Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2018

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko


Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2018

“Bože pokoje, Otče milosrdenství, Ty jsi nám poslal Anděla Velké Rady, abychom mohli žít v pokoji.”
(Z kánonu ke svátku Narození Krista)

Drazí otcové, bratři a sestry, milované děti v Pánu právě narozenému,

ještě jednou jsme v našem životě, díky nekonečné lásce našeho všedobrého Boha, byli učiněni hodnými povstat za úsvitu dne, abychom plni sváteční radosti a světla Božského poznání důstojně a náležitě oslavili Narození našeho Spasitele, Bohočlověka Ježíše Krista. Je to svátek, který září radostí a zaplavuje náš zdivočelý svět vlnami Božské lásky, míru, pokoje a požehnání.

Sláva Tvému Božskému sestoupení!

Neboť náš Bůh jakožto Otec milosrdenství je plný lásky, odpuštění a smilování. Svoji nekonečnou milost vůči lidskému pokolení ukázal tím, že poslal Svého Jednorozeného Syna na zemi, aby nastolil pokoj, jsa sám pramenem, poskytovatelem a strážcem pokoje.

Syn a Slovo Boha Otce je slovy proroka Izaiáše (Is. 9:6) “Andělem Velké Rady”. On je tím, kdo světu zjevuje a odkrývá předvěčný, mocný a nevypověditelný úradek Boží. On je tím, kdo nám ukazuje, jaká je Boží předvěčná vůle a spasitelský plán záchrany člověka. On nám odhaluje tajemství Boží Prozřetelnosti a tajemství upokojení lidského rodu a jeho opětovného sjednocení s Bohem.

Ten, který se stal člověkem a byl narozen jako dítě v Betlémě “z Ducha Svatého a Marie Panny”, ten, který nám nejen vysvětlil obsah „Velké Rady“, ale také ji učinil skutečností, je „Vládcem pokoje“, Pán a Mesiáš Ježíš Kristus, který nám uděluje světlo Božského poznání a Boží vůle. On je tím, kdo rozptyluje temnotu nevědění, duchovních omylů a hříchů, poráží ďábla a znovu nastoluje pokoj.

Proto pouze na základě pravého poznání, lásky a pokory můžeme pobývat v pokoji. Jedině tímto způsobem se můžeme pozdvihnout ve slavení Boha, v orthodoxii (pravý způsob oslavování Boha) a orthopraxii (pravý způsob života), byvše pokojnými, mírnými a smířenými s Bohem, nositeli a zvěstovateli pokoje.

***

Dar pokoje je božský a je dán těm, kdo ho hledají: “Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj” (Iz 26, 12). Náš Pán je ten, kdo ruší nepřátelství člověka vůči Bohu. On je ten, kdo odpouští přinášejícím pokání, kdo smiřuje zemi s Nebem, rozptyluje nepřátelství mezi lidmi a nastoluje mezi nimi lásku a harmonii. Všem lidem, kteří Ho hledají, nabízí vnitřní pokoj, který je zakoušen jako radost a sjednocení mysli a srdce.

“V něm je náš pokoj” (Ef 2,14), pokoj, který byl ustanoven a zpečetěn na kříži a Jeho slavným Vzkříšením. Kristus nám dává pokoj, ne takový, jak tomuto slovu rozumí svět, ale Svůj pokoj: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (J 14, 17). Pokoj, který působí jednotu, jednotu po Božím způsobu, jednotu, která překonává všechny překážky.

Ale kde je ten “pokoj na zemi”, který zvěstovali a oslavovali svatí Andělé v den Narození Božského dítěte? Co se děje? Co vládne na zemi, uvnitř nás a kolem nás?

To, co vidíme, je ponuré a smutné: takřka všude jsou nepokoje, rozruch, konflikty a na mnoha místech také války. To vše nalézáme v našich srdcích, myslích, ve vztazích mezi lidmi a bohužel také i v církvi.

Dokud bude převládat egoismus, zlovůle, rozmařilost, poživačnost, vášně, nepravosti, zrady, nenávist, není možné dosáhnout smíření a jednoty s Bohem. A tam kde není smíření s Bohem, tam nemůže existovat a vládnout pokoj.

Tam, kde chybí pravá víra v Boha, pravda a také bázeň Boží a dodržování jeho svaté vůle, úcta k Církvi, jejímu řádu a hierarchii dle církevní tradice, tam chybí i Bůh, spravedlnost a pravá láska, neboť tam lidé “nepoznali cestu pokoje” (Ř 3, 17).

To je také důvod, proč se tak často střetáváme s narušenými osobnostmi plnými vnitřního chaosu, zmatku, tvrdosti a poblouznění. Tak je možné pochopit hloubku narušení a otřesení, které vidíme v lidských duších a myšlení, v mezilidských vztazích a v celé naší společnosti.

Avšak i v Církvi, v tomto útočišti a přístavu pokoje nacházíme jednice, kteří nedosáhli vnitřního pokoje a svým konáním hluboce narušují a ohrožují ono Boží a nedocenitelné charizma pokoje. Všude kolem sebe roznášejí plody svých zatemněných myslí a nepokojných srdcí: bizarní nové ideje a klamné myšlenkové konstrukce a ve své pošetilosti si myslí, že slouží spravedlnosti a pravdě!

Je naší povinností, abychom s jasnou rozhodností čelili všem výzvám, ale zároveň zůstali klidnými služebníky opravdového pokoje pramenícího z Pravoslaví, které slovy sv. Theodora Studity, „přetéká pokojem“.

***

Milované děti v Pánu,

ať se už v našich životech a v dalším směřování Církve přihodí cokoli, opakujme spolu s králem Davidem: “Proto se nebudeme bát, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří” (Ž 45, 3). Kéž neustále zakoušíme sladkost pokoje, kterou náš Pán Ježíš Kristus Ochránce pokoje uděluje ve svatých Tajinách, když k nim přistupujeme s pokojným svědomím a dobrou nadějí na vítězství a účasti ve věčném Království Otce, Syna a Ducha svatého. Amen!

Svátek Narození našeho Pána Ježíše Krista 2018

Kristus se rodí!
S otcovskými pozdravy a požehnáním


Arcibiskup athénský Kallinikos
a ostatní členové Posvátného synodu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info