Vad ska vi tro om Coronaviruset, vaccin och “odjurets märke”?

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Tror vi verkligen på en barmhärtig Gud som låter oss luras

att acceptera Antikrist genom medicinsk behandling?

 

Denna artikel är publicerad med välsignelse av vår Metropolit Kyprianos och utgår från en ny, fördjupad text som fäderna i Helige Edwards kloster i Brookwood har skrivit, grundad på encyklikor från biskoparna i vår synod med protokoll nr 3022 och 3026.

 

I samma takt som coronaviruset berett ut sig över världen har också en mängd konspirationsteorier spritts angående viruset och om de åtgärder som regeringarna vidtagit för att stoppa spridningen. Vissa menar till och med att viruset inte alls existerar utan bara är ett sätt för överheten eller någon hemlig grupp att kontrollera människor. Våra biskopar har därför ansett nödvändigt att nå ut till de troende i vår synod för att informera om deras pastorala ställningstagande i denna fråga eftersom teorierna tyvärr skapat en mycket oroväckande splittring bland de ortodoxa, vilket är just det som den onde vill åstadkomma. I artikeln nedan har även tillfogats delar från en eskatologisk studie, The Orthodox Church and Eschatological Frenzy, skriven av Metropolit av Oropos och Fili, eftersom dessa konspirationsteorier ofta har med Antikrist och de yttersta tiderna att göra.

Det råder ingen tvekan om att Coronaviruset existerar. Forskare över hela världen och vårdpersonal som arbetar med Covid-19-patienter varje dag kan enkelt vittna om det och biskoparna i vår Heliga Synod har bekräftat detta. Våra biskopar har dock tydligt understrukit att vi bör undvika en hysterisk och överdriven reaktion mot denna pandemi. Hysterin har två former: dels en rädsla för viruset i sig, dels en rädsla för de åtgärder som regeringar i olika länder har infört. Många icke-ortodoxa lever i en stor rädsla för viruset. Någon icke-troende frågade en sjuksköterska som är ortodoxt troende om hon var rädd för att gå till jobbet. Sjuksköterskans svar var att hon bad och litade på att Guds vilja skulle ske. Det är just den attityden som vi alla bör följa. Hysterisk rädsla för viruset eller sjukdom i största allmänhet visar brist på tro på Gud. Hela vårt liv och allt som händer ligger faktiskt i Guds händer! Den andra formen av hysteri är tron på ​​att denna pandemi är ett trick eller konspiration för att leda oss till att tillbe Antikrist. Denna form av hysteri kan leda till en svår andlig villfarelse. Ett offer för denna andliga villfarelse uttryckte sig så här: ”Jag bryr mig om inte vad våra biskopar säger, jag bad till Gud och Han svarade mig!” Denna hysteri drivs av konspirationsteorier på Internet som i sin tur stöds av människor som har en anti-ortodox tro. Att fördjupa oss i dessa konspirationsteorier är en synd. Att främja dem och sprida dem vidare till andra är dessutom en allvarligare synd, eftersom vi drar människor bort från den ortodoxa sanningen genom att sprida lögner och skapa oro. I denna svåra tid bör vi istället fördubbla våra ansträngningar genom att visa kärlek till vår nästa och trösta dem genom vårt tysta exempel på kristen tro och själens och andens styrka.

Den onyanserade världsbild som konspirationsteoretiker målar upp är svart-vit och fokuserar på misstro mot beprövad vetenskap och mot medier i allmänhet. Man skapar en barriär mellan tro och vetenskap som inte behöver finnas. Modern socialvetenskaplig forskning pekar på fem kännetecken på en konspirationsteori och som alla finns med kring Coronaviruset:

  1. Man ser ett samband mellan allt som händer, ett mönster. Allting hänger ihop.

  2. Allting händer enligt en plan. Allting är avsiktligt. Det finns en genomtänkt plan, en ”masterplan”.

  3. Flera personer har planerat detta tillsammans. Dessa är som ”dockspelare” som drar i trådarna. Man använder ord som ”deep state”, ”New World Order”, ”globalisterna”, Bilderberggruppen, läkemedelsföretagen, illuminati, frimurare, sionister o dyl.

