MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Księga Psalmów

Księga Psalmów

CS Modlitwy przed czytaniem Psałterza:

PS 1. DWIE DROGI: Szczęście człowieka sprawiedliwego (1-3); nieszczęsny koniec bezbożnych (4-6).
11 Błogosławiony mąż, który nie chodził za radą niezbożnych, i nie stał na drodze grzesznych, i na stolicy zarazy nie siedział,2 ale w zakonie Pańskim upodobania jego, i nad zakonem Jego rozmyśla we dnie i w nocy.3 I będzie jak drzewo, które zasadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego, a liść jego nie opadnie, i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.4 Nie tak niezbożni, nie tak; ale jak proch, który rozmiata wiatr z wierzchu ziemi.5 Przeto nie powstaną nie zbożnicy na sądzie ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych.6 Albo wiem zna Pan drogę sprawiedliwych, a droga niezbożnych zginie.PS 2. MESJASZ KRÓLEM NARODÓW. Bunt narodów i ich książąt przeciw Bogu i jego Pomazańcowi (1-3). Odpowiedź Boga (4-5) i Mesjasza (6-9). Nauka dla książąt (10-12).
21 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy?2 Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego:3 “Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!”-4 Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich, i Pan szydzić z nich będzie.5 Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. –6 “A ja jestem ustanowiony królem od niego nad Syjonem górą świętą jego, bym głosił przykazanie jego.”7 Pan rzekł do mnie: “Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził.8 Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi.9 Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.” –10 A teraz, królowie, zrozumiejcie! uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię.11 Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się mu ze drżeniem.12 Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!PS 3. PEŁEN UFNOŚCI WŚRÓD MNÓSTWA WROGÓW. Psalmista, otoczony nieprzyjaciółmi (2-3), w Bogu pokłada ufność (4-5). Opieka Boża, której już doświadczył, dodaje mu odwagi (6-7a). Błaga Boga o pomoc (7b-9).
31 Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem synem swoim.2 Panie, czemu się rozmnożyli trapiący mię? Wielu ich powstaje przeciwko mnie.3 Wielu ich mówi duszy mojej: “Nie ma ten zbawienia w Bogu swoim!” –4 Ale ty, Panie, jesteś obrońcą moim, chwałą moją i ty podnosisz głowę moją.5 Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętej swojej. –6 Jam spał i twardo zasnąłem, i wstałem, bo Pan mię obronił.7 Nie będę się bał tysięcy ludu wokoło mnie leżącego. – Powstań, Panie, wybaw mię,8 Boże mój! Boś ty pobił wszystkich sprzeciwiających mi się bez przyczyny, pokruszyłeś zęby grzeszników.9 Pańskie jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.PS 4. UPAMIĘTANIE WROGÓW, WIĘCEJ UFNOŚCI PRZYJACIOŁOM. 4 Psalmista wzywa pomocy Bożej (2). Napomina wrogów, by zaprzestali prześladowania go, bo Bóg go wysłucha (3-4); niech wejdą w siebie (5)! Swych zwolenników zachęca do ufności w Bogu (6-7a), która jemu przynosi niezwykłą radość (7b-8) i pokój (9-10).
41 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy.2 Kiedym wzywał, wysłuchał mię Bóg sprawiedliwości mojej; z ucisku uwolniłeś mię. Zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj modlitwy mojej.3 Synowie człowieczy, dopókiż twardego serca będziecie? czemu miłujecie marność i szukacie kłamstwa?4 Wiedzcie, iż dziwnym uczynił Pan świętego swego; wysłucha mię Pan, gdy zawołam do niego.5 Gniewajcie się, a nie grzeszcie; co mówicie w sercach waszych, na łóżkach waszych żałujcie. –6 Składajcie ofiarę sprawiedliwości, a ufajcie Panu. Wielu mówi: “Któż nam ukaże dobra?”7 Znakiem jest nad nami światłość oblicza twego, Panie: dałeś wesele w serce moje.8 Oni obfitują w zbiory zboża, wina i oliwy swej.9 W pokoju będę wraz spał i odpoczywał, bo ty,10 Panie, osobliwie w nadziei postawiłeś mię.PS 5. MODLITWA PORANNA O OBRONĘ PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI. Psalmista od rana modli się do Boga (2-Sa) opierając swą ufność na tym, że Bóg nie może popierać ludzi nieprawych (Sb-7), a on z miłosierdzia Bożego boi się Pana (8). Błaga, by go Bóg prowadził drogą swych przykazań (9), a jego bezbożnych nieprzyjaciół ukarał (10-11) ku radości sprawiedliwych (12-13).
51 Na koniec, za tę, która dziedzictwa dostępuje. Psalm Dawidowy.2 Słowa moje przyjmij w uszy, Panie, wyrozumiej wołanie moje!3 Pilnie słuchaj głosu modlitwy mojej, Królu mój i Boże mój!4 Bo do ciebie modlić się będę, Panie, rano usłyszysz głos mój.5 Rano będę stał przed tobą i patrzał. – Albowiem nie jesteś ty Bogiem, chcącym nieprawości,6 ani mieszkać będzie przy tobie niegodziwiec, ani się ostoją niesprawiedliwi przed oczyma twymi.7 Nienawidzisz wszystkich, którzy czynią nieprawość, zatracisz wszystkich, którzy mówią kłamstwo. Mężem krwawym i zdradliwym brzydzi się Pan. –8 A ja dla mnóstwa miłosierdzia twego wnijdę do domu twego, pokłonię się ku kościołowi twemu świętemu w bojaźni twojej. –9 Panie, prowadź mię w sprawiedliwości twojej, dla nieprzyjaciół moich prostuj przed obliczem twoim drogę moją.10 Albowiem nie masz w ustach ich prawdy, serce ich jest marne;11 grobem otwartym gardło ich, językami swymi zdradliwie działali. Osądź ich Boże! Niechaj upadną od myśli swoich; wedle mnóstwa niezbożności ich wypędź ich, bo cię rozdrażnili, Panie! –12 A niech się rozweselą wszyscy, którzy nadzieję ma ją w tobie, na wieki radować się będą, i będziesz mieszkał wśród nich. I będą się chlubić w tobie wszyscy, którzy miłują imię twoje,13 albowiem ty będziesz błogosławił sprawiedliwemu. Panie, jak tarczą dobrej woli twej otoczyłeś nas.PS 6. PROŚBA O RATUNEK W UCISKU. Prosi Boga o złagodzenie gniewu i skrócenie kary (2-4). Jako pobudki podaje: miłosierdzie Boże (5), większą cześć Boga (6), swe ostateczne wyczerpanie (7-8). Triumf z powodu pewności (9-1 I).
61 Na koniec, w pieśniach. Psalm Dawidowy; na oktawę.2 Panie, w zapalczywości twej nie karć mnie i w gniewie twoim mnie nie karz.3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom chory, uzdrów mnie, Panie, bo się wstrząsnęły kości moje.4 I dusza moja strwożona jest bardzo; ale ty, Panie, pókiż?5 Zwróć się, Panie, i wyrwij duszę moją, zbaw mię dla miłosierdzia twego.6 Albowiem w śmierci nie masz, kto by o tobie pamiętał, a w otchłani któż cię wysławiać będzie?7 Umęczyłem się wzdychaniem moim; będę obmywał na każdą noc łóżko moje, łzami moimi będę skrapiał pościel swoją.8 Zamroczyło się od udręczenia oko moje, zestarzałem się między wszystkimi nieprzyjaciółmi mymi. –9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego!10 Wysłuchał Pan prośbę moją, Pan modlitwę moją przyjął.11 Niech się zawstydzą i wielce zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi, niech się nawrócą i zawstydzą bardzo prędko!PS 7. MODLITWA OCZERNIONEGO I UCIŚNIONEGO. Prośba o uwolnienie od prześladowców (2-3). Psalmista nie dopuścił się tego, co mu się zarzuca (4-6). Bóg, który sądzi narody, niech osądzi sprawę niewinnego i położy kres nieprawości (7-12). Jeżeli grzesznik się nie nawróci, kara Boga go dosięgnie (13-14). Bezbożny sam pod sobą dołki kopie (15-17). Chwała Panu (18)!
71 Psalm Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusego, syna Jeminiego.2 Panie, Boże mój, w tobiem nadzieję położył; wybaw mię od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię,3 by kiedy nie porwał jak lew duszy mojej, gdy nie masz, kto by odkupił ani kto by wybawił. –4 Panie, Boże mój, jeślim to uczynił, jeśli jest nieprawość w rękach moich,5 jeślim odpłacał tym, co mi źle czynili, niech upadnę słusznie przed nieprzyjaciółmi moimi bezsilny!6 Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moją i niech pojma i podepce na ziemi żywot mój, a chwałę moją niechaj w proch strąci! –7 Powstań, Panie, w gniewie twoim i podnieś się w granicach nieprzyjaciół moich! I powstań, Panie, Boże mój, dla przykazania, któreś dał!8 A zgromadzenie narodów obstąpi cię, i dla tego wróć się na wysokość!9 Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej we mnie!10 Zginie złość grzeszników, a poprowadzisz prosto sprawiedliwego, badający serca i nerki,11 Boże! Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem.12 Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, czy się gniewa na każdy dzień? 13 Jeśli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie, łuk swój naciągnął i nagotował go;14 i położył na nim narzędzia śmierci, strzały swe pałającymi uczynił. –15 Oto zrodził niesprawiedliwość, począł boleść i urodził nieprawość.16 Dół otworzył i wykopał go, i wpadł w dół, który uczynił.17 Obróci się boleść jego na głowę jego, a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. –18 Będę wysławiał Pana według sprawiedliwości jego, i będę opiewał imię Pana najwyższego.PS 8. WIELKOŚĆ BOGA I DZIWNA JEGO DOBROĆ DLA CZŁOWIEKA. Chwała Boga jest tak widoczna i wielka w naturze (2), iż nawet dziecko ją poznaje, a wróg Boga zamilknąć musi (3). W porównaniu z wielkością i pięknością nieba (4) człowiek wydaje się czymś bardzo małym (5); a jednak Bóg go niezmiernie wywyższył i chwałą otoczył czyniąc go panem stworzenia (6-9). Jak wielkie jest imię Boga (10)!
81 Na koniec, dla tłoczni. Psalm Dawidowy.2 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi! Albowiem wyniesiona jest nad niebiosa wielmożność twoja.3 Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim, aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela. –4 Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.5 Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?6 Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go,7 i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Poddałeś wszystko pod nogi jego: owce i woły wszystkie,9 nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, które się przechodzą po ścieżkach morskich.-10 Panie, Panie nasz, jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!PS 9. DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO NAD NARODAMI I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM. Chwała Bogu za porażenie nieprzyjaciół (9A,2-7). Bóg sprawiedliwy (8-9) jest ucieczką uciśnionych (10-11). Wezwanie do dziękczynienia za pomszczenie ludu (12-13). Prośba o nowe zwycięstwo (14-16a). Narody wpadły w sidła, które same zastawiły (16b-17). Prośba o ukaranie grzeszników i wyzwolenie uciśnionych (18-19), oraz o sąd nad narodami (20-21). – Prośba o ukaranie bezbożnego krzywdziciela (9B, 1-2), który triumfuje, nie bojąc się sądów Bożych (3-6), zastawia sidła na słabego i niewinnego (7-9), który w nie wpada (10), a bezbożny ufa, że nie będzie karany (11). Prośba, by Bóg ratował ubogiego i ukarał grzesznika (12-16). Bóg wysłuchuje (17-18).9A

9A (9)1 Na koniec, na tajemnice syna. Psalm Dawidowy.2 Będę cię wysławiał, Panie, ze wszystkiego serca mego, będę opowiadał wszystkie dziwy twoje.3 Weselić się i radować będę w tobie, będę śpiewał imieniu twemu, o Najwyższy4 iż nieprzyjaciel mój obrócił się wstecz; osłabną i poginą przed obliczem twoim.5 Boś rozstrzygnął sąd mój i sprawę moją, zasiadłeś na stolicy ty, który sądzisz sprawiedliwie.6 Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny, wygładziłeś imię ich na wieki i na wieki wieków.7 Nieprzyjacielskie miecze ustały na zawsze i zburzyłeś ich miasta. Zginęła z trzaskiem pamięć o nich,8 a Pan trwa na wieki. – Nagotował na sąd stolicę swą,9 i on będzie sądził okrąg ziemi w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości.10 I stał się Pan ucieczką ubogiego, pomocnikiem w potrzebach, w ucisku.11 I niech ufają tobie, którzy znają twe imię, albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie!-12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie między narodami sprawy jego!13 Albowiem mściciel krwi wspomniał na nich, nie zapomniał wołania ubogiego.14 Zmiłuj się nade mną, Panie! wejrzyj na poniżenie moje od nieprzyjaciół moich,15 ty, który mię podnosisz od bram śmierci, abym opowiadał wszystką chwałę twoją w bramach córki Syjonu!16 Będę się weselił zbawieniem twoim. – Ugrzęźli poganie w zatraceniu, które przygotowali; w sidle tym, które skrycie zastawili, uwięzła noga ich.17 Poznany będzie Pan, sądy czyniący; robotą rąk swoich pojmany jest grzesznik. –18 Niech się wrócą grzesznicy do otchłani, wszystkie narody, które zapominają Boga!19 Bo nie na zawsze będzie zapomniany ubogi, cierpliwość ubogich nie zginie na zawsze. –20 Powstań, Panie, niech się nie wzmacnia człowiek: niech będą sądzone narody przed obliczem twoim!21 Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedziały narody, iż ludźmi są!Psalm 10 wedle Żydów.
10 (9B)22 Czemu, o Panie, stoisz z daleka, przeoczasz w potrzebach, w ucisku?23 Gdy pyszni się niezbożnik, zapala się ubogi; bywają usidleni planami, które wymyślają.-24 Albowiem chwalony bywa grzesznik dla żądz duszy swej, a niegodziwy bywa błogosławiony.25 Rozgniewał Pana grzesznik, według wielkości gniewu swego nie będzie szukał.26 Nie masz Boga przed obliczem jego, splugawione są drogi jego na każdy czas. Odjęte są sądy Twoje od oblicza jego, nad wszystkimi nieprzyjaciółmi swymi będzie panował.27 Mówił bowiem w sercu swoim: “Nie będę poruszony z pokolenia na pokolenie, wolny będę od nieszczęścia.” –28 Usta jego pełne są złorzeczenia i gorzkości i zdrady, pod językiem jego trud i boleść.29 Siedzi w zasadzce z bogatymi w skrytościach, aby zabić niewinnego.30 Oczy jego upatrują ubogiego, zasadza się w skrytym miejscu jak lew w jamie swojej; zastawia sidła, aby pochwycić ubogiego, aby złapać ubogiego, przyciągając go.31 W sidle swoim powali go; schyli się i padnie, gdy opanuje ubogich.-32 Rzekł bowiem w sercu swoim: “Zapomniał Bóg, odwrócił oblicze swe, aby nie patrzeć do końca.”-33 Powstań, Panie Boże, niech się podniesie ręka twoja, nie zapominaj ubogich!34 Dlaczego niezbożnik rozdrażnił Boga? Bo mówił w sercu swym: “Nie będzie dochodził.”35 Widzisz, bo Ty na boleść i na utrapienie patrzysz, aby ich wydać w ręce swe. Tobie zostawiony jest ubogi, sierocie ty będziesz pomocnikiem.36 Skrusz ramię grzesznika i niegodziwca; będą szukać grzechu jego, a nie znajdą.37 Pan będzie królował wiecznie i na wieki wieków; wyginiecie, poganie, z ziemi jego.-38 Pragnienia ubogich wysłuchał Pan; gotowość serca ich usłyszało ucho twoje,39 abyś uczynił sąd sierocie i uniżonemu, aby się więcej nie ważył wielmożyć człowiek na ziemi.PS 10. ODWAGA RODZĄCA SIĘ Z UFOŚCI W BOGU. Tym, którzy radzą ratować się przed prześladowcami ucieczką w góry (2-4), odpowiada Dawid, że Bóg, który ze swego tronu niebieskiego wszystkie sprawy ludzkie dokładnie bada (5-6), ukarze grzeszników (7), a sprawiedliwego miłością otoczy (8).
11 (10)0 Na koniec. Psalm Dawidowy.1 W Panu ja ufam; jak możecie duszy mojej mówić: “Uciekaj na górę jak wróbel?2 Bo oto grzesznicy naciągnęli łuk, nagotowali strzały swe w sajdaku, aby strzelać w ciemności na tych, co prawi są sercem.3 Albo wiem, coś był sprawił, zniszczyli, sprawiedliwy zaś co uczynił?” –4 Pan jest w kościele swym świętym; Pan, w niebie stolica jego. Oczy jego na ubogiego patrzą, powieki jego badają synów ludzkich.5 Pan bada sprawiedliwego i niezbożnego; lecz kto miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją.6 Wyleje jak deszcz na grzeszników sidła; ogień i siarka i wiatr nawałnicy, to cząstka ich kielicha.7 Albowiem sprawiedliwy Pan i sprawiedliwość miłuje, prawość widziało oblicze jego.PS 11 (12). MODLITWA PRZECIW PANOWANIU KŁAMSTWA I ZDRADY. Psalmista prosi Boga o ratunek, bo fałsz i zdrada prawie już wyłącznie panują wśród ludzi (2-3). Niech Bóg wygubi tych pyszałków, walczących języki Cm (4-5)t Bóg w odpowiedzi obiecuje pomoc uciśnionym (6). Psalmista wierzy bezwzględnie słowom Pańskim (7) i raz jeszcze prosi o ustrzeżenie go od ludzi fałszywych (8-9).
12 (11)1 Na koniec, na oktawę. Psalm Dawidowy.2 Zbaw mię, Panie, bo ustał święty, bo umniejszyły się prawdy wśród synów ludzkich.3 Marne rzeczy mówili, każdy do bliźniego swego, wargami zdradliwymi, dwoistym sercem mówili. –4 Niech zatraci Pan wszelkie usta zdradliwe i język hardo mówiący tych, którzy mówili:5 “Pokażemy moc języka naszego, usta nasze z nami są, któż panem naszym jest” –6 “Dla nędzy niedostatnich i dla wzdychania ubogich teraz powstanę, mówi Pan; postawię w zbawieniu, otwarcie sobie z nim pocznę7 ” – Słowa Pańskie słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane z ziemi, siedem kroć przeczyszczone. –8 Ty, Panie, zachowasz nas i będziesz nas strzegł od rodzaju tego na wieki.9 Wokoło niezbożnicy chodzą; według wysokości twej úczyniłeś możnymi synów człowieczych.PS 12 (13). MODLITWA OPUSZCZONEGO PRZEZ BOGA. Psalmista się skarży, że od dawna opuszczony przez Boga (1), na próżno szuka sam środków ratunku (2) i że nieprzyjaciel ma nad nim przewagę (3). Dlatego prosi Boga o pomoc (4), by wróg nad nim nie triumfował (5). Pewny wysłuchania, ufa Bogu i dzięki mu składa (6).
13 (12)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Dokądże, Panie? Zapominasz o mnie do końca? dokąd odwracasz oblicze swe ode mnie?2 Dokąd będę układał plany w duszy mojej, boleść w sercu moim przez dzień?3 Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nade mnie? –4 Wejrzyj i wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie zasnął na śmierć,5 by kiedy nie rzekł nieprzyjaciel mój: “Przemogłem go.” Którzy mię trapią, będą radzi, jeśli się zachwieję. –6 Ale ja ufam w miłosierdziu twoim, rozraduje się serce moje w zbawieniu twoim. Będę śpiewał Panu, który mi dał dobra, i będę grał imieniu Pana najwyższego.PS 13 (14). OGÓLNE ZEPSUCIE LUDZI. Opisane jest szeroko rozprzestrzenione zepsucie obyczajów (1-3). Czyż nigdy się nie upamiętają ci, co prześladują dobrych (4)? Przyjdzie na nich jeszcze kara Boża, bo Bóg broni sprawiedliwych (5-6). – Prośba o powrót sprawiedliwych z niewoli (7).
14 (13)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego.2 Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga3 Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich. –4 Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? –5 Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu.6 Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. –7 Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.PS 14 (15). KTO MOŻE GODNIE ZJAWIĆ SIĘ PRZED BOGIEM?
15 (14)1 Psalm Dawidowy. Panie, któż będzie mieszkał w przybytku twoim, albo kto odpocznie na górze twojej świętej?2 Kto chodzi bez zmazy i czyni sprawiedliwość.3 Kto mówi prawdę w sercu swoim, kto nie czyni zdrady językiem swoim, i nie uczynił bliźniemu swemu złego, i nie cierpiał potwarzy na bliźnich swoich.4 Za nic miany jest w oczach jego złośliwy, a bojących się Pana wysławia.5 Kto przysięga bliźniemu swemu, a nie oszukuje, kto pieniędzy swych nie dał na lichwę i darów przeciw niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie będzie poruszony na wieki!PS 15 (16). SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA. Bóg jest największym dobrem psalmisty (1-2); jego upodobanie jest w wiermych Boga czcicielach (3); nic wspólnego nie chce mieć z bałwanami (4). Szczęście w tym tyciu, pochodzące z posiadania Boga (5-8); szczęście po śmierci (9-11).
16 (15)1 Napis pomnika. Psalm Dawidowy. Zachowaj mię, Panie, bom nadzieję miał w tobie.2 Rzekłem Panu: “Tyś jest Bogiem moim, albowiem dóbr moich nie potrzebujesz.”3 Co do świętych, którzy są w ziemi Jego, dziwnie wypełnił wszystkie pragnienia moje względem nich. –4 Rozmnożyły się niemoce ich, potem się spieszyli; nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi i nie będę wspominał imion ich usty mymi. –5 Pan cząstką dziedzictwa mego i kielicha mego; Ty jesteś, który mi przywrócisz dziedzictwo moje.6 Sznury mi padły na miejscach wspaniałych, albowiem dziedzictwo moje jest znamienite.7 Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum, nadto aż do nocy napominały mię nerki moje.8 Miałem Pana zawsze przed oczyma swymi, bo mi jest po prawicy, abym nie był poruszony.-9 Przeto się uweseliło serce moje i rozradował się język mój nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.10 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.11 Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem przy obliczu twoim, rozkosze na prawicy twej aż do końca.PS 16 (17). PROŚBA NIEWINNIE PRZEŚLADOWANEGO O POMOC BOŻA. Powołując się na sprawiedliwość Boga (1-2) i na swą niewinność, w której pragnie być zachowany (3-5), prosi Boga, by go ocalił od jego prześladowców (6-9a), których złość i praktyki opisuje (9b-12). Wobec wiszącego nad nim niebezpieczeństwa jeszcze raz usilnie nastaje o pomoc i ukaranie wrogów jego już za życia, gdyż opływają w dobra doczesne (13-14). Dla siebie spodziewa się szczęścia daleko większego z oglądania Boga po śmierci (15).
17 (16)1 Modlitwa Dawida.Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwości mojej, zważ pilnie na prośbę moją, przyjmij w uszy modlitwę moją z ust niezdradliwych.2 Od oblicza twego sąd o mnie wynijdzie, oczy twe niech dojrzą prawość. –3 Wypróbowałeś serce me i nawiedziłeś w nocy, doświadczyłeś mię ogniem, a nie znalazła się we mnie nieprawość.4 Aby nie mówiły usta moje o uczynkach ludzkich, dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, aby się nie chwiały stopy moje! –6 Ja wołałem, gdyż mnie wysłuchałeś, Boże; nakłoń mi ucha twego i wysłuchaj słów moich!7 Okaż przedziwne miłosierdzie twoje, ty, który zbawiasz nadzieję mających w tobie!8 Od sprzeciwiających się prawicy twojej strzeż mnie jak źrenicy oka! Pod cieniem skrzydeł9 twoich schroń mię od oblicza niezbożnych, którzy mię utrapili. Nieprzyjaciele moi duszę moją ogarnęli,10 tłustość swoją zawarli, usta ich mówiły hardo.11 Chcąc mię wyrzucić, teraz mię otoczyli, oczy swe nastawili, by obalić na ziemię.12 Czekali na mnie jak lew żądny łupu i jak szczenię lwie, mieszkające w jamie.13 Powstań, Panie, uprzedź go i powal go, wyrwij duszę moją od niezbożnego, miecz twój od nieprzyjaciół ręki twojej.14 Panie, odłącz ich od trochy ludzi z ziemi za żywota ich; ze skrytych rzeczy twoich napełniony jest brzuch ich, nasyceni są synami i ostatki swoje zostawili małym dzieciom swoim.-15 A ja w sprawiedliwości pokażę się przed obliczem twoim, nasycony będę, gdy się ukaże chwała twoja.PS 17 (18). DZIĘKCZYNNA PIEŚŃ DAWIDA. Dawid miłuje Boga, który jest mocą jego (2-4). Z jakich utrapień uwolnił go Bóg na jego prośbę (5-7). Opis potęgi i majestatu Boga, zstępującego na pomoc Dawidowi (8-16), i samego wybawienia (17-20). Wybawienie Dawida jest nagrodą za jego sprawiedliwość (21-25), gdyż Bóg postępuje z człowiekiem odpowiednio do jego zasług (26-28); toteż i Dawida Bóg broni (29-31). Pan jest jedynym Bogiem i daje moc Dawidowi (32-35). On mu dał zwycięstwo nad wszystkimi wrogami (36-43), wzmocnił i rozszerzył jego królestwo(44-46). Dlatego dziękuje Bogu za wszystkie dobrodziejstwa (47-51).

