MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.

RU Brytjka King J. 2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Ч†дца мо‰, сі‰ пишY вaмъ, да не согрэшaете: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првdника: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenlittle children
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writewrite I
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
αμαρτητε amartēte
V-2AAS-2P G5632
ἁμαρτάνωhamartanōto sinye sin
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αμαρτη amartē
V-2AAS-3S G5632
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
παρακλητον paraklēton
N-ASM
παράκλητοςparaklētoscounselloran advocate
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/be, we have
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
δικαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustthe righteous
 
2 cf. Tłum. Толк. a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. и3 т0й њчищeніе є4сть њ грэсёхъ нaшихъ, не њ нaшихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мjра. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ιλασμος ilasmos
N-NSM
ἱλασμόςhilasmospropitiationthe propitiation
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosins
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ου ou
PRT-N
οὐounonot
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
ημετερων ēmeterōn
S-1PGPF
ἡμέτεροςhēmeterosourours
δε de
CONJ
δέdethen: and
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ολου olou
A-GSM
ὅλοςholosallwhole
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe
 
3 cf. Tłum. Толк. Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw познaхомъ є3го2, ѓще зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongdo
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγνωκαμεν egnōkamen
V-RAI-1P G5758
γινώσκωginōskōto knowknow
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
τας tas
T-APF
hothe/this/whocommandments
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τηρωμεν tērōmen
V-PAS-1P G5725
τηρέωtēreōto keepwe keep
 
4 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; Глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зaпwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жь є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whocommandments
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
εγνωκα egnōka
V-RAI-1S G5758
γινώσκωginōskōto know, I know
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe truth
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μη
PRT-N
μήnotnot
τηρων tērōn
V-PAP-NSM G5723
τηρέωtēreōto keepkeepeth
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
5 cf. Tłum. Толк. Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. ґ и4же ѓще соблюдaетъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz совершeнна є4сть: њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhoso
δ d
CONJ
δέdethenBut
αν an
PRT
ἄνanif 
τηρη tērē
V-PAS-3S G5725
τηρέωtēreōto keepkeepeth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoword
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulyverily
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τετελειωται teteleiōtai
V-RPI-3S G5769
τελειόωteleioōto perfectis
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: hereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowknow we
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwe
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare
 
6 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Глаг0лzй, въ нeмъ пребывaти, д0лженъ є4сть, ћкоже џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкожде да х0дитъ. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who.
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενειν menein
V-PAN G5721
μένωmenōto stayhe abideth
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asalso so
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathimself
περιεπατησεν periepatēsen
V-AAI-3S G5656
περιπατέωperipateōto walkto walk
και kai
CONJ
καίkaiand, even
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwalked
 
MIŁUJCIE BRACI.7 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. (За?_o7.) Возлю1бленніи, не зaповэдь н0ву пишY вaмъ, но зaповэдь вeтху, ю4же и3мёсте и3спeрва. Зaповэдь вeтха є4сть сл0во, є4же слhшасте и3спeрва. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved[beloved]
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewnew
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto write, I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentan
παλαιαν palaian
A-ASF
παλαιόςpalaiosoldold
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ειχετε eichete
V-IAI-2P G5707
ἔχωechōto have/beye had
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
η ē
T-NSF
hothe/this/who. The
εντολη entolē
N-NSF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe word
παλαια palaia
A-NSF
παλαιόςpalaiosoldold
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
 
8 cf. Tłum. Толк. Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и истинный свет уже светит. Пaки зaповэдь н0ву пишY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ: ћкw тьмA мимох0дитъ и3 свётъ и4стинный сeй ўжE сіsетъ. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλιν palin
ADV
πάλινpalinagainAgain
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandment, a
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewnew
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which thing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθες alēthes
A-NSN
ἀληθήςalēthēstruetrue
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiandand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe darkness
σκοτια skotia
N-NSF
σκοτίαskotiadarknessthe darkness
παραγεται paragetai
V-PMI-3S G5731
παράγωparagōto passis past
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-NSN
hothe/this/whothe
φως fōs
N-NSN
φῶςfōslightthe
το to
T-NSN
hothe/this/who.
αληθινον alēthinon
A-NSN
ἀληθινόςalēthinostruetrue
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
φαινει fainei
V-PAI-3S G5719
φαίνωfainōto shine/appearshineth
 
