусти1те мS, да tидY къ господи1ну моемY. Rdz 24,55 Толк. I odpowiedzieli bracia jej i matka: „Niech pomieszka panienka aby dziesięć dni u nas, a potem pojedzie.”Но брат ее и мать ее сказали: пусть побудет с нами девица дней хотя десять, потом пойдешь. Рёша же брaтіz є3S и3 мaти: да пребyдетъ дэви1ца съ нaми ћкw дeсzть днjй, и3 посeмъ п0йдетъ. Rdz 24,56 Толк. A on rzekł: „Nie zatrzymujcie mnie, gdyż Pan poszczęścił drogę moją: puśćcie mię, abym jechał do pana mego!”Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой; отпустите меня, и я пойду к господину моему. Џнъ же речE къ ни6мъ: не держи1те мS, гDь бо бlгоустр0и пyть м0й во мнЁ: tпусти1те мS, да и3дY къ господи1ну моемY. Rdz 24,57 Толк. I rzekli: „Zawołajmy panny i dowiedzmy się o jej woli.”Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. Nни1 же рёша: призовeмъ дэви1цу и3 вопр0симъ є3S и3зоyстъ. Rdz 24,58 Толк. A gdy przyzwana przyszła, spytali: „Chcesz jechać z tym człowiekiem?” Ona rzekła „Pojadę!”И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Она сказала: пойду. И# призвaша ревeкку и3 рёша є4й: п0йдеши ли съ человёкомъ си1мъ; Nнa же речE: пойдY. Rdz 24,59 Толк. A tak puścili ją i mamkę jej, i sługę Abrahamowego,И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И# tпусти1ша ревeкку сестрY свою2, и3 и3мBніz є3S, и3 рабA ґвраaмлz, и3 и5же съ ни1мъ бhша. Rdz 24,60 Толк. i towarzystwo jego, winszując szczęścia siostrze swej i mówiąc: „Siostraś nasza jest; rozmnóż się w tysiąc tysięcy i niech posiądzie potomstwo twoje bramy nieprzyjaciół swoich.”И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих! И# благослови1ша ревeкку и3 рёша є4й: сестрA нaша є3си2, бyди въ тhсzщы тє1мъ, и3 да наслёдитъ сёмz твоE грaды супост†тъ. Rdz 24,61 Толк. Rebeka tedy i służebnice jej wsiadłszy na wielbłądy jechały za tym mężem, który spiesznie wracał się do pana swego.И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. Востaвши же ревeкка и3 рабы6ни є3S, всэд0ша на вельблю1ды и3 поид0ша съ человёкомъ. И# пои1мъ рaбъ ревeкку, tи1де. Rdz 24,62 Толк. – A tego czasu przechadzał się Izaak po drodze, która wiedzie do studni, której imię jest: „Żyjącego i Widzącego”; mieszkał bowiem w ziemi południowej.А Исаак пришел из Беэр-лахай-рои, ибо жил он в земле полуденной. Їсаaкъ же прехождaше сквозЁ пустhню ў клaдzзz видёніz: сaмъ же живsше на земли2 на полyдне. Rdz 24,63 Толк. A wyszedł był dla rozmyślania na pole, już ku wieczorowi; a podniósłszy oczy swe ujrzał z daleka idące wielbłądy.При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. И# и3зhде їсаaкъ поглуми1тисz на п0ле къ вeчеру, и3 воззрёвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ вельблю1ды и3дyщыz. Rdz 24,64 Толк. Rebeka też ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda, i rzekła do sługi:Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И# воззрёвши ревeкка nчи1ма свои1ма, ви1дэ їсаaка: и3 и3зскочи2 съ вельблю1да. Rdz 24,65 Толк. „Co to za człowiek, który idzie przez pole naprzeciw nas?” Rzekł jej: „To jest pan mój.” A ona, wziąwszy prędko płaszcz, nakryła się.И сказала рабу: кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. И# речE рабY: кт0 є3сть человёкъ џный, и4же и4детъ по п0лю во срётеніе нaмъ; Речe же рaбъ: сeй є4сть господи1нъ м0й. Nнa же взeмши ри1зу лётнюю, њблечeсz. Rdz 24,66 Толк. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И# повёда рaбъ їсаaку вс‰ словесA, ±же сотвори2. Rdz 24,67 Толк. A sługa wszystko, co sprawił, opowiedział Izaakowi. On zaś wprowadził ją do namiotu Sary, matki swej, i wziął ją za żonę, i tak bardzo ją umiłował, że ulżyło mu żalu, który był nań przypadł wskutek śmierci matki jego.И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился Исаак в печали по [Сарре,] матери своей.Вни1де же їсаaкъ въ д0мъ мaтере своеS, и3 поS ревeкку, и3 бhсть є3мY женA: и3 возлюби2 ю5, и3 ўтёшисz їсаaкъ по сaррэ мaтери своeй.Rdz 25Rdz 25,1 Толк. A Abraham pojął drugą żonę imieniem Keturę,И взял Авраам еще жену, именем Хеттуру. Приложи1въ же ґвраaмъ, поS женY, є4йже и4мz хеттyра: Rdz 25,2 Толк. która mu urodziła Zamrana i Jeksana, i Madana, i Madiana, i Jesboka, i Suego.Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. роди1 же є3мY зомврaна и3 їезaна, и3 мадaла и3 мадіaма, и3 їесв0ка и3 сwіeна. Rdz 25,3 Толк. Jeksan też zrodził Sabę i Dadana. Synami Dadana byli Assuryci i Latusyci, i Loomici.Иокшан родил Шеву, [Фемана] и Дедана. Сыны Дедана были: [Рагуил, Навдеил,] Ашурим, Летушим и Леюмим. Їезaнъ же роди2 савaна и3 fамaна и3 дедaна. Сhнове же дед†ни бhша: рагуи1лъ и3 навдеи1лъ, и3 ґсуріи1мъ и3 латусіи1мъ и3 лаwмjмъ. Rdz 25,4 Толк. Z Madiana zaś pochodzi Efa i Ofer, i Henoch, i Abida, i Eldaa: wszyscy ci to synowie Ketury.Сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все сии сыны Хеттуры. Сhнове же маді†мли: є3фaръ и3 ґфи1ръ, и3 є3нHхъ и3 ґвідA и3 є3лдагA. Вси2 сjи бhша сhнове хетт{рины. Rdz 25,5 Толк. – I dał Abraham wszystko, co posiadł, Izaakowi;И отдал Авраам все, что было у него, Исааку [сыну своему], Дадe же ґвраaмъ вс‰ сво‰ и3мBніz їсаaку сhну своемY: Rdz 25,6 Толк. a synom nałożnic dał dary i oddzielił ich od Izaaka, syna swego, póki jeszcze sam żył, odsyłając ich do ziemi wschodniej.а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. сынHмъ же нал0жницъ свои1хъ дадE ґвраaмъ дaры и3 tпусти2 | t їсаaка сhна своегw2, є3щE жи1въ сhй, къ вост0ку на зeмлю вост0чную. Rdz 25,7 Толк. – A Abrahamowi było dni żywota sto siedemdziesiąt i pięć lat.Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет; Сі‰ же лBта днjй житіS ґвраaмлz, є3ли6ка поживE, лётъ сто2 сeдмьдесzтъ пsть: Rdz 25,8 Толк. Wtedy skończył i umarł w starości dobrej i w podeszłym wieku, i pełen dni, i zebrany został do ludu swego.и скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему. и3 њслабёвъ ќмре ґвраaмъ въ стaрости д0брэй, стaрецъ и3сп0лненъ днjй, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ. Rdz 25,9 Толк. I pogrzebali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini dwoistej, która leży na polu Efrona, syna Seora, Hetejczyka, naprzeciwko Mambre, które był kupił od synów Hetowych.И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, И# погреб0ша є3го2 їсаaкъ и3 їсмaилъ двA сhнове є3гw2 въ пещeрэ сугyбэй, на селЁ є3фрHновэ сhна саaрова хеттeанина, є4же є4сть прsмw мамврjи, Rdz 25,10 Толк. Tam pogrzebany został on i Sara, żona jego.на поле [и в пещере], которые Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его. на селЁ и3 въ пещeрэ, ю4же притzжA ґвраaмъ t сынHвъ хеттeовыхъ: тaмw погреб0ша ґвраaма и3 сaрру женY є3гw2. Rdz 25,11 Толк. – A po śmierci jego błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego, który mieszkał u studni nazwanej „Żyjącego i Widzącego.”По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-лахай-рои. Бhсть же по ўмeртвіи ґвраaмли, блгcви2 бGъ їсаaка сhна є3гw2: и3 всели1сz їсаaкъ ў клaдzзz видёніz. Rdz 25,12 Толк. Te są pokolenia Ismaela, syna Abrahama, którego mu urodziła Agar Egipcjanka, służebnica Sary.Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; Сі‰ же быті‰ їсмaила сhна ґвраaмлz, є3г0же роди2 ѓгарь є3гЂптzнынz, рабA сaррина, ґвраaму: Rdz 25,13 Толк. I te imiona synów jego wedle nazw i pokoleń ich: pierworodny Ismaelów Nabajot, potem Kedar i Adbeel, i Mabsam, Masma też, i Duma,и вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам, и3 сі‰ и3менA сынHвъ їсмaилихъ, по и3менHмъ родHвъ є3гw2: пeрвенецъ їсмaиловъ наваіHfъ, и3 кидaръ и3 навдеи1лъ, и3 массaмъ Rdz 25,14 Толк. i Massa, Hadar i Tema,Мишма, Дума, Масса, и3 масмA, и3 думA и3 масси2, Rdz 25,15 Толк. i Jetur, i Nafis, i Kedma.Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. и3 ходдaнъ и3 fемaнъ, и3 їетyръ и3 нафeсъ и3 кедмA. Rdz 25,16 Толк. Ci są synowie Ismaelowi i te imiona wedle grodów i miasteczek ich: dwunastu książąt pokoleń ich.Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Сjи сyть сhнове їсм†или: и3 сі‰ и3менA и4хъ въ ски1ніzхъ и4хъ и3 въ сeлэхъ и4хъ: дванaдесzть кн‰зи въ kзhцэхъ и4хъ. Rdz 25,17 Толк. Lata żywota Ismaelowego: sto trzydzieści i siedem; wtedy skończył i umarł, i przyłączony został do ludu swego.Лет же жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет; и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. И# сі‰ лBта житіS їсмaилова, сто2 три1десzть сeдмь лётъ: и3 њслабёвъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY. Rdz 25,18 Толк. A mieszkał od Hewili aż do Sur, które leży naprzeciw Egiptu, w kierunku Asyrii; przed obliczem wszystkich braci swych umarł.Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих. Всели1сz же t є3vілaта дaже до сyра, и4же є4сть въ лицE є3гЂпту, дaже доити2 ко ґссmрjwмъ: пред8 лицeмъ всёхъ брaтій свои1хъ всели1сz. Rdz 25,19 Толк. Te są pokolenia Izaaka, syna Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka.Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. И# сі‰ быті‰ їсаaка сhна ґвраaмлz: ґвраaмъ роди2 їсаaка. Rdz 25,20 Толк. Ten, mając lat czterdzieści, pojął za żonę Rebekę, córkę Batuela, Syryjczyka z Mezopotamii, siostrę Labanową.Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. Бsше же їсаaкъ лётъ четhредесzти, є3гдA поS ревeкку дщeрь ваfуи1ла сЂріна t месопотaміи сЂрскіz, сестрY лавaна сЂріна, себЁ въ женY. Rdz 25,21 Толк. I prosił Izaak Pana za żoną swą, gdyż była niepłodna; i wysłuchał go i dał poczęcie Rebece.И молился Исаак Господу о [Ревекке] жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Молsшесz же їсаaкъ гDеви њ ревeкцэ женЁ своeй, ћкw непл0ды бsше: послyша же є3го2 бGъ, и3 зачaтъ во ўтр0бэ ревeкка женA є3гw2. Rdz 25,22 Толк. Ale się tłukły dziatki w żywocie jej; rzekła tedy: „Jeśli mi tak być miało, na cóż mi trzeba było poczynać?” I poszła, aby się poradzić Pana.Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. И#грaста же младє1нца въ нeй, и3 речE: ѓще тaкw ми2 х0щетъ бhти, почт0 ми сіE; И# и4де вопрошaти гDа. Rdz 25,23 Толк. On zaś odpowiadając rzekł: „Dwa narody są w żywocie twoim i dwaj ludzie z żywota twego rozdzielą się; a jeden lud zwycięży drugi lud i starszy będzie służył młodszemu.”Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И# речE є4й гDь: двA kзы6ка во ўтр0бэ твоeй сyть, и3 дв0и лю1діе t ўтр0бы твоеS разлучaтсz: и3 лю1діе людjй превзhдутъ, и3 б0льшій пораб0таетъ мeньшему. Rdz 25,24 Толк. Już był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta znalazły się w żywocie jej. И настало время родить ей: и вот близнецы в утробе ее. И# и3сп0лнишасz днjе роди1ти є4й, и3 бsху сeй близнsта во ўтр0бэ є3S: Rdz 25,25 Толк. Który wyszedł pierwej, był czerwonawy i wszystek jak skóra kosmaty, i nazwano go imieniem Ezaw. Zaraz potem drugi wychodząc piętę brata trzymał ręką, i dlatego nazwała go Jakubem.Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав. и3зhде же сhнъ пeрвенецъ чeрменъ, вeсь, ћкw к0жа, космaтъ: и3 наречE и4мz є3мY и3сavъ: Rdz 25,26 Толк. Sześćdziesiąt lat było Izaakowi, gdy mu się dziatki narodziły.Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились [от Ревекки]. и3 посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, рукa же є3гw2 придержaсz пzтЁ и3сavовэ: и3 наречE и4мz є3мY їaкwвъ. Їсаaку же бЁ шестьдесsтъ лётъ, є3гдA роди2 и5хъ ревeкка. Rdz 25,27 Толк. A gdy urosły, stał się Ezaw mężem biegłym w myśliwstwie i człowiekiem oraczem, a Jakub, mąż prosty, mieszkał w namiotach.Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Возраст0ша же ю4нwши: и3 бhсть и3сavъ человёкъ вёдый лови1ти, сeльный: їaкwвъ же бhсть человёкъ нелукaвъ, живhй въ домY. Rdz 25,28 Толк. Izaak miłował Ezawa, gdyż jadał z łowu jego, a Rebeka miłowała Jakuba.Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И# возлюби2 їсаaкъ и3сavа, ћкw лови1тва є3гw2 бsше брaшно є3мY: ревeкка же люблsше їaкwва. Rdz 25,29 Толк. I uwarzył Jakub strawę;И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел с поля усталый. Свари1 же їaкwвъ варeніе: и3 пріи1де и3сavъ съ п0лz и3знем0гъ, Rdz 25,30 Толк. Ezaw zaś przyszedłszy z pola spracowany, rzekł do niego: „Daj mi z warzywa tego czerwonego, bom się bardzo spracował.” I z tej przyczyny nazwano imię jego Edom.И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание: Едом. и3 речE и3сavъ їaкwву: напитaй мS варeніемъ с0чива сегw2, ћкw и3знемогaю. Сегw2 рaди прозвaсz и4мz є3мY є3дHмъ. Rdz 25,31 Толк. Ale Jakub rzekł: „Sprzedaj mi pierworodztwo twoje.”Но Иаков сказал [Исаву]: продай мне теперь же свое первородство. И# речE їaкwвъ и3сavу: tдaждь ми2 днeсь пeрвенство своE. Rdz 25,32 Толк. A on odpowiedział: „Oto umieram, cóż mi pomoże pierworodztwo?”Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Речe же и3сavъ: сE, ѓзъ и3дY ўмрeти, и3 вскyю ми2 пeрвенство сіE; Rdz 25,33 Толк. Rzekł Jakub: „Przysiążże mi.” I przysiągł mu Ezaw, i sprzedał pierworodztwo.Иаков сказал [ему]: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал [Исав] первородство свое Иакову. И# речE їaкwвъ є3мY: клени1сz ми2 днeсь. И# клsсz є3мY, и3 tдадE и3сavъ їaкwву пeрвенство своE. Rdz 25,34 Толк. I tak wziąwszy chleb i potrawę soczewicy, jadł i pił, i poszedł, lekce sobie ważąc, że pierworodztwo sprzedał.И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и пренебрег Исав первородство.Їaкwвъ же дадE и3сavу хлёбъ и3 варeніе с0чевно: kдe же и3 пи2, и3 востaвъ tи1де: и3 нивочт0же вмэни2 себЁ и3сavъ пeрвенство.Rdz 26Rdz 26,1 Толк. A gdy był głód w ziemi po owym nieurodzaju, który był za czasów Abrahama, poszedł Izaak do Abimelecha, króla palestyńskiego do Gerary.Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. Бhсть же глaдъ на земли2, кромЁ глaда бhвшагw прeжде во врeмz ґвраaмле. Tи1де же їсаaкъ ко ґвімелeху царю2 фmлістjмску въ герaру: Rdz 26,2 Толк. I ukazał mu się Pan, i rzekł: „Nie zstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, którą ja tobie wskażę.Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, kви1сz же є3мY гDь и3 речE: не ходи2 во є3гЂпетъ, всели1сz же въ земли2, въ нeйже ти2 рекY, Rdz 26,3 Толк. I bądź gościem w niej, a będę z tobą i będę ci błogosławił; tobie bowiem i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje wypełniając przysięgę, którą złożyłem Abrahamowi, ojcu twemu.странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву [Мою], которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; и3 њбитaй въ земли2 т0й, и3 бyду съ тоб0ю, и3 блгcвлю1 тz: тебё бо и3 сёмени твоемY дaмъ всю2 зeмлю сію2, и3 постaвлю клsтву мою2, є4юже клsхсz ґвраaму nтцY твоемY: Rdz 26,4 Толк. I rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy niebieskie, i dam potomkom, twoim wszystkie te krainy.умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, и3 ўмн0жу сёмz твоE, ћкw ѕвёзды небє1сныz, и3 дaмъ сёмени твоемY всю2 зeмлю сію2: и3 блгcвsтсz њ сёмени твоeмъ вси2 kзhцы земнjи: Rdz 26,5 Толк. I będą błogosławione w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi, dlatego iż był posłuszny Abraham głosowi memu i strzegł przykazań i przepisów moich, i zachował ustawy i prawa moje.”за то, что Авраам [отец твой] послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. понeже послyша nтeцъ тв0й ґвраaмъ моегw2 глaса и3 соблюдE зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, и3 њправд†ніz мо‰ и3 зак0ны мо‰. Rdz 26,6 Толк. – Mieszkał tedy Izaak w Gerarze.Исаак поселился в Гераре. Всели1сz же їсаaкъ въ герaрэхъ. Rdz 26,7 Толк. Gdy go zaś pytali mężowie miejsca owego o jego żonę, odpowiedział: „Siostrą moją jest,” bo się bał wyznać, że mu była złączona małżeństwem, mniemając, że mogliby go snadź zabić dla jej piękności.Жители места того спросили о [Ревекке] жене его, и он сказал: это сестра моя; потому что боялся сказать: жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Вопроси1ша же мyжіе мёста тогw2 њ ревeкцэ женЁ є3гw2, и3 речE: сестрa ми є4сть. Ўбоsсz бо рещи2, ћкw женa ми є4сть, да не когдA ўбію1тъ є3го2 мyжіе мёста тогw2 ревeкки рaди, понeже бЁ доброзрaчна. Rdz 26,8 Толк. A gdy minęło dni wiele i tamże mieszkał, wyglądając Abimelech, król palestyński, oknem, ujrzał go żartującego z Rebeką, żoną swoją.Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою своею. Бhсть же мн0го врeмz тaмw: и3 прини1кнувъ ґвімелeхъ цaрь герaрскій nкн0мъ, ви1дэ їсаaка и3грaюща съ ревeккою жен0ю своeю. Rdz 26,9 Толк. A przyzwawszy go rzekł: „Jasna rzecz jest, że to żona twoja. Czemużeś skłamał, jakoby to była siostra twoja?” Odpowiedział: „Bałem się, abym nie zginął dla niej.”И призвал Авимелех Исаака и сказал: вот, это жена твоя; как же ты сказал: она сестра моя? Исаак сказал ему: потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Призвa же ґвімелeхъ їсаaка и3 речE є3мY: u5бо женA твоS є4сть; почто2 рeклъ є3си2, ћкw сестрa ми є4сть; Речe же є3мY їсаaкъ: рёхъ бо, да не ўмрY є3S рaди. Rdz 26,10 Толк. I rzekł Abimelech: „Czemuś nas oszukał? Mógłby się był kto z ludu zejść z żoną twoją i przywiódłbyś był na nas grzech wielki.”Но Авимелех сказал [ему] : что это ты сделал с нами? едва один из народа [моего] не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех. Речe же є3мY ґвімелeхъ: что2 сіE сотвори1лъ є3си2 нaмъ; вмaлэ не бhсть нёкто t р0да моегw2 съ жен0ю твоeю, и3 навeлъ бы є3си2 на ны2 невёдэніе. Rdz 26,11 Толк. I przykazał wszystkiemu ludowi, mówiąc: „Kto by się dotknął żony człowieka tego, śmiercią umrze.”И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. Заповёда же ґвімелeхъ всBмъ лю1демъ свои6мъ, глаг0лz: всsкъ, и4же прик0снетсz мyжу семY, и3ли2 женЁ є3гw2, смeрти пови1ненъ бyдетъ. Rdz 26,12 Толк. – I siał Izaak w owej ziemi i zebrał owego roku stokroć tyle.И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так благословил его Господь. Сёz же їсаaкъ въ земли2 т0й, и3 приwбрёте въ то2 лёто стокрaтный пл0дъ kчмeнz: блгcви1 же є3го2 гDь. Rdz 26,13 Толк. I błogosławił mu Pan, i wzbogacił się ów człowiek, i coraz bardziej wzmagał się i rósł, aż stał się nadzwyczaj zamożnym.И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И# возвhсисz человёкъ, и3 преуспэвaz б0льшій бывaше, д0ндеже вели1къ бhсть ѕэлw2. Rdz 26,14 Толк. Miał też stada owiec i bydła, i czeladzi mnóstwo.У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и Филистимляне стали завидовать ему. Бhша же є3мY ск0ти nвeцъ и3 ск0ти волHвъ и3 земледBліz мнHга. Позави1дэша же є3мY фmлістjмлzне: Rdz 26,15 Толк. – Przeto zazdroszcząc mu Palestyńczycy, wszystkie studnie, które byli wykopali słudzy ojca jego Abrahama, naonczas zasypali zapełniwszy ziemią, tak iż i sam Abimelech mówił do Izaaka:И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, Филистимляне завалили и засыпали землею. и3 вс‰ кл†дzзи, ±же и3скопaша раби2 nтцA є3гw2, во врeмz nтцA є3гw2, загради1ша | фmлістjмлzне и3 нап0лниша ты6z землeю. Rdz 26,16 Толк. „Odejdź od nas, stałeś się bowiem daleko od nas możniejszym.”И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Речe же ґвімелeхъ ко їсаaку: tиди2 t нaсъ, ћкw си1льнэйшій сотвори1лсz є3си2 t нaсъ ѕэлw2. Rdz 26,17 Толк. A on odchodząc, przyszedł do potoku Gerary i tam mieszkałИ Исаак удалился оттуда, и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И# tи1де tтyду їсаaкъ и3 њбитA въ дeбри герaрстэй, и3 всели1сz тaмw. Rdz 26,18 Толк. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили Филистимляне по смерти Авраама [отца его]; и назвал их теми же именами, которыми назвал их [Авраам,] отец его. И# пaки їсаaкъ и3скопA кл†дzзи вwднhz, ±же и3скопaша раби2 ґвраaма nтцA є3гw2, и3 загради1ша ты6z фmлістjмлzне, по ўмeртвіи ґвраaма nтцA є3гw2: и3 прозвA и5мъ и3менA, по и3менaмъ, и4миже прозвA ґвраaмъ nтeцъ є3гw2. Rdz 26,19 Толк. I kopali na strumieniu, i znaleźli wodę żywą.И копали рабы Исааковы в долине [Герарской] и нашли там колодезь воды живой. И# и3скопaша раби2 їсаaкwвы въ дeбри герaрстэй, и3 њбрэт0ша тaмw клaдzзь воды2 жи1вы. Rdz 26,20 Толк. Ale i tam była zwada pasterzów Gerary z pasterzami Izaaka, bo mówili: „Nasza to woda!” Przeto studnię, z tego co się stało, nazwał imieniem Potwarz.И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя: Есек, потому что спорили с ним. И# прsхусz пaстыріе герaрстіи съ пaстырьми їсаaковыми, глаг0люще: нaша є4сть водA. И# прозвA и4мz клaдzзю томY њби1да: њби1дzху бо є3го2. Rdz 26,21 Толк. Wykopali jeszcze i inną; i o tę także się swarzyli, i nazwał ją Nieprzyjaźnią.[Когда двинулся оттуда Исаак,] выкопали другой колодезь; спорили также и о нем; и он нарек ему имя: Ситна. Tшeдъ же tтyду їсаaкъ, и3скопA клaдzзь другjй. Прsхусz же и3 њ т0мъ: и3 прозвA и4мz є3мY враждA. Rdz 26,22 Толк. A odszedłszy stamtąd, wykopał inną studnię, o którą już sporu nie wiedli; a tak nazwał ją imieniem Rozszerzenie, mówiąc: „Teraz rozszerzył nas Pan i dał róść na ziemi.”И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Tшeдъ же tтyду, и3скопA клaдzзь другjй. И# не прsхусz њ т0мъ, и3 прозвA и4мz є3мY прострaнство, глаг0лz: ћкw нн7э распространи2 гDь нaмъ и3 возрасти2 нaсъ на земли2. Rdz 26,23 Толк. I poszedł z owego miejsca do Bersabee, gdzie mu się Pan ukazał tejże nocy, mówiąc:Оттуда перешел он в Вирсавию. Взhде же tтyду ко клaдzзю клsтвенному: Rdz 26,24 Толк. „Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobąˇjestem. Będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje dla sługi mego Abrahama.” И в ту ночь явился ему Господь и сказал: Я Бог Авраама, отца твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и благословлю тебя и умножу потомство твое, ради [отца твоего] Авраама, раба Моего. и3 kви1сz є3мY гDь въ тY н0щь и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2, не б0йсz, съ тоб0ю бо є4смь: и3 блгcвлю1 тz, и3 ўмн0жу сёмz твоE ґвраaма рaди nтцA твоегw2. Rdz 26,25 Толк. Przeto zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pańskiego; rozbił tam też namiot i rozkazał sługom swym, aby kopali studnię.И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодезь, [в долине Герарской]. И# создA тaмw жeртвенникъ, и3 призвA и4мz гDне: и3 постaви тaмw ски1нію свою2: и3скопaша же тaмw раби2 їсаaкwвы клaдzзь въ дeбри герaрстэй. Rdz 26,26 Толк. Gdy na to miejsce przyszli z Gerary Abimelech i Ochozat, przyjaciel jego, i Fikol, hetman żołnierstwa,Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузаф, друг его, и Фихол, военачальник его. И# ґвімелeхъ пріи1де къ немY t герaръ, и3 nхозafъ невэстоводи1тель є3гw2, и3 фіх0лъ воев0да си1лъ є3гw2. Rdz 26,27 Толк. rzekł do nich Izaak: „Pocoście przyszli do mnie, człowieka, którego nienawidzicie i wypędziliście od siebie?”Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? И# речE и5мъ їсаaкъ: вскyю пріид0сте ко мнЁ; вh же возненави1дэсте менE и3 tслaсте мS t себє2. Rdz 26,28 Толк. A oni odpowiedzieli: „Widzieliśmy, iż Pan jest z tobą, i dlategośmy rzekli: Niech będzie przysięga między nami i uczyńmy przymierze,Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, Nни1 же рёша: ви1дэвше ўзрёхомъ, ћкw бЁ гDь съ тоб0ю, и3 рёхомъ: бyди клsтва междY нaми и3 междY тоб0ю, и3 завэщaимъ съ тоб0ю завётъ, Rdz 26,29 Толк. abyś nam nie czynił nic złego, jak i my niceśmy twego nie ruszyli aniśmy nic nie uczynili, co by cię obraziło; aleśmy cię w pokoju puścili, obdarzonego obfitym błogosławieństwem Pańskim.”чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром; теперь ты благословен Господом. да не сотвори1ши съ нaми ѕлA, ћкоже не возгнушaхомсz тоб0ю мы2, и3 ћкоже сотвори1хомъ тебЁ добро2, и3 tпусти1хомъ тS съ ми1ромъ: и3 нн7э блгcвeнъ ты2 t гDа. Rdz 26,30 Толк. I sprawił im ucztę. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И# сотвори2 и5мъ пи1ръ, и3 kд0ша и3 пи1ша. Rdz 26,31 Толк. A gdy się najedli i napili, wstawszy rano przysięgli sobie wzajem, i wyprawił ich Izaak w pokoju na miejsce ich.И встав рано утром, поклялись друг другу; и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. И# востaвше заyтра, клsтсz кjйждо бли1жнему: и3 tпусти2 | їсаaкъ, и3 tид0ша t негw2 здр†вы. Rdz 26,32 Толк. Lecz oto przyszli tegoż dnia słudzy Izaaka powiadając mu o studni, którą wykopali, i mówiąc: „Znaleźliśmy wodę.”В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: мы нашли воду. Бhсть же въ т0й дeнь, и3 пришeдше раби2 їсаaкwвы повёдаша є3мY њ клaдzзэ, є3г0же и3скопaша, и3 рек0ша: не њбрэт0хомъ воды2. Rdz 26,33 Толк. Stąd nazwał ją Dostatkiem; a miastu dano imię Bersabee aż do dnia dzisiejszego.И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива [Вирсавия] до сего дня. И# прозвA є3го2 клsтва. Сегw2 рaди прозвA и4мz грaду џному клaдzзь клsтвенный, дaже до днeшнzгw днE. Rdz 26,34 Толк. A Ezaw, mając czterdzieści lat, pojął żony: Judytę, córkę Beery Hetejczyka, i Basenat, córkę Elona tegoż pochodzenia.И был Исав сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина; Бsше же и3сavъ лётъ четhредесzти: и3 поS женY їудjfу, дщeрь веHха хеттeина, и3 васемafу, дщeрь є3лHна хеттeина. Rdz 26,35 Толк. Ale obie one były udręką serca dla Izaaka i Rebeki.и они были в тягость Исааку и Ревекке.И# бhша проти1вzщесz їсаaкови и3 ревeкцэ.Rdz 27Rdz 27,1 Толк. A Izaak zestarzał się i zaćmiły się oczy jego, i widzieć nie mógł; i zawołał Ezawa, syna swego starszego, i rzekł mu: „Synu mój!” On odpowiedział: „Oto jestem!”Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. Бhсть же, повнегдA состарётисz їсаaкови, и3 притупи1шасz џчи є3гw2 є4же ви1дэти: и3 призвA и3сavа сhна своего2 старёйшаго, и3 речE є3мY: сhне м0й. И# речE: сE, ѓзъ. Rdz 27,2 Толк. A ojciec jemu: „Widzisz, rzekł, żem się zestarzał, a nie wiem dnia śmierci mojej.[Исаак] сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей; И# речE їсаaкъ: сE, состарёхсz, и3 не вёмъ днE скончaніz моегw2: Rdz 27,3 Толк. Weźmij broń twoją, sajdak i łuk, i wynijdź na pole; a gdy polując co ułowisz, возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, нн7э u5бо возми2 nрyдіе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми л0въ: Rdz 27,4 Толк. uczyń mi z tego potrawę, jaką wiesz, że lubię, i przynieś, abym jadł, aby błogosławiła tobie dusza moja, nim umrę.”