18A (17)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida, który mówił Panu słowa pieśni tej w dzień, gdy go wyrwał Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula, i rzekł:2 Będę cię miłował, Panie, mocy moja!3 Pan twierdza moja i ucieczka moja, i wybawiciel mój! Bóg mój wspomożyciel mój, i w nim będę nadzieję miał; ochrona moja i róg zbawienia mego, i obrońca mój!4 Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.5 Ogarnęły mię boleści śmierci i strumienie nieprawości zatrwożyły mię.6 Boleści otchłani otoczyły mię, pochwyciły mię sidła śmierci.7 W utrapieniu moim wzywałem Pana i wołałem do Boga mojego, i wysłuchał głos mój z kościoła swego świętego, i wołanie moje przed obliczem jego weszło w uszy jego.8 Wzruszyła się i zadrżała ziemia; fundamenty gór zatrwożyły się i poruszyły się, gdyż się rozgniewał na nie.9 Podniósł się w górę dym w gniewie jego, i ogień się zapalił od oblicza jego, węgle się rozpaliły od niego.10 Skłonił niebiosa i zstąpił, a mgła pod nogami jego.11 I wstąpił na cherubiny, i leciał, leciał na skrzydłach wiatru.12 I uczynił ciemność kryjówką swoją, wokoło niego namiot jego: ciemna woda w obłokach powietrznych.13 Przed blaskiem w oczach jego rozeszły się obłoki, grad i węgle ogniste.14 I zagrzmiał Pan z nieba, a Najwyższy głos swój wypuścił, grad i węgle ogniste.15 I wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, rozmnożył błyskawice i strwożył ich.16 I ukazały się źródła wód, i odkryły się fundamenty okręgu ziemi od kajania twego, Panie, od tchnienia ducha gniewu twego.18 B17 Spuścił z wysokości i chwycił mię, i wydobył mię z wód wielkich.18 Wyrwał mię od nieprzyjaciół moich bardzo mocnych i od tych, którzy mię w nienawiści mieli, albowiem przemogli nade mną.19 Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego, a Pan stał się obrońcą moim;20 i wywiódł mię na miejsce przestronne, zbawił mię, ponieważ chciał mi dobrze.21 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich odda mi,22 albowiem strzegłem dróg Pańskich i nie czyniłem niezbożnie przeciw Bogu memu.23 Bo wszystkie sądy jego są przed obliczem moim, a sprawiedliwości jego nie odrzuciłem od siebie.24 I będę nieskalany z nim, i będę się strzegł nieprawości mojej.25 I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej i według czystości rąk moich przed oczyma jego.26 Z świętym święty będziesz, a z mężem niewinnym niewinny będziesz,27 i z wybranym wybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotny się staniesz.28 Bo ty lud uniżony zbawisz, a oczy pysznych poniżysz. –29 Bo ty rozświecasz pochodnię moją, Panie; Boże mój, oświeć ciemności moje!30 Albowiem przez ciebie będę wyrwany z pokusy, a w Bogu moim przestąpię mur.18 C31 Bóg mój, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem wypróbowane, obrońcą jest wszystkich mających nadzieję w nim.32 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana, albo kto Bogiem oprócz Boga naszego?33 Bóg, który mię opasał mocą i uczynił nieskalaną drogę moją;34 który krzepkimi uczynił nogi moje jak jeleni, i na wyżynach postawił mię;35 który uczy ręce moje do boju, i uczyniłeś jak łuk miedziany ramiona moje.36 I dałeś mi obronę zbawienia twego, a prawica twoja podparła mię i kaźń twoja ćwiczyła mię do końca, i nauka twoja, ta mię nauczy.37 Rozszerzyłeś kroki moje pode mną, i nie osłabły nogi moje.38 Będę gonił nieprzyjaciół moich i pojmam ich, i nie wrócę się, aż ich nie stanie.39 Połamię ich, i nie będą mogli stać, upadną pod nogi moje.40 I opasałeś mię mocą na wojnę, i powstających przeciwko mnie ugiąłeś pode mnie. I nieprzyjaciół moich zmusiłeś do odwrotu, i nienawidzących mnie wytraciłeś.42 Wołali, a nie było, kto by wybawił, do Pana, a nie wysłuchał ich.43 I skruszę ich jak proch przed wiatrem, jako błoto na ulicy wygładzę ich.44 Wyrwiesz mię z zatargów ludu, ustanowisz mię głową narodów.45 Lud, którego nie znałem, służył mi, na pierwszą wieść był mi posłuszny.46 Synowie obcy schlebiali mi; synowie obcy zestarzeli się i kulejąc odciągali od dróg swoich.47 Żyje Pan, i błogosławiony Bóg mój, i niech będzie wywyższony Bóg zbawienia mego!48 Boże, który mi dajesz pomstę i poddajesz pode mnie narody, wybawicielu mój od nieprzyjaciół moich gniewliwych,49 i nad powstających przeciw mnie wywyższasz mię, od męża niesprawiedliwego wyrywasz mię.50 Przeto będę cię wysławiał między narodami, Panie, a imieniu twemu pieśń zaśpiewam,51 który wielkim czynisz wybawienie króla swego i okazujesz miłosierdzie pomazańcowi swemu Dawidowi i potomstwu jego aż na wieki.PS 18 (19). CHWAŁA BOGA GŁOSZONA RZEZ NIEBIOSA I DOSKONAŁOŚĆ JEGO PRAWA. Niebiosa głoszą chwałę Boga (2). To głoszenie jest nieprzerwane (3), przez wszystkich słyszane i zrozumiane (4-5). Słońce po tym niebie przebiega od końca do końca i nikt nie obroni się przed jego żarem (6-7). Prawo Boże jest doskonałe, rozwesela serce, jest trwałe, cenne i słodkie (8-11). Psalmista chce je zachowywać, prosi o przebaczenie za wykroczenia nieświadome, o ustrzeżenie od świadomych (12-14). Wówczas będzie się podobał Bogu (15).
19 (18)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk jego oznajmia firmament.3 Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość.4 Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany.5 Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na krańce okręgu ziemi słowa ich. –6 W słońcu postawił przybytek swój; a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę.7 Od krańca nieba wyjście jego, a obieg jego aż do krańca jego, a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego. Zakon Pański nieskalany,8 nawracający duszę, świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.9 Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.10 Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.11 Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, a słodsze nad miód i plastr miodowy.12 Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.13 Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię,14 i od obcych ustrzeż sługę twego. Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę i będę oczyszczony od grzechu największego.15 I będą się podobać mowy ust moich i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze. O Panie, wspomożycielu mój i odkupicielu mój!PS 19 (20). MODLITWA ZA KRÓLA PRZED BITWĄ. Niech Bóg wysłucha króla i ześle mu pomoc (2-5)! Całkowita ufność w opiece Bożej (6-7). Prawdziwa moc nie leży w środkach ludzkich, lecz w Bogu (8-9). Okaż, Panie, moc twoją (10)!
20 (19)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Niechaj cię wysłucha Pan w dzień utrapienia, niechaj cię obroni imię Boga Jakubowego!3 Niech ci ześle pomoc z świątyni, a z Syjonu niech cię broni!4 Niech pomni na wszelką ofiarę twoją, a całopalenie twoje niech tłuste będzie!5 Niech ci da według serca twego i wszelkie zamysły twe niech potwierdzi! –6 Uweselimy się zbawieniem twoim, a imieniem Boga naszego chlubić się będziemy.7 Niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje! Teraz poznałem, iż Pan zbawił pomazańca swego; wysłucha go z nieba świętego swego, zbawienie prawicy jego w czynach potężnych. –8 Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają, ale my imienia Pana, Boga naszego, wzywać będziemy.9 Oni powiązani są i polegli, a myśmy powstali i podnieśli się. –10 Panie, zbaw króla i wy- słuchaj nas w dzień, w który cię wzywać będziemy!PS 20 (21). DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA. Król raduje się w Panu ze swego zwycięstwa (2-3); Bóg dał mu koronę, długie życie, chwałę i radość (4-7). Ponieważ król położył w Bogu swą nadzieję, wytępi Bóg całkowicie wszystkich jego wrogów (8-13). Prośba o nowy objaw mocy Bożej i obietnica złożenia podzięki (14).
21 (20)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Panie, z mocy twojej weseli się król i zbawieniem twoim raduje się wielce.3 Żądanie serca jego wypełniłeś mu, a pragnienia wiary jego nie zawiodłeś. –4 Bo go uprzedziłeś błogosławieństwami słodkości, włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego.5 O życie prosił cię, i dałeś mu długość dni na wieki i na wieki wieków.6 Wielka jest chwała jego przez zbawienie twoje, sławę i wielką ozdobę nań wkładasz.7 Albowiem czynisz go błogosławieństwem na wieki wieków, uweselasz go radością przy obliczu twoim. –8 Bo król nadzieję ma w Panu, a przez miłosierdzie Najwyższego nie będzie poruszony.9 Niech dosięgnie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twa niech znajdzie wszystkich, którzy cię w nienawiści mają!10 Uczynisz ich jak piec ognisty czasu oblicza Twego; Pan w gniewie swoim zatrwoży ich, i pożre ich ogień.11 Owoc ich z ziemi wygubisz, a potomstwo ich z synów ludzkich.12 Albowiem zwrócili przeciw tobie złość, obmyślili plany, których nie mogli wykonać.13 Albowiem zmusisz ich do ucieczki, a tym, którzy ci pozostają, mierzysz w ich twarze. –14 Podnieś się Panie, w mocy twojej będziemy opiewać i wysławiać możne sprawy twoje!PS 21 (22). BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIĘ OPUŚCIŁ? Bóg mię opuścił (2-3) I A przecież On jest święty (4) I On wyratował tyle razy ojców, uciekających się do niego (5-6)! Ja zaś mimo to jestem pośmiewiskiem wszystkich (7-8); nawet z mojej ufności w Bogu się naśmiewają (9). I w tym mają słuszność, że całą moją nadzieją jest Bóg (10-12), choć cierpię niezmiernie: jestem otoczony jakby przez zwierzęta dzikie (13-14), opuszczenie sił, trwoga, pragnienie doprowadziły mnie do śmierci (15-16); ręce moje i nogi przebite, kości naciągnięte, szaty rozdrapane (17-19). Boże nie opuszczaj mnie, wybaw mię (20-22) I Za swe wybawienie, którego jest pewny, obiecuje publiczne dziękczynienie (23-25) i ofiary (26), a uczta ofiarna przyniesie niezmierną radość biesiadującym (27). Owszem, wszystkie narody zostaną pociągnięte do Pana i On będzie nad nimi królował (28-32).
22A (21)1 Na koniec, o pomoc poranną. Psalm Dawidowy.2 Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.3 Boże mój, będę wołał we dnie, a nie wysłuchasz, i w nocy, a nie ku mojej głupocie.4 A ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela!5 W tobie nadzieję mieli ojcowie nasi, nadzieję mieli, i wybawiłeś ich.6 Do ciebie wołali, i zostali wybawieni, w tobie nadzieję mieli, a nie byli zawstydzeni. –7 A jam jest robak, nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.8 Wszyscy, którzy mię widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili ustami i kiwali głową:9 “Nadzieję miał w Panu, niechaj go wyrwie; niechaj go zbawi, ponieważ go miłuje!” –10 Albowiem Ty mię wy- dobyłeś z łona, nadziejo moja od piersi matki mojej!11 Na ciebie porzucony byłem z łona, od łona matki mojej ty jesteś Bogiem moim!12 Nie odstępuj ode mnie, albowiem utrapienie bliskie jest, bo nie masz kto by ratował!13 Otoczyły mię cielce mnogie, byki tłuste obległy mię.14 Otworzyli na mnie usta swoje jak lew porywający i ryczący. –15 Wylany jestem jak woda i rozluźnione są wszystkie kości moje; stało się serce moje jak wosk topniejący we wnętrzu moim.16 Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego, i doprowadziłeś mię do prochu śmierci. –17 Albowiem obstąpiły mię psy mnogie; zgraja niegodziwców obległa mię. Przebodli ręce moje i nogi moje,18 policzyli wszystkie kości moje. A oni przypatrywali się i patrzyli na mnie;19 rozdzielili sobie szaty moje, a o suknię moją los rzucali. –20 Ale ty, Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia twego, wejrzyj ku obronie mojej!21 Wyrwij od miecza, Boże, duszę moją, a z łapy psa jedyną moją!22 Wybaw mię z paszczęki lwa, a od rogów jednorożców mnie poniżonego! –22 B23 Będę opowiadał imię twe braciom moim, wpośród kościoła będę cię chwalił:24 “Wy, co się Pana boicie, chwalcie go, wszystko potomstwo Jakuba wysławiajcie go;25 niech się go boi wszystko plemię izraelskie! Albowiem nie wzgardził ani odrzucił prośby ubogiego, i nie odwrócił oblicza swego ode mnie, a gdy wołałem do niego, wysłuchał mię.” –26 U Ciebie chwała moja w zebraniu wielkim; śluby moje oddam przed oczyma bojących się Go.27 Będą jedli ubodzy, i najedzą się, i będą chwalić Pana, ci którzy go szukają; będą żyć serca ich na wieki wieków. –28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i będą się kłaniać przed obliczem jego wszystkie rodziny narodów.29 Albo- wiem Pańskie jest królestwo, i on będzie panował nad narodami.30 Jedli i kłaniali się wszyscy tłuści ziemi, przed obliczem jego będą padać wszyscy, którzy zstępują w ziemię.31 A dusza moja jemu będzie żyła i potomstwo moje będzie mu służyć.32 Będzie opowiadane Panu przyszłe pokolenie i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwości jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.PS 22 (23). BÓG – DOBRY PASTERZ. Zabiegi dobrego Pasterza, ufność, jaką wzbudza (1-4). Gospodarz, zapraszający do uczty (5-6).
23 (22)1 Psalm Dawidowy. Pan mną rządzi, i na niczym mi schodzić nie będzie.2 Na miejscu paszy, tam mnie postawił, nad wodą posilenia wychował mię,3 duszę moją pokrzepił. Prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego.4 Bo choćbym też chodził wpośród cienia śmierci, nie będę się bał zła, albowiem ty jesteś ze mną; laska twoja i kij twój, te mię pocieszyły.5 Nagotowałeś przed oczyma mymi stół naprzeciwko tych, którzy mię trapią; utłuściłeś olejkiem głowę moją, a kielich mój upajający jak wspaniały jest!6 I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego, abym mieszkał w domu Pańskim przez długie dni.PS 23 (24). WJAZD TRIUMFALNY KRÓLA CHWAŁY NA GÓRĘ SYJON. Bóg stwórcą i panem wszystkiego (1-2). Kto może mieszkać w miejscu świętym (3-6)? Niech się podniosą bramy odwieczne na przyjęcie Króla chwały (7-10).
24 (23)1 W dzień pierwszy sabatu. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.2 Bo On go nad morzami utwierdził i nad rzekami umocnił go. –3 Któż wstąpi na górę Pańską, albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?4 Niewinnych rąk i czystego serca, który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.5 Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.6 Taki jest ród szukających go, szukających oblicza Boga Jakubowego. –7 Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały!8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!9 Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, a wnijdzie król chwały! Któryż to jest król chwały?10 Pan zastępów, ten to jest król chwały!PS 24 (25). PROŚBA O PRZEBACZENIE I OPIEKĘ. Psalmista błaga, żeby nie był zawstydzony wobec swych nieprzyjaciół (1-3); prosi o światło i przebaczenie (4-11). Szczęście duszy, która boi się Boga (12-14). Ufność w Bogu pośród trwogi i napaści nieprzyjaciół (15-22).

