MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.5 To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,6 który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,7 ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.8 Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.9 Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;10 aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnych11 i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.13 Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.14 Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,15 abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,16 zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.24 Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.26 Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.27 Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.28 Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.29 Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;30 ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.
3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
4

RU Brytjka King J. 41 cf. Tłum. Толк. Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Тёмже, брaтіе мо‰ возлю1блєннаz и3 вождєлённаz, рaдосте и3 вёнче м0й, тaкw ст0йте њ гDэ, возлю1бленніи. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoTherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloveddearly beloved
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιποθητοι epipothētoi
A-VPM
ἐπιπόθητοςepipothētoslonged forlonged for
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
και kai
CONJ
καίkaiandand
στεφανος stefanos
N-NSM
στέφανοςstefanoscrowncrown
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
στηκετε stēkete
V-PAM-2P G5720
στήκωstēkōto standstand fast
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, dearly beloved
 
2 cf. Tłum. Толк. Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. є3v0дію молю2 и3 сmнтЂхію молю2 т0жде мyдрствовати њ гDэ: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευοδιαν euodian
N-ASF
ΕὐοδίαeuodiaEuodiaEuodias
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI beseech
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συντυχην suntuchēn
N-ASF
ΣυντύχηsuntuchēSyntycheSyntyche
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortbeseech
το to
T-ASN
hothe/this/who.
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self,
φρονειν fronein
V-PAN G5721
φρονέωfroneōto thinkthat they
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongbe of the same mind in
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
3 cf. Tłum. Толк. Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге жизни. є4й, молю2 и3 тебE, супрyжниче пrный, споспёшествуй и5мъ, ±же во бlговэствовaніи сподвизaшасz со мн0ю и3 съ кли1ментомъ и3 съ пр0чими споспBшники мои1ми, и4хже и3менA въ кни1гахъ жив0тныхъ. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVναι nai
PRT
ναίnaiyes[yes]
ερωτω erōtō
V-PAI-1S G5719
ἐρωτάωerōtaōto askI intreat
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
σε se
P-2AS
σύsuyouthee
γνησιε gnēsie
A-VSM
γνήσιοςgnēsiosgenuine, true
συζυγε suzuge
A-VSM
σύζυγοςsuzugosyokefellowyokefellow
συλλαμβανου sullambanou
V-PMM-2S G5732
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/help, help
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthose women
αιτινες aitines
R-NPF
ὅστιςhostiswho/whichwhich
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
συνηθλησαν sunēthlēsan
V-AAI-3P G5656
συναθλέωsunathleōto contendlaboured
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wewith me
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, with
και kai
CONJ
καίkaiandalso
κλημεντος klēmentos
N-GSM
ΚλήμηςklēmēsClementClement
και kai
CONJ
καίkaiandalso
των tōn
T-GPM
hothe/this/whonames
λοιπων loipōn
A-GPM
λοιπόςloiposremainingother
συνεργων sunergōn
A-GPM
συνεργόςsunergosco-workerfellowlabourers
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich, whose
τα ta
T-NPN
hothe/this/who.
ονοματα onomata
N-NPN
ὄνομαonomanamenames
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βιβλω biblō
N-DSF
βίβλοςbiblosbookthe book
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
 
4 cf. Tłum. Толк. Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. (За?_см7з.) Рaдуйтесz всегдA њ гDэ: и3 пaки рекY: рaдуйтесz. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoiceRejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalway
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagain: again
ερω erō
V-FAI-1S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakI say
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoice, Rejoice
 
5 cf. Tłum. Толк. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Кр0тость вaша разyмна да бyдетъ всBмъ человёкwмъ. ГDь бли1з8. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who. The Lord
επιεικες epieikes
A-NSN
ἐπιεικήςepieikēsgentlemoderation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
γνωσθητω gnōsthētō
V-APM-3S G5682
γινώσκωginōskōto knowLet
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanunto
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord. The Lord
εγγυς engus
ADV
ἐγγύςengusnearat hand
 
6 cf. Tłum. Толк. O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, Ни њ чeмже пецhтесz, но во всeмъ моли1твою и3 молeніемъ со благодарeніемъ прошє1ніz в†ша да сказyютсz къ бGу: 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingfor nothing
μεριμνατε merimnate
V-PAM-2P G5720
μεριμνάωmerimnaōto worryBe careful
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery thing
τη
T-DSF
hothe/this/whoby prayer
προσευχη proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayerby prayer
και kai
CONJ
καίkaiandand
τη
T-DSF
hothe/this/whosupplication
δεησει deēsei
N-DSF
δέησιςdeēsisprayersupplication
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ευχαριστιας eucharistias
N-GSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
τα ta
T-NPN
hothe/this/whorequests
αιτηματα aitēmata
N-NPN
αἴτημαaitēmarequestrequests
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
γνωριζεσθω gnōrizesthō
V-PPM-3S G5744
γνωρίζωgnōrizōto make knownlet
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
 