9 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Глаг0лzй себE во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дzй, во тьмЁ є4сть досeлэ. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe light
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobrother
φωτι fōti
N-DSN
φῶςfōslightthe light
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito behe is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodarkness
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μισων misōn
V-PAP-NSM G5723
μισέωmiseōto hatehateth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who.
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntileven until
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinownow
 
10 cf. Tłum. Толк. Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Любsй брaта своего2 во свётэ пребывaетъ, и3 соблaзна въ нeмъ нёсть. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveHe that loveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe light
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who.
φωτι fōti
N-DSN
φῶςfōslightthe light
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σκανδαλον skandalon
N-NSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockoccasion of stumbling
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonone
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
 
11 cf. Tłum. Толк. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Ґ ненави1дzй брaта своего2 во тьмЁ є4сть, и3 во тьмЁ х0дитъ, и3 не вёсть, кaмw и4детъ, ћкw тьмA њслэпи2 џчи є3мY. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
δε de
CONJ
δέdethenBut
μισων misōn
V-PAP-NSM G5723
μισέωmiseōto hatehe that hateth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whodarkness
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whodarkness
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothat darkness
σκοτια skotia
N-DSF
σκοτίαskotiadarknessdarkness
περιπατει peripatei
V-PAI-3S G5719
περιπατέωperipateōto walkwalketh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
που pou
ADV
πούpousomewherewhither
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto gohe goeth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
η ē
T-NSF
hothe/this/whoeyes
σκοτια skotia
N-NSF
σκοτίαskotiadarknessthat darkness
ετυφλωσεν etuflōsen
V-AAI-3S G5656
τυφλόωtufloōto blindhath blinded
τους tous
T-APM
hothe/this/who.
οφθαλμους ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeyes
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
12 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. ПишY вaмъ, ч†дца, ћкw њставлsютсz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рaди. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
τεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildren, little children
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αφεωνται afeōntai
V-RPI-3P G5769
ἀφίημιafiēmito releaseare forgiven you
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
αι ai
T-NPF
hothe/this/whosins
αμαρτιαι amartiai
N-NPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whoname's
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
13 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. ПишY вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте безначaльнаго. ПишY вaмъ, ю4нwши, ћкw побэди1сте лукaваго. ПишY вaмъ, дёти, ћкw познaсте nц7A. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writeI write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
πατερες pateres
N-VPM
πατήρpatērfather, fathers
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
απ ap
PREP
ἀπόapofromhim from
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto write. I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
νεανισκοι neaniskoi
N-VPM
νεανίσκοςneaniskosyoung man, young men
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
νενικηκατε nenikēkate
V-RAI-2P G5758
νικάωnikaōto conquerye have overcome
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πονηρον ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badthe wicked one
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write. I write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
παιδια paidia
N-VPN
παιδίονpaidionchild, little children
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
 
14 cf. Tłum. Толк. Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Писaхъ вaмъ, nтцы2, ћкw познaсте и3ск0ннаго: писaхъ вaмъ, ю4нwши, ћкw крёпцы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пребывaетъ, и3 побэди1сте лукaваго. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI have written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
πατερες pateres
N-VPM
πατήρpatērfather, fathers
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εγνωκατε egnōkate
V-RAI-2P G5758
γινώσκωginōskōto knowye have known
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
απ ap
PREP
ἀπόapofromhim from
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write. I have written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
νεανισκοι neaniskoi
N-VPM
νεανίσκοςneaniskosyoung man, young men
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ισχυροι ischuroi
A-NPM
ἰσχυρόςischurosstrongstrong
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου]     theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouin you
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νενικηκατε nenikēkate
V-RAI-2P G5758
νικάωnikaōto conquerye have overcome
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πονηρον ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badthe wicked one
 
NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 cf. Tłum. Толк. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Не люби1те мjра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть любвE џ§и въ нeмъ: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
αγαπατε agapate
V-PAM-2P G5720
ἀγαπάωagapaōto loveLove
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe world
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εαν ean
COND
ἐάνeanif. If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αγαπα agapa
V-PAS-3S G5725
ἀγαπάωagapaōto lovelove
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who, the love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlove, the love
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Father
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongof
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
16 cf. Tłum. Толк. ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. ћкw всE, є4же въ мjрэ, п0хоть плотскaz и3 п0хоть nчи1ма и3 г0рдость житeйскаz, нёсть t nц7A, но t мjра сегw2 є4сть. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallall that
το to
T-NSN
hothe/this/whothe world
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/who, the lust
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the flesh
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesire, the lust
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe lust
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the eyes
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe pride
οφθαλμων ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof the eyes
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof life
αλαζονεια alazoneia
N-NSF
ἀλαζονείαalazoneiaboastingthe pride
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Father
βιου biou
N-GSM
βίοςbioslifeof life
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
17 cf. Tłum. Толк. A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. И# мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2, ґ творsй в0лю б9ію пребывaетъ во вёки. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
παραγεται paragetai
V-PMI-3S G5731
παράγωparagōto passpasseth away
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe lust
επιθυμια epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lust
αυτου]     autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthereof
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe will
δε de
CONJ
δέdethen: but
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makehe that doeth
το to
T-ASN
hothe/this/whoof God
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoever
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
 
18 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. (За?_o7а.) Дёти, послёднzz годи1на є4сть. И# ћкоже слhшасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нн7э ґнтjхрісти мн0зи бhша, t сегw2 разумэвaемъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαιδια paidia
N-VPN
παιδίονpaidionchildLittle children
εσχατη eschatē
A-NSF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourthe
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
και kai
CONJ
καίkaiand: and
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αντιχριστος antichristos
N-NSM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrist
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goshall come
και kai
CONJ
καίkaiand, even
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
αντιχριστοι antichristoi
N-NPM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrists
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
γεγονασιν gegonasin
V-2RAI-3P G5754
γίνομαιginomaito beare there
οθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhence; whereby
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εσχατη eschatē
A-NSF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourtime
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
 
19 cf. Tłum. Толк. Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. T нaсъ и3зыд0ша, но не бёша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бhли, пребhли ќбw бhша съ нaми: но да kвsтсz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξ ex
PREP
ἐκekof/fromout from
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
εξηλθαν exēlthan
V-2AAI-3P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outThey went
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bethey were
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bethey had been
μεμενηκεισαν memenēkeisan
V-LAI-3P G5715
μένωmenōto stayhave continued
αν an
PRT
ἄνanif, they would
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
φανερωθωσιν fanerōthōsin
V-APS-3P G5686
φανερόωfaneroōto manifestthey might be made manifest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
20 cf. Tłum. Толк. Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё. И# вы2 помaзаніе и4мате t с™aгw, и3 вёсте вс‰. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
χρισμα chrisma
N-ASN
χρῖσμαchrismaanointingan unction
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
αγιου agiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholythe Holy One
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall things
 
21 cf. Tłum. Толк. Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Не писaхъ вaмъ, ћкw не вёсте и4стины, но ћкw вёсте ю5 и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI have
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
παν pan
A-NSN
πᾶςpasall 
ψευδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslielie
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 cf. Tłum. Толк. Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Кто2 є4сть лжи1вый, т0чію tметazйсz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ; Сeй є4сть ґнтjхрістъ, tметazйсz nц7A и3 сн7а. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoa liar
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
ει ei
COND
εἰeiifbut
μη
PRT-N
μήnot 
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Christ
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denyhe that denieth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoantichrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristthe Christ
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, that
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be? He is
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
αντιχριστος antichristos
N-NSM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrist
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denydenieth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
 
23 cf. Tłum. Толк. Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Всsкъ tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denydenieth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notnot
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, the same hath
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
ομολογων omologōn
V-PAP-NSM G5723
ὁμολογέωhomologeōto confess/profess(but) he that acknowledgeth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who: .
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
 
