MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Koryntian

11 Paweł, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa z woli bożej i Sostenes brat 2 Kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, uświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, co wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na wszelkim miejscu ich i naszym:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. DZIĘKCZYNIENIE.4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was za łaskę bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie,5 żeście się w nim we wszystkim wzbogacili, we wszelkim słowie i we wszelkiej umiejętności,6 a jak świadectwo Chrystusowe jest w was utwierdzone,7 tak wam nie brak żadnej łaski, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,8 i on też będzie was umacniał aż do końca bez winy na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani towarzystwa Syna jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.PAWEŁ GANI ROZTERKI.10 Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli i w tym samym zdaniu.11 Dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że są spory między wami.12 To zaś powiadam, że każdy z was mówi: Ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa.13 Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany ? Albo w imię Pawła jesteście ochrzczeni ?14 Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem tylko Kryspa i Gajusa,15 żeby nikt nie mówił, że w imię moje jesteście ochrzczeni.16 Ochrzciłem też i dom Stefany; zresztą nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem, 17 Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale ewangelię głosić nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremnym krzyż Chrystusowy.ODRZUCA MĄDROŚĆ ŚWIATOWĄ.18 Albowiem nauka krzyża tym co giną, jest głupstwem; tym zaś, co zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą bożą.19 Albowiem napisano: “Zniszczę mądrość mądrych, i odrzucę roztropność roztropnych.”20 Gdzież mądry? Gdzież uczony? Gdzież badacz świata tego? Czyż Bóg nie ogłupił mądrości tego świata ?21 A ponieważ świat nie poznał Boga przez mądrość, w mądrości bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo nauczania zbawić wierzących.22 Gdyż i Żydzi domagają się cudów i Grecy szukają mądrości,23 my zaś opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego: dla żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,24 dla tych zaś, co są wezwani, dla Żydów i Greków, Chrystusa – moc bożą i mądrość bożą;25 ponieważ głupstwo boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość boża jest mocniejsza niż ludzie.BÓG WYBIERA WZGARDZONYCH.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych;27 ale Bóg wybrał głupstwa świata, aby zawstydził mądrych, i wybrał Bóg słabych świata, aby zawstydził mocnych;28 i nieznanych światu i wzgardzonych wybrał Bóg i tych, których nie ma, aby zniszczył tych, którzy są; 29 aby się nie chełpiło żadne ciało przed oczyma jego.30 Wy zaś z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano: “Kto się chlubi, chlubił się w Panu.
2GŁOSI MĄDROŚĆ BOŻĄ.1 I ja, gdy przyszedłem do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.2 Nie sądziłem bowiem, że cośkolwiek wiem wśród was, tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.3 I byłem wśród was ze słabością i z bojaźnią i ze drżeniem wielkim. 4 A mowa moja i nauka moja nie w przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, ale w okazaniu ducha i mocy,5 aby wiara wasza nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Boga.6 Opowiadamy zaś mądrość między doskonałymi; lecz mądrość nie tego świata, ani książąt tego świata, którzy giną. 7 Ale opowiadamy mądrość bożą w tajemnicy, która zakryta jest, którą Bóg przeznaczył przed wiekami ku chwale naszej, 8 której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali. 9 Ale jak napisano: Czego “oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy go miłują.”10 Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swojego; Duch bowiem przenika wszystko, nawet głębokości boże. 11 Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak i tego, co jest w Bogu, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.12 My zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował.13 I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do duchowych duchowe przystosowując.14 Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem jest dla niego i nie może zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem.15 Duchowny zaś rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony.16 “Któż bowiem poznał umysł Pański, który by go nauczył?” My zaś mamy umysł Chrystusowy.
3ODRZUCA SWARY STRONNICZE.1 I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do duchownych, ale jak do cielesnych, jak do malutkich w Chrystusie.2 Dałem wam mleko na napój, nie pokarm, bo jeszcze nie mogliście, ale ani teraz jeszcze nie możecie, bo jeszcze cieleśni jesteście. 3 Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie według człowieka ?4 Gdy bowiem kto mówi: Ja właśnie jestem Pawła, a drugi: Ja Apolla, – czy nie jesteście ludźmi ? Więc czym jest Apollo ? A czym Paweł ?5 Sługami tego, któremu uwierzyliście i każdy jak mu dał Pan. 6 Ja sadziłem, Apollo podlewał, ale Bóg dał wzrost.7 Tak więc ani ten co sadzi, jest czymś, ani ten co podlewa, ale Bóg, który wzrost daje.8 Ten zaś co sadzi i ten co podlewa, jedno są. Każdy zaś własną zapłatę otrzyma według pracy swojej.9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga; jesteście uprawną rolą Boga, jesteście budową Boga.SAM CHRYSTUS FUNDAMENTEM WIARY10 Według łaski bożej, która mi jest dana, jak mądry budowniczy założyłem fundament, inny zaś na nim buduje. Lecz niech każdy baczy, jak na nim buduje.11 Innego bowiem fundamentu nikt założyć nie może, oprócz tego, który jest założony, a jest nim Chrystus Jezus. 12 Jeśli zaś kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,13 robota każdego na jaw wyjdzie; bo dzień Pański ujawni, gdyż się w ogniu objawi i ogień doświadczy roboty każdego, jaka jest.14 Jeśli się ostoi czyje dzieło, które nadbudował, otrzyma zapłatę.15 Jeśli czyje dzieło zgorzeje, szkodę poniesie, lecz sam będzie zbawiony, tak jednak jakby przez ogień.16 Nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i Duch Boży mieszka w was ?17 Jeśli zaś kto świątynię bożą naruszy, zatraci go Bóg. Albowiem świątynia boża jest święta, którą wy jesteście.NIE CHLUBIĆ SIĘ Z LUDZI.18 Niech się nikt nie łudzi; jeśli kto między wami zda się być mądrym na tym świecie, niech się stanie głupim, aby był mądrym.19 Albowiem mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisano bowiem: “Pochwycę mędrców w ich chytrości.” 20 I znowu: “Pan zna myśli mędrców, że są próżne.”21 Tak więc niech się nikt nie chlubi w ludziach.22 Wszystko bowiem jest wasze: czy Paweł, czy Apollo, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejsze rzeczy, czy przyszłe: wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi, a Chrystus boży.
4PAWEŁ GARDZI SĄDAMI LUDZKIMI.1 Niech o nas człowiek tak myśli jak o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic bożych.2 Tu już wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wiernym.3 Dla mnie zaś najmniejsza to rzecz, żebym był sądzony przez was, albo przez jakiś sąd ludzki; lecz i sam siebie nie sądzę.4 Do niczego się bowiem nie poczuwam, ale przez to nie jestem usprawiedliwiony; ten zaś, co mnie sądzi, Pan jest.5 Zatem nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświeci rzeczy ukryte w ciemnościach i objawi zamysły serc i wtedy każdy otrzyma chwałę od Boga.PORÓWNYWA SIEBIE Z KORYNTIANAMI.6 To zaś, bracia, objaśniłem na sobie i na Apollu, dla was, abyście się nauczyli z nas, żeby się nad to, co jest napisane, jeden wobec drugiego nie nadymał przeciwko innemu.7 Któż bowiem cię wyróżnia ? A co masz, czegoś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? 8 Jużeście nasyceni, już staliście się bogatymi; bez nas królujecie i obyście królowali, żebyśmy i my z wami królowali. 9 Mniemam bowiem, że Bóg nas apostołów jako ostatnich okazał, jakby na śmierć przeznaczonych; gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom.10 Myśmy głupi dla Chrystusa, wy zaś roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, wy zaś mocni, wyście poważani, my zaś pogardzani.11 Aż do tej pory i łakniemy i pragniemy i jesteśmy nadzy i bywamy policzkowani i tułamy się12 i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Złorzeczą nam, a błogosławimy; prześladują nas, a znosimy;13 znieważają nas, a prosimy. Staliśmy się jakby plugastwem tego świata, śmieciem wszystkich, aż dotąd.PO OJCOWSKU UPOMINA. 14 Piszę to, nie żeby was zawstydzić, ale jak synów moich najmilszych upominam.15 Albowiem choćbyście mieli dziesięć tysięcy pedagogów w Chrystusie, ale nie wielu ojców. Gdyż w Chrystusie Jezusie przez ewangelię ja was zrodziłem16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.17 Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem najmilszym i wiernym w Panu; on wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie Jezusie, jak uczę wszędzie w każdym kościele.18 Niektórzy tak się nadęli, jakbym nie miał przyjść do was.19 Rychło zaś przybędę do was, jeśli Pan zechce i poznam nie mowę tych, którzy się nadęli, ale moc. 20 Albowiem nie w mowie jest królestwo boże, ale w mocy.21 Cóż chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności ?
5KARCI GRZECHY NIECZYSTE.1 W ogóle słychać między wami o rozpuście i to takiej rozpuście, o jakiej ani między poganami, tak że ktoś ma żonę ojca swego.2 A wyście się nadęli i nie okryliście się raczej żałobą, żeby usunąć pośród siebie tego, który ten uczynek popełnił. 3 Ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już jakby obecny osądziłem tego, który tak uczynił:4 w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie wraz z duchem moim, z mocą Pana naszego Jezusa,5 oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był ocalony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.6 Nie dobra jest chełpliwość wasza. Nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?7 Uprzątnijcież stary kwas, abyście byli nowym zaczynem, jak jesteście przaśni. Albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus. 8 A tak świętujmy nie na starym kwasie, ani na kwasie złości i przewrotności, ale na przaśnikach szczerości i prawdy.ZŁYCH CHRZEŚCIJAN UNIKAĆ.9 Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami.10 Nie w ogóle z rozpustnikami tego świata, albo z chciwcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.11 Lecz raczej napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ten, co się bratem nazywa, jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo złorzeczącym, albo pijanicą, albo drapieżcą, żebyście z takim nawet nie jedli.12 Czyż bowiem do mnie należy sądzić tych, co są zewnątrz ? Czyż tych, co są wewnątrz, nie wy sądzicie ?13 Tych bowiem, co są zewnątrz, będzie Bóg sądził. “Wyrzućcie złego spośród siebie.”
6NIE PROCESOWAĆ SIĘ PRZED POGANAMI.1 Śmie ktoś z was, mając sprawę przeciw drugiemu, prawować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?2 Czy nie wiecie, że święci będą sądzić ten świat? A jeśli przez was świat będzie sądzony, czy nie jesteście godni sądzić rzeczy najmniejszych?3 Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? O ileż więcej rzeczy świeckie ?4 Jeśli więc będziecie mieć spory świeckie, tych sobie jako sędziów ustanówcie, co są wzgardzeni w Kościele.5 Mówię dla waszego zawstydzenia. Czy już tak nie ma między wami mądrego, który by mógł sądzić między braćmi swymi?’6 Ale brat z bratem się prawuje i to przed niewiernymi ?7 Już nawet to w ogóle jest waszym występkiem, że się procesujecie między sobą. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie ?8 Ale wy krzywdę wyrządzacie i oszukujecie braci.9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiędą królestwa bożego? Nie mylcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,10 ani rozwiąźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani drapieżcy nie posiędą królestwa bożego.11 I niektórzy byliście takimi, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.UNIKAJCIE NIECZYSTOŚCI.12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja pod niczyją władzę się nie poddam.13 Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; lecz Bóg i ten i te zniweczy; ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją.15 Nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi ? Biorąc więc członki Chrystusowe, mam je uczynić członkami nierządnicy ? Nie daj Boże!16 Czy nie wiecie, że ten, co się łączy z nierządnicą, staje się jednym ciałem? Mówi bowiem: “będą dwoje w jednym ciele.”17 Kto zaś łączy się z Panem, jednym jest duchem.18 Unikajcie rozpusty. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem; lecz kto się oddaje rozpuście, grzeszy przeciwko ciału swemu.19 Czy nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga i nie jesteście swoi? 20 Jesteście bowiem kupieni za cenę wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym.
7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.