25 (24)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, podniosłem duszę moją.2 Boże mój, w tobie ufam,3 niech nie będę zawstydzony i niech się nie śmieją ze mnie nieprzyjaciele moi! Albowiem wszyscy, którzy na ciebie czekają, nie będą zawstydzeni; niech będą zawstydzeni wszyscy nieprawość czyniący bez przyczyny!4 Drogi twoje, ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię!5 Prowadź mię w prawdzie twojej i naucz mię, boś ty jest Bóg, zbawiciel mój, i ciebie oczekiwałem przez wszystek dzień.6 Wspomnij na miłosierdzie twoje, Panie, i na zmiłowania twoje, które są od wieku!7 Grzechów młodości mojej i niewiadomości moich racz nie pamiętać; według miłosierdzia twego pomnij na mnie ty, dla dobroci twej, Panie!8 Słodki i prawy Pan, przeto da zakon uchybiającym w drodze.9 Poprowadzi cichych w rozsądku, nauczy skromnych dróg swoich.10 Wszystkie drogi Pańskie są miłosierdziem i prawdą dla szukających testamentu jego i świadectw jego.11 Dla imienia twego, Panie, bądź miłościw grzechowi mojemu, bo go jest mnóstwo! –12 Któryż jest człowiek, co się boi Pana? Zakon postawił mu na drodze, którą obrał.13 Dusza jego w szczęściu przemieszkiwać będzie, a potomstwo jego odziedziczy ziemię.14 Podporą jest Pan bojącym się go, i testament jego ma im być oznajmiony. –15 Oczy moje zawsze skierowane do Pana, albowiem on wyrwie z sidła nogi moje.16 Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo sam jeden jestem i ubogi!17 Udręczenia serca mego rozmnożyły się; wyrwij mię z utrapień moich!18 Wejrzyj na uniżenie moje i na trudy moje, a odpuść wszystkie grzechy moje!19 Patrz na nieprzyjaciół moich, że się rozmnożyli, a nienawiścią niesprawiedliwą nienawidzili mnie!20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię; niech nie będę zawstydzony, bo miałem nadzieję w tobie!21 Niewinni i prawi przystali do mnie, bo czekałem na ciebie.22 Wybaw, Boże, Izraela ze wszystkich ucisków Jego!,PS 25 (26). NIEWINNY ODWOŁUJE SIĘ DO SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ. Jego wierność (1-3); nie ma nic wspólnego z bezbożnym (4-5); jego uczucia względem świętego przybytku (6-8). Prosi, by go Bóg nie karał z bezbożnym (9-12).
26 (25)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Osądź mię, Panie, bom chodził w niewinności twojej, a w Panu nadzieję mając, nie osłabnę.2 Próbuj mnie, Panie, doświadczaj mnie, wypal nerki moje i serce moje!3 Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mymi i rozkochałem się w prawdzie twojej. –4 Nie siedziałem z gromadą ludzi fałszywych, a z czyniącymi bezprawie wchodzić nie będę.5 Miałem w nienawiści zgraję złoczyńców, a z niepobożnymi nie zasiądę. –6 Umywam między niewinnymi ręce moje i obchodzę ołtarz twój,7 Panie, aby słyszeć głos chwały i opowiadać wszystkie dziwy twoje.8 Panie, umiłowałem piękność domu twego i miejsce mieszkania chwały twojej. –9 Nie trać z niezbożnymi, Boże, duszy mojej, a życia mego z mężami krwawymi,10 w których ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków!11 A ja chodziłem w niewinności mojej; odkup mię i zmiłuj się nade mną!12 Noga moja stała na drodze prostej, w zebraniach będę cię chwalił, Panie!PS 26 (27). PAN ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM. Gdy Bóg jest obrońcą, żadna trwoga nie ma przystępu do serca (1-3). Psalmista pragnie mieszkać w przybytku Pańskim, by znaleźć tam ochronę przed nieprzyjaciółmi (4-6); prosi, by go Bóg ocalił, opuszczonego przez wszystkich (7-10), by nim kierował i nie oddawał go w ręce nieprzyjaciół (11-13). Wezwanie do ufności (14).
27 (26)1 Psalm Dawida, pierwej niźli był pomazany. Pan oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się bać będę? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?2 Gdy się zbliżają przeciw mnie złoczyńcy, by pożreć ciało moje, nieprzyjaciele moi, którzy mię trapią, sami omdleli i upadli.3 Choćby stanęły przeciwko mnie wojska, nie będzie się bało serce moje; choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tym ja nadzieję pokładać będę. –4 O jedno prosiłem Pana, tego szukać będę: abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni życia mego; abym patrzał na rozkosz Pańską i nawiedzał kościół jego.5 Albowiem ukrył mię w przybytku swoim, w dni złe obronił mię w skrytości przybytku swego.6 Na skałę podniósł mię, a teraz wyniósł głowę moją ponad nieprzyjaciół moich. Obszedłem i ofiarowałem w przybytku jego ofiarę radosną; będę śpiewał i psalm mówił Panu. –7 Wysłuchaj, Panie, głos mój, którym wołam do ciebie: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mię!8 Do ciebie mówiło serce moje, szukało cię oblicze moje; oblicza twego Panie, szukać będę!9 Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, nie odstępuj w gniewie od sługi twego! Bądź pomocnikiem moim, nie opuszczaj mnie i nie gardź mną, Boże zbawicielu mój!10 Albowiem ojciec mój i matka moja opuścili mię, ale Pan przyjął mię.11 Prawo postaw mi, Panie, w drodze twojej, i prowadź mię prostą ścieżką dla nieprzyjaciół moich!12 Nie wydawaj mnie na wolę trapiących mię, albowiem powstali przeciwko mnie świadkowie fałszywi i kłamała nieprawość sobie.13 Wierzę, iż oglądać będę dobra Pańskie w krainie żyjących. – Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce twoje, a czekaj na Pana!PS 27 (28). WYSŁUCHAJ, PANIE, GŁOS PROŚBY MOJEJ. Oby Bóg wysłuchał swego sługę, a nie zrównywał go z bezbożnikami, zezwalając na jego zatracenie (1-3); niech bezbożnikom odpłaci według ich uczynków (4-5). Radosne dziękczynienie z powodu wysłuchania (6-7). Pan jest mocą i obrońcą ludu swego (8-9).
28 (27)1 Psalm Dawidowy. Do ciebie, Panie, będę wołał, Boże mój, nie milcz przede mną, abym nie stał się podobnym zstępującym do grobu, gdy będziesz milczał przede mną.2 Wysłuchaj, Panie, głos prośby mojej, gdy się modlę do ciebie, gdy podnoszę ręce swe ku kościołowi twemu świętemu!3 Nie pociągaj mnie razem z grzesznikami i nie zatrać mnie z czyniącymi nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnim swoim, a zło jest w sercach ich! –4 Oddaj im według uczynków ich i według złości wymysłów ich; według spraw rąk ich oddaj im zapłatę ich!5 Ponieważ nie zrozumieli spraw Pana i uczynków rąk Jego, zniszczysz ich, a nie zbudujesz ich. –6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głos prośby mojej!7 Pan pomocnik mój i obrońca mój; w nim nadzieję pokładało serce moje, i poratowany jestem; i zakwitło na nowo ciało moje, i ochotnie wysławiaé Go będę. –8 Pan mocą ludu swego i obrońcą zbawiennym pomazańca swego.9 Zbaw lud twój, Panie, a błogosław dziedzictwu twojemu, i rządź nimi i wywyższaj ich aż na wieki!PS 28 (29). WIELKOŚĆ BOGA OBJAWIAJĄCA SIĘ W BURZY. Niech synowie Boży oddadzą Bogu chwałę (1-2). Opis burzy, w której majestat Boga się objawia (3-9). Bóg włada nad żywiołami, a ludowi swemu błogosławi (10-11).
29 (28)1 Psalm Dawidowy. Przy dokończeniu przybytku. Przynoście Panu, synowie Boży, przynoście Panu młode baranki!2 Przynoście Panu chwałę i cześć, przynoście Panu chwałę dla imienia jego, kłaniajcie się Panu w dziedzińcu świętym jego! –3 Głos Pański nad wodami, Bóg majestatu zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.4 Głos Pański w mocy, głos Pański w wielmożności.5 Głos Pański łamiący cedry, i połamie Pan cedry Libanu,6 i pokruszy je jak cielę na Libanie, a umiłowany będzie jak młody jednorożec.7 Głos Pański rozmiatający płomień ognisty,8 głos Pański wstrząsający puszczą, i poruszy Pan pustynię Kades.9 Głos Pański przygotowujący łanie i odkrywający gąszcze; a w kościele Jego wszyscy oddadzą chwałę. –10 Pan czyni, że potop trwa i będzie siedział Pan, król, na wieki,11 Pan da moc ludowi swemu, Pan błogosławić będzie ludowi swemu w pokoju.PS 29 (30). PO UZDROWIENIU ZE ŚMIERTELNEJ CHOROBY. Psalmista wysławia Boga za przywrócone obie zdrowie (2-4). Wzywa do tego również wszystkich pobożnych (5-6). Celem choroby było upamiętanie psalmisty, zbytnio dufnego w swe powodzenie (7-8). Powalony na łoże, zwrócił się z korną modlitwą do Boga (9-10), który go wysłuchał (11-13).
30 (29)1 Psalm pieśni. Na poświęcenie domu Dawidowego.2 Wysławiać cię będę, Panie, żeś mię: przyjął, a nie dał pociechy nieprzyjaciołom moim ze mnie.3 Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię.4 Panie, wywiodłeś z otchłani duszę moją, wybawiłeś mię spośród zstępujących do grobu. –5 Śpiewajcie Panu święci jego i wysławiajcie pamiątkę świętości jego!6 Bo gniew jest w zapalczywości jego, a życie w upodobaniu jego; z wieczora gości płacz, a z rana wesele. –7 A ja rzekłem w dostatku moim: “Nie będę poruszony na wieki.”8 Panie, według woli twojej dodałeś mocy ozdobie mojej; odwróciłeś oblicze swe ode mnie i stałem się zatrwożony. –9 Do ciebie, Panie, wołać będę i do Boga mego modlić się będę.10 Cóż za pożytek z krwi mojej, gdy zstępuję do skażenia? Czyż proch sławić cię będzie albo opowiadać będzie prawdę twoją? –11 Usłyszał Pan i zmiłował się nade mną, Pan się stał pomocnikiem moim.12 Odmieniłeś mi płacz mój w wesele, zdarłeś wór mój,13 a oblokłeś mię w wesele, aby tobie śpiewała chwała moja i bym się nie smucił. Panie, Boże mój, na wieki wysławiać cię będę!PS 30 (31). UFNE ODDANIE SIĘ W RĘCE BOGA. Znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie psalmista zwraca się do Boga (2-3) i jemu się powierza (4-6a), pewny, że go Bóg ochroni (6b-9). ]ego wyczerpanie posunięte jest do ostatecznych granic (10-11) i stał się pośmiewiskiem wszystkich (12-14). Prosi Boga o ratunek i o ukaranie jego wrogów (15-19). Ufa dobroci Bożej (20-21) i jut teraz dziękuje Bogu za wybawienie (22-23). Wzywa pobożnych do oddania się Mu (24-25).
31 (30)1 Na koniec. Psalm Dawidowy. Na zachwycenie.2 W tobie, Panie, nadzieję miałem, niech nie będę zawstydzony na wieki; w sprawiedliwości twojej wybaw mię!3 Nakłoń ku mnie ucha twego, pośpiesz się, aby mię wyrwać; bądź mi Bogiem, obrońcą i domem ucieczki, aby mię zbawić! –4 Albowiem mocą moją i ucieczką moją ty jesteś; a dla imienia twego poprowadzisz mię i wyżywisz mię.5 Wywiedziesz mię z sidła tego, które mi zakryli, boś ty jest obrońca mój.6 W ręce twe polecam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy!7 Masz w nienawiści trzymających się marności nadaremnie, a ja w Panu nadzieję miałem.8 Będę się weselił i radował z miłosierdzia twego, albowiem wejrzałeś na uniżenie moje, wybawiłeś z potrzeby duszę moją.9 I nie zamknąłeś mnie w rękach nieprzyjaciół, postawiłeś na miejscu przestronnym nogi moje.10 Zmiłuj się nade mną Panie, bom jest uciśniony; zamroczone jest od gniewu oko moje, dusza moja i wnętrze moje.11 Albowiem ustało w boleści życie moje i lata moje we wzdychaniu; omdlały w nędzy siły moje i kości moje są poruszone. –12 Gwoli wszystkim nie- przyjaciołom moim stałem się pośmiewiskiem, i dla sąsiadów moich bardzo, i postrachem dla znajomych moich; którzy mię widzieli, precz ode mnie uciekli;13 zapomniany jestem, wyrzucony z serca jak umarły; stałem się jak naczynie rozbite.14 Bo słyszałem łajanie wielu, mieszkających wokoło; wtedy, gdy się schodzili wspólnie przeciwko mnie, naradzali się, aby odebrać mi życie. –15 A ja w tobie nadzieję miałem, Panie; rzekłem: “Tyś jest Bogiem moim.16 W ręku twoich losy moje; wy- rwij mię z ręki nieprzyjaciół moich i od prześladujących mię!17 Rozjaśnij twarz twoją nad sługą twoim, zbaw mię w miłosierdziu twoim! Panie, niech nie będę zawstydzony, albowiem wzywałem cię; niech się zawstydzą niezbożnicy i niech będą doprowadzeni do otchłani!19 Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu z pychą i pogardą!” –20 Jakże wielkie mnóstwo słodkości twej, Panie, którą zachowałeś dla bojących się ciebie; przygotowałeś tym, którzy nadzieję mają w tobie, przed obliczem synów ludzkich!21 Osłonisz ich zasłoną oblicza twego od zamieszek ludzkich, ukryjesz ich w namiocie twoim od przeciwieństwa języków. –22 Błogosławiony Pan, bo okazał dziwne miłosierdzie swe nade mną w mieście obronnym!23 A ja mówiłem w zdumieniu umysłu mego: “Jestem odrzucony od oczu twoich!” Przeto wysłuchałeś głosu modlitwy mojej, gdym wołał do ciebie. –24 Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, a odda obficie postępującym pysznie.25 Mężnie postępujcie i niech się wzmocni serce wasze, wy wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu!PS 31 (32). SZCZĘŚLIWY SKRUSZONY, KTÓREMU BÓG PRZEBACZYŁ! Szczęśliwi, którym Bóg grzechy odpuścił (1-2)! Udręka psalmisty przed wyznaniem grzechów (3-4). Wyznanie i przebaczenie (5). Psalmista wzywa wszystkich pobożnych do naśladowania go, co zapewnia opiekę Bożą (6-7). Należy być powolnym Bogu (8-9). Grzesznika czeka kara, sprawiedliwych, ufających Bogu, miłosierdzie i radość (10-11).
32 (31)1 Psalm Dawidowy. Wyrozumienie. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte!2 Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, i nie ma w duchu jego fałszu! –3 Ponieważ milczałem, zestarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.4 Bo we dnie i w nocy ciążyła nade mną ręka twoja; nawróciłem się w nędzy mojej, gdy tkwił cierń. –5 Grzech mój wyjawiłem tobie, a niesprawiedliwości mojej nie ukrywałem. Rzekłem: “Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją Panu,” a ty odpuściłeś niezbożność grzechu mego. –6 Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu sposobnego, a nawet w potopie wody wielkie do niego się nie przybliżą.7 Ty jesteś ucieczką moją od utrapienia, które mię ogarnęło. Radości moja, wyrwij mig od tych, którzy mię oblegli! –8 “Dam tobie rozum i nauczę cię tej drogi, którą masz pójść, umocnię nad tobą oczy moje.9 Nie bądźcież jak koń i muł, które nie mają rozumu! Uzdą i wędzidłem ściśnij pyski ich, bo się nie zbliżą do ciebie.” –10 Wiele jest biczów na grzesznika, a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.11 Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi, i chlubcie się, wszyscy prawego serca!PS 32 (33). BÓG WSZECHMOCNY OBROŃCĄ SWEGO LUDU. Wezwanie sprawiedliwych do chwalenia Boga (1-3), Jego obietnice bowiem okazały się prawdziwymi (4-5). Bóg, Stwórca wszechpotężny (6-9), wniwecz obraca zamysły pogańskich narodów (10-11); dlatego szczęśliwy jest lud izraelski, który Bóg sobie wybrał (12). Bóg jest wszechwiedzący (13-15) i nie siły ziemskie są obroną ludu (16-17), lecz Jego opatrzna opieka (18-19). Dlatego chcemy Go z ufnością wyczekiwać, niech Jego miłosierdzie będzie nad nami (20-22) 1

