ECUMENISM
New style
 
For True Orthodoxy in Greece and the World. Nikolaos Mannis
Γέροντας Ἰωσὴφ Σπηλαιώτης καὶ Ἡμερολογιακὸ θέμα 2019 Γαρδικίου κ. Κλήμης
Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος Φιλίπποβιτς (+1971): Ο Λέων της Ορθοδοξίας!
Константинопольские экуменисты создают расколы. От календарного — к украинскому (2018) Протопресвитер Феодор Зисис
Προς νεοημερολογιτη θεολογο. (2018) Νικόλαος Μάννης
Света новомученица Екатерина (мученички пострадала ради заштите отачког календара)
Греческий митрополит Хризостом Кавуридис – борец с масонством. (2010) Николай Селищев
О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)
O prześladowaniu Prawdziwego Prawosławia w Rmunii.
О гонениях на Истинное Православие в Румынии. (2007)  (ru.)  (.) Persecution True Orthodoxy in Romania. (2007)  (en.)  (ru.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)

Nieznane dotąd świadectwa prześladowań prawdziwie prawosławnych Chrześcijan w Rumunii.

Старый стиль лучше новых двух. (2004)
Нѣсколько словъ о старомъ стилѣ. (2001) Митр. Виталій (Устиновъ)
О «новом стиле» и своих «праздниках». Митрополит Виталий (Устинов)
Исторія возникновенія календарнаго вопроса.
Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas
Patriarchat Konstantynopola rozpatruje kwestię wspólnego świętowania Paschy z heretykami. (1995)
Григоріанская реформа какъ средство папской экспансіи. (1992) Людмила Перепелкина
Путь доброго несогласия. (1991) Афонский старец Савва.
О православной Пасхаліи и Календарѣ.
О новомъ стилѣ, любви и страшномъ экзаменѣ. (1985) Свт. Филаретъ (Вознесенскій)
The True Orthodox Christians of Romania (1982) Metropolitan Cyprian I (2013)
Prawdziwie Prawosławni Chrześcijanie Rumunii (1982) Metropolita Cyprian I (2013)
The True Orthodox Christians of Romania (1982) Metropolitan Cyprian I (2013)  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
Новостильники — безъ Петрова поста. Архіеп. Аверкій Таушевъ († 1976 г.)
Письмо старца Филофея (Зервакоса) о старом и новом календарном стиле.
Saint Philaret of New York’s recommendation of the work “The Calendar Question” by Fr. Basil Sakkas
Zalecenia świętego Filareta Nowojorskiego w/s pracy "Kwestia kalendarzowa" autorstwa o. Bazylego Sakkas
Saint Philaret of New York’s recommendation of the work “The Calendar Question” by Fr. Basil Sakkas  (en.)  (.)  (.)  (en.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.)
Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)
Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)  (pl.) Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.  (ru.)  (.)  (pl.)  (ru.)  (.)  (gr.)  (.)  (cz.)  (.)  (.)

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

О новомъ и старомъ стилѣ. Архіеп. Серафимъ Богучарскій
Проблема церковного календаря. Из бюллетеня Полиции безопасности и СД от 21 сентября 1942 года.
Пасхально-календарный вопросъ.
Голос Святого Афона. О старом и новом стиле. (1934) Иеросхимонах Феодосий Карульский.
Краткія каноническія сужденія о лѣтосчисленіи. (1932) Ѳеофанъ (Быстровъ), архіеп. Полтавскій и Переяславскій
Открытое письмо всѣмъ вѣрнымъ чадамъ Церкви Христовой. (1931) Митр. Иннокентій Фигуровскій
О Православномъ календарѣ. Архіепископъ Иннокентій.
Петиція православныхъ грековъ. (1924)
Отношеніе православнаго Востока къ вопросу о реформѣ календаря. (1918) И. И. Соколовъ
Соборное дѣяніе по вопросу о календарѣ. Всероссійскій Помѣстный Соборъ 1917-1918 гг.
Правила Православной Церкви о празднованіи Пасхи. (Съ толкованіями Никодима, епископа Далматинско-Истрійскаго)
Посланіе Вселенскаго патріарха Святѣйшему Всероссійскому Сѵноду о взаимообщеніи помѣстныхъ Церквей и по вопросу объ измѣненіи Юліанскаго календаря и Отвѣтное Посланіе послѣдняго (1904-1905 г.).
Посланіе Вселенской Патріархіи къ Святѣйшему Правительствующему Россійскому Сѵноду и Отвѣтное Посланіе послѣдняго (1902-1903 г.)
Отношеніе проф. В. В. Болотова къ грегоріанскому календарю. (1900) Б. А. Тураевъ
Греческая Кормчая книга (Пидаліонъ) о Православной пасхаліи и календарѣ. (1888)
Попытки и старанія римской куріи ввести грегоріанскій календарь у славянъ православныхъ и уніатовъ. (1877) Я. Ѳ. Головацкій
О времени празднованія Пасхи по счисленію Юліанскаго и Григоріанскаго календаря. (1867) П. П. Бутурлинъ
Чудо Божего наказанiя за принятiе нового календаря во время бретской унiи. (XVII)
ВТОРОЙ СИГИЛІОНЪ Вселенскаго Патріарха Кирилла. (1756)
Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству. (1583)