RU Brytjka King J. 7O POŻYCIU MAŁŻEŃSKIM.1 cf. Tłum. Толк. O tym zaś, coście pisali: Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty;А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Ґ њ ни1хже писaсте ми2, добро2 человёку женЁ не прикасaтисz. 7,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπερι peri
PREP
περίperiaboutconcerning the things
δε de
CONJ
δέdethenNow
ων ōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhereof
εγραψατε egrapsate
V-AAI-2P G5656
γράφωgrafōto writeye wrote
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgood: good
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanfor a man
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomana woman
μη
PRT-N
μήnotnot
απτεσθαι aptesthai
V-PMN G5733
ἅπτωhaptōto touchto touch
 
2 cf. Tłum. Толк. ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża.Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Но блудодэsніz рaди кjйждо свою2 женY да и4мать, и3 кazждо (женA) своего2 мyжа да и4мать. 7,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because of,
δε de
CONJ
δέdethenNevertheless
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
πορνειας porneias
N-APF
πορνείαporneiasexual sinfornication
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach, let every man
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis own
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
εχετω echetō
V-PAM-3S G5720
ἔχωechōto have/behave
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκαστη ekastē
A-NSF
ἕκαστοςhekastoseachlet every woman
τον ton
T-ASM
hothe/this/whofornication
ιδιον idion
A-ASM
ἴδιοςidiosone's own/privateher own
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanhusband
εχετω echetō
V-PAM-3S G5720
ἔχωechōto have/behave
 
3 cf. Tłum. Толк. Mąż żonie niech oddaje powinność, tak samo zaś i żona mężowi.Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. ЖенЁ мyжъ д0лжную люб0вь да воздаeтъ: тaкожде и3 женA мyжу. 7,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτη
T-DSF
hothe/this/who 
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanunto the wife
ο o
T-NSM
hothe/this/whoLet the husband
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanLet the husband
την tēn
T-ASF
hothe/this/whounto the wife
οφειλην ofeilēn
N-ASF
ὀφειλήofeilēdebtdue
αποδιδοτω apodidotō
V-PAM-3S G5720
ἀποδίδωμιapodidōmito payrender
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiselikewise
δε de
CONJ
δέdethen: and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe wife
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe wife
τω
T-DSM
hothe/this/whounto the husband
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmanunto the husband
 
4 cf. Tłum. Толк. Żona nie ma władzy nad swym ciałem, lecz mąż. Tak samo i mąż nie ma władzy nad swym ciałem, lecz żona.Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. ЖенA свои1мъ тёломъ не владёетъ, но мyжъ: тaкожде и3 мyжъ свои1мъ тёломъ не владёетъ, но женA. 7,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanThe wife
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
ιδιου idiou
A-GSN
ἴδιοςidiosone's own/privateof her own
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodybody
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξουσιαζει exousiazei
V-PAI-3S G5719
ἐξουσιάζωexousiazōto have authorityhath
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ο o
T-NSM
hothe/this/whoThe wife
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe husband
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiselikewise
δε de
CONJ
δέdethen: and
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe husband
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanthe husband
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe husband
ιδιου idiou
A-GSN
ἴδιοςidiosone's own/privateof his own
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodybody
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξουσιαζει exousiazei
V-PAI-3S G5719
ἐξουσιάζωexousiazōto have authoritypower
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe wife
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe wife
 
5 cf. Tłum. Толк. Nie odmawiajcie sobie wzajemnie, chyba tylko za wspólną zgodą do czasu, abyście się oddawali modlitwie, i znowu wracajcie do tego samego, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Не лишaйте себє2 дрyгъ дрyга, т0чію по соглaсію до врeмене, да пребывaете въ постЁ и3 моли1твэ, и3 пaки вкyпэ собирaйтесz, да не и3скушaетъ вaсъ сатанA невоздержaніемъ вaшимъ. 7,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
αποστερειτε apostereite
V-PAM-2P G5720
ἀποστερέωapostereōto defraudDefraud ye
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone the other
ει ei
COND
εἰeiif, except
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely not[surely not]
αν]     an
PRT
ἄνanif 
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromwith
συμφωνου sumfōnou
A-GSN
σύμφωνοςsumfōnosmutual consentconsent
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timea time
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
σχολασητε scholasēte
V-AAS-2P G5661
σχολάζωscholazōbe devoted/emptyye may give yourselves
τη
T-DSF
hothe/this/who 
προσευχη proseuchē
N-DSF
προσευχήproseuchēprayerprayer
και kai
CONJ
καίkaiandand
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
το to
T-ASN
hothe/this/whoto fasting
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self 
ητε ēte
V-PAS-2P G5725
εἰμίeimito be[to be]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
πειραζη peirazē
V-PAS-3S G5725
πειράζωpeirazōto test/tempttempt
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
ο o
T-NSM
hothe/this/whoprayer
σατανας satanas
N-NSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoSatan
ακρασιαν akrasian
N-ASF
ἀκρασίαakrasiaself-indulgenceincontinency
υμων]     umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
6 cf. Tłum. Толк. Mówię zaś to pobłażając, nie rozkazując.Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Сіe же глаг0лю по совёту, (ґ) не по повелёнію. 7,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenBut
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toby
συγγνωμην sungnōmēn
N-ASF
συγγνώμηsungnōmēconcessionpermission
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
κατ kat
PREP
κατάkataaccording toof
επιταγην epitagēn
N-ASF
ἐπιταγήepitagēcommandcommandment
 
7 cf. Tłum. Толк. Chcę bowiem, żebyście wy wszyscy byli jak ja sam; ale każdy ma od Boga dar własny: jeden wprawdzie taki, drugi zaś inny.Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Хощy бо, да вси2 человёцы бyдутъ, ћкоже и3 ѓзъ: но кjйждо своE даровaніе и4мать t бGа, џвъ ќбw си1це, џвъ же си1це. 7,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
δε de
CONJ
δέdethen, and
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallthat all
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bewere
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
και kai
CONJ
καίkaiandeven
εμαυτον emauton
F-1ASM
ἐμαυτοῦemautoumyselfI myself
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut. But
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
ιδιον idion
A-ASN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
χαρισμα charisma
N-ASN
χάρισμαcharismagiftproper gift
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)after this manner
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
δε de
CONJ
δέdethen[then]
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)after that
 
8 cf. Tłum. Толк. Mówię zaś nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeśli tak pozostaną jak i ja.Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Глаг0лю же безбр†чнымъ и3 вдови1цамъ: добро2 и5мъ є4сть, ѓще пребyдутъ ћкоже и3 ѓзъ: 7,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
δε de
CONJ
δέdethentherefore
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto the unmarried
αγαμοις agamois
N-DPM
ἄγαμοςagamosunmarriedto the unmarried
και kai
CONJ
καίkaiandand
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whowidows
χηραις chērais
N-DPF
χήραchērawidowwidows
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selffor them
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
μεινωσιν meinōsin
V-AAS-3P G5661
μένωmenōto staythey abide
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howeven
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand Ias I
 
9 cf. Tłum. Толк. Ale jeśli nie mogą się powstrzymać, niech zawrą małżeństwo. Lepiej jest bowiem zawrzeć małżeństwo, niż być, palonym.Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. ѓще ли не ўдержaтсz, да посzгaютъ: лyчше бо є4сть жени1тисz, нeжели разжизaтисz. 7,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
εγκρατευονται enkrateuontai
V-PNI-3P G5736
ἐγκρατεύομαιenkrateuomaito self-controlthey
γαμησατωσαν gamēsatōsan
V-AAM-3P G5657
γαμέωgameōto marry, let them marry
κρειττον kreitton
A-NSN-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
γαμειν gamein
V-PAN G5721
γαμέωgameōto marryto marry
η ē
PRT
ēorthan
πυρουσθαι purousthai
V-PPN G5745
πυρόωpuroōto burnto burn
 
O NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA10 cf. Tłum. Толк. Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie odchodziła od męża.А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем,- Ґ њжени1вшымсz завэщавaю не ѓзъ, но гDь: женЁ t мyжа не разлучaтисz: 7,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe Lord
δε de
CONJ
δέdethenAnd
γεγαμηκοσιν gegamēkosin
V-RAP-DPM G5761
γαμέωgameōto marryunto the married
παραγγελλω parangellō
V-PAI-1S G5719
παραγγέλλωparangellōto orderI command
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno, not
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
ο o
T-NSM
hothe/this/who:
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanthe wife
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ανδρος andros
N-GSM
ἀνήρanērmanhusband
μη
PRT-N
μήnot, Let not
χωρισθηναι chōristhēnai
V-APN G5683
χωρίζωchōrizōto separate/leavedepart
 
11 cf. Tłum. Толк. A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech się pojedna z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza.если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим,- и мужу не оставлять жены своей. ѓще ли же и3 разлучи1тсz, да пребывaетъ безбрaчна, и3ли2 да смири1тсz съ мyжемъ (свои1мъ): и3 мyжу жены2 не tпущaти. 7,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
και kai
CONJ
καίkaiandand
χωρισθη chōristhē
V-APS-3S G5686
χωρίζωchōrizōto separate/leaveshe depart
μενετω menetō
V-PAM-3S G5720
μένωmenōto stay, let her remain
αγαμος agamos
N-NSF
ἄγαμοςagamosunmarriedunmarried
η ē
PRT
ēor, or
τω
T-DSM
hothe/this/whoto
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmanto
καταλλαγητω katallagētō
V-2APM-3S G5649
καταλλάσσωkatallassōto reconcilebe reconciled
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanhusband
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
μη
PRT-N
μήnotnot
αφιεναι afienai
V-PAN G5721
ἀφίημιafiēmito releaseput away
 
12 cf. Tłum. Толк. Gdyż innym mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie opuszcza.Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; Пр0чымъ же ѓзъ глаг0лю, (ґ) не гDь: (За? рл7з.) ѓще кот0рый брaтъ женY и4мать невёрну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да не њставлsетъ є3S: 7,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
λοιποις loipois
A-DPM
λοιπόςloiposremainingto the rest
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakspeak
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno, not
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ει ei
COND
εἰeiif: If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
αδελφος adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana wife
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
απιστον apiston
A-ASF
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believeth not
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it.
συνευδοκει suneudokei
V-PAI-3S G5719
συνευδοκέωsuneudokeōto agree tobe pleased
οικειν oikein
V-PAN G5721
οἰκέωoikeōto dwellto dwell
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfshe
μη
PRT-N
μήnotnot
αφιετω afietō
V-PAM-3S G5720
ἀφίημιafiēmito release, let him
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
13 cf. Tłum. Толк. I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią mieszkać, niech męża nie opuszcza.и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. и3 женA ѓще и4мать мyжа невёрна, и3 т0й благоволи1тъ жи1ти съ нeю, да не њставлsетъ є3гw2: 7,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanthe woman
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/whichwhich
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanan husband
απιστον apiston
A-ASM
ἄπιστοςapistosunbelievingthat believeth not
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
συνευδοκει suneudokei
V-PAI-3S G5719
συνευδοκέωsuneudokeōto agree tobe pleased
οικειν oikein
V-PAN G5721
οἰκέωoikeōto dwellto dwell
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfif he
μη
PRT-N
μήnotnot
αφιετω afietō
V-PAM-3S G5720
ἀφίημιafiēmito release, let her
τον ton
T-ASM
hothe/this/who[the/this/who]
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērman[man]
 
14 cf. Tłum. Толк. Albowiem uświęcony jest. mąż niewierzący przez żonę wierzącą i żona niewierząca uświęcona jest przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. свzти1тсz бо мyжъ невёренъ њ женЁ вёрнэ, и3 свzти1тсz женA невёрна њ мyжи вёрнэ: и3нaче бо ч†да в†ша нечи6ста бhли бы, нн7э же с™а сyть. 7,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηγιασται ēgiastai
V-RPI-3S G5769
ἁγιάζωhagiazōto sanctifyis sanctified
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanhusband
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
απιστος apistos
A-NSM
ἄπιστοςapistosunbelievingthe unbelieving
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τη
T-DSF
hothe/this/whohusband
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanthe wife
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηγιασται ēgiastai
V-RPI-3S G5769
ἁγιάζωhagiazōto sanctifyis sanctified
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe wife
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanwife
η ē
T-NSF
hothe/this/whowife
απιστος apistos
A-NSF
ἄπιστοςapistosunbelievingthe unbelieving
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τω
T-DSM
hothe/this/whothe husband
αδελφω adelfō
N-DSM
ἀδελφόςadelfosbrother[brother]
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince: else
αρα ara
PRT
ἄραaratherefore 
τα ta
T-NPN
hothe/this/whochildren
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ακαθαρτα akatharta
A-NPN
ἀκάθαρτοςakathartosuncleanunclean
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bewere
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethen; but
αγια agia
A-NPN
ἅγιοςhagiosholyholy
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare they
 
15 cf. Tłum. Толк. Ale jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie; albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do pokoju wezwał nas Bóg.Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас Господь. Ѓще ли невёрный tлучaетсz, да разлучи1тсz: не пораб0тисz (бо) брaтъ и3ли2 сестрA въ таковhхъ: въ ми1ръ бо призвA нaсъ (гDь) бGъ. 7,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
απιστος apistos
A-NSM
ἄπιστοςapistosunbelievingthe unbelieving
χωριζεται chōrizetai
V-PMI-3S G5731
χωρίζωchōrizōto separate/leavedepart
χωριζεσθω chōrizesthō
V-PPM-3S G5744
χωρίζωchōrizōto separate/leave, let him depart
ου ou
PRT-N
οὐounois
δεδουλωται dedoulōtai
V-RPI-3S G5769
δουλόωdouloōto enslaveunder bondage
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αδελφος adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrother. A brother
η ē
PRT
ēoror
η ē
T-NSF
hothe/this/who. A brother
αδελφη adelfē
N-NSF
ἀδελφήadelfēsistera sister
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoa sister
τοιουτοις toioutois
D-DPN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongto
δε de
CONJ
δέdethen: but
ειρηνη eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
κεκληκεν keklēken
V-RAI-3S G5758
καλέωkaleōto callhath called
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
16 cf. Tłum. Толк. Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz ? Albo skąd wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Чт0 бо вёси, жeно, ѓще мyжа спасeши; И#ли2 что2 вёси, мyжу, ѓще женY спасeши; 7,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οιδας oidas
V-RAI-2S G5758
εἴδωeidōto knowknowest thou
γυναι gunai
N-VSF
γυνήgunēwoman, O wife
ει ei
COND
εἰeiif, whether
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohusband
ανδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērmanhusband
σωσεις sōseis
V-FAI-2S G5692
σῴζωsōzōto savethou shalt save
η ē
PRT
ēor? or
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?how
οιδας oidas
V-RAI-2S G5758
εἴδωeidōto knowknowest thou
ανερ aner
N-VSM
ἀνήρanērman, O man
ει ei
COND
εἰeiif, whether
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowife
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
σωσεις sōseis
V-FAI-2S G5692
σῴζωsōzōto savethou shalt save
 
O WYTRWANIU W SWOIM STANIE.17 cf. Tłum. Толк. Niech tylko każdy tak postępuje, jak mu Pan udzielił, każdy jak go Bóg powołał i jak we wszystkich kościołach nauczam.Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Т0чію коемyждо ћкоже раздэли1лъ є4сть бGъ, кjйждо ћкоже при1званъ бhсть гDемъ, тaкw да х0дитъ: и3 тaкw во всёхъ цRквахъ повелэвaю. 7,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifBut
μη
PRT-N
μήnot 
εκαστω ekastō
A-DSM
ἕκαστοςhekastoseachto every man
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
μεμερικεν memeriken
V-RAI-3S G5758
μερίζωmerizōto dividehath distributed
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachevery one
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
κεκληκεν keklēken
V-RAI-3S G5758
καλέωkaleōto callhath called
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), so
περιπατειτω peripateitō
V-PAM-3S G5720
περιπατέωperipateōto walklet him walk
και kai
CONJ
καίkaiand. And
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whochurches
εκκλησιαις ekklēsiais
N-DPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurches
πασαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
διατασσομαι diatassomai
V-PMI-1S G5731
διατάσσωdiatassōto directordain I
 
18 cf. Tłum. Толк. Jest kto wezwany jako obrzezany? Niechaj nie zaciąga odrzezka. Jest kto wezwany z odrzezkiem ? Niechaj się nie obrzezuje.Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Во њбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не tт0ргнетсz: въ неwбрёзаніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не њбрёзуетсz. 7,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεριτετμημενος peritetmēmenos
V-RPP-NSM G5772
περιτέμνωperitemnōto circumcisebeing circumcised
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
εκληθη eklēthē
V-API-3S G5681
καλέωkaleōto callIs
μη
PRT-N
μήnotnot
επισπασθω epispasthō
V-PNM-3S G5737
ἐπισπάωepispaōto uncircumcise? let him
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ακροβυστια akrobustia
N-DSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
κεκληται keklētai
V-RPI-3S G5769
καλέωkaleōto callcalled
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
μη
PRT-N
μήnotnot
περιτεμνεσθω peritemnesthō
V-PPM-3S G5744
περιτέμνωperitemnōto circumcise? let him
 
19 cf. Tłum. Толк. Obrzezanie jest niczym i odrzezek jest niczym, ale zachowanie przykazań bożych.Обрезание ничто и необрезание ничто, но всё в соблюдении заповедей Божиих. Њбрёзаніе ничт0же є4сть, и3 неwбрёзаніе ничт0же є4сть, но соблюдeніе зaповэдій б9іихъ. 7,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/whoCircumcision
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcisionCircumcision
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whouncircumcision
ακροβυστια akrobustia
N-NSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionuncircumcision
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τηρησις tērēsis
N-NSF
τήρησιςtērēsisjail/keepingthe keeping
εντολων entolōn
N-GPF
ἐντολήentolēcommandmentof the commandments
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
20 cf. Tłum. Толк. W jakim stanie jest kto wezwany, niech każdy w nim trwa.Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Кjйждо въ звaніи, въ нeмже при1званъ бhсть, въ т0мъ да пребывaетъ. 7,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachLet every man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whocalling
κλησει klēsei
N-DSF
κλῆσιςklēsiscallingcalling
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εκληθη eklēthē
V-API-3S G5681
καλέωkaleōto callhe was called
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwherein
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthe same
μενετω menetō
V-PAM-3S G5720
μένωmenōto stayabide
 
21 cf. Tłum. Толк. Jesteś wezwany jako niewolnik? Nie trap się; ale i jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj.Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Рaбъ ли при1званъ бhлъ є3си2; да не неради1ши: но ѓще и3 м0жеши своб0денъ бhти, б0льше пораб0ти себE. 7,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslavea servant
εκληθης eklēthēs
V-API-2S G5681
καλέωkaleōto callArt thou called
μη
PRT-N
μήnotnot
σοι soi
P-2DS
σύsuyoufor it
μελετω meletō
V-PAM-3S G5720
μέλωmelōto care? care
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ει ei
COND
εἰeiifif
και kai
CONJ
καίkaiand 
δυνασαι dunasai
V-PNI-2S G5736
δύναμαιdunamaibe ablethou mayest
ελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
γενεσθαι genesthai
V-2ADN G5635
γίνομαιginomaito bebe made
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
χρησαι chrēsai
V-ADM-2S G5663
χράωchraōto use, use
 
22 cf. Tłum. Толк. Kto bowiem w Panu jest wezwany jak niewolnik, jest wyzwoleńcem Pańskim; podobnie, kto jak wolny jest wezwany, jest niewolnikiem Chrystusowym.Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. При1званный бо њ гDэ рaбъ, своб0дникъ гDень є4сть: тaкожде и3 при1званный своб0дникъ, рaбъ є4сть хrт0въ. 7,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
κληθεις klētheis
V-APP-NSM G5685
καλέωkaleōto callis called
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslave, a servant
απελευθερος apeleutheros
N-NSM
ἀπελεύθεροςapeleutherosfreedmanfreeman
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord's
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewise: likewise
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe that
ελευθερος eleutheros
A-NSM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedom, free
κληθεις klētheis
V-APP-NSM G5685
καλέωkaleōto callis called
δουλος doulos
N-NSM
δοῦλοςdoulosslaveservant
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
 
23 cf. Tłum. Толк. Za cenę kupieni jesteście, nie czyńcie się niewolnikami ludzi. Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков. Цэн0ю кyплени є3стE: не бyдите раби2 человёкwмъ. 7,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτιμης timēs
N-GSF
τιμήtimēhonorwith a price
ηγορασθητε ēgorasthēte
V-API-2P G5681
ἀγοράζωagorazōto buyYe are bought
μη
PRT-N
μήnotnot
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito be; be
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavethe servants
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
 
24 cf. Tłum. Толк. Każdy, w czym jest wezwany, bracia, w tym niech trwa przed Bogiem.В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом. (За?_рл7и.) Кjйждо, въ нeмже при1званъ бhсть, брaтіе, въ т0мъ да пребывaетъ пред8 бGомъ. 7,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseach, let every man
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, wherein
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εκληθη eklēthē
V-API-3S G5681
καλέωkaleōto callhe is called
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherBrethren
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, therein
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μενετω menetō
V-PAM-3S G5720
μένωmenōto stayabide
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
O DZIEWICACH.25 cf. Tłum. Толк. A co do panien, nie mam rozkazania Pańskiego, daję zaś radę jak ten, co od Pana miłosierdzia dostąpił, abym był wierny.Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Њ дёвахъ же повелёніz гDнz не и4мамъ, совётъ же даю2, ћкw поми1лованъ t гDа вёренъ бhти. 7,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπερι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
δε de
CONJ
δέdethenNow
των tōn
T-GPF
hothe/this/whovirgins
παρθενων parthenōn
N-GPF
παρθένοςparthenosvirginvirgins
επιταγην epitagēn
N-ASF
ἐπιταγήepitagēcommandcommandment
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutionmy judgment
δε de
CONJ
δέdethen: yet
διδωμι didōmi
V-PAI-1S G5719
δίδωμιdidōmito giveI give
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ηλεημενος ēleēmenos
V-RPP-NSM G5772
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyone that hath obtained mercy
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthe Lord
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
 
26 cf. Tłum. Толк. Sądzę więc, że dobra to rzecz, z powodu dojmującej potrzeby, bo dobrze jest człowiekowi tak być. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Мню2 u5бо сіE добро2 бhти за настоsщую нyжду, ћкw добро2 человёку тaкw бhти. 7,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνομιζω nomizō
V-PAI-1S G5719
νομίζωnomizōto thinkI suppose
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
καλον kalon
A-ASN
καλόςkalosgoodgood
υπαρχειν uparchein
V-PAN G5721
ὑπάρχωhuparchōto beis
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ενεστωσαν enestōsan
V-RAP-ASF G5761
ἐνίστημιenistēmibe presentthe present
αναγκην anankēn
N-ASF
ἀνάγκηanankēnecessitydistress
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, , that
καλον kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanfor a man
το to
T-NSN
hothe/this/who 
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
 
27 cf. Tłum. Толк. Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony ? Nie szukajże żony.Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Привzзaлсz ли є3си2 женЁ; не и3щи2 разрэшeніz. Tрэши1лсz ли є3си2 жены2; не и3щи2 жены2. 7,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδεδεσαι dedesai
V-RPI-2S G5769
δέωdeōto bindArt thou bound
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanunto a wife
μη
PRT-N
μήnotnot
ζητει zētei
V-PAM-2S G5720
ζητέωzēteōto seek? seek
λυσιν lusin
N-ASF
λύσιςlusisdivorceto be loosed
λελυσαι lelusai
V-RPI-2S G5769
λύωluōto loose. Art thou loosed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
γυναικος gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomana wife
μη
PRT-N
μήnotnot
ζητει zētei
V-PAM-2S G5720
ζητέωzēteōto seek? seek
γυναικα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomana wife
 
28 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. I jeśliby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Jednakże utrapienie ciała będą mieć tacy. Ja zaś was oszczędzam.Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Ѓще ли же и3 њжeнишисz, не согрэши1лъ є3си2: и3 ѓще посsгнетъ дёва, не согрэши1ла є4сть. Ск0рбь же пл0ти и3мёти бyдутъ таковjи: ѓзъ же вы2 щаждY. 7,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
και kai
CONJ
καίkaiandand
γαμησης gamēsēs
V-AAS-2S G5661
γαμέωgameōto marrythou marry
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ημαρτες ēmartes
V-2AAI-2S G5627
ἁμαρτάνωhamartanōto sin, thou hast
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
γημη gēmē
V-AAS-3S G5661
γαμέωgameōto marrymarry
η]     ē
T-NSF
hothe/this/who 
παρθενος parthenos
N-NSF
παρθένοςparthenosvirgina virgin
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ημαρτεν ēmarten
V-2AAI-3S G5627
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinned
θλιψιν thlipsin
N-ASF
θλῖψιςthlipsispressuretrouble
δε de
CONJ
δέdethen. Nevertheless
τη
T-DSF
hothe/this/whoa virgin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
εξουσιν exousin
V-FAI-3P G5692
ἔχωechōto have/beshall have
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoin the flesh
τοιουτοι toioutoi
D-NPM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethen: but
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
φειδομαι feidomai
V-PNI-1S G5736
φείδομαιfeidomaito sparespare
 
29 cf. Tłum. Толк. To więc powiadam, bracia: Czas jest krótki; to nam pozostaje; aby i ci co mają żony, byli jakby nie mieli;Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; Сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw врeмz прекращeно є4сть пр0чее, да и3 и3мyщіи жєны2, ћкоже не и3мyщіи бyдутъ: 7,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenBut
φημι fēmi
V-PAI-1S G5719
φημίfēmito sayI say
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right time 
συνεσταλμενος sunestalmenos
V-RPP-NSM G5772
συστέλλωsustellōto wrap up, the time
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethough
το to
T-ASN
hothe/this/whoshort
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforth 
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to;
και kai
CONJ
καίkaiand, that
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoboth
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/be 
γυναικας gunaikas
N-APF
γυνήgunēwomanhave
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howwives
μη
PRT-N
μήnotbe as
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/bethey that
ωσιν ōsin
V-PAS-3P G5725
εἰμίeimito bethey had
 
30 cf. Tłum. Толк. i ci co płaczą, jakby nie płakali; i ci co się weselą, jakby się nie weselili; i ci co kupują, jakby nie posiadali;и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и3 плaчущіисz, ћкоже не плaчущіи: и3 рaдующіисz, ћкоже не рaдующесz: и3 купyющіи, ћкw не содержaще: 7,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
κλαιοντες klaiontes
V-PAP-NPM G5723
κλαίωklaiōto weepthat weep
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
μη
PRT-N
μήnotnot
κλαιοντες klaiontes
V-PAP-NPM G5723
κλαίωklaiōto weepthey wept
και kai
CONJ
καίkaiand; and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
χαιροντες chairontes
V-PAP-NPM G5723
χαίρωchairōto rejoicethat rejoice
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
μη
PRT-N
μήnotnot
χαιροντες chairontes
V-PAP-NPM G5723
χαίρωchairōto rejoicethey rejoiced
και kai
CONJ
καίkaiand; and
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
αγοραζοντες agorazontes
V-PAP-NPM G5723
ἀγοράζωagorazōto buythat buy
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
μη
PRT-N
μήnotnot
κατεχοντες katechontes
V-PAP-NPM G5723
κατέχωkatechōto hold back/fastthey possessed
 
31 cf. Tłum. Толк. I ci co używają tego świata, jakby nie używali; bo przemija postać tego świata.и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. и3 трeбующіи мjра сегw2, ћкw не трeбующе: прех0дитъ бо w4бразъ мjра сегw2. 7,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey
χρωμενοι chrōmenoi
V-PNP-NPM G5740
χράωchraōto usethat use
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoworld
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldworld
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
μη
PRT-N
μήnotnot
καταχρωμενοι katachrōmenoi
V-PNP-NPM G5740
καταχράομαιkatachraomaito use upabusing
παραγει paragei
V-PAI-3S G5719
παράγωparagōto passpasseth away
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
το to
T-NSN
hothe/this/whothe fashion
σχημα schēma
N-NSN
σχῆμαschēmaformthe fashion
του tou
T-GSM
hothe/this/whoworld
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldworld
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
WYŻSZOŚĆ DZIEWICTWA.32 cf. Tłum. Толк. Chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest Pańskie, jakby się podobał Bogu.А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; Хощy же вaсъ безпечaльныхъ бhти. Не њжени1выйсz печeтсz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDеви: 7,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would have
δε de
CONJ
δέdethenBut
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αμεριμνους amerimnous
A-APM
ἀμέριμνοςamerimnosuntroubledwithout carefulness
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bethat is
ο o
T-NSM
hothe/this/who. He
αγαμος agamos
N-NSM
ἄγαμοςagamosunmarriedunmarried
μεριμνα merimna
V-PAI-3S G5719
μεριμνάωmerimnaōto worrycareth for
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
του tou
T-GSM
hothe/this/whothat belong to the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordthat belong to the Lord
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
αρεση aresē
V-AAS-3S G5661
ἀρέσκωareskōto pleasehe may please
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
33 cf. Tłum. Толк. Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać i rozdzielony jest.а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: ґ њжени1выйсz печeтсz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти женЁ. Раздэли1сz женA и3 дёва: 7,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whohe
δε de
CONJ
δέdethenBut
γαμησας gamēsas
V-AAP-NSM G5660
γαμέωgameōto marrythat is married
μεριμνα merimna
V-PAI-3S G5719
μεριμνάωmerimnaōto worrycareth for
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
του tou
T-GSM
hothe/this/whothat are of the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthat are of the world
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
αρεση aresē
V-AAS-3S G5661
ἀρέσκωareskōto pleasehe may please
τη
T-DSF
hothe/this/whowife
γυναικι gunaiki
N-DSF
γυνήgunēwomanwife
 
34 cf. Tłum. Толк. I niewiasta niezamężna i panna myśli o tym, co jest Pańskie, aby być świętą ciałem i duchem. Ta zaś, co wyszła za mąż, myśli o rzeczach świata, jakby się podobała mężowi.незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. непосsгшаz печeтсz њ гDнихъ, кaкw ўгоди1ти гDеви, да бyдетъ с™A и3 тёломъ и3 дyхомъ: ґ посsгшаz печeтсz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти мyжу. 7,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandand
μεμερισται memeristai
V-RPI-3S G5769
μερίζωmerizōto divideThere is difference
και kai
CONJ
καίkaiandboth
η ē
T-NSF
hothe/this/whoa wife
γυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomana wife
η ē
T-NSF
hothe/this/whoa virgin
αγαμος agamos
N-NSF
ἄγαμοςagamosunmarried. The unmarried
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/who. The unmarried
παρθενος parthenos
N-NSF
παρθένοςparthenosvirgina virgin
μεριμνα merimna
V-PAI-3S G5719
μεριμνάωmerimnaōto worrywoman careth for
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe things
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito beshe may be
αγια agia
A-NSF
ἅγιοςhagiosholyholy
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
τω
T-DSN
hothe/this/whoshe
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodyin body
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
τω
T-DSN
hothe/this/whothe things
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin spirit
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof the world
δε de
CONJ
δέdethen: but
γαμησασα gamēsasa
V-AAP-NSF G5660
γαμέωgameōto marrythat is married
μεριμνα merimna
V-PAI-3S G5719
μεριμνάωmerimnaōto worrycareth for
τα ta
T-APN
hothe/this/whohusband
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
αρεση aresē
V-AAS-3S G5661
ἀρέσκωareskōto pleaseshe may please
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
ανδρι andri
N-DSM
ἀνήρanērmanhusband
 
35 cf. Tłum. Толк. Lecz znowu to mówię ku pożytkowi waszemu, nie żebym na was zastawiał sidło, ale pobudzając ku temu, co jest szlachetne i co by dawało możność do modlenia się Panu bez przeszkody.Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. (За?_рл7f.) Сіe же на п0льзу вaмъ самBмъ глаг0лю: не да сило2 вaмъ наложY, но къ благоwбрaзію и3 благоприступaнію гDеви безм0лвну. 7,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouupon you
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfown
συμφορον sumforon
A-ASN
συμφέρωsumferōbe profitableprofit
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI speak
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno; not
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
βροχον brochon
N-ASM
βρόχοςbrochosrestrainta snare
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
επιβαλω epibalō
V-2AAS-1S G5632
ἐπιβάλλωepiballōto put on/seizeI may cast
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ευσχημον euschēmon
A-ASN
εὐσχήμωνeuschēmōnproperthat which is comely
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευπαρεδρον euparedron
A-ASN
εὐπρόσεδρος, εὐπάρεδροςeuprosedros euparedrosdevotedthat ye may attend upon
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Lord
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
απερισπαστως aperispastōs
ADV
ἀπερισπάστωςaperispastōsundistractedwithout distraction
 
DOBROĆ I GODZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA36 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś kto uważa, że spadłby nań wstyd dla jego panny, że lata jej przeszły, a tak być musi: niech czyni co chce; nie grzeszy, jeśli pójdzie za mąż.Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые выходят замуж. Ѓще ли же кто2 без8wбрази1ти њ дёвэ своeй непщyетъ, ѓще є4сть превозрaстна, и3 тaкw должнA є4сть бhти: є4же х0щетъ, да твори1тъ: не согрэшaетъ, ѓще посsгнетъ. 7,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
ασχημονειν aschēmonein
V-PAN G5721
ἀσχημονέωaschēmoneōto act improperlyhe behaveth
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againsttoward
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohis virgin
παρθενον parthenon
N-ASF
παρθένοςparthenosvirginhis virgin
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhimself
νομιζει nomizei
V-PAI-3S G5719
νομίζωnomizōto thinkthink
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
η ē
V-PAS-3S G5725
εἰμίeimito beshe pass
υπερακμος uperakmos
A-NSM
ὑπέρακμοςhuperakmospast one’s primethe flower of
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweneed
γινεσθαι ginesthai
V-PNN G5738
γίνομαιginomaito berequire
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desirewhat he will
ποιειτω poieitō
V-PAM-3S G5720
ποιέωpoieōto do/make, let him do
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
αμαρτανει amartanei
V-PAI-3S G5719
ἁμαρτάνωhamartanōto sin, he sinneth
γαμειτωσαν gameitōsan
V-PAM-3P G5720
γαμέωgameōto marry: let them marry
 
37 cf. Tłum. Толк. Kto zaś postanowił mocno w sercu swym, nie z konieczności, lecz będąc panem swojej woli i to uznał w sercu swym, żeby zachować pannę swą, dobrze czyni.Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Ґ и4же стои1тъ твeрдw сeрдцемъ, не и3мhй нyжды, влaсть же и4мать њ своeй в0ли, и3 сE разсуди1лъ є4сть въ сeрдцы своeмъ блюсти2 дёву свою2, д0брэ твори1тъ. 7,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichhe that
δε de
CONJ
δέdethenNevertheless
εστηκεν estēken
V-RAI-3S G5758
ἵστημιhistēmito standstandeth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthis heart
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εδραιος edraios
A-NSM
ἑδραῖοςhedraiossteadfaststedfast
μη
PRT-N
μήnotno
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
αναγκην anankēn
N-ASF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessity
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
δε de
CONJ
δέdethen, but
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
περι peri
PREP
περίperiaboutover
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
ιδιου idiou
A-GSN
ἴδιοςidiosone's own/privatehis own
θεληματος thelēmatos
N-GSN
θέλημαthelēmawill/desirewill
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
κεκρικεν kekriken
V-RAI-3S G5758
κρίνωkrinōto judgehath
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/who 
ιδια idia
A-DSF
ἴδιοςidiosone's own/private[one's own/private]
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartheart
τηρειν tērein
V-PAN G5721
τηρέωtēreōto keepthat he will keep
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohis heart
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
παρθενον parthenon
N-ASF
παρθένοςparthenosvirginvirgin
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/make, doeth
 
38 cf. Tłum. Толк. Tak więc i ten, co wydaje za mąż pannę swoją, dobrze czyni, i ten, co nie wydaje, lepiej czyni.Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. Тёмже и3 вдаsй брaку свою2 дёву д0брэ твори1тъ: и3 не вдаsй лyчше твори1тъ. 7,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoSo
και kai
CONJ
καίkaiandthen
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
γαμιζων gamizōn
V-PAP-NSM G5723
γαμίσκω, γαμίζωgamiskō gamizōto give in marriage[to give in marriage]
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohe
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[my/your/him-self]
παρθενον parthenon
N-ASF
παρθένοςparthenosvirgin[virgin]
καλως kalōs
ADV
καλῶςkalōswellwell
ποιει poiei
V-PAI-3S G5719
ποιέωpoieōto do/makedoeth
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ο o
T-NSM
hothe/this/who[the/this/who]
μη
PRT-N
μήnotnot
γαμιζων gamizōn
V-PAP-NSM G5723
γαμίσκω, γαμίζωgamiskō gamizōto give in marriage[to give in marriage]
κρεισσον kreisson
A-ASN-C
κρείσσωνkreissōngreaterbetter
ποιησει poiēsei
V-FAI-3S G5692
ποιέωpoieōto do/makedoeth
 
39 cf. Tłum. Толк. Żona związana jest prawem, dopóki żyje jej mąż; ale jeśliby umarł mąż jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byle w Panu.Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. ЖенA привsзана є4сть зак0номъ, въ є3ли1ко врeмz живeтъ мyжъ є3S: ѓще же ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть, за нег0же х0щетъ, посsгнути, т0чію њ гDэ. 7,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγυνη gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanThe wife
δεδεται dedetai
V-RPI-3S G5769
δέωdeōto bindis bound
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstas
οσον oson
K-ASM
ὅσοςhososjust as/how muchas
χρονον chronon
N-ASM
χρόνοςchronostimelong
ζη
V-PAI-3S G5719
ζάωzaōto liveliveth
ο o
T-NSM
hothe/this/whohusband
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanhusband
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
δε de
CONJ
δέdethen; but
κοιμηθη koimēthē
V-APS-3S G5686
κοιμάωkoimaōto sleepbe dead
ο o
T-NSM
hothe/this/whohusband
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanhusband
ελευθερα eleuthera
A-NSF
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomat liberty
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, she is
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
θελει thelei
V-PAI-3S G5719
θέλωthelōto will/desireshe will
γαμηθηναι gamēthēnai
V-APN G5683
γαμέωgameōto marryto be married to
μονον monon
ADV
μόνονmonononly; only
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
40 cf. Tłum. Толк. Szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия.Бlжeннэйша же є4сть, ѓще тaкw пребyдетъ, по моемY совёту: мню1сz бо и3 ѓзъ д¦а б9іz и3мёти.7,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμακαριωτερα makariōtera
A-NSF-C
μακάριοςmakariosblessedhappier
δε de
CONJ
δέdethenBut
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beshe is
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
μεινη meinē
V-AAS-3S G5661
μένωmenōto stayshe
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, after
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εμην emēn
S-1SASF
ἐμόςemosmymy
γνωμην gnōmēn
N-ASF
γνώμηgnōmēresolutionjudgment
δοκω dokō
V-PAI-1S G5719
δοκέωdokeōto thinkthink
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II
πνευμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/bethat I have