33 (32)1 Psalm Dawidowy. Weselcie się, sprawiedliwi, w Panu! Prawym przystoi chwała. Wysławiajcie Pana na cytrze,2 grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach!3 Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie wśród okrzyków! –4 Albowiem prawe jest słowo Pańskie, i wszystkie czyny jego według wierności.5 Miłuje miłosierdzie i sąd, miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. –6 Słowem Pańskim niebiosa są utwierdzone, a tchnieniem ust jego wszystka moc ich.7 On zbiera jak w skórzanym worze wody morskie, kładzie w skarbcu otchłanie wód.8 Niech się boi Pana wszystka ziemia i niech drżą przed nim wszyscy mieszkający na świecie!9 Albowiem on rzekł, i są uczynione; on rozkazał, i są stworzone. –10 Pan rozprasza plany narodów, wniwecz obraca myśli ludzkie i zamiary książąt odrzuca.11 A plany Pańskie trwają na wieki, myśli serca jego od rodu do rodu. –12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który on obrał za dziedzictwo sobie! –13 Spojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkich synów ludzkich.14 Z nagotowanego mieszkania swego spojrzał na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi;15 on, który uformował każde z osobna serce ich, który rozumie wszystkie ich sprawy.16 Nie bywa wybawiony król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawiony wielkością siły swojej.17 Zawodny jest koń ku wybawieniu i wielka moc jego nie wybawi go.18 Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego,19 aby wyrwał od śmierci ich duszę i żywił ich w głodzie. –20 Dusza nasza wyczekuje Pana, bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.21 Albowiem w nim się rozweseli serce nasze, a w imieniu świętym jego mieliśmy nadzieję. –22 Niech będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jak mieliśmy nadzieję w tobie!PS 33 (34). BÓG OSŁANIA POBOŻNYCH. Psalmista wzywa wszystkich wiernych do dziękowania Bogu za ratunek jemu zesłany (2-5). Ten, co się boi Pana i w nim nadzieję pokłada, nie powinien się niczego obawiać (6-11). Przepisy bojaźni Boga (12-15) są zadatkiem jego opieki (16-19), nawet w czasie ucisku (20-23).
34 (33)1 Dawida, kiedy odmienił twarz swoją przed Abimelechem i opuścił go, i odszedł.2 Będę błogosławił Pana na każdy czas, chwała jego zawsze w ustach moich.3 W Panu chlubić się będzie dusza moja; niechaj słyszą cisi i niech się weselą!4 Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajmy imię jego wspólnie!5 Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ze wszystkich utrapień moich wyrwał mię. –6 Przystąpcie do niego a rozjaśnijcie się i oblicza wasze nie będą zawstydzone!7 Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.8 Rozłoży się anioł Pański wokoło bojących się go, i wyrwie ich.9 Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan; błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję!10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego, bo nie masz niedostatku bojącym się go!11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli, lecz szukającym Pana na żadnym dobru schodzić nie będzie. –12 Pójdźcie tu, synowie, słuchajcie mię, bojaźni Pańskiej nauczę was.13 Któryż jest człowiek, co chce żywota, pragnie dni dobre widzieć?14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdradliwie.15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się za nim. –16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego na prośby ich.17 A oblicze Pańskie nad czyniącymi źle, aby wygładzić z ziemi ich pamięć.18 Wołali sprawiedliwi, a Pan ich wysłuchał i wyswobodził ich ze wszystkich ucisków.19 Bliski jest Pan tym, którzy są strapionego serca, i zbawi przygnębionych na duchu. –20 Mnogie są uciski sprawiedliwych, ale z nich wszystkich Pan ich wybawi.21 Strzeże Pan wszystkich kości ich, żadna z nich się nie skruszy.22 Śmierć grzeszników najgorsza, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.23 Pan odkupi dusze sług swoich, a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.PS 34 (35). MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM. Prześladowany, prosi Boga o pomoc przeciw wrogom (1-3), by zawstydzeni musieli odstąpić (4-6); niech na nich spadnie nieszczęście, które jemu gotowali (7-8), a on będzie za to Boga wychwalał (9-10). Wrogowie rzucają nań oszczerstwa i szydzą z niego, odpłacają mu złem za dobre (11-16); niech mu Bóg dopomoże, a będzie go za to wysławiał (17-18). Niech Bóg nie pozwoli, by nad psalmistą triumfowali ci, co go nienawidzą i zgubę jego jut za pewną uważają (19-21); niech sprawy jego broni (22-24), a ich zawstydzi (25-26), by mógł się weselić i Bogu dziękować (27-28).
35 (34)1 Dawidowy. Osądź, Panie, szkodzących mi, zwalcz walczących przeciwko mnie!2 Porwij broń i tarczę, i powstań mi na pomoc!3 Dobądź miecza i zamknij drogę tym, co mię prześladują. Rzeknij duszy mojej: “Jam jest zbawieniem twoim!” –4 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni szukający duszy mojej; niech się cofną wstecz i niech będą zelżeni obmyślający mi zło!5 Niechaj będą jak proch przed wiatrem, a anioł Pański niechaj ich uciśnie!6 Niech będzie droga ich ciemnością i ślizgawicą, a anioł Pański niechaj ich goni! –7 Albowiem bez przyczyny ukryli na mnie zgubne sidło swoje, niesłusznie urągali duszy mojej.8 Niechże nań przyjdzie sidło, o którym nie wie, i sieć, którą ukrył, niechaj go pojma, i niech w to samo sidło wpadnie! –9 A dusza moja rozraduje się w Panu i ucieszy się zbawieniem jego.10 Wszystkie kości moje rzekną: “Panie, któż podobien tobie? Wyrywasz biedaka z ręki mocniejszych nadeń, niedostatniego i ubogiego od drapieżców jego” –11 Powstali świadkowie fałszywi i pytali mię, czego nie byłem świadom.12 Od- dawali mi złem za dobre: niepłodność dla duszy mojej. –13 A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się we włosiennicę, trapiłem postem duszę moją i modlitwa moja do łona mego się wróci.14 Jak bliźniemu i jak bratu naszemu, tak dogadzałem, jak żałujący i smucący się, tak się korzyłem. –15 I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się, zgromadzono na mnie bicze, nie wiedziałem.16 Rozeszli się, a nie żałowali, kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mnie zębami swymi. –17 Panie, kiedyż wejrzysz? Wyrwij duszę moją od złości ich, od lwów jedyną moją!18 Będę cię wysławiał w zebraniu wielkim, między ludem ogromnym będę cię chwalił. –19 Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają, którzy mię bez powodu w nienawiści mają, a mrugają oczyma!20 Bo ze mną wprawdzie spokojnie mówili, fale w gniewie ziemskim mówiąc zdrady obmyślali.21 I rozwarli na mnie gęby swoje, mówiąc: ” Ha, ha, oglądały oczy nasze!” –22 Widziałeś, Panie, nie milcz!23 Panie, nie odchodź ode mnie! Powstań i pilnuj sądu mego, Boże mój i Panie mój, sprawy mojej!24 Sądź mię według sprawiedliwości twojej, Panie, Boże mój, a niech się nie cieszą ze mnie! –25 Niechaj nie mówią w sercach swoich: “Ha, ha, radość dla duszy naszej!” i niech nie mówią: “Pożarliśmy go!”26 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni razem ci, którzy się weselą z nieszczęścia mojego; niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę, którzy z pychą mówią przeciwko mnie! –27 Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojej, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” – którzy pragną pokoju dla sługi jego!28 A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, cały dzień chwałę twoją.PS 35 (36). ZŁOŚĆ LUDZI I ŁASKAWOŚĆ BOGA. Zatwardziałość grzesznika w złem (2-5). Dobroć i wierność Boga (6-8a). Bóg jest źródłem szczęścia dla wiernych sług swoich (8b-10). Psalmista prosi Boga o miłosierdzie i obronę (11-12), która zakończy się upadkiem grzeszników (13).
36 (35)1 Na koniec. Sługi Pańskiego Dawida.2 Rzekł niesprawiedliwy sam w sobie, że będzie grzeszył, nie masz bojaźni Bożej przed oczyma jego.3 Albowiem zdradliwie działał przed obliczem Jego, tak że się znalazła nieprawość jego w nienawiści.4 Słowa ust jego oto nieprawość i zdrada, nie chciał zrozumieć, aby dobrze czynić.5 Nieprawość obmyślał na łożu swoim, stał przy wszelkiej drodze niedobrej, a zła nie miał w nienawiści. –6 Panie, w niebie miłosierdzie twoje, a prawda twoja aż pod obłoki.7 Sprawiedliwość twoja jak góry Boże, sądy twoje jak przepaść wielka, ludzi i bydlęta zbawisz, Panie!8 Jakże rozmnożyłeś miłosierdzie twoje, Boże! – A synowie człowieczy w cieniu skrzydeł twoich nadzieję mieć będą.9 Będą upojeni obfitością domu twego i strumieniem rozkoszy twojej napoisz ich.10 Albowiem u ciebie jest zdrój żywota, a w światłości twojej będziemy oglądać światłość. –11 Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoją nad tymi, którzy są prawego serca!12 Niech nie następuje na mnie noga pychy, a ręka grzesznego niech mnie nie porusza! –13 Tam upadli, którzy czynią nieprawość, wygnani są i nie mogli się ostać.PS 36 (37). SZCZĘŚCIE BEZBOŻNYCH PRZEMIJA, A KONIEC SPRAWIEDLIWYCH POMYŚLNY.
37A (36)1 Psalm Dawidowy. Nie obruszaj się z powodu złoczyńców i nie zazdrość czyniącym nieprawość!2 Albowiem uwiędną prędko jak trawa, a jak liście ziela wnet opadną.3 Miej nadzieję w Panu, a czyń dobrze, i mieszkaj w ziemi, a będziesz się karmił jej bogactwami!4 Rozkoszuj się w Panu, a da ci, czego pożąda twe serce!5 Objaw Panu drogę twoją i miej nadzieję w nim, a on uczyni!6 I wywiedzie jak światłość sprawiedliwość twoją, a sąd twój jak gdyby południe.7 Bądź poddany Panu i módl się do niego! Nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści na drodze jego, na człowieka, postępującego niesprawiedliwie!8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, abyś miał źle czynić!9 Albowiem którzy źle czynią będą wykorzenieni, lecz oczekujący Pana, ci odziedziczą ziemię.10 I jeszcze chwila, a nie będzie grzesznika, i będziesz szukał miejsca jego, a nie znajdziesz.11 Ale cisi odziedziczą ziemię i cieszyć się będą wielkim pokojem. –12 Będzie podstrzegał grzesznik sprawiedliwego i będzie nań zgrzytał zębami swymi.13 Ale Pan będzie się śmiał z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego.14 Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazić ubogiego i niedostatniego, aby pomordować ludzi prawego serca.15 Miecz ich niech wnijdzie w serca ich, a łuk ich niech się złamie!16 Lepsza jest trocha u sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwa grzeszników.17 Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwych Pan utwierdza.18 Zna Pan dni nieskalanych, a dziedzictwo ich na wieki będzie.19 Nie będą zawstydzeni w zły czas, i w dni głodu będą nasyceni.20 Albowiem grzesznicy zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustając jako dym ustaną. –21 Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci, ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.22 Albowiem błogosławiący Go odziedziczą ziemię, ale złorzeczący Mu zginą.23 Przez Pana kroki człowieka będą prostowane i drogi jego upodoba sobie.24 Gdy się powali, nie stłucze się, bo Pan podkłada rękę swoją.25 Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani potomstwa jego szukającego chleba.26 Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza, a potomstwo jego w błogosławieństwie będzie. –37 B27 Odstępuj od złego, a czyń dobrze i mieszkaj na wieki wieków!28 Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani. Niesprawiedliwi będą pokarani i potomstwo niezbożnych zginie.29 Sprawiedliwi zaś odziedziczą ziemię i będą mieszkali na niej na wieki wieków. –30 Usta sprawiedliwego będą myśleć o mądrości, a język jego będzie mówił, co słuszne.31 Zakon Boga jego w sercu jego, a nie zachwieją się kroki jego.32 Wypatruje grzesznik sprawiedliwego i szuka, aby go zabić.33 A Pan nie zostawi go w rękach jego i nie potępi go, gdy będzie sądzony od niego. –34 Czekaj na Pana i strzeż drogi jego, a wywyższy cię, żebyś odziedziczył ziemię, ujrzysz, gdy niezbożni poginą.35 Widziałem niezbożnika wyniosłego i podniesionego jak cedry libańskie.36 I minąłem, a już go nie masz, i szukałem go, a nie znalazło się miejsce jego.37 Przestrzegaj niewinności i patrz na sprawiedliwość, albowiem jest potomstwo dla człowieka spokojnego!38 Lecz niesprawiedliwi wszyscy poginą; potomstwo niezbożników zginie.39 A zbawienie sprawiedliwych od Pana, i obrońcą ich jest czasu utrapienia.40 I wspomoże ich Pan, i wybawi ich, i wyratuje ich od grzeszników, i zbawi ich, gdyż w nim nadzieję mieli.PS 37 (38). MODLITWA BŁAGALNA GRZESZNIKA SKRUSZONEGO. Prosi Boga, by koniec położył karze (2-3). Opisuje cierpienia ciała i duszy, jakie ponosi za swe grzechy (4-11). Opuszczony przez przyjaciół, napastowany przez wrogów (12-13), zachowuje się cierpliwie i ufność pokłada w Bogu (14-18). Przyznając się do winy, prosi o pomoc przeciw wrogom (14-23).

38 (37)1 Psalm Dawidowy. Ku wspominaniu, o sabacie.2 Panie, nie karć mnie w zapalczywości twojej i w gniewie twoim mnie nie karz!3 Albowiem strzały twoje utkwiły we mnie i ciężko położyłeś na mnie rękę twoją. –4 Nie masz zdrowia w ciele moim dla gniewu twego, nie masz pokoju kościom moim dla grzechów moich.5 Albowiem nieprawości moje przewyższyły głowę moją i jak brzemię ciężkie zaciążyły na mnie.6 Pogniły i ropieją blizny moje z powodu głupoty mojej.7 Znędzniałem i skurczyłem się bardzo, cały dzień chodziłem zasmucony.8 Albowiem biodra moje pełne są naigrawania i nie masz zdrowia w ciele moim.9 Jestem strapiony i uniżony bardzo, krzyczałem z powodu jęków serca mego.10 Panie, przed tobą jest cała tęsknota moja i wzdychanie moje przed tobą nie jest skryte.11 Serce moje strwożone jest, opuściła mię siła moja, i nawet jasności oczu moich nie masz przy mnie.12 Przyjaciele moi i bliscy moi przybliżyli się ku mnie i stanęli, a którzy przy mnie byli, stali z daleka.13 I gwałt czynili ci, którzy szukali duszy mojej, a którzy mi życzyli zła, mówili marności i zdrady cały dzień obmyślali.14 A ja jak głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, nie otwierający ust swoich.15 I stałem się jak człowiek niesłyszący i nie mający odpowiedzi w ustach swoich.16 Albowiem w tobie, Panie, nadzieję miałem; ty mnie wysłuchasz, Panie, Boże mój! Bo mówiłem:17 “By się kiedy nie weselili ze mnie nieprzyjaciele moi i by nie mówili hardo przeciwko mnie gdy chwieją się nogi moje!”18 Bo ja na bicze gotów jestem i ból mój przed obliczem moim jest zawsze.19 Albowiem nieprawość moją oznajmię i będę się troskał za grzech mój.20 Lecz nieprzyjaciele moi żyją i mocniejsi są ode mnie, i rozmnożyli się nienawidzący mnie niesprawiedliwie.21 Którzy oddają złem za dobre, uwłaczali mi, ponieważ chodziłem za dobrem.22 Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie odstępuj ode mnie!23 Bądź gotów na ratunek mój, Panie, Boże zbawienia mego!PS 38 (39) WOBEC MARNOŚCI ŻYCIA LUDZKIEGO BÓG JEDYNĄ OSTOJĄ. Na widok powodzenia grzesznika psalmista z trudnością opiera się pokusie do szemrania (2-4). Ponieważ przekonywa się, że życie ludzkie jest krótkie, a jego troski marne (5-7), zwraca się do Boga jako do jedynie pewnej ostoi, prosząc o przebaczenie win swoich (8-10). Modli się, by mu Bóg ulżył w cierpieniu i pozwolił odetchnąć przed śmiercią (11-14).
39 (38)1 Na koniec. Iditunowi. Pieśń Dawidowa.2 Rzekłem: “Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim.” Położyłem straż u ust moich, gdy stał grzesznik naprzeciw mnie.3 Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem o szczęściu, i ból mój odnowił się.4 Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. –5 Rzekłem językiem moim: “Oznajmij mi, Panie, koniec mój i jaka jest liczba dni moich, abym wiedział, czego mi niedostaje!6 Oto pod miarę uczyniłeś dni moje, a bytność moja jak nic jest przed tobą.” Zaprawdę wszystko marność wszelki człowiek żyjący!7 Zaiste, jak obraz przechodzi człowiek, ale i próżno się trwoży; skarbi, a nie wie, dla kogo to zbierze. –8 A teraz jakież jest oczekiwanie moje? Czy nie Pan? I bytność moja u Ciebie jest.9 Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu wydałeś mię.10 Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich, bo ty uczyniłeś. –11 Odejmij ode mnie chłosty twoje!12 Od mocy ręki twojej ja ustałem pod karą. Dla nieprawości ukarałeś człowieka i uczyniłeś, że wyschła jak pajęczyna dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek.13 Wysłuchaj modlitwę moją, Panie, i prośbę moją, przyjmij w uszy łzy moje! Nie milcz, bo ja przychodniem jestem u ciebie i pielgrzymem, jak wszyscy ojcowie moi!14 Pofolguj mi, abym się ochłodził, pierwej niźli odejdę i więcej mnie nie będzie!PS 39 (40). PIEŚŃ DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA. Wybawiony z wielkiego nieszczęścia, śpiewa psalmista pieśń pochwalną Bogu (2-4). Szczęśliwy ten, co ufa Panu, który tych cudów dokonał dla ratowania swego ludu (5-6)! Na podziękowanie Bogu lepsze niż ofiary jest posłuszeństwo, które niesie Mu w dani (7-9). Tak głosi psalmista publicznie chwałę Bożą (10-11). Pokornie błaga o zmiłowanie i o uwolnienie od swych licznych ucisków (12-14), a o zawstydzenie nieprzyjaciół (15- 16), by się radowali dobrzy (17-18).
40A (39)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Czekając oczekiwałem Pana, i skłonił się ku mnie, i wysłuchał próśb moich.3 I wywiódł mię z dołu nędzy i z bagna błotnistego i postawił na skale nogi moje, i naprostował kroki moje.4 I włożył pieśń nową w usta moje, hymn Bogu naszemu. -Ujrzy to wielu i będą się bać, i będą mieć nadzieję w Panu.5 Błogosławiony mąż, którego nadzieją jest imię Pańskie, a nie oglądał się na marności i na szaleństwa omylne! –6 Wiele uczyniłeś ty, Panie, Boże mój, cudów twoich, i nie ma, kto by był podobny tobie w myślach twoich; opowiadałem i mówiłem: liczniejsze są nad liczbę.7 Ofiary i obiaty nie chciałeś, ale uszy mi przysposobiłeś; całopalenia i za grzech nie żądałeś,8 wtedy rzekłem: “Oto idę! W nagłówku księgi napisano o mnie,9 abym czynił wolę twoją; Boże mój, pragnąłem, i zakon twój jest w środku serca mego.” –40 B10 Opowiadałem sprawiedliwość twoją w zebraniu wielkim; oto warg moich nie będę hamował, Panie, ty wiesz.11 Sprawiedliwa, ości twojej nie skryłem w sercu moim; prawdę twoją i zbawienie twe opowiadałem; nie taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej przed zgromadzeniem wielkim. –12 A ty, Panie, nie oddalaj zmiłowania twego ode mnie; miłosierdzie twoje i prawda twoja zawsze mnie broniły.13 Albowiem otoczyło mię zło, któremu nie masz liczby; pojmały mię nieprawości moje, i nie mogłem przejrzeć; rozmnożyły się nad włosy głowy mojej i serce moje opuściło mię.14 Niech ci się spodoba, Panie, abyś mię wyrwał; Panie, ku ratunkowi memu wejrzyj!15 Niech będą zawstydzeni i pohańbieni wszyscy, którzy szukają, jak życie mi odebrać; niech się obrócą wstecz i niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego!16 Niech odniosą natychmiast zelżywość swą, którzy mi mówią: “Ha, ha!” –17 Niech się rozradują i uweselą w tobie wszyscy, którzy cię szukają, i niech mówią zawsze: “Niech będzie uwielbiony Pan!” którzy miłują zbawienie twoje!18 Ja zaś jestem żebrak i ubogi: Pan stara się o mnie. Pomocnikiem moim, i obrońcą moim jesteś ty, Boże mój, nie zwlekajże!PS 40 (41). MODLITWA NIEMOCĄ ZŁOŻONEGO. Szczęśliwy ten, co współczuje z cierpiącymi, bo i nad nim Bóg będzie miał litość (2-4). Dlatego i psalmista prosi o uleczenie z choroby, na którą zresztą przez grzechy zasłużył (5). Wrogowie wyczekują jego śmierci i nawet najlepszy przyjaciel go zdradza (6-10). Prosi zatem o ocalenie, by wrogowie nad nim nie triumfowali (11-13).
41 (40)1 Na koniec. Psalm Dawidowy.2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebującego i na ubogiego; w dzień zły wybawi go Pan.3 Pan niechaj go strzeże i zachowa przy życiu, i niech go uczyni szczęśliwym na ziemi i niech go nie wydaje na wolę nieprzyjaciół jego!4 Pan niech go wspomoże na łożu niemocy jego; wszystką pościel jego odmieniłeś w chorobie jego. –5 Jam rzekł: “Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów duszę moją, bo zgrzeszyłem tobie!” –6 Nieprzyjaciele moi mówili źle o mnie: “Kiedyż umrze i zginie imię jego?”7 A jeśli przychodził w odwiedziny, marności mówił; serce jego zgromadziło nieprawości sobie; wychodził precz i mówił.8 Wspólnie przeciwko mnie szeptali wszyscy nieprzyjaciele moi, przeciwko mnie obmyślali mi zło.9 Słowo niesprawiedliwe podnieśli przeciwko mnie: “Chyba ten, który śpi, więcej nie powstanie?”10 Nawet człowiek, z którym pokój miałem, któremu ufałem, który jadał chleb mój, wielkie przeciw mnie uczynił podejście. –11 Ale ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podźwignij mię, a oddam im.12 Stąd poznałem, że mi chciałeś dobrze, bo nie będzie się weselił nieprzyjaciel mój nade mną.13 A mnie dla niewinności przyjąłeś i utwierdziłeś mię przed obliczem twoim na wieki.14 Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieku i aż na wieki! Niech się stanie, niech się stanie!KSIĘGA II(Ps 41-71)PS 41-42 (42-43) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM. -Psalmista tęskni za domem Bożym (41,2-3); tęsknotę powiększa urąganie pogan i wspomnienie na uroczystości, odbywające się w świątyni (4-5); pociesza się nadzieją, że mu tam Bóg wrócić pozwoli (6). W ziemi wygnania przygnieciony cierpieniami, otoczony przez wrogów, ma wrażenie, iż Bóg go opuścił; mimo to nadzieję pokłada w Bogu (7-12). Prosi o obronę przed swymi prześladowcami (42,1-2), by jeszcze mógł pójść do ołtarza Pańskiego (3-4); kończy wyrazem ufności w Bogu (5).
42 (41)1 Na koniec, wyrozumienie synów Korego.2 Jak tęskni jeleń do źródeł wód, tak tęskni dusza moja do ciebie, Boże.3 Pragnęła dusza moja Boga mocnego, żywego; kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Bożym?4 Były mi łzy moje chlebem we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: “Kędyż jest Bóg twój?”5 Na to wspominałem i wylałem w sobie duszę moją, że pójdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, wśród pieśni wesela i chwały, wpośród okrzyków biesiadnych.6 Czemużeś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo jeszcze wysławiać go będę:7 zbawienie oblicza mego i Bóg mój! We mnie samym zatrwożyła się dusza moja; przeto będę na cię pamiętał z ziemi Jordanu i Hermonu, od góry małej.8 Przepaść przepaści przyzywa wśród głosu upustów twoich; wszystkie wezbrane fale twoje i bałwany twoje na mnie się stoczyły.9 We dnie Pan rozkazał miłosierdziu swemu, a w nocy pieśń Jego. Przy mnie modlitwa do Boga żywota mego; rzeknę Bogu:10 “Jesteś moim obrońcą: czemużeś mnie zapomniał? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?”11 Gdy się łamią kości moje, urągali mi nieprzyjaciele moi, którzy mię dręczą, gdy mi mówią na każdy dzień: “Kędyż jest Bóg twój?” –12 Czemuś jest smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, bo go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!
43A (42)1 Psalm Dawidowy. Osądź mię, Boże, i rozstrzygnij sprawę moją wobec narodu nieświętego; od człowieka niesprawiedliwego i zdradliwego wyrwij mig!2 Bo ty jesteś Bóg, moc moja; czemuś mię odrzucił? i czemu smutny chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel?3 Wyślij światłość twoją i prawdę twoją: one mię prowadziły i wyprowadziły na górę świętą twoją i do przybytków twoich.4 I przyjdę do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją. Będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże mój! –5 Czemuś smutna, duszo moja, i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu, albowiem go jeszcze wysławiać będę: zbawienie oblicza mego i Bóg mój!PS 43 (44). POWSTAŃ, PANIE, RATUJ NAS! Pomny na to, co Bóg uczynił przy zajmowaniu Palestyny (2-4), Izrael nie chce w kim innym pokładać nadziei, jak tylko w Bogu (5-9). A jednak Bóg wydał go w ręce wrogów (10-13) i uczynił go pośmiewiskiem ludów (14-17), chociaż Izrael pozostał Mu wierny i dla Niego cierpi (18-22). Niech Bóg powstanie i pośpieszy na ratunek (23-26).
44A (43)1 Na koniec. Synów Korego, ku wyrozumieniu.2 Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.3 Ręka twoja narody wytraciła, a ich wszczepiłeś; udręczyłeś narody i wygnałeś je.4 Bo nie mieczem swym posiedli ziemię i nie wybawiło ich ramię ich, ale prawica twoja i ramię twoje i światło oblicza twego, bo w nich upodobałeś sobie.5 Ty sam jesteś królem moim i Bogiem moim, który przeznaczasz wybawienie Jakubowi.6 Przez cię nieprzyjaciół naszych rogiem rozrzucimy, a w imię twoje wzgardzimy powstającymi przeciwko nam.7 Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę i nie mój miecz wybawi mnie.8 Lecz ty wybawiłeś nas od trapiących nas, a mających nas w nienawiści zawstydziłeś.9 W Bogu chlubić się będziemy przez cały dzień i imię twe wysławiać będziemy na wieki. –10 A teraz odtrąciłeś i zawstydziłeś nas i nie będziesz wychodził, Boże, z zastępami naszymi.11 Obróciłeś nas w tył przed nieprzyjaciółmi naszymi, a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali nas sobie.12 Wydałeś nas jak owce na pożarcie i między pogan rozproszyłeś nas.13 Sprzedałeś lud twój za darmo i nie było zysku za zamianę ich. –14 Podałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są dokoła nas.15 Uczyniłeś nas przysłowiem między narodami, kiwaniem głowy między ludźmi.16 Cały dzień wstyd mój jest przede mną,17 a zawstydzenie oblicza mego okryło mię od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. –18 To wszystko przyszło na nas, a nie zapomnieliśmy ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twojemu.19 I nie cofnęło się wstecz serce nasze, i nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojej.20 Bo poniżyłeś nas na miejscu utrapienia, i okrył nas cień śmierci.21 Jeśliśmy zapomnieli imienia Boga naszego i jeśliśmy podnosili ręce nasze do boga cudzego:22 czyż się Bóg o to nie będzie pytał? On bowiem zna skrytości serca. Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy za owce na rzeź.23 Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań a nie odrzucaj na zawsze!24 Czemu oblicze twoje odwracasz, zapominasz o niedoli naszej i o utrapieniu naszym?25 Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze.26 Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla imienia twego!PS 44 (45). PIEŚŃ NA ZAŚLUBINY KRÓLA. Wstęp i dedykacja (2). Pochwała króla: jego osobista piękność (3), szczęśliwe walki w obronie świętej sprawy, które umocnią jego tron (4-7); dla jego sprawiedliwości Bóg mu błogosławi (8-10). Przemowa do królowej: niech zapomni domu ojcowskiego, a odda się całkowicie swemu małżonkowi (11-12); wzamian najbogatsze ludy będą się ubiegały o jej łaskę (13). Świetność jej strojów (14). Przywiedzenie jej i jej orszaku do króla (15-16). Życzenia licznego potomstwa i sławy, złożone królowi (17-18).
45 (44)1 Na koniec; dla tych, którzy będą odmienieni, synów Korego, ku wyrozumieniu, pieśń dla umiłowanego.2 Wydało serce moje słowo dobre, śpiewam pieśń moją królowi; język mój -pióro pisarza, prędko piszącego. –3 Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki! –4 Przypasz miecz twój do biódr twoich, najmocniejszy!5 W śliczności twojej i w piękności twojej nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.6 Strzały twoje ostre -narody pod ciebie upadną w serca nieprzyjaciół królewskich.7 Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości -berło królestwa twego. –8 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.9 Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,10 stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim. Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, obleczona rozmaitością. –11 Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.12 I będzie pożądał król śliczności twojej; albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.13 I córki Tyru z upominkami obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu. –14 Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz w złocistych obramowaniach,15 w szatach różnobarwnych. -Przywiodą królowi panny za nią, przyprowadzą do ciebie bliskie jej.16 Przyprowadzą je z weselem i z radością, przywiodą je do świątyni królewskiej. –17 Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.18 Będą wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie, dlatego narody będą cię sławić wiecznie i na wieki wieków.PS 45 (46). PAN OBROŃCĄ NASZYM. Bóg jest naszym niezawodnym obrońcą we wszelkich niebezpieczeństwach (2-4). Doświadczyło tego na sobie Jeruzalem, jego umiłowane mieszkanie (5-8), bo obronił je, krusząc pod nim moc nieprzyjacielską (9-12).
46 (45)1 Na koniec. Synów Korego. Na tajemnice. Psalm.2 Bóg nasz ucieczką i mocą, pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.3 Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia i przeniosą się góry w serce morza.4 Szumiały i zamąciły się wody ich, zatrzęsły się góry przed siłą jego. –5 Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, poświęcił przybytek swój Najwyższy.6 Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.7 Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa, wydał głos swój, poruszyła się ziemia.8 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym! –9 Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi,10 usuwając wojny aż do krańców ziemi. Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, i tarcze ogniem popali.11 “Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!”12 Pan zastępów z nami, Bóg Jakuba obrońcą naszym!PS 46 (47). ŚPIEWAJCIE PANU, BOGU WSZYSTKIEJ ZIEMII Wezwanie wszystkich narodów do chwalenia Boga, króla całej ziemi (2-3), ponieważ poddał ludy pod władzę Izraela (4-5). Nowe wezwanie do śpiewania Bogu, który wstąpił z triumfem na górę swoją (6-8). Wszystkie narody uznają panowanie Boga Abrahamowego (9-10).

