Pokój Wam!

W ostatnim stuleciu, jak i teraz, chrześcijanie pozostający wierni Bogu, stają przed obliczem wielu wyzwań. Dlatego teologia prawdziwego, niezmiennego Chrześcijaństwa musi dawać jasne i niepopulistyczne odpowiedzi na nurtujące ludzi zagadnienia. Jednocześnie musi radzić sobie z narastającym moralnym upadkiem społeczeństwa oddalającego się od religijnych wartości tradycyjnego chrześcijańskiego życia.

Przychodzi się nam również borykać z odstępstwami w samym świecie tzw. oficjalnego „prawosławia” coraz bardziej idącego w przeciwnym kierunku od dawania świadectwa niezbywalnej Prawdy, Świętej Tradycji, zgodności nauki Świętych Ojców (łac. consensus patrum), niezbywalnych podwalin biblijnych doktryn, moralnego życia i kanonicznego ustroju Cerkwi.

Nasz Ośrodek jasno widzi swoją rolę w niezłomnym niesieniu i obrony prawd wiary przed innowiernym i upadłym światem, oraz w zachowaniu wszystkiego tego co odziedziczyliśmy od naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Naszym mottem przewodnim są słowa Apostoła Pawła skierowane do greckich Chrześcijan w Thessalonice: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o której zostaliście nauczeni” (2,15), oraz słów z Objawienia świętego Ewangelisty Jana: „Trzymaj, co posiadasz!” (3,11).

(...)

***

Szanowny Czytelniku, znajdujesz się na pierwszej i jedynej w Polsce stronie internetowej na której są publikowane tłumaczenia tekstów, publikacji, artykułów i książek z dziedziny prawosławnego Chrześcijaństwa. Nasz Ośrodek Myśli Prawosławnej ma za zadanie udostępnianie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o prawowiernym Chrześcijaństwie wśród mieszkańców obecnej Polski. Znajdziesz tu nie tylko tłumaczenia ale również bogaty zbiór fotokopii archiwalnych ksiąg we wszystkich dostępnych językach.

Przygotowujemy również multimedialną bibliotekę, oddzielny kwartalnik poświęcony prawosławnej duchowości, cerkiewny kalendarz oraz periodyk naukowy naszego Ośrodka Myśli Prawosławnej.

Wszystkie dostępne tu materiały wyrażają patrystyczny światopogląd, wierny Świętej Tradycji i Ewangelicznej nauki Chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu (do 1054 r.).

Za patrona prawosławnej Misji na terenie Rzeczypospolitej został obrany święty męczennik Nicefor (Kantakuzen, +1599 r.), który w podobnym do nas czasie apostazji, z błogosławieństwa zwierzchników greckiego Wschodu, walczył o zachowanie na naszych ziemiach świętej ortodoksji chrześcijańskiej wiary. Czcząc trud i oddanie świętego arcydiakona-egzarchy staramy się oddać mu hołd poprzez kontynuację jego dzieła, które dziś z błogosławieństwa greckich prawdziwie prawosławnych hierarchów, oraz dzięki usilnym modlitwom atoskich mnichów-zelotów, niosą klerycy i wierni Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan w Polsce.

Z naszym O.M.P. współpracuje wiele zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, wydawnictw, oraz wielu niezależnych pracowników naukowych. Jesteśmy otwarci na wymianę informacji, jak również na szeroko pojętą współpracę niezależnie od jurysdykcyjnych ram.

(mniej)


2018-03-17 18:51      Apokalipsa

WIARA BĘDZIE JAWNA, ALE… – Pouczenia dla chrześcijan XXI wieku. Ojciec Wasilij Jermakow (2007)

Miesiąc temu minęło już 11 lat od dnia śmierci głęboko szanowanego przez wszystkich protojereja Wasilija Jermakow, proboszcza świątyni pod wezwaniem świętego Serafina Sarowskiego na serafińskim cmentarzu Sanki Petersburga. Miałem to szczęście poznać osobiście tego niezwykłego jak na postsowieckie realia kapłana. Odznaczał się on charyzmą swych kazań i pewnością noszonej przez siebie godności pasterza. .