8WOLNO POŻYWAĆ Z OFIAR. 1 Co do rzeczy zaś ofiarowanych bałwanom wiemy, że wszyscy wiedzę mamy. Wiedza nadyma, lecz miłość buduje.2 Jeśli zaś kto mniema, że coś wie, jeszcze nie poznał, jak mu wiedzieć należy.3 Jeśli zaś kto miłuje Boga, ten poznany jest przez niego. 4 Co do pokarmów zaś, które składają bałwanom w ofierze, wiemy, że bałwan niczym jest na świecie, i że nie ma innego Boga, tylko jeden.5 Albowiem choć są tak zwani bogowie czy to na niebie, czy na ziemi (bo rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów),6 dla nas jednak jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my dla niego i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.POSTĘPOWAĆ WEDŁUG SUMIENIA.7 Ale nie wszyscy mają wiedzę. Niektórzy bowiem dotychczas, z przekonaniem o bałwanie, jedzą jak rzecz bałwanom ofiarowaną, i sumienie ich słabe bywa skalane.8 Pokarm zaś nie zaleca nas Bogu. Ani bowiem, jeślibyśmy jedli, nie będziemy obfitować; ani jeślibyśmy nie jedli, nie doznamy braku. 9 Uważajcie zaś, żeby przypadkiem ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.10 Albowiem jeśliby kto ujrzał tego, co ma wiedzę, siedzącego u stołu w świątyni pogańskiej, czyż sumienie jego, ponieważ jest słabe, nie skłoni się do jedzenia rzeczy bałwanom ofiarowanych ?11 I zginie przez twoją wiedzę, słaby brat, za którego Chrystus umarł ?12 Tak zaś grzesząc przeciw braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi.13 A przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.
9PAWEŁ STWIERDZA SWOJE PRAWA APOSTOLSKIE.1 Nie jestem wolny ? Nie jestem apostołem ? Czyż nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego ? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?2 I choć dla innych nie jestem apostołem, lecz właśnie dla was jestem, albowiem pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu.3 Wobec tych, co mnie wypytują, obrona moja ta jest:4 Czy nie mamy prawa jeść i pić?5 Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas ?6 Czy tylko ja sam i Barnaba nie mamy prawa tego czynić?7 Kto kiedy odbywa służbę wojskową własnym kosztem? Kto sadzi winnicę i z owocu jej nie je? Kto pasie trzodę i mlekiem trzody się nie żywi ?8 Czy to mówię według człowieka ? Czy i Zakon tego nie mówi?9 Albowiem napisano w Prawie Mojżeszowym: “Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu.” Czy Bóg się troszczy o woły?10 Czy nie raczej przez wzgląd na nas to mówi? Gdyż dla nas jest napisane, że ten, co orze, ma orać w nadziei; a ten, co młóci, w nadziei otrzymania plonu11 Jeśli my sialiśmy wam dobra duchowe, wielka to rzecz, jeślibyśmy zbierali wasze doczesne ?12 Jeśli inni mają udział w prawie nad wami, czemu nie raczej my ? Lecz nie korzystaliśmy z tego prawa, ale wszystko znosimy, byle nie postawić jakiej przeszkody ewangelii Chrystusowej.13 Nie wiecie, że ci, co w świątyni pracują, to jedzą, co jest z świątyni; a ci co ołtarzowi usługują, uczestnikami są ołtarza ?14 Tak też postanowił Pan, aby ci, co ewangelię opowiadają, z ewangelii żyli.NIE KORZYSTAŁ Z NICH.15 Ja zaś z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Nie napisałem zaś tego, żeby ze mną tak się dziać miało; bo mnie lepiej byłoby raczej umrzeć, niż żeby kto miał zniweczyć chlubę moją.16 Jeśli bowiem będę opowiadał ewangelię, nie mam chluby, gdyż mię zmusza konieczność; albowiem biada mi, jeślibym ewangelii nie opowiadał.17 Jeśli bowiem czynię to z własnej woli, mam zapłatę; ale jeżeli poniewolnie, to szafarstwo mi powierzono.18 Cóż więc jest moją zapłatą? Żebym opowiadając ewangelię, darmo głosił ewangelię, żebym nie nadużywał prawa mojego w ewangelii.19 Gdyż będąc wolnym od wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, abym ich więcej pozyskał.20 I stałem się żydom jak żyd, abym żydów pozyskał;21 tym, co są pod Zakonem, jakbym. był pod Zakonem (chociaż sam nie byłem pod Zakonem), abym tych pozyskał, co byli pod Zakonem. Tym, co byli bez Zakonu, jakbym był bez Zakonu (chociaż nie byłem bez Zakonu bożego, ale byłem w Zakonie Chrystusowym), abym pozyskał tych, co byli bez Zakonu.22 Stałem się dla słabych słabym, abym słabych pozyskał. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszystkich zbawił.23 Wszystko zaś, czynię dla ewangelii, abym się stał jej uczestnikiem.KARCI SWOJE CIAŁO.24 Nie wiecie, że ci co biegną w zawody, wszyscy wprawdzie biegną, ale jeden otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali.25 Każdy zaś, co chodzi w zapasy, od wszystkiego się powstrzymuje. A oni wprawdzie, aby skazitelny wieniec otrzymać, my zaś nieskazitelny.26 Ja więc tak biegnę, nie jak na niepewne; tak walczę, nie jakbym wiatr chłostał;27 ale karcę ciało moje i w niewolę podbijam, żebym przypadkiem innym przepowiadając, sam nie został odrzucony.
10DZIEJE ŻYDÓW NAUKĄ DLA CHRZEŚCIJAN. 1 Nie chcę bowiem, bracia, żebyście nie mieli wiedzieć, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli morze,2 i wszyscy byli ochrzczeni w Mojżeszu, w obłoku i w morzu;3 i wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy,4 i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).5 Ale nie w wielu z nich upodobał sobie Bóg; albowiem “polegli na pustyni.”6 To zaś stało się figurą dla nas, abyśmy nie pożądali złego, jak i oni pożądali.7 I nie stajcie się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano: “Zasiadł lud, by jeść i pić i wstali, żeby się bawić.”8 Ani się nie dopuszczajmy rozpusty, jak niektórzy z nich dopuścili się rozpusty i poległy dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące.9 Ani nie kuśmy Chrystusa jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.10 Ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i poginęli od niszczyciela.11 Lecz to wszystko przydarzyło się im w figurze, a napisano to dla upomnienia nas, na których przyszły końce wieków.12 Kto więc mniema, że stoi, niech patrzy, żeby nie upadł.13 Niech was nie ogarnie pokusa, jak tylko ludzka; wierny zaś jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad to co możecie, ale z pokusą zgotuje też wyjście, abyście mogli wytrzymać.OSTRZEŻENIE PRZED BAŁWOCHWALSTWEM.14 Dlatego, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.15 Mówię jako mądrym; wy sami rozsądźcie, co mówię.16 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem krwi Chrystusowej? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest uczestnictwem ciała Pańskiego ?17 Ponieważ jeden chleb – wielu jesteśmy jednym ciałem; wszyscy, którzy w jednym chlebie uczestniczymy.18 Patrzcie na Izraela według ciała, czy ci, co spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza?19 Cóż więc mówię, że rzecz bałwanom ofiarowana jest czymś, albo że bałwan jest czymś?20 Ale co poganie ofiarują, “czartom ofiarują, a nie Bogu.” Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów.21 Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskiego. Nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czartowskiego.22 Czy “drażnimy Pana?” Czy jesteśmy mocniejsi od niego ? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI.23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.24 Niech nikt nie szuka, co swego, ale co drugiego.25 Wszystko, co sprzedają w jatce, jedzcie, o nic nie pytając, dla sumienia.26 “Pańska jest ziemia i jej napełnienie.”27 Jeśli kto z niewiernych was zaprasza, a chcecie iść, wszystko, co przed wami położą, jedzcie, o nic nie pytając dla sumienia.28 Lecz jeśliby kto rzekł: To było ofiarowane bałwanom, nie jedzcie ze względu na tego, który ostrzegł i dla sumienia: 29 mówię zaś dla sumienia nie twego ale drugiego. Czemuż bowiem wolność moja ma być sądzona przez cudze sumienie? 30 Jeśli ja spożywam z dziękczynieniem, czemuż mnie lżą za to, że dzięki czynię?31 Czy tedy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga.32 Nie dawajcie zgorszenia ani żydom, ani poganom, ani kościołowi bożemu;33 jak i ja podobam się wszystkim we wszystkim, nie szukając, co dla mnie jest pożyteczne, ale co dla wielu, aby byli zbawieni.
111 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa.O NAKRYWANIU GŁOWY.2 A chwalę was, bracia, że pamiętacie o mnie we wszystkim i jak wam podałem, zachowujecie nakazy moje.3 Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową zaś niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg.4 Wszelki mąż, modlący się, albo prorokujący z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.5 Każda zaś niewiasta modląca się, albo prorokująca z nienakrytą głową, hańbi swą głowę, bo to jest jedno, jakby była ogolona.6 Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niech się strzyże. Ale skoro to hańba dla niewiasty strzyc się, albo golić, niech nakrywa głowę swoją.7 Mąż natomiast nie ma nakrywać głowy swojej, gdyż jest obrazem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą męża.8 Nie mąż bowiem jest z niewiasty, ale niewiasta z męża.9 Albowiem mąż nie został stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.10 Dlatego niewiasta ma mieć znak zwierzchności na głowie przez wzgląd na aniołów.11 Wszelako ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu.12 Albowiem jak niewiasta z męża tak też mąż przez niewiastę, wszystko zaś z Boga.13 Wy sami osądźcie: Czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga?14 Czy sama natura was nie uczy, że mąż właśnie, jeśli włosy zapuszcza, niesławą się okrywa;15 lecz niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest jej to ku chwale, dlatego że włosy są jej dane za przykrycie.16 Jeśli zaś kto wydaje się być kłótliwym my nie mamy takiego zwyczaju, ani kościół boży.NADUŻYCIA PRZY WIECZERZY PAŃSKIEJ.17 To zaś nakazuję, nie chwaląc, że się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu schodzicie.18 Ale najpierw, kiedy się schodzicie do kościoła, słyszę, że rozdwojenia są między wami i po części wierzę.19 Gdyż i sekty być muszą, aby się wśród was ujawnili ci, co są wypróbowani.20 Gdy więc wspólnie się schodzicie, nie jest to już pożywanie wieczerzy Pańskiej.21 Każdy bowiem wpierw zabiera się do jedzenia swej wieczerzy; i jeden na pewno jest głodny, a drugi jest pijany.22 Czy nie macie domów na jedzenie i picie? Albo gardzicie kościołem bożym i zawstydzacie tych, którzy nie mają ? Cóż wam powiem ? Chwalę was ? W tym nie chwalę.USTANOWIENIE EUCHARYSTII.23 Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam też przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb,24 a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę.25 Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili kielich, będziecie opowiadać śmierć Pańską, aż przyjdzie.27 Tak więc ktokolwiek by jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej.28 Niech zaś każdy bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i pije z kielicha.29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego.30 Dlatego wśród was wielu chorych i słabych i wielu zasnęło.31 Albowiem gdybyśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni:32 Gdy zaś jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karani, abyśmy nie byli potępieni z tym światem.33 Tak więc, bracia moi, gdy się schodzicie na jedzenie, czekajcie jedni na drugich.34 Jeśli kto jest głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. Inne zaś rzeczy zarządzę, gdy przyjdę.
12ICH NATURA, CEL I ROZMAITOŚĆ.1 O darach zaś duchowych bracia nie chcę, żebyście nie mieli wiedzieć.2 Wiecie, że kiedy byliście poganami, chodziliście do niemych bałwanów, gdy was prowadzono.3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, mówiący w Duchu Bożym, nie powie przekleństwa Jezusowi. I nikt nie może rzec: Pan Jezus, tylko w Duchu Świętym.4 A przecie dary są różne, lecz Duch ten sam.5 I różne są posługi, ale ten sam Pan.6 I różne są działania, wszelako ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim.7 Każdemu zaś bywa dany objaw Ducha ku pożytkowi.8 Jednemu mianowicie przez Ducha bywa dana mowa mądrości; a drugiemu mowa umiejętności według tego samego Ducha;9 innemu wiara w tym samym Duchu; innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu;10 innemu moc czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozeznanie duchów, innemu rozmaitość języków, innemu tłumaczenie mów.11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielający każdemu z osobna, jak chce.JEDNYM CIAŁEM JESTEŚMY.12 Jak bowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, choć ich jest wiele, są jednak jednym ciałem, tak samo i Chrystus.13 Albowiem my wszyscy w jednym Duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni i wszyscy jesteśmy napojeni jednym Duchem.14 Gdyż i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.15 Jeśliby noga rzekła: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała?16 I jeśliby ucho rzekło: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała; czyż dlatego nie należy do ciała ?17 Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch ? Gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie ?CZŁONKI POTRZEBUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.18 Otóż Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich jak chciał.19 I gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało ?20 Lecz teraz wiele wprawdzie członków, ale jedno ciało.21 Nie może zaś oko powiedzieć ręce: Nie potrzeba mi ciebie; albo znowu głowa nogom: Nie potrzebuję was.22 Owszem, daleko więcej te członki ciała są potrzebniejsze, które.23 zdają się być słabsze, i te członki ciała, które uważamy za mniej szanowne, otaczamy większym szacunkiem, i nasze członki wstydliwe doznają większego poszanowania.24 Tym zaś, co są przyzwoite, niczego nie potrzeba; lecz Bóg tak urządził ciało, dając większą cześć temu członkowi, któremu jej brakowało,25 żeby nie było rozdwojenia w ciele, ale żeby to samo staranie miały członki wzajemnie o siebie.26 I jeśli co cierpi jeden członek, wspólnie cierpią wszystkie członki; albo gdy cześć odbiera jeden członek, wspólnie się radują wszystkie członki.JESTEŚMY CZŁONKAMI CHRYSTUSA.27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa i członkami z członka.28 I mianowicie niektórych Bóg postanowił w kościele: najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie dar mocy, potem dary uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków, tłumaczenia mów.29 Czy wszyscy apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami?30 Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania ? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą?31 Lecz ubiegajcie się o lepsze dary. A ukazuję wam drogę jeszcze wznioślejszą.