  4. Planen är ond och har till syfte att skada oss. Stora händelser har stora orsaker. Inget händer av en slump. ”De” är ute att förstöra och skada oss. Viruset har kommit eller skapats för att kontrollera människan. Vaccin skapas för att kontrollera och manipulera mänskligheten.

  5. Vi vet inte riktigt vad de vill och vilka de är, allt är en hemlighet, trots att vi känner till deras plan och att vi kan peka ut de ansvariga. Detta är det stora paradoxen hos konspirationsteoretiker.

Det är vidare en stor skillnad mellan en teori om en konspiration och en konspirationsteori. Det finns ju självklart konspirationer, men dessa saknar de fem kännetecknen. Konspirationsteorier gör helt andra anspråk. Exempel på kända konspirationer från modern tid är Watergate-skandalen, NSA:s massövervakning av Internettrafik efter 11 september-attacken mot Twin Towers etc. Alla dessa fem kännetecken har dykt upp i de konspirationsteorier som florerat sedan Coronaviruset dök upp och blev känt i januari och februari 2020. Det finns tre huvudområden som dessa konspirationsteorier huvudsak koncentrerat sig på internationellt: det första är virusets ursprung, det andra är munskydd och det tredje är vacciner. Vi kommer att behandla de två sistnämnda kort. Det första handlar om viruset är skapat i ett laboratorium i ett speciellt syfte eller att någon, till exempel läkemedelsindustrin, ska tjäna pengar. Allt går ut på kontroll av mänskligheten och en apokalyptisk världsbild som liknar George Orwells roman 1984. Varje framgångsrik konspirationsteori innehåller alltid ett sanningselement förvrängt till falskhet. Det är till exempel sant att munskydd inte kan skydda oss mot Coronavirus till fullo eftersom viruset faktiskt kan andas in genom ett skydd. Målet med att bära ett munskydd är i första hand att skydda andra. Att bära munskydd minskar spridningen av aerosoler (vätskedroppar som vi avger när vi hostar eller nyser). Det är därför kirurger bär munskydd under operationer. De försöker skydda patientens öppna sår från aerosoler – de försöker inte skydda sig från patienten! Forskare är fortfarande inte helt säkra på hur effektiva munskydd är för att bromsa spridningen av coronaviruset och Sveriges Folkhälsomyndighet har hela tiden varit tveksam till dess effektivitet, men ur en ortodox synvinkel finns det självklart inga invändningar mot att bära munskydd i butiker eller på kollektivtrafik för att på så sätt skydda andra. Munskydd är inte ett tecken på ”Antikrist” som en del vilseledda ortodoxa påstår. Ingen har i den ortodoxa världen någonsin, såvitt vi vet, framställt en religiös invändning mot att ha på sig munskydd före 2020. Detta är en helt ny och märklig företeelse hos vissa ortodoxa. Vaccinkonspirationsteorin är något äldre än munskyddsteorin. Motstånd mot vaccination är lika gammalt som själva vaccinationen men har återuppstått på grund av sociala medier och Internet. Nästan alla medicinska behandlingar har en risk kopplad till dem. Med vaccination måste vi dock överväga risken för andra såväl som oss själva. Att sprida en sjukdom genom att vägra bli vaccinerad är andligt väldigt farligt. Hur ska vi svara inför Gud vid den yttersta domen om våra gärningar har orsakat att andra blivit allvarligt sjuka, fått lida och dött? Den Ortodoxa kyrkan motsätter sig inte vaccination – och det har den aldrig gjort.