7 cf. Tłum. Толк. A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. и3 ми1ръ б9ій, превосходsй всsкъ ќмъ, да соблюдeтъ сердцA в†ша и3 разумBніz в†ша њ хrтЁ ї}сэ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe peace
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeacethe peace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
η ē
T-NSF
hothe/this/whohearts
υπερεχουσα uperechousa
V-PAP-NSF G5723
ὑπερέχωhuperechōbe higher, which passeth
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
νουν noun
N-ASM
νοῦςnousmindunderstanding
φρουρησει frourēsei
V-FAI-3S G5692
φρουρέωfroureōto guard, shall keep
τας tas
T-APF
hothe/this/whominds
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
νοηματα noēmata
N-APN
νόημαnoēmamind/thoughtminds
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
8 cf. Tłum. Толк. W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Пр0чее же, брaтіе (мо‰), є3ли6ка сyть и4стинна, є3ли6ка чтcна, є3ли6ка првdна, є3ли6ка пречcта, є3ли6ка прелюбє1зна, є3ли6ка доброхв†льна, ѓще кaz добродётель и3 ѓще кaz похвалA, сі‰ помышлsйте. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who.
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFinally
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
αληθη alēthē
A-NPN
ἀληθήςalēthēstruetrue
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
σεμνα semna
A-NPN
σεμνόςsemnosnoblehonest
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
δικαια dikaia
A-NPN
δίκαιοςdikaiosjustjust
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
αγνα agna
A-NPN
ἁγνόςhagnospurepure
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
προσφιλη prosfilē
A-NPN
προσφιλήςprosfilēslovelylovely
οσα osa
K-NPN
ὅσοςhososjust as/how much, whatsoever things
ευφημα eufēma
A-NPN
εὔφημοςeufēmoscommendableof good report
ει ei
COND
εἰeiif; if
τις tis
X-NSF
τιςtisoneany
αρετη aretē
N-NSF
ἀρετήaretēvirtuevirtue
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
επαινος epainos
N-NSM
ἔπαινοςepainospraisepraise
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λογιζεσθε logizesthe
V-PNM-2P G5737
λογίζομαιlogizomaito count, think on
 
9 cf. Tłum. Толк. Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте,- и Бог мира будет с вами. И%мже и3 научи1стесz, и3 пріsсте, и3 слhшасте, и3 ви1дэсте во мнЁ, сі‰ твори1те: и3 бGъ ми1ра бyдетъ съ вaми. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVα a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiandboth
εμαθετε emathete
V-2AAI-2P G5627
μανθάνωmanthanōto learnye have
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takereceived
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearheard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειδετε eidete
V-2AAI-2P G5627
ὁράωhoraōto seeseen
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
πρασσετε prassete
V-PAM-2P G5720
πράσσωprassōto do/require, do
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito beshall be
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
10 cf. Tłum. Толк. Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. (За?_см7и.) Возрaдовахсz же њ гDэ вельми2, ћкw ўжE когдA воспомzнyсте пещи1сz њ мнЁ: понeже и3 печaстесz, но непог0днымъ врeменемъ њбдержaстесz. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεχαρην echarēn
V-2AOI-1S G5644
χαίρωchairōto rejoiceI rejoiced
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μεγαλως megalōs
ADV
μεγάλωςmegalōsgreatlygreatly
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenat the last
ανεθαλετε anethalete
V-2AAI-2P G5627
ἀναθάλλωanathallōto renewhath flourished
το to
T-ASN
hothe/this/who 
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
φρονειν fronein
V-PAN G5721
φρονέωfroneōto thinkyour care
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichagain; where
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εφρονειτε efroneite
V-IAI-2P G5707
φρονέωfroneōto thinkye were
ηκαιρεισθε ēkaireisthe
V-INI-2P G5711
ἀκαιρέωakaireōto lack opportunityye lacked opportunity
δε de
CONJ
δέdethen, but
 