2018-03-07 20:19      EKUMENIZM

Święty Grzegorz Palamas i dialog międzyreligijny. (2018) Metropolita Focjusz Dimitriadzki

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι. (2018) ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος

Referat odczytany 19.02.2018 r. (cer. kal.) w czasie thesalonickiej konferencji poświęconej pamięci św. arcypasterza Grzegorza Palamasa.


2018-03-07 20:00      Ewolucjonizm

Prawosławne spojrzenie na ewloucję. Ojciec Serafin Rose (+1982)

Православный взгляд на эволюцию. Отец Серафим Роуз (+1982)

Wypisy z anglojęzycznych listów ojca Serafina Rose poruszające problem nauki ewolucjonistów.


2018-03-07 19:42      Sofianizm

O kłamliwej nauce protoiereja Sergiusza Bułgakowa. Ojciec Serafin Rose (+1982)

О ложном учении прот. Булгакова. Отец Серафим Роуз (+1982)

Fragmenty z angielskojęzycznych listów ojca Serafina Rose w których porusza się herezję protoiereja Sergiusza Bułgakowa.


2018-02-26 11:54      Apokalipsa

Chrześcijanie czasów ostatecznych odrzucą prawa cywilne. (1917) Św. męcz. Hermogen bp Tobolski  (ru.)

W Moskwie dnia 5 maja 1917 roku czasopismo „Głos Cerkwi” przedłożyło ku uwadze pobożnemu czytelnikowi „Egzegezę „Apokalipsy” Świętego Jana Apostoła”, sporządzoną przez Przewielebnego Hermogena, biskupa saratowskiego i carycyńskiego, żarliwego obrońcy prawosławia i monarchii.


2018-02-21 19:49      Nowy styl

O prześladowaniu Prawdziwego Prawosławia w Rmunii.

О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)  (en.)

Nieznane dotąd świadectwa prześladowań prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Rumunii.


2018-02-18 11:46      Zerwanie jedności

Prawosławie we współczesnym świecie. Głos sumienia w greckiej (nowostylnej) archidiecezji. (1968)

Orthodoxy in the Contemporary World. A Voice of Conscience in the Greek Archdiocese. (1968)

“Być częścią cerkwi która staje się rzymsko-katolicka w swym zarządzaniu, protestancka w swej wierze i grecko-prawosławna w swych obrzędach – to nie dla mnie. Choć obecnie Prawosławie wszędzie otrzymuję uznanie jako „czwarta główna religia”, to jednocześnie traci swój prawosławny charakter.”


2018-02-18 10:36      EKUMENIZMZerwanie jedności

List św. metr. Filareta do igumenii leśniańskiego monasteru Magdaleny. (1979)

Письмо Свят. Филарета игумении Леснинского монастыря Магдалине. (1979)  (en.)

List św. metropolity Filareta do igumeni leśniańskiego monasteru Magdaleny o upadku oficjalnych Cerkwi Lokalnych i o braku Bożej Łaski u „prawosławnych” ekumenistów i sergian a tym samym o konieczności modlitewnego i eucharystycznego zerwania z nimi jedności.


2018-02-17 21:59      EKUMENIZMZerwanie jedności

Prześladowania atoskich mnichów przez patriarchat Konstantynopola. (1992) Kapłan Patryk Ranson.

Преследование Афонских монахов Константинопольской патриархией. Свящ. Патрик Рансон.

Książka ujawniające straszne i niebywałe (nawet zabójstwa) prześladowania prawdziwych atoskich mnichów przez neoatonitów i ich herezjarche konstantynopolitańskiego patriarchę-ekumenistę.Pokaż wszystkie …