47 (46)

CS RU Warsz. King J. 46
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Synów Korego. Psalm.В конец, сынов Кореевых, псалом 46 Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela, albowiem Pan wysoki,Все народы, восплещите руками, возгласите Богу в радости! Вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми, воскли1кните бGу глaсомъ рaдованіz: 47,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Κορε kore
N-PRI
ΚορέkoreKorah[cook]
ψαλμός.     psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
Πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallAll
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who[that]
ἔθνη,     ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations --
κροτήσατε krotēsate
V-AAM-2P
strong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2P 
χεῖρας,     cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands!
ἀλαλάξατε alalaxate
V-AAM-2P
ἀλαλάζωalalazōto wailShout
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/sounda voice
ἀγαλλιάσεως,     agalliaseōs
N-GSF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyof exultation!
 
3 Tłum. GrEn. Толк. straszny, król wielki nad wszystką ziemią!Ибо Господь Всевышний грозен, Он Царь великий на всей земле; ћкw гDь вhшній стрaшенъ, цRь вeлій по всeй земли2: 47,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ὕψιστος hupsistos
A-NSM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest
φοβερός,     foberos
A-NSM
φοβερόςfoberosfearfuldreadful;
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking[2king
μέγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreat1a great]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν.     gēn
N-ASF
γῆearthearth.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Podbił ludy pod nas i narody pod nogi nasze.Он покорил народы нам и племена под ноги наши, покори2 лю1ди нaмъ и3 kзhки под8 н0ги нaша: 47,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπέταξεν hupetaxen
V-AAI-3S
ὑποτάσσωhupotassōto subjectHe submitted
λαοὺς laous
N-APM
λαόςlaosa peoplepeoples
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootour feet.
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Obrał nam dziedzictwo swoje, piękność Jakubową, którą umiłował.даровал нам достояние Свое, красу Иаковлеву, возлюбленную Им. и3збрA нaмъ достоsніz своE, добр0ту їaкwвлю, ю4же возлюби2. 47,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξελέξατο exelexato
V-AMI-3S
ἐκλέγωeklegōto selectHe chose
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritanceinheritance
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
καλλονὴν kallonēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Ιακωβ,     iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἠγάπησεν.     ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto lovehe loved.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Wstąpił Bóg wśród wesołe o śpiewu, i Pan przy głosie trąby.Вознесся Бог при кликах радостных, Господь при звуках трубных. Взhде бGъ въ воскликновeніи, гDь во глaсэ трyбнэ. 47,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendGod ascended
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod ascended
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod ascended
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀλαλαγμῷ,     alalagmō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundsound
σάλπιγγος.     salpingos
N-GSF
σάλπιγξsalpigxtrumpetof a trumpet.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Śpiewajcież Bogu naszemu, śpiewajcie! Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте! П0йте бGу нaшему, п0йте: п0йте цReви нaшему, п0йте: 47,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodour God!
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ψάλατε,     psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum!
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingour king!
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ψάλατε,     psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum!
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem królem wszystkiej ziemi jest Bóg: śpiewajcież mądrze! –Ибо Царь всей земли Бог, пойте разумея это! ћкw цRь всеS земли2 бGъ, п0йте разyмнw. 47,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskingking
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
ψάλατε psalate
V-AAM-2P
ψάλλωpsallōto sing praiseStrum
συνετῶς.     sunetōs
ADV
συνετόςsunetosintelligent[tabernacle]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Będzie królował Bóg nad narodami, Bóg siedzi na stolicy swej świętej.Воцарился Бог над народами, Бог восседает на Престоле святом Своем. ВоцRи1сz бGъ над8 kзы6ки: бGъ сэди1тъ на пrт0лэ с™ёмъ своeмъ. 47,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐβασίλευσεν ebasileusen
V-AAI-3S
βασιλεύωbasileuōto reignGod reigns
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod reigns
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod reigns
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κάθηται kathētai
V-PMI-3S
κάθημαιkathēmaito sitsits
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
θρόνου thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthrone[2throne
ἁγίου hagiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Książęta narodów zgromadzili się z Bogiem Abrahamowym, albowiem mocni bogowie ziemi są bardzo wywyższeni.Князья народов собрались к Богу Авраамову; ибо могучие избранники Божии на земле высоко превознесены.Кн‰зи лю1дстіи собрaшасz съ бGомъ ґвраaмлимъ: ћкw б9іи держaвніи земли2 ѕэлw2 вознес0шасz.47,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄρχοντες archontes
N-NPM
ἄρχωνarchōnrulerRulers
λαῶν laōn
N-GPM
λαόςlaosa peopleof peoples
συνήχθησαν sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assembleare brought together
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
Αβρααμ,     abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbraham[Abaddon]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodby God
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
κραταιοὶ krataioi
A-NPM
κραταιόςkrataiosmightystrong ones
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery[2exceedingly
ἐπήρθησαν.     epērthēsan
V-API-3P
ἐπαίρωepairōto lift up1were lifted up].
CS RU Warsz. King J. 47
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm pienia. Synów Korego. Drugiego dnia sabatu.Псалом, песнь сынов Кореевых, на второй день недели, 47 Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты 2 Tłum. GrEn. Толк. Wielki Pan i chwalebny bardzo w mieście Boga naszego, na górze świętej jego.Велик Господь и прославен Он в граде Бога нашего, на горе святой Его, Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2 во грaдэ бGа нaшегw, въ горЁ с™ёй є3гw2, 48,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
ᾠδῆς ōdēs
N-GSF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Κορε·     kore
N-PRI
ΚορέkoreKorah[cook]
δευτέρᾳ deutera
A-DSF
δεύτεροςdeuterossecondly[old-growth]
σαββάτου.     sabbatou
N-GSN
σάββατονsabbatonSabbath[portion]
Μέγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreatGreat
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἰνετὸς ainetos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery1exceedingly]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God,
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ὄρει orei
N-DSN
ὄροςorosmountain[2mountain
ἁγίῳ hagiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna, miasto Króla wielkiego.утвержденной крепко на радость всей земле. Горы Сионские, склоны северные, град Царя Великого! бlгокорeннымъ рaдованіемъ всеS земли2: г0ры сіw6нскіz, рeбра сёверwва, грaдъ цRS вели1кагw. 48,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὖ eu
ADV
εὖeuwell/well done![to take heed]
ῥιζῶν rizōn
N-GPF
ῥίζαrizaroot[driving]
ἀγαλλιάματι agalliamati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς.     gēs
N-GSF
γῆearthearth --
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountainmount
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoon the
πλευρὰ pleura
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βορρᾶ,     borra
N-GSM
βορρᾶςborrasthe northnorth,

T-NSF
hothe/this/whothe
πόλις polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
βασιλέως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileusking[2king
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μεγάλου,     megalou
A-GSM
μέγαςmegasgreat1great].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bóg w domach jego będzie poznany, kiedy go obroni.Открывает Себя Бог в храмах града, когда встает на защиту его. БGъ въ тsжестехъ є3гw2 знaемь є4сть, є3гдA заступaетъ и5. 48,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
βάρεσιν baresin
N-DPF
βάροςbarosburden[void]
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γινώσκεται,     ginōsketai
V-PMI-3S
γινώσκωginōskōto know1is known],
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ἀντιλαμβάνηται antilambanētai
V-PMS-3S
ἀντιλαμβάνωantilambanōto helphe should assist
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem oto królowie ziemi zgromadzili się, zeszli się wespół.Вот, цари земные сошлись, собрались вместе. Ћкw сE, цaріе зeмстіи собрaшасz, снид0шасz вкyпэ: 48,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βασιλεῖς basileis
N-NPM
βασιλεύςbasileuskingkings
συνήχθησαν,     sunēchthēsan
V-API-3P
συνάγωsunagōto assembleare being brought together;
ἤλθοσαν ēlthosan
V-AAI-3P
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoof the
αὐτό·     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Gdy ujrzeli, wraz zdziwili się, zatrwożyli się,Увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятенье, поколебались; тjи ви1дэвше тaкw, ўдиви1шасz, смzт0шасz, подвиг0шасz: 48,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἰδόντες idontes
V-AAPRP
εἴδωeidōto knowin seeing
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
ἐθαύμασαν,     ethaumasan
V-AAI-3P
θαυμάζωthaumazōto marvelwondered;
ἐταράχθησαν,     etarachthēsan
V-API-3P
ταράσσωtarassōto troublethey were disturbed;
ἐσαλεύθησαν,     esaleuthēsan
V-API-3P
σαλεύωsaleuōto shakethey were shaken.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. wzruszyli się, drżenie ich opadło. Tam boleści jak rodzącej.трепет объял их; там постигли их муки, точно жен рождающих. трeпетъ пріsтъ | тaмw, бwлёзни ћкw раждaющіz. 48,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτρόμος tromos
N-NSM
τρόμοςtromostremblingTrembling
ἐπελάβετο epelabeto
V-AMI-3S
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catchtook hold of
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere --
ὠδῖνες ōdines
N-NPF
ὠδίνōdinlaborpangs
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τικτούσης.     tiktousēs
V-PAPGS
τίκτωtiktōto give birth toa woman giving birth.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Wiatrem gwałtownym pokruszysz okręty Tarsisu.Ветром бурным сокрушишь Ты и корабли Фарсийские. Дyхомъ бyрнымъ сокруши1ши корабли6 fарс‡йскіz. 48,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[2wind
βιαίῳ biaiō
A-DSN
βίαιοςbiaiosstrong1a violent]
συντρίψεις suntripseis
V-FAI-2S
συντρίβωsuntribōto breakyou shall break
πλοῖα ploia
N-APN
πλοῖονploionboatboats
Θαρσις.     tharsis
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Jak słyszeliśmy, tak widzieliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował na wieki. –И слышали мы, и видели это в граде Бога нашего; Бог основал его навеки. Ћкоже слhшахомъ, тaкw и3 ви1дэхомъ во грaдэ гDа си1лъ, во грaдэ бGа нaшегw: бGъ њсновA и3 въ вёкъ. 48,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθάπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asJust as
ἠκούσαμεν,     ēkousamen
V-AAI-1P
ἀκούωakouōto hearwe heard,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εἴδομεν eidomen
V-AAI-1P
εἴδωeidōto knowwe behold
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
δυνάμεων,     dunameōn
N-GPF
δύναμιςdunamispowerforces,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof our God.
ἡμῶν·     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐθεμελίωσεν ethemeliōsen
V-AAI-3S
θεμελιόωthemelioōto foundfounded
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Przyjęliśmy, Boże, miłosierdzie twoje wpośród kościoła twego.Обрели мы, Боже, милость Твою в лоне народа Твоего. Пріsхомъ, б9е, млcть твою2 посредЁ людjй твои1хъ. 48,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑπελάβομεν,     hupelabomen
V-AAI-1P
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/supposeWe undertook,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercyof your mercy
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidstmidst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ναοῦ naou
N-GSM
ναόςnaostemple[Issachar]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja aż do krańców ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.Славно имя Твое, Боже, и хвала Тебе, – до пределов земли; правды исполнена десница Твоя. По и4мени твоемY, б9е, тaкw и3 хвалA твоS на концaхъ земли2: прaвды и3сп0лнь десни1ца твоS. 48,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
καὶ kai
ADV
καίkaiandalso

T-NSF
hothe/this/whothe
αἴνεσίς ainesis
N-NSF
αἴνεσιςainesispraisepraise
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πέρατα perata
N-APN
πέραςperasendends
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
δικαιοσύνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[3of righteousness
πλήρης plērēs
A-NSF
πλήρηςplērēsfull2is full

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιά dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosright1Your right ].
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Niech się weseli góra Syjon i niech się radują córki judzkie dla sądów twoich,Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дочери Иудейские, о судах Твоих праведных, Господи! Да возвесели1тсz горA сіHнскаz, и3 да возрaдуютсz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи. 48,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐφρανθήτω eufranthētō
V-APM-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateBe glad,
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ὄρος oros
N-NSN
ὄροςorosmountainmount
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἀγαλλιάσθωσαν agalliasthōsan
V-PMM-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
θυγατέρες thugateres
N-NPF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughters
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Ιουδαίας ioudaias
N-GSF
ἸουδαίαioudaiaJudea[be wise]
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
κριμάτων krimatōn
N-GPN
κρίμαkrimajudgmentyour judgments,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε.     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Panie! -Okrążcie Syjon i obejdźcie go, opowiadajcie na wieżach jego!Обойдите Сион и охватите его взором, поведайте обо всем среди башен его; Њбыди1те сіHнъ и3 њбыми1те є3го2, повёдите въ столпёхъ є3гw2: 48,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκυκλώσατε kuklōsate
V-AAM-2P
κυκλόωkukloōto surroundEncircle
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιλάβετε perilabete
V-AAM-2P
strong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2P 
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διηγήσασθε diēgēsasthe
V-AMI-2P
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyDescribe
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongconcerning
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
πύργοις purgois
N-DPM
πύργοςpurgostowerher towers!
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Zwróćcie uwagę na moc jego i policzcie domy jego, abyście opowiadali w drugim pokoleniu,преклонитесь всем сердцем вашим пред великой силой Его, рассмотрите дома Его и поведайте роду грядущему: положи1те сердцA в†ша въ си1лу є3гw2, и3 раздэли1те д0мы є3гw2, ћкw да повёсте въ р0дэ и3нёмъ. 48,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθέσθε thesthe
V-AMM-2P
τίθημιtithēmito placePut
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiaheartyour hearts
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerher force!
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταδιέλεσθε katadielesthe
V-AMM-2P
strong:GV-AMM-2Pstrong:GV-AMM-2Pstrong:GV-AMM-2P 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
βάρεις bareis
N-APF
βαρύςbarusweighty[to dismay]
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso
ἂν an
PRT
ἄνanifthat
διηγήσησθε diēgēsēsthe
V-AMS-2P
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyyou may describe
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
γενεὰν genean
N-ASF
γενεάgeneageneration[2generation
ἑτέραν.     heteran
A-ASF
ἕτεροςheterosother1another].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. że takim jest Bóg, Bóg nasz na wieki i na wieki wieków; on nami rządzić będzie na wieki.ибо Он Бог наш навеки и в веки веков; Он Пастырь наш вовеки!Ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ во вёкъ и3 въ вёкъ вёка: т0й ўпасeтъ нaсъ во вёки.48,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
οὗτός houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodour God
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoof the
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος·     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon;
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ποιμανεῖ poimanei
V-FAI-3S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdshall tend
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
αἰῶνας.     aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageeons.
CS RU Warsz. King J. 48
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Synów Korego. Psalm.В конец, сынов Кореевых, псалом 48 Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Słuchajcie tego, wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie,Услышьте слово мое, все народы, внемлите, все живущие во вселенной, Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2 живyщіи по вселeннэй, 49,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe ones
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiosson[soothing]
Κορε kore
N-PRI
ΚορέkoreKorah[cook]
ψαλμός.     psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
Ἀκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearHear
ταῦτα,     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoin the
ἔθνη,     ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations!
ἐνωτίσασθε,     enōtisasthe
V-AMM-2P
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen toGive ear
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
οἰκουμένην,     oikoumenēn
V-PMPAS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy, bogaty i ubogi.земнородные и сыны человеческие, богатый вместе с убогим! земнор0дніи же и3 сhнове человёчестіи, вкyпэ богaтъ и3 ўб0гъ. 49,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἵ hoi
R-NPM
hothe/this/whothe
τε te
PRT
τεteand/bothboth the
γηγενεῖς gēgeneis
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πλούσιος plousios
A-NSM
πλούσιοςplousiosrichrich
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένης.     penēs
N-NSM
πένηςpenēspoorneedy!
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.Уста мои изрекут премудрость и поучение сердца моего – разум. ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. 49,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouthMy mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
λαλήσει lalēsei
V-FAI-3S
λαλέωlaleōto speakspeaks
σοφίαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomwisdom,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
μελέτη meletē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof my heart
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σύνεσιν·     sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstandingunderstanding.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Nastawię do przypowieści ucho moje, odkryję przy harfie zagadkę moją. –Приклоню к притче ухо мое, открою в псалтири прорицание мое. Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE, tвeрзу во pалти1ри ганaніе моE. 49,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκλινῶ klinō
V-FAI-1S
κλίνωklinōto bow/lay downI will lean
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2to
παραβολὴν parabolēn
N-ASF
παραβολήparabolēparable3a parable
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
οὖς ous
N-ASN
οὖςousear1my ear];
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνοίξω anoixō
V-FAI-1S
ἀνοίγωanoigōto openI will open
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2with
ψαλτηρίῳ psaltēriō
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόβλημά problēma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Czemu się mam bać w zły dzień, gdy mię ogarnia nieprawość nastających na mnie,Почему убоюсь я в день судный? Беззакония путей моих обступят меня. Вскyю бою1сz въ дeнь лю1тъ; беззак0ніе пzты2 моеS њбhдетъ мS. 49,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
φοβοῦμαι foboumai
V-PMI-1S
φοβέωfobeōto feardo I fear
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeraday[2day
πονηρᾷ;     ponēra
A-DSF
πονηρόςponērosevil/bad1 wicked]?

