Dopisy sv. Jana Sanfranciského řeckým starostylníkům.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Při příležitosti svátku sv. Jana Maximoviče († 19. 6. 1966), arcibiskupa šanghajského a sanfranciského, hierarchy a misionáře z Ruské pravoslavné zahraniční církve, Bohem oslaveného skrze nezetlelé ostatky, zveřejňujeme dva dopisy z archívu našeho Posvátného synodu. Jedná se o listy, které sv. Jan adresoval představitelům Řecké pravoslavné starostylní církve, a ve kterých je patrný jeho zájem a podpora naší církve v jejím duchovní zápasu.

Po zesnutí prvního hierarchy naší církve metropolity Chrysostoma (7. 9. 1955) se starostylní věřící ocitli bez biskupa. Následující léta byla zasvěcena snaze najít kanonické biskupské svěcení. Naše církev se obracela se žádostí o pomoc také na Ruskou zahraniční církev a na její jednotlivé biskupy, kteří byli řeckým starostylníkům příznivě nakloněni a projevovali o jejich situaci zájem. Jedním z těchto biskupů byl také tehdejší arcibiskup bruselský a západoevropský Jan Maximovič, se sídlem ve Versailles u Paříže.

Oba dva dopisy nesou stejné datum 10. 1. 1958. Jeden z nich je napsán rusky s číslem protokolu 63, a jeho adresát se jmenuje Nikolaj Dulgeris. Druhý je psán francouzsky s číslem protokolu 69, a je adresován „Řecké církvi, Nikis 33, Athény, Řecko“.

O prvním adresátovi v našem archívu nemáme dalších zpráv a nevíme tudíž, na jakém základě se obrátil ke sv. Janovi. „Řeckou církev“ v té době zastupovala Církevní rada zodpovědná za organizaci a administraci hnutí Pravých pravoslavných křesťanů v Řecku. Církevní rada byla založena po zesnutí metropolity Chrysostoma a jejími členy byly zvoleni duchovní. Její sídlo bylo v Athénách, ulice Nikis 33. Druhý dopis sv. Jan dokonce podepsal řecky: „† Jan archijerej“.

Jak je z obsahu dopisů zřejmé, sv. Jan podporoval a byl modlitebně ve společenství s řeckými starostylníky. Přestože kvůli tehdejším složitým okolnostem nebylo v jeho možnostech poskytnout jim pomoc jiným způsobem, soucítil s nimi, povzbuzoval je a modlil se, aby Bůh poskytnul řešení jejich tíživé situace ke slávě Církve.

Z dalšího pramene (ruský mnich Antonín Savvaitis) z následujícího roku (1959) víme, že sv. Jan byl připraven vykonat svěcení řeckých starostylních kněží, pokud by mohli kandidáti svěcení za tímto účelem přicestovat do Francie.

Nakonec biskupové Ruské zahraniční církve přistoupili ke svěcení biskupů pro Řeckou pravoslavnou starostylní církve v letech 1960 a 1962, a to za souhlasu a plné podpory sv. Jana. Požehnání a modlitby sv. Jana se tehdy ukázaly být pro naši církev skutečně spasitelné. Kéž Bůh dá, aby nás i nyní jeho požehnání z nebes inspirovalo a pomáhalo nám v našem zápase za udržení čisté pravoslavné víry a ctnostného života.

 1. 6. 2015
  biskup Kliment gardikijský,
  správce moravské eparchie Řecké pravoslavné starostylní církve

První dopis

Ruská pravoslavná
církev v zahraničí
Arcibiskup bruselský
a západoevropský

 1. ledna
  sv. Řehoře Nysského
  č. prot. 63
 2. N. Dulgeri

Vážený Nikolaji Dulgeri,

V průběhu svatých dnů svátku Kristova narození a Theofanie jsem s láskou a v modlitbách vzpomínal všechny naše bratry v Kristu. Modlil jsem se, aby jim byla seslána Boží milost. Celou svojí duší lituji toho, že v současné době nemohu nic udělat pro bratry v Řecku, kteří jsou s námi stejného smýšlení, přestože s nimi sdílím jejich církevní směřování.

Kéž vás Bůh ochrání od klesání na duchu a utvrdí vás v zápase za pravdu v naději, že Hospodin vám ve správný čas poskytne vše potřebné pro slávu všeobecné Církve. Kéž Boží požehnání spočine na vás a na vašich bratřích a také na všech vašich dobrých dílech a snaženích v Kristu.

Kéž Kristus v Betlémě narozený a v Jordáně pokřtěný vám všem daruje Svoji milost a utvrdí Svoji Církev na skále víry.

(rukou dopsané): Požehnání Hospodinovo ať je s vámi se všemi!

S láskou v Kristu † arcibiskup Jan

Druhý dopis

Ruská pravoslavná
církev v zahraničí
Arcibiskup bruselský
a západoevropský

 1. ledna
  sv. Řehoře Nysského
  č. prot. 69

Řecké církvi
Nikis 33
Athény, Řecko

Děkuji vám za váš dopis a posílám vám a vašim přátelům srdečné přání ke svátku Kristova narození a Theofanie, v jejichž průběhu jsem vás vzpomínal ve svých modlitbách. V průběhu těchto slavnostních a zářivých dní jsem byl duchovně s vámi. Upřímně je mi líto, že v současné době pro vás nemohu nic udělat. Sdílím s vámi vaše církevní usilování.

Kéž Vám náš Pán narozený v Betlémě a pokřtěný pro nás v Jordáně poskytne Svoji Boží pomoc. Doufám, že nebudete zbaveni Jeho milosti a že vaše záležitost Jím bude uspořádána pro dobro Církve.

† Jan archijerej

 

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info