Zmiany liturgiczne dotyczące obecnej sytuacji.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Wspólnota prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Polsce zwróciła się do swego biskupa Klemensa z prośbą o błogosławieństwo na dodanie do służb liturgicznych (w ekteniach) modlitewnych próśb związanych z obecnymi bezprawnymi i antychrześcijańskimi decyzjami i działaniami rządów na całym świecie. Tekst wspomnianych modlitewnych aklamacji został zaczerpnięty z dorobku siostrzanej, i będącej z nami w eucharystycznej jedności, jurysdykcji – Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej, która modyfikując wcześniejsze (patrz dekrety z 1924 r. i 1936 r., str. 30-33) przez siebie ustanowione teksty, przyjęła i ujednoliciła w 1974 r. modlitwy o prześladowanych przez komunistów wiernych znajdujących się w ZSRR.

Do podjęcia przez prawosławnych wiernych w Polsce takiej decyzji zmusił obecny szereg nikczemnych działań rządów tj. zamykanie świątyń i to umyślnie w czasie głównych świąt Paschy czy Bożego Narodzenia, ograniczanie w cerkwiach liczby wiernych, uniemożliwianie uzyskania pomocy medycznej i związana z tym nadmiarowa liczba zgonów, zmuszanie do przyjmowania eksperymentalnych oraz stworzonych na bazie aborcji szczepionek, segregacja medyczna, ucisk psychiczny, ekonomiczny oraz podeptanie obowiązującego prawa jak i niespotykane na taką skalę szereg kłamliwych oświadczeń rządzących.

Biskup Klemens dał błogosławieństwo na użycie w czasie służb liturgicznych następujących aklamacji:

W czasie Wielkiej Ektenii po aklamacji o pływających:

O wybawienie ludu swego od gorzkich prześladowań bezbożnej władzy, w nas że o umocnienie jednomyślności, braterskiej miłości i bogobojności, do Gospodzina módlmy się.

W czasie Usilnej Ektenii po aklamacji: O Błogosławionych i obecnie wspominanych:

Jeszcze módlmy się o wybawienie ludu swego od gorzkich prześladowań bezbożnej władzy, w nas że o umocnienie jednomyślności, braterskiej miłości i bogobojności.

НА ВЕЛИЦЕЙ ЕКТЕНИИ ПО ПРОШЕНИИ: О ПЛАВАЮЩИХ:

О еже избавити люди своя отъ горького мучительства безбожныя власти, въ насъ же утвѣрди единомысліе, братолюбіе и благочестіе, Господу помолимся.

НА ЕКТЕНИИ СУГУБОЙ ПО ПРОШЕНІИ: О БЛАЖЕННЫХЪ И ПРИСНОПАМЯТНЫХЪ:

Еще молимся о еже избавити люди своя отъ горького мучительства безбожныя власти, въ насъ же утвѣрди единомысліе, братолюбіе и благочестіе.

Napominamy również o przyjętej przez synod greckiej Cerkwi modlitwie w czasie obecnej smuty i prób.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info