Věřícím a duchovním moravské eparchie: Oznámení o kanonizaci emeritního metropolity florinského Chrysostoma.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Milovaní otcové, bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých!

Spolu s předáním otcovských požehnání členů našeho Posvátného synodu bych vás rád informoval o tom, že letošní paschální období bude ozdobeno velice významnou událostí v životě naší církve, spojenou s širšími důsledky pro pravoslavné věřící na celém světě.

Posvátný synod na svém zasedání dne 8./21. 1. 2016 se po mnohaměsíčním zkoumání rozhodl přistoupit k oficiálnímu prohlášení svatosti pamětihodného prvního hierarchy, emeritního metropolity florinského Chrysostoma (Kavouridis), který zesnul 7./20. 9.1955.

Svatý vladyka Chrysostomos Nový vyznavač se narodil roku 1870 v obci Madeta ve východní Thrákii. Od malička byl zasvěcený službě Církvi. Vystudoval Theologickou fakultu v Chalki, odkud si odnesl diplom s vyznamenáním roku 1901. V konstantinopolském patriarchátu byl vysvěcen na diakona a na kněze a byla mu uložena služba kazatele a sekretáře patriarchy. Roku 1908 ho patriarcha Jeremiáš III. vysvětil na biskupa Imvrou a Tenedou. Roku 1912 byl zvolen metropolitou pelagonským (oblast severní Makedonie). Z důvodů pohnutých politických a církevních událostí byl potom uveden do čela florinské metropolie. Ještě před tím se však postavil proti nekanonickému zvolení inovátora a reformisty Meletia (Metaxakis) za konstantinopolského patriarchu, který Církvi způsobil tolika zla.

Metropolita Chrysostomos, který se vždy vyznačoval hlubokou zbožností a vzdělaností a také oddaností k povinnostem plynoucím z jeho úřadu, přijal v roce 1924 kalendářní reformu a s ní spojené narušení kanonického řádu a svátkového a liturgického rytmu a jednoty Církve. Reforma byla uskutečněna, aniž by ji vyžadovaly naléhavé pastýřské potřeby a okolnosti a také bez svolání a rozhodnutí Všepravoslavného sněmu. Jediným a hlavním cílem bylo posloužit ekumenickému sblížení skrze společné slavení křesťanských svátků spolu s nepravoslavnými.

Přesto se od počátku stavěl s hlubokým pochopením a sympatiemi k těm, kteří odmítli přijmout kalendářní reformu a s horlivostí, oddaností a ve vyznavačském duchu nastoupili cestu požehnaného zápasu za uchování Pravoslaví, za což je pak čekalo pronásledování a pohrdání. Nakonec v květnu roku 1935 spolu s dalšími dvěma biskupy odsoudil novokalendářní inovaci a ujal se pastýřské zodpovědnosti za společenství Pravých pravoslavných křesťanů ve snaze o napravení a obnovení narušené kalendářní a svátkové jednoty Církve.

Od té doby emeritní metropolita florinský Chrysostomos po závěrečných 20 let svého života s odvahou a statečností vedl dobrý zápas víry, za což byl pronásledován, vláčen po soudech, podvakráte byl poslán do vyhnanství, trpěl strádání, utrpení a mnohé křivdy. Navíc i vlastní spolupracovníci ho mnohokrát nepochopili a dezinterpretovali jeho snahu o theologické objasnění základních rámců zápasu proti církevním inovátorům. Čelil současně velikému tlaku jak zevnitř, tak i zvenku. Boží milost ho však posilňovala až do posledních dnů jeho života.

Zesnul v roce 1955 ve věku 85 let. Pohřben byl v monastýru Zesnutí Bohorodičky v pohoří Parnitha (Attika). Vyzdvižení jeho ostatků v roce 1960 bylo doprovázeno divy a uzdraveními. Jeho obdivuhodný vyznavačský postoj a svatost života vždy sloužily jako vzor a inspirace pro pravoslavné křesťany nejen v Řecku, kteří se snažili jako on zůstat věrní otcovským tradicím. Ve svědomí nás všech ho nosíme jako hlavní a přední postavu naší vyznavačské církve a jeho památka nás nepřestává povzbuzovat k tomu, abychom byli věrnými následovníky jeho odkazu.

Je příznačné, že náš metropolita Kyprián (†2013) blažené paměti ho vždy choval ve veliké úctě a považoval ho za svatého hierarchu naší církve. Akt uvedení do seznamu svatých požehnaného emeritního metropolity florinského Chrysostoma se s pomocí Boží uskuteční v sobotu 15./28. 5. 2016 v monastýru Zesnutí Bohorodičky v pohoří Parnitha (Attika). Mnohočetné mezipravoslavné archijerejské svaté liturgii bude předsedat náš arcibiskup Kallinik a spolu s ním budou sloužit biskupové a zástupci všech našich eparchií jak z Řecka, tak i ze zahraničí spolu s biskupy Rumunské starostylní církve a Ruské zahraniční církve.

Vyzýváme všechny naše duchovní děti moravské eparchie, aby se modlitebně zúčastnily této veliké a historické události, která mnohonásobně zvětšuje naši paschální radost a poskytuje nám další pramen Boží pomoci pro pokračování našeho dobrého zápasu.

Kéž požehnání a přímluvy svatého hierarchy Chrysostoma Nového vyznavače spočívají na nás všech a na každém zvlášť a s jejich pomocí ať se všichni staneme hodni vstupu do věčného Království Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen!

S otcovskou láskou ve Vzkříšeném Pánu,

biskup Kliment gardikijský,
správce moravské eparchie

Fili, Attika 28. 4./11. 5. 2016

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info