и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. и3 сотвори1 ми снBди, ћкоже люблю2 ѓзъ: и3 принеси1 ми, да ћмъ, ћкw да бlгослови1тъ тS душA моS, прeжде дaже не ўмрY. Rdz 27,5 Толк. Gdy to usłyszała Rebeka, on zaś odszedł na pole, aby rozkazaniu ojcowskiemu zadośćuczynić, rzekła synowi swemu Jakubowi:Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи; Ревeкка же слhша глаг0люща їсаaка ко и3сavу сhну своемY. И#зhде же и3сavъ на п0ле ўлови1ти л0въ nтцY своемY. Rdz 27,6 Толк. „Słyszałam ojca twego, rozmawiającego z Ezawem, bratem twoim, i mówiącego mu:а Ревекка сказала [меньшему] сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: Ревeкка же речE ко їaкwву сhну своемY мeньшему: сE, ѓзъ слhшахъ nтцA твоего2 бесёдующа ко и3сavу брaту твоемY, глаг0люща: Rdz 27,7 Толк. „Przynieś mi z łowu twego i uczyń potrawę, abym jadł i błogosławił ci przed Panem, pierwej niźli umrę.”принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею. принеси1 ми л0въ, и3 сотвори1 ми снBди, да kдhй бlгословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде нeже ўмрeти ми2: Rdz 27,8 Толк. Teraz tedy, synu mój, przystań na radę moją, a idąc do trzody,Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: нн7э u5бо, сhне м0й, послyшай менE, ћкоже ѓзъ заповёдаю ти2: Rdz 27,9 Толк. przynieś mi dwoje koźląt co lepszych, abym z nich uczyniła potrawy ojcu twemu, których rad pożywa;пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка [молодых] хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, и3 шeдъ во џвцы, поими2 мнЁ tтyду двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, и3 сотворю2 | снBди nтцY твоемY, ћкоже лю1битъ: Rdz 27,10 Толк. a gdy mu przyniesiesz i naje się, aby ci błogosławił, pierwej niźli umrze.”а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею. и3 внесeши nтцY твоемY, и3 бyдетъ ћсти, ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ тв0й, прeжде дaже не ќмретъ. Rdz 27,11 Толк. Lecz on jej odpowiedział: „Wiesz, iż Ezaw, brat mój, jest człowiek kosmaty a ja gładki.Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий; Речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери своeй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ космaтъ, ѓзъ же мyжъ глaдкій: Rdz 27,12 Толк. Jeśli się mnie dotknie ojciec mój i spostrzeże się, boję się, aby nie mniemał, żem chciał z niego szydzić; i przywiodę na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa.”может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. да не кaкw њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 бyду пред8 ни1мъ ћкw презирazй, и3 наведY на себE клsтву, ґ не бlгословeніе. Rdz 27,13 Толк. Na to mu matka: „Na mnie, rzecze, niech będzie to przekleństwo, synu mój; tylko posłuchaj głosu mego, a idź, przynieś, com rzekła.”Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. Речe же є3мY мaти: на мнЁ клsтва твоS, чaдо: т0чію послyшай глaса моегw2, и3 шeдъ принеси1 ми. Rdz 27,14 Толк. Poszedł i przyniósł, i dał matce. Zgotowała ona potrawy, jak wiedziała, że chciał ojciec jego.Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. Шeдъ же взS и3 принесE мaтери, и3 сотвори2 мaти є3гw2 снBди, ћкоже люблsше nтeцъ є3гw2. Rdz 27,15 Толк. I oblokła go w szaty Ezawowe bardzo dobre, które u siebie miała w domu;И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова; И# взeмши ревeкка nдeжду и3сavа сhна своегw2 старёйшагw д0брую, ћже бhсть ў неS въ домY, њблечE џною їaкwва сhна своего2 мeньшаго, Rdz 27,16 Толк. i skórki koźlęce obwinęła wkoło rąk, i gołość szyi jego okryła.а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят; и3 к0жицами козлsчими њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3 наг0е вhи є3гw2: Rdz 27,17 Толк. Dała też potrawę, i chleb, którego była napiekła, oddała.и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. и3 дадE снBди и3 хлёбы, ±же сотвори2, въ рyцэ їaкwву сhну своемY. Rdz 27,18 Толк. – On zaś wniósł to i rzekł: „Ojcze mój!” A on odpowiedział: „Słyszę. Ktoś ty jest, synu mój?”Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой? И# внесE nтцY своемY и3 речE: џтче. Џнъ же речE: сE, ѓзъ: кто2 є3си2 ты2, чaдо; Rdz 27,19 Толк. I rzekł Jakub: „Jam jest pierworodny twój, Ezaw; uczyniłem, jakoś mi rozkazał. Wstań, siądź i jedz z łowu mego, aby mi błogosławiła dusza twoja.” Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И# речE їaкwвъ nтцY: ѓзъ и3сavъ пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, ћкоже рeклъ ми2 є3си2: востaвъ сsди и3 ћждь t л0ва моегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS. Rdz 27,20 Толк. Izaak znowu rzekł do syna swego: „Jakożeś tak rychło zna leźć mógł, synu mój?” Odpowiedział: „Wola Boża była, że mi się prędko nagodziło, czegom chciał.”И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. Речe же їсаaкъ сhну своемY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ є3си2, q чaдо; Џнъ же речE: є4же дадE гDь бGъ тв0й предо мн0ю. Rdz 27,21 Толк. I rzekł Izaak: „Przystąp tu, żebym się ciebie dotknął, synu mój, i zbadał, czyś ty jest syn mój Ezaw, czy też nie.”И сказал Исаак Иакову: подойди [ко мне], я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? Речe же їсаaкъ їaкwву: прибли1жисz ко мнЁ, и3 њсzжy тz, чaдо, ѓще ты2 є3си2 сhнъ м0й и3сavъ, и3ли2 ни2. Rdz 27,22 Толк. Przystąpił on do ojca, a Izaak pomacawszy go rzekł: „Głos wprawdzie głos Jakuba jest, ale ręce – są ręce Ezawa.”Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. Прибли1жисz же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY, и3 њсzзA є3го2 и3 речE: глaсъ ќбw глaсъ їaкwвль, рyцэ же рyцэ и3сavwвэ. Rdz 27,23 Толк. I nie poznał go, gdyż kosmate ręce podobieństwo starszego wyrażały.И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его И# не познA є3гw2: бёстэ бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ и3сavа брaта є3гw2 косм†тэ. И# бlгослови2 є3го2 Rdz 27,24 Толк. A tak błogosławiąc mu rzekł: „Tyżeś jest syn mój Ezaw?” Odpowiedział: „Jam jest.”и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. и3 речE: тh ли є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; Џнъ же речE: ѓзъ. Rdz 27,25 Толк. A on: „Podaj mi, rzecze, potrawy z łowu twego, synu mój, aby ci błogosławiła dusza moja.” Podał mu je tedy a on jadł; podał mu też i wina, którego napiwszy się rzekł do niego:Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил. И# речE: принеси1 ми, и3 ћмъ t л0ва твоегw2, чaдо, да бlгослови1тъ тS душA моS. И# принесE є3мY, и3 kдE, и3 принесE є3мY віно2, и3 пи2. Rdz 27,26 Толк. „Przystąpże do mnie i ucałuj mię, synu mój!”Исаак, отец его, сказал ему: подойди [ко мне], поцелуй меня, сын мой. И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: прибли1жисz ко мнЁ и3 њблобызaй мS, чaдо. Rdz 27,27 Толк. Przystąpił i ucałował go. I zaraz skoro poczuł wonność szat jego, błogosławiąc mu rzekł: „Oto wonność syna mego jak wonność pola pełnego, któremu błogosławił Pan.Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля [полного], которое благословил Господь; И# прибли1живсz лобызA є3го2: и3 њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2 и3 речE: сE, вонS сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0лнены, ю4же блгcви2 гDь: Rdz 27,28 Толк. Dajże ci Boże z rosy niebieskiej i z tłustości ziemi, obfitość zboża i wina.да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина; и3 да дaстъ тебЁ бGъ t росы2 небeсныz и3 t тyка земли2, и3 мн0жество пшени1цы и3 вінA: Rdz 27,29 Толк. A niech ci służą narody i niech ci się kłaniają pokolenia; bądź panem braci twoich i niech się pochylają przed tobą synowie matki twojej. Kto by cię przeklinał, niech ten przeklęty będzie; a kto by cię błogosławił, niech będzie błogosławieństwa pełen.”да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя - прокляты; благословляющие тебя - благословенны! и3 да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, и3 да покл0нzтсz тебЁ кн‰зи, и3 бyди господи1нъ брaту твоемY, и3 покл0нzтсz тебЁ сhнове nтцA твоегw2: проклинazй тS пр0клzтъ, бlгословлszй же тS бlгословeнъ. Rdz 27,30 Толк. – Ledwie Izaak skończył mówić i Jakub wyszedł od niego, przyszedł Ezaw i uwarzone z łowu potrawy przyniósł ojcu mówiąc:Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом [сыном своим], и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. И# бhсть по є4же престaти їсаaку бlгословлsющу їaкwва сhна своего2: и3 бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t лицA їсаaка nтцA своегw2, и3 и3сavъ брaтъ є3гw2 пріи1де съ лови1твы. Rdz 27,31 Толк. Wstań, ojcze mój, i jedz z łowu syna twego, aby mi błogosławiła dusza twoja.”Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Сотвори1 же и3 т0й снBди и3 принесE nтцY своемY, и3 речE nтцY: да востaнетъ nтeцъ м0й, и3 да ћстъ t л0ва сhна своегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS. Rdz 27,32 Толк. I rzekł mu Izaak: „Któżeś ty jest?” Odpowiedział: „Jam jest syn twój pierworodny, Ezaw.”Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2; Џнъ же речE: ѓзъ є4смь сhнъ тв0й пeрвенецъ и3сavъ. Rdz 27,33 Толк. Uląkł się Izaak trwogą wielką i niepomiernie zdziwiony rzekł: „Któż to tedy jest, który mi przedtem łów upolowany przyniósł, i jadłem ze wszystkiego, pierwej niźliś ty przyszedł, i błogosławiłem mu, i będzie błogosławiony?” И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который достал [мне] дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? он и будет благословен. Ўжасeсz же їсаaкъ ќжасомъ вeліимъ ѕэлw2 и3 речE: кто2 u5бо ўлови1вый мнЁ л0въ и3 принесhй ми2; и3 kд0хъ t всёхъ, прeжде нeже пріити2 тебЁ, и3 бlгослови1хъ є3го2, и3 бlгословeнъ бyдетъ. Rdz 27,34 Толк. Usłyszawszy Ezaw słowa ojcowskie krzyknął głosem wielkim i ciężko strapiony rzekł: „Pobłogosław też i mnie, ojcze mój!”Исав, выслушав слова отца своего [Исаака], поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня. Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ глаг0лы nтцA своегw2 їсаaка, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3 г0рькимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Rdz 27,35 Толк. Lecz on rzekł: „Przyszedł rodzony brat twój zdradliwie i wziął błogosławieństwo twoje.”Но он сказал [ему]: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. Речe же є3мY: пришeдъ брaтъ тв0й съ лeстію, взS бlгословeніе твоE. Rdz 27,36 Толк. A on dodał: „Słusznie nazwano imię jego Jakub; podszedł mię bowiem już oto drugi raz: pierworodztwo moje przedtem wziął a teraz powtóre podchwycił błogosławieństwo moje.” I znowu do ojca rzecze: „Czy nie zostawiłeś i dla mnie błogosławieństwa?”И сказал [Исав]: не потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И еще сказал [Исав отцу своему]: неужели ты не оставил [и] мне благословения? И# речE (и3сavъ): прaведнw наречeсz и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS сE ўжE втори1цею, и3 пeрвенство моE взS, и3 нн7э взS бlгословeніе моE. И# речE и3сavъ nтцY своемY: не њстaвилъ ли є3си2 (и3) мнЁ бlгословeніz, џтче; Rdz 27,37 Толк. Odpowiedział Izaak: Panem go twoim ustanowiłem i wszystkich braci jego poddałem mu w niewolę, zbożem i winem umocniłem go; a tobie po tym, synu mój, co jeszcze mogę uczynić?”Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой? Tвэщaвъ же їсаaкъ, речE и3сavу: ѓще господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ рабы6 є3мY, пшени1цею и3 він0мъ ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 сотворю2, чaдо; Rdz 27,38 Толк. Na to mu Ezaw rzecze: „Czyli jedno tylko masz błogosławieństwo, ojcze? Mnie też proszę, abyś błogosławił.” A gdy łkaniem wielkim płakał, wzruszony Izaak rzekł do niego:Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И [как Исаак молчал,] возвысил Исав голос свой и заплакал. Речe же и3сavъ ко nтцY своемY: є3дA є3ди1но є4сть бlгословeніе ў тебє2, џтче; бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Ўмили1вшусz же їсаaку, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3сavъ и3 восплaкасz. Rdz 27,39 Толк. „W tłustości ziemi i w rosie niebieskiej z wierzchu będzie błogosławieństwo twoje.И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше; Tвэщaвъ же їсаaкъ nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE, t тyка земли2 бyдетъ вселeніе твоE, и3 t росы2 небeсныz свhше: Rdz 27,40 Толк. Z miecza żyć będziesz, a będziesz służył bratu twemu; ale przyjdzie czas, kiedy zrzucisz i rozwiążesz jarzmo jego z szyi twojej.”и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. и3 мечeмъ твои1мъ жи1ти бyдеши, и3 брaту твоемY пораб0таеши: бyдетъ же (врeмz) є3гдA низложи1ши и3 tрэши1ши kрeмъ є3гw2 t вhи твоеS. Rdz 27,41 Толк. – Nienawidził tedy zawsze Ezaw Jakuba dla błogosławieństwa, którym mu błogosławił ojciec, i rzekł w sercu swoim: „Przyjdą dni żałoby po ojcu moim, i zabiję Jakuba, brata mego.”И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его; и сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И# враждовaше и3сavъ на їaкwва њ бlгословeніи, и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2. Речe же и3сavъ во ўмЁ своeмъ: да прибли1жатсz днjе плaча nтцA моегw2, да бhхъ ўби1лъ їaкwва брaта моего2. Rdz 27,42 Толк. Powiedziano to Rebece, a ona posławszy i wezwawszy Jakuba, syna swego, rzekła do niego: „Oto Ezaw, brat twój, grozi, że cię zabije.И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее; и она послала, и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала ему: вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя; Возвэщє1на же бhша ревeкцэ словесA и3сavа сhна є3S старёйшагw: и3 послaвши призвA їaкwва сhна своего2 ю3нёйшаго и3 речE є3мY: сE, и3сavъ брaтъ тв0й грози1тъ тебЁ ўби1ти тS: Rdz 27,43 Толк. Przeto teraz, synu mój, posłuchaj głosu mego, a wstawszy ucieknij do Labana, brata mego, do Haranu,и теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, нн7э u5бо, чaдо, послyшай моегw2 глaса, и3 востaвъ бэжи2 въ месопотaмію къ лавaну брaту моемY въ харрaнъ, Rdz 27,44 Толк. i pomieszkasz z nim przez krótki czas, aż się uspokoi zapalczywość brata twego i ustanie rozgniewanie jego, i zapomni tego, coś mu uczynił.и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, и3 поживи2 съ ни1мъ дни6 нBкіz, д0ндеже tврати1тсz ћрость и3 гнёвъ брaта твоегw2 t тебє2, Rdz 27,45 Толк. Potem poślę i sprowadzę cię tu stamtąd. Czemuż obydwu synów dnia jednego mam postradać?”пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему: тогда я пошлю и возьму тебя оттуда; для чего мне в один день лишиться обоих вас? и3 забyдетъ ±же є3мY сотвори1лъ є3си2, и3 послaвши приведY тS tтyду, да не когдA безчaдна бyду t nбои1хъ вaсъ въ дeнь є3ди1нъ. Rdz 27,46 Толк. I rzekła Rebeka do Izaaka: „Ciężko mi żyć z powodu córek hetejskich; jeśli pojmie Jakub żonę z narodu tej ziemi, żyć nie chcę.”И сказала Ревекка Исааку: я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?Речe же ревeкка ко їсаaку: стужи1хъ си2 жи1знію моeю дщeрей рaди сынHвъ хеттeйскихъ: ѓще п0йметъ їaкwвъ женY t дщeрей земли2 сеS, то2 вскyю ми2 жи1ти;Rdz 28Rdz 28,1 Толк. Wezwał tedy Izaak Jakuba i błogosławił go, i rozkazał mu mówiąc:И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей Ханаанских; Призвaвъ же їсаaкъ їaкwва, бlгослови2 є3го2 и3 заповёда є3мY, глаг0лz: да не п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ: Rdz 28,2 Толк. „Nie pojmuj żony z narodu chananejskiego, ale idź i udaj się do Mezopotamii syryjskiej, do domu Batuela, ojca matki twojej, i weźmij sobie stamtąd żonę z córek Labana, wuja twego.встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей; востaвъ tбэжи2 въ месопотaмію въ д0мъ ваfуи1ла nтцA мaтере твоеS, и3 поими2 себЁ tтyду женY t дщeрей лавaна брaта мaтере твоеS: Rdz 28,3 Толк. A Bóg wszechmogący niech ci błogosławi, i niech cię rozrodzi i rozmnoży, abyś był w mnóstwo ludów!Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, бGъ же м0й да блгcви1тъ тS и3 возрасти1тъ тS и3 ўмн0житъ тS, и3 бyдеши въ собр†ніz kзhкwвъ: Rdz 28,4 Толк. A niech ci da błogosławieństwa Abrahamowe i potomstwu twemu po tobie, abyś posiadł ziemię pielgrzymowania twego, którą obiecał dziadowi twemu!”и да даст тебе благословение Авраама [отца моего], тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму! и3 да дaстъ тебЁ блгcвeніе ґвраaма nтцA моегw2, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ наслёдити зeмлю њбитaніz твоегw2, ю4же дадE бGъ ґвраaму. Rdz 28,5 Толк. A gdy go wysłał Izaak, puściwszy się przyszedł do Mezopotamii syryjskiej, do Labana, syna Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki swej.И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава. Послa же їсаaкъ їaкwва: и3 tи1де въ месопотaмію къ лавaну сhну ваfуи1ла сЂріна, къ брaту же ревeкки мaтере їaкwвли и3 и3сavли. Rdz 28,6 Толк. A widząc Ezaw, że pobłogosławił ojciec jego Jakubowi i posłał go do Mezopotamii syryjskiej, aby stamtąd pojął żonę, i że po błogosławieństwie przykazał mu mówiąc:Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и благословляя послал его в Месопотамию, взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей Ханаанских; Ви1дэ же и3сavъ, ћкw бlгослови2 їсаaкъ їaкwва и3 послA въ месопотaмію сЂрскую поsти tтyду себЁ женY, є3гдA бlгослови2 є3го2 и3 заповёда є3мY, глаг0лz: да не п0ймеши жены2 t дщeрей хананeйскихъ. Rdz 28,7 Толк. „Nie weźmiesz żony z córek chananejskich,” a Jakub, posłuszny rodzicom swym, poszedł do Syrii;и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И# послyша їaкwвъ nтцA и3 мaтере своеS, и3 tи1де въ месопотaмію сЂрскую. Rdz 28,8 Толк. widząc też, że ojciec jego nie rad widział córki chananejskie:И увидел Исав, что дочери Ханаанские не угодны Исааку, отцу его; Ви1дэвъ же и3сavъ, ћкw ѕлы6 сyть дщє1ри хананє1йскіz пред8 їсаaкомъ nтцeмъ є3гw2, Rdz 28,9 Толк. poszedł do Ismaela i pojął żonę prócz tych, które pierwej miał, Maheletę, córkę Ismaela, syna Abrahamowego, siostrę Nabajota.и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. tи1де и3сavъ ко їсмaилу и3 взS маелefу дщeрь їсмaила сhна ґвраaмлz, сестрY навеHfову, женY къ женaмъ свои6мъ. Rdz 28,10 Толк. A tak wyszedłszy Jakub z Bersabee, szedł do Haranu.Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, И# tи1де їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw и3 и4де въ харрaнъ, Rdz 28,11 Толк. A gdy przyszedł do jakiegoś miejsca i chciał na nim odpocząć po zachodzie słońca, wziął jeden z kamieni, które leżały, a podłożywszy pod głowę swoją, spał na tymże miejscu.и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. и3 њбрёте мёсто и3 ќспе тaмw, зaйде бо с0лнце: и3 взS t кaменіz мёста (тогw2) и3 положи2 въ возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џнэмъ. Rdz 28,12 Толк. – I ujrzał we śnie drabinę stojącą na ziemi, a wierzch jej dosięgający nieba, i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących po niej, a Pana wspierającego się na drabinie i mówiącego mu:И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И# с0нъ ви1дэ: и3 сE, лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до небесE, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй: Rdz 28,13 Толк. „Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której śpisz, tobie dam i potomstwu twemu.И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; гDь же ўтверждaшесz на нeй и3 речE: ѓзъ є4смь бGъ ґвраaма nтцA твоегw2 и3 бGъ їсаaка, не б0йсz: землS, и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5 и3 сёмени твоемY: Rdz 28,14 Толк. I będzie potomstwo twoje jak proch ziemi: rozszerzysz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie pokolenia ziemi.и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и3 бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 благословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна зємнaz и3 њ сёмени твоeмъ: Rdz 28,15 Толк. I będę stróżem twoim, gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę cię do tej ziemi, i nie opuszczę, aż wypełnię wszystko, com rzekł.”и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. и3 сE, ѓзъ є4смь съ тоб0ю, сохранszй тS на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка гlахъ тебЁ. Rdz 28,16 Толк. – A gdy się ocknął Jakub ze snu, rzekł: „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a jam nie wiedział.”Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И# востA їaкwвъ t снA своегw2 и3 речE: ћкw є4сть гDь на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. Rdz 28,17 Толк. I zląkłszy się rzekł: „O jak straszne jest to miejsce! Nie jest tu nic innego, jeno dom Boży i brama niebieska!”И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И# ўбоsсz и3 речE: ћкw стрaшно мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. Rdz 28,18 Толк. Wstawszy tedy rano Jakub wziął kamień, który był podłożył pod głowę swą i postawił go na znak, wylewając oliwę na wierzch.И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И# востA їaкwвъ заyтра, и3 взS кaмень, є3г0же положи2 тaмw въ возглaвіе себЁ: и3 постaви є3го2 въ ст0лпъ, и3 возліS є3лeй верхY є3гw2. Rdz 28,19 Толк. I nazwał imię miasta Betel, które pierwej Luzą nazywano.И нарек [Иаков] имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было: Луз. И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY д0мъ б9ій: ўламлyзъ же бЁ и4мz грaду пeрвэе. Rdz 28,20 Толк. – Uczynił też ślub mówiąc: „Jeśli będzie Bóg ze mną i będzie mię strzegł na drodze, którą ja idę, i da mi chleba ku jedzeniu,И положил Иаков обет, сказав: если [Господь] Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, И# положи2 їaкwвъ њбётъ, глаг0лz: ѓще бyдетъ гDь бGъ со мн0ю и3 сохрани1тъ мS на пути2 сeмъ, в0ньже ѓзъ и3дY, и3 дaстъ ми2 хлёбъ ћсти, и3 ри6зы њблещи1сz, Rdz 28,21 Толк. a odzienie ku obleczeniu, i jeśli się wrócę szczęśliwie do domu ojca mego: и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, - и3 возврати1тъ мS здрaва въ д0мъ nтцA моегw2, и3 бyдетъ гDь мнЁ въ бGа: Rdz 28,22 Толк. będzie mi Pan za Boga, a kamień ten, którym postawił na znak, będzie zwan Domem Bożym, i ze wszystkiego co mi dasz, dziesięciny ofiaruję Tobie.”то этот камень, который я поставил памятником, будет [у меня] домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть.и3 кaмень сeй, є3г0же постaвихъ въ ст0лпъ, бyдетъ ми2 д0мъ б9ій, и3 t всёхъ, ±же ми2 дaси, десzти1ну њдесsтствую т† тебЁ.Rdz 29Rdz 29,1 Толк. Puściwszy się tedy Jakub przyszedł do ziemi na wschód słońca.И встал Иаков и пошел в землю сынов востока [к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава]. И# востaвъ їaкwвъ на н0зэ, и4де въ зeмлю вост0чную къ лавaну сhну ваfуи1ла сЂріна, брaту же ревeкки мaтере їaкwвли и3 и3сavли. Rdz 29,2 Толк. I ujrzał studnię na polu, trzy też stada owiec, leżące przy niej, bo z niej napawano bydło, a wierzch jej wielkim kamieniem zawierano.И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Ўзрё же, и3 сE, клaдzзь на п0ли: и3 бsху тaмw три2 ст†да nвeцъ, почивaюще при нeмъ: t тогH бо клaдzзz напаsхусz стадA. Кaмень же вeлій бsше над8 ќстіемъ клaдzзz. Rdz 29,3 Толк. A był zwyczaj, iż gdy się wszystkie owce zeszły, wtedy odwalali kamień, a napoiwszy stada znowu na wierzch studni kładli.Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец; потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. И# собирaхусz тaмw вс‰ стадA: и3 tвалsху кaмень t ќстіz клaдzзz и3 напаsху џвцы: и3 пaки полагaху кaмень на ќстіи клaдzзz на мёстэ своeмъ. Rdz 29,4 Толк. I rzekł do pasterzów: „Bracia, skądeście?” Oni odpowiedzieli: „Z Haranu.”Иаков сказал им [пастухам]: братья мои! откуда вы? Они сказали: мы из Харрана. Речe же и5мъ їaкwвъ: брaтіz, tкyду є3стE вы2; Nни1 же рёша: t харрaна є3смы2. Rdz 29,5 Толк. Na to, pytając, rzekł: „Czy znacie Labana, syna Nachora?” Odpowiedzieli: „Znamy.”Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем. Речe же и5мъ: знaете ли лавaна сhна нахHрова; Nни1 же рёша: знaемъ. Rdz 29,6 Толк. Rzekł: „Czy zdrów?” Odpowiedzieli: „Zdrów. A oto Rachel, córka jego, idzie ze stadem swoim.”Он еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует; и вот, Рахиль, дочь его, идет с овцами. Речe же и5мъ: здрaвствуетъ ли; Nни1 же рёша: здрaвствуетъ. И# сE, рахи1ль дщи2 є3гw2 и3дsше со nвцaми. Rdz 29,7 Толк. I rzekł Jakub: „Jeszcze daleko do wieczora i jeszcze nie czas gnać stada do owczarni; napójcie pierwej owce, a tak je znowu na paszę wygnajcie.”И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не время собирать скот; напойте овец и пойдите, пасите. И# речE їaкwвъ: є3щE є4сть днE мн0гw, не u5 чaсъ собирaти скотA: напои1вше џвцы, шeдше паси1те. Rdz 29,8 Толк. Lecz oni odpowiedzieli: „Nie możemy, aż się wszystkie stada zgromadzą i odwalimy kamień z wierzchu studni, abyśmy napoili stada.”Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят камня от устья колодезя; тогда будем мы поить овец. Nни1 же рёша: не м0жемъ, д0ндеже соберyтсz вси2 пастуси2 и3 tвалsтъ кaмень t ќстіz клaдzзz, и3 напои1мъ џвцы. Rdz 29,9 Толк. Jeszcze mówili, a oto Rachel nadchodziła z owcami ojca swego, bo sama pasła trzodę.Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль [дочь Лавана] с мелким скотом отца своего, потому что она пасла [мелкий скот отца своего]. є3щE є3мY глаг0лющу къ ни6мъ, и3 сE, рахи1ль дщи2 лавaнz грzдsше со nвцaми nтцA своегw2: nнa бо пасsше џвцы nтцA своегw2. Rdz 29,10 Толк. Ujrzawszy ją Jakub, a wiedząc, iż była to wujeczna siostra jego, i owce Labana, wuja jego, odwalił kamień, którym się studnia zawierała, i napoiwszy trzodę pocałował ją i podniósłszy głos płakał i oznajmił jej, iż był bratem ojca jej, a synem Rebeki.Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. Бhсть же ћкw ўзрЁ їaкwвъ рахи1ль дщeрь лавaна брaта мaтере своеS и3 џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 приступи1въ їaкwвъ tвали2 кaмень t ќстіz клaдzзz: Rdz 29,11 Толк. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал. и3 напои2 џвцы лавaна брaта мaтере своеS, и3 цэловA їaкwвъ рахи1ль, и3 возопи1въ глaсомъ свои1мъ, восплaкасz: Rdz 29,12 Толк. A ona pospieszywszy się powiedziała to ojcu swemu.И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему [всё сие]. и3 повёда рахи1ли, ћкw брaтъ nтцA є3S є4сть и3 ћкw сhнъ ревeккинъ є4сть. И# тeкши повёда nтцY своемY по словесє1мъ си6мъ. Rdz 29,13 Толк. – Kiedy ten usłyszał, iż przyszedł Jakub, syn siostry jego, wybieżał naprzeciw niego i objąwszy go i pocałowawszy wwiódł do domu swego.Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он рассказал Лавану всё сие. Бhсть же ћкw ўслhша лавaнъ и4мz їaкwва сhна сестры2 своеS, течE во срётеніе є3мY и3 њб8eмь є3го2 лобзA, и3 введE є3го2 въ д0мъ св0й. И# повёда лавaну вс‰ словесA сі‰. Rdz 29,14 Толк. A usłyszawszy o przyczynach drogi odpowiedział: „Jesteś kością moją i ciałem moim!”Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. И# речE є3мY лавaнъ: t костeй мои1хъ и3 t пл0ти моеS є3си2 ты2. И# бЁ съ ни1мъ мёсzцъ днjй. Rdz 29,15 Толк. A gdy się wypełniły dni miesiąca jednego, rzekł mu: „Czyż dlatego żeś mi bratem, darmo mi służyć będziesz? Powiedz, co za wysługę chcesz wziąć.”И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? скажи мне, что заплатить тебе? Речe же лавaнъ їaкwву: понeже брaтъ м0й є3си2 ты2, да не пораб0таеши мнЁ тyне: повёждь ми2, что2 мздA твоS є4сть; Rdz 29,16 Толк. A miał dwie córki: imię starszej Lia, a młodszą zwano Rachel.У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия; имя младшей: Рахиль. Ў лавaна же бёстэ двЁ дщє1ри: и4мz старёйшей лjа, и4мz же ю3нёйшей рахи1ль. Rdz 29,17 Толк. Ale Lia była ciekących oczu, Rachel oblicza pięknego i wejrzenia wdzięcznego.Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицем. Џчи же л‡ины болёзнєнны: рахи1ль же бЁ добрA ви1домъ и3 краснA вз0ромъ ѕэлw2. Rdz 29,18 Толк. Tę miłując Jakub rzekł: „Będę ci służył za Rachelę, córkę twoją młodszą, siedem lat.”Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Возлюби1 же їaкwвъ рахи1ль. И# речE: пораб0таю тебЁ сeдмь лётъ за рахи1ль дщeрь твою2 мeньшую. Rdz 29,19 Толк. Odpowiedział Laban: „Lepiej, że ją tobie dam, niż innemu mężowi. Mieszkaj u mnie.”Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у меня. Речe же є3мY лавaнъ: лyчше ми2 тебЁ дaти ю5, нeжели и3н0му tдaти мyжеви: со мн0ю живи2. Rdz 29,20 Толк. Slużył tedy Jakub za Rachelę siedem lat, a zdały mu się jako kilka dni dla wielkiej miłości.И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И# раб0та їaкwвъ за рахи1ль сeдмь лётъ: и3 бhша пред8 ни1мъ ћкw м†лы дни6, занeже любsше ю5. Rdz 29,21 Толк. I rzekł do Labana: „Daj mi żonę moją, gdyż się już czas wypełnił, abym wszedł do niej.”И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Речe же їaкwвъ лавaну: дaждь ми2 женY мою2, понeже соверши1шасz днjе, да вни1ду къ нeй. Rdz 29,22 Толк. On tedy wezwawszy wiele gromad przyjaciół na gody, sprawił wesele.Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Собрa же лавaнъ вс‰ мyжы мёста тогw2, и3 сотвори2 брaкъ. Rdz 29,23 Толк. A wieczorem wwiódł do niego córkę swą Lię;Вечером же взял [Лаван] дочь свою Лию и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков]. И# бhсть вeчеръ, и3 поeмь лавaнъ лjю дщeрь свою2, введE ко їaкwву: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ. Rdz 29,24 Толк. dał zaś córce sługę imieniem Zelfę. Wszedł do niej według zwyczaju Jakub, lecz gdy było rano, ujrzał Lię.И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки дочери своей Лии. Дадe же лавaнъ лjи дщeри своeй зeлфу рабhню свою2, є4й въ рабY. Rdz 29,25 Толк. I rzekł do teścia swego: „Cóżeś to chciał uczynić? Czyż nie za Rachelę tobie służyłem? Czemuś mię oszukał?”Утром же оказалось, что это Лия. И [Иаков] сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня? Бhсть же заyтра, и3 сE, бsше лjа, и3 речE їaкwвъ лавaну: что2 сіE сотвори1лъ ми2 є3си2; не рахи1ли ли рaди раб0тахъ ў тебє2; вскyю же њби1дэлъ мS є3си2; Rdz 29,26 Толк. Odpowiedział Laban: „Nie jest to w zwyczaju u nas, abyśmy pierwej młodsze za mąż wydawali.Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей; Tвэщa же лавaнъ: нёсть тaкw въ нaшемъ мёстэ вдaти мeньшую прeжде старёйшіz. Rdz 29,27 Толк. Wypełnij siedem dni tego złączenia, a dam ci i tę drugą za pracę, którą mi będziesz służył drugie siedem lat.”окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. Скончaй u5бо седми6ны сеS, и3 дaмъ ти2 и3 сію2 за дёло, є4же дёлаеши ў менє2 є3щE сeдмь лётъ друг‡z. Rdz 29,28 Толк. Przystał na wolę; a gdy minął tydzień, pojął Rachelę za żonę,Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И [Лаван] дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. Сотвори1 же їaкwвъ тaкw: и3 и3сп0лни седми6ны сеS: и3 дадE є3мY лавaнъ рахи1ль дщeрь свою2 є3мY въ женY. Rdz 29,29 Толк. której ojciec dał za służebnicę Balę.И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки дочери своей Рахили. Дадe же лавaнъ рахи1ли дщeри своeй вaллу рабY свою2, є4й въ рабY. Rdz 29,30 Толк. I tak dostąpiwszy pożądanego wesela miłość drugiej przełożył nad pierwszą, służąc u niego drugie siedem lat.[Иаков] вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию; и служил у него еще семь лет других. И# вни1де (їaкwвъ) къ рахи1ли: возлюби1 же рахи1ль пaче, нeже лjю: и3 раб0та є3мY сeдмь лётъ друг‡z. Rdz 29,31 Толк. A widząc Pan, iż nie dbał o Lię, otworzył żywot jej, a siostra pozostała niepłodną.Господь [Бог] узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Ви1дэвъ же гDь бGъ, ћкw ненави1дима бsше лjа, tвeрзе ложеснA є3S: рахи1ль же бsше непл0ды. Rdz 29,32 Толк. Poczęła tedy i porodziła syna, i dała mu imię Ruben, mówiąc: „Ujrzał Pan uniżenie moje, teraz mię będzie miłował małżonek mój.”Лия зачала и родила [Иакову] сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие [и дал мне сына], ибо теперь будет любить меня муж мой. И# зачaтъ лjа и3 роди2 сhна їaкwву: наречe же и4мz є3мY руви1мъ, глаг0лz: ћкw призрЁ гDь на моE смирeніе и3 дадe ми сhна: нн7э u5бо возлю1битъ мS мyжъ м0й. Rdz 29,33 Толк. I znowu poczęła, i porodziła syna, i rzekła: „Iż usłyszał Pan, żem pogardzona, dał mi też i tego,” i dała mu imię Symeon.И зачала [Лия] опять и родила [Иакову второго] сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон. И# зачaтъ пaки лjа и3 роди2 сhна вторaго їaкwву и3 речE: занE ўслhша гDь, ћкw ненави1дима є4смь, и3 придадe ми и3 сего2. И# наречE и4мz є3мY сmмеHнъ. Rdz 29,34 Толк. I poczęła trzeci raz, i urodziła innego syna, i rzekła: „I tym razem złączy się ze mną małżonek mój, gdyżem mu trzech synów urodziła.” I dlatego dała mu imię Lewi.И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий. И# зачaтъ є3щE и3 роди2 сhна и3 речE: въ нн7эшнее врeмz ў менє2 бyдетъ мyжъ м0й, роди1хъ бо є3мY три2 сhны. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY леvjй. Rdz 29,35 Толк. Po raz czwarty poczęła i porodziła syna, i rzekła: „Teraz już będę wyznawać Panu,” i dlatego nazwała go Judą; i przestała rodzić.И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать.И# зачeнши є3щE роди2 сhна и3 речE: нн7э є3щE сіE и3сповёмъ гDу. Сегw2 рaди наречE и4мz є3мY їyда, и3 престA раждaти.Rdz 30Rdz 30,1 Толк. Widząc tedy Rachel, że była niepłodną, zazdrościła siostrze swej i rzekła mężowi swemu: „Daj mi dzieci, inaczej umrę!”И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Ви1дэвши же рахи1ль, ћкw не роди2 їaкwву, и3 поревновA рахи1ль сестрЁ своeй и3 речE їaкwву: дaждь ми2 ч†да: ѓще же ни2, ўмрY ѓзъ. Rdz 30,2 Толк. A Jakub jej rozgniewany odpowiedział: „Czyżem ja Bóg, który cię pozbawił owocu żywota twojego?”Иаков разгневался на Рахиль и сказал [ей]: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева? Разгнёвавсz же їaкwвъ на рахи1ль, речE є4й: є3дA вмёстw бGа ѓзъ є4смь, и4же лиши1 тz плодA ўтр0бнагw; Rdz 30,3 Толк. A ona: „Mam, powiada, służebnicę Balę. Wnijdź do niej, aby porodziła na kolanach moich i żebym miała z niej synów.”Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. Речe же рахи1ль їaкwву: сE, рабA моS вaлла: вни1ди къ нeй, и3 да роди1тъ на колёнахъ мои1хъ, и3 чaдо сотворю2 и3 ѓзъ t неS. Rdz 30,4 Толк. I dała mu w małżeństwo Balę,И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему; и вошел к ней Иаков. И# дадE є3мY вaллу рабY свою2 є3мY въ женY: и3 вни1де къ нeй їaкwвъ. Rdz 30,5 Толк. która gdy wszedł do niej mąż, poczęła i porodziła syna.Валла [служанка Рахилина] зачала и родила Иакову сына. И# зачA вaлла рабA рахи1лина и3 роди2 їaкwву сhна. Rdz 30,6 Толк. I rzekła Rachel: Przysądził mi Pan sprawę i wysłuchał głosu mego dając mi syna.” I dlatego dała rnu imię Dan.И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя: Дан. И# речE рахи1ль: суди1 ми бGъ и3 послyша глaса моегw2, и3 дадe ми сhна. Сегw2 рaди прозвA и4мz є3мY дaнъ. Rdz 30,7 Толк. I znowu poczęła Bala, i urodziła drugiego.И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И# зачaтъ є3щE вaлла рабA рахи1лина и3 роди2 сhна вторaго їaкwву. Rdz 30,8 Толк. Przy nim rzekła Rachel: „Zrównał mię Bóg z siostrą moją i przemogłam”; i nazwała go Neftali.И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла. И нарекла ему имя: Неффалим. И# речE рахи1ль: под8s мz бGъ, и3 сравни1хсz съ сестр0ю моeю, и3 возмог0хъ. И# прозвA и4мz є3гw2 нефfалjмъ. Rdz 30,9 Толк. – A poczuwszy Lia, iż przestała rodzić, oddała mężowi sługę swą Zelfę. Gdy ta po poczęciu porodziła syna,Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жену, [и он вошел к ней]. Ви1дэ же лjа, ћкw престA раждaти, и3 взS зeлфу рабY свою2 и3 дадE ю5 їaкwву въ женY: и3 вни1де къ нeй. Rdz 30,10 Толк. rzekła Lia: „Szczęśliwie!” i dlatego dała mu imię Gad.И Зелфа, служанка Лиина, [зачала и] родила Иакову сына. И# зачaтъ зeлфа рабA лjина и3 роди2 їaкwву сhна. Rdz 30,11 Толк. Porodziła też Zelfa drugiego.И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад. И# речE лjа: блaго мнЁ случи1сz. И# наречE и4мz є3мY гaдъ. Rdz 30,12 Толк. И [еще зачала] Зелфа, служанка Лии, [и] родила другого сына Иакову. И# зачaтъ є3щE зeлфа рабA лjина и3 роди2 їaкwву сhна вторaго. Rdz 30,13 Толк. I rzekła Lia: „To na błogosławieństwo moje; błogosławioną bowiem zwać mię będą niewiasty.” I dlatego nazwała go Aser.И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя: Асир. И# речE лjа: блажeна ѓзъ, ћкw ўблажaтъ мS жєны2. И# прозвA и4мz є3мY ґси1ръ. Rdz 30,14 Толк. – A Ruben wyszedłszy czasu żniwa pszenicznego na pole znalazł mandragory, które przyniósł matce swej Lii. I rzekła Rachel: „Daj mi część z mandragor syna twego.”Рувим пошел во время жатвы пшеницы, и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии [сестре своей]: дай мне мандрагоров сына твоего. И$де же руви1мъ въ дeнь жaтвы пшени1цы и3 њбрёте ћблwка мандраг0рwва на п0ли, и3 принесE | къ лjи мaтери своeй. Речe же рахи1ль къ лjи сестрЁ своeй: дaждь ми2 t мандраг0рwвъ сhна твоегw2. Rdz 30,15 Толк. Ona odpowiedziała: „Mało ci się jeszcze zda, żeś mi odwabiła męża, iż jeszcze chcesz zabrać mandragory syna mego?” Rzekła Rachel: „Niechajże śpi z tobą tej nocy za mandragory syna twego.”Но [Лия] сказала ей: неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он ляжет с тобою эту ночь, за мандрагоры сына твоего. Речe же лjа: не дов0льно ли тебЁ, ћкw взzлA є3си2 мyжа моего2; є3дA и3 мандраг0ры сhна моегw2 в0змеши; Речe же рахи1ль: не тaкw: да бyдетъ сеS н0щи съ тоб0ю за мандраг0ры сhна твоегw2. Rdz 30,16 Толк. A gdy się Jakub wracał pod wieczór z pola, wyszła naprzeciw niego Lia i rzekła: „Masz wnijść i do mnie, bom cię zapłatą zjednała sobie za mandragory syna mego.”Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: войди ко мне [сегодня], ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. Пріи1де же їaкwвъ съ п0лz въ вeчеръ, и3 и3зhде лjа во срётеніе є3мY и3 речE: ко мнЁ вни1деши днeсь: наsла бо тS є4смь за мандраг0ры сhна моегw2. И# бhсть съ нeю тоS н0щи. Rdz 30,17 Толк. I spał z nią owej nocy.И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И# послyша бGъ лjю, и3 зачeнши роди2 їaкwву сhна пsтаго. Rdz 30,18 Толк. I wysłuchał Bóg prośby jej, i poczęła, i porodziła piątego syna, i rzekła:И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя: Иссахар [что значит возмездие]. И# речE лjа: дадe ми бGъ мздY мою2, занE дaхъ рабY мою2 мyжу моемY. И# прозвA и4мz є3мY їссахaръ, є4же є4сть мздA. Rdz 30,19 Толк. I znowu poczęła Lia, i porodziła szóstego syna.И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И# зачaтъ є3щE лjа и3 роди2 сhна шестaго їaкwву. Rdz 30,20 Толк. I rzekła: „Uposażył mię Bóg posagiem dobrym. Już i tym razem będzie ze mną małżonek mój, przeto żem mu urodziła sześciu synów.” I dlatego nazwała imię jego Zabulon.И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар; теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя: Завулон. И# речE лjа: даровa ми бGъ дaръ д0бръ въ нн7эшнее врeмz: возлю1битъ мS мyжъ м0й: роди1хъ бо є3мY шeсть сынHвъ. И# прозвA и4мz є3мY завулHнъ. Rdz 30,21 Толк. A po nim urodziła córkę imieniem Dynę.Потом родила дочь и нарекла ей имя: Дина. И# посeмъ роди2 дщeрь, и3 прозвA и4мz є4й дjна. Rdz 30,22 Толк. – Wspomniał też Pan na Rachelę i wysłuchał ją, i otworzył jej żywot.И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Помzнy же бGъ рахи1ль, и3 ўслhша ю5 бGъ, и3 tвeрзе ўтр0бу є3S: Rdz 30,23 Толк. Poczęła tedy i porodziła syna, mówiąc: „Odjął Bóg zelżywość moją.”Она зачала и родила [Иакову] сына, и сказала [Рахиль]: снял Бог позор мой. и3 зачeнши, роди2 їaкwву сhна. И# речE рахи1ль: tS бGъ ўкори1зну мою2. Rdz 30,24 Толк. I nazwała imię jego Józef, mówiąc: „Niech mi przyda Pan drugiego syna.”И нарекла ему имя: Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына. И# наречE и4мz є3мY їHсифъ, глаг0лющи: да придaстъ ми2 бGъ сhна другaго. Rdz 30,25 Толк. A gdy się urodził Józef, rzekł Jakub do teścia swego: „Puść mię, abym się wrócił do ojczyzny i do ziemi mojej.После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и пойду я в свое место, и в свою землю; Бhсть же ћкw роди2 рахи1ль їHсифа, речE їaкwвъ лавaну: tпусти1 мz, да и3дY на мёсто моE и3 въ зeмлю мою2: Rdz 30,26 Толк. Daj mi żony i dzieci moje, za którem ci służył, abym odszedł; ty znasz posługę moją którą ci służyłem.”отдай [мне] жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. tдaждь ми2 жєны2 мо‰ и3 дёти мо‰, и4хже рaди раб0тахъ тебЁ, да tидY: тh бо вёси раб0ту, ю4же раб0тахъ ти2. Rdz 30,27 Толк. Rzekł mu Laban: „Niechaj znajdę łaskę przed obliczem twoim! Ze skutków poznałem, iż mi błogosławił Bóg dla ciebie.И сказал ему Лаван: о, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. Речe же є3мY лавaнъ: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю: ўсмотри1хъ бо, ћкw блгcви1 мz бGъ пришeствіемъ твои1мъ: Rdz 30,28 Толк. Ustanów zapłatę twoją, którą ci mam dać.”И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам [тебе]. раздэли2 мздY свою2 ў менє2, и3 дaмъ ти2. Rdz 30,29 Толк. A on odpowiedział: „Ty wiesz, jak ci służyłem i jak wielka była w rękach moich majętność twoja.И сказал ему [Иаков]: ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне; Речe же їaкwвъ: ты2 вёси, ±же раб0тахъ тебЁ, и3 коли1кw бЁ скотA твоегw2 ў менє2: Rdz 30,30 Толк. Małoś miał pierwej, nimem przyszedł do ciebie, a teraz stałeś się bogatym i błogosławił ci Pan za przyjściem moim. Słuszna tedy rzecz jest, abym też kiedy i swój dom opatrzył.”ибо мало было у тебя до меня, а стало много; Господь благословил тебя с приходом моим; когда же я буду работать для своего дома? мaлw бо бЁ є3ли1кw твоегw2 ў менє2 и3 возрастE во мн0жество: и3 блгcви1 тz гDь пришeствіемъ мои1мъ: нн7э u5бо когдA сотворю2 и3 ѓзъ себЁ д0мъ; Rdz 30,31 Толк. I rzekł Laban: „Cóż ci mam dać?” A on rzekł: „Nie chcę nic, ale jeśli uczynisz, czego żądam, będę jeszcze pasł i strzegł bydła twego.И сказал [ему Лаван]: что дать тебе? Иаков сказал [ему]: не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. И# речE къ немY лавaнъ: чт0 ти дaмъ; Речe же є3мY їaкwвъ: не дaси ми2 ничт0же: ѓще сотвори1ши ми2 глаг0лъ сeй, пaки пасти2 и4мамъ џвцы тво‰, и3 сохраню2: Rdz 30,32 Толк. Obejdź wszystkie trzody swoje i odłącz wszystkie owce pstre i nakrapianej wełny; a cokolwiek płowego, plamistego i pstrego będzie tak między owcami jak i między kozami, będzie zapłatą moją.Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих; отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне [и будет мой]. њб8иди2 вс‰ џвцы тво‰ нн7э и3 разлучи2 tтyду всsкую џвцу пелeсую во nвцaхъ, и3 всsку бэловaтую и3 пeструю въ козaхъ, бyдетъ ми2 мздA (и3 бyдетъ моE): Rdz 30,33 Толк. I odpowie mi jutro prawość moja, kiedy umowy czas przyjdzie przed tobą; a wszystko, co nie będzie pstre ani plamiste, ani płowe tak między owcami jak i kozami, o złodziejstwo pomawiać mnie będzie.”И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденое это у меня. и3 послyшаетъ менE прaвда моS во ќтрешній дeнь, ћкw є4сть мздA моS пред8 тоб0ю: всE є4же ѓще не бyдетъ пестро2 и3 бэловaтое въ козaхъ, и3 пелeсо во nвцaхъ, за ўкрaденое бyдетъ мн0ю. Rdz 30,34 Толк. I rzekł Laban: „Wdzięcznie przyjmuję, czego żądasz.”Лаван сказал [ему]: хорошо, пусть будет по твоему слову. Речe же є3мY лавaнъ: бyди по словеси2 твоемY. Rdz 30,35 Толк. I odłączył owego dnia kozy i owce, i barany pstre i plamiste, a wszystką trzodę jednostajnej barwy, to jest białej albo czarnej wełny, oddał w ręce synom swoim.И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим; И# разлучи2 въ т0й дeнь козлы2 пє1стрыz и3 бэлов†тыz, и3 вс‰ к0зы пє1стрыz и3 бэлwвaтыz, и3 всE є4же бЁ пелeсо во nвцaхъ, и3 всE є4же бsше бёлое въ ни1хъ: и3 дадE въ рyцэ сынHмъ свои6мъ: Rdz 30,36 Толк. I uczynił odstęp na trzy dni drogi między sobą, a między zięciem, który pasł inne trzody jego.и назначил расстояние между собою и между Иаковом на три дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. и3 разстaви путeмъ трeхъ днjй, и3 междY и4ми и3 междY їaкwвомъ: їaкwвъ же пасsше џвцы лавaнwвы њстaвшыzсz. Rdz 30,37 Толк. – Jakub tedy nabrawszy zielonych prętów topolowych i migdałowych, i jaworowych, obłupał je miejscami; a po oddarciu kory, w miejscach, które były obdarte, pokazała się białość, owe zaś, które były całe, pozostały zielone, i tym sposobem stała się barwa odmienna.И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них [Иаков] белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, Взs же їaкwвъ себЁ жeзлъ стmракjновъ зелeный, и3 nрёховъ, и3 ћворовый: и3 њстрогA | їaкwвъ пестрeніемъ бёлымъ, сострогaz корY: kвлsшесz же на жезлaхъ бёлое, є4же њстрогA, пестро2. Rdz 30,38 Толк. I nakładł ich do koryt, gdzie lano wodę, aby trzody przyszedłszy pić miały przed oczyma pręty, i patrząc na nie poczynały.и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И# положи2 жезлы2, ±же њстрогA, въ пои1льныхъ корhтэхъ воды2: да є3гдA пріи1дутъ џвцы пи1ти, пред8 жезлы6 пришeдшымъ и5мъ пи1ти, зачнyтъ џвцы по жезлHмъ: Rdz 30,39 Толк. I stało się że owce w samym zagrzaniu złączenia patrzyły na pręty i rodziły plamiste i pstre, i różną barwą nakrapiane.И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. и3 зачинaху џвцы по жезлHмъ, и3 раждaху џвцы бэлwвaтыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz. Rdz 30,40 Толк. I oddzielił Jakub stado, i kładł pręty w koryta przed oczy baranów; a wszystkie białe i czarne były Labanowe, inne zaś wszystkie Jakubowe, i były oddzielone między sobą trzody.И отделял Иаков ягнят и ставил скот лицем к пестрому и всему черному скоту Лаванову; и держал свои стада особо и не ставил их вместе со скотом Лавана. Ѓгницы же разлучи2 їaкwвъ и3 постaви прsмw nвцaмъ nвнA бэловaтаго, и3 всsкое пeстрое во ѓгнцахъ: и3 разлучи2 себЁ стадA по себЁ, и3 не смэси2 си1хъ со nвцaми лавaновыми. Rdz 30,41 Толк. Gdy tedy pierwsze przypuszczenie do owiec bywało, kładł Jakub pręty w koryta wód przed oczy baranów i owiec, aby patrząc na nie poczynały; ale kiedy późne przypuszczanie było i poczęcie poślednie, nie kładł ich.Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. Бhсть же во врeмz, въ нeже зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, положи2 їaкwвъ жезлы2 пред8 nвцaми въ корhтэхъ, є4же зачинaти и5мъ по жезлHмъ: Rdz 30,42 Толк. I dostały się te, które były późne, Labanowi, a wczesne Jakubowi.А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. є3гдa же раждaху џвцы, не полагaше: бhша же неназнамен†ныz лавaнwвы, ґ знамен†ныz ї†кwвли. Rdz 30,43 Толк. I wzbogacił się ów człowiek niezmiernie, i miał wiele trzód, służebnic i sług, wielbłądów i osłów.И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота [и крупного скота], и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.И# разбогатЁ человёкъ ѕэлw2 ѕэлw2: и3 бhша є3мY ск0ти мн0зи, и3 вол0ве, и3 раби2, и3 рабы6ни, и3 вельблю1ды, и3 nслы2.Rdz 31Rdz 31,1 Толк. Ale gdy usłyszał słowa synów Labanowych, mówiących: „Pobrał Jakub wszystko, co miał ojciec nasz, i z jego majętności wzbogaciwszy się stał się znacznym”;И услышал [Иаков] слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. Слhша же їaкwвъ словесA сынHвъ лавaновыхъ, глаг0лющихъ: взS їaкwвъ вс‰ ±же nтцA нaшегw, и3 t сyщихъ nтцA нaшегw сотвори2 всю2 слaву сію2. Rdz 31,2 Толк. i gdy nadto obaczył, że oblicze Labanowe nie było dla niego jak wczoraj i dziś trzeci dzień;И увидел Иаков лице Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И# ви1дэ їaкwвъ лицE лавaне, и3 сE не бsше къ немY, ћкw вчерA и3 трeтіzгw днE. Rdz 31,3 Толк. a najwięcej, ponieważ mu Pan mówił: „Wróć się do ziemi ojców twoich i do rodziny twojej, a będę z tobą”:И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою. Речe же гDь ко їaкwву: возврати1сz въ зeмлю nтцA твоегw2 и3 въ р0дъ тв0й, и3 бyду съ тоб0ю. Rdz 31,4 Толк. posłał i wezwał Rachelę i Lię na pole, gdzie pasł trzody, i rzekł im:И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего, Послaвъ же їaкwвъ, призвA лjю и3 рахи1ль на п0ле, и3дёже бsху стадA, Rdz 31,5 Толк. „Widzę, że oblicze ojca waszego nie jest dla mnie jak wczoraj i dziś trzeci dzień; lecz Bóg ojca mego był ze mną.и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня; но Бог отца моего был со мною; и3 речE и5мъ: ви1жду ѓзъ лицE nтцA вaшегw, ћкw нёсть ко мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: бGъ же nтцA моегw2 бЁ со мн0ю: Rdz 31,6 Толк. I same wiecie, żem ze wszystkich sił moich służył ojcu waszemu.вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, и3 вы2 сaми вёсте, ћкw всeю си1лою моeю раб0тахъ nтцY вaшему: Rdz 31,7 Толк. Ale ojciec wasz oszukał mię i odmieniał zapłatę moją po dziesięćkroć; a przecież nie dopuścił mu Bóg, aby mi szkodził.а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло. nтeцъ же вaшъ њби1дэ мS и3 и3змэни2 мздY мою2 десzти2 ѓгнцєвъ, но не дадE є3мY бGъ ѕлA сотвори1ти мнЁ. Rdz 31,8 Толк. Jeśli kiedy rzekł: „Pstre będą zapłatą twoją,” wszystkie owce rodziły pstre przypłodki; kiedy zaś mówił przeciwnie: „Białe wszystkie weźmiesz w zapłacie,” wszystkie trzody rodziły białe.Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. Ѓще си1це речeтъ: пє1стрыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы пє1стрыz. Ѓще же речeтъ: бBлыz, бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы бBлыz. Rdz 31,9 Толк. I odjął Bóg wszystek dobytek ojca waszego, a dał mnie.И отнял Бог [весь] скот у отца вашего и дал [его] мне. И# tS бGъ вс‰ скоты2 nтцA вaшегw и3 дадE | мнЁ. Rdz 31,10 Толк. Gdy bowiem czas poczynania owiec przyszedł, podniosłem oczy swe: i widziałem przez sen, że samce, wstępujące na samice, były pstre i plamiste, i rozmaitej barwy.Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец] пестрые, с крапинами и пятнами. И# бhсть є3гдA зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлющz, и3 ви1дэхъ nчи1ма мои1ма во снЁ: и3 сE, козлы2 и3 nвны2 восходsще бsху на џвцы и3 к0зы, бэлов†тыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz. Rdz 31,11 Толк. I rzekł Anioł Boży we śnie. do mnie: „Jakubie!” A jam odpowiedział: „Oto jestem!”Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я. И# речe ми ѓгGлъ б9ій во снЁ: їaкwве. Ѓзъ же рёхъ: чт0 є3сть; Rdz 31,12 Толк. I rzekł: „Podnieś oczy twoje a obacz, jak wszystkie samce, wstępujące na samice, są pstre, plamiste i nakrapiane; bom widział wszystko, co ci Laban uczynił.Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец], пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою; И# речE: воззри2 nчи1ма твои1ма и3 ви1ждь козлы2 и3 nвны2 восходsщыz на џвцы и3 к0зы, бBлыz и3 пє1стрыz и3 пепелови6дныz пє1стрыz: ви1дэхъ бо, є3ли6ка тебЁ лавaнъ твори1тъ: Rdz 31,13 Толк. Jam-ci jest Bóg z Betel, gdzieś namaścił kamień i złożyłeś mi ślub. Teraz tedy wstań i wynijdź z tej ziemi a wróć się do ziemi narodzenia twego.”Я Бог [явившийся тебе] в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей [и Я буду с тобою]. ѓзъ є4смь бGъ kви1выйсz тебЁ на мёстэ б9іи, и3дёже помaзалъ ми2 є3си2 тaмw ст0лпъ, и3 њбэтовaлъ ми2 є3си2 тaмw њбётъ: нн7э u5бо востaни и3 и3зhди t земли2 сеS, и3 и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 бyду съ тоб0ю. Rdz 31,14 Толк. -I odpowiedziały Rachel i Lia: „Czyż jeszcze mamy jaką cząstkę w majętności i w dziedzictwie domu ojca naszego?Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? И# tвэщ†вши рахи1ль и3 лjа, рек0стэ є3мY: є3дA є4сть нaмъ є3щE чaсть и3ли2 наслёдіе въ домY nтцA нaшегw; Rdz 31,15 Толк. Czyż nas za obce nie poczytał i sprzedał, i zjadł zapłatę naszą?не за чужих ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро наше; не ћкw ли чужhz вмэни1хомсz є3мY; продадe бо нaсъ и3 снэдE снёдію сребро2 нaше: Rdz 31,16 Толк. Ale Bóg odjął majętności ojca naszego i oddał je nam i synom naszym; a tak uczyń wszystko, co ci Bóg przykazał.”посему все [имение и] богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай все, что Бог сказал тебе. всE богaтство и3 слaва, ю4же tS бGъ t nтцA нaшегw, нaмъ бyдетъ и3 чaдwмъ нaшымъ: нн7э u5бо, є3ли6ка тебЁ речE бGъ, твори2. Rdz 31,17 Толк. – Wstał tedy Jakub i wsadziwszy dzieci i żony swe na wielbłądy odszedł.И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, Востaвъ же їaкwвъ, взS жєны2 сво‰ и3 дёти сво‰ на вельблю1ды, Rdz 31,18 Толк. I zabrał wszystką majętność swoją i trzody, i co jeno w Mezopotamii nabył, idąc do Izaaka, ojca swego, do ziemi Chananejskiej.и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, [и все свое,] чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. и3 забрA вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ стzж†ніz, ±же притzжA въ месопотaміи, и3 вс‰ сво‰, є4же tити2 ко їсаaку nтцY своемY въ зeмлю ханаaнскую. Rdz 31,19 Толк. Na ten czas poszedł był Laban strzyc owce, a Rachel ukradła bałwany ojca swego.И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Лавaнъ же tи1де њстрищи2 џвцы сво‰: ўкрaде же рахи1ль јдwлы nтцA своегw2. Rdz 31,20 Толк. A Jakub nie chciał oznajmić teściowi swemu, że uciekał.Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. Ўтаи1 же їaкwвъ t лавaна сЂріна, не повёдати є3мY, ћкw ўх0дитъ, Rdz 31,21 Толк. A gdy poszedł, tak samo jak i wszystko, do czego miał prawo, i przeprawiwszy się przez rzekę ciągnął ku górze Galaad,И ушел со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. и3 tбэжE сaмъ, и3 вс‰ ±же є3гw2, и3 прeйде рэкY, и3 взhде на горY галаaдъ. Rdz 31,22 Толк. dano znać dnia trzeciego Labanowi, że Jakub uciekł.На третий день сказали Лавану [Арамеянину], что Иаков ушел. Повёдасz же лавaну сЂріну въ трeтій дeнь, ћкw бэжA їaкwвъ: Rdz 31,23 Толк. On tedy wziąwszy braci swych, gonił go przez siedem dni i doścignął go na górze Galaad.Тогда он взял с собою [сынов и] родственников своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад. и3 пои1мъ сhны и3 брaтію свою2 съ соб0ю, гнA в8слёдъ є3гw2 путeмъ сeдмь днjй: и3 дости1же є3го2 на горЁ галаaдъ. Rdz 31,24 Толк. I widział we śnie Boga mówiącego do siebie: „Strzeż się, abyś nic przykrego nie mówił przeciw Jakubowi.”И пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. Пріи1де же бGъ къ лавaну сЂріну н0щію во снЁ и3 речE є3мY: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†. Rdz 31,25 Толк. I już był Jakub rozbił namiot na górze, gdy go tamten dogonił z braćmi swymi i na tejże górze Galaad rozbił namiot.И догнал Лаван Иакова; Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И# пости1же лавaнъ їaкwва: їaкwвъ же постaви кyщу свою2 на горЁ: лавaнъ же разстaви брaтію свою2 на горЁ галаaдъ. Rdz 31,26 Толк. – I rzekł do Jakuba: „Czemuś tak uczynił, żeś tajemnie zabrał córki moje jakby mieczem pojmane?И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей моих, как плененных оружием? Речe же лавaнъ їaкwву: что2 сотвори1лъ є3си2; вскyю тaйнw ўшeлъ є3си2 и3 њкрaлъ є3си2 мS, и3 tвeлъ дщє1ри мо‰, ћкw плBнницы nрyжіемъ; Rdz 31,27 Толк. Czemuś bez wiedzy mojej chciał uciec, a nie chciałeś mi dać znać, żebym cię był odprowadził z weselem i z pieśniami, i z bębnami, i z cytrami?зачем ты убежал тайно, и укрылся от меня, и не сказал мне? я отпустил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и с гуслями; и3 ѓще бы ми2 повёдалъ є3си2, tпусти1лъ бhхъ тS съ весeліемъ и3 съ мусікjею, и3 тmмп†ны и3 гyсльми: Rdz 31,28 Толк. Nie dopuściłeś, abym pocałował synów moich i córki! Głupioś uczynił!ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих; безрассудно ты сделал. и3 не спод0бихсz цэловaти дэтeй мои1хъ и3 дщeрей мои1хъ: нн7э же несмhсленнw сотвори1лъ є3си2: Rdz 31,29 Толк. A teraz wprawdzie mogłaby ręka moja złem oddać, ale Bóg ojca waszego wczoraj mi rzekł: „Strzeż się, abyś nie mówił przeciw Jakubowi nic przykrego.”Есть в руке моей сила сделать вам зло; но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. и3 нн7э рукA моS м0жетъ њѕл0бити тS. Но бGъ nтцA твоегw2 вчерA речE ко мнЁ, гlz: блюди2 себE, да не когдA возглаг0леши ко їaкwву ѕл†. Rdz 31,30 Толк. Niech i tak będzie! Chciało ci się jechać do swoich i pragnąłeś domu ojca twego; ale czemużeś pokradł bogów moich?Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего, - зачем ты украл богов моих? Нн7э u5бо tшeлъ є3си2: желaніемъ бо возжелaлъ є3си2 tити2 въ д0мъ nтцA твоегw2: вскyю ўкрaлъ є3си2 б0ги мо‰; Rdz 31,31 Толк. – Odpowiedział Jakub: „Żem odjechał bez twojej wiedzy, to bałem się, byś mi przemocą nie odebrał córek twoich.Иаков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих [и всего моего]. Tвэщaвъ же їaкwвъ речE къ лавaну: понeже ўбоsхсz: рёхъ бо, да не кaкw tи1меши дщє1ри тво‰ t менє2, и3 вс‰ мо‰. Rdz 31,32 Толк. A iż mię o złodziejstwo pomawiasz: u kogokolwiek znajdziesz bogów swoich, niech zabity będzie przed braćmi naszymi. Szukaj, cokolwiek twego u mnie znajdziesz, to weźmij.” To mówiąc nie wiedział, że Rachel ukradła bałwany.[И сказал Иаков:] у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив; при родственниках наших узнавай, что [есть твоего] у меня, и возьми себе. [Но он ничего у него не узнал.] Иаков не знал, что Рахиль [жена его] украла их. И# речE їaкwвъ: ў негHже ѓще њбрsщеши б0ги тво‰, да не бyдетъ жи1въ пред8 брaтіею нaшею: ўзнавaй, что2 є4сть твоегw2 ў менє2, и3 возми2. И# не познA ў негw2 ничт0же: не вёдzше же їaкwвъ, ћкw рахи1ль женA є3гw2 ўкрaде |. Rdz 31,33 Толк. Wszedłszy tedy Laban do namiotu Jakuba i Lii, i obu służebnic, nie znalazł.И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, [и обыскивал,] но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Вшeдъ же лавaнъ, њб8искA въ кyщи лjинэ, и3 не њбрёте. И# и3зhде и3з8 кyщи лjины, и3 њб8искA кyщу їaкwвлю и3 въ кyщи двои1хъ рабhнь, и3 не њбрёте. Вни1де же и3 въ кyщу рахи1лину. Rdz 31,34 Толк. A gdy wchodził do namiotu Racheli, ona spiesznie skryła bałwany pod mierzwę wielbłądową i siadła na niej; a gdy on wszystek namiot przeszukał i nic nie znalazł, rzekła mu:Рахиль же взяла идолов, и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер; но не нашел. Рахи1ль же взS јдwлы и3 положи2 w4ныz под8 сэдло2 вельблю1же и3 сёде на ни1хъ, Rdz 31,35 Толк. „Niech się nie gniewa pan mój, że nie mogę przed tobą powstać, bo teraz na mnie przypadło, co bywa u niewiast.” I tak została oszukana pilność szukającego.Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И [Лаван] искал [во всем шатре], но не нашел идолов. и3 речE nтцY своемY: не и3мёй себЁ тsжкw, господи1не: не могY востaти пред8 тоб0ю, ћкw њбы6чнаz жє1нскаz ми2 сyть. И#скa же лавaнъ по всeй кyщи, и3 не њбрёте јдwлwвъ. Rdz 31,36 Толк. – A Jakub wybuchnął gniewem i łając rzekł: „Dla jakiej winy mojej i dla jakiego grzechu mego z taką zapalczywością goniłeś za mną, i przeszukałeś wszystek sprzęt mój?Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Разгнёвасz же їaкwвъ и3 прsшесz съ лавaномъ. Tвэщaвъ же їaкwвъ речE лавaну: кaz непрaвда моS; и3 кjй грёхъ м0й, ћкw погнaлъ є3си2 в8слёдъ менє2, Rdz 31,37 Толк. Cóżeś znalazł ze wszystkiej majętności domu twego? Połóż tu przed braćmi moimi i przed braćmi twoimi i niech rozsądzą między mną a tobą!ты осмотрел у меня все вещи [в доме моем], что нашел ты из всех вещей твоего дома? покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими; пусть они рассудят между нами обоими. и3 ћкw њб8искaлъ є3си2 вс‰ сосyды д0му моегw2; что2 њбрёлъ є3си2 t всёхъ сосyдwвъ д0му твоегw2; положи2 здЁ пред8 брaтіею твоeю и3 брaтіею моeю, и3 да разсyдzтъ междY nбёма нaма: Rdz 31,38 Толк. I potom przez dwadzieścia lat był z tobą? Owce twoje i kozy nie były me płodne, nie jadłem baranów trzody twojej anim ci pokazywał,Вот, двадцать лет я был у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овнов стада твоего я не ел; сE, двaдесzть лётъ ѓзъ є4смь съ тоб0ю: џвцы тво‰ и3 к0зы тво‰ не бhша без8 плодA: nвнHвъ nвeцъ твои1хъ не поzд0хъ: Rdz 31,39 Толк. co było porwane od zwierza; jam wszystką szkodę nagradzał, cokolwiek przez kradzież ginęło, na mnieś dochodził.растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало; ѕвэроsдины не принес0хъ къ тебЁ: ѓзъ воздаsхъ тебЁ t менє2 самaгw татбины6 дєннhz и3 татбины6 нwщнhz: Rdz 31,40 Толк. We dnie i w nocy cierpiałem gorąco i zimno, i sen uciekał od oczu moich.я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. бhхъ во дни2 жег0мь зн0емъ, и3 стyденію въ нощи2, и3 tхождaше с0нъ t џчію моє1ю: Rdz 31,41 Толк. I takem ci przez dwadzieścia lat w domu twym służył: czternaście za córki, a sześć za trzody twoje. Odmieniałeś też po dziesięćkroć zapłatę moją.Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. сE, мнЁ двaдесzть лётъ ѓзъ є4смь въ домY твоeмъ, раб0тахъ тебЁ четыренaдесzть лётъ двyхъ рaди дщeрей твои1хъ и3 шeсть лётъ за џвцы тво‰, и3 преwби1дэлъ є3си2 мздY мою2 десzтію2 ѓгницами: Rdz 31,42 Толк. Gdyby Bóg ojca mego Abrahama i bojaźń Izaaka nie była przy mnie, snadźbyś mię był teraz puścił nagiego; na utrapienie moje i na pracę rąk moich wejrzał Bóg i przyganił ci wczoraj.”Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера. ѓще не бы2 бGъ nтцA моегw2 ґвраaма, и3 стрaхъ їсаaка бhлъ мнЁ, нн7э тщA tпусти1лъ бы мS є3си2: смирeніе моE и3 трyдъ рукY моє1ю ўви1дэ бGъ, и3 њбличи1 тz вчерA. Rdz 31,43 Толк. – Odpowiedział mu Laban: „Córki moje i synowie, i trzody twoje, i wszystko to, co widzisz, moje jest. Cóż mogę uczynić synom i wnukom moim?И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери - мои дочери; дети - мои дети; скот - мой скот, и все, что ты видишь, это мое: могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими? Tвэщaвъ же лавaнъ, речE ко їaкwву: дщє1ри дщє1ри мо‰ и3 сhнове сhнове мои2, и3 ск0ти ск0ти мои2, и3 вс‰ є3ли6ка ты2 ви1диши мо‰ сyть и3 дщeрей мои1хъ: что2 сотворю2 и5мъ днeсь, и3ли2 чaдwмъ и4хъ, ±же роди1ста; Rdz 31,44 Толк. Pójdźże tedy i uczyńmy przymierze, aby było na świadectwo między mną, a tobą.”Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. [При сем Иаков сказал ему: вот, с нами нет никого; смотри, Бог свидетель между мною и тобою.] нн7э ќбw грzди2, завэщaимъ завётъ ѓзъ и3 ты2: и3 бyдетъ во свидётельство междY мн0ю и3 тоб0ю. Речe же є3мY їaкwвъ: сE, никт0же съ нaми є4сть: ви1ждь, бGъ свидётель междY мн0ю и3 тоб0ю. Rdz 31,45 Толк. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go na znak i rzekł braciom swoim:И взял Иаков камень и поставил его памятником. И# взeмъ їaкwвъ кaмень, постaви є3го2 въ ст0лпъ. Rdz 31,46 Толк. „Nanoście kamieni.” Nanosili tedy i uczynili kopiec, i jedli na nim:И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.] Речe же їaкwвъ брaтіи своeй: собери1те кaменіе. И# собрaша кaменіе и3 сотвори1ша х0лмъ: и3 kд0ша, и3 пи1ша тaмw на холмЁ. Речe же є3мY лавaнъ: х0лмъ сeй свидётельствуетъ междY мн0ю и3 тоб0ю днeсь. Rdz 31,47 Толк. I nazwał go Laban Kopcem Świadka, a Jakub Stosem Świadectwa, obaj według właściwości języka swego.И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом. И# прозвA є3го2 лавaнъ х0лмъ свидётельства: їaкwвъ же прозвA х0лмъ свидётель. Rdz 31,48 Толк. I rzekł Laban: „Kopiec ten będzie dzisiaj świadkiem między mną, a tobą.” I dlatego nadano mu imię Galaad, to jest kopiec świadka.И сказал Лаван [Иакову]: сегодня этот холм [и памятник, который я поставил,] между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя: Галаад, Речe же лавaнъ ко їaкwву: сE, х0лмъ сeй и3 ст0лпъ, є3г0же постaвихъ междY мн0ю и3 тоб0ю, свидётельствуетъ х0лмъ сeй и3 свидётельствуетъ ст0лпъ сeй: сегw2 рaди прозвaсz и4мz х0лмъ свидётельствуетъ, Rdz 31,49 Толк. „Niechaj widzi i sądzi Pan między nami, gdy odejdziemy od siebie.также: Мицпа, оттого, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга; и3 видёніе, є4же речE: да ви1дитъ бGъ междY мн0ю и3 тоб0ю, ћкw tи1демъ дрyгъ t дрyга: Rdz 31,50 Толк. Jeśli będziesz trapił córki moje i jeśli pojmiesz inne żony prócz nich, nie masz tu innego świadka mowy naszej oprócz Boga, który obecny jest i patrzy.”если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, [который бы видел,] но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. ѓще смири1ши дщє1ри мо‰, ѓще п0ймеши жєны2 над8 дщє1ри мо‰, ви1ждь, никт0же съ нaми є4сть ви1дzй: бGъ свидётель междY мн0ю и3 междY тоб0ю. Rdz 31,51 Толк. I rzekł znowu do Jakuba: „Oto kopiec ten i kamień, który postawiłem między mną a tobą.И сказал Лаван Иакову: вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою; И# речE лавaнъ їaкwву: сE, х0лмъ сeй свидётель и3 ст0лпъ сeй: Rdz 31,52 Толк. Świadkiem będzie kopiec ten, mówię, i kamień niech będzie na świadectwo, jeślibym albo ja go przeszedł idąc do ciebie, albo ty byś go przekroczył w złej myśli przeciwko mnie.этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник, для зла; ѓще бо ѓзъ не прейдY къ тебЁ, нижE ты2 да прeйдеши ко мнЁ холмA сегw2 и3 столпA сегw2 со ѕл0бою: Rdz 31,53 Толк. Bóg Abrahama i Bóg Nachora niech rozsądzi między nami, Bóg ojca ich.” Przysiągł tedy Jakub przez bojaźń ojca swego Izaaka.Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. бGъ ґвраaмль и3 бGъ нахHровъ да сyдитъ междY нaма. И# клsсz їaкwвъ стрaхомъ nтцA своегw2 їсаaка, Rdz 31,54 Толк. I złożywszy ofiary na górze wezwał braci swoich, aby jedli chleb. A oni jedli i zostali tam.И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб; и они ели хлеб [и пили] и ночевали на горе. и3 пожрE їaкwвъ жeртву на горЁ и3 воззвA брaтію свою2: kд0ша же и3 пи1ша и3 спaша на горЁ. Rdz 31,55 Толк. Laban zaś wstawszy ze świtem, pocałował synów i córki swe, i błogosławił im; i wrócił się na miejsce swoje.И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел и возвратился Лаван в свое место.Востaвъ же лавaнъ заyтра, лобызA сhны и3 дщє1ри сво‰ и3 благослови2 |: и3 возврати1всz лавaнъ, tи1де на мёсто своE.Rdz 32Rdz 32,1 Толк. Jakub też szedł zaczętą drogą, i spotkali go aniołowie Boży.А Иаков пошел путем своим. [И, взглянув, увидел ополчение Божие ополчившееся.] И встретили его Ангелы Божии. И# їaкwвъ и4де въ пyть св0й. И# воззрёвъ ви1дэ п0лкъ б9ій воwполчи1вшійсz: и3 срэт0ша є3го2 ѓгGли б9іи. Rdz 32,2 Толк. Ujrzawszy ich rzekł: „Obóz to Boży” i nazwał imię miejsca owego Mahanaim, to jest Obóz.Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим. Речe же їaкwвъ, є3гдA ви1дэ и5хъ: п0лкъ б9ій сeй. И# прозвA и4мz мёсту томY полки2. Rdz 32,3 Толк. Posłał też i posłów przed sobą do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom, i przykazał im mówiąc:И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, Послa же їaкwвъ послы2 пред8 соб0ю ко и3сavу брaту своемY въ зeмлю сиjръ, въ странY є3дHмъ, Rdz 32,4 Толк. „Tak rzeczecie panu memu Ezawowi: „To mówi brat twój Jakub: U Labana byłem gościem i mieszkałem aż do dzisiejszego dnia.и приказал им, сказав: так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил доныне; и3 заповёда и5мъ глаг0лz: тaкw рцhте господи1ну моемY и3сavу: тaкw глаг0летъ рaбъ тв0й їaкwвъ: ў лавaна њбитaхъ и3 ўмeдлихъ дaже до нн7э: Rdz 32,5 Толк. Mam woły i osły, i owce, i sługi, i służebnice; i ślę teraz poselstwo do pana mego, abym znalazł łaskę przed obliczem twoim.”и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я послал известить о себе господина моего [Исава], дабы приобрести [рабу твоему] благоволение пред очами твоими. и3 бhша ми2 вол0ве и3 nслы2 и3 џвцы, и3 раби2 и3 рабы6ни: и3 послaхъ повёдати господи1ну моемY и3сavу, дабы2 њбрёлъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю. Rdz 32,6 Толк. – I wrócili się posłowie do Jakuba, mówiąc: „Przyszliśmy do Ezawa, brata twego, a oto pospiesza na twe spotkanie z czterystu mężami.”И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. И# возврати1шасz послы2 ко їaкwву, глаг0люще: ходи1хомъ ко брaту твоемY и3сavу, и3 сE, сaмъ и4детъ во срётеніе тебЁ, и3 четhриста мужeй съ ни1мъ. Rdz 32,7 Толк. Zląkł się Jakub bardzo i przestraszony, rozdzielił lud, który z nim był, także trzody i owce, i woły, i wielbłądy na dwa hufce, mówiąc:Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана. Ўбоsсz же їaкwвъ ѕэлw2 и3 въ недоумёніи бЁ: и3 раздэли2 лю1ди сyщыz съ соб0ю, и3 волы2 и3 вельблю1ды и3 џвцы на двA полк†, Rdz 32,8 Толк. „Jeśli przyjdzie Ezaw do jednego hufca, a porazi go, tedy hufiec drugi, który zostanie, będzie zachowany.”И сказал [Иаков]: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. и3 речE їaкwвъ: ѓще пріи1детъ и3сavъ на є3ди1нъ п0лкъ и3 и3зсэчeтъ и5, бyдетъ вторhй п0лкъ во спасeніи. Rdz 32,9 Толк. – I rzekł Jakub: „Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, któryś mi rzekł: Wróć się do ziemi twojej i na miejsce narodzenia twego, a uczynię ci dobrze:И сказал Иаков: Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи [Боже], сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и Я буду благотворить тебе! Речe же їaкwвъ: бGъ nтцA моегw2 ґвраaма и3 бGъ nтцA моегw2 їсаaка, гDи б9е, ты2 рекjй ми2: и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 блaго тебЁ сотворю2: Rdz 32,10 Толк. mniejszy jestem niż wszelkie zmiłowanie twoje i wierność twoja, którejś dochował słudze twemu. O łasce mojej przeszedłem ten Jordan, a teraz z dwoma hufcami się wracam.Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. довлёетъ ми2 t всеS прaвды и3 t всеS и4стины, ю4же сотвори1лъ є3си2 рабY твоемY: съ жезл0мъ бо си1мъ преид0хъ їoрдaнъ сeй, нн7э же бёхъ въ двA полк†: Rdz 32,11 Толк. Wybaw mię z ręki brata mego Ezawa, bo się go bardzo boję, by snadź przyszedłszy nie pobił matki z synami.Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми. и3зми1 мz t руки2 брaта моегw2, t руки2 и3сavа: ћкw бою1сz ѓзъ є3гw2, да не когдA пришeдъ ўбіeтъ мS и3 мaтерь съ чaды: Rdz 32,12 Толк. Tyś rzekł, że mi będziesz dobrze czynił i rozmnożysz potomstwo moje jak piasek morski, który dla mnóstwa zliczony być nie może.”Ты сказал: Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. тh же рeклъ є3си2: блaго тебЁ сотворю2 и3 положY сёмz твоE ћкw пес0къ морскjй, и4же не и3зочтeтсz t мн0жества. Rdz 32,13 Толк. – A gdy tam przespał owej nocy, oddzielił z tego, co miał, dary Ezawowi, bratu swemu:И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, [и послал] в подарок Исаву, брату своему: И# спA тaмw н0щи тоS, и3 взS, ±же и3мsше дaры, и3 послA и3сavу брaту своемY: Rdz 32,14 Толк. kóz dwieście, kozłów dwadzieścia, owiec dwieście i baranów dwadzieścia, двести коз, двадцать козлов, двести овец, двадцать овнов, к0зъ двёсти, козлHвъ двaдесzть, nвeцъ двёсти, nвнHвъ двaдесzть, Rdz 32,15 Толк. wielbłądzic źrebnych ze źrebiętami ich trzydzieści, krów czterdzieści i byków dwadzieścia, oślic dwadzieścia i ośląt ich dziesięć;тридцать верблюдиц дойных с жеребятами их, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов. вельблю1дwвъ дойнhхъ, и3 жребsтъ и4хъ три1десzть, волHвъ четhредесzть, ю3нцHвъ дeсzть, nслHвъ двaдесzть и3 жребsтъ дeсzть: Rdz 32,16 Толк. i posłał przez sług swoich, każdą trzodę z osobna, i rzekł sługom swoim: „Idźcie przede mną, a niech będzie odstęp między stadem a stadem.”И дал в руки рабам своим каждое стадо особо и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. и3 дадE и5хъ рабHмъ свои6мъ, (к0еждо) стaдо њс0бw, и3 речE рабHмъ свои6мъ: и3ди1те предо мн0ю, и3 разстоsніе твори1те междY стaдомъ и3 стaдомъ. Rdz 32,17 Толк. I przykazał pierwszemu, mówiąc: „Jeśli spotkasz brata mego Ezawa, a zapyta cię: „Czyjeś ty?” albo: „Dokąd idziesz?” albo: „Czyje to, co poganiasz?”И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты? и куда идешь? и чье это стадо [идет] пред тобою? И# заповёда пeрвому глаг0лz: ѓще тS срsщетъ и3сavъ брaтъ м0й и3 вопр0ситъ тS глаг0лz: чjй є3си2, и3 кaмw и4деши, и3 чі‰ сі‰, ±же пред8 тоб0ю и4дутъ; Rdz 32,18 Толк. – odpowiesz: „Sługi twego Jakuba; dary te posłał panu memu Ezawowi, sam też za nami idzie.”то скажи: раба твоего Иакова; это подарок, посланный господину моему Исаву; вот, и сам он за нами [идет]. речeши: рабA твоегw2 їaкwва: дaры послA господи1ну моемY и3сavу: и3 сE, сaмъ за нaми (и4детъ). Rdz 32,19 Толк. To samo rozkazanie dał drugiemu i trzeciemu, i wszystkim, którzy gnali stada, mówiąc: „Tymiż słowy mówcie do Ezawa, gdy go znajdziecie; i dodacie:То же [что первому] приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите Исаву, когда встретите его; И# заповёда пeрвому, и3 втор0му, и3 трeтіему, и3 всBмъ пред8идyщымъ в8слёдъ стaдъ си1хъ глаг0лz: по словеси2 семY глаг0лите и3сavу, є3гдA њбрsщете є3го2 вы2, Rdz 32,20 Толк. „Sam też sługa twój Jakub idzie za nami; mówił bowiem: Ubłagam go datami, które uprzedzają, a potem go ujrzę; może się zmiłuje nade mną.”и скажите: вот, и раб твой Иаков [идет] за нами. Ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его; может быть, и примет меня. и3 рцhте: сE, рaбъ тв0й їaкwвъ и4детъ за нaми: речe бо: ўкрощY лицE є3гw2 дарaми пред8идyщими є3го2, и3 посeмъ ўзрю2 лицE є3гw2: нeгли бо пріи1метъ лицE моE; Rdz 32,21 Толк. Uprzedziły go tedy dary, a sam został owej nocy w obozie.И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И# пред8идsху дaры пред8 лицeмъ є3гw2, сaмъ же преспA тоS н0щи въ полцЁ. Rdz 32,22 Толк. A wstawszy wczas, wziął dwie żony swe i tyleż służebnic z jedenastu synami, i przeprawił się przez bród Jaboku.И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд; Востaвъ же тоS н0щи, поS џбэ жєны2 (сво‰) и3 џбэ рабы6ни и3 є3динонaдесzть сынHвъ свои1хъ, и3 прeйде бр0дъ їавHкъ: Rdz 32,23 Толк. I przeprowadziwszy wszystko, co do niego należało, pozostał sam,и, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. и3 взS и5хъ, и3 прeйде пот0къ, и3 преведE вс‰ сво‰. Rdz 32,24 Толк. a oto mąż zmagał się z nim aż do rana.И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; Њстaсz же їaкwвъ є3ди1нъ. И# борsшесz съ ни1мъ чlвёкъ дaже до ќтра. Rdz 32,25 Толк. Ale widząc, iż go nie mógł przemóc, dotknął się ścięgna biodra jego, i natychmiast uschło.и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. Ви1дэ же, ћкw не м0жетъ проти1ву є3мY: и3 прикоснyсz широтЁ стегнA є3гw2: и3 њтерпE широтA стегнA їaкwвлz, є3гдA борsшесz съ ни1мъ. Rdz 32,26 Толк. I rzekł do niego: „Puść mię, bo już wschodzi zorza!” Odpowiedział: „Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz.”И сказал [ему]: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И# речE є3мY: пусти1 мz: взhде бо зарS. Џнъ же речE: не пущY тебE, ѓще не блгcви1ши менE. Rdz 32,27 Толк. I rzekł: „Co za imię twoje?” Odpowiedział: „Jakub.”И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. Речe же є3мY: чт0 ти и4мz є4сть; Џнъ же речE: їaкwвъ. Rdz 32,28 Толк. A on rzekł: „Żadną miarą nie będzie się zwało imię twoje Jakub, ale Izrael; bo jeśliś przeciw Bogu był mocny, daleko więcej przeciw ludziom przemożesz.” И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И# речE є3мY: не прозовeтсz ктомY и4мz твоE їaкwвъ, но їсрaиль бyдетъ и4мz твоE: понeже ўкрэпи1лсz є3си2 съ бGомъ и3 съ человBки си1ленъ бyдеши. Rdz 32,29 Толк. Spytał go Jakub: „Powiedz mi, jakim cię imieniem zowią?” Odpowiedział: „Czemu się pytasz o imię moje?” I pobłogosławił mu na owymże miejscu.Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.] И благословил его там. Вопроси1 же їaкwвъ и3 речE: повёждь ми2 и4мz твоE. И# речE: вскyю сіE вопрошaеши ты2 и4мене моегw2; є4же чyдно є4сть. И# блгcви2 є3го2 тaмw. Rdz 32,30 Толк. I nadał Jakub owemu miejscu imię Fanuel, mówiąc: „Widziałem Boga twarzą w twarz, a ocalała dusza moja.”И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя. И# прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY ви1дъ б9ій: ви1дэхъ бо бGа лицeмъ къ лицY, и3 сп7сeсz душA моS. Rdz 32,31 Толк. I wnet wzeszło mu słońce, skoro minął Fanuel; a on chromał na nogę.И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое. Возсіs же є3мY с0лнце, є3гдA прeйде ви1дъ б9ій: џнъ же хромaше стегн0мъ свои1мъ. Rdz 32,32 Толк. Dla tej przyczyny synowie Izraela nie jadają ścięgna, które uschło w biodrze Jakubowym, aż do dnia dzisiejszego: iż się dotknął ścięgna biodra jego, i zmartwiało.Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что Боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова.Сегw2 рaди не kдsтъ сhнове ї}лєвы жи1лы, ћже њтерпE, ћже є4сть въ широтЁ стегнA, дaже до днE сегw2: понeже прикоснyсz широтЁ стегнA їaкwвли жи1лы, ћже њтерпE.Rdz 33Rdz 33,1 Толк. A podniósłszy Jakub oczy swe, ujrzał Ezawa jadącego, a z nim czterystu mężów; i rozdzielił synów Lii i Racheli, i obu służebnic.Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, [брат его,] и с ним четыреста человек. И разделил [Иаков] детей Лии, Рахили и двух служанок. Воззрёвъ же їaкwвъ nчи1ма свои1ма, ви1дэ: и3 сE, и3сavъ брaтъ є3гw2 и3дhй, и3 четhриста мужeй съ ни1мъ. И# раздэли2 їaкwвъ дёти лjи и3 рахи1ли и3 двyмъ рабhнzмъ, Rdz 33,2 Толк. I postawił obie służebnice i dzieci ich na przodzie, a Lię i synów jej na drugim miejscu, Rachelę zaś i Józefa na ostatku.И поставил [двух] служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. и3 постaви џбэ рабы6ни и3 сhны и4хъ въ пeрвыхъ, лjю же и3 дёти є3S позади2, ґ рахи1ль и3 їHсифа въ послёднихъ: Rdz 33,3 Толк. A sam wprzód idąc pokłonił się aż do ziemi siedemkroć, zanim nadjechał brat jego.А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. сaмъ же и3зhде пeрвэе пред8 ни1ми и3 поклони1сz до земли2 седми1жды, д0ндеже прибли1жисz къ брaту своемY. Rdz 33,4 Толк. Bieżąc tedy Ezaw naprzeciw brata swego, objął go, i ściskając szyję jego i całując płakał.И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и плакали [оба]. И# притечE и3сavъ во срётеніе є3мY: и3 њб8eмь є3го2, припадE на вhю є3гw2 и3 њблобызA є3го2: и3 плaкастасz џба. Rdz 33,5 Толк. A podniósłszy oczy, ujrzał niewiasty i dzieci ich, i rzekł: „A ci, kim są? i czy do ciebie należą?” Odpowiedział: „Dziatki to są, które darował Bóg mnie, słudze twemu.”И взглянул [Исав] и увидел жен и детей и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему. И# воззрёвъ и3сavъ, ви1дэ жєны2 и3 дёти и3 речE: что2 сjи тебЁ сyть; Џнъ же речE: дёти, и4миже поми1лова бGъ рабA твоего2. Rdz 33,6 Толк. A przybliżywszy się służebnice i synowie ich pokłonili się.И подошли служанки и дети их и поклонились; И# приступи1ша рабы6ни и3 дёти и4хъ и3 поклони1шасz: Rdz 33,7 Толк. Przystąpiła też Lia z dziećmi swymi, a gdy się także pokłonili, na ostatku Józef i Rachel uczynili pokłon.подошла и Лия и дети ее и поклонились; наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. и3 приступи2 лjа и3 дёти є3S и3 поклони1шасz: посeмъ же приступи2 рахи1ль и3 їHсифъ и3 поклони1стасz. Rdz 33,8 Толк. – I rzekł Ezaw: „Cóż to za hufce, którem spotkał?” Odpowiedział: „Abym znalazł łaskę przed panem moim.”И сказал Исав: для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков: дабы [рабу твоему] приобрести благоволение в очах господина моего. И# речE: что2 сі‰ тебЁ сyть, полцы2 сjи вси2, ±же срэт0хъ; Џнъ же речE: да њбрsщетъ рaбъ тв0й благодaть пред8 тоб0ю, господи1не. Rdz 33,9 Толк. A on rzekł: „Mam dosyć, bracie mój, miej ty swoje!”Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя. Речe же и3сavъ: сyть мнЁ мнHга, брaте: да бyдутъ тебЁ тво‰. Rdz 33,10 Толк. Rzekł Jakub: „Nie tak, proszę! ale jeślim znalazł łaskę w oczach twoich, przyjmij mały dar z rąk moich; bom tak widział oblicze twoje, jakbym widział oblicze Boże.Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне; И# речE їaкwвъ: ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, пріими2 дaры t рукY моє1ю: сегw2 рaди ви1дэхъ лицE твоE, ћкw бы ѓще кто2 ви1дэлъ лицE б9іе: и3 возблаговоли1ши њ мнЁ: Rdz 33,11 Толк. Bądź mi litościw, a przyjmij błogosławieństwo, którem ci przyniósł i które mi darował Bóg, dający wszystko.” Ledwie przymuszony przez brata, przyjął i rzekł:прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня всё. И упросил его, и тот взял пріими2 благословeніе моE, є4же принес0хъ тебЁ, ћкw поми1лова мS бGъ, и3 сyть ми2 вс‰. И# принyди є3го2, и3 взS. Rdz 33,12 Толк. „Jedźmy razem i będę ci towarzyszem w drodze.”и сказал: поднимемся и пойдем; и я пойду пред тобою. И# речE: востaвше п0йдемъ прsмw. Rdz 33,13 Толк. I rzekł Jakub: „Wiesz, panie mój, że dziatki młodziusieńkie, owce też i krowy cielne mam z sobą; jeśli je zbyt utrudzę chodzeniem, zginą mi jednego dnia wszystkie stada.Иаков сказал ему: господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный: если погнать его один день, то помрет весь скот; Речe же є3мY: господи1нъ м0й вёсть, ћкw дёти мои2 ю4ны, џвцы же и3 гов‰да брeмєнны ў менє2: ѓще u5бо поженY | є3ди1нъ дeнь, и4змретъ вeсь ск0тъ: Rdz 33,14 Толк. Niech wprzód jedzie pan mój przed sługą swoim, a ja pójdę z lekka za nim w tropy jego, jak obaczę że nadąży mój drobiażdżek, aż przyjdę do pana mego do Seir.”пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. да пред8и1детъ господи1нъ м0й пред8 раб0мъ свои1мъ: ѓзъ же ўкрэплю1сz на пути2 ўмедлeніемъ шeствіz моегw2, є4же предо мн0ю, и3 ћкоже возм0гутъ и3ти2 дёти, д0ндеже пріидY къ господи1ну моемY въ сиjръ. Rdz 33,15 Толк. Odpowiedział Ezaw: „Proszę cię, niech przynajmniej z ludu, który jest ze mną, zostanie kilku, by towarzyszyć ci w drodze” A on rzekł: „Nie potrzeba tego; tylko mi tego trzeba, abym znalazł łaskę przed obliczem twoim, panie mój.”Исав сказал: оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал: к чему это? только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего! И# речE и3сavъ: њстaвлю съ тоб0ю t людjй сyщихъ со мн0ю. Џнъ же речE: вскyю сіE; довлёетъ, ћкw њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, господи1не. Rdz 33,16 Толк. Wrócił się tedy owego dnia Ezaw drogą, którą był przyjechał, do Seir.И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. Возврати1сz же и3сavъ въ т0мъ дни2 путeмъ свои1мъ въ сиjръ: Rdz 33,17 Толк. – A Jakub przyszedł do Sokot, gdzie zbudowawszy dom i rozbiwszy namioty nazwał imię miejsca owego Sokot, to jest Namioty.А Иаков двинулся в Сокхоф, и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф. и3 їaкwвъ п0йде въ кyщы, и3 постaви себЁ тaмw хр†мины, и3 скотY своемY сотвори2 кyщы: сегw2 рaди наречE и4мz мёсту томY кyщы. Rdz 33,18 Толк. – I przyszedł do Salem, miasta Sychemitów, które jest w ziemi chananejskiej, potem gdy się wrócił z Mezopotamii syryjskiej, i mieszkał przy miasteczku.Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И# пріи1де їaкwвъ въ сали1мъ грaдъ сікjмскъ, и4же є4сть въ земли2 ханаaнстэй, є3гдA пріи1де t месопотaміи сЂрскіz, и3 стA пред8 лицeмъ грaда: Rdz 33,19 Толк. I kupił sztukę pola, na której był rozbił namioty, od synów Hemora, ojca Sychernowego, za sto jagniąt.И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет. и3 купи2 чaсть селA, и3дёже постaви кyщу свою2 тaмw, ў є3ммHра nтцA сmхeмлz, стомA ѓгнцы: Rdz 33,20 Толк. I zbudowawszy tam ołtarz wzywał przy nim najmocniejszego Boga Izraelowego.И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева.и3 постaви тaмw жeртвенникъ, и3 призвA бGа ї}лева.Rdz 34Rdz 34,1 Толк. wyszła Dyna, córka Lii, aby odwiedzić niewiasty owej krainy.Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И#зhде же дjна дщи2 лjина, ю4же роди2 їaкwву, познaти дщє1ри њбитaтелей. Rdz 34,2 Толк. Ujrzawszy ją Sychem, syn Hemora Hewejezyka, książę owej ziemi, rozmiłował się w niej i porwał, i spał z nią gwałt uczyniwszy pannie.И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И# ви1дэ ю5 сmхeмъ сhнъ є3ммHровъ хоррeанинъ, кнsзь тоS земли2: и3 пои1мъ ю5, бhсть съ нeю и3 смири2 ю5: Rdz 34,3 Толк. I spoiła się z nią dusza jego, a smutną cieszył łagodnymi słowy.И прилепилась душа его в Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. и3 внsтъ душeю дjнэ дщeри їaкwвли, и3 возлюби2 дэви1цу, и3 глаг0ла къ нeй по мhсли дэви1цы. Rdz 34,4 Толк. I poszedłszy do Hemora, ojca swego, rzekł: „Weźmij mi tę dzieweczkę za żonę.”И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену. Речe же сmхeмъ ко є3ммHру nтцY своемY, глаг0лz: поими2 мнЁ nтрокови1цу сію2 въ женY. Rdz 34,5 Толк. Gdy to usłyszał Jakub w niebytności synów, zajętych około paszenia bydła, milczał, aż się oni wrócili.Иаков слышал, что [сын Емморов] обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. Їaкwвъ же слhша, ћкw њскверни2 сhнъ є3ммHровъ дjну дщeрь є3гw2: сhнове же є3гw2 бsху со скоты6 є3гw2 на п0ли: премолчa же їaкwвъ, д0ндеже пріити2 и5мъ. Rdz 34,6 Толк. – A gdy wyszedł Hemor, ojciec Sychema, aby mówić z Jakubem,И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, поговорить с ним. И#зhде же є3ммHръ nтeцъ сmхeмль ко їaкwву глаг0лати къ немY. Rdz 34,7 Толк. oto synowie jego przychodzili z pola, a usłyszawszy, co się stało, rozgniewali się bardzo, przeto że sprosną rzecz uczynił wobec Izraela i zgwałciwszy córkę Jakuba dopuścił się rzeczy nieprzystojnej.Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Сhнове же ї†кwвли пріид0ша съ п0лz: є3гдa же ўслhшаша, смути1шасz мyжіе, и3 жaлостно и5мъ бhсть ѕэлw2, ћкw не лёпw сотвори2 во ї}ли, бhвъ со дщeрію їaкwвлею: и3 не бyдетъ си1це. Rdz 34,8 Толк. Mówił tedy Hemor do nich: „Dusza Sychema, syna mego, spoiła się z córką waszą.Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему; И# речE и5мъ є3ммHръ, глаг0лz: сmхeмъ сhнъ м0й и3збрA душeю дщeрь вaшу: дади1те u5бо ю5 въ женY є3мY: Rdz 34,9 Толк. Dajcie mu ją za żonę i pobierzmy się z obu stron: córki wasze wydajcie za nas, a córki nasze pojmijcie.породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе [за сыновей ваших]; и3 сосвaтайтесz съ нaми: дщє1ри вaшz дади1те нaмъ, и3 дщє1ри нaшz поими1те сыновHмъ свои6мъ, Rdz 34,10 Толк. I mieszkajcie z nami: ziemia w mocy waszej jest, uprawiajcie ją, handlujcie i władajcie nią.”и живите с нами; земля сия [пространна] пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение. и3 ў нaсъ насели1тесz: и3 сE, землS прострaнна пред8 вaми: насели1тесz и3 кyплю дёйте на нeй, и3 притzжи1те на нeй. Rdz 34,11 Толк. Ale i Sychem rzekł do ojca i do braci jej: „Niech znajdę łaskę u was, a co jeno postanowicie, to dam.Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне; Речe же сmхeмъ ко nтцY є3S и3 ко брaтіzмъ є3S: да њбрsщу благодaть пред8 вaми, и3 є4же ѓще речeте, дади1мъ: Rdz 34,12 Толк. Podwyżcie wiano i darów żądajcie: dam, co zechcecie, tylko mi dajcie dzieweczkę za żonę!”назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. ўмн0жите вёно ѕэлw2, и3 дaмъ, ћкоже речeте ми2: и3 дaсте ми2 nтрокови1цу сію2 въ женY. Rdz 34,13 Толк. – Odpowiedzieli synowie Jakuba Sychemowi i ojcu jego zdradliwie, rozjątrzeni o zgwałcenie siostry:И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством; а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их; Tвэщaша же сhнове ї†кwвли сmхeму и3 є3ммHру nтцY є3гw2 съ лeстію, и3 глаг0лаша къ ни6мъ, ћкw њскверни1ша дjну сестрY и4хъ. Rdz 34,14 Толк. „Nie możemy uczynić, czego żądacie, ani dać siostry naszej człowiekowi nieobrzezanemu, co jest niegodną, niesłuszną i obrzydłą rzeczą u nas.и сказали им [Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины]: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас; И# рек0ста и5мъ сmмеHнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины (сhнове лjи): не возм0жемъ сотвори1ти глаг0ла сегw2, дaти сестрY нaшу человёку, и4же и4мать крaйнюю пл0ть неwбрёзанну: є4сть бо ўкори1зна нaмъ: Rdz 34,15 Толк. Ale tak się możem połączyć, jeśli zechcecie być nam podobnymi i obrzeże się między wami każdy mężczyzna,только на том условии мы согласимся с вами [и поселимся у вас], если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан; т0кмw въ сeмъ ўпод0бимсz вaмъ и3 всели1мсz ў вaсъ, ѓще бyдете ћкоже мы2 и3 вы2, є3гдA њбрёжете вeсь мyжескъ п0лъ: Rdz 34,16 Толк. wtedy damy i weźmiemy wzajem córki wasze i nasze; i będziemy mieszkać z wami, i będziemy ludem jednym.и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ; и3 дади1мъ дщє1ри нaшz вaмъ, и3 t дщeрей вaшихъ п0ймемъ себЁ жєны2 и3 всели1мсz ў вaсъ, и3 бyдемъ ћкw є3ди1нъ р0дъ: Rdz 34,17 Толк. Lecz jeśli nie będziecie chcieli się obrzezać, weźmiemy córkę naszą i odjedziemy.”а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. ѓще же не послyшаете нaсъ, є4же њбрёзатисz, пои1мше дщeрь нaшу tи1демъ. Rdz 34,18 Толк. – Podobała się myśl ich Hemorowi i Sychemowi, synowi jego.И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну Емморову. И# ўгHдна бhша словесA пред8 є3ммHромъ и3 пред8 сmхeмомъ сhномъ є3ммHровымъ: Rdz 34,19 Толк. I nie odwlekał młodzieniec z uczynieniem tego, o co proszono; miłował bowiem bardzo ową dzieweczkę, a sam był najznamienitszy we wszystkim domu ojca swego.Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. и3 не премeдли ю4ноша сотвори1ти глаг0лъ сeй: любsше бо дщeрь їaкwвлю. Сeй же бsше слaвнэйшій всёхъ, и5же въ домY nтцA є3гw2. Rdz 34,20 Толк. I wszedłszy w bramę miejską mówili do ludu:И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали: Пріи1де же є3ммHръ и3 сmхeмъ сhнъ є3гw2 пред8 вратA грaда своегw2 и3 глаг0ласта къ мужeмъ грaда своегw2, рекyще: Rdz 34,21 Толк. „Mężowie ci są spokojni, a chcą mieszkać z nami; niech handlują w ziemi i niechaj ją uprawiają, bo jest szeroka i przestronna, i uprawiających potrzebuje. Córki ich będziemy brać za żony, a nasze im dawać będziemy.сии люди мирны с нами; пусть они селятся на земле и промышляют на ней; земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. человёцы сjи ми1рни сyть, съ нaми да населsтсz на земли2 и3 да кyплю дёютъ на нeй: землs же сE прострaнна пред8 ни1ми: дщє1ри и4хъ да п0ймемъ себЁ въ жєны2, и3 дщє1ри нaшz дади1мъ и5мъ: Rdz 34,22 Толк. Jedno jest, przez co się nam odwleka rzecz tak dobra:Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. въ сeмъ т0чію ўпод0бzтсz нaмъ человёцы, є4же жи1ти съ нaми, ћкw бhти лю1демъ є3ди6нэмъ: внегдA њбрёзати нaмъ вeсь мyжескъ п0лъ, ћкоже и3 тjи њбрёзани сyть: Rdz 34,23 Толк. jeśli obrzeżemy mężczyzn naszych naśladując obyczaj narodu, i majętność ich i bydło, i co jeno mają, nasze będzie. Na to tylko się zgódźmy, a mieszkając społem jeden naród uczynimy.”Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только [в том] согласимся с ними, и будут жить с нами. и3 ск0ти и4хъ и3 четверонHгаz, и3 и3мBніz и4хъ не н†ша ли бyдутъ; т0чію въ сeмъ ўпод0бимсz и5мъ, и3 вселsтсz съ нaми. Rdz 34,24 Толк. I zgodzili się wszyscy, i obrzezali wszystkich mężczyzn.И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его: и обрезан был весь мужеский пол, - все выходящие из ворот города его. И# послyшаша є3ммHра и3 сmхeма сhна є3гw2 вси2 и3сходsщіи и3з8 врaтъ грaда своегw2 и3 њбрёзаша пл0ть крaйнюю свою2, всsкъ мyжескъ п0лъ. Rdz 34,25 Толк. – Lecz oto dnia trzeciego, gdy najcięższa boleść z ran bywa dwaj synowie Jakubowi, Symeon i Lewi, bracia Dyny, porwawszy miecze weszli śmiało do miasta i pobiwszy wszystkich mężczyzn,На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол; Бhсть же въ трeтій дeнь, є3гдA бsху въ болёзни, взsша двA сы6на ї†кwвлz сmмеHнъ и3 леvjй, брaтіz д‡нины, кjйждо св0й мeчь, и3 внид0ша во грaдъ без8wпaснw и3 и3зсэк0ша вeсь мyжескъ п0лъ: Rdz 34,26 Толк. Hemora i Sychema, wespół zamordowali, a zabrali z domu Sychema Dynę, siostrę swoją.и самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. є3ммHра же и3 сmхeма сhна є3гw2 ўсёкнуша џстріемъ мечA, и3 взsша дjну t д0му сmхeмлz и3 и3зыд0ша. Rdz 34,27 Толк. A gdy oni wyszli, przypadli na pobitych drudzy synowie Jakubowi i splądrowali miasto, mszcząc się za zgwałcenie.Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили [Дину] сестру их. Сhнове же ї†кwвли внид0ша къ побіє1ннымъ и3 разгрaбиша грaдъ, въ нeмже њскверни1ша дjну сестрY и4хъ: Rdz 34,28 Толк. Owce ich i rogate bydło, i osły, i wszystko pustosząc, co w domach i na polach było,Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле; и3 џвцы и4хъ и3 гов‰да и4хъ и3 nслы2 и4хъ, и3 є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху на п0ли, взsша: Rdz 34,29 Толк. dziatki też ich i żony w niewolę zabrali.и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили всё, что было в [городе, и всё, что было в] домах. и3 вс‰ ч†да и4хъ и3 вс‰ сосyды и4хъ и3 жєны2 и4хъ плэни1ша: и3 разгрaбиша, є3ли6ка бsху во грaдэ, и3 є3ли6ка бsху въ домёхъ. Rdz 34,30 Толк. – Gdy to zuchwale zrobili, rzekł Jakub do Symeona i Lewiego: „Zatroskaliście mię i przywiedliście na mnie nienawiść Chananejczyków i Ferezejczyków, mieszkańców tej ziemi. Nas niewielu; oni zgromadziwszy się porażą mię i zginę ja i dom mój.”И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для [всех] жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Речe же їaкwвъ къ сmмеHну и3 леvjи: ненави1стна мS сотвори1сте, ћкw ѕлY мнЁ бhти всBмъ живyщымъ на земли2, въ хананeахъ и3 ферезeахъ, ѓзъ же мaлъ є4смь числ0мъ: и3 собрaвшесz на мS и3зсэкyтъ мS, и3 и3стреблeнъ бyду ѓзъ и3 д0мъ м0й. Rdz 34,31 Толк. A oni odpowiedzieli: „Czyż jako wszetecznicy mieli nadużywać siostry naszej?”Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!Nни1 же рек0ша: ѓки блудни1цу ли воз8имёютъ сестрY нaшу;Rdz 35Rdz 35,1 Толк. Tymczasem mówił Bóg do Jakuba: „Wstań i wstąp do Betel, i mieszkaj tam, a uczyń ołtarz Bogu, który ci się ukazał, kiedyś uciekał przed Ezawem, bratem twoim.”Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Речe же бGъ ко їaкwву: востaвъ взhди на мёсто веfи1ль, и3 живи2 тaмw, и3 сотвори2 тaмw жeртвенникъ бGу ћвльшемусz тебЁ, є3гдA бэжaлъ є3си2 t лицA и3сavа брaта твоегw2. Rdz 35,2 Толк. Jakub tedy, zwoławszy wszystek swój dom, rzekł: „Odrzućcie bogi cudze, które są w pośrodku was, a oczyśćcie się i odmieńcie szaty wasze.И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши; Речe же їaкwвъ д0му своемY и3 всBмъ и5же съ ни1мъ: повeрзите б0ги чужды6z, и5же съ вaми, t среды2 вaсъ и3 њчи1ститесz, и3 и3змэни1те ри6зы сво‰: Rdz 35,3 Толк. Wstańcie i wstąpmy do Betel, abyśmy tam uczynili ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dzień utrapienia mego i był mi towarzyszem drogi mojej.”встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал меня в день бедствия моего и был со мною [и хранил меня] в пути, которым я ходил. и3 востaвше взhдемъ въ веfи1ль и3 сотвори1мъ тaмw жeртвенникъ бGу послyшавшему менE въ дeнь скорбёніz, и4же бЁ со мн0ю и3 сп7сe мz на пути2, в0ньже ходи1хъ. Rdz 35,4 Толк. Oddali mu tedy wszystkie bogi cudze, które mieli, i nausznice, które na uszach ich były; a on zakopał je pod terebintem, który jest za miastem Sychem.И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. [И оставил их безвестными даже до нынешнего дня.] И# вдaша їaкwву б0ги чужды6z, и5же бsху въ рукaхъ и4хъ, и3 ўсер‰зи ±же во ўшесёхъ и4хъ: и3 скры2 | їaкwвъ под8 теревjнfомъ и4же въ сікjмэхъ: и3 погуби2 | до днeшнzгw днE. Rdz 35,5 Толк. A gdy wyjechali, strach Boży padł na wszystkie okoliczne miasta, że nie śmieli gonić odchodzących.И отправились они [от Сихема]. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И# воздви1жесz ї}ль t сікjмwвъ, и3 бhсть стрaхъ б9ій на градёхъ, и5же w4крестъ и4хъ: и3 не гнaша в8слёдъ сынHвъ ї}левыхъ. Rdz 35,6 Толк. Przyszedł tedy Jakub do Luzy, która jest w ziemi Chananejskiej, a przezwana jest Betel, on sam i wszystek lud z nim.И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним, Пріи1де же їaкwвъ въ лyзу, ћже є4сть въ земли2 ханаaнстэй, ћже є4сть веfи1ль, сaмъ и3 вси2 лю1діе, и5же бsху съ ни1мъ, Rdz 35,7 Толк. I zbudował tam ołtarz i nadał owemu miejscu imię Dom Boży, bo mu się tam Bóg był ukazał, gdy uciekał przed bratem swoim.и устроил там жертвенник, и назвал сие место: Эл-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица [Исава] брата своего. и3 создA тaмw жeртвенникъ, и3 прозвA и4мz мёсту томY веfи1ль: тaмw бо kви1сz є3мY бGъ, є3гдA бэжaше џнъ t лицA и3сavа брaта своегw2. Rdz 35,8 Толк. – Tegoż czasu umarła Debora, mamka Rebeki, i pogrzebana została poniżej Betel pod dębem; i nadano temu miejscu imię Dąb Płaczu.И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вефиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. Ќмре же девHра, дои1лица ревeккина, и3 погреб0ша ю5 ни1же веfи1лz под8 дyбомъ, и3 прозвA и4мz є3мY дyбъ плaча. Rdz 35,9 Толк. – I ukazał się powtóre Bóg Jakubowi, gdy się wrócił z Mezopotamii syryjskiej, i błogosławił mu mówiąc:И явился Бог Иакову [в Лузе] по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, Kви1сz же бGъ їaкwву є3щE въ лyзэ, є3гдA пріи1де t месопотaміи сЂрскіz, и3 блгcви2 є3го2 бGъ Rdz 35,10 Толк. „Nie będziesz więcej zwany Jakubem, ale Izrael będzie imię twoje.”и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя: Израиль. и3 речE є3мY бGъ: и4мz твоE не прозовeтсz ктомY їaкwвъ, но ї}ль бyдетъ и4мz тебЁ. И# наречE и4мz є3мY ї}ль. Rdz 35,11 Толк. I nazwał go Izraelem i rzekł mu: „Jam Bóg wszechmogący. Rozradzaj się i mnóż się: narody i rzesze narodów będą z ciebie, królowie z biódr twoich wynijdą.И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; Речe же є3мY бGъ: ѓзъ бGъ тв0й: расти2 и3 мн0жисz: kзhцы и3 собр†ніz kзhкwвъ бyдутъ t тебє2, и3 цaріе и3з8 чрeслъ твои1хъ и3зhдутъ: Rdz 35,12 Толк. I ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie i potomstwu twemu po tobie.” I odszedł od niego.землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. и3 зeмлю, ю4же дaхъ ґвраaму и3 їсаaку, тебЁ дaхъ ю5, тебЁ бyдетъ, и3 сёмени твоемY по тебЁ дaмъ зeмлю сію2. Rdz 35,13 Толк. A on postawił znak kamienny na miejscu, gdzie z nim Bóg mówił,И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему. Взhде же бGъ t негw2 t мёста, и3дёже гlа съ ни1мъ: Rdz 35,14 Толк. i ofiarował na nim płynne ofiary, i wylał oliwę;И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей; и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на мёстэ, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, ст0лпъ кaменный, и3 пожрE на нeмъ жeртву и3 возліS на него2 є3лeй: Rdz 35,15 Толк. i nazwał imię owego miejsca Betel.и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему: Вефиль. и3 прозвA їaкwвъ и4мz мёсту томY, и3дёже гlа съ ни1мъ бGъ, веfи1ль. Rdz 35,16 Толк. – A odszedłszy stamtąd przyszedł czasu wiosny do ziemi, która wiedzie do Efraty. Tam, gdy Rachel rodziła w boleściach, dla trudności porodu poczęła być w niebezpieczeństwie.И отправились из Вефиля. [И раскинул он шатер свой за башнею Гадер.] И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. (*Востaвъ же (*їaкwвъ) t веfи1лz, и3 постaви кyщу свою2 дaлэе столпA гадeръ.) Бhсть же є3гдA прибли1жисz къ хаврafэ пріити2 до земли2 є3фрafа, роди2 рахи1ль и3 возбёдствова въ рождeніи: Rdz 35,17 Толк. I rzekła jej niewiasta położna: „Nie bój się, bo i tego syna będziesz miała.”Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. бhсть же внегдA жeстокw є4й роди1ти, речE є4й бaба: дерзaй, и4бо сeй тебЁ є4сть сhнъ. Rdz 35,18 Толк. A gdy wychodziła dusza jej od boleści i gdy już śmierć nadchodziła, nazwała syna swego imieniem Benoni, to jest syn boleści mojej; a ojciec nazwał go Beniaminem, to jest synem prawicy.И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. Бhсть же є3гдA њставлsше ю5 душA, ўмирaше бо, прозвA и4мz є3мY сhнъ болёзни моеS: nтeцъ же прозвA и4мz є3мY веніамjнъ. Rdz 35,19 Толк. Umarła tedy Rachel i pogrzebana została na drodze, która wiedzie do Efraty, to jest Betlejem.И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Ќмре же рахи1ль, и3 погреб0ша ю5 на пути2 їпподр0ма є3фрafы: сіS є4сть виfлеeмъ: Rdz 35,20 Толк. I postawił Jakub znak na grobie jej; ten-ci jest znak na grobie Racheli aż do dnia dzisiejszego.Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. и3 постaви їaкwвъ ст0лпъ на гр0бэ є3S: сeй є4сть ст0лпъ над8 гр0бомъ рахи1линымъ дaже до днE сегw2. Rdz 35,21 Толк. – A wyszedłszy stamtąd rozbił namiot za Wieżą Stada.И отправился [оттуда] Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер. И#зhде же tтyду ї}ль и3 постaви кyщу свою2 за столп0мъ гадeръ. Rdz 35,22 Толк. A gdy mieszkał w owej krainie, poszedł Ruben i spał z Balą, nałożnicą ojca swego, co jemu nietajnym było. – A było synów Jakubowych dwunastu.Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего [Иакова]. И услышал Израиль [и принял то с огорчением]. Сынов же у Иакова было двенадцать. Бhсть же є3гдA всели1сz ї}ль въ земли2 т0й, и4де руви1мъ и3 спA съ вaллою, нал0жницею nтцA своегw2 їaкwва. И# слhша ї}ль, и3 ѕло2 kви1сz пред8 ни1мъ. Бёша же сhнове ї†кwвли дванaдесzть. Rdz 35,23 Толк. Synowie Lii: pierworodny Ruben, i Symeon, i Lewi, i Juda, i Issachar, i Zabulon.Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сhнове л‡ины: руви1мъ, пeрвенецъ їaкwвль, сmмеHнъ, леvjй, їyда, їссахaръ, завулHнъ. Rdz 35,24 Толк. Synowie Racheli: Józef i Beniamin.Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин. Сhнове же рахи6лины: їHсифъ и3 веніамjнъ. Rdz 35,25 Толк. Synowie Bali, sługi Racheli: Dan i Neftali. Synowie Zelfy, sługi Lii: Gad i Aser. Ci są synowie Jakubowi, którzy się mu urodzili w Mezopotamii syryjskiej.Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим. Сhнове же вaллы, рабы2 рахи1лины: дaнъ и3 нефfалjмъ. Rdz 35,26 Толк. Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. Сhнове же зeлфы, рабы2 лjины: гaдъ и3 ґси1ръ. Сjи сhнове ї†кwвли, и5же роди1шасz є3мY въ месопотaміи сЂрстэй. Rdz 35,27 Толк. Przyszedł też do Izaaka, ojca swego do Mambre, miasta Arbee, to jest Hebronu, gdzie był gościem Abraham i Izaak.И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, [ибо он был еще жив,] в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон [в земле Ханаанской,] где странствовал Авраам и Исаак. Пріи1де же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY (є3щE жи1ву сyщу є3мY) въ мамврjю, во грaдъ п0льный: сeй є4сть хеврHнъ въ земли2 ханаaнстэй, и3дёже њбитA ґвраaмъ и3 їсаaкъ. Rdz 35,28 Толк. I wypełniło się dni Izaaka sto osiemdziesiąt lat.И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет. Бhша же днjе їсаaкwвы, ±же поживE, сто2 џсмьдесzтъ лётъ: Rdz 35,29 Толк. I zestarzawszy się umarł i przyłączony został do ludu swego, stary i dni pełen; i pogrzebali go Ezaw i Jakub, synowie jego.И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.и3 њслабёвъ їсаaкъ ќмре, и3 приложи1сz къ р0ду своемY стaръ и3сп0лнь днjй: и3 погреб0ста є3го2 и3сavъ и3 їaкwвъ, сhнове є3гw2.Rdz 36Rdz 36,1 Толк. A te są pokolenia Ezawa czyli Edoma.Вот родословие Исава, он же Едом. Сjи же р0дове и3с†vли, сeй є4сть є3дHмъ. Rdz 36,2 Толк. Ezaw pojął żony z córek chananejskich: Adę, córkę Elona Hetejczyka, i Oolibamę, córkę Any,Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина, И#сavъ же поS себЁ жєны2 t дщeрей хананeйскихъ: ґдY, дщeрь є3лHма хеттeина, и3 nлівемY, дщeрь ґнaню сhна севегHна є3veина, Rdz 36,3 Толк. córki Sebeona Hewejczyka, i Basemat, córkę Ismaelową, siostrę Nabajata.и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. и3 васемafу, дщeрь їсмaилю, сестрY навеHfову. Rdz 36,4 Толк. I urodziła Ada Elifaza, a Basemat urodziła Rahuela.Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила, Роди1 же ґдA и3сavу є3ліфaса, и3 васемafъ роди2 рагуи1ла, Rdz 36,5 Толк. Oolibama urodziła Jehusa i Ihelona, i Korego. Ci są synowie Ezawa, którzy się urodzili w ziemi chananejskiej.Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. и3 nлівемA роди2 їеyса и3 їегл0ма и3 корeа: сjи сhнове и3с†vли, и5же бhша є3мY въ земли2 ханаaнстэй. Rdz 36,6 Толк. – I wziął Ezaw żony swoje i synów, i córki, i wszystkich ludzi domu swego, i majętność, i bydło, i wszystko, co zdołał nabyć w ziemi chananejskiej, i poszedł do innej krainy, i odszedł od brata swego Jakuba.И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего, Поs же и3сavъ жєны2 сво‰ и3 сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰, и3 вс‰ тэлесA д0му своегw2 и3 вс‰ и3мBніz сво‰ и3 вс‰ скоты2, и3 вс‰, є3ли6ка притzжA, и3 вс‰, є3ли6ка приwбрёте въ земли2 ханаaнстэй, и3 tи1де и3сavъ и3з8 земли2 ханаaнскіz t лицA їaкwва брaта своегw2: Rdz 36,7 Толк. Byli bowiem bardzo majętni i mieszkać razem nie mogli, i nie mogła ich znieść ziemia pielgrzymowania ich dla mnóstwa trzód.ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их. бsху бо и3мBніz и4хъ мнHга, є4же жи1ти вкyпэ: и3 не можaше землS њбитaніz и4хъ вмэсти1ти и5хъ, t мн0жества и3мёній и4хъ. Rdz 36,8 Толк. I mieszkał Ezaw na górze Seir, ten to jest Edom.И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. Всели1сz же и3сavъ на горЁ сиjръ: и3сavъ т0й є4сть є3дHмъ. Rdz 36,9 Толк. – A te są pokolenia Ezawa, ojca Edomitów, na górze Seir, i te imiona synów jego:И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Сjи же р0дове и3сavа, nтцA є3дHмлz, на горЁ сиjръ: Rdz 36,10 Толк. Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, Rahuel zaś syn Basemat, żony jego.Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой. и3 сі‰ и3менA сынHвъ и3сavлихъ: є3ліфaсъ, сhнъ ґды2, жены2 и3сavли, и3 рагуи1лъ, сhнъ васемafы, жены2 и3сavли. Rdz 36,11 Толк. I byli synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, i Gatam, i Kenez.У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. Бhша же є3ліфaсу сhнове: fемaнъ, њмaръ, сwфaръ, гоfHмъ и3 кенeзъ. Rdz 36,12 Толк. A Tamna była nałożnicą Elifaza, syna Ezawa, która mu urodziła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawa.Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой. Fамнa же бsше нал0жница є3ліфaса, сhна и3сavлz, и3 роди2 є3ліфaсу ґмали1ка: сjи сhнове ґды2, жены2 и3сavли. Rdz 36,13 Толк. A synowie Rahuela: Nahat i Zara, Samma i Meza. To są synowie Basemat, żony Ezawa.И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой. Сjи же сhнове рагуи1лwвы: нах0fъ, зарE, сомE и3 мозE: сjи бhша сhнове васемafы, жены2 и3сavли. Rdz 36,14 Толк. Ci też byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowej, żony Ezawa, których mu urodziła: Jehus i Ihelon, i Kore.