T-NSF
hothe/this/whoThe
ἀνομία anomia
N-NSF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πτέρνης pternēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κυκλώσει kuklōsei
V-FAI-3S
κυκλόωkukloōto surroundshall encircle
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. którzy ufają w moc swoją i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? –Вы, что надеетесь на силу свою и великим богатством своим кичитесь! Надёющіисz на си1лу свою2 и3 њ мн0жествэ богaтства своегw2 хвaлzщіисz: 49,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
πεποιθότες pepoithotes
V-RAPRP
πείθωpeithōto persuadeyielding
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispowertheir power,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τῷ
T-DSN
hothe/this/who3the
πλήθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitude4multitude
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πλούτου ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosriches5of their riches
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καυχώμενοι,     kauchōmenoi
V-PMPRP
καυχάομαιkauchaomaito boast1 ones boasting].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Brat nie odkupuje, odkupi człowiek; nie da Bogu ubłagania za siebie,Брат не избавит вас, так избавит ли человек? Не может он дать Богу выкуп за себя, брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли человёкъ; не дaстъ бGу и3змёны за сS, 49,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀδελφὸς adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrotherA brother
οὐ ou
ADV
οὐounodoes not
λυτροῦται·     lutroutai
V-PMI-3S
λυτρόωlutroōto ransomransom.
λυτρώσεται lutrōsetai
V-FMI-3S
λυτρόωlutroōto ransomShall [2ransom
ἄνθρωπος;     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]?
οὐ ou
ADV
οὐounoHe shall not
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givegive
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ἐξίλασμα exilasma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. ani zapłaty na odkupienie duszy swojej, i będzie się trudził na wieki,и цену искупления души своей, хотя бы и трудился вечно. и3 цёну и3збавлeніz души2 своеS: и3 ўтруди1сz въ вёкъ, 49,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiand(Even
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
τιμὴν timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorvalue
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
λυτρώσεως lutrōseōs
N-GSF
λύτρωσιςlutrōsisredemptionransoming
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulhis soul,
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. i będzie żył dalej do końca.Кто проживет до конца своего и не узрит погибели? и3 жи1въ бyдетъ до концA, не ќзритъ пaгубы. 49,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκόπασεν ekopasen
V-AAI-3S
κοπάζωkopazōto abate[fine]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardtill
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age[where?]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ζήσεται zēsetai
V-FMI-3S
ζάωzaōto livehe shall live
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe should not
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
καταφθοράν,     katafthoran
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)[Carkas]
ἴδῃ idē
V-AAS-3S
εἴδωeidōto know[fleece]
σοφοὺς sofous
A-APM
σοφόςsofoswise[to drain]
ἀποθνῄσκοντας.     apothnēskontas
V-PAPAP
ἀποθνήσκωapothnēskōto die[be angry]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Nie będzie oglądał zagłady, gdy ujrzy mądrych umierających: niemądry i głupi razem zginą, i zostawią obcym majętności swoje.Ибо видит он, мудрые умирают, вместе с ними безумный и несмысленный гибнут, оставляя чужим богатство свое. є3гдA ўви1дитъ прем{дрыz ўмирaющыz, вкyпэ безyменъ и3 несмhсленъ поги1бнутъ, и3 њстaвzтъ чужди6мъ богaтство своE. 49,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄφρων afrōn
N-NSM
ἄφρωνafrōnfoolish1 fool
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
ἄνους anous
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
ἀπολοῦνται apolountai
V-FMI-3P
ἀπολλύωapolluōto destroy4shall perish];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταλείψουσιν kataleipsousin
V-FAI-3P
καταλείπωkataleipōto leavethey shall leave behind
ἀλλοτρίοις allotriois
A-DPM
ἀλλότριοςallotriosanother’s[2to strangers
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
πλοῦτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosriches1their riches].
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. A groby ich będą im domami na wieki i przybytkami od pokolenia w pokolenie, tym, którzy nazwali imionami swymi ziemie swoje!Их гробы – жилища их навеки, обиталища их из рода в род, хоть и нарекли они земли именами своими. И# гр0би и4хъ жили6ща и4хъ во вёкъ, селє1ніz и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ, нарек0ша и3менA сво‰ на землsхъ. 49,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
τάφοι tafoi
N-NPM
τάφοςtafosgravetheir tombs
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἰκίαι oikiai
N-NPF
οἰκίαoikiahousetheir houses
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα,     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
σκηνώματα skēnōmata
N-NPN
σκήνωμαskēnōmatenttheir tents
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
γενεὰν genean
N-ASF
γενεάgeneagenerationgeneration
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γενεάν.     genean
N-ASF
γενεάgeneagenerationgeneration.
ἐπεκαλέσαντο epekalesanto
V-AMI-3P
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameThey call
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀνόματα onomata
N-APN
ὄνομαonomaname[3their names
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against2after
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
γαιῶν gaiōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, zrównany został z bydlętami bezrozumnymi i stał się im podobnym. –Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ. 49,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τιμῇ timē
N-DSF
τιμήtimēhonor3honor
ὢν ōn
V-PAPRS
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
οὐ ou
ADV
οὐounoperceived not;
συνῆκεν,     sunēken
V-AAI-3S
συνίημιsuniēmito understandperceived not;
παρασυνεβλήθη parasuneblēthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
κτήνεσιν ktēnesin
N-DPN
κτῆνοςktēnosanimal[2cattle
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ἀνοήτοις anoētois
A-DPN
ἀνόητοςanoētosfoolish1unthinking],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡμοιώθη hōmoiōthē
V-API-3S
ὁμοιόωhomoioōto likenlike
αὐτοῖς.     autois
D-DPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Taka jest ich droga, im na upadek, a potem w mowach swych będą mieć upodobanie.Этот путь соблазняет многих, но и после них другие устами своими одобрят его. Сeй пyть и4хъ соблaзнъ и5мъ, и3 по си1хъ во ўстёхъ свои1хъ благоволsтъ. 49,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPαὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ὁδὸς hodos
N-NSF
ὁδόςhodosroadtheir way
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σκάνδαλον skandalon
N-NSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockan obstacle
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandyet
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2with
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouth3their mouths
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐδοκήσουσιν.     eudokēsousin
V-FAI-3P
εὐδοκέωeudokeōto delight1they take pleasure].
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Jak owce w otchłani są złożeni, śmierć ich spasać będzie; i będą panować sprawiedliwi nad nimi rano, a ratunek ich zaginie w otchłani po sławie ich. –Словно овцы в загоне, во аде водворились они, смерть пасти будет их; и возобладают над ними праведники утром ранним; и не будет помощи им во аде. С вершины славы своей низринуты они. Ћкw џвцы во ѓдэ положeни сyть, смeрть ўпасeтъ |: и3 њбладaютъ и4ми прaвіи заyтра, и3 п0мощь и4хъ њбетшaетъ во ѓдэ: t слaвы своеS и3зриновeни бhша. 49,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
πρόβατα probata
N-APN
πρόβατονprobatonsheep3sheep
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4in
ᾅδῃ hadē
N-DSM
ᾍδηςhadēsHades5Hades
ἔθεντο,     ethento
V-AMI-3P
τίθημιtithēmito place1They placed ];
θάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ποιμαίνει poimainei
V-PAI-3S
ποιμαίνωpoimainōto shepherdtends
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατακυριεύσουσιν katakurieusousin
V-FAI-3P
κατακυριεύωkatakurieuōto master[3shall dominate
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
εὐθεῖς eutheis
A-NPM
εὐθύςeuthusstraight2upright]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρωί,     prōi
ADV
πρωΐprōimorningin the morning;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
βοήθεια boētheia
N-NSF
βοήθειαboētheiahelptheir help
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
παλαιωθήσεται palaiōthēsetai
V-FPI-3S
παλαιόωpalaioōto make oldshall grow old
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ᾅδῃ hadē
N-DSM
ᾍδηςhadēsHadesHades;
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxaglory3their glory
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Wszakże Bóg wykupi duszę moją z mocy otchłani, gdy mię przyjmie. –Но Бог избавит душу мою от власти ада и примет меня. Nбaче бGъ и3збaвитъ дyшу мою2 и3з8 руки2 ѓдовы, є3гдA пріeмлетъ мS. 49,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverExcept
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
λυτρώσεται lutrōsetai
V-FMI-3S
λυτρόωlutroōto ransomshall ransom
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
χειρὸς cheiros
N-GSF
χείρcheirhandhand
ᾅδου,     hadou
N-GSM
ᾍδηςhadēsHadesof Hades,
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
λαμβάνῃ lambanē
V-PAS-3S
λαμβάνωlambanōto takehe should take
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Nie bój się, gdy się wzbogaci człowiek i gdy się rozmnoży sława domu jego.Не огорчайся, когда разбогатеет человек, или когда умножится слава дома его; Не ўб0йсz, є3гдA разбогатёетъ человёкъ, и3ли2 є3гдA ўмн0житсz слaва д0му є3гw2: 49,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
φοβοῦ,     fobou
V-PMM-2S
φοβέωfobeōto fearfear
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
πλουτήσῃ ploutēsē
V-AAS-3S
πλουτέωplouteōbe rich[2should be enriched
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
πληθυνθῇ plēthunthē
V-APS-3S
πληθύνωplēthunōto multiply[4should be multiplied

T-NSF
hothe/this/who1the
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory2glory
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse3of his house],
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem, gdy zginie, nie weźmie wszystkiego, ani zstąpi z nim sława jego.ибо, умирая, ничего не возьмет он с собой, и не сойдет с ним в землю слава его. ћкw внегдA ўмрeти є3мY, не в0зметъ вс‰, нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва є3гw2. 49,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[2not
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among5in
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἀποθνῄσκειν apothnēskein
V-PAR
ἀποθνήσκωapothnēskōto die6his dying
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λήμψεται lēmpsetai
V-FMI-3S
λαμβάνωlambanōto take1he shall 3take
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
πάντα,     panta
A-APN
πᾶςpasall4anything],
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
συγκαταβήσεται sunkatabēsetai
V-FMI-3S
συγκαταβαίνωsunkatabainōto descend withwill [2go down with
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglory1his glory]!
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Bo dusza jego będzie za życia jego błogosławiona, będzie cię chwalił, gdy mu dobrze uczynisz.Хотя при жизни благословляют его, и благодарит он тебя, когда делаешь ему добро, Ћкw душA є3гw2 въ животЁ є3гw2 благослови1тсz, и3сповёстсz тебЁ, є3гдA благосотвори1ши є3мY. 49,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχὴ psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulhis soul
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ζωῇ zōē
N-DSF
ζωήzōēlife3his life
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογηθήσεται·     eulogēthēsetai
V-FPI-3S
εὐλογέωeulogeōto praise/bless1shall be blessed].
ἐξομολογήσεταί exomologēsetai
V-FMI-3S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeHe shall make acknowledgment
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ἀγαθύνῃς agathunēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Wnijdzie do pokolenia ojców swoich i aż na wieki nie ujrzy światłości.сойдет он туда, где род отцов его, и вовеки не узрит света. Вни1детъ дaже до р0да nтє1цъ свои1хъ, дaже до вёка не ќзритъ свёта. 49,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰσελεύσεται eiseleusetai
V-FMI-3S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterHe shall enter
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
γενεᾶς geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationgeneration
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof his fathers;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe shall not
ὄψεται opsetai
V-FMI-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
φῶς.     fōs
N-ASN
φῶςfōslightlight.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał; zrównany został z bydlętami nierozumnymi i stał się im podobny.Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним.И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ.49,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
τιμῇ timē
N-DSF
τιμήtimēhonor3honor
ὢν ōn
V-PAPRS
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
οὐ ou
ADV
οὐounoperceived not;
συνῆκεν,     sunēken
V-AAI-3S
συνίημιsuniēmito understandperceived not;
παρασυνεβλήθη parasuneblēthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
κτήνεσιν ktēnesin
N-DPN
κτῆνοςktēnosanimal[2cattle
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἀνοήτοις anoētois
A-DPM
ἀνόητοςanoētosfoolish1unthinking]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ὡμοιώθη hōmoiōthē
V-API-3S
ὁμοιόωhomoioōto likenis like
αὐτοῖς.     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
CS RU Warsz. King J. 49
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Psalm Asafowy. Bóg nad bogami Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu;Бог богов, Господь возвысил глас и призвал землю от востока солнца и до запада. БGъ богHвъ гDь гlа, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до з†падъ. 50,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΨαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoThe
Ασαφ.     asaf
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
θεῶν theōn
N-GPM
θεόςtheosGodof gods,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakspoke,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκάλεσεν ekalesen
V-AAI-3S
καλέωkaleōto callcalled
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀνατολῶν anatolōn
N-GPF
ἀνατολήanatolēeasteast
ἡλίου hēliou
N-GSM
ἥλιοςhēliossunsun
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
μέχρι mechri
PREP
μέχριmechriuntilunto
δυσμῶν.     dusmōn
N-GPF
δυσμήdusmēwestdescent.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. z Syjonu blask piękności jego.С высоты Сиона воссияла красота Его. T сіHна бlголёпіе красоты2 є3гw2: 50,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromFrom out of
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]

T-NSF
hothe/this/whothe
εὐπρέπεια euprepeia
N-NSF
εὐπρέπειαeuprepeiabeautyattractiveness
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ὡραιότητος hōraiotētos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ἐμφανῶς emfanōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
ἥξει,     hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[Zattu]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed obliczem jego rozpali się, a w koło niego burza wielka.Бог въяве придет, Бог наш, и не в безмолвии; огонь пред Ним возгорится и окрест Него буря великая. бGъ ћвэ пріи1детъ, бGъ нaшъ, и3 не премолчи1тъ: џгнь пред8 ни1мъ возгори1тсz, и3 w4крестъ є3гw2 бyрz ѕёльна. 50,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounohe will not
παρασιωπήσεται·     parasiōpēsetai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
πῦρ pur
N-ASN
πῦρpurfireA fire
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καυθήσεται,     kauthēsetai
V-FPI-3S
καίωkaiōto kindle/burnshall burn;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καταιγὶς kataigis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
σφόδρα.     sfodra
ADV
σφόδραsfodravery1an exceeding].
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wezwie niebo z góry i ziemię, aby sądzić lud swój.Призовет он небо свыше и землю рассудить народ Свой. Призовeтъ нeбо свhше, и3 зeмлю, разсуди1ти лю1ди сво‰. 50,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπροσκαλέσεται proskalesetai
V-FMI-3S
προσκαλέωproskaleōto call to/summonHe shall call on
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ἄνω anō
ADV
ἀνίημιaniēmito loosen/leave[Eliel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
διακρῖναι diakrinai
V-AAR
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtto separate
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαὸν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplehis people.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Zgromadźcie mu świętych jego, którzy zawierają przymierze z nim przy ofiarach!Соберите пред Ним праведников Его, исполняющих завет Его о жертвах. Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2, завэщaющыz завётъ є3гw2 њ жeртвахъ. 50,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυναγάγετε sunagagete
V-AAM-2P
συνάγωsunagōto assembleGathered
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ὁσίους hosious
A-APM
ὅσιοςhosiosholyhis sacred ones,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
διατιθεμένους diatithemenous
V-PMPAP
διατίθημιdiatithēmito make a covenantordaining
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenanthis covenant
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstwith
θυσίαις,     thusiais
N-DPF
θυσίαthusiasacrificesacrifices.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, gdyż Bóg jest sędzią. –И возвестят небеса правду Его, ибо Судия миру Бог. И# возвэстsтъ нб7сA прaвду є3гw2: ћкw бGъ судіS є4сть. 50,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναγγελοῦσιν anangelousin
V-FAI-3P
ἀναγγέλλωanangellōto report[3shall announce
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
οὐρανοὶ ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheaven2heavens]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnesshis righteousness;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
κριτής kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgeis judge.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. “Słuchaj, ludu mój, a mówić będę, Izraelu, a oświadczę ci; Bogiem, Bogiem twoim ja jestem!"Слушай, народ мой, изреку и засвидетельствую тебе, Израиль: Я Бог, Я Бог твой! Ўслhшите, лю1діе мои2, и3 возгlю вaмъ, ї}лю, и3 засвидётельствую тебЁ: бGъ, бGъ тв0й є4смь ѓзъ. 50,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἌκουσον,     akouson
V-AAM-2S
ἀκούωakouōto hearHear,
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa peopleO my people!
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαλήσω lalēsō
V-FAI-1S
λαλέωlaleōto speakI will speak
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διαμαρτύρομαί diamarturomai
V-PMI-1S
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlyI will testify
σοι·     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod[2your God
σού sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weO my people!
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Nie będę cię karcił za ofiary twoje, a całopalenia twoje są przed oczyma mymi zawsze.Не за жертвы твои укорю тебя, ибо всесожжения твои всегда предо Мною; Не њ жeртвахъ твои1хъ њбличY тS, всесожжє1ніz же тво‰ предо мн0ю сyть вhну: 50,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐouno[2not
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against5over
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
θυσίαις thusiais
N-DPF
θυσίαthusiasacrifice6your sacrifices
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐλέγξω elegxō
V-FAI-1S
ἐλέγχωelenchōto rebuke1I will 3reprove
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
δὲ de
PRT
δέdethenfor
ὁλοκαυτώματά holokautōmata
N-NPN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringyour whole burnt-offerings
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[3before
μού mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός·     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie będę brał z domu twego cielców ani z trzód twoich kozłów.не приму от дома твоего тельцов и от стад твоих – козлов. не пріимY t д0му твоегw2 тельцє1въ, нижE t стaдъ твои1хъ козлHвъ. 50,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounoI will not
δέξομαι dexomai
V-FMI-1S
δέχομαιdechomaito receivetake
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse3your house
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μόσχους moschous
N-APM
μόσχοςmoschoscalf1calves],
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ποιμνίων poimniōn
N-GPN
ποίμνιονpoimnionflock3your flocks
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
χιμάρους.     chimarous
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydlęta po górach i woły.Ибо Мои все звери дубравные, скот на холмах и волы. Ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёріе дубрaвніи, ск0ти въ горaхъ и3 вол0ве: 50,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐμά ema
A-NPN
ἐμόςemosmy[3mine
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasall2all] --
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
θηρία thēria
N-NPN
θηρίονthērionwild animalwild beasts
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
δρυμοῦ,     drumou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
κτήνη ktēnē
N-NPN
κτῆνοςktēnosanimalcattle
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ὄρεσιν oresin
N-DPN
ὄροςorosmountainmountains,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βόες·     boes
N-NPM
βοῦςbousoxoxen.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Znam wszystko ptactwo niebieskie i piękność pól ze mną jest.Я знаю всех птиц небесных, и красота полей предо Мною. познaхъ вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть. 50,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἔγνωκα egnōka
V-RAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI know
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πετεινὰ peteina
N-APN
πετεινόςpeteinosbirdwinged creatures
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡραιότης hōraiotēs
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldof field
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/after[2with
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli będę łaknął, nie powiem ci, bo mój jest okrąg ziemi i napełnienie jego.Если б взалкал Я, не сказал бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ѓще взaлчу, не рекY тебЁ: моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S. 50,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
πεινάσω,     peinasō
V-AAS-1S
πεινάωpeinaōto hungerI should hunger,
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μή
ADV
μήnot[Jokmeam]
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
εἴπω·     eipō
V-AAS-1S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayshould I tell you,
ἐμὴ emē
A-NSF
ἐμόςemosmy[5mine
γάρ gar
PRT
γάρgarfor1for
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]