11 cf. Tłum. Толк. Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Не ћкw по скyдости глаг0лю: ѓзъ бо навык0хъ, въ ни1хже є4смь, дов0ленъ бhти: 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουχ ouch
PRT-N
οὐounoNot
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toin respect of
υστερησιν usterēsin
N-ASF
ὑστέρησιςhusterēsispovertywant
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εμαθον emathon
V-2AAI-1S G5627
μανθάνωmanthanōto learnhave learned
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhatsoever
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito bestate I am
αυταρκης autarkēs
A-NSM
αὐτάρκηςautarkēsself-sufficientcontent
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be, to be
 
12 cf. Tłum. Толк. Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. вёмъ и3 смири1тисz, вёмъ и3 и3збhточествовати: во всeмъ и3 во всёхъ навык0хъ, и3 насыщaтисz и3 ґлкaти, и3 и3збhточествовати и3 лишaтисz. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
και kai
CONJ
καίkaiandboth
ταπεινουσθαι tapeinousthai
V-PPN G5745
ταπεινόωtapeinoōto humbleto be abased
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowhow
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περισσευειν perisseuein
V-PAN G5721
περισσεύωperisseuōto abound/exceedto abound
εν en
PREP
ἐνenin/on/among:
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallevery where
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall things
μεμυημαι memuēmai
V-RPI-1S G5769
μυέωmueōto initiateI am instructed
και kai
CONJ
καίkaiandboth
χορταζεσθαι chortazesthai
V-PPN G5745
χορτάζωchortazōto feedto be full
και kai
CONJ
καίkaiandand
πειναν peinan
V-PAN G5721
πεινάωpeinaōto hungerto be hungry
και kai
CONJ
καίkaiand, both
περισσευειν perisseuein
V-PAN G5721
περισσεύωperisseuōto abound/exceedto abound
και kai
CONJ
καίkaiandand
υστερεισθαι ustereisthai
V-PPN G5745
ὑστερέωhustereōto lackto suffer need
 
13 cf. Tłum. Толк. Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вс‰ могY њ ўкрэплsющемъ мS (ї}сэ) хrтЁ. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ισχυω ischuō
V-PAI-1S G5719
ἰσχύωischuōbe strongI can do
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthrough
τω
T-DSM
hothe/this/whowhich
ενδυναμουντι endunamounti
V-PAP-DSM G5723
ἐνδυναμόωendunamoōto strengthenstrengtheneth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
 
14 cf. Tłum. Толк. Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Nбaче д0брэ сотвори1сте, сприwбщи1вшесz печaли моeй. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπλην plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverNotwithstanding
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
εποιησατε epoiēsate
V-AAI-2P G5656
ποιέωpoieōto do/makeye have
συγκοινωνησαντες sunkoinōnēsantes
V-AAP-NPM G5660
συγκοινωνέωsunkoinōneōto share with, that ye did communicate
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
τη
T-DSF
hothe/this/whowith
θλιψει thlipsei
N-DSF
θλῖψιςthlipsispressurewith
 
15 cf. Tłum. Толк. Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; Вёсте же и3 вы2, філіпписjане, ћкw въ начaлэ бlговэствовaніz, є3гдA и3зыд0хъ t макед0ніи, ни є3ди1на ми2 цRковь њбщевaсz въ сл0во даsніz и3 пріsтіz, т0чію вы2 є3ди1ни: 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowknow
δε de
CONJ
δέdethenNow
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
φιλιππησιοι filippēsioi
N-VPM
ΦιλιππήσιοςfilippēsiosPhilippianPhilippians
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αρχη archē
N-DSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the gospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelof the gospel
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen, when
εξηλθον exēlthon
V-2AAI-1S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outI departed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μακεδονιας makedonias
N-GSF
ΜακεδονίαmakedoniaMacedoniaMacedonia
ουδεμια oudemia
A-NSF-N
οὐδείςoudeisno one, no
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εκκλησια ekklēsia
N-NSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurch
εκοινωνησεν ekoinōnēsen
V-AAI-3S G5656
κοινωνέωkoinōneōto participatecommunicated with
εις eis
PREP
εἰςeistowardas
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordconcerning
δοσεως doseōs
N-GSF
δόσιςdosisgiftgiving
και kai
CONJ
καίkaiandand
λημψεως lēmpseōs
N-GSF
λῆψιςlēpsisreceivingreceiving
ει ei
COND
εἰeiif,
μη
PRT-N
μήnotbut
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
μονοι monoi
A-NPM
μόνοςmonosaloneonly
 
