Papizm – dyktatura papieska (dokumenty).

19/01/2020 Martin 0

O ZAKAZIE WYWYŻSZANIA SIĘ Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko […]

No Picture

MESSAGE POUR LA NATIVITE DU CHRIST 2019

19/01/2020 Martin 0

ÉGLISE DES VRAIS CHRÉTIENS ORTHODOXES DE GRÈCE Saint Synode À lire à l’Eglise le jour de la Nativité N° de Prot. 2978 Athènes, 14-12/27-12-2019 MESSAGE POUR LA NATIVITE DU CHRIST 2019 «Je contemple un Mystère étrange et paradoxal» (Hirmos de la 9ème Ode du Canon en prose de la Nativité du Christ) Chers Pères et Frères, enfants bien- aimés dans […]

Pozdrowienia od bpa Klemensa dla wiernych w Polsce

06/01/2020 Martin 0

Umiłowani Ojcowie i Bracia, Narodziny Bogoczłowieka, naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa, dokonały się w skromnej grocie, gdzie znajdowały się zwierzęta; poprzez niedostatek i ubóstwo naucza nas to pokory oraz daje wybawienie z upadku. Chodźmy, pokłońmy się i oddajmy autentyczną i prawosławną cześć wraz z Pasterzami z Betlejem, lecz naszymi darami niech będzie unicestwienie naszych grzechów, jak przedstawił nam to prepodobny Hieronim […]

No Picture

Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2019

05/01/2020 Martin 0

Všude tam, kam přichází Kristus, sestupuje Nebe a kvete Ráj. Andělé pějí své slavosloví a veškerenstvo je naplněno radostí a celé stvoření jásá. Převládá světlo, čistota, líbezná vůně, oslava a chvála. Pokoj se rozšiřuje a vládne! Řecká pravoslavná starostylní církev Posvátný synod Kannigos 32 106 82 Athény Řecko † Synodní encyklika ke svátku Narození Krista roku 2019 “Hledím na tajemství […]

List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2019

05/01/2020 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY     ŚWIĄTOBLIWY SYNOD HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Nr Prot. 2978 Do odczytania w cerkwiach List Arcypasterski na Boże Narodzenie 2019    „Widzę tajemnicę przedziwną i niezwykłą” Drodzy Ojcowie i Bracia, umiłowane dzieci w Panu, Narodzenie Chrystusa to Święto Boskiej łaskawości, którą doświadczamy w gorących objęciach naszej świętej Prawosławnej Cerkwi. Święta Ewangelia  zapewnia nas, że „Słowo ciałem się […]

No Picture

NATIVITY MESSAGE for 2019

03/01/2020 Martin 0

Hellenic Republic Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece The Holy Synod     Protocol No. 2978                                                                                      Athens, December 14/27, 2019   NATIVITY MESSAGE for 2019   “A Mystery wondrous and extra ordinary do I behold” Beloved Fathers and Brethren, Beloved Children in the Lord: T he Nativity of Christ is the Feast of the Divine Condescension, which we […]

No Picture

Посланіе на Рождество Христово

03/01/2020 Martin 0

ЦЕРКОВЬ ИСТИНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРИСТІАНЪ ГРЕЦІИ СВЯЩЕННЫЙ СИНОДЪ   Просьба прочитать въ Церкви   № Прот. 2978                                                                Аѳины 14-12/27-12-2019   ПОСЛАНІЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2019    «Таинство странное вижу и преславное» Дорогіе Отцы и Братья, возлюбленные чада о Господѣ, Рождество Христово – Праздникъ Божественнаго Снисхожденія, которое мы испытываемъ въ теплыхъ объятіяхъ нашей святой Православной Церкви. Святое Евангеліе утверждаетъ, что «Слово плоть […]

No Picture

Μήνυμα Χριστουγέννων 2019

03/01/2020 Martin 0

[Σὲ ἐκτυπώσιμη μορφὴ pdf: ΕΔΩ] Ἀριθμός Πρωτ. 2978 Ἐν Ἀθήναις, 14-12/27-12-2019   ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019 «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον»   Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· ΤΑ Χριστούγεννα εἶναι ἡ Ἑορτὴ τῆς θείας Συγκαταβάσεως, τὴν ὁποία γευόμαστε μέσα στὴν ζεστὴ ἀγκαλιὰ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο βεβαιώνει ὅτι, «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν […]

No Picture

Разоблачение лжи о том, что святой Иоанн Шанхайский признавал Московкую Патриархию за Церковь Христову (1963)

29/11/2019 Martin 0

ДЕКЛАРАЦИЯ9 мая 1963 Мы, нижеподписавшиеся, проживающие в Сан-Франциско и в окрестных городах: бывший безсменный председатель Российской Эмигрантской Ассоциации города Шанхая Г. К. Бологов, бывшие члены ее исполнительного Комитета последнего состава: д-р П. И. Алексеенко и В. В. Красовский, бывшие члены Контрольно-Наблюдательной Комиссии последнего состава: Н. Н. Плешаков и Б. М. Крапин, бывший начальник Благотворительного Отдела Ассоциации Б. Л. Купер и […]

No Picture

Учение о церкви святых новомучеников и исповедников российских (1997)

29/11/2019 Martin 0

ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящий труд является попыткой ответа на вопрос: есть ли благодать в Московской Патриархии? Существует две диаметрально противоположные точки зрения: одни считают современную Московскую Патриархию законной правопреемницей дореволюционной Греко-Российской Кафолической Церкви и, следовательно, имеющей всю спасительную полноту Святых Таинств; другие, наоборот, воспринимают Московскую Патриархию как еретическое безблагодатное сборище, ничего общего (кроме внешней формы) не имеющее с Истинным Православием. Кто же […]