List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM. 1 cf. Толк. Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Ч†дца мо‰, сі‰ пишY вaмъ, да не согрэшaете: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првdника: 2 cf. Толк. a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. и3 т0й њчищeніе є4сть њ грэсёхъ нaшихъ, не њ нaшихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мjра. 3 cf. Толк. Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw познaхомъ є3го2, ѓще зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. 4 cf. Толк. Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; Глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зaпwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жь є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть: 5 cf. Толк. Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. ґ и4же ѓще соблюдaетъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz совершeнна є4сть: њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2. 6 cf. Толк. Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Глаг0лzй, въ нeмъ пребывaти, д0лженъ є4сть, ћкоже џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкожде да х0дитъ. MIŁUJCIE BRACI. 7 cf. Толк. Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. (За?_o7.) Возлю1бленніи, не зaповэдь н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва. Зaповэдь вeтха є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва. 8 cf. Толк. Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. Пaки зaповэдь н0ву пишY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ: ћкw тьмA мимох0дитъ и3 свётъ и4стинный сeй ўжE сіsетъ. 9 cf. Толк. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Глаг0лzй себE во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дzй, во тьмЁ є4сть досeлэ. 10 cf. Толк. Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Любsй брaта своего2 во свётэ пребывaетъ, и3 соблaзна въ нeмъ нёсть. 11 cf. Толк. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ґ ненави1дzй брaта своего2 во тьмЁ є4сть, и3 во тьмЁ х0дитъ, и3 не вёсть, кaмw и4детъ, ћкw тьмA њслэпи2 џчи є3мY. 12 cf. Толк. Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. ПишY вaмъ, ч†дца, ћкw њставлsютсz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рaди. 13 cf. Толк. Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. ПишY вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте безначaльнаго. ПишY вaмъ, ю4нwши, ћкw побэди1сте лукaваго. ПишY вaмъ, дёти, ћкw познaсте nц7A. 14 cf. Толк. Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Писaхъ вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте и3ск0ннаго: писaхъ вaмъ, ю4нwши, ћкw крёпцы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пребывaетъ, и3 побэди1сте лукaваго. NIE MIŁUJCIE ŚWIATA. 15 cf. Толк. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Не люби1те мjра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть любвE џ§и въ нeмъ: 16 cf. Толк. ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. ћкw всE, є4же въ мjрэ, п0хоть плотскaz и3 п0хоть nчи1ма и3 г0рдость житeйскаz, нёсть t nц7A, но t мjра сегw2 є4сть. 17 cf. Толк. A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И# мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2, ґ творsй в0лю б9ію пребывaетъ во вёки. 18 cf. Толк. Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. (За?_o7а.) Дёти, послёднzz годи1на є4сть. И# ћкоже слhшасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нн7э ґнтjхрісти мн0зи бhша, t сегw2 разумэвaемъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть. 19 cf. Толк. Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. T нaсъ и3зыд0ша, но не бёша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бhли, пребhли ќбw бhша съ нaми: но да kвsтсz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. 20 cf. Толк. Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё. И# вы2 помaзаніе и4мате t с™aгw, и3 вёсте вс‰. 21 cf. Толк. Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Не писaхъ вaмъ, ћкw не вёсте и4стины, но ћкw вёсте ю5 и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE. 22 cf. Толк. Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Кто2 є4сть лжи1вый, т0чію tметazйсz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ; Сeй є4сть ґнтjхрістъ, tметazйсz nц7A и3 сн7а. 23 cf. Толк. Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Всsкъ tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. 24 cf. Толк. Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Вы2 u5бо є4же слhшасте и3спeрва, въ вaсъ да пребывaетъ: (и3) ѓще въ вaсъ пребyдетъ, є4же и3спeрва слhшасте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребyдете. 25 cf. Толк. A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же сaмъ њбэщA нaмъ, жив0тъ вёчный. 26 cf. Толк. To wam napisałem o tych, co was zwodzą.Это я написал вам об обольщающих вас. Сі‰ писaхъ вaмъ њ льстsщихъ вaсъ. 27 cf. Толк. I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. И# вы2 є4же помaзаніе пріsсте t негw2, въ вaсъ пребывaетъ, и3 не трeбуете, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сaмо помaзаніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћкоже научи2 вaсъ, пребывaйте въ нeмъ. 28 cf. Толк. I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его. И# нн7э, ч†дца, пребывaйте въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерзновeніе и3 не посрами1мсz t негw2 въ пришeствіи є3гw2. 29 cf. Толк. Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.Ѓще вёсте, ћкw првdникъ є4сть, разумёйте, ћкw всsкъ творsй прaвду t негw2 роди1сz.

3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.