16 cf. Tłum. Толк. ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. ћкw и3 въ солyнь и3 є3ди1ною и3 двaщи въ трeбованіе (моE) послaсте ми2. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
και kai
CONJ
καίkaiandeven
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
θεσσαλονικη thessalonikē
N-DSF
ΘεσσαλονίκηthessalonikēThessalonicaThessalonica
και kai
CONJ
καίkaiand 
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
και kai
CONJ
καίkaiandand
δις dis
ADV
δίςdistwiceagain
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whonecessity
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeednecessity
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wemy
επεμψατε epempsate
V-AAI-2P G5656
πέμπωpempōto sendye sent
 
17 cf. Tłum. Толк. Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Не ћкw и3щY даsніz, но и3щY плодA мн0жащагwсz въ сл0во вaше. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουχ ouch
PRT-N
οὐounoNot
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
επιζητω epizētō
V-PAI-1S G5719
ἐπιζητέωepizēteōto seek afterI desire
το to
T-ASN
hothe/this/whoa gift
δομα doma
N-ASN
δόμαdomagifta gift
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
επιζητω epizētō
V-PAI-1S G5719
ἐπιζητέωepizēteōto seek afterI desire
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofruit
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πλεοναζοντα pleonazonta
V-PAP-ASM G5723
πλεονάζωpleonazōto increasethat may abound
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordaccount
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
18 cf. Tłum. Толк. Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Пріsхъ же вс‰ и3 и3збhточествую: и3сп0лнихсz, пріeмь t є3пафродjта пHсланнаz t вaсъ, воню2 благоухaніz, жeртву пріsтну, бlгоуг0дну бGу. 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεχω apechō
V-PAI-1S G5719
ἀπέχωapechōto have in fullI have
δε de
CONJ
δέdethenBut
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περισσευω perisseuō
V-PAI-1S G5719
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabound
πεπληρωμαι peplērōmai
V-RPI-1S G5769
πληρόωplēroōto fulfill: I am full
δεξαμενος dexamenos
V-ADP-NSM G5666
δέχομαιdechomaito receive, having received
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
επαφροδιτου epafroditou
N-GSM
ἘπαφρόδιτοςepafroditosEpaphroditusEpaphroditus
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
οσμην osmēn
N-ASF
ὀσμήosmēaroma, an odour
ευωδιας euōdias
N-GSF
εὐωδίαeuōdiaaromaof a sweet smell
θυσιαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrifice, a sacrifice
δεκτην dektēn
A-ASF
δεκτόςdektosacceptableacceptable
ευαρεστον euareston
A-ASF
εὐάρεστοςeuarestoswell-pleasing, wellpleasing
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
 
19 cf. Tłum. Толк. A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. БGъ же м0й да и3сп0лнитъ всsкое трeбованіе вaше по богaтству своемY въ слaвэ, њ хrтЁ ї}сэ. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoriches
δε de
CONJ
δέdethenBut
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
πληρωσει plērōsei
V-FAI-3S G5692
πληρόωplēroōto fulfillshall supply
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneed
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/who.
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesriches
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δοξη doxē
N-DSF
δόξαdoxagloryglory
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
20 cf. Tłum. Толк. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь. БGу же и3 nц7Y нaшему слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτω
T-DSM
hothe/this/whoglory
δε de
CONJ
δέdethenNow
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
και kai
CONJ
καίkaiandand
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherFather
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
η ē
T-NSF
hothe/this/whoever
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoand ever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
των tōn
T-GPM
hothe/this/who.
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageand ever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
21 cf. Tłum. Толк. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия. Цэлyйте всsкаго с™а њ хrтЁ ї}сэ. Цэлyютъ вы2 с{щаz со мн0ю брaтіz. 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασασθε aspasasthe
V-ADM-2P G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toSalute
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallevery
αγιον agion
A-ASM
ἅγιοςhagiosholysaint
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ασπαζονται aspazontai
V-PNI-3P G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects togreet
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
αδελφοι adelfoi
N-NPM
ἀδελφόςadelfosbrother. The brethren which are
 
22 cf. Tłum. Толк. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома. Цэлyютъ вы2 с™jи вси2, пaче же и5же t кeсарева д0му. 4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζονται aspazontai
V-PNI-3P G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects tosalute
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey that are
αγιοι agioi
A-NPM
ἅγιοςhagiosholythe saints
μαλιστα malista
ADV-S
μάλισταmalistaespecially, chiefly
δε de
CONJ
δέdethen 
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καισαρος kaisaros
N-GSM
ΚαῖσαρkaisarCaesarCaesar's
οικιας oikias
N-GSF
οἰκίαoikiahousehousehold
 
23 cf. Tłum. Толк. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со всёми вaми. Ґми1нь.4,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoThe grace
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceThe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSN
hothe/this/who[the/this/who]
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[spirit/breath]
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou