Zerwanie jedności z heretykami i 15 Kanon Dwukrotnego Soboru 861 r.

Прекращение поминания еретиков и 15 Правило Двукратного Собора 861 г.  (en.)

W związku z tym, że w ostatnim czasie wzrósł problem zerwania jedności z ekumenistami, oraz że pojawiły się nieprawidłowe pojmowanie znaczenia 15-ego kanonu Dwukrotnego Soboru w Konstantynopolu, postanowiliśmy rozpatrzeć i wyjaśnić niektóre aspekty w tej sprawie.
Bractwo pw. św. arcypasterza Ignacego Branczaninowa, Kiszyniów 2017 r.


Dlaczego „Prawdziwi Prawosławni”?

W dwudziestym wieku, na terytorium wszystkich Cerkwi Lokalnych, wśród prawosławnej społeczności powstali ludzie nazywający siebie „prawdzie prawosławnymi”. Skąd wzięło się takie określenie i czy jest ono zgodne z punktu nauki Cerkwi?


Dlaczego prawdziwie prawosławni są prawdziwie prawosławnymi. Kapłan Maksym Maretta.

Почему истинно-православные истинно православны. Отец Максим Маретта  (en.)

Эта статья была написана в 2010 г. в ответ на статью афонского старца Василия Григориата против греков-старостильников. О. Максим Маретта – иеромонах Вознесенского монастыря в Нью-Йорке, находящийся в Синоде Церкви Истинных Православных Христиан Греции – самой крупной на сегодня юрисдикции греков-старостильников (http://hotca.org/). Русский перевод статьи о. Максима выполнен Александром Карповым.


Jedność z heretyckimi biskupami jest niedopuszczalna. (1997) Metr. Cyprian I

Z dawien dawna Święta Tradycja Prawosławia uważa utrzymywanie kontaktu z heretyckimi biskupami za coś nie do przyjęcia, nawet jeśli nie zostali oni osądzeni przez sąd cerkiewny, gdyż są oni poza jednością w Wierze, poza jednością z Cerkwią.


Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.

Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.

Książka ujawniające straszne i niebywałe (nawet zabójstwa) prześladowania prawdziwych atoskich mnichów przez neoatonitów i ich herezjarche konstantynopolitańskiego patriarchę-ekumenistę.


List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)

Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)

List św. metropolity Filareta do igumeni leśniańskiego monasteru Magdaleny o upadku oficjalnych Cerkwi Lokalnych i o braku Bożej Łaski u „prawosławnych” ekumenistów i sergian a tym samym o konieczności modlitewnego i eucharystycznego zerwania z nimi jedności.


Prawosławie we współczesnym świecie. Głos sumienia w greckiej (nowostylnej) archidiecezji. (1968)

Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)

“Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i grecko-prawosławna w swych obrzędach – to nie dla mnie. Choć obecnie Prawosławie wszędzie otrzymuję uznanie jako „czwarta główna religia”, to jednocześnie traci swój prawosławny charakter.”


Dar języków. Powieść o życiu tajnych wiernych w ZSRR.

Даръ языковъ. Повѣсть о жизни тайноцерковниковъ въ СССР Братъ Захарій

Powieść obrazująca trudy życia katakumbowych wiernych w bezbożnym państwie Antychrysta. Tekst po raz pierwszy wydany w emigracyjnym monasterze w Jordanwille.