И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея. Сjи же сhнове nлівемы2 дщeре ґнaни сhна севегHнz, жены2 и3сavли: роди1 же и3сavу їеyса и3 їегл0ма и3 корeа. Rdz 36,15 Толк. – Ci książęta synów Ezawowych: synowie Elifaza, pierworodnego Ezawowego: książę Teman, książę Omar, książę Sefo, książę Kenez, książę Kore,Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, Сjи старBйшины сhна и3сavлz, сhнове є3ліфaса, пeрвенца и3сavлz: старёйшина fемaнъ, старёйшина њмaръ, старёйшина сwфaръ, старёйшина кенeзъ, Rdz 36,16 Толк. książę Gatam, książę Amalech. Ci są synowie Elifaza w ziemi edomskiej, i ciż synowie Ady.старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады. старёйшина корeй, старёйшина гоfHмъ, старёйшина ґмали1къ: сjи старBйшины є3ліфaса въ земли2 їдумeйстэй, сjи сhнове ґди6ны. Rdz 36,17 Толк. Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: książę Nahat, książę Zara, książę Samma, książę Meza. Ci są książęta Rahuela w ziemi edomskiej. Ci synowie Basemat, żony Ezawa.Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой. И# сjи сhнове рагуи1ла, сhна и3сavлz: старёйшина нах0fъ, старёйшина зарE, старёйшина сомE, старёйшина мозE: сjи старBйшины рагуи1лwвы въ земли2 є3дHмстэй, сjи сhнове васемafы, жены2 и3сavли. Rdz 36,18 Толк. Ci znów synowie Oolibamy, żony Ezawa: książę Jehus, książę Ihelon, książę Kore. Ci są książęta Oolibamy, córki Any, żony Ezawa.Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой. Сjи же сhнове nлівемы2, жены2 и3сavли: старёйшина їеyсъ, старёйшина їегл0мъ, старёйшина корeй: сjи старBйшины nлівемы2, дщeре ґнaни, жены2 и3сavли, Rdz 36,19 Толк. Ci są synowie Ezawa i ci książęta ich: ten jest Edom.Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом. сjи сhнове и3с†vли и3 сjи старBйшины и4хъ, сjи сyть сhнове є3дw6мли. Rdz 36,20 Толк. – Ci zaś synowie Seira Horejczyka, mieszkańcy w ziemi: Lotan i Sobal i Sebeon, i Ana, i Dyson,Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Сjи же сhнове сиjра хоррeова жи1вшагw на земли2: лwтaнъ, сwвaлъ, севегHнъ, ґнA Rdz 36,21 Толк. i Eser, i Dysan. Ci są książęta horejscy, synowie Seira w ziemi Edom.Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома. и3 дисHнъ, и3 ґсaръ и3 рісHнъ: сjи старBйшины хоррeова сhна сиjра въ земли2 є3дHмстэй. Rdz 36,22 Толк. I byli synowie Lotana: Hori i Heman. A siostrą Lotana była Tamna.Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна. Бhша же сhнове лwт†ни: хоррJ и3 є3мaнъ, сестрa же лwтaнz fамнA. Rdz 36,23 Толк. A ci synowie Sobala: Alwan i Manahat, i Ebal, i Sefo, i Oman.Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам. Сjи же сhнове сwвaлwвы: гwлaмъ и3 манахafъ, и3 геви1лъ и3 сwфaръ и3 њмaръ. Rdz 36,24 Толк. Ci zaś synowie Sebeona: Aja i Ana. Ten jest Ana, który wynalazł cieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, ojca swego.Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего. И# сjи сhнове севегw6ни: ґіE и3 ґнA: сeй є4сть ґнA, и4же њбрёте їамjнь въ пустhни, є3гдA пасsше под8zрeмники севегHна, nтцA своегw2. Rdz 36,25 Толк. A miał syna Dysona i córkę Oolibamę.Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны. Сjи же сhнове ґн†ни: дисHнъ и3 nлівемA, дщи2 ґнaнz. Rdz 36,26 Толк. A ci synowie Dysona: Hamdan i Eseban, i Jetram, i Charan.Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан. Сjи же сhнове дисHнwвы: ґмадA и3 ґсвaнъ, и3 їfрaнъ и3 харрaнъ. Rdz 36,27 Толк. Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, [Укам] и Акан. Сjи же сhнове ґсaрwвы: валаaмъ и3 зукaмъ, и3 ўкaмъ и3 ўкaнъ. Rdz 36,28 Толк. A Dysan miał synów: Husa i Arama.Сии сыновья Дишана: Уц и Аран. Сjи же сhнове рісHнwвы: w4съ и3 ґрaнъ. Rdz 36,29 Толк. – Ci książęta Horejczyków: książę Lotan, książę Sobal,Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, Сjи же старBйшины хоррjwвы: старёйшина лwтaнъ, старёйшина сwвaлъ, старёйшина севегHнъ, старёйшина ґнA, Rdz 36,30 Толк. książę Sebeon, książę Ana, książę Dyson, książę Eser, książę Dysan. Ci są książęta Horejczyków, którzy rozkazywali w ziemi Seir.старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир. старёйшина дисHнъ, старёйшина ґсaръ, старёйшина рісHнъ: сjи старBйшины хоррjwвы во w4бластехъ и4хъ въ земли2 є3дHмли. Rdz 36,31 Толк. – A królowie, którzy panowali w ziemi Edom, pierwej niźli mieli króla synowie izraelscy, byli ci:Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых: И# сjи цaріе цaрствовавшіи во є3дHмэ, прeжде цaрствованіz царeй во ї}ли: Rdz 36,32 Толк. Bela, syn Beora, a imię miasta jego Denaba.царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава. и3 цaрствова во є3дHмэ валaкъ, сhнъ веHровъ: и4мz же грaду є3гw2 деннавA. Rdz 36,33 Толк. A umarł Bela i królował na jego miejscu Jobab, syn Zary z Bosry.И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры. Ќмре же валaкъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ їwвaвъ, сhнъ зaринъ t вос0рры. Rdz 36,34 Толк. A gdy umarł Jobab, królował na jego miejscu Husam z ziemi Temańczyków. Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян. Ќмре же їwвaвъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґсHмъ t земли2 fеманHни. Rdz 36,35 Толк. Po tego też śmierci królował na jego miejscu Adad, syn Badada, który poraził Madiana w krainie Moab; a imię miasta jego Awit.И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф. Ќмре же ґсHмъ, и3 бhсть цaрь по нeмъ ґдaдъ сhнъ варaдовъ, и4же и3зсэчE мадіaма на п0ли мwaвли: и4мz же грaду є3гw2 гетfeмъ. Rdz 36,36 Толк. A gdy umarł Adad, królował na jego miejscu Semla z Masreki.И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. Ќмре же ґдaдъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ самадA t массеккaса. Rdz 36,37 Толк. A po tego też śmierci królował na jego miejscu Saul od rzeki Rohobot.И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. Ќмре же самадA, и3 цaрь бhсть по нeмъ саyлъ и3з8 роwвHfа, и4же є4сть бли1з8 рэки2. Rdz 36,38 Толк. A gdy i ten umarł, nastąpił na królestwo Balanan, syn Achobora.И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. Ќмре же саyлъ, и3 цaрь бhсть по нeмъ вааленнHнъ, сhнъ ґховHрь. Rdz 36,39 Толк. A po jego też śmierci królował na jego miejscu Adar, a imię miasta jego Fau; a żona jego zwała się Meetabel, córka Matredy, córki Mezaaba.И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар [сын Варадов]; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава. Ќмре же вааленнHнъ сhнъ ґховHрь, и3 цaрь бhсть по нeмъ ґрaдъ, сhнъ варaдовъ: и3 и4мz грaду є3гw2 фогHръ, и4мz же женЁ є3гw2 метевеи1ль, дщeрь матраjfа, сhна мезоHвлz. Rdz 36,40 Толк. – Te są tedy imiona książąt Ezawa według pokoleń i miejsc, i imion ich: książę Tamna, książę Alwa,Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, [по народам их]: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, Сі‰ и3менA старёйшинъ и3сavлихъ въ племенёхъ и4хъ, по мёсту и4хъ, во странaхъ и4хъ и3 въ kзhцэхъ и4хъ: старёйшина fамнA, старёйшина гwлA, старёйшина їеfeръ, Rdz 36,41 Толк. książę Jetet, książę Oolibama, książę Ela, książę Finon, książę Kenez,старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старёйшина nлівемA, старёйшина и3лA, старёйшина фінHнъ, Rdz 36,42 Толк. książę Teman, książę Mabsar, książę Magdiel, książę Hiram.старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар, старёйшина кенeзъ, старёйшина fемaнъ, старёйшина мазaръ, Rdz 36,43 Толк. Ci są książęta z Edoma, mieszkający w ziemi panowania swego. Ten jest Ezaw, ojciec Idumejczyków.старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.старёйшина магедіи1лъ, старёйшина зафHй: сjи старBйшины є3дw6мли, живyщіи въ земли2 притzжaніz и4хъ: сeй и3сavъ nтeцъ є3дHмль.Rdz 37Rdz 37,1 Толк. A Jakub mieszkał w ziemi chananejskiej, w której ojciec jego był gościem.Иаков жил в земле странствования отца своего [Исаака], в земле Ханаанской. Всели1сz же їaкwвъ въ земли2, и3дёже њбитA їсаaкъ, nтeцъ є3гw2, въ земли2 ханаaни. Rdz 37,2 Толк. A te są dzieje jego. Józef, gdy miał szesnaście lat, pasł trzodę z braćmi swymi, jeszcze jako pacholę, i był z synami Bali i Zelfy, żon ojca swego; i oskarżył braci swych przed ojcem o grzech bardzo sprośny.Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот [отца своего] вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до [Израиля] отца их. Сjи же р0ди ї†кwвли. ЇHсифъ же бsше седминaдесzти лётъ, пасhй џвцы nтцA своегw2 съ брaтіею своeю, ю4нъ сhй, съ сынми2 вaллы и3 съ сынми2 зeлфы, жeнъ nтцA своегw2: нанес0ша же на їHсифа ѕлY клеветY ко ї}лю nтцY своемY. Rdz 37,3 Толк. A Izrael miłował Józefa nad wszystkich swych synów, przeto iż go był w starości swej urodził, i uczynił mu suknię wzorzystą.Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, - и сделал ему разноцветную одежду. Їaкwвъ же люблsше їHсифа пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, ћкw сhнъ въ стaрости є3мY бhсть: и3 сотвори2 є3мY ри1зу пeстру. Rdz 37,4 Толк. – Widząc zaś bracia jego, że go miłował ojciec nad wszystkich synów, nienawidzili go i nie mogli wcale łaskawie z nim mówić.И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Ви1дэвше же брaтіz є3гw2, ћкw лю1битъ є3го2 nтeцъ пaче всёхъ сынHвъ свои1хъ, возненави1дэша є3го2 и3 не можaху глаг0лати къ немY ничт0же ми1рно. Rdz 37,5 Толк. Zdarzyło się też, iż senne widzenie, które miał, opowiedział braciom swym, co było przyczyną większej jeszcze nienawiści.И видел Иосиф сон, и рассказал [его] братьям своим: и они возненавидели его еще более. Ви1дэвъ же їHсифъ с0нъ, повёда и5 брaтіи своeй Rdz 37,6 Толк. I rzekł do nich: „Słuchajcie snu mego, którym widział.Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: и3 речE и5мъ: послyшайте снA сегw2, є3г0же ви1дэхъ: Rdz 37,7 Толк. Zdawało mi się, żeśmy wiązali snopy na polu: a snop mój jakoby powstał i stanął, a wasze snopy, wokoło stojące, kłaniały się snopowi memu.”вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. мнёхъ вaсъ вsжущихъ снопы2 средЁ п0лz: и3 востA м0й сн0пъ и3 стA прsмw, вaши же снопы2 њбрати1вшесz поклони1шасz моемY снопY. Rdz 37,8 Толк. Odpowiedzieli bracia jego: „Czyż królem naszym będziesz? albo poddani będziemy panowaniu twemu?” Ta tedy sprawa snów i mów przydała żagwi zazdrości i nienawiści.И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Рёша же є3мY брaтіz є3гw2: є3дA цaрствуz цaрствовати бyдеши над8 нaми, и3ли2 госп0дствуz госп0дствовати бyдеши над8 нaми; И# приложи1ша є3щE ненави1дэти є3го2 снHвъ рaди є3гw2 и3 рaди словeсъ є3гw2. Rdz 37,9 Толк. Miał też i drugi sen, który opowiadając braciom mówił: „Widziałem przez sen, jakoby mi się słońce i księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało.”И видел он еще другой сон и рассказал его [отцу своему и] братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. Ви1дэ же с0нъ другjй и3 повёда є3го2 nтцY своемY и3 брaтіи своeй, и3 речE: сE, ви1дэхъ другjй с0нъ: ѓки бы с0лнце и3 лунA и3 є3динонaдесzть ѕвёздъ покланsхусz мнЁ. Rdz 37,10 Толк. Gdy to ojcu swemu i braciom swym opowiedział, złajał go ojciec jego i rzekł: „Cóż się rozumie przez ten sen, który miałeś? Czy ja i matka twoja, i bracia twoi kłaniać ci się będziemy do ziemi?”И он рассказал отцу своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? И# запрети2 є3мY nтeцъ є3гw2 и3 речE є3мY: что2 с0нъ сeй, є3г0же є3си2 ви1дэлъ; є3дA пришeдше пріи1демъ ѓзъ и3 мaти твоS и3 брaтіz тво‰ поклони1тисz тебЁ до земли2; Rdz 37,11 Толк. – Zazdrościli mu tedy bracia jego, a ojciec milcząc rzecz rozważał.Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Позави1дэша же є3мY брaтіz є3гw2: nтeцъ же є3гw2 соблюдE сл0во сіE. Rdz 37,12 Толк. A gdy bracia jego, pasąc bydło ojca swego, mieszkali w Sychem, rzekł do niego Izrael:Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. Tид0ша же брaтіz є3гw2 пасти2 џвцы nтцA своегw2 въ сmхeмъ. Rdz 37,13 Толк. „Bracia twoi pasą owce w Sychem; pójdź, poślę cię do nich.”И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. И# речE ї}ль ко їHсифу: є3дA брaтіz тво‰ не пасyтъ въ сmхeмэ; грzди2, да послю1 тz къ ни6мъ. Речe же є3мY: сE, ѓзъ. Rdz 37,14 Толк. A gdy on odpowiedział: „Gotówem”, rzekł mu: „Idź i obacz, czy się wszystko szczęśliwie powodzi braciom twoim i bydłu, a daj mi znać, co się dzieje.” Posłany z doliny Hebron, przyszedł do Sychem.[Израиль] сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской; и он пришел в Сихем. Речe же є3мY ї}ль: шeдъ, ви1ждь, ѓще здрaвствуютъ брaтіz тво‰ и3 џвцы, и3 повёждь ми2. И# послA є3го2 t ю3д0ли хеврHни. И# пріи1де въ сmхeмъ: Rdz 37,15 Толк. I napotkał go pewien mąż, błądzącego po polu, i spytał, czego by szukał.И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? и3 њбрёте є3го2 человёкъ заблуждaюща на п0ли: вопроси1 же є3го2 человёкъ глаг0лz: чесогw2 и4щеши; Rdz 37,16 Толк. A on odpowiedział: „Braci moich szukam.Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут? Џнъ же речE: брaтіи моеS и3щY: повёждь ми2, гдЁ пасyтъ. Rdz 37,17 Толк. Powiedz mi, kędy pasą trzody.” I rzekł mu mąż: „Odeszli z tego miejsca, a słyszałem ich mówiących: Pójdźmy do Dotain.” – Poszedł tedy Józef za braćmi swymi i znalazł ich w Dotain.И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Речe же є3мY человёкъ: tид0ша tсю1ду: слhшахъ бо и5хъ глаг0лющихъ: п0йдемъ въ дwfаjмъ. И# и4де їHсифъ в8слёдъ брaтіи своеS и3 њбрёте | въ дwfаjмэ. Rdz 37,18 Толк. Oni zaś ujrzawszy go z daleka, zanim przyszedł do nich, umyślili go zabić.И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Пред8узрёша же є3го2 и3здалeче, прeжде приближeніz є3гw2 къ ни6мъ, и3 ѕлЁ ўмhслиша ўби1ти є3го2: Rdz 37,19 Толк. I mówili do siebie: „Oto idzie snowidz!И сказали друг другу: вот, идет сновидец; речe же кjйждо къ брaту своемY: сE, снови1децъ џный и4детъ: Rdz 37,20 Толк. Pójdźcie, zabijmy go i wrzućmy do studni starej; i rzeczemy: Zły zwierz go pożarł; a wtedy się pokaże, co mu pomogą sny jego.”пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов. нн7э u5бо пріиди1те, ўбіeмъ є3го2 и3 ввeржимъ є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ, и3 речeмъ: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: и3 ќзримъ, что2 бyдутъ сHніz є3гw2. Rdz 37,21 Толк. Usłyszawszy to Ruben starał się wybawić go z rąk ich i mówił:И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. Слhшавъ же руви1мъ, tS є3го2 и3з8 рyкъ и4хъ и3 речE: не ўбіeмъ є3го2 на души2. Rdz 37,22 Толк. „Nie zabijajcie duszy jego ani wylewajcie krwi, ale wrzućcie go do tej studni, która jest na puszczy, a ręce wasze zachowajcie niewinne.” A to mówił chcąc go wyrwać z ich ręku i wrócić ojcu swemu.И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он [с тем намерением], чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Речe же и5мъ руви1мъ: не пролjйте кр0ве, ввeрзите є3го2 во є3ди1нъ t рвHвъ си1хъ, и5же въ пустhни, руки1 же не возложи1те на него2: (тщaшесz бо) ћкw да и3зhметъ є3го2 t рyкъ и4хъ и3 tдaстъ є3го2 nтцY своемY. Rdz 37,23 Толк. Wnet tedy, skoro przyszedł do braci swych, zwlekli go z owej sukni długiej i wzorzystej, i wrzucili go do studni starej, która nie miała wody.Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, Бhсть же є3гдA пріи1де їHсифъ къ брaтіи своeй, совлек0ша со їHсифа ри1зу пeструю, ћже на нeмъ, Rdz 37,24 Толк. и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не было. и3 поeмше є3го2 вверг0ша въ р0въ: р0въ же т0щь, воды2 не и3мsше. Rdz 37,25 Толк. – A usiadłszy, aby jeść chleb, ujrzeli Ismaelitów podróżnych jadących z Galaadu i wielbłądy ich niosące korzenie i balsam, i wonną żywicę do Egiptu.И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в Египет. И# сэд0ша ћсти хлёбъ, и3 воззрёвше nчи1ма ви1дэша, и3 сE, п{тницы їсмaильтzне и3дsху t галаaда, и3 вельблю1ды и4хъ пHлны fmміaма и3 ритjны и3 стaкти: и3дsху же везyще во є3гЂпетъ. Rdz 37,26 Толк. Rzekł tedy Juda do braci swych: „Cóż nam pomoże, jeśli zabijemy brata naszego i zataimy jego krew?И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Речe же їyда ко брaтіи своeй: кaz п0льза, ѓще ўбіeмъ брaта нaшего и3 скрhемъ кр0вь є3гw2; Rdz 37,27 Толк. Lepiej, że go sprzedamy Ismaelitom, a ręce nasze niech się nie mażą; bratem bowiem i ciałem naszym jest.” I zgodzili się bracia na słowa jego.Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались грzди1те продади1мъ є3го2 їсмaильтzнwмъ си6мъ: рyцэ же нaши да не бyдутъ на нeмъ, ћкw брaтъ нaшъ и3 пл0ть нaша є4сть. Послyшаша же брaтіz є3гw2. Rdz 37,28 Толк. A gdy mijali kupcy madianiccy, wyciągnąwszy go ze studni sprzedali go Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, a ci go zawieźli do Egiptu.и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в Египет. И# мимоид0ша человёцы мадіaмстіи купцы2: и3 и3звлек0ша и3 возвед0ша їHсифа и3з8 р0ва, и3 продaша їHсифа їсмaильтzнwмъ на двaдесzть златни1цъ. И# повед0ша їHсифа во є3гЂпетъ. Rdz 37,29 Толк. – A Ruben wróciwszy się do studni nie znalazł chłopięcia.Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, Возврати1сz же руви1мъ къ р0ву и3 не ўзрЁ їHсифа въ р0вэ: и3 растерзA ри6зы сво‰, Rdz 37,30 Толк. I rozdarłszy odzienie, idąc do braci swych, rzekł: „Chłopięcia nie widać, a ja dokąd pójdę?”и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь? и3 пріи1де ко брaтіи своeй и3 речE: џтрочища нёсть, ѓзъ же кaмw и3дY ктомY; Rdz 37,31 Толк. I wzięli suknię jego, umoczyli we krwi koźlęcia, które byli zabili, i posłali ludzi, którzy by ją zanieśli do ojca i rzekli:И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью; Взeмше же ри1зу їHсифову, заклaша к0злище t к0зъ и3 помaзаша ри1зу кр0вію: Rdz 37,32 Толк. „Tęśmy znaleźli: oglądaj, jest li to suknia syna twego, czy nie.”и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет. и3 послaша ри1зу пeструю, и3 принес0ша ко nтцY своемY и3 рек0ша: сію2 њбрэт0хомъ: познавaй, ѓще ри1за сhна твоегw2 є4сть, и3ли2 ни2; Rdz 37,33 Толк. Poznał ją ojciec i rzekł: „Suknia to syna mego jest, zwierz okrutny zjadł go, bestia pożarła Józefa.”Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф. И# познA ю5 и3 речE: ри1за сhна моегw2 є4сть: ѕвёрь лю1тъ снэдE є3го2: ѕвёрь восхи1ти їHсифа. Rdz 37,34 Толк. I rozdarłszy szaty oblókł się we włosiennicę, płacząc syna swego przez długi czas.И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И# растерзA їaкwвъ ри6зы сво‰, и3 возложи2 врeтище на чрє1сла сво‰, и3 плaкашесz сhна своегw2 дни6 мнHги. Rdz 37,35 Толк. A gdy się zeszły wszystkie dzieci jego, aby ulżyć ojcu żalu, nie chciał przypuścić pocieszenia, ale rzekł: „Zstąpię do syna mego z żałości do otchłani!”И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его; но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Собрaшасz же вси2 сhнове є3гw2 и3 дщє1ри и3 пріид0ша ўтёшити є3го2: и3 не хотsше ўтёшитисz, глаг0лz: ћкw сни1ду къ сhну моемY сётуz во ѓдъ. И# плaкасz њ нeмъ nтeцъ є3гw2. Rdz 37,36 Толк. A gdy on tak trwał w żałobie, Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Putyfarowi, trzebieńcowi Faraona, hetmanowi żołnierstwa.Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей.Мадіaне же продaша їHсифа во є3гЂпетъ пентефрjю є3vнyху фараHнову, ґрхімагjру.Rdz 38Rdz 38,1 Толк. Tegoż czasu odszedłszy Juda od braci swych, zstąpił do męża Odollamity, imieniem Hiram.В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому имя: Хира. Бhсть же въ то2 врeмz, tи1де їyда t брaтіи своеS и3 пріи1де къ человёку нёкоему nдолламjтину, є3мyже и4мz їрaсъ: Rdz 38,2 Толк. I ujrzał tam córkę człowieka chananejskiego, imieniem Sue, i pojąwszy ją za żonę wszedł do niej.И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней. и3 ви1дэ тaмw їyда дщeрь человёка хананeйска, є4йже и4мz саvA: и3 поsтъ ю5, и3 вни1де къ нeй: Rdz 38,3 Толк. A ona poczęła i porodziła syna; i nazwał imię jego Her.Она зачала и родила сына; и он нарек ему имя: Ир. и3 зачeнши роди2 сhна, и3 наречE и4мz є3мY и4ръ: Rdz 38,4 Толк. I znowu począwszy porodziła syna, którego nazwała Onan.И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя: Онан. и3 зачeнши є3щE роди2 сhна и3 наречE и4мz є3мY ґvнaнъ: Rdz 38,5 Толк. Porodziła też trzeciego, którego nazwała Sela; a po jego narodzeniu przestała dalej rodzić.И еще родила сына [третьего] и нарекла ему имя: Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его. и3 приложи1вши роди2 сhна (трeтіzго) и3 наречE и4мz силHмъ: сіs же бЁ въ хaсвэ, є3гдA роди2 си1хъ. Rdz 38,6 Толк. – A Juda pierworodnemu swemu Herowi dał żonę, imieniem Tamar.И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. И# поS їyда женY и4ру пeрвенцу своемY, є4йже и4мz fамaрь. Rdz 38,7 Толк. A Her, pierworodny Judy, był zły przed oblicznością Pana, i został od niego zabity.Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. Бhсть же и4ръ пeрвенецъ їyдинъ ѕ0лъ пред8 гDемъ: и3 ўби2 є3го2 бGъ. Rdz 38,8 Толк. Rzekł tedy Juda do Onana, syna swego: „Wnijdź do żony brata twego i złącz się z nią, abyś wzbudził potomstwo bratu twemu.”И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Речe же їyда ґvнaну: вни1ди къ женЁ брaта твоегw2 и3 совокупи1сz съ нeю, и3 возстaви сёмz брaту твоемY. Rdz 38,9 Толк. On wiedząc, że się nie jemu synowie rodzić mieli, gdy wchodził do żony brata swego, wypuszczał nasienie na ziemię, aby się dzieci imieniem brata jego nie rodziły.Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату своему. Познaвъ же ґvнaнъ, ћкw не є3мY бyдетъ сёмz, бhсть є3гдA вхождaше къ женЁ брaта своегw2, проливaше (сёмz) на зeмлю, є4же не дaти сёмене брaту своемY: Rdz 38,10 Толк. I z tej przyczyny zabił go Pan, bo czynił rzecz obrzydliwą.Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его. ѕл0 же kви1сz пред8 бGомъ, ћкw сотвори2 сіE: и3 ўмертви2 и3 сего2. Rdz 38,11 Толк. Rzekł przeto Juda Tamarze synowej swojej: „Bądź wdową w domu ojca twego, aż urośnie Sela, syn mój.” Bał się bowiem, by i on nie umarł, jak bracia jego. Ona tedy poszła i mieszkała w domu ojca swego.И сказал Иуда Фамари, невестке своей [по смерти двух сыновей своих]: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал [в уме своем]: не умер бы и он подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Речe же їyда fамaри, невёстцэ своeй (по смeрти двY сынHвъ свои1хъ): сэди2 вдов0ю въ домY nтцA твоегw2, д0ндеже вели1къ бyдетъ силHмъ, сhнъ м0й. Речe бо (во ўмЁ си2): да не когдA ќмретъ и3 сeй, ћкоже и3 брaтіz є3гw2. Tшeдши же fамaрь, сэдsше въ домY nтцA своегw2. Rdz 38,12 Толк. – A gdy minęło wiele dni, umarła córka Suego, żona Judy. A pocieszywszy się Juda po żałobie, szedł do strzygących owce jego, on sam i Hiras, owczarz trzody, Odollamita, do Tamnas.Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, Одолламитянин. Ўмн0жишасz же днjе, и3 ќмре саvA, женA їyдина. И# ўтёшивсz їyда, взhде къ стригyщымъ џвцы є3гw2 сaмъ, и3 їрaсъ пaстырь є3гw2 nдолламjтинъ, во faмну. Rdz 38,13 Толк. I powiedziano Tamarze, że teść jej idzie do Tamnas na strzyżenie owiec.И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот свой. И# возвэсти1ша fамaри невёстцэ є3гw2, глаг0люще: сE, свeкоръ тв0й восх0дитъ во faмну стрищи2 џвцы сво‰. Rdz 38,14 Толк. Ona tedy złożywszy szaty wdowie, wzięła na się rąbek i zmieniwszy szaty usiadła na rozstaju drogi, która wiedzie do Tamnas; bo Sela już był dorósł, a nie dostała go za męża.И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. Nнa же свeргши ри6зы вдовствA съ себє2, њблечeсz въ ри1зу лётнюю и3 ўкраси1сz, и3 сёде пред8 враты2 є3н†ни, ±же сyть на пути2 faмны: вёдzше бо, ћкw вели1къ бhсть силHмъ: сeй же не дадE є3S є3мY въ женY. Rdz 38,15 Толк. Ujrzawszy ją Juda mniemał, że była wszetecznicą, bo była nakryła twarz swoją, aby jej nie poznano.И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице свое. [И не узнал ее.] И# ви1дэвъ ю5 їyда, возмнЁ ю5 блудни1цу бhти: покрh бо лицE своE, и3 не познA є3S. Rdz 38,16 Толк. I przystępując do niej rzekł: „Dopuść mi, abym miał sprawę z tobą”; bo nie wiedział, że synową jego była. A gdy ona odpowiedziała: „Co mi dasz, żebyś zażył obcowania ze mną?”Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Ўклони1сz же къ нeй путeмъ и3 речE є4й: попусти1 ми вни1ти къ себЁ. Не познa бо, ћкw невёстка є3мY є4сть. Nнa же речE: чт0 ми дaси, ѓще вни1деши ко мнЁ; Rdz 38,17 Толк. Rzekł: „Poślę ci koziołka z trzód.” Ona rzekła znowu: „Dopuszczę, czego chcesz, jeśli mi dasz zastaw, aż przyślesz, co obiecujesz.”Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада [моего]. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Џнъ же речE: ѓзъ тебЁ послю2 к0злище к0зъ t nвeцъ мои1хъ. Nнa же речE: ѓще дaси ми2 зал0гъ, д0ндеже при1шлеши. Rdz 38,18 Толк. Rzekł Juda: „Co chcesz, żebym ci dał w zastaw?” Odpowiedziała: „Pierścień twój i naramiennik, i laskę, którą w ręce trzymasz.” Na jedno tedy zejście niewiasta poczęła.Он сказал: какой дать тебе залог? Она сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него. Џнъ же речE: кjй зал0гъ тебЁ дaмъ; Nнa же речE: пeрстень тв0й и3 гри1вну, и3 жeзлъ и4же въ руцЁ твоeй. И# дадE є4й, и3 вни1де къ нeй, и3 зачA во ўтр0бэ t негw2. Rdz 38,19 Толк. I wstawszy poszła i złożywszy odzienie, które na sobie miała, oblekła się w szaty wdowie.И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. И# востaвши tи1де, и3 свeрже ри1зу лётнюю съ себє2 и3 њблечeсz въ ри6зы вдовствA своегw2. Rdz 38,20 Толк. I posłał Juda koziołka przez pasterza swego Odollamitę, aby odebrał zastaw, który był dał niewieście.Иуда же послал козленка чрез друга своего Одолламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. Послa же їyда к0злище t к0зъ рук0ю пaстырz своегw2 nдолламjтина взsти зал0гъ t жены2, и3 не њбрёте є3S. Rdz 38,21 Толк. Ten nie znalazłszy jej, pytał ludzi miejsca owego: „Gdzie jest niewiasta, która siedziała na rozstaju?” A gdy wszyscy odpowiedzieli, że nie było na tym miejscu nierządnicy, wrócił się do Judy i rzekł mu:И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Енаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. Вопроси1 же мужeй мёста тогw2 и3 речE и5мъ: гдЁ є4сть блудни1ца бhвшаz во є3нaнэ на распyтіи; И# рёша: не бЁ здЁ блудни1ца. Rdz 38,22 Толк. „Nie znalazłem jej; lecz i ludzie miejsca owego powiadali mi, że tam nigdy nie siedziała wszetecznica.”И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее; да и жители места того сказали: здесь не было блудницы. И# возврати1сz ко їyдэ и3 речE: не њбрэт0хъ: и3 человёцы мёста тогw2 глаг0лютъ: нёсть здЁ блудни1цы. Rdz 38,23 Толк. Rzekł Juda: „Niechże sobie ma. Kłamstwa na pewno nam zadać nie może: jam posłał koźlę, którem był obiecał, a tyś jej nie znalazł.”Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться; вот, я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Речe же їyда: да и4мать т†: но да не когдA посмэю1тсz нaмъ: ѓзъ ќбw послaхъ к0злище сіE, тh же не њбрёлъ є3си2. Rdz 38,24 Толк. Ale po trzech miesiącach powiedziano Judzie mówiąc: „Dopuściła się nierządu Tamar, synowa twoja, i widać, że jest brzemienna.” I rzekł Juda: „Wywiedźcie ją, aby była spalona.”Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. Бhсть же по трeхъ мцcэхъ, повёдаша їyдэ, глаг0люще: соблуди2 fамaрь невёстка твоS, и3 сE, во ўтр0бэ и4мать t блудA. Речe же їyда: и3зведи1те ю5, и3 да сожгyтъ ю5. Rdz 38,25 Толк. Lecz gdy ją wiedziono na śmierć, posłała do teścia swego mówiąc: „Z męża, którego te rzeczy są, jam poczęła; poznaj, czyj to pierścień i naramiennik, i laska.”Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и трость. Nнa же вед0ма послA къ свeкру своемY, глаг0лющи: t человёка, є3гHже сі‰ сyть, ѓзъ во ўтр0бэ и4мамъ. И# речE: познaй, чjй пeрстень и3 гри1вна и3 жeзлъ сeй. Rdz 38,26 Толк. On zaś poznawszy swe dary rzekł: „Sprawiedliwsza ode mnie, bom jej nie dał Seli, synowi memu.” Wszakoż więcej jej nie poznał.Иуда узнал и сказал: она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему. И не познавал ее более. Познa же їyда и3 речE: њправдaсz fамaрь пaче менє2, ћкw не дaхъ є3S силHму сhну моемY. И# не приложи2 ктомY познaти ю5. Rdz 38,27 Толк. – A gdy przyszedł czas porodzenia, ukazały się bliźnięta w żywocie; a przy samym wychodzeniu dziatek jedno wyścibiło rękę, na której niewiasta położna uwiązała nić czerwoną, mówiąc:Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. Бhсть же є3гдA раждaше, и3 бёста близнsта во ўтр0бэ є3S. Rdz 38,28 Толк. „Ten naprzód wynijdzie.”И во время родов ее показалась рука [одного]; и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: этот вышел первый. Бhсть же въ рождeніи є3S, є3ди1нъ произнесE рyку: взeмши же бaба навzзA на рyку є3гw2 чeрвлень, глаг0лющи: сeй и3зhдетъ пeрвый. Rdz 38,29 Толк. Ale gdy on znowu wciągnął rękę, wyszedł drugi; i rzekła niewiasta: „Czemu przerwana jest dla ciebie przegroda?” I z tej przyczyny nadano mu imię Fares.Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя: Фарес. є3гдa же вовлечE рyку, и3 ѓбіе и3зhде брaтъ є3гw2. Nнa же речE: что2 пресэчeсz тебє2 рaди преграждeніе; И# прозвA и4мz є3мY фарeсъ. Rdz 38,30 Толк. Potem wyszedł brat jego, na którego ręce była nić czerwona; tego nazwała Zarą.Потом вышел брат его с красной нитью на руке. И наречено ему имя: Зара.И# посeмъ и3зhде брaтъ є3гw2, є3мyже бЁ на руцЁ є3гw2 чeрвлень: и3 прозвA и4мz є3мY зaра.Rdz 39Rdz 39,1 Толк. Józef tedy był zawiedziony do Egiptu i kupił go Putyfar, trzebieniec Faraona, hetman wojska, mąż Egipcjanin, z rąk Ismaelitów, którzy go byli przywiedli.Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян, приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. ЇHсифъ же приведeнъ бhсть во є3гЂпетъ. И# купи2 є3го2 пентефрjй є3vнyхъ фараHновъ ґрхімагjръ, мyжъ є3гЂптzнинъ, t рyкъ їсмaильтzнъ, и5же привед0ша є3го2 тaмw. Rdz 39,2 Толк. I był Pan z nim; a był mężem, który we wszystkim szczęśliwie sobie poczynał; i mieszkał w domu pana swego, który wiedział bardzo dobrze, że Pan jest z nim i że wszystko, co czynił, On szczęścił w jego ręku.И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. И# бsше гDь со їHсифомъ: и3 бsше мyжъ благополyченъ, и3 бhсть въ домY господи1на своегw2 є3гЂптzнина. Rdz 39,3 Толк. I znalazł Józef łaskę przed panem swoim, i służył mu, a postawiony przez niego nad wszystkim, rządził domem sobie zwierzonym i wszystkim, co mu było zlecone.И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Вёдzше же господи1нъ є3гw2, ћкw гDь бЁ съ ни1мъ, и3 є3ли6ка твори1тъ, гDь благоустроsетъ въ рукY є3гw2. Rdz 39,4 Толк. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И# њбрёте їHсифъ благодaть пред8 господи1номъ свои1мъ и3 благоугоди2 є3мY: и3 постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ, и3 вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, дадE въ рyки їHсифwвы. Rdz 39,5 Толк. I błogosławił Pan domowi Egipcjanina dla Józefa, i rozmnożył tak w domu jak i na polu wszystką majętność jego,И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его]. Бhсть же є3гдA постaви є3го2 над8 д0момъ свои1мъ и3 над8 всёми, є3ли6ка и3мёzше, и3 блгcви2 гDь д0мъ є3гЂптzнина їHсифа рaди: и3 бhсть блгcвeніе гDне на всeмъ и3мёніи є3гw2 въ домY и3 въ сeлэхъ є3гw2. Rdz 39,6 Толк. a on o niczym innym nie wiedział, jeno o chlebie, którego pożywał.И оставил он все, что имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем. И# предадE вс‰, є3ли6ка бhша є3мY, въ рyки їHсифwвы: и3 не вёдzше t сyщихъ ў себє2 ничт0же, кромЁ хлёба, є3г0же kдsше сaмъ: и3 бsше їHсифъ д0бръ w4бразомъ и3 красeнъ вз0ромъ ѕэлw2. Rdz 39,7 Толк. – A Józef był pięknej twarzy i wdzięcznego wejrzenia. Po wielu tedy dniach obróciła pani jego oczy swe na Józefa i rzekła: „Śpij ze mną!”И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною. И# бhсть по словесёхъ си1хъ, и3 возложи2 женA господи1на є3гw2 џчи сво‰ на їHсифа и3 речE: пребyди со мн0ю. Rdz 39,8 Толк. Lecz on żadnym sposobem nie chcąc zezwolić na zły uczynek rzekł do niej: „Oto pan mój dawszy mi w moc wszystko, nie wie, co ma w domu swoim;Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; Џнъ же не хотsше и3 речE женЁ господи1на своегw2: ѓще господи1нъ м0й не вёсть менє2 рaди ничт0же въ домY своeмъ, и3 вс‰, є3ли6ка сyть є3мY, вдадE въ рyцэ мои2, Rdz 39,9 Толк. i nie masz żadnej rzeczy, która by nie była w mojej mocy, albo czego by mi nie poruczył, prócz ciebie, któraś jest żoną jego. Jakże tedy mogę tę złość uczynić i zgrzeszyć przeciw Bogu memu?”нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? и3 ничто2 є4сть вhше менє2 въ домY сeмъ, нижE и3з8sто бhсть t менє2 чт0–либо, кромЁ тебє2, понeже ты2 женA є3мY є3си2: и3 кaкw сотворю2 глаг0лъ ѕлhй сeй и3 согрэшY пред8 бGомъ; Rdz 39,10 Толк. Takimi słowy na każdy dzień i niewiasta naprzykrzała się młodzieńcowi, i on się wzbraniał cudzołóstwa.Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, є3гдa же їHсифу глаг0лаше дeнь t днE, и3 не послyшаше є3S є4же спaти и3 бhти съ нeю. Rdz 39,11 Толк. I przydarzyło się dnia jednego, że Józef wszedł do domu i sprawował coś bez pomocników;случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было; Бhсть же сицевhй нёкій дeнь, и3 вни1де їHсифъ въ д0мъ дёлати дэлA сво‰, и3 никт0же бsше t сyщихъ въ домY внyтрь: Rdz 39,12 Толк. a ona uchwyciwszy kraj szaty jego, rzekła: „Śpij ze mną!” Lecz on ostawiwszy w jej ręce płaszcz, uciekł i wyszedł precz.она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. и3 ўхвати2 є3го2 за ри6зы, глаг0лющи: лsзи со мн0ю. И# њстaвивъ ри6зы сво‰ въ рукY є3S, ўбэжE и3 и3зhде в0нъ. Rdz 39,13 Толк. – A gdy ujrzała niewiasta szatę w rękach swoich i że była wzgardzona, zawołała do siebie ludzi domu swego i rzekła do nich:Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, И# бhсть є3гдA ви1дэ, ћкw њстaвль ри6зы сво‰ въ рукaхъ є3S, бэжA и3 и3зhде в0нъ: Rdz 39,14 Толк. „Oto wprowadził męża Hebrajczyka, aby się z nas naigrawał.кликнула домашних своих и сказала им так: посмотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и3 воззвA сyщихъ въ домY и3 речE и5мъ глаг0лющи: ви1дите, введE нaмъ џтрока є3врeина наругaтисz нaмъ: вни1де ко мнЁ, глаг0лz: преспи2 со мн0ю: и3 возопи1хъ глaсомъ вели1кимъ: Rdz 39,15 Толк. Wszedł do mnie, aby leżeć ze mną; a gdym ja zakrzyknęła i usłyszał głos mój, zostawił płaszcz, który trzymałam, i uciekł precz.”и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон. и3 є3гдA ўслhша џнъ, ћкw возвhсихъ глaсъ м0й и3 возопи1хъ, њстaвль ри6зы сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ. Rdz 39,16 Толк. Na znak tedy wiary płaszcz zatrzymany ukazała mężowi, gdy się wrócił do domu, i rzekła:И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И# ўдержA ри6зы ў себє2, д0ндеже пріи1де господи1нъ въ д0мъ св0й. Rdz 39,17 Толк. „Wszedł do mnie niewolnik Hebrajczyk, któregoś przywiódł, aby się ze mnie naigrawał;И пересказала ему те же слова, говоря: раб Еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною [и говорил мне: лягу я с тобою], И# повёда є3мY по словесёхъ си1хъ, глаг0лющи: вни1де ко мнЁ џтрокъ є3врeинъ, є3г0же ввeлъ є3си2 къ нaмъ, поругaтисz мнЁ, и3 речe ми: да бyду съ тоб0ю: Rdz 39,18 Толк. a gdy usłyszał, żem wołała, zostawił płaszcz, który trzymałam, i uciekł precz.”но, когда [услышал, что] я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. є3гдa же ўслhша, ћкw воздвиг0хъ глaсъ м0й и3 возопи1хъ, њстaвль ри6зы сво‰ ў менє2, tбэжE и3 и3зhде в0нъ. Rdz 39,19 Толк. – To usłyszawszy pan, a nazbyt prędko wierząc słowom żony,Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом; И# бhсть є3гдA ўслhша господи1нъ є3гw2 глаг0лы жены2 своеS, є3ли6ка речE къ немY, глаг0лющи: си1це сотвори1 ми џтрокъ тв0й: и3 разгнёвасz ћростію, Rdz 39,20 Толк. rozgniewał się bardzo i dał Józefa do ciemnicy, gdzie strzeżono więźniów królewskich, i był tam w zamknięciu.и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. и3 взeмъ господи1нъ їHсифа, ввeрже є3го2 въ темни1цу, въ мёсто, и3дёже ќзники царє1вы держaтсz тaмw въ твердhни. Rdz 39,21 Толк. – Pan jednak był z Józefem, i zmiłowawszy się nad nim dał mu łaskę przed oblicznością przełożonego nad ciemnicą.И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И# бsше гDь со їHсифомъ, и3 возліS на него2 млcть, и3 дадE є3мY блгdть пред8 начaльнымъ стрaжемъ темни1чнымъ: Rdz 39,22 Толк. Ten oddał w rękę jego wszystkich więźniów, którzy byli w ciemnicy, i cokolwiek się działo, pod nim było.И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем. и3 вдадE старёйшина стражeй темни1цу въ рyцэ їHсифу и3 всёхъ ввeрженыхъ въ темни1цу: и3 вс‰, є3ли6ка творsху тaмw, т0й бЁ творsй. Rdz 39,23 Толк. Sam zaś nie wiedział o niczym zwierzywszy mu wszystko; Pan bowiem był z nim i szczęścił wszystkim sprawom jego.Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.Старёйшина же стражeй темни1чныхъ ничт0же бЁ вёдый є3гw2 рaди: вс‰ бо бhша въ рукaхъ їHсифовыхъ, занeже гDь бsше съ ни1мъ: и3 є3ли6ка т0й творsше, гDь бlгопоспэшaше въ рукY є3гw2.Rdz 40Rdz 40,1 Толк. Po tych wypadkach trafiło się, że dwaj trzebieńcy, podczaszy króla egipskiego i piekarz, przewinili panu swemu.После сего виночерпий царя Египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем Египетским. Бhсть же по словесёхъ си1хъ, согрэши2 старёйшина вінaрскъ царS є3гЂпетска и3 старёйшина житaрскъ господи1ну своемY царю2 є3гЂпетскому. Rdz 40,2 Толк. I rozgniewawszy się na nich Faraon (bo jeden był przełożonym piwnicznych, a drugi nad piekarzami),И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, И# разгнёвасz фараHнъ на џба є3vнyхи сво‰, на старёйшину вінaрска и3 на старёйшину житaрска, Rdz 40,3 Толк. dał ich do ciemnicy hetmana żołnierzów, w której był więźniem i Józef.и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. и3 ввeрже и5хъ въ темни1цу во ўзи1лище, въ мёсто, и3дёже їHсифъ ввeрженъ бsше. Rdz 40,4 Толк. Ale stróż ciemnicy poruczył ich Józefowi, który im też służył. Przeszło nieco czasu, a oni byli pod strażą.Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. И# вручи2 и5хъ старёйшина темни1цы їHсифу, и3 предстA и5мъ: и3 бёста дни6 (нBкіz) въ темни1цэ, Rdz 40,5 Толк. – I mieli obydwaj sen nocy jednej według wykładu im właściwego.Однажды виночерпию и хлебодару царя Египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. и3 ви1дэста џба с0нъ во є3ди1ну н0щь: видёніе же с0нное старёйшины вінaрска и3 старёйшины житaрска, и5же бёста царS є3гЂпетска, сyще въ темни1цэ, бsше сіE. Rdz 40,6 Толк. Gdy do nich wszedł rano Józef i ujrzał ich smutnych, zapytał ich mówiąc: И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот, они в смущении. Вни1де же къ ни6мъ їHсифъ заyтра и3 ви1дэ и5хъ, и3 бsху смущeни: Rdz 40,7 Толк. „Czemu twarz wasza smutniejsza jest dziś niż zwyczajnie?” И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица? и3 вопрошaше є3vнyхwвъ фараHнихъ, и5же бhша съ ни1мъ въ темни1цэ, ў господи1на своегw2, глаг0лz: что2, ћкw ли1ца в†ша ўны6ла днeсь; Rdz 40,8 Толк. Odpowiedzieli: „Widzieliśmy sen, a nie masz, kto by nam wyłożył.” I rzekł do nich Józef: „Czyż nie Bożą rzeczą jest wykład? Powiedzcie mi; coście widzieli!”Они сказали ему: нам виделись сны; а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкования? расскажите мне. Nни1 же рёша є3мY: с0нъ ви1дэхомъ, и3 разсуждazй є3го2 нёсть. Речe же и5мъ їHсифъ: є3дA не бGомъ и3з8zвлeніе и4хъ є4сть; повёдите u5бо мнЁ. Rdz 40,9 Толк. – Powiedział pierwszy, przełożony piwnicznych, sen swój: „Widziałem przed sobą szczep winny, na którym były trzy gałązki;И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною; И# повёда старёйшина вінaрскъ с0нъ св0й їHсифу и3 речE: во снЁ моeмъ бsше віногрaдъ предо мн0ю: Rdz 40,10 Толк. powoli wypuszczał pączki, a po kwieciu dojrzały jagody;на лозе три ветви; она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды; въ віногрaдэ же три2 лBторасли, и3 т0й цвэтyщь произнесE t~расли, зрBлы гр0зды лHзныz: Rdz 40,11 Толк. a kubek Faraona był w ręce mojej: wziąłem tedy jagody i wycisnąłem w kubek, który trzymałem, i podałem kubek Faraonowi.”и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. и3 чaша фараHнова въ руцЁ моeй: и3 взsхъ грeзнъ, и3 и3зжaхъ џный въ чaшу, и3 дaхъ чaшу въ рyку фараHню. Rdz 40,12 Толк. Odpowiedział Józef: „Ten jest wykład snu: Trzy gałązki są jeszcze trzy dni,И сказал ему Иосиф: вот истолкование его: три ветви - это три дня; И# речE є3мY їHсифъ: сіE разсуждeніе семY: три2 лBторасли три2 дни6 сyть: Rdz 40,13 Толк. po których wspomni Faraon na posługi twoje i przywróci cię do poprzedniego stanu, i podasz mu kubek według urzędu twego, jakoś przedtem zwykł był czynić.через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием; є3щE три2 дни6, и3 помzнeтъ фараHнъ сaнъ тв0й, и3 пaки постaвитъ тS въ старёйшинство твоE вінaрско, и3 подaси чaшу фараHну въ рyку є3гw2 по сaну твоемY пeрвому, ћкоже бhлъ є3си2 віночeрпчій: Rdz 40,14 Толк. Tylko pamiętaj na mnie, gdy się będziesz miał dobrze, i uczyń mi miłosierdzie, iż nadmienisz Faraonowi, aby mię wywiódł z tej ciemnicy;вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, но помzни1 мz тоб0ю, є3гдA блaго ти2 бyдетъ, и3 сотвори1ши надо мн0ю ми1лость, и3 да помzнeши њ мнЁ фараHну, и3 и3зведeши мS t твердhни сеS: Rdz 40,15 Толк. bo kradzieżą wzięto mię z ziemi hebrajskiej, a tu mię do tego dołu wsadzono niewinnie.”ибо я украден из земли Евреев; а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. ћкw татьб0ю ўкрaденъ бhхъ и3з8 земли2 є3врeйскіz, и3 здЁ ничто2 ѕло2 сотвори1хъ, но вверг0ша мS въ р0въ сeй. Rdz 40,16 Толк. – Widząc przełożony nad piekarzami, iż mądrze sen wyłożył, rzekł: „Jam też widział we śnie, żem trzy kosze mąki miał na mojej głowie i w jednym koszu,Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: мне также снилось: вот на голове у меня три корзины решетчатых; И# ви1дэ старёйшина житaрскъ, ћкw прsмw разсуди2, и3 речE їHсифу: и3 ѓзъ ви1дэхъ с0нъ, и3 мнsхсz три2 кHшницы хлёбwвъ держaти на главЁ моeй: Rdz 40,17 Толк. który był najwyżej, niosłem wszelakie potrawy, które przemysłem piekarskim bywają czynione, a ptaki jadły z niego.”в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы [небесные] клевали ее из корзины на голове моей. въ к0шницэ же вeрхней t всёхъ родHвъ, ±же фараHнъ ћстъ, дёло хлёбенное, и3 пти6цы небє1сныz kдsху т†z t к0шницы, ћже на главЁ моeй. Rdz 40,18 Толк. Odpowiedział Józef: Ten jest wykład snu: Trzy kosze są jeszcze trzy dni,И отвечал Иосиф и сказал [ему]: вот истолкование его: три корзины - это три дня; Tвэщaвъ же їHсифъ, речE є3мY: сіE разсуждeніе є3гw2: три2 кHшницы три2 днjе сyть: Rdz 40,19 Толк. po których Faraon zdejmie ci głowę i zawiesi cię na krzyżu, a ptaki będą szarpać ciało twoje.”через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы [небесные] будут клевать плоть твою с тебя. є3щE три2 днjе, и3 tи1метъ фараHнъ главY твою2 t тебє2 и3 повёситъ тS на дрeвэ, и3 и3з8zдsтъ пти6цы небє1сныz пл0ть твою2 t тебє2. Rdz 40,20 Толк. – Dzień trzeci potem był dniem narodzenia Faraona, który uczyniwszy wielką ucztę sługom swoim, wspomniał wśród biesiady na przełożonego piwnicznych i na starszego nad piekarzami.На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих; Бhсть же въ дeнь трeтій, дeнь рождeніz бsше фараHнz, и3 творsше пи1ръ всBмъ nтрокHмъ свои6мъ: и3 помzнY старёйшинство старёйшины вінaрска и3 старёйшинство старёйшины житaрска, посредЁ џтрwкъ свои1хъ: Rdz 40,21 Толк. I przywrócił jednego na miejsce swe, aby mu kubek podawał,и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, и3 постaви старёйшину вінaрска въ старёйшинство є3гw2: и3 подадE чaшу въ рyку фараHню: Rdz 40,22 Толк. a drugiego powiesił na szubienicy, aby się prawda wykładacza ziściła.а главного хлебодара повесил [на дереве], как истолковал им Иосиф. старёйшину же житaрска повёси (на дрeвэ), ћкоже сказA и4ма їHсифъ. Rdz 40,23 Толк. Jednak ze szczęsnym powodzeniem przełożony piwnicznych zapomniał wykładacza swego.И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его.И# не помzнY старёйшина вінaрскъ їHсифа, но забы2 є3го2.Rdz 41Rdz 41,1 Толк. Po dwu latach miał Faraon we śnie widzenie.По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки; Бhсть же по двою2 лBту днjй, фараHнъ ви1дэ с0нъ: мнsшесz стоsти при рэцЁ: Rdz 41,2 Толк. Zdawało mu się, że stał nad rzeką, z której wychodziło siedem krów pięknych i bardzo tłustych, i pasły się na miejscach mokrych.и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; и3 сE, ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь крaвъ дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны тэлесы2, и3 пасsхусz по брeгу: Rdz 41,3 Толк. Drugie też siedem wynurzały się z rzeki; szpetne i chude, i pasły się na samym brzegu rzeki na miejscach zielonych,но вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки; друг‡z же сeдмь крaвъ и3зыд0ша по си1хъ и3з8 рэки2, ѕлы6 ви1домъ и3 тэлесы2 х{ды, и3 пасsхусz съ крaвами по брeгу рэчн0му: Rdz 41,4 Толк. i pożarły owe, których dziwna była piękność i tłustość ciała.и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и3 поzд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z тэлесы2 сeдмь крaвъ д0брыхъ ви1домъ и3 и3збрaнныхъ тэлесы2: (и3 сі‰ неви6димы бhша, ћкw внид0ша въ чрeсла и4хъ). Востa же фараHнъ. Rdz 41,5 Толк. Ocucił się Faraon i znowu zasnął, i miał drugi sen: siedem kłosów wychodziło z jednego źdźbła, pełnych i cudnych;и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших; И# ви1дэ с0нъ вторhй: и3 сE, сeдмь клaси и3схождaху и3з8 стeбліz є3ди1нагw и3збр†нны и3 добры6: Rdz 41,6 Толк. i tyleż wyrastało kłosów drugich, szczupłych i zwarzeniem porażonych,но вот, после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром; друзjи же сeдмь клaси т0нцыи, и3стончeни вётромъ, и3зрастaху по ни1хъ: Rdz 41,7 Толк. które pożarły wszystką cudność pierwszych.и пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. и3 пожр0ша сeдмь клaси т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь клaсwвъ и3збрaнныхъ и3 п0лныхъ. Востa же фараHнъ, и3 бsше с0нъ. Rdz 41,8 Толк. – Ocucił się Faraon ze snu, a rano, strachem zdjęty, posłał do wszystkich wieszczków Egiptu i wszystkich mędrców; i przyzwanym opowiedział sen, a nie było, kto by wyłożył.Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой; но не было никого, кто бы истолковал его фараону. Бhсть же заyтра, и3 возмути1сz душA є3гw2: и3 послaвъ, созвA вс‰ сказaтєли є3гЂпєтскіz и3 вс‰ м{дрыz є3гw2: и3 повёда и5мъ фараHнъ с0нъ св0й: и3 не бsше сказyzй тогw2 фараHну. Rdz 41,9 Толк. Wtedy dopiero przypomniał sobie przełożony nad piwnicznymi i rzekł: „Wyznaję grzech swój.И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне; И# речE старёйшина вінaрскъ къ фараHну, глаг0лz: грёхъ м0й воспоминaю днeсь: Rdz 41,10 Толк. Król, rozgniewany na sługi swe, kazał mnie i przełożonego nad piekarzami wrzucić do ciemnicy hetmana żołnierzów,фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей; фараHнъ разгнёвасz на рабы6 сво‰ и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу въ домY ґрхімагjра, менE и3 старёйшину житaрска: Rdz 41,11 Толк. gdzie jednej nocy obydwaj mieliśmy sen oznajmiający przyszłe rzeczy.и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения; и3 ви1дэхомъ с0нъ џба є3ди1ныz н0щи ѓзъ и3 џнъ, кjйждо св0й с0нъ ви1дэхомъ: Rdz 41,12 Толк. Był tam młodzieniec Hebrajczyk, tegoż hetmana nad żołnierzami służebnik, któremu gdyśmy sny opowiedzieli,там же был с нами молодой Еврей, раб начальника телохранителей; мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением; бsше же тaмw съ нaми ю4ноша, џтрокъ є3врeинъ ґрхімагjровъ, и3 повёдахомъ є3мY, и3 разсуди2 нaмъ: Rdz 41,13 Толк. usłyszeliśmy to, co potem w skutku się pokazało, bo ja przywrócony zostałem na urząd mój, a jego na krzyżu zawieszono.”и как он истолковал нам, так и сбылось: я возвращен на место мое, а тот повешен. бhсть же, ћкоже сказA нaмъ, тaкw и3 случи1сz, мнЁ пaки бhти во своeмъ старёйшинствэ, ґ џному повёшену. Rdz 41,14 Толк. Natychmiast na rozkazanie królewskie Józefa wywiedziono z ciemnicy, ostrzyżono i zmieniwszy szatę stawiono przed nim.И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Послaвъ же фараHнъ, призвA їHсифа: и3 и3звед0ша є3го2 и3з8 твердhни, и3 њстриг0ша є3го2, и3 и3змэни1ша ри6зы є3мY, и3 пріи1де къ фараHну. Rdz 41,15 Толк. A on rzekł do niego: „Miałem sny, a nie masz, kto by wyłożył; słyszałem zaś, że ty je bardzo mądrze wykładasz.”Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. Речe же фараHнъ їHсифу: с0нъ ви1дэхъ, и3 сказyzй є3го2 нёсть: ѓзъ же слhшахъ њ тебЁ глаг0лющихъ, ћкw слhшавъ сны2 разсуждaеши ты6z. Rdz 41,16 Толк. Odpowiedział Józef: „Beze mnie Bóg opowie rzeczy szczęśliwe Faraonowi.”И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону. Tвэщaвъ же їHсифъ фараHну, речE: без8 бGа не tвэщaетсz спcніе фараHну. Rdz 41,17 Толк. – Powiedział tedy Faraon, co widział: „Zdawało mi się, żem stał na brzegu rzeki.И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, стою я на берегу реки; Речe же фараHнъ їHсифу, глаг0лz: во снЁ моeмъ мнsхсz стоsти на брeзэ рэчнёмъ: Rdz 41,18 Толк. A siedem krów z rzeki występowało, bardzo pięknych i tłustego ciała, które na błotnym pastwisku trawę jadły.и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и паслись в тростнике; и3 ѓки и3з8 рэки2 и3схождaху сeдмь кр†вы дwбры2 ви1домъ и3 и3збр†нны тэлесы2, и3 пасsхусz по брeгу: Rdz 41,19 Толк. Ale po tych wyszło drugich siedem krów, tak szpetnych i chudych, żem nigdy takich w ziemi egipskiej nie widział.но вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не видывал во всей земле Египетской таких худых, как они; и3 сE, друг‡z сeдмь крaвъ и3схождaху в8слёдъ и4хъ и3з8 рэки2, ѕлы6 и3 недwбры2 ви1домъ и3 х{ды тэлесы2, kковhхъ не ви1дэ таковhхъ во всeй земли2 є3гЂпетстэй хyждшихъ: Rdz 41,20 Толк. Te zjadły i spożyły pierwsze,и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных; и3 и3з8zд0ша сeдмь кр†вы ѕлы6z и3 худы6z сeдмь крaвъ пeрвыхъ д0брыхъ и3 и3збрaнныхъ: Rdz 41,21 Толк. a jednak żadnego znaku sytości nie dały, ale tą samą chudością i szpetnością gnuśniały.и вошли тучные в утробу их, но не приметно было, что они вошли в утробу их: они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. и3 внид0ша во ўтрHбы и4хъ, и3 не kви1шасz, ћкw внид0ша во ўтрHбы и4хъ: и3 њбли6чіz и4хъ ѕл† бhша, ћкw и3 и3спeрва. Востaвъ же, (пaки) ўснyхъ, Rdz 41,22 Толк. Ocknąłem się i znowu twardo zasnąwszy miałem widzenie senne. Siedem kłosów wyrastało ze źdźbła jednego, pełnych i bardzo pięknych.Потом снилось мне: вот, на одном стебле поднялись семь колосьев полных и хороших; и3 ви1дэхъ пaки во снЁ моeмъ, и3 ѓки сeдмь клaси и3схождaху и3з8 є3ди1нагw стeбліz пHлны и3 добры6: Rdz 41,23 Толк. A po nich drugie siedem cienkich i zwarzeniem porażonych ze źdźbła wychodziło,но вот, после них выросло семь колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром; друзjи же сeдмь клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни и3зницaху в8слёдъ и4хъ: Rdz 41,24 Толк. które pierwszych piękność pożarły. Powiedziałem sen wieszczkom, ale nie masz żadnego, co by wyłożył.”и пожрали тощие колосья семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. и3 пожр0ша сeдмь клaси т0нцыи и3 вётромъ и3стончeни сeдмь клaсwвъ д0брыхъ и3 п0лныхъ. Рёхъ ќбw сказaтелємъ, и3 не бhсть повёдаzй мнЁ тогw2. Rdz 41,25 Толк. Odpowiedział Józef: „Sen królewski jest jeden: Bóg, co ma uczynić, oznajmił Faraonowi.И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: что Бог сделает, то Он возвестил фараону. И# речE їHсифъ фараHну: с0нъ фараHновъ є3ди1нъ є4сть: є3ли6ка бGъ твори1тъ, показA фараHну: Rdz 41,26 Толк. Siedem krów pięknych i siedem kłosów pełnych, to siedem lat żyznych, i jedno znaczenie snu zawierają.Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один; сeдмь кр†вы дHбрыz сeдмь лётъ сyть: и3 сeдмь клaси д0бріи сeдмь лётъ сyть: с0нъ фараHновъ є3ди1нъ є4сть: Rdz 41,27 Толк. Siedem też krów chudych i szpetnych, które wyszły po nich, i siedem kłosów cienkich i wiatrem warzącym porażonych, to siedem lat głodu przyszłego.и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это семь лет голода. и3 сeдмь кр†вы худы6z, ±же и3зыд0ша по си1хъ, сeдмь лётъ сyть, и3 сeдмь клaси т0нцыи и3 и3стончeни вётромъ сeдмь лётъ сyть: бyдутъ сeдмь лётъ глaда: Rdz 41,28 Толк. A wypełnią się one tym porządkiem.Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону. сл0во же є4же рёхъ фараHну, є3ли6ка бGъ твори1тъ, показA фараHну: Rdz 41,29 Толк. Oto przyjdzie siedem lat wielkiej żyzności po wszystkiej ziemi egipskiej.Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской; сE, сeдмь лётъ прих0дитъ, nби1льность мн0га во всeй земли2 є3гЂпетстэй: Rdz 41,30 Толк. Po nich nastąpi drugie siedem lat takiego nieurodzaju, że się zapomni o wszystkiej obfitości przeszłej, głód bowiem wyniszczy wszystką ziemię,после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле Египетской, и истощит голод землю, пріи1дутъ же сeдмь лётъ глaда по си1хъ, и3 забyдутъ сhтости бyдущіz во всeмъ є3гЂптэ, и3 погуби1тъ глaдъ зeмлю, Rdz 41,31 Толк. a wielką obfitość wygubi wielkość niedostatku.