De flesta antivaccinationsteorier har något med mikrochips och Bill Gates att göra. Vissa inkluderar också antisemitiska element. Dessa teorier strider mot den Ortodoxa läran om Antikrist. Tror vi verkligen på en barmhärtig Gud som låter oss luras att acceptera Antikrist genom medicinsk behandling? Nej! Det här är verkligen en farlig idé. Därför är det inte konstigt att de som tror på konspirationsteorier ofta hamnar i depression och ibland förlorar sin tro. Världen blir förvirrande och skrämmande eftersom konspirationsteoretiker inte längre kan lita på Gud.

Frågan är om någon någonsin medvetet vill få injicerat ett läsbart mikrochips? Men även om vi i hemlighet eller med våld injicerades med ett, skulle det inte betyda att vi hade accepterat Antikrist. Mikrochips injiceras under huden och kan dessutom självklart lätt tas bort. Att acceptera ”vilddjurets märke” är ett permanent andligt märke som vi förvärvar själva eftersom vi har följt Antikrist snarare än att hålla oss till Gud och handlar inte om mikrochips från Bill Gates. Bill Gates-konspirationsteorin om mikrochips är uppenbarligen nonsens eftersom det finns så många olika vacciner. EU har i skrivande stund godkänt tre olika sorter och Ryssland och Kina hävdar båda att de har ett eget fungerande vaccin. Kontrollerar Bill Gates alla dessa regeringar och all världens läkemedelsföretag? Innehåller alla vacciner mikrochips eller bara några av dem? Hur ska vi veta? Allt detta faller på sin absurda orimlighet, annat än om man är konspirationsteoretiker med de fem ovan angivna kännetecknen.

För att komma runt detta problem hävdar konspirationsteoretiker att Bill Gates bara är en del av en ”hemlig grupp” människor som, med hjälp av all världens forskare, kontrollerar alla världens regeringar. ”De vill vaccinera oss så att de kan kontrollera oss” är ett vanligt tema. Exakt vilka ”de” är förklaras aldrig. I stället råder konspirationsteoretiker oss att ”inte lita på någon och ifrågasätta allt”. Detta är ett mycket farligt råd. Även i vardagen litar vi på människor. Vi litar på kockar, bussförare och piloter utan att ifrågasätta deras kompetens. Vi går på en restaurang utan att tro att kocken vill förgifta oss, bussföraren att vara självmordsbombare eller piloten att vilja krascha flygplanet. Tanken att vi har kunskap att ifrågasätta allt och alla är rent högmod!

 

Att utföra ”forskning” på Internet om dessa teorier är bortkastad tid, tid vi kunde använt till bön och barmhärtighetsgärningar mot vår nästa. De enda vi behöver oroa oss för är demonerna som skamlöst önskar vår förstörelse. Vi kan identifiera deras arbete inom oss genom att öka vår bön och vår andliga läsning. Att slösa bort tid på att undersöka konspirationsteorier är en seger för demonerna eftersom vi inte använder tiden till andligt arbete. Dessa teorier är alltså nonsens, men den brådska som finns efter att få fram fungerande vacciner ställer givetvis allvarliga frågor om säkerhet. Storleken på de medicinska test av dessa vacciner är utan motstycke, men det finns självklart ändå en viss oro för att försöken har varit för korta för att avslöja långvariga biverkningar. Tyvärr är det svårt att skilja vår legitima oro för detta ifrån konspirationsteorier. En del är övertygade om att obligatorisk vaccination mot Coronavirus är ett tecken på att Antikrist kommer, men glömmer då att andra vacciner har varit obligatoriska i europeiska länder som Frankrike och Italien i några år och att vissa länder inte accepterar inresa utan att man visar vaccinationskort (som annat än turismvisum till USA). Detta leder oss till vår sista punkt. Som kristna har vi i uppgift att lyda regeringen, så länge deras lagar inte strider mot den Ortodoxa tron. Som vi redan har sagt har den Ortodoxa kyrkan aldrig motsatt sig vare sig hygien, handtvätt, munskydd eller vaccination. Angående samhällens ”lockdown” har detta varit olika mellan länder i världen och påverkat kyrkans liv här på jorden eftersom det hindrat troende till religionsutövning. Många av oss har varit djupt oroade över hela tanken på en ”lockdown”. Även de forskare som gett regeringar i världen råd har varit oense om dess effektivitet. Vissa ser dem som en lösning för att stoppa smittspridningen, medan andra påpekar att en ”lockdown” leder till fler dödsfall på grund av andra hälsotillstånd. Vi får dock inte söka tröst och tillförsikt i konspirationsteorier mot ”lockdowns”. Vi måste först och främst sätta vårt förtroende och förtröstan till Gud och till dem som Han har utsett till att vara herdar för oss – våra biskopar! Det är viktigt att komma ihåg att varje biskop bara talar till de troende i sitt stift. Han svarar på situationen i sitt land. Vissa av våra biskopar kan vara mer ”anti-lockdown” än andra på grund av situationen i deras stift. Det är därför det är så viktigt att läsa och följa de encyklikor som alla våra biskopar har undertecknat tillsammans. Dessa ger oss allmän vägledning – mer landspecifik vägledning kommer från vår egen biskop och i vårt fall Metropoliten Kyprianos. I Sverige förföljer för närvarande inte regeringen den Ortodoxa kyrkan – de restriktioner som funnits och finns gäller alla ”allmänna sammankomster”. Att följa reglerna i vårt land är inte anti-ortodoxt. Det är möjligt att vi inte ”tycker om reglerna”, men vi gör det som är vår plikt. Vår vardag kan ha förändrats, men en sak som vi aldrig kommer att förändra är vår tro och tillbedjan. Våra biskopar har sagt: ”Kyrkan allena och ingen annan är ansvarig för att bestämma reglerna för hennes tillbedjan och god ordning.” Våra biskopar har sagt att det som händer idag troligen är inledningen till större svårigheter. Vi kan inte förbereda oss för förföljelse genom att undersöka konspirationsteorier – förföljelse är inte ett barnsligt spel. Vi måste förbereda oss för vad Gud tillåter att vi lider genom att stärka vår tro, leva ett liv med omvändelse och be om Guds nåd!

 

Fader Anders Åkerström

 

FAQ – vanliga frågor och svar Finns Coronaviruset? Ja! Våra biskopar säger att coronaviruset finns och kan döda människor. ”Troende som tillhör riskgrupper, och särskilt de i hög ålder och de med allvarliga sjukdomar bör undvika att utsätta sig för viruset.” Hur rädda ska vi vara för coronaviruset? ”Rädsla och panik har ingen plats bland våra troende, präster och lekmän. Vad som behövs är att stärka vår tro, omvändelse, lugn, ansvar och bön. ” Ska vi bära munskydd i butiker och på kollektivtrafik? Ja, om lagen säger att vi borde. Våra biskopar säger: ”Om vi ​​som sanna kristna, har kärlek och omtanke om andra, låt oss visa det genom att avstå från att uppträda oaktsamt, tröttsamt eller till och med farligt gentemot andra.” Förbereder användningen av munskydd oss på att acceptera Antikrist? Nej! ”Det är djävulens aktivitet som förbereder vägen för Antikrist och den har alltid pågått. Satan, som arbetar metodiskt för att göra människor till Antikrist, har inget behov av märkbara och synliga tecken för att få makt.” (Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili) Är inte ”kontroll av spridningen av viruset” bara en ursäkt för regeringar att kontrollera folket? Nej. Våra biskopar är medvetna om ”situationens kritiska karaktär och den hotande faran, på grund av våra synder, av den fortsatta spridningen av Coronaviruset. Därför kan vi inte ignorera de goda och ångestfulla ansträngningarna från alla de ansvariga myndigheterna som strävar efter att avvärja detta onda för att skydda folkhälsan.”

