MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;2 ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.3 Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.4 Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.5 Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.6 Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.7 Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.8 Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.9 Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.11 A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.12 Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.13 I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.14 Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.15 Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.16 Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.18 Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.19 Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.20 W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.21 Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.22 Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.23 Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. 24 Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.O DZIEWICACH.25 A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.26 Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. 27 Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.28 Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.29 To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;30 i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;31 I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.33 Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.34 I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.35 Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.37 Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.38 Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.39 Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.40 Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?2 I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.3 Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:4 Czy nie mamy prawa jeść i pić?5 Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?6 Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?7 Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?8 Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?9 Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?10 Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonu11 Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?12 Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.13 Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?14 Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.16 Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.17 Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.18 Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.19 Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.20 I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;21 tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.22 Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.23 Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.KARCI SWOJE CIAŁO.24 Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.25 Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.26 Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;27 ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.
10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,2 i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;3 i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,4 i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).5 Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”6 To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.7 I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”8 Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.9 Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.10 Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.11 Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.12 Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.13 Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.15 Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?17 Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.18 Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?19 Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?20 Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.21 Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.22 Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.25 Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.26 “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”27 Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.28 Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: 29 mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? 30 Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?31 Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.32 Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;33 jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
11

RU Brytjka King J. 111 cf. Tłum. Толк. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.Будьте подражателями мне, как я Христу. Подражaтелє мнЁ бывaйте, ћкоже и3 ѓзъ хrтY. 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμιμηται mimētai
N-NPM
μιμητήςmimētēsimitatorfollowers
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weI also
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito beBe ye
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, even as
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I[and I]
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
O NAKRYWANIU GŁOWY.2 cf. Tłum. Толк. A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам. Хвалю1 же вы2, брaтіе, ћкw вс‰ мо‰ п0мните, и3 ћкоже предaхъ вaмъ, пред†ніz держитE. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπαινω epainō
V-PAI-1S G5719
ἐπαινέωepaineōto praiseI praise
δε de
CONJ
δέdethenNow
υμας umas
P-2AP
σύsuyouto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallin all things
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
μεμνησθε memnēsthe
V-RPI-2P G5769
μιμνήσκωmimnēskōto rememberye remember
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
παρεδωκα paredōka
V-AAI-1S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverI delivered
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe ordinances
παραδοσεις paradoseis
N-APF
παράδοσιςparadosistraditionthe ordinances
κατεχετε katechete
V-PAI-2P G5719
κατέχωkatechōto hold back/fastkeep
 
3 cf. Tłum. Толк. Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а Христу глава - Бог. Хощy же вaсъ вёдэти, ћкw всsкому мyжу главA хrт0съ є4сть, главa же женЁ мyжъ, главa же хrтY бGъ. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would have
δε de
CONJ
δέdethenBut
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto knowknow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
παντος pantos
A-GSM
πᾶςpasallof every
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanman
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe head
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
ο o
T-NSM
hothe/this/whoChrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
δε de
CONJ
δέdethen; and
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanof the woman
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe man
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe man
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
δε de
CONJ
δέdethen; and
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
4 cf. Tłum. Толк. Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. Всsкъ мyжъ, моли1тву дёz и3ли2 прbр0чествуzй покрhтою глав0ю, срамлsетъ главY свою2: 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallEvery
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
προσευχομενος proseuchomenos
V-PNP-NSM G5740
προσεύχομαιproseuchomaito praypraying
η ē
PRT
ēoror
προφητευων profēteuōn
V-PAP-NSM G5723
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesying
κατα kata
PREP
κατάkataaccording tocovered
κεφαλης kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
καταισχυνει kataischunei
V-PAI-3S G5719
καταισχύνωkataischunōto dishonor, dishonoureth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohead
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
5 cf. Tłum. Толк. Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. и3 всsка женA, моли1тву дёющаz и3ли2 прbр0чествующаz tкровeнною глав0ю, срамлsетъ главY свою2: є3ди1но бо є4сть и3 т0жде њстри1женнэй: 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallevery
δε de
CONJ
δέdethenBut
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanwoman
προσευχομενη proseuchomenē
V-PNP-NSF G5740
προσεύχομαιproseuchomaito praythat prayeth
η ē
PRT
ēoror
προφητευουσα profēteuousa
V-PAP-NSF G5723
προφητεύωprofēteuōto prophesyprophesieth
ακατακαλυπτω akatakaluptō
A-DSF
ἀκατακάλυπτοςakatakaluptosuncovereduncovered
τη
T-DSF
hothe/this/who 
κεφαλη kefalē
N-DSF
κεφαλήkefalēheadwith
καταισχυνει kataischunei
V-PAI-3S G5719
καταισχύνωkataischunōto dishonordishonoureth
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfshe
εν en
A-NSN
εἷςheisoneone
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethat is
και kai
CONJ
καίkaiandeven all
το to
T-NSN
hothe/this/whowith
αυτο auto
P-NSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
τη
T-DSF
hothe/this/whohead
εξυρημενη exurēmenē
V-RPP-DSF G5772
ξυράωxuraōto shaveas if
 
6 cf. Tłum. Толк. Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. ѓще бо не покрывaетсz женA, да стрижeтсz: ѓще ли же срaмъ женЁ стри1щисz и3ли2 бри1тисz, да покрывaетсz. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατακαλυπτεται katakaluptetai
V-PMI-3S G5731
κατακαλύπτωkatakaluptōto coverbe
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
και kai
CONJ
καίkaiandalso
κειρασθω keirasthō
V-AMM-3S G5669
κείρωkeirōto shear, let her
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen: but
αισχρον aischron
A-NSN
αἰσχρόςaischrosshamefulit be a shame
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanfor a woman
το to
T-NSN
hothe/this/who 
κειρασθαι keirasthai
V-AMN G5670
κείρωkeirōto shearbe shorn
η ē
PRT
ēoror
ξυρασθαι xurasthai
V-PPN G5745
ξυράωxuraōto shaveshaven
κατακαλυπτεσθω katakaluptesthō
V-PMM-3S G5732
κατακαλύπτωkatakaluptōto covercovered
 
7 cf. Tłum. Толк. Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Мyжъ ќбw не д0лженъ є4сть покрывaти главY, w4бразъ и3 слaва б9іz сhй: женa же слaва мyжу є4сть. 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmana man
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
κατακαλυπτεσθαι katakaluptesthai
V-PMN G5733
κατακαλύπτωkatakaluptōto coverto cover
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohead
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead
εικων eikōn
N-NSF
εἰκώνeikōnimagethe image
και kai
CONJ
καίkaiandand
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
υπαρχων uparchōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπάρχωhuparchōto be, forasmuch as he is
η ē
T-NSF
hothe/this/who[the/this/who]
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
δε de
CONJ
δέdethen: but
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorythe glory
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanof the man
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
8 cf. Tłum. Толк. Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.Ибо не муж от жены, но жена от мужа; (За?_рм7и.) Нёсть бо мyжъ t жены2, но женA t мyжа: 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe man
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanthe woman
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanthe man
 
9 cf. Tłum. Толк. Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.и не муж создан для жены, но жена для мужа. и4бо не с0зданъ бhсть мyжъ жены2 рaди, но женA мyжа рaди. 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandNeither
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor 
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
εκτισθη ektisthē
V-API-3S G5681
κτίζωktizōto createwas
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe man
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe woman
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanthe woman
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe man
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanthe man
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов. Сегw2 рaди должнA є4сть женA влaсть и3мёти на главЁ ѓгGлъ рaди. 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe woman
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/beto have
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohead
κεφαλης kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause of
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe angels
αγγελους angelous
N-APM
ἄγγελοςangelosangelthe angels
 
11 cf. Tłum. Толк. Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Nбaче ни мyжъ без8 жены2, ни женA без8 мyжа, њ гDэ. 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπλην plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverNevertheless
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanis the man
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, neither
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe man
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanthe woman
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
12 cf. Tłum. Толк. Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же - от Бога. Ћкоже бо женA t мyжа, си1це и3 мyжъ жен0ю: вс‰ же t бGа. 11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσπερ ōsper
ADV
ὥσπερhōsperjust asas
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe woman
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanthe man
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), even so
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe man
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe man
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe man
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanthe woman
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe woman
δε de
CONJ
δέdethen; but
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
 
13 cf. Tłum. Толк. Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Въ вaсъ самёхъ суди1те, лёпо ли є4сть женЁ tкровeннэй бGу моли1тисz; 11,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyourselves
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self:
κρινατε krinate
V-AAM-2P G5657
κρίνωkrinōto judgeJudge
πρεπον prepon
V-PAP-NSN G5723
πρέπωprepōbe propercomely
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis it
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanthat a woman
ακατακαλυπτον akatakalupton
A-ASF
ἀκατακάλυπτοςakatakaluptosuncovereduncovered
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
προσευχεσθαι proseuchesthai
V-PNN G5738
προσεύχομαιproseuchomaito praypray
 
14 cf. Tłum. Толк. Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, И#ли2 и3 не сaмое є3стество2 ўчи1тъ вы2, ћкw мyжъ ќбw ѓще власы2 расти1тъ, безчeстіе є3мY є4сть, 11,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notnot
η ē
T-NSF
hothe/this/whonature
φυσις fusis
N-NSF
φύσιςfusisnaturenature
αυτη autē
P-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfitself
διδασκει didaskei
V-PAI-3S G5719
διδάσκωdidaskōto teachteach
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmana man
μεν men
PRT
μένmenon the other handeven
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
κομα koma
V-PAS-3S G5725
κομάωkomaōbe long-hairedhave long hair
ατιμια atimia
N-NSF
ἀτιμίαatimiadishonoura shame
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
 
15 cf. Tłum. Толк. lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? женa же ѓще власы2 расти1тъ, слaва є4й є4сть; занE растёніе власHвъ вмёстw њдэsніz дано2 бhсть є4й. 11,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomana woman
δε de
CONJ
δέdethenBut
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
κομα koma
V-PAS-3S G5725
κομάωkomaōbe long-hairedhave long hair
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorya glory
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfto her
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
η ē
T-NSF
hothe/this/whohair
κομη komē
N-NSF
κόμηkomēhairhair
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
περιβολαιου peribolaiou
N-GSN
περιβόλαιονperibolaioncoveringa covering
δεδοται dedotai
V-RPI-3S G5769
δίδωμιdidōmito giveis given
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
16 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии. Ѓще ли кто2 мни1тсz сп0рливъ бhти, мы2 таковaгw њбhчаz не и4мамы, нижE цRкви б9іz. 11,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
δοκει dokei
V-PAI-3S G5719
δοκέωdokeōto thinkseem
φιλονεικος filoneikos
A-NSM
φιλόνεικοςfiloneikosdispute-lovingcontentious
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we, we
τοιαυτην toiautēn
D-ASF
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
συνηθειαν sunētheian
N-ASF
συνήθειαsunētheiacustomcustom
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/behave
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe churches
εκκλησιαι ekklēsiai
N-NPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe churches
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 cf. Tłum. Толк. To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Сіe же завэщавaz не хвалю2, ћкw не на лyчшее, но на хyждшее сбирaетесz. 11,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenNow
παραγγελλων parangellōn
V-PAP-NSM G5723
παραγγέλλωparangellōto orderthat I declare
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επαινω epainō
V-PAI-1S G5719
ἐπαινέωepaineōto praiseI praise
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
κρεισσον kreisson
A-ASN-C
κρείσσωνkreissōngreaterthe better
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ησσον ēsson
A-ASN-C
ἥττον, ἥσσωνhhētton ēssōnless/worsethe worse
συνερχεσθε sunerchesthe
V-PNI-2P G5736
συνέρχομαιsunerchomaito assembleye come together
 
18 cf. Tłum. Толк. Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Пeрвое ќбw, сходsщымсz вaмъ въ цRковь, слhшу въ вaсъ р†спри сyщыz, и3 чaсть нёкую (си1хъ) вёрую. 11,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst of all
μεν men
PRT
μένmenon the other hand, when
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
συνερχομενων sunerchomenōn
V-PNP-GPM G5740
συνέρχομαιsunerchomaito assemblecome together
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εκκλησια ekklēsia
N-DSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
ακουω akouō
V-PAI-1S G5719
ἀκούωakouōto hear, I hear
σχισματα schismata
N-APN
σχίσμαschismasplitdivisions
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouye
υπαρχειν uparchein
V-PAN G5721
ὑπάρχωhuparchōto bethat there be
και kai
CONJ
καίkaiand; and
μερος meros
N-ASN
μέροςmerospartpartly
τι ti
X-ASN
τιςtisoneit
πιστευω pisteuō
V-PAI-1S G5719
πιστεύωpisteuōto trust (in)I
 
19 cf. Tłum. Толк. Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные. Подобaетъ бо и3 є3ресeмъ въ вaсъ бhти, да и3скyсніи kвлeни бывaютъ въ вaсъ. 11,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αιρεσεις aireseis
N-NPF
αἵρεσιςhairesissectheresies
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bethere
ινα[     ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey which
δοκιμοι dokimoi
A-NPM
δόκιμοςdokimostestedare approved
φανεροι faneroi
A-NPM
φανερόςfanerosmanifestmanifest
γενωνται genōntai
V-2ADS-3P G5638
γίνομαιginomaito bemay be made
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
20 cf. Tłum. Толк. Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; Сходsщымсz u5бо вaмъ вкyпэ, нёсть гDскую вeчерю ћсти: 11,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνερχομενων sunerchomenōn
V-PNP-GPM G5740
συνέρχομαιsunerchomaito assembleWhen
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouye
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfone place
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
κυριακον kuriakon
A-ASN
κυριακόςkuriakosthe Lord’sthe Lord's
δειπνον deipnon
N-ASN
δεῖπνονdeipnondinnersupper
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eatto eat
 
21 cf. Tłum. Толк. Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. кjйждо бо свою2 вeчерю предварsетъ въ снэдeніе, и3 џвъ ќбw ѓлчетъ, џвъ же ўпивaетсz. 11,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery one
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ιδιον idion
A-ASN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
δειπνον deipnon
N-ASN
δεῖπνονdeipnondinnersupper
προλαμβανει prolambanei
V-PAI-3S G5719
προλαμβάνωprolambanōto take beforehandtaketh before
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who 
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eateating
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichone
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
πεινα peina
V-PAI-3S G5719
πεινάωpeinaōto hungeris hungry
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichanother
δε de
CONJ
δέdethen, and
μεθυει methuei
V-PAI-3S G5719
μεθύωmethuōto get drunkis drunken
 
22 cf. Tłum. Толк. Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю. є3дa бо домHвъ не и4мате, во є4же ћсти и3 пи1ти; И#ли2 њ цRкви б9іей нерадитE и3 срамлsете не и3мyщыz; Что2 вaмъ рекY; похвалю1 ли вы2 њ сeмъ; Не похвалю2. 11,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot?
γαρ gar
CONJ
γάρgarforWhat
οικιας oikias
N-APF
οἰκίαoikiahousehouses
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave ye
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εσθιειν esthiein
V-PAN G5721
ἐσθίωesthiōto eateat
και kai
CONJ
καίkaiandand
πινειν pinein
V-PAN G5721
πίνωpinōto drinkto drink in
η ē
PRT
ēor? or
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe church
εκκλησιας ekklēsias
N-GSF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
καταφρονειτε katafroneite
V-PAI-2P G5719
καταφρονέωkatafroneōto despisedespise ye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καταισχυνετε kataischunete
V-PAI-2P G5719
καταισχύνωkataischunōto dishonorshame
τους tous
T-APM
hothe/this/whothem
μη
PRT-N
μήnotnot
εχοντας echontas
V-PAP-APM G5723
ἔχωechōto have/bethat have
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?? What
ειπω eipō
V-2AAS-1S G5632
λέγωlegōto speakshall I say
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
επαινεσω epainesō
V-AAS-1S G5661
ἐπαινέωepaineōto praise? shall I praise
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επαινω epainō
V-PAI-1S G5719
ἐπαινέωepaineōto praise? I praise
 
USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 cf. Tłum. Толк. Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб (За?_рм7f.) Ѓзъ бо пріsхъ t гDа, є4же и3 предaхъ вaмъ, ћкw гDь ї}съ въ н0щь, въ ню1же прeданъ бывaше, пріeмь хлёбъ, 11,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
παρελαβον parelabon
V-2AAI-1S G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takehave received
απο apo
PREP
ἀπόapofromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
παρεδωκα paredōka
V-AAI-1S G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverI delivered
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, That
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whothe night
νυκτι nukti
N-DSF
νύξnuxnightthe night
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
παρεδιδετο paredideto
V-IPI-3S G5712
παραδίδωμιparadidōmito deliverhe was betrayed
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto taketook
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
 
24 cf. Tłum. Толк. a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. и3 бlгодари1въ преломи2, и3 речE: пріими1те, kди1те, сіE є4сть тёло моE, є4же за вы2 ломи1мое: сіE твори1те въ моE воспоминaніе. 11,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ευχαριστησας eucharistēsas
V-AAP-NSM G5660
εὐχαριστέωeucharisteōto thankwhen he had given thanks
εκλασεν eklasen
V-AAI-3S G5656
κλάωklaōto break, he brake
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weof me
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/who 
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodybody
το to
T-NSN
hothe/this/who 
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/makedo
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
την tēn
T-ASF
hothe/this/whobody
εμην emēn
S-1SASF
ἐμόςemosmy[my]
αναμνησιν anamnēsin
N-ASF
ἀνάμνησιςanamnēsisremembranceremembrance
 