24 cf. Tłum. Толк. Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Вы2 u5бо є4же слhшасте и3спeрва, въ вaсъ да пребывaетъ: (и3) ѓще въ вaсъ пребyдетъ, є4же и3спeрва слhшасте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребyдете. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, ye
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichLet that
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou.
μενετω menetō
V-PAM-3S G5720
μένωmenōto stayabide
εαν ean
COND
ἐάνeanif. If
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
μεινη meinē
V-AAS-3S G5661
μένωmenōto stayshall remain
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Son
υιω uiō
N-DSM
υἱόςhuiossonthe Son
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Father
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
μενειτε meneite
V-FAI-2P G5692
μένωmenōto stayshall continue
 
25 cf. Tłum. Толк. A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же сaмъ њбэщA нaмъ, жив0тъ вёчный. 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe promise
επαγγελια epangelia
N-NSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
επηγγειλατο epēngeilato
V-ADI-3S G5662
ἐπαγγέλλωepangellōto professhath promised
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholife
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternal, eternal
 
26 cf. Tłum. Толк. To wam napisałem o tych, co was zwodzą.Это я написал вам об обольщающих вас. Сі‰ писaхъ вaмъ њ льстsщихъ вaсъ. 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writehave I written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
των tōn
T-GPM
hothe/this/who.
πλανωντων planōntōn
V-PAP-GPM G5723
πλανάωplanaōto lead astraythem that seduce
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
27 cf. Tłum. Толк. I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. И# вы2 є4же помaзаніе пріsсте t негw2, въ вaсъ пребывaетъ, и3 не трeбуете, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сaмо помaзаніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћкоже научи2 вaсъ, пребывaйте въ нeмъ. 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
το to
T-NSN
hothe/this/whothe anointing
χρισμα chrisma
N-NSN
χρῖσμαchrismaanointingthe anointing
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ελαβετε elabete
V-2AAI-2P G5627
λαμβάνωlambanōto takehave received
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeed 
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye need
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
διδασκη didaskē
V-PAS-3S G5725
διδάσκωdidaskōto teachteach
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
το to
T-NSN
hothe/this/who.
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
χρισμα chrisma
N-NSN
χρῖσμαchrismaanointinganointing
διδασκει didaskei
V-PAI-3S G5719
διδάσκωdidaskōto teachteacheth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
περι peri
PREP
περίperiaboutof
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall things
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αληθες alēthes
A-NSN
ἀληθήςalēthēstruetruth
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ψευδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslielie
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just aseven as
εδιδαξεν edidaxen
V-AAI-3S G5656
διδάσκωdidaskōto teachit hath taught
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
μενετε menete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
μένωmenōto stay, ye shall abide #to stay
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
28 cf. Tłum. Толк. I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его. И# нн7э, ч†дца, пребывaйте въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерзновeніе и3 не посрами1мсz t негw2 въ пришeствіи є3гw2. 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
τεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildren, little children
μενετε menete
V-PAM-2P G5720
μένωmenōto stay, abide
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifesthe shall appear
σχωμεν schōmen
V-2AAS-1P G5632
ἔχωechōto have/be, we may have
παρρησιαν parrēsian
N-ASF
παρρησίαparrēsiaboldnessconfidence
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
αισχυνθωμεν aischunthōmen
V-APS-1P G5686
αἰσχύνωaischunōbe ashamedbe ashamed
απ ap
PREP
ἀπόapofrombefore
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τη
T-DSF
hothe/this/whocoming
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingcoming
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
29 cf. Tłum. Толк. Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.Ѓще вёсте, ћкw првdникъ є4сть, разумёйте, ћкw всsкъ творsй прaвду t негw2 роди1сz.2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ειδητε eidēte
V-RAS-2P G5762
εἴδωeidōto knowye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
γινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P G5719
γινώσκωginōskōto know, ye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoeth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whorighteousness
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begetis born

3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.