Stara ortografia rosyjska i bułgarska. Maksymilian Bałazy

Wprowadzenie

Cyrylica, pismo podarowane Słowianom przez świętych braci Konstan-tyna (Cyryla) i Metodego, przez wieki ulegała wielu zmianom, mającym ją dostosować do zmieniającego się języka Słowian, który z czasem zaczął się rozdrabniać na mniejsze języki, a później i dialekty, które, poza słownictwem, różniły się także sposobem czytania bukw. Pomimo licznych zmian przez cały okres istnienia cyrylicy, spowodowanych wykształcaniem się nowoczesnych języków narodowych,wciąż widać było łączność oraz zbieżność gramatyczną z językiem cerkiewnym, czyli kwintesencją słowiańskiej tradycji piśmienniczej.

Wcześniejsze zmiany cyrylicy dotyczyły usuwania liter, które fonetycz-nie nie pasowały do kształtujących się języków oraz dodawania liter, które nie posiadały fonetycznych odpowiedników w języku cerkiewno-słowiańskim. Cyrylica wciąż była pismem fonetycznym, tak jak na sa-mym początku swego istnienia, a ogólnego jej kroju nikt nie ruszał. Zamachuna tradycję piśmienniczą dokonał najpierw Rząd Tymcza-swowy, a późniejbolszewicyw 1917 roku w Rosji i w 1945 roku w Bułgarii, wprowadzając rewolucyjne zmiany alfabetu oraz niektórych reguł gramatycznych, które w przypadku Bułgarii całkowicie sparali-żowałyortografięi fonetykęna kilkanaście lat, a przez usunięciebu-kwy Ѫz bułgarskiego alfabetudo dziś jest problem ze standaryzacją pisowni.

Symboliczną była też zmiana tradycyjnej nazwy азбука[azbuka] na алфавит[alfawit] oraz zmiana nazw liter.Iwan Bunin, rosyjski noblista, tak wyraził się o reformie alfebetu:Zgodnie z poleceniemsamego Archanioła Michała nigdy nie przyjmę bolszewickiej ortografi, chociażby dlatego, że ludzka ręka nigdy nie na-pisała takich rzeczy, jakie teraz są w niej pisane.Pomimo tego, że oficjalnie bolszewicy odnieśli sukces, to wciąż możemy okazywać sprzeciw bolszewickej ortografii pisząc poprawnie, w “starej” ortografii. Niniejsza publikacja wyjaśnia jak powinno się pisać w praw-dziwej rosyjskiej ortografiioraz skierowanajestdo osób ten język. Nie stanowi bazy do nauki od początku, a jedynie uzupłenia wiedzę, której zostaliśmy pozbawieni przez satanistyczne władze.Tematyka Bułgarii została tu dodana jako ciekawostka, którą warto znać. Ze względu na ogromnąilość bułgarskich dialektów, znacznie trudniej jest zgadywać, gdzie przed reformą były usunięte bukwy i jakie bukwy to były, gdyż czytało się je w różny sposób w różnych regionach. Bułgarskie pismo sprzed reformy było jedno, pomimo różnic w czytaniu, co pięknie obra-zuje jednośćludu i mnogość jego tradycji, które razem tworzyły kraj.

(…)

Czytaj pełen tekst artykułu: Stara ortografia.pdf


Nicefor.Info