T-NSF
hothe/this/who2the
οἰκουμένη oikoumenē
V-PMPRS
οἰκουμένηoikoumenēworld[Calah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
πλήρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfullness
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Czyż będę jadł mięso wołów albo krew kozłów pić będę?Разве ем Я мясо тельцов? Или кровь козлов пью? є3дA ћмъ мzсA ю4нча; и3ли2 кр0вь козлHвъ пію2; 50,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotShall I
φάγομαι fagomai
V-FMI-1S
ἐσθίωesthiōto eateat
κρέα krea
N-APN
κρέαςkreasmeatmeats
ταύρων taurōn
N-GPM
ταῦροςtaurosbullof bulls
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimablood[2blood
τράγων tragōn
N-GPM
τράγοςtragoshe-goat3of he-goats
πίομαι;     piomai
V-FMI-1S
πίνωpinōto drink1drink]?
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Złóż Bogu ofiarę chwały i oddaj Najwyższemu śluby twoje!Принеси Богу жертву хвалой своей и исполни пред Всевышним обеты твои. Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь вhшнему моли6твы тво‰: 50,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθῦσον thuson
V-AAM-2S
θύωthuōto sacrificeSacrifice
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof praise!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπόδος apodos
V-AAM-2S
ἀποδίδωμιapodidōmito payrender
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
ὑψίστῳ hupsistō
A-DSM
ὕψιστοςhupsistoshighesthighest
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
εὐχάς euchas
N-APF
εὐχήeuchēa vow/prayeryour vows!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I wzywaj I mię w dzień utrapienia: wybawię cię i wielbić mię będziesz!” –Призови Меня в день скорби твоей, и Я избавлю тебя, и прославишь Меня". и3 призови1 мz въ дeнь ск0рби твоеS, и3 и3змy тz, и3 прослaвиши мS. 50,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπικάλεσαί epikalesai
V-AMM-2S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/namecall upon
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
θλίψεως,     thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureof affliction!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξελοῦμαί exeloumai
V-FMI-1S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selectI shall rescue
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δοξάσεις doxaseis
V-FAI-2S
δοξάζωdoxazōto glorifyyou shall glorify
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Ale grzesznikowi rzekł Bóg: “Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz przymierze moje w usta twoje?А грешнику сказал Бог: "Зачем ты возвещаешь о повелениях Моих и принимаешь завет Мой устами твоими? Грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2 повёдаеши њправд†ніz мо‰ и3 воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми; 50,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῷ
T-DSM
hothe/this/whoBut to the
δὲ de
PRT
δέdethenBut to the
ἁμαρτωλῷ hamartōlō
A-DSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulsinner
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayGod said,
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod said,
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod said,
Ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
διηγῇ diēgē
V-PMI-2S
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullydescribe
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
δικαιώματά dikaiōmata
N-APN
δικαίωμαdikaiōmarighteous actmy ordinances,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναλαμβάνεις analambaneis
V-PAI-2S
ἀναλαμβάνωanalambanōto take uptake up
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantmy covenant
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
στόματός stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthyour mouth?
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Przecież ty masz w nienawiści karność i rzuciłeś słowa moje poza siebie.Ты же возненавидел наставления и вконец отверг слова Мои. Тh же возненави1дэлъ є3си2 наказaніе и3 tвeрглъ є3си2 словесA мо‰ вспsть. 50,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δὲ de
PRT
δέdethenFor you
ἐμίσησας emisēsas
V-AAI-2S
μισέωmiseōto hatedetested
παιδείαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadisciplineinstruction,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξέβαλες exebales
V-AAI-2S
ἐκβάλλωekballōto expelcast out
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
λόγους logous
N-APM
λόγοςlogoswordmy words
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀπίσω.     opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterrear.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli widziałeś złodzieja, biegałeś z nim, i z cudzołożnikami miałeś udział.Если видел ты вора, помогал ты ему, и сообщником прелюбодея становился; Ѓще ви1дэлъ є3си2 тaтz, тeклъ є3си2 съ ни1мъ, и3 съ прелюбодёемъ ўчaстіе твоE полагaлъ є3си2: 50,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifSince
ἐθεώρεις etheōreis
V-IAI-2S
θεωρέωtheōreōto see/experienceyou viewed
κλέπτην,     kleptēn
N-ASM
κλέπτηςkleptēsthiefa thief,
συνέτρεχες sunetreches
V-IAI-2S
συντρέχωsuntrechōto flockyou ran together
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[3with
μοιχῶν moichōn
N-GPM
μοιχόςmoichosadulterer4 adulterer
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μερίδα merida
N-ASF
μερίςmerispart2your portion
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐτίθεις·     etitheis
V-IAI-2S
τίθημιtithēmito place1you established].
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Usta twoje pełne były złości, a język twój knuł zdrady.в устах твоих умножилось злоречие, и язык твой сплетал обманы; ўстA тво‰ ўмн0жиша ѕл0бу, и3 љзhкъ тв0й сплетaше льщє1ніz: 50,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouthYour mouth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐπλεόνασεν epleonasen
V-AAI-3S
πλεονάζωpleonazōto increaseabounded
κακίαν,     kakian
N-ASF
κακίαkakiaevilevil,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatongueyour tongue
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
περιέπλεκεν periepleken
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
δολιότητα·     doliotēta
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Siedząc, mówiłeś przeciw bratu twemu, i sidła zastawiałeś przeciw synowi matki twojej.сидя в собрании клеветал ты на брата твоего, сыну матери твоей расставлял сети. сэдS на брaта твоего2 клеветaлъ є3си2 и3 на сhна мaтере твоеS полагaлъ є3си2 соблaзнъ. 50,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθήμενος kathēmenos
V-PMPRS
κάθημαιkathēmaito sitIn sitting down,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[2against
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀδελφοῦ adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrother3your brother
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κατελάλεις katelaleis
V-IAI-2S
καταλαλέωkatalaleōto slander1you spoke ill];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[3against
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who4the
υἱοῦ huiou
N-GSM
υἱόςhuiosson5son
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmother6of your mother
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐτίθεις etitheis
V-IAI-2S
τίθημιtithēmito place1to place
σκάνδαλον.     skandalon
N-ASN
σκάνδαλονskandalonstumbling block2an obstacle].
 
21 Tłum. GrEn. Толк. To czyniłeś, a milczałem. Mniemałeś w twej złości, że będę tobie podobny? Skarcę cię i stawię to przed oczy twoje! –Ты поступал так, а Я молчал; и помыслил ты беззаконно, что уподоблюсь Я тебе. Но обличу тебя и обнажу пред тобой грехи твои! Сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ, вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе, ћкw бyду тебЁ под0бенъ: њбличy тz и3 предстaвлю пред8 лицeмъ твои1мъ грэхи2 тво‰. 50,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐποίησας,     epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou did,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐσίγησα·     esigēsa
V-AAI-1S
σιγάωsigaōbe silentI kept quiet.
ὑπέλαβες hupelabes
V-AAI-2S
ὑπολαμβάνωhupolambanōto take up/supposeYou undertook
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἔσομαί esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ὅμοιος·     homoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelikened to you.
ἐλέγξω elegxō
V-FAI-1S
ἐλέγχωelenchōto rebukeI will reprove
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παραστήσω parastēsō
V-FAI-1S
παρίστημιparistēmito stand byI will stand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording to[2in front of
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponface3your face
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Zrozumiejcież to, którzy zapominacie Boga, by kiedy nie porwał, a nie będzie, kto by wydarł!Уразумейте это, забывающее Бога, да не отнимет Он у вас жизнь, и не будет избавителя! Разумёйте ќбw сі‰, забывaющіи бGа, да не когдA похи1титъ, и3 не бyдетъ и3збавлszй. 50,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσύνετε sunete
V-PAM-2P
συνίημιsuniēmito understandPerceive
δὴ
PRT
δήsoindeed
ταῦτα,     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
ἐπιλανθανόμενοι epilanthanomenoi
V-PMPRP
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetforgetting
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ,     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod!
μήποτε mēpote
ADV
μήποτεmēpotelestlest at any time
ἁρπάσῃ harpasē
V-AAS-3S
ἁρπάζωharpazōto seizehe should snatch away,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ē
V-PAS-3S
hothe/this/whoone
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ῥυόμενος·     ruomenos
V-PMPRS
ῥύομαιruomaito rescuerescuing.
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Ofiara chwały uczci mię, i ta jest droga, na której mu ukażę zbawienie Boże.”Жертва, приносимая хвалой, прославит Меня; и вот путь, каким дарую человеку спасение.Жeртва хвалы2 прослaвитъ мS, и3 тaмw пyть, и4мже kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.50,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθυσία thusia
N-NSF
θυσίαthusiasacrificeA sacrifice
αἰνέσεως aineseōs
N-GSF
αἴνεσιςainesispraiseof praise
δοξάσει doxasei
V-FAI-3S
δοξάζωdoxazōto glorifyshall glorify
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ὁδός,     hodos
N-NSF
ὁδόςhodosroadway

R-DSF
hothe/this/who 
δείξω deixō
V-FAI-1S
δεικνύωdeiknuōto showI will show
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριον sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingmy deliverance.
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
θεοῦ.     theou
N-GSM
θεόςtheosGod[Hadar]
CS RU Warsz. King J. 50
ARAB F.Serafim chant ARAM Valaam choir CS Сретенский хор CS Mon.of St.John of San Francisco EN GR
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec. Psalm Dawida,В конец, псалом Давида, воспетый им после прихода к нему пророка Нафана; Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку, 2 Tłum. GrEn. Толк. gdy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy był wszedł do Betsabei.После того, как Давид вошел к Вирсавии, жене Урии, 50. є3гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ 3 Tłum. GrEn. Толк. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego, i według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moją!Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего! Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчcти беззак0ніе моE. 51,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ψαλμὸς psalmos
N-NSM
ψαλμόςpsalmospsalm[to bristle up]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[Mezahab]
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ναθαν nathan
N-PRI
ΝαθάνnathanNathan[Israelite]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
προφήτην,     profētēn
N-ASM
προφήτηςprofētēsprophet[setting]
ἡνίκα hēnika
ADV
ἡνίκαhēnikawhen[pilot]
εἰσῆλθεν eisēlthen
V-AAI-3S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enter[rejoicing]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[Mezahab]
Βηρσαβεε.     bērsabee
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Ἐλέησόν eleēson
V-AAM-2S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyShow mercy
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
μέγα mega
A-ASN
μέγαςmegasgreat[2great
ἔλεός eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercy3mercy
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
οἰκτιρμῶν oiktirmōn
N-GPM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionate[kidney]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξάλειψον exaleipson
V-AAM-2S
ἐξαλείφωexaleifōto blot outWipe away
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ανομημα anomēma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Jeszcze więcej obmyj mię od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mię! –Наипаче омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня; Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2 и3 t грэхA моегw2 њчcти мS: 51,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
πλεῖον pleion
A-ASN
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreater[brideprice]
πλῦνόν plunon
V-AAM-2S
πλύνωplunōto washwash
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἀνομίας anomias
N-GSF
ἀνομίαanomialawlessnessmy lawlessness,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[3from
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἁμαρτίας hamartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasin4my sin
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καθάρισόν katharison
V-AAM-2S
καθαρίζωkatharizōto clean1cleanse
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem ja znam nieprawość moją i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.Ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною. ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. 51,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessness[3my lawlessness
μού mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/we[3my lawlessness
γινώσκω,     ginōskō
V-PAI-1S
γινώσκωginōskōto know2know],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
ἁμαρτία hamartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sin
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore[3before
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντός.     pantos
A-GSM
πᾶςpasall[tongue]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed tobą, abyś się okazał sprawiedliwych w mowach twoich i zwyciężył, gdy cię sądzą.Тебе Единому я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил; но праведен Ты в приговорах Твоих и победишь, когда будешь судить. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. 51,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
μόνῳ monō
A-DSM
μόνοςmonosalonealone
ἥμαρτον hēmarton
V-AAI-1S
ἁμαρτάνωhamartanōto sinI sinned,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[2the
πονηρὸν ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/bad3wicked
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbefore4before
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐποίησα,     epoiēsa
V-AAI-1S
ποιέωpoieōto do/make1did];
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatthat
ἂν an
PRT
ἄνanifthat
δικαιωθῇς dikaiōthēs
V-APS-2S
δικαιόωdikaioōto justifyyou should be justified
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
λόγοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordyour words,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νικήσῃς nikēsēs
V-AAS-2S
νικάωnikaōto conquershould overcome
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
κρίνεσθαί krinesthai
V-PMR
κρίνωkrinōto judgeyour judging.
σε.     se
P-AS
σέseyou[to slip]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechach poczęła mię matka moja.Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя. Сe бо, въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. 51,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!For behold
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor behold
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνομίαις anomiais
N-DPF
ἀνομίαanomialawlessnesslawless deeds
συνελήμφθην,     sunelēmfthēn
V-API-1S
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpI was conceived,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἁμαρτίαις hamartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ἐκίσσησέν ekissēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]

T-NSF
hothe/this/who 
μήτηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmother1my mother].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Oto bowiem umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojej objawiłeś mi. –Знаю, истину Ты возлюбил, неведомые тайны премудрости Твоей явил мне. Сe бо, и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премdрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. 51,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!For behold,
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor behold,
ἀλήθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruth[2truth
ἠγάπησας,     ēgapēsas
V-AAI-2S
ἀγαπάωagapaōto love1you loved].
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[3the
ἄδηλα adēla
A-APN
ἄδηλοςadēlosunclear4concealed
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who6the
κρύφια krufia
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σοφίας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdom8of your wisdom
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐδήλωσάς edēlōsas
V-AAI-2S
δηλόωdēloōto make clear1You manifested
μοι.     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Pokropisz mię hizopem, a będę oczyszczony, obmyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony.Окропишь меня иссопом, и очищусь; омоешь меня, и стану снега белее. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. 51,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥαντιεῖς rantieis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὑσσώπῳ,     hussōpō
N-DSM
ὕσσωποςhussōposhyssophyssop,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καθαρισθήσομαι·     katharisthēsomai
V-FPI-1S
καθαρίζωkatharizōto cleanI shall be cleansed;
πλυνεῖς pluneis
V-FAI-2S
πλύνωplunōto washyou shall wash
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[2above
χιόνα chiona
N-ASF
χιώνchiōnsnow3snow
λευκανθήσομαι.     leukanthēsomai
V-FPI-1S
λευκαίνωleukainōto bleach1I shall be whitened].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się kości poniżone.Слуху моему даруешь радость и веселие; возрадуются кости смиренные. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. 51,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀκουτιεῖς akoutieis
V-FAI-2S
strong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2Sstrong:GV-FAI-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀγαλλίασιν agalliasin
N-ASF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyexultation
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφροσύνην·     eufrosunēn
N-ASF
εὐφροσύνηeufrosunējoygladness;
ἀγαλλιάσονται agalliasontai
V-FMI-3P
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
ὀστᾶ osta
N-NPN
ὀστέονosteonbone1 bones
τεταπεινωμένα.     tetapeinōmena
V-RPPRP
ταπεινόωtapeinoōto humble2being humbled].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Odwróć oblicze twoje od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje!Отврати лицо Твое от грехов моих и от всех беззаконий моих очисти меня! Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчcти. 51,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπόστρεψον apostrepson
V-AAM-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayTurn
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπόν prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceyour face
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ἁμαρτιῶν hamartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinmy sins,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasall[2all
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἀνομίας anomias
N-APF
ἀνομίαanomialawlessness3my lawlessnesses
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξάλειψον.     exaleipson
V-AAM-2S
ἐξαλείφωexaleifōto blot out1wipe away]!
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей! Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. 51,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheart[5heart
καθαρὰν katharan
A-ASF
καθαρόςkatharosclean4a clean
κτίσον ktison
V-AAM-2S
κτίζωktizōto create1Create
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among2in
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[3spirit
εὐθὲς euthes
A-ASN
strong:GA-ASNstrong:GA-ASNstrong:GA-ASN 
ἐγκαίνισον enkainison
V-AAM-2S
ἐγκαινίζωenkainizōto inaugurate1renew]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐγκάτοις enkatois
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Nie odrzucaj mnie od oblicza twego i ducha świętego twego nie bierz ode mnie.Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня! Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. 51,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDo not
ἀπορρίψῃς aporripsēs
V-AAS-2S
strong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2Sstrong:GV-AAS-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from me
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponface1your face];
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[5spirit
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who3the
ἅγιόν hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnot1do not
ἀντανέλῃς antanelēs
V-APS-2S
strong:GV-APS-2Sstrong:GV-APS-2Sstrong:GV-APS-2S 
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ.     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Przywróć mi radość zbawienia twojego i duchem przedniejszym utwierdź mię. Даруй мне радость о спасении моем и Духом державным утверди меня! Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2 и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. 51,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπόδος apodos
V-AAM-2S
ἀποδίδωμιapodidōmito payGive back
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἀγαλλίασιν agalliasin
N-ASF
ἀγαλλίασιςagalliasisjoyexultation
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σωτηρίου sōtēriou
N-GSN
σωτήριονsōtērionsavingof your deliverance,
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[4spirit
ἡγεμονικῷ hēgemonikō
A-DSN
strong:GA-DSNstrong:GA-DSNstrong:GA-DSN 
στήρισόν stērison
V-AAM-2S
στηρίζωstērizōto establish1support
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Będę nauczał grzeszników dróg twoich, a niezbożni do ciebie się nawrócą.Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. 51,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιδάξω didaxō
V-FAI-1S
διδάσκωdidaskōto teachI shall teach
ἀνόμους anomous
A-APM
ἄνομοςanomoslawlesslawless ones
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδούς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadyour ways,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσεβεῖς asebeis
A-NPM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2to
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐπιστρέψουσιν.     epistrepsousin
V-FAI-3P
ἐπιστρέφωepistrefōto turn1shall turn].
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Wybaw mig z krwi, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoją!Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасающий меня, и в радости восхвалит язык мой правду Твою. И#збaви мS t кровeй, б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. 51,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPῥῦσαί rusai
V-AMM-2S
ῥύομαιruomaito rescueRescue
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom
αἱμάτων,     haimatōn
N-GPN
αἷμαhaimabloodblood ,
ho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σωτηρίας sōtērias
N-GSF
σωτηρίαsōtēriasalvationof my deliverance!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatongue1My tongue]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessyour righteousness.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Panie, otworzysz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę twoją!Господи, уста мои отверзи, и уста мои изрекут хвалу Тебе. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. 51,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
χείλη cheilē
N-APN
χεῖλοςcheiloslip[2my lips
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνοίξεις,     anoixeis
V-FAI-2S
ἀνοίγωanoigōto open1you shall open],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
στόμα stoma
N-NSN
στόμαstomamouthmy mouth
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀναγγελεῖ anangelei
V-FAI-3S
ἀναγγέλλωanangellōto reportshall announce
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αἴνεσίν ainesin
N-ASF
αἴνεσιςainesispraiseyour praise.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem gdybyś był chciał ofiary, na pewno bym dał; w całopaleniach nie będziesz miał upodobania.Если бы восхотел Ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению Ты не благоволишь. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжє1ніz не бlговоли1ши. 51,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἠθέλησας ēthelēsas
V-AAI-2S
θέλωthelōto will/desireyou wanted
θυσίαν,     thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice,
ἔδωκα edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI would have given;
ἄν·     an
PRT
ἄνanifI would have given;
ὁλοκαυτώματα holokautōmata
N-APN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou do not think well of.
εὐδοκήσεις.     eudokēseis
V-FAI-2S
εὐδοκέωeudokeōto delightyou do not think well of.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Ofiarą dla Boga jest duch skruszony, sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz! –Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. 51,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθυσία thusia
N-NSF
θυσίαthusiasacrificeA sacrifice
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
πνεῦμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breatha spirit
συντετριμμένον,     suntetrimmenon
V-RMPRS
συντρίβωsuntribōto breakbeing broken;
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheart[4a heart
συντετριμμένην suntetrimmenēn
V-RMPAS
συντρίβωsuntribōto break5being broken
καὶ kai
CONJ
καίkaiand6and
τεταπεινωμένην tetapeinōmenēn
V-RMPAS
ταπεινόωtapeinoōto humble7humbled
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God
οὐκ ouk
ADV
οὐouno2will not
εξουθενωσει exouthenōsei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Uczyń dobrze, Panie, Syjonowi w dobroci twojej, aby się odbudowały mury Jeruzalem.Окажи, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские! Ўбlжи2, гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz: 51,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀγάθυνον,     agathunon
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
εὐδοκίᾳ eudokia
N-DSF
εὐδοκίαeudokiagoodwillyour benevolence
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκοδομηθήτω oikodomēthētō
V-APM-3S
οἰκοδομέωoikodomeōto buildlet [4be built
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
τείχη teichē
N-NPN
τεῖχοςteichoswall2walls
Ιερουσαλημ·     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia, wtedy nakładą na ołtarz twój cielców.Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.тогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.51,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτότε tote
ADV
τότεtotethenThen
εὐδοκήσεις eudokēseis
V-FAI-2S
εὐδοκέωeudokeōto delightyou will think well of
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice
δικαιοσύνης,     dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
ἀναφορὰν anaforan
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὁλοκαυτώματα·     holokautōmata
N-APN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings;
τότε tote
ADV
τότεtotethenthen
ἀνοίσουσιν anoisousin
V-FAI-3P
ἀναφέρωanaferōto carry upthey shall offer
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
θυσιαστήριόν thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar3your altar
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μόσχους.     moschous
N-APM
μόσχοςmoschoscalf1calves].
CS RU Warsz. King J. 51
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec; wyrozumienie.В конец, в поучение Давида; Въ конeцъ, рaзума дв7ду, 2 Tłum. GrEn. Толк. Dawidowy, kiedy przyszedł Doeg Idumejczyk i oznajmił Saulowi: “Przyszedł Dawid w dom Achimelecha”Когда пришел Доик Идумеянин и возвестил Саулу, и сказал ему: "Пришел Давид в дом Авимелеха", 51 внегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY: пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ 3 Tłum. GrEn. Толк. Co się przechwalasz ze złości, który silny jesteś w nieprawości?Что похваляешься злодейством своим, сильный? Беззаконие творишь всяк день. Что2 хвaлишисz во ѕл0бэ, си1льне; беззак0ніе вeсь дeнь, 52,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
συνέσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
Δωηκ dōēk
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
Ιδουμαῖον idoumaion
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀναγγεῖλαι anangeilai
V-AAR
ἀναγγέλλωanangellōto report[another]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Σαουλ saoul
N-PRI
ΣαούλsaoulSaul[to melt]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
εἰπεῖν eipein
V-AAR
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[Horam]
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ἦλθεν ēlthen
V-AAI-3S
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshouse[vigor]
Αβιμελεχ.     abimelech
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐγκαυχᾷ enkaucha
V-PMI-2S
strong:GV-PMI-2Sstrong:GV-PMI-2Sstrong:GV-PMI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
κακίᾳ,     kakia
N-DSF
κακίαkakiaevilevil,
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
δυνατός,     dunatos
A-NSM
δυνατόςdunatosablemighty ,
ἀνομίαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnesslawlessness
ὅλην holēn
A-ASF
ὅλοςholosallentire
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἡμέραν;     hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday?
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Cały dzień niesprawiedliwość obmyślał język twój, jak brzytwa ostra czyniłeś zdradę.Неправду поведал язык твой; как бритва изостренная стала ложь твоя. непрaвду ўмhсли љзhкъ тв0й: ћкw бри1тву и3з8wщрeну сотвори1лъ є3си2 лeсть. 52,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousness[3injustice
ἐλογίσατο elogisato
V-AMI-3S
λογίζομαιlogizomaito count2considers

