MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.

RU Brytjka King J. 4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedBeloved
μη
PRT-N
μήnotnot
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
πιστευετε pisteuete
V-PAM-2P G5720
πιστεύωpisteuōto trust (in), believe
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
δοκιμαζετε dokimazete
V-PAM-2P G5720
δοκιμάζωdokimazōto testtry
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe spirits
πνευματα pneumata
N-APN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirits
ει ei
COND
εἰeiifwhether
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethey are
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
ψευδοπροφηται pseudoprofētai
N-NPM
ψευδοπροφήτηςpseudoprofētēsfalse prophetfalse prophets
εξεληλυθασιν exelēluthasin
V-2RAI-3P G5754
ἐξέρχομαιexerchomaito go outare gone out
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe world
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
2 cf. Tłum. Толк. Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz и3 дyха лeстча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пlти пришeдша, t бGа є4сть: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongHereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
γινώσκωginōskōto knowknow ye
το to
T-ASN
hothe/this/whothe Spirit
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
παν pan
A-NSN
πᾶςpasall: Every
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ομολογει omologei
V-PAI-3S G5719
ὁμολογέωhomologeōto confess/professconfesseth that
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
εληλυθοτα elēluthota
V-2RAP-ASM G5756
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
3 cf. Tłum. Толк. a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. и3 всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пlти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нн7э въ мjрэ є4сть ўжE. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
μη
PRT-N
μήnotnot
ομολογει omologei
V-PAI-3S G5719
ὁμολογέωhomologeōto confess/professconfesseth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothat Jesus
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuathat Jesus
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand: and
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/whothat
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof antichrist
αντιχριστου antichristou
N-GSM
ἀντίχριστοςantichristosantichristof antichrist
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, whereof
ακηκοατε akēkoate
V-2RAI-2P-ATT G5754
ἀκούωakouōto hearye have heard
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
και kai
CONJ
καίkaiand; and
νυν nun
ADV
νῦνnunnoweven now
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe world
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis it
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadyalready
 
4 cf. Tłum. Толк. Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Вы2 t бGа є3стE, ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
τεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildren, little children
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νενικηκατε nenikēkate
V-RAI-2P G5758
νικάωnikaōto conquerhave overcome
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
μειζων meizōn
A-NSM-C
μέγαςmegasgreatgreater
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis he
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongis in
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
η ē
PRT
ēor, than
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongis in
τω
T-DSM
hothe/this/whothe world
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
5 cf. Tłum. Толк. Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Nни2 t мjра сyть: сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfThey
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of: therefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe world
λαλουσιν lalousin
V-PAI-3P G5719
λαλέωlaleōto speakspeak they
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearheareth
 
6 cf. Tłum. Толк. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ, и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ. Њ сeмъ познавaемъ д¦а и4стины и3 дyха лeстча. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
γινωσκων ginōskōn
V-PAP-NSM G5723
γινώσκωginōskōto know: he that knoweth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearheareth
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich; he that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe spirit
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearheareth
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weWe
εκ ek
PREP
ἐκekof/from. Hereby
τουτου toutou
D-GSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowknow we
το to
T-ASN
hothe/this/whoof truth
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe spirit
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whoof error
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
πλανης planēs
N-GSF
πλάνηplanēerrorof error
 
MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Возлю1бленніи, возлю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкw любы2 t бGа є4сть, и3 всsкъ любsй t бGа рождeнъ є4сть, и3 знaетъ бGа: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedBeloved
αγαπωμεν agapōmen
V-PAS-1P G5725
ἀγαπάωagapaōto love, let us love
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand; and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begetis born
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γινωσκει ginōskei
V-PAI-3S G5719
γινώσκωginōskōto knowknoweth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
 
8 cf. Tłum. Толк. Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. ґ не любsй не познA бGа, ћкw бGъ любы2 є4сть. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
μη
PRT-N
μήnotnot
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto loveHe that loveth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowknoweth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
9 cf. Tłum. Толк. W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Њ сeмъ kви1сz любы2 б9іz въ нaсъ, ћкw сн7а своего2 є3динор0днаго послA бGъ въ мjръ, да жи1ви бyдемъ и4мъ. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestwas manifested
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongtoward
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because that
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoSon
μονογενη monogenē
A-ASM
μονογενήςmonogenēsuniqueonly begotten
απεσταλκεν apestalken
V-RAI-3S G5758
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto livewe might live
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
10 cf. Tłum. Толк. W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw мы2 возлюби1хомъ бGа, но ћкw т0й возлюби2 нaсъ, и3 послA сн7а своего2 њчищeніе њ грэсёхъ нaшихъ. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongHerein
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno, not
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
ηγαπηκαμεν ēgapēkamen
V-RAI-1P G5758
ἀγαπάωagapaōto loveloved
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ηγαπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S G5656
ἀγαπάωagapaōto loveloved
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απεστειλεν apesteilen
V-AAI-3S G5656
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoSon
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonSon
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ιλασμον ilasmon
N-ASM
ἱλασμόςhilasmospropitiationthe propitiation
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosins
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
 
11 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. (За?.) Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedBeloved
ει ei
COND
εἰeiif, if
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ηγαπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S G5656
ἀγαπάωagapaōto loveloved
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we, we
οφειλομεν ofeilomen
V-PAI-1P G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
αγαπαν agapan
V-PAN G5721
ἀγαπάωagapaōto loveto love
 
12 cf. Tłum. Толк. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (За?.) БGа никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneNo man
πωποτε pōpote
ADV
πώποτεpōpoteeverat any time
τεθεαται tetheatai
V-RNI-3S G5766
θεάομαιtheaomaito seehath seen
εαν ean
COND
ἐάνeanif. If
αγαπωμεν agapōmen
V-PAS-1P G5725
ἀγαπάωagapaōto lovewe love
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto staydwelleth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τετελειωμενη teteleiōmenē
V-RPP-NSF G5772
τελειόωteleioōto perfectperfected
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
13 cf. Tłum. Толк. Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongHereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowknow we
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενομεν menomen
V-PAI-1P G5719
μένωmenōto staywe dwell
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whoSpirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathSpirit
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δεδωκεν dedōken
V-RAI-3S G5758
δίδωμιdidōmito givehe hath given
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
 
14 cf. Tłum. Толк. I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
τεθεαμεθα tetheametha
V-RNI-1P G5766
θεάομαιtheaomaito seehave seen
και kai
CONJ
καίkaiandand
μαρτυρουμεν marturoumen
V-PAI-1P G5719
μαρτυρέωmartureōto testifydo testify
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherthe Father
απεσταλκεν apestalken
V-RAI-3S G5758
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
σωτηρα sōtēra
N-ASM
σωτήρsōtērsaviorthe Saviour
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
 
15 cf. Tłum. Толк. Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhosoever
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
ομολογηση omologēsē
V-AAS-3S G5661
ὁμολογέωhomologeōto confess/professshall confess
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος]     christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChrist[Christ]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto staydwelleth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
16 cf. Tłum. Толк. I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И# мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ къ нaмъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2 въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
εγνωκαμεν egnōkamen
V-RAI-1P G5758
γινώσκωginōskōto knowhave known
και kai
CONJ
καίkaiandand
πεπιστευκαμεν pepisteukamen
V-RAI-1P G5758
πιστεύωpisteuōto trust (in)believed
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe love
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wewe
ο o
T-NSM
hothe/this/who. God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod. God
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/wholove
μενων menōn
V-PAP-NSM G5723
μένωmenōto stayhe that dwelleth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoGod
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto staydwelleth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενει]     menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stay[to stay]
 
O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 cf. Tłum. Толк. W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Њ сeмъ совершaетсz любы2 съ нaми, да дерзновeніе и4мамы въ дeнь сyдный, занE, ћкоже џнъ є4сть, и3 мы2 є3смы2 въ мjрэ сeмъ. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongHerein
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τετελειωται teteleiōtai
V-RPI-3S G5769
τελειόωteleioōto perfectis
η ē
T-NSF
hothe/this/wholove
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
παρρησιαν parrēsian
N-ASF
παρρησίαparrēsiaboldnessboldness
εχωμεν echōmen
V-PAS-1P G5725
ἔχωechōto have/bewe may have
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe day
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythe day
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof judgment
κρισεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentof judgment
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
και kai
CONJ
καίkaiand, so
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we[I/we]
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoworld
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldworld
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
18 cf. Tłum. Толк. W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Стрaха нёсть въ любви2, но совершeнна любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ, ћкw стрaхъ мyку и4мать: боsйсz же не соверши1сz въ любви2. 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφοβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beThere is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/wholove
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut; but
η ē
T-NSF
hothe/this/whofear
τελεια teleia
A-NSF
τέλειοςteleiosperfectperfect
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovelove
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)out
βαλλει ballei
V-PAI-3S G5719
βάλλωballōto throwcasteth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofear
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfearfear
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
ο o
T-NSM
hothe/this/wholove
φοβος fobos
N-NSM
φόβοςfobosfearfear
κολασιν kolasin
N-ASF
κόλασιςkolasispunishmenttorment
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethen 
φοβουμενος foboumenos
V-PNP-NSM G5740
φοβέωfobeōto fear. He that feareth
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τετελειωται teteleiōtai
V-RPI-3S G5769
τελειόωteleioōto perfectis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
 
19 cf. Tłum. Толк. My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы2 лю1бимъ є3го2, ћкw т0й пeрвэе возлюби1лъ є4сть нaсъ. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
αγαπωμεν agapōmen
V-PAI-1P G5719
ἀγαπάωagapaōto lovelove
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πρωτος prōtos
A-NSM-S
πρῶτοςprōtosfirstfirst
ηγαπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S G5656
ἀγαπάωagapaōto love 
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weWe
 
20 cf. Tłum. Толк. Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (За?_o7д.) Ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жь є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
ειπη eipē
V-2AAS-3S G5632
λέγωlegōto speaksay
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since,
αγαπω agapō
V-PAI-1S G5719
ἀγαπάωagapaōto loveI love
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μιση misē
V-PAS-3S G5725
μισέωmiseōto hatehateth
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, he is
ο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
μη
PRT-N
μήnotnot
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto lovehe that loveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
εωρακεν eōraken
V-RAI-3S-ATT G5758
ὁράωhoraōto seehe hath seen
τον ton
T-ASM
hothe/this/who?
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
εωρακεν eōraken
V-RAI-3S-ATT G5758
ὁράωhoraōto seehe hath
ου ou
PRT-N
οὐouno[no]
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan
αγαπαν agapan
V-PAN G5721
ἀγαπάωagapaōto lovehe love
 
21 cf. Tłum. Толк. A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа лю1битъ и3 брaта своего2.4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocommandment
εντολην entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentcommandment
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/behave we
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, That
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto lovehe who loveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
αγαπα agapa
V-PAS-3S G5725
ἀγαπάωagapaōto lovelove
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis

5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.