Jag är skyddad av Gud. Jag behöver inte följa regeringens regler. ”När den mänskliga faktorn ofullkomlighet eller likgiltighet tränger in, där verkar inte Guds nåd automatiskt för att begränsa eller lindra den. Nåden bor och agerar endast där förhållandena är lämpliga, där människor flitigt gör vad som förväntas av dem, och särskilt när deras hjärtan är rena.” Vad händer om regeringen utnyttjar sina nya befogenheter? ”Vår Uppståndne Herre är också Domaren över härskarna på denna jord och härskare och myndigheter i denna värld kommer att få redovisa inför Honom hur de hanterade den myndighet Han gav dem.” Hur hjälper det svaret oss här och nu? ”Vi borde trösta oss med att [regeringar] inte kan göra något mot oss förutom vad Herren tillåter och allt ont som inträffar genom Guds tillåtelse slutligen visar sig vara till det goda, eftersom vi prövas så att vi kan bli värda evig härlighet.” Vad säger ni till dem som säger att vår synods inställning är för ”regeringsvänlig”? ”Kristi kyrka påverkas inte av utomkyrkliga schismatiska kretsar eller heretiska gruppers praxis och sätt att arbeta.” Rekommenderar våra biskopar att vi vägrar ett Covid-19 vaccin? Nej. Våra biskopar säger också att Coronavirusforskarnas ”flitiga, uttömmande ansträngningar” är ”berömvärda”. Har mikrochips något att göra med odjurets märke? ”De fromma ortodoxa kristna påverkas inte av olika nymodiga teorier om ‘märken’. All rädsla och ångest antingen om att ett ‘märke’ införts genom användning av identitetskort och andra tekniska system, eller i allmänhet om något synligt ‘märke’ på människokroppen, är ett trick av djävulen för att avleda vår uppmärksamhet och är helt ogrundade.” (Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili) Vad händer om de injicerar oss i hemlighet med ett mikrochip när de injicerar vaccinet? ”Märket kan inte förstås som ett mekaniskt förfarande för att införa eller ta emot ett yttre tecken, vilket gör oss till Antikrist automatiskt och oavsett vårt andliga tillstånd.” (Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili) Hur kan vi undvika att bli lurade att acceptera märket? Vi måste leva ett liv i sann tro på Gud och i omvändelse: ”Odjurets märke visar ett inre förfarande och förhållande, vilket betyder: att tillhöra, ta del av, ta emot, bli anpassad till och införlivad av Satan. (Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili) Kan vi bli smittade av coronaviruset genom att ta Nattvarden? Nej. Nattvarden i sig är vad fäderna kallar ”odödlighetens läkemedel”. Måste vi acceptera allt som medicinska experter säger? Nej. ”[Kyrkan] väntar inte på förslag från människor utanför henne, inte ens av ‘experter’, som även om de inte är under inflytande av en fientlig och antikristen anda, som bäst är okvalificerade att ge förslag till hennes funktion och för hennes tillbedjan. Kyrkan – hon ensam och ingen annan – är ansvarig för att bestämma hennes regler för tillbedjan och god ordning.”

Kommer saker att bli värre? ”Allt som händer är förmodligen inledningen till större svårigheter. Ändå betonar vi att inget ska beröva oss den oövervinnliga glädjen i uppståndelsen och det säkra hoppet.”

 

Källor:

  1. “Coronavirus and Conspiracy Theories”, Brookwood Blogger: St Edward Brotherhood

  2. The Orthodox Church and Eschatological Frenzy, Metropolit av Oropos och Fili (på grekiska)

  3. Encyklikor från biskoparna i vår synod med protokoll nr 3022 (på grekiska och på engelska) och 3026 (på grekiska och på engelska).

  4. Vill man läsa mer om konspirationsteorier i allmänhet rekommenderas ett gemensamt projekt mellan Europeiska universitet som resulterat i en bok: Routledge Handbook of Conspiracy Theories, Michael Butter, Peter Knight, 2020 eller deras bok i populariserad form som en podcast: Expert guide to conspiracy theories.

Tagen från: ortodoxakyrkan.se

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info