T-NSF
hothe/this/who 
γλῶσσά glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatongue1Your tongue];
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ξυρὸν xuron
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἠκονημένον ēkonēmenon
V-RMPRS
strong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRS 
ἐποίησας epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou did
δόλον.     dolon
N-ASM
δόλοςdolosdeceittreachery.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Umiłowałeś złość raczej niż dobroć, mowę przewrotną raczej niż sprawiedliwą.Возлюбил ты зло больше добра, неправду больше речей правдивых; Возлюби1лъ є3си2 ѕл0бу пaче бlгостhни, непрaвду нeже глаг0лати прaвду: 52,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἠγάπησας ēgapēsas
V-AAI-2S
ἀγαπάωagapaōto loveYou loved
κακίαν kakian
N-ASF
κακίαkakiaevilevil
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
ἀγαθωσύνην,     agathōsunēn
N-ASF
ἀγαθωσύνηagathōsunēgoodnessgoodness;
ἀδικίαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessinjustice
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forover
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
λαλῆσαι lalēsai
V-AAR
λαλέωlaleōto speakspeaking
δικαιοσύνην.     dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Umiłowałeś wszystkie słowa zatracenia, języku zdradliwy!возлюбил ты слова пагубные, язык лживый. возлюби1лъ є3си2 вс‰ глаг0лы потHпныz, љзhкъ льсти1въ. 52,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἠγάπησας ēgapēsas
V-AAI-2S
ἀγαπάωagapaōto loveYou loved
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ῥήματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmaword[2words
καταποντισμοῦ,     katapontismou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
γλῶσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatongue[2tongue
δολίαν.     dolian
A-ASF
δόλιοςdoliosdeceitful1O deceitful].
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Przeto Bóg zniszczy cię do końca, wyrwie cię i wypędzi cię z przybytku twego, i korzeń twój z ziemi żyjących!Посему Бог сокрушит тебя вконец, возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего, и корень твой исторгнет из земли живых. Сегw2 рaди бGъ разруши1тъ тS до концA: вост0ргнетъ тS, и3 пресели1тъ тS t селeніz твоегw2 и3 к0рень тв0й t земли2 живhхъ. 52,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
καθελεῖ kathelei
V-FAI-3S
καθαιρέωkathaireōto take downshall demolish
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τέλος·     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxend,
ἐκτίλαι ektilai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεταναστεύσαι metanasteusai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
σκηνώματος skēnōmatos
N-GSN
σκήνωμαskēnōmatentyour tent,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ῥίζωμά rizōma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
ζώντων.     zōntōn
V-PAPGP
ζάωzaōto liveof living.
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Ujrzą sprawiedliwi i będą się bać, i śmiać się z niego będą, mówiąc:Увидят это праведные и убоятся, посмеются над тобой, и скажут: Ќзрzтъ првdніи и3 ўбоsтсz, и3 њ нeмъ возсмэю1тсz и3 рекyтъ: 52,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψονται opsontai
V-FMI-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
δίκαιοι dikaioi
A-NPM
δικαιόωdikaioōto justify[pride]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φοβηθήσονται fobēthēsontai
V-FPI-3P
φοβέωfobeōto fearshall fear,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2at
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γελάσονται gelasontai
V-FPI-3P
γελάωgelaōto laugh1shall laugh].
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakthey shall say,
 
9 Tłum. GrEn. Толк. “Oto człowiek, który nie miał Boga pomocnikiem swym, ale ufał mnóstwu bogactw swoich i przemógł w marności swojej!” –"Вот человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое, и закоснел в суете своей". сE, человёкъ, и4же не положи2 бGа пом0щника себЁ, но ўповA на мн0жество богaтства своегw2, и3 возм0же сует0ю своeю. 52,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἸδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἄνθρωπος,     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔθετο etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placemake
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
βοηθὸν boēthon
N-ASM
βοηθόςboēthosa helperhis helper,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀλλ'     all
CONJ
ἀλλάallabutbut
ἐπήλπισεν epēlpisen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudemultitude
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
πλούτου ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosrichesof his riches,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐδυναμώθη edunamōthē
V-API-3S
δυναμόωdunamoōto strengthenwas strengthened
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ματαιότητι mataiotēti
N-DSF
ματαιότηςmataiotēsfutilityhis folly.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A ja, jak oliwa rodzajna w domu Bożym, miałem nadzieję w miłosierdziu Bożym na wieki i na wiek wieków.А я – как маслина плодовитая в доме Божием; уповаю на милость Божию вовеки. Ѓзъ же ћкw мaслина плодови1та въ домY б9іи: ўповaхъ на млcть б9ію во вёкъ и3 въ вёкъ вёка. 52,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I
δὲ de
PRT
δέdethenBut I
ὡσεὶ hōsei
CONJ
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ἐλαία elaia
N-NSF
ἐλαίαelaiaolive tree[2olive tree
κατάκαρπος katakarpos
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ·     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.
ἤλπισα ēlpisa
V-AAI-1S
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hoped
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔλεος eleos
N-ASN
ἔλεοςeleosmercymercy
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
αἰῶνος.     aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Będę cię wysławiał na wieki, żeś uczynił, i będę oczekiwał imienia twego, bo dobre to jest przed obliczem świętych twoich.Прославлю Тебя вовеки за все, сотворенное Тобой, и надеюсь на имя Твое, ибо оно благо для праведных Твоих.И#сповёмсz тебЁ въ вёкъ, ћкw сотвори1лъ є3си2: и3 терплю2 и4мz твоE, ћкw бlго пред8 прпdбными твои1ми.52,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξομολογήσομαί exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will make acknowledgment
σοι soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα,     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐποίησας,     epoiēsas
V-AAI-2S
ποιέωpoieōto do/makeyou acted;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπομενῶ hupomenō
V-FAI-1S
ὑπομένωhupomenōto remain/endureI will wait on
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὄνομά onoma
N-ASN
ὄνομαonomanameyour name,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
χρηστὸν chrēston
A-NSN
χρηστόςchrēstosgood/kindgracious
ἐναντίον enantion
PREP
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ὁσίων hosiōn
A-GPM
ὅσιοςhosiosholyyour sacred ones.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
CS RU Warsz. King J. 52
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, na Maelet, wyrozumienie. Dawidowy.В конец, на маелефе, в поучение Давида, 52 Въ конeцъ, њ маелefэ, рaзума дв7ду 2 Tłum. GrEn. Толк. Rzekł głupi w sercu swoim: “Nie masz Boga.” Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w nieprawościach, nie masz, kto by dobrze czynił.Сказал безумец в сердце своем: "Нет Бога". Развратились они и мерзки стали в беззакониях; нет творящих добро. РечE безyменъ въ сeрдцы своeмъ: нёсть бGъ. Растлёша и3 њмерзи1шасz въ беззак0ніихъ, нёсть творsй бlг0е. 53,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[straightforward]
μαελεθ·     maeleth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
συνέσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2said
ἄφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolish1 fool]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καρδίᾳ kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
θεός.     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod.
διεφθάρησαν dieftharēsan
V-API-3P
διαφθείρωdiaftheirōto corruptThey were corrupt
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐβδελύχθησαν ebdeluchthēsan
V-API-3P
βδελύσσομαιbdelussomaito abhorabhorrent
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἀνομίαις,     anomiais
N-DPF
ἀνομίαanomialawlessnesslawless deeds.
Οὐκ ouk
ADV
οὐounoThere is not one
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makedoing
ἀγαθόν.     agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Bóg z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby oglądać, czy jest znający albo szukający Boga.Бог приклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. БGъ съ нб7сE прини1че на сhны человёчєскіz, ви1дэти, ѓще є4сть разумэвazй и3ли2 взыскazй бGа. 53,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
διέκυψεν diekupsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
συνίων suniōn
V-PAPRS
συνίημιsuniēmito understandone perceiving
ē
CONJ
hothe/this/who 
ἐκζητῶν ekzētōn
V-PAPRS
ἐκζητέωekzēteōto seek outseeking after
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
θεόν.     theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz aż do jednego. –Все уклонились от истины, все непотребными стали; нет творящих добро, нет ни единого. Вси2 ўклони1шасz, вкyпэ непотрeбни бhша: нёсть творsй бlг0е, нёсть до є3ди1нагw. 53,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
ἐξέκλιναν,     exeklinan
V-AAI-3P
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturned aside;
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogethertogether
ἠχρεώθησαν,     ēchreōthēsan
V-API-3P
ἀχρειόωachreioōto make worthlessthey were made useless;
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeone doing
ἀγαθόν,     agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood,
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntileven
ἑνός.     henos
A-GSM
εἷςheisoneone.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój jak strawę chleba?Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа! Ни ли2 ўразумёютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе, снэдaющіи лю1ди мо‰ въ снёдь хлёба; гDа не призвaша. 53,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotShall [5not
γνώσονται gnōsontai
V-FMI-3P
γινώσκωginōskōto know6know
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall1all
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who2the ones
ἐργαζόμενοι ergazomenoi
V-PMPRP
ἐργάζομαιergazomaito work3working
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀνομίαν;     anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessness4lawlessness],
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἔσθοντες esthontes
V-PAPRP
ἐσθίωesthiōto eat[Zabdiel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplemy people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
βρώσει brōsei
N-DSF
βρῶσιςbrōsiseatingsolid food
ἄρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadof bread?
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGod[Hadar]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1They did not
επεκαλεσαντο epekalesanto
V-AMI-3P
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/name2call upon].
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Boga nie wzywali, tam drżeli od bojaźni, gdzie nie było strachu. Albowiem Bóg rozsypał kości tych, którzy się ludziom podobają, pohańbieni są, bo nimi Bóg wzgardził. –Устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов; посрамлены они, ибо их унизил Бог. Тaмw ўстраши1шасz стрaха, и3дёже не бЁ стрaхъ: ћкw бGъ разсhпа кHсти человэкоуг0дникwвъ: постыдёшасz, ћкw бGъ ўничижи2 и5хъ. 53,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
φοβηθήσονται fobēthēsontai
V-FPI-3P
φοβέωfobeōto fearthey feared
φόβον,     fobon
N-ASM
φόβοςfobosfeara fear,
οὗ hou
R-GSM
οὐounothere was no
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
φόβος,     fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
διεσκόρπισεν dieskorpisen
V-AAI-3S
διασκορπίζωdiaskorpizōto scatterdispersed
ὀστᾶ osta
N-APN
ὀστέονosteonbonebones
ἀνθρωπαρέσκων·     anthrōpareskōn
N-GPM
ἀνθρωπάρεσκοςanthrōpareskospeople-pleaserof ones trying to please men.
κατῃσχύνθησαν,     katēschunthēsan
V-API-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorThey were disgraced,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐξουδένωσεν exoudenōsen
V-AAI-3S
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedtreated them with contempt.
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Któż da z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci pojmanie ludu swego, uraduje się Jakub i rozweseli się Izrael.Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ Свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль.Кто2 дaстъ t сіHна сп7сeніе ї}лево; внегдA возврати1тъ бGъ плэнeніе людjй свои1хъ, возрaдуетсz їaкwвъ и3 возвесели1тсz ї}ль.53,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito givewill appoint
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
σωτήριον sōtērion
N-ASN
σωτήριονsōtērionsavingdeliverance
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐπιστρέψαι epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnGod returning
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord[before]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoGod returning
αἰχμαλωσίαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof his people,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀγαλλιάσεται agalliasetai
V-FMI-3S
ἀγαλλίασιςagalliasisjoy[melon]
Ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebrateIsrael shall be glad.
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
CS RU Warsz. King J. 53
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, w pieśniach; wyrozumienie.В конец, песнь Давида, в научение; Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, дв7ду, 2 Tłum. GrEn. Толк. Dawidowy. Kiedy przyszli Zifejczycy i rzekli do Saula: “Czy się u nas nie ukrył Dawid?”Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: "Не Давид ли это скрывается у нас; 53 внегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ; 3 Tłum. GrEn. Толк. Boże w imię twoje zbaw mię, i w mocy twojej sądź mię!Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силою Твоею! Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми. 54,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ὕμνοις·     humnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymn[fallow ground]
συνέσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
Ζιφαίους zifaious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰπεῖν eipein
V-AAR
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[Horam]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
Σαουλ saoul
N-PRI
ΣαούλsaoulSaul[to melt]
Οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook![sinner]
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
κέκρυπται kekruptai
V-RMI-3S
κρύπτωkruptōto hide[Telem]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/beside[Lebanon]
ἡμῖν;     hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
σῶσόν sōson
V-AAM-2S
σῴζωsōzōto savedeliver
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
δυνάμει dunamei
N-DSF
δύναμιςdunamispoweryour power
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κρῖνόν krinon
V-AAM-2S
κρίνωkrinōto judgejudge
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, przyjmij w uszy słowa ust moich!Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, Б9е, ўслhши моли1тву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: 54,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,
εἰσάκουσον eisakouson
V-AAM-2S
εἰσακούωeisakouōto listen tolisten to
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
προσευχῆς proseuchēs
N-GSF
προσευχήproseuchēprayermy prayer,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐνώτισαι enōtisai
V-AMM-2S
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen togive ear to
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ῥήματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
στόματός stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthof my mouth!
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem obcy powstali przeciwko mnie i potężni szukali duszy mojej, a nie kładli Boga przed oczyma swymi. –ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут смерти моей, и не имеют Бога пред собою. ћкw чyждіи востaша на мS, и3 крёпцыи взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша бGа пред8 соб0ю. 54,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἀλλότριοι allotrioi
A-NPM
ἀλλότριοςallotriosanother’sstrangers
ἐπανέστησαν epanestēsan
V-AAI-3P
ἐπανίστημιepanistēmito rebel againstrose up
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ἐμέ,     eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κραταιοὶ krataioi
A-NPM
κραταιόςkrataiosmightystrong
ἐζήτησαν ezētēsan
V-AAI-3P
ζητέωzēteōto seekseek
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy life;
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐounothey did not
προέθεντο proethento
V-AMI-3P
strong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3Pstrong:GV-AMI-3P 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διάψαλμα.     diapsalma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto Bóg mi dopomaga, a Pan jest obrońcą duszy mojej.Но Бог помогает мне, Господь Заступник души моей; Сe бо, бGъ помогaетъ ми2, и3 гDь застyпникъ души2 моeй: 54,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!For behold
γὰρ gar
PRT
γάρgarforFor behold
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
βοηθεῖ boēthei
V-PAI-3S
βοηθέωboētheōto helphelps
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἀντιλήμπτωρ antilēmptōr
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulof my life.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Odwróć zło na nieprzyjaciół moich i wytrać ich według prawdy twojej!обратит Он зло на врагов моих. Силой истины Твоей истреби их! tврати1тъ ѕл†z врагHмъ мои6мъ: и4стиною твоeю потреби2 и5хъ. 54,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀποστρέψει apostrepsei
V-FAI-3S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayHe shall return
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
κακὰ kaka
A-APN
κακόςkakosevil/harmevils
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐχθροῖς echthrois
N-DPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies.
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἀληθείᾳ alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthyour truth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐξολέθρευσον exolethreuson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Dobrowolnie będę ofiarował tobie i będę wysławiał imię twoje, albowiem dobre jest.По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо; В0лею пожрY тебЁ, и3сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго: 54,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἑκουσίως hekousiōs
ADV
ἑκουσίωςhekousiōsvoluntarilyVoluntarily
θύσω thusō
V-FAI-1S
θύωthuōto sacrificeI will sacrifice
σοι,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἐξομολογήσομαι exomologēsomai
V-FMI-1S
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeI will make acknowledgment
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanameyour name,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἀγαθόν·     agathon
A-ASM
ἀγαθόςagathosgood-doergood.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Bo ze wszelkiego utrapienia wyrwałeś mię, a oko moje wzgardziło nieprzyjaciółmi moimi.ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель врагов моих взирало око мое.ћкw t всsкіz печaли и3збaвилъ мS є3си2, и3 на враги2 мо‰ воззрЁ џко моE.54,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
πάσης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
θλίψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureafflictions
ἐρρύσω errusō
V-AMI-2S
ῥύομαιruomaito rescueyou rescued
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
ἐχθροῖς echthrois
N-DPM
ἐχθρόςechthrosenemymy enemies
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπεῖδεν epeiden
V-AAI-3S
ἐπεῖδονepeidonto look upon[2looked upon
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ὀφθαλμός ofthalmos
N-NSM
ὀφθαλμόςofthalmoseye1my eye].
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
CS RU Warsz. King J. 54
Comments: bl.Aug.
1 Tłum. GrEn. Толк. Na koniec, w pieśniach wyrozumienie. Dawidowy.В конец, песнь, в поучение, Асафа, псалом 54 Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу, pал0мъ 2 Tłum. GrEn. Толк. Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją, nie pogardzaj prośbą moją!Услышь, Боже, молитву мою и не отвергни моления моего; Внуши2, б9е, моли1тву мою2 и3 не прeзри молeніz моегw2: 55,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoO
τέλος,     telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax[goring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὕμνοις·     humnois
N-DPM
ὕμνοςhumnoshymn[fallow ground]
συνέσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstanding[habitation]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Δαυιδ.     dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
Ἐνώτισαι,     enōtisai
V-AMM-2S
ἐνωτίζομαιenōtizomaito listen toGive ear,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod,