List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK. 1 cf. Толк. Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. 2 cf. Толк. Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz и3 дyха лeстча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пlти пришeдша, t бGа є4сть: 3 cf. Толк. a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. и3 всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пlти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте, ћкw грzдeтъ, и3 нн7э въ мjрэ є4сть ўжE. 4 cf. Толк. Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Вы2 t бGа є3стE, ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. 5 cf. Толк. Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Nни2 t мjра сyть: сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. 6 cf. Толк. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ, и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ. Њ сeмъ познавaемъ д¦а и4стины и3 дyха лeстча. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH. 7 cf. Толк. Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Возлю1бленніи, возлю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкw любы2 t бGа є4сть, и3 всsкъ любsй t бGа рождeнъ є4сть, и3 знaетъ бGа: 8 cf. Толк. Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. ґ не любsй не познA бGа, ћкw бGъ любы2 є4сть. 9 cf. Толк. W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Њ сeмъ kви1сz любы2 б9іz въ нaсъ, ћкw сн7а своего2 є3динор0днаго послA бGъ въ мjръ, да жи1ви бyдемъ и4мъ. 10 cf. Толк. W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Њ сeмъ є4сть любы2, не ћкw мы2 возлюби1хомъ бGа, но ћкw т0й возлюби2 нaсъ, и3 послA сн7а своего2 њчищeніе њ грэсёхъ нaшихъ. 11 cf. Толк. Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. (За?.) Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. 12 cf. Толк. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (За?.) БGа никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. 13 cf. Толк. Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. 14 cf. Толк. I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру. 15 cf. Толк. Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. 16 cf. Толк. I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И# мы2 познaхомъ и3 вёровахомъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ къ нaмъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2 въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ. O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI 17 cf. Толк. W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. Њ сeмъ совершaетсz любы2 съ нaми, да дерзновeніе и4мамы въ дeнь сyдный, занE, ћкоже џнъ є4сть, и3 мы2 є3смы2 въ мjрэ сeмъ. 18 cf. Толк. W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Стрaха нёсть въ любви2, но совершeнна любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ, ћкw стрaхъ мyку и4мать: боsйсz же не соверши1сz въ любви2. 19 cf. Толк. My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы2 лю1бимъ є3го2, ћкw т0й пeрвэе возлюби1лъ є4сть нaсъ. 20 cf. Толк. Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (За?_o7д.) Ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жь є4сть: и4бо не любsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; 21 cf. Толк. A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.И# сію2 зaповэдь и4мамы t негw2, да любsй бGа лю1битъ и3 брaта своего2.

5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.