25 cf. Tłum. Толк. Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Тaкожде и3 чaшу по вeчери, гlz: сіS чaша н0вый завётъ є4сть въ моeй кр0ви: сіE твори1те, є3ли1жды ѓще піeте, въ моE воспоминaніе. 11,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωσαυτως ōsautōs
ADV
ὡσαύτωςhōsautōslikewiseAfter the same manner
και kai
CONJ
καίkaiandalso
το to
T-NSN
hothe/this/who 
ποτηριον potērion
N-NSN
ποτήριονpotērioncupthe cup
μετα meta
PREP
μετάmetawith/after, when
το to
T-ASN
hothe/this/who 
δειπνησαι deipnēsai
V-AAN G5658
δειπνέωdeipneōto dinehe had supped
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
το to
T-NSN
hothe/this/who 
ποτηριον potērion
N-NSN
ποτήριονpotērioncupcup
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
καινη kainē
A-NSF
καινόςkainosnewthe new
διαθηκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenanttestament
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe cup
εμω emō
S-1SDSN
ἐμόςemosmymy
αιματι aimati
N-DSN
αἷμαhaimabloodblood
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/makedo ye
οσακις osakis
ADV
ὁσάκιςhosakiswhenever, as oft
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
πινητε pinēte
V-PAS-2P G5725
πίνωpinōto drinkas ye drink
εις eis
PREP
εἰςeistoward, in
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocup
εμην emēn
S-1SASF
ἐμόςemosmyof me
αναμνησιν anamnēsin
N-ASF
ἀνάμνησιςanamnēsisremembranceremembrance
 
26 cf. Tłum. Толк. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. є3ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ сeй и3 чaшу сію2 піeте, см7рть гDню возвэщaете, д0ндеже пріи1детъ. 11,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοσακις osakis
ADV
ὁσάκιςhosakiswheneveras often as
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
εσθιητε esthiēte
V-PAS-2P G5725
ἐσθίωesthiōto eatye eat
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobread
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
τουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whocup
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupcup
πινητε pinēte
V-PAS-2P G5725
πίνωpinōto drinkdrink
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord's
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
του tou
T-GSM
hothe/this/whodeath
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord's
καταγγελλετε katangellete
V-PAI-2P G5719
καταγγέλλωkatangellōto proclaim, ye do shew
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntiltill
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gohe come
 
27 cf. Tłum. Толк. Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Тёмже и4же ѓще ћстъ хлёбъ сeй и3ли2 піeтъ чaшу гDню недост0йнэ, пови1ненъ бyдетъ тёлу и3 кр0ви гDни. 11,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhosoever
αν an
PRT
ἄνanif 
εσθιη esthiē
V-PAS-3S G5725
ἐσθίωesthiōto eatshall eat
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobread
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
η ē
PRT
ēor, and
πινη pinē
V-PAS-3S G5725
πίνωpinōto drinkdrink
το to
T-ASN
hothe/this/whocup
ποτηριον potērion
N-ASN
ποτήριονpotērioncupcup
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
αναξιως anaxiōs
ADV
ἀναξίωςanaxiōsunworthily, unworthily
ενοχος enochos
A-NSM
ἔνοχοςenochosliable forguilty of
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito be, shall be
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
και kai
CONJ
καίkaiandand
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Lord
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodblood
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
28 cf. Tłum. Толк. Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Да и3скушaетъ же человёкъ себE, и3 тaкw t хлёба да ћстъ и3 t чaши да піeтъ. 11,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδοκιμαζετω dokimazetō
V-PAM-3S G5720
δοκιμάζωdokimazōto testlet
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whobread
αρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadbread
εσθιετω esthietō
V-PAM-3S G5720
ἐσθίωesthiōto eatlet him eat
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSN
hothe/this/whocup
ποτηριου potēriou
N-GSN
ποτήριονpotērioncupcup
πινετω pinetō
V-PAM-3S G5720
πίνωpinōto drinkdrink
 
29 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Kдhй бо и3 піsй недост0йнэ, сyдъ себЁ ћстъ и3 піeтъ, не разсуждaz тёла гDнz. 11,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εσθιων esthiōn
V-PAP-NSM G5723
ἐσθίωesthiōto eatthat eateth
και kai
CONJ
καίkaiandand
πινων pinōn
V-PAP-NSM G5723
πίνωpinōto drinkdrinketh
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentdamnation
εαυτω eautō
F-3DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto himself
εσθιει esthiei
V-PAI-3S G5719
ἐσθίωesthiōto eat, eateth
και kai
CONJ
καίkaiandand
πινει pinei
V-PAI-3S G5719
πίνωpinōto drinkdrinketh
μη
PRT-N
μήnot, not
διακρινων diakrinōn
V-PAP-NSM G5723
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtdiscerning
το to
T-ASN
hothe/this/whothe Lord's
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
 