и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. и3 не познaетсz nби1ліе на земли2 t глaда бyдущагw по си1хъ: си1ленъ бо бyдетъ ѕэлw2: Rdz 41,32 Толк. A żeś po wtóre miał senne widzenie do tejże rzeczy należące, znak to jest pewności, że się stanie słowo Boże i prędko się wypełni.А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. повтори1сz же с0нъ фараHну двaжды, ћкw и4стинно бyдетъ сл0во є4же t бGа, и3 ўскори1тъ бGъ сотвори1ти џно: Rdz 41,33 Толк. Teraz tedy niech król upatrzy męża mądrego i przemyślnego i niech go przełoży nad ziemią egipską;И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею Египетскою. нн7э u5бо ўсмотри2 человёка мyдра и3 смhслена и3 постaви є3го2 над8 землeю є3гЂпетскою: Rdz 41,34 Толк. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть [всех произведений] земли Египетской; и3 да сотвори1тъ фараHнъ и3 постaвитъ мэстоначaльники по земли2, и3 да собирaютъ пsтую чaсть t всёхъ плодHвъ земли2 є3гЂпетскіz седми2 лётъ nби1льныхъ, Rdz 41,35 Толк. i niech on ustanowi urzędników po wszystkich krainach, a piątą część urodzaju przez siedem lat żyznych, które już teraz przyjdą, niech zbiera do gumien; wszystko też zboże niech pod mocą Faraona będzie sypane i chowane po miastach,пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут; и3 да соберyтъ всsкую пи1щу седми2 лётъ грzдyщихъ д0брыхъ си1хъ: и3 да соберeтсz пшени1ца под8 рyку фараHню, пи1ща во градёхъ да храни1тсz: Rdz 41,36 Толк. i niech się nagotuje na siedem lat przyszłego głodu, który ma ucisnąć Egipt, a niech nie ginie ziemia od niedostatku.”и будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла от голода. и3 бyдетъ пи1ща соблюдeна земли2 на сeдмь лётъ глaдныхъ, ±же и4мутъ бhти въ земли2 є3гЂпетстэй, да не потреби1тсz землS въ глaдэ. Rdz 41,37 Толк. – Podobała się ta rada Faraonowi i wszystkim sługom jego; i mówił do nich:Сие понравилось фараону и всем слугам его. Ўг0дно же бhсть сл0во пред8 фараHномъ и3 пред8 всёми рабы6 є3гw2. Rdz 41,38 Толк. „Czyż możemy znaleźć takiego męża, który by ducha Bożego był pełen?”И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И# речE фараHнъ всBмъ рабHмъ свои6мъ: є3дA њбрsщемъ человёка сицевaго, и4же и4мать д¦а б9іz въ себЁ; Rdz 41,39 Толк. I rzekł do Józefa: „Ponieważ ci Bóg ukazał to wszystko, coś mówił, czyż mędrszego i podobnego tobie będę mógł znaleźć?И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты; Речe же фараHнъ їHсифу: понeже показA бGъ тебЁ вс‰ сі‰, нёсть человёка мудрёйша и3 смhсленнэйша пaче тебє2: Rdz 41,40 Толк. Ty będziesz nad domem moim, a na rozkazanie ust twoich wszystek lud posłuszny będzie; samą tylko stolicą królewską będę cię wyprzedzał.” I rzekł jeszcze Faraon do Józefa:ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя. ты2 бyдеши въ домY моeмъ, и3 ќстъ твои1хъ да послyшаютъ вси2 лю1діе мои2, рaзвэ прест0ломъ ѓзъ б0лэе тебє2 бyду. Rdz 41,41 Толк. „Oto postawiłem cię nad wszystką ziemią egipską.”И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою. Речe же фараHнъ їHсифу: сE, поставлsю тS днeсь над8 всeю землeю є3гЂпетскою. Rdz 41,42 Толк. – I zdjął pierścień z ręki swej, i dał go na rękę jego, i ubrał go w szatę bisiorową, i włożył łańcuch złoty na szyję jego.И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему; И# снeмъ фараHнъ пeрстень съ руки2 своеS, возложи2 є3го2 на рyку їHсифову, и3 њблечE є3го2 въ ри1зу червлeну, и3 возложи2 гри1вну злaту на вhю є3гw2, Rdz 41,43 Толк. I kazał mu wsiąść na wóz swój wtóry, a woźny wołał, aby się wszyscy przed nim kłaniali i wiedzieli, że był przełożonym nad wszystką ziemię egipską.велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землею Египетскою. и3 всади2 є3го2 на колесни1цу свою2 вторyю, и3 проповёда пред8 ни1мъ проповёдникъ: и3 постaви є3го2 над8 всeю землeю є3гЂпетскою. Rdz 41,44 Толк. I rzekł jeszcze król do Józefa: „Jam jest Faraon: bez twego rozkazania nie podniesie nikt ręki ani nogi we wszystkiej ziemi egipskiej.И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. Речe же фараHнъ їHсифу: ѓзъ фараHнъ: без8 тебє2 не воздви1гнетъ руки2 своеS никт0же во всeй земли2 є3гЂпетстэй. Rdz 41,45 Толк. I zmienił imię jego, i nazwał go językiem egipskim Zbawicielem świata; i dał mu za żonę Asenet, córkę Putyfara, kapłana heliopolskiego. Wyjechał tedy Józef na ziemię egipskąИ нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской. И# наречE фараHнъ и4мz їHсифу pонfомфани1хъ: и3 дадE є3мY ґсенefу, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льскагw, є3мY въ женY. Rdz 41,46 Толк. (a trzydzieści lat mu było, gdy stanął przed obliczem króla Faraona) i objechał wszystkie krainy egipskie.Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя Египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле Египетской. ЇHсифъ же бsше лётъ три1десzти, є3гдA предстA фараHну царю2 є3гЂпетскому. И#зhде же їHсифъ t лицA фараHнz и3 пр0йде всю2 зeмлю є3гЂпетскую. Rdz 41,47 Толк. – I przyszedł urodzaj siedmiu lat, a zboże w snopy powiązane, zwieziono do gumien egipskich.Земля же в семь лет изобилия приносила из зерна по горсти. И# сотвори2 землS въ седми2 лётэхъ nби1льну жaтву. Rdz 41,48 Толк. Wszystek też nadmiar zbóż po wszystkich miastach zsypywano.И собрал он всякий хлеб семи лет, которые были [плодородны] в земле Египетской, и положил хлеб в городах; в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И# собрA всsкую пи1щу седми2 лётъ, въ ни1хже бsше nби1льность въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 положи2 пи1щу во градёхъ: пи1щы пHль грaда, сyщихъ w4крестъ є3гw2, положи2 въ нeмъ. Rdz 41,49 Толк. I był taki dostatek pszenicy, że się piaskowi morskiemu równała, a obfitość miarę przechodziła.И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. И# собрA їHсифъ пшени1цу ћкw пес0къ морскjй мн0гу ѕэлw2, д0ндеже не можaху и3счести2: без8 числa бо бsше. Rdz 41,50 Толк. – I urodzili się Józefowi dwaj synowie, przedtem nim głód nastał; urodziła mu ich Asenet, córka Putyfara, kapłana heliopolskiego.До наступления годов голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. ЇHсифу же бёста двA сы6на, прeжде пришeствіz седми2 лётъ глaдныхъ, и5хже роди2 є3мY ґсенefа, дщeрь петефрjа жрецA и3ліоп0льска: Rdz 41,51 Толк. I nazwał pierworodnego imieniem Manasses, mówiąc: „Zapomnieć mi dał Bóg trudności moich i domu ojca mego.”И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. наречe же їHсифъ и4мz пeрвенцу манассjа, (глаг0лz:) ћкw забhти мнЁ сотвори2 бGъ вс‰ болBзни мо‰, и3 вс‰, ±же nтцA моегw2. Rdz 41,52 Толк. A wtórego nazwał imieniem Efraim, mówiąc: „Dał mi Bóg uróść w ziemi ubóstwa mego.”А другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И$мz же втор0му наречE є3фраjмъ, (глаг0лz:) ћкw возрасти1 мz бGъ въ земли2 смирeніz моегw2. Rdz 41,53 Толк. Gdy tedy minęło siedem lat żyzności, które były w Egipcie,И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской, Минyша же сeдмь лётъ nби1льныхъ, ±же бhша въ земли2 є3гЂпетстэй, Rdz 41,54 Толк. poczęło przychodzić siedem lat niedostatku, które był przepowiedział Józef; i po wszystkim świecie głód przemógł, a we wszystkiej ziemi egipskiej był chleb.и наступили семь лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб. и3 начaша сeдмь лётъ глaдныхъ приходи1ти, ћкоже речE їHсифъ. И# бhсть глaдъ по всeй земли2: во всeй же земли2 є3гЂпетстэй бhша хлёбы. Rdz 41,55 Толк. A gdy i tam głód dokuczał, wołał lud do Faraona prosząc żywności. On zaś im odpowiedział: „Idźcie do Józefa, a cokolwiek on wam rzecze, czyńcie!”Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И# взалкA всS землS є3гЂпетскаz: возопи1 же нар0дъ къ фараHну њ хлёбэхъ. Речe же фараHнъ всBмъ є3гЂптzнwмъ: и3ди1те ко їHсифу, и3 є4же речeтъ вaмъ, сотвори1те. Rdz 41,56 Толк. A głód wzmagał się codzień po wszystkiej ziemi, i otworzył Józef wszystkie gumna, i sprzedawał Egipcjanom, bo i tych głód ucisnął.И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской. И# глaдъ бsше на лицы2 всеS земли2. Tвeрзе же їHсифъ вс‰ жи6тницы, и3 продаsше всBмъ є3гЂптzнwмъ: Rdz 41,57 Толк. I wszystkie prowincje przyjeżdżały do Egiptu, aby kupować żywność i złagodzić nędzę niedostatku.И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.и3 вс‰ страны6 прихождaху во є3гЂпетъ, куповaти ко їHсифу: њбдержaше бо глaдъ всю2 зeмлю.Rdz 42Rdz 42,1 Толк. A Jakub usłyszawszy, że sprzedawano żywność w Egipcie, rzekł synom swoim: „Czemu jesteście nietroskliwi?И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? Ви1дэвъ же їaкwвъ, ћкw кyплz є4сть (пшени1цы) во є3гЂптэ, речE сынHмъ свои6мъ: почто2 не радитE; Rdz 42,2 Толк. Słyszałem, że pszenicę sprzedają w Egipcie. jedźcie, a nakupcie nam czego potrzeba, abyśmy mogli żyć, a nie niszczeli z niedostatku.”И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. сE, слhшахъ, ћкw є4сть пшени1ца во є3гЂптэ: и3ди1те тaмw и3 купи1те нaмъ мaлw пи1щи, да жи1ви бyдемъ и3 не ќмремъ. Rdz 42,3 Толк. Pojechało tedy dziesięciu braci Józefowych, aby kupić zboża w Egipcie.Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, И#д0ша же брaтіz їHсифwвы дeсzть купи1ти пшени1цы во є3гЂпетъ. Rdz 42,4 Толк. A Beniamina zatrzymał Jakub w domu, bo był rzekł braciom jego: „By snadź na drodze nie ucierpiał co złego.”а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не случилось бы с ним беды. Веніамjна же, брaта їHсифова, не tпусти2 съ брaтіею є3гw2, речe бо: да не когдA случи1тсz (на пути2) є3мY ѕло2. Rdz 42,5 Толк. I wjechali do ziemi egipskiej z drugimi, którzy jechali kupować; bo głód był w ziemi chananejskiej.И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Пріид0ша же сhнове ї}лєвы купи1ти съ приходsщими: бsше бо глaдъ въ земли2 ханаaнстэй. Rdz 42,6 Толк. – A Józef był książęciem w ziemi egipskiej i podług jego woli sprzedawano ludziom zboże.Иосиф же был начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицем до земли. ЇHсифъ же бsше кнsзь земли2: сeй продаsше всBмъ лю1демъ земли2 (тоS). Пришeдше же брaтіz їHсифwвы, поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2. Rdz 42,7 Толк. A gdy mu się pokłonili bracia jego i poznał ich, jakby do obcych surowo mówił pytając ich: „Skądeście przyszli?” Odpowiedzieli: „Z ziemi chananejskiej, żeby kupić co potrzeba do żywności.”И увидел Иосиф братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, купить пищи. Ви1дэвъ же їHсифъ брaтію свою2, познA: и3 tчуждaшесz и4хъ, и3 глаг0лаше и5мъ жeстокw, и3 речE и5мъ: tкyду пріид0сте; Nни1 же рёша: t земли2 ханаaнскіz купи1ти пи1щи. Rdz 42,8 Толк. A chociaż sam braci poznał, nie był wszakże od nich poznany.Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Познa же їHсифъ брaтію свою2: nни1 же не познaша є3гw2. Rdz 42,9 Толк. – A wspomniawszy na sny, które kiedyś miał, rzekł do nich: „Szpiegami jesteście! Przyszliście wypatrywać słabsze miejsca ziemi!”И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них; и сказал им: вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей. И# помzнY їHсифъ сны2 сво‰, ±же ви1дэ џнъ: и3 речE и5мъ: соглzд†таи є3стE, соглsдати путjй страны2 (сеS) пріид0сте. Rdz 42,10 Толк. Oni rzekli: „Nie tak jest, panie, ale słudzy twoi przyszli, aby kupić żywności.Они сказали ему: нет, господин наш; рабы твои пришли купить пищи; Nни1 же рёша: ни2, господи1не, раби2 твои2 пріид0хомъ купи1ти пи1щи: Rdz 42,11 Толк. Wszyscyśmy synowie męża jednego; w pokoju przyszliśmy i nic złego słudzy twoi nie myślą.”мы все дети одного человека; мы люди честные; рабы твои не бывали соглядатаями. вси2 є3смы2 сhнове є3ди1нагw человёка: ми1рницы є3смы2, не сyть раби2 твои2 соглzд†таи. Rdz 42,12 Толк. Odpowiedział im: „Inaczej jest! Przyszliście przypatrywać się nieobronnym miejscom tej ziemi!”Он сказал им: нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Речe же и5мъ: ни2, но пути6 земли2 (сеS) пріид0сте соглsдати. Rdz 42,13 Толк. A oni rzekli: „Dwunastu braci nas jest, sług twoich, synów męża jednego w ziemi chananejskiej; najmłodszy przy ojcu jest, a drugiego już nie masz.”Они сказали: нас, рабов твоих, двенадцать братьев; мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот, меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало. Nни1 же рёша: дванaдесzть є3смы2 брaтіz раби2 твои2 въ земли2 ханаaни: и3 сE, мeньшій (t нaсъ) со nтцeмъ нaшимъ днeсь, ґ другaгw нёсть. Rdz 42,14 Толк. Tak jest, rzecze, jak mówiłem: „Szpiegami jesteście!И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи; Речe же и5мъ їHсифъ: сіE є4сть, є4же рек0хъ вaмъ, глаг0лz, ћкw соглzд†таи є3стE: Rdz 42,15 Толк. Już was teraz doświadczę. Przez Faraonowe zdrowie! nie wynijdziecie stąd, aż przyjdzie brat wasz najmniejszy.вот как вы будете испытаны: клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш; въ сeмъ kвитeсz: тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, не и3зhдете tсю1ду, ѓще брaтъ вaшъ мeньшій не пріи1детъ сёмw: Rdz 42,16 Толк. Poślijcie jednego z was i niech go przywiedzie, a wy będziecie w więzieniu, aż będzie doświadczone, czy to, coście rzekli, prawdą jest, czy fałszem. Inaczej, przez zdrowie Faraonowe! jesteście szpiegami!”пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется, правда ли у вас; и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи. посли1те t себє2 є3ди1наго, и3 возми1те брaта вaшего: вh же держи1ми бyдите, д0ндеже ћвэ бyдутъ словесA в†ша, ѓще и4стинствуете, и3ли2 ни2: ѓще же ни2, тaкw ми2 здрaвіz фараHнz, вои1стинну соглzд†таи є3стE. Rdz 42,17 Толк. I dał ich pod straż do trzech dni.И отдал их под стражу на три дня. И# дадE | под8 стрaжу на три2 дни6. Rdz 42,18 Толк. – A dnia trzeciego kazał ich wywieść z ciemnicy i rzekł: „Uczyńcie, com powiedział, a żyć będziecie, bo się Boga boję.И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога: Речe же и5мъ въ дeнь трeтій: сіE сотвори1те, и3 жи1ви бyдете: бGа бо ѓзъ бою1сz: Rdz 42,19 Толк. Jeśliście spokojni, brat wasz jeden niech będzie związany w ciemnicy; a wy jedźcie i wieźcie zboże, któreście kupili, do domów waszych;если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших; ѓще ми1рницы є3стE, брaтъ вaшъ да ўдeржитсz є3ди1нъ под8 стрaжею: сaми же и3ди1те и3 tвези1те кyпленую пшени1цу вaшу, Rdz 42,20 Толк. a brata waszego młodszego przywiedźcie do mnie, abym mógł doświadczyć mów waszych i żebyście nie pomarli.”брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. и3 брaта вaшего мeньшаго приведи1те ко мнЁ, и3 вBрна бyдутъ словесA в†ша: ѓще же ни2, ќмрете. И# сотвори1ша тaкw. Rdz 42,21 Толк. Uczynili, jako był rzekł, i mówili jeden do drugiego: „Słusznie to cierpimy, bośmy zgrzeszyli przeciw bratu naszemu, widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, a nie wysłuchaliśmy. Dlatego to przyszedł na nas ten kłopot.”И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали [его]; за то и постигло нас горе сие. И# речE кjйждо къ брaту своемY: є4й, во грэсёхъ бо є3смы2 брaта рaди нaшегw, ћкw презрёхомъ скорбёніе души2 є3гw2, є3гдA молsшесz нaмъ, и3 не послyшахомъ є3гw2: и3 сегw2 рaди пріи1де на ны2 скорбёніе сіE. Rdz 42,22 Толк. A jeden z nich, Ruben, rzekł: „Czyżem wam nie mówił: Nie grzeszcie przeciw dziecięciu? a nie słuchaliście mnie. Oto krwi jego dochodzą!”Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается. Tвэщaвъ же руви1мъ, речE и5мъ: не рёхъ ли вaмъ, глаг0лz: не преwби1дите дётища; и3 не послyшасте менE: и3 сE, кр0вь є3гw2 взыскyетсz. Rdz 42,23 Толк. A nie wiedzieli, że Józef rozumiał, przeto iż przez tłumacza mówił do nich.А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. Тjи же не вёдэша, ћкw разумёетъ їHсифъ: толмaчь бо междY и4ми бsше. Rdz 42,24 Толк. I odwrócił się trochę, i zapłakał; a obróciwszy się mówił do nich.И отошел от них [Иосиф] и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их. Tврати1всz же t ни1хъ, проплaкасz їHсифъ: и3 пaки пріи1де къ ни6мъ и3 речE и5мъ. И# поS сmмеHна t ни1хъ, и3 свzзA є3го2 пред8 ни1ми. Rdz 42,25 Толк. – A wziąwszy Symeona i związawszy przy nich, kazał sługom, aby napełnili wory ich pszenicą i żeby włożyli zpowrotem pieniądze każdego do worka jego i dali nadto strawy na drogę.И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его, и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Повелё же їHсифъ нап0лнити сосyды и4хъ пшени1цы и3 возврати1ти сребро2 и4хъ комyждо во врeтище своE и3 дaти и5мъ брaшно на пyть. И# бhсть и5мъ тaкw. Rdz 42,26 Толк. I uczynili tak. A oni niosąc zboże na osłach swoich pojechali.Они положили хлеб свой на ослов своих, и пошли оттуда. И# возложи1вше пшени1цу на nслы2 сво‰, tид0ша tтyду. Rdz 42,27 Толк. A gdy jeden otworzył wór, aby dać jeść bydlęciu w gospodzie, ujrzał pieniądze na wierzchu worka.И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, Tрэши1въ же є3ди1нъ врeтище своE дaти пи1щу nслHмъ свои6мъ, и3дёже стaша, и3 ви1дэ ќзолъ сребрA своегw2, и3 бЁ верхY ќстіz врeтищнагw. Rdz 42,28 Толк. I rzekł braciom swym: „Wrócono mi pieniądze, oto je mam w worze!” I zdumieni, i zatrwożeni, mówili jeden do drugiego: „Cóż to jest, co nam Bóg uczynił?”и сказал своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами? И# речE брaтіи своeй: возвращен0 ми є4сть сребро2, и3 сE, сіE во врeтищи моeмъ. И# ўжасeсz сeрдце и4хъ: и3 возмzт0шасz, дрyгъ ко дрyгу глаг0люще: что2 сіE сотвори2 бGъ нaмъ; Rdz 42,29 Толк. – I przyjechali do Jakuba, ojca swego, do ziemi chananejskiej, i powiedzieli mu wszystko, co się im przy darzyło; mówiąc:И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую и рассказали ему всё случившееся с ними, говоря: Пріид0ша же ко їaкwву, nтцY своемY, въ зeмлю ханаaню и3 повёдаша є3мY вс‰ случи6вшаzсz и5мъ, глаг0люще: Rdz 42,30 Толк. „Mówił do nas pan ziemi srogo i miał nas za szpiegów krainy.начальствующий над тою землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той. глаг0ла мyжъ господи1нъ земли2 (џныz) къ нaмъ жeстокw и3 ввeрже нaсъ въ темни1цу, ѓки соглsдающихъ зeмлю: Rdz 42,31 Толк. A myśmy mu odpowiedzieli: „Spokojni jesteśmy, ani żadnej zdrady nie myślimy.И сказали мы ему: мы люди честные; мы не бывали соглядатаями; рёхомъ же є3мY: ми1рницы є3смы2, нёсмы соглzд†таи: Rdz 42,32 Толк. Dwunastu braci nas jest, z jednego ojca urodzeni jesteśmy; jednego już nie masz, najmłodszy przy ojcu naszym jest w ziemi chananejskiej.”нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего; одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. дванaдесzть брaтіz є3смы2, сhнове nтцA нaшегw: є3ди1нагw нёсть, ґ мeньшій со nтцeмъ нaшимъ днeсь въ земли2 ханаaни: Rdz 42,33 Толк. A on nam rzekł: „Tak się przekonam, czyście spokojni: Brata waszego jednego zostawcie u mnie, a żywności domom waszym potrzebnej nabierzcie i jedźcie.И сказал нам начальствующий над тою землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди: оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, речe же нaмъ мyжъ господи1нъ земли2 (тоS): по семY ўвёмъ, ћкw ми1рницы є3стE: брaта є3ди1наго њстaвите здЁ ў менє2, ґ кyпленую пшени1цу д0му вaшему взeмше tиди1те Rdz 42,34 Толк. A brata waszego najmłodszego przywiedźcie do mnie, abym wiedział, żeście nie szpiedzy, i żebyście znowu mogli wziąć tego, który jest w więzieniu, a na potem żebyście mieli wolność kupowania, co chcecie.”и приведите ко мне меньшого брата вашего; и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные; отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. и3 приведи1те ко мнЁ брaта вaшего мeньшаго: и3 ўвёмъ, ћкw не соглzд†таи є3стE, но ћкw ми1рницы є3стE: и3 брaта вaшего tдaмъ вaмъ, и3 кyплю твори1те въ земли2. Rdz 42,35 Толк. To powiedziawszy, gdy zboże wysypywali, znalazł każdy na wierzchu worów zawiązane pieniądze.Когда же они опорожняли мешки свои, вот, у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. Бhсть же є3гдA и3спразднsху врє1тища сво‰, и3 бsше ќзолъ сребрA во врeтищи коегHждо и4хъ: и3 ви1дэша ќзлы сребрA своегw2 сaми и3 nтeцъ и4хъ, и3 ўбоsшасz. Rdz 42,36 Толк. I ulękli się wszyscy, a ojciec Jakub rzekł: „Sprawiliście, żem bez dzieci: Józefa już nie masz, Symeona trzymają w więzieniu, a Beniamina weźmiecie! Na mnie się to wszystko zło obaliło!”И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей: Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, - все это на меня! Речe же и5мъ їaкwвъ nтeцъ и4хъ: менE безчaдна сотвори1сте: їHсифа нёсть, сmмеHна нёсть, и3 веніамjна ли п0ймете; на мS бhша сі‰ вс‰. Rdz 42,37 Толк. Odpowiedział mu Ruben: „Dwu synów moich zabij, jeśli ci go znowu nie przywiodę! Daj go do ręki mojej, ja go tobie wrócę!”И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его тебе. Речe же руви1мъ nтцY своемY, глаг0лz: двои1хъ сынHвъ мои1хъ ўбjй, ѓще не приведY є3гw2 къ тебЁ: дaждь є3го2 въ рyцэ мои2, и3 ѓзъ приведY є3го2 къ тебЁ. Rdz 42,38 Толк. Ale on rzekł: „Nie pójdzie syn mój z wami: brat jego umarł, a ten sam został; jeśli mu się nieszczęście przydarzy w ziemi, do której się wybieracie, wtedy doprowadzicie sędziwość moją z żałością do otchłani.”Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб.Џнъ же речE: не п0йдетъ сhнъ м0й съ вaми, ћкw брaтъ є3гw2 ќмре, и3 т0й є3ди1нъ њстA: и3 случи1тсz є3мY ѕло2 на пути2, в0ньже ѓще п0йдете, и3 сведeте стaрость мою2 съ печaлію во ѓдъ.Rdz 43Rdz 43,1 Толк. Tymczasem głód bardzo uciskał wszystką ziemię.Голод усилился на земле. Глaдъ же њдолЁ на земли2. Rdz 43,2 Толк. A gdy zjedli żywność, którą byli przywieźli z Egiptu, rzekł Jakub do synów swoich: „Wróćcie się, a nakupcie nam trochę żywności!”И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: пойдите опять, купите нам немного пищи. Бhсть же є3гдA скончaша пшени1цу kдyще, ю4же принес0ша и3з8 є3гЂпта: и3 речE и5мъ nтeцъ и4хъ: пaки шeдше купи1те нaмъ мaлw пи1щи. Rdz 43,3 Толк. Odpowiedział Juda: „Zapowiedział nam mąż ów i oświadczył pod przysięgą mówiąc: Nie ujrzycie oblicza mego, jeśli brata waszego najmłodszego nie przywiedziecie z sobą.И сказал ему Иуда, говоря: тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Речe же є3мY їyда, глаг0лz: клsтвою засвидётельствова нaмъ мyжъ господи1нъ земли2 (тоS) глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще брaтъ вaшъ мeньшій не пріи1детъ съ вaми: Rdz 43,4 Толк. Jeśli tedy chcesz go posłać z nami, pojedziemy razem i nakupimy ci, co potrzeba.Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, ѓще ќбw п0слеши брaта нaшего съ нaми, п0йдемъ и3 кyпимъ тебЁ пи1щи: Rdz 43,5 Толк. Ale jeśli nie chcesz, nie pojedziemy; mąż bowiem, jakeśmy nieraz rzekli, zapowiedział nam mówiąc: Nie ujrzycie oblicza mego bez brata waszego najmłodszego.”а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. ѓще же не п0слеши брaта нaшего съ нaми, не п0йдемъ: мyжъ бо речE нaмъ, глаг0лz: не ќзрите лицA моегw2, ѓще брaтъ вaшъ мeньшій не пріи1детъ съ вaми. Rdz 43,6 Толк. Rzekł im Izrael: „Na moją to nędzę uczyniliście, żeście mu powiedzieli, iż i innego brata macie.”Израиль сказал: для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Речe же ї}ль: почто2 ѕло2 сотвори1сте ми2, повёдавше мyжу, ћкw є4сть вaмъ брaтъ; Rdz 43,7 Толк. A oni odpowiedzieli: „Pytał nas ów człowiek porządkiem o rodzie naszym: czy ojciec żyw, czy mamy brata, a myśmy odpowiedzieli mu porządkiem wedle tego, o co pytał. Czyśmy mogli wiedzieć, że powie: Przywiedźcie brata waszego z sobą?”Они сказали: расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш? есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего? Nни1 же рёша: вопрошaz вопроси2 нaсъ мyжъ и3 р0да нaшегw, глаг0лz: ѓще є3щE nтeцъ вaшъ жи1въ є4сть, и3 ѓще є4сть вaмъ брaтъ; и3 повёдахомъ є3мY по вопр0су семY: є3дA вёдэхомъ, ћкw речeтъ нaмъ: приведи1те брaта вaшего; Rdz 43,8 Толк. Juda też rzekł ojcu swemu: „Poślij dziecię ze mną, żebyśmy pojechali a żyć mogli; byśmy nie pomarli, my i dziatki nasze.Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем и не умрем и мы, и ты, и дети наши; Речe же їyда ко ї}лю, nтцY своемY: tпусти2 џтрочища со мн0ю: и3 востaвше п0йдемъ, да жи1ви бyдемъ и3 не ќмремъ, и3 мы2 и3 ты2 и3 и3мёніе нaше: Rdz 43,9 Толк. Ja biorę dziecię, na mnie go dochodź: jeśli ci go nie przywiodę i nie wrócę tobie, będę winien grzechu przeciw tobie na wszelki czas.я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его; если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни; ѓзъ же возмY є3го2: t рукY моє1ю взыщи2 є3го2: ѓще не приведY є3гw2 къ тебЁ, и3 постaвлю є3го2 пред8 тоб0ю, грёшенъ бyду къ тебЁ вс‰ дни6: Rdz 43,10 Толк. Gdyby była nie zaszła odwłoka, jużbyśmy byli drugi raz przyjechali.”если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. ѓще бо бhхомъ не ўмeдлили, ўжE возврати1лисz бы двaжды. Rdz 43,11 Толк. – Izrael tedy, ojciec ich, rzekł do nich: „Jeśli tak potrzeba, uczyńcież, co chcecie; nabierzcie co lepszych płodów ziemi w naczynia wasze i zanieście mężowi dary: trochę balsamu i miodu, i korzeni, i żywicy wonnej, i terebintu, i migdałów.Израиль, отец их, сказал им: если так, то вот что сделайте: возьмите с собою плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов; Речe же и5мъ ї}ль nтeцъ и4хъ: ѓще тaкw є4сть, сіE сотвори1те: возми1те t плодHвъ земнhхъ въ сосyды сво‰ и3 донеси1те человёку дaры, ритjну, мeдъ, fmміaма же и3 стaкти, и3 теревjнfъ и3 nрёхи: Rdz 43,12 Толк. Pieniądze też podwójne nieście z sobą: i owe, któreście znaleźli w workach, odnieście, by się snadź omyłką nie stało.возьмите и другое серебро в руки ваши; а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими: может быть, это недосмотр; и3 сребро2 сугyбо возми1те въ рyцэ свои2, и3 сребро2 њбрётенное во врeтищахъ вaшихъ возврати1те съ соб0ю, да не кaкw невёдэніе є4сть: Rdz 43,13 Толк. Ale i brata waszego weźmijcie, a jedźcie do męża.и брата вашего возьмите и, встав, пойдите опять к человеку тому; и3 брaта своего2 поими1те, и3 востaвше и3ди1те къ мyжу: Rdz 43,14 Толк. A Bóg mój wszechmocny niechaj go wam uczyni łaskawym i niech odeśle z wami brata waszego, którego trzyma, i tego Beniamina; a ja jak osierociały bez dziatek będę.”Бог же Всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего и Вениамина, а мне если уже бы