30 cf. Tłum. Толк. Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Сегw2 рaди въ вaсъ мн0зи нeмощни и3 недyжливи, и3 спsтъ дов0льни. 11,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
ασθενεις astheneis
A-NPM
ἀσθενήςasthenēsweakweak
και kai
CONJ
καίkaiandand
αρρωστοι arrōstoi
A-NPM
ἄρρωστοςarrōstosillsickly
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κοιμωνται koimōntai
V-PPI-3P G5743
κοιμάωkoimaōto sleepsleep
ικανοι ikanoi
A-NPM
ἱκανόςhikanossufficientmany
 
31 cf. Tłum. Толк. Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. (За?_р7н.) Ѓще бо бhхомъ себE разсуждaли, не бhхомъ њсуждeни бhли. 11,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen[then]
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
διεκρινομεν diekrinomen
V-IAI-1P G5707
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtwe would judge
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αν an
PRT
ἄνanif 
εκρινομεθα ekrinometha
V-IPI-1P G5712
κρίνωkrinōto judge, we should
 
32 cf. Tłum. Толк. Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Суди1ми же, t гDа наказyемсz, да не съ мjромъ њсyдимсz. 11,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκρινομενοι krinomenoi
V-PPP-NPM G5746
κρίνωkrinōto judgewhen we are judged
δε de
CONJ
δέdethenBut
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
παιδευομεθα paideuometha
V-PPI-1P G5743
παιδεύωpaideuōto instruct, we are chastened
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
κατακριθωμεν katakrithōmen
V-APS-1P G5686
κατακρίνωkatakrinōto condemnwe should
 
33 cf. Tłum. Толк. Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Тёмже, брaтіе мо‰, сходsщесz ћсти, дрyгъ дрyга жди1те. 11,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
συνερχομενοι sunerchomenoi
V-PNP-NPM G5740
συνέρχομαιsunerchomaito assemble, when ye come together
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
το to
T-ASN
hothe/this/who 
φαγειν fagein
V-2AAN G5629
φαγεῖνfageinto eateat
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherfor another
εκδεχεσθε ekdechesthe
V-PNM-2P G5737
ἐκδέχομαιekdechomaito wait for, tarry one
 
34 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.Ѓще ли кто2 ѓлчетъ, въ домY да ћстъ, да не въ грёхъ сх0дитесz. Њ пр0чихъ же, є3гдA пріидY, ўстр0ю.11,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
πεινα peina
V-PAI-3S G5719
πεινάωpeinaōto hungerhunger
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
οικω oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehome
εσθιετω esthietō
V-PAM-3S G5720
ἐσθίωesthiōto eat, let him eat
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
μη
PRT-N
μήnotnot
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentcondemnation
συνερχησθε sunerchēsthe
V-PNS-2P G5741
συνέρχομαιsunerchomaito assembleye come
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenAnd
λοιπα loipa
A-APN
λοιπόςloiposremainingthe rest
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howwhen
αν an
PRT
ἄνanif 
ελθω elthō
V-2AAS-1S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goI come
διαταξομαι diataxomai
V-FDI-1S G5695
διατάσσωdiatassōto directwill I set in order

12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.2 Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.4 Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.5 Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?7 Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?8 Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?9 Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.10 Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.11 Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.12 Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.13 I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.14 Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.15 Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.16 Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?17 Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.19 Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.21 W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.22 Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.23 Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?24 Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,25 skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.27 Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.28 A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.29 Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.30 I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.31 Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.32 I duchy proroków są poddane prorokom.33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.34 Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.35 Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.36 Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?37 Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.38 Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.39 Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.40 Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.
15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacie2 i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.3 Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;4 i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;5 i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.6 Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.7 Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.8 Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.9 Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.10 Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.11 Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.15 Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.16 Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.17 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.18 A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.19 Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;21 ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.23 Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.24 Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.25 On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”26 Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:27 Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.28 Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?30 Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?31 W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.32 Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.33 Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.34 Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?36 Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.37 A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.38 Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.39 Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.40 Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.41 Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;42 tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.43 Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.44 Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:45 “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.46 Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.47 Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.51 Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.53 Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.54 Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.55 Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”56 Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.57 Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.58 Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.