13POCHWAŁA MIŁOŚCI.1 Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.2 I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem.3 I choćbym na żywność ubogim rozdał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.4 Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się,5 nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego;6 nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa.8 Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.9 Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy.10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co jest częściowe.11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego.12 Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany;13 a teraz trwa wiara, nadzieja, miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość.
14DAR JĘZYKÓW NIŻSZY OD DARU PROROCTWA.1 Starajcie się o miłość! Ubiegajcie się o dary duchowe, lecz więcej żebyście prorokowali.2 Kto bowiem mówi językiem, nie mówi do ludzi, ale do Boga; bo nikt nie słucha, duchem zaś mówi tajemnice.3 A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.4 Kto mówi językiem, buduje samego siebie; kto zaś prorokuje, buduje kościół boży.5 Chcę zaś, żebyście wy wszyscy mówili językami, ale bardziej, żebyście prorokowali. Albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co mówi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół miał zbudowanie.DAR JĘZYKÓW BEZ WYKŁADU INNYM NIEPOŻYTECZNY.6 Teraz zaś, bracia, jeśli przyjdę do was, mówiąc językami, cóż wam pomogę, jeśli nie przemówię do was, albo przez objawienie, albo przez umiejętność, albo przez proroctwo, albo przez naukę ?7 Przecież i rzeczy martwe, dźwięk wydające: czy to flet, czy cytra, jeśli wyraźnych dźwięków nie wydadzą, jakże rozpoznać, co na flecie, albo na cytrze grają?8 Albowiem jeśliby trąba niepewny głos wydawała, któż się będzie gotował na wojnę ?9 Tak i wy, jeśli językiem wyraźnie nie przemówicie, jakże kto zrozumie to, co się mówi ? Albowiem na wiatr będziecie mówić.10 Tak wiele na przykład jest różnych języków na tym świecie, a żaden nie jest bez głosu.11 Jeśli więc nie będę wiedział znaczenia słowa, będę dla tego, do którego mówię, barbarzyńcą.12 Tak i wy, ponieważ ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się, abyście obfitowali dla zbudowania kościoła.13 I dlatego, kto mówi językiem, niech się modli aby wykładał.14 Gdyż jeśli się modlę językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój zostaje bez pożytku.15 Cóż więc? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.16 Zresztą, jeśli duchem błogosławisz, jakże odpowie: Amen, na twoje błogosławieństwo zajmujący miejsce nieuka, skoro nie rozumie, co mówisz?17 Gdyż ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje.18 Dziękuję Bogu mojemu, że mówię językiem was wszystkich.19 Ale W kościele wolę pięć słów powiedzieć ze zrozumieniem, aby i drugich nauczyć, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.ZWŁASZCZA DLA PROSTACZKÓW I NIEWIERNYCH.20 Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi.21 W Zakonie napisano: “W obcej mowie i obcymi usty będę mówił do ludu tego, a i tak mnie nie posłuchają,” mówi Pan.22 Zatem języki są znakiem nie dla wiernych, ale dla niewiernych, proroctwa zaś nie dla niewiernych, ale dla wiernych.23 Jeśliby więc zeszło się razem całe zgromadzenie wiernych i wszyscy mówiliby językami, a weszliby nieświadomi albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie?24 Jeśliby zaś wszyscy prorokowali, a wszedłby jakiś niewierzący, albo nieświadomy, to bywa przekonywany od wszystkich, bywa sądzony od wszystkich,25 skrytości serca jego wychodzą na jaw; i tak upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, opowiadając, że Bóg jest prawdziwie między wami.JAK UŻYWAĆ TYCH DARÓW PODCZAS NABOŻEŃSTW.26 Cóż więc, bracia ? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma wykład; wszystko niech będzie ku zbudowaniu.27 Jeśli kto mówi językiem, to po dwóch, albo najwyżej po trzech i po kolei, a jeden niech tłumaczy.28 A jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w kościele, niech zaś mówi sobie i Bogu.29 Lecz prorocy niech mówią dwaj, albo trzej, a inni niech rozsądzają.30 I jeśliby ktoś z siedzących otrzymał objawienie, poprzedni niech milczy.31 Możecie bowiem wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy byli napomnieni.32 I duchy proroków są poddane prorokom.33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem niezgody, ale pokoju; jak i we wszystkich kościołach świętych nauczam.34 Niewiasty niech milczą w kościołach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być poddane, jak i Prawo mówi.35 Jeśli zaś chcą się czego nauczyć, niech się pytają w domu swych mężów; bo nie przystoi niewieście mówić w kościele.36 Czy od was wyszło słowo boże ? Albo do was samych doszło ?37 Jeśli kto zdaje się być prorokiem, albo duchownym, niech uzna, że to, co wam piszę, są rozkazania Pańskie.38 Lecz jeśli kto nie wie, nie będą o nim wiedzieć.39 Tak więc, bracia, ubiegajcie się o proroctwo i nie zabraniajcie mówić językami.40 Wszystko zaś niech się dzieje uczciwie i według porządku.
15CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam opowiedziałem, którą też przyjęliście i w której trwacie2 i przez którą zbawienia dostępujecie; jeśli się jej tak trzymacie, jak ją wam głosiłem, chyba żeście na próżno uwierzyli.3 Albowiem podałem wam najpierw, co też otrzymałem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma;4 i że był pogrzebany i że powstał z martwych dnia trzeciego, według Pisma;5 i że był widziany przez Kefę, a potem przez jedenastu.6 Potem widziało go więcej niż pięciuset braci razem, z których wielu żyje aż dotąd, niektórzy zaś pomarli.7 Potem był widziany przez Jakuba, potem przez wszystkich apostołów.8 Na końcu zaś po wszystkich, był widziany i przeze mnie, jak przez płód poroniony.9 Albowiem ja jestem najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien zwać się apostołem, gdyż prześladowałem kościół boży.10 Z łaski zaś bożej jestem tym, czym jestem i łaska jego nie była we mnie próżna, ale więcej pracowałem niż oni wszyscy; wszakże nie ja, ale łaska boża ze mną.11 Czy więc ja, czy oni tak nauczamy i tak uwierzyliście.INACZEJ DAREMNA WIARA NASZA.12 Lecz jeśli nauczamy o Chrystusie, że powstał z martwych, jakże mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania?13 Jeśli zaś nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, więc próżne jest nauczanie nasze, próżna jest i wiara wasza.15 Następnie okazujemy się fałszywymi świadkami Boga, ponieważ świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie powstają.16 Gdyż jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.17 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wiara wasza, bo jeszcze jesteście w grzechach waszych.18 A więc i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli.19 Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy, niż wszyscy ludzie.I MY W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTANIEMY. 20 A jednak Chrystus powstał z martwych jako pierwociny tych, co zasnęli;21 ponieważ właśnie przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych.22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie będą wszyscy ożywieni.23 Każdy zaś w swoim porządku, Chrystus pierwociny; potem ci, co są Chrystusowi, co uwierzyli w przyjście jego.24 Potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i władzę i moc.25 On zaś ma królować, póki “nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.”26 Ostatnia zaś nieprzyjaciółka będzie zniszczona śmierć. Albowiem “wszystko poddał pod nogi jego.” Gdy zaś mówi:27 Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia oprócz tego, który mu poddał wszystko.28 Skoro zaś wszystko będzie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.POTWIERDZENIE TEJ NAUKI.29 Inaczej, cóż uczynią ci, którzy się chrzczą za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie powstają? Czemu i chrzczą się za nich?30 Czemu i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdą godzinę ?31 W każdy dzień umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym.32 Jeśli (według człowieka) potykałem się ze zwierzętami w Efezie, cóż mi za pożytek, jeśli umarli nie powstają? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy.33 Nie dajcie się zwodzić; złe rozmowy psują dobre obyczaje.34 Ocknijcie się sprawiedliwi i nie grzeszcie, niektórzy bowiem nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego mówię.PRZYMIOTY CIAŁA ZMARTWYCHWSTAŁEGO.35 Ale powie kto: Jakże powstają umarli i w jakim ciele przyjdą?36 Głupi! Co ty siejesz, nie bywa ożywione, jeśli pierwej nie obumrze.37 A to co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale samo ziarno, jak na przykład pszeniczne, albo jakie inne.38 Bóg zaś daje mu ciało, jak chce i każdemu nasieniu własne ciało.39 Nie każde ciało jest tym samym ciałem; ale inne ludzkie, inne bydlęce, inne ptasie, inne rybie.40 Są też ciała niebieskie, są i ciała ziemskie; ale inna na pewno jest ozdoba niebieskich, inna zaś ziemskich.41 Inna jasność słońca, inna jasność księżyca, a inna jasność gwiazd. Gwiazda bowiem różni się od gwiazdy w jasności;42 tak i zmartwychwstanie umarłych. Wsiewa się w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.43 Bywa wsiewane w niesławie, powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, powstanie w mocy.44 Wsiewa się ciało cielesne, powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, jak napisano:45 “Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą,” a ostatni Adam duchem ożywiającym.46 Lecz nie pierwej jest to co duchowe, ale to co cielesne, a potem to co duchowe.47 Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; drugi człowiek z nieba, niebieski.48 Jaki ziemski, tacy i ziemscy; a jaki niebieski, tacy i niebiescy.49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego, nośmy też obraz niebieskiego.ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ.50 To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa bożego, ani zepsucie nie posiędzie nieskazitelności.51 Oto wam mówię tajemnicę: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy będziemy odmienieni.52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; zabrzmi bowiem trąba, a umarli powstaną nieskażeni i my będziemy odmienieni.53 Musi bowiem to skazitelne przyoblec nieskazitelność i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.54 Skoro zaś to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: “Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.55 Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci, oścień twój?”56 Lecz ościeniem śmierci jest grzech; mocą zaś grzechu Zakon.57 Ale Bogu dzięki, który dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.58 Tak więc, bracia moi mili, bądźcie stali i niewzruszeni: obfitujący zawsze w dziele Pańskim, wiedząc, że praca wasza nie jest próżna w Panu.
16SKŁADKI NA UBOGICH W JERUZALEM.1 A co do składek, które się zbiera na świętych, jak zarządziłem w kościołach Galacji, tak i wy postępujcie.2 W jednym dniu tygodnia niech każdy z was składa u siebie, przechowując, co mu się podoba, aby składek nie urządzano dopiero, gdy przyjdę.3 Skoro zaś będę u was, tych poślę z listami, których uznacie za godnych, aby zanieśli dar wasz do Jeruzalem.4 A jeśli będzie rzeczą słuszną, żebym i ja poszedł, pójdą ze mną.5 Przybędę zaś do was, gdy przejdę przez Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził.6 Może też zatrzymam się u was, albo nawet przezimuję, abyście wy mnie odprowadzili, dokądkolwiek pójdę.7 Nie chcę bo wiem widzieć was teraz tylko mimochodem, bo się spodziewam u was pozostać nieco czasu, jeśli Pan pozwoli.8 W Efezie zaś pozostanę aż do Pięćdziesiątnicy.9 Albowiem drzwi mam otwarte szeroko i korzystnie, a przeciwników wielu.RÓŻNE POLECENIA.10 Jeśliby zaś przyszedł Tymoteusz, baczcie, aby był u was bez obawy, bo dzieło Pańskie wykonuje, jak i ja.11 Niech go więc nikt nie lekceważy, ale odprowadźcie go w pokoju, aby do mnie przybył, bo czekam na niego z braćmi.12 A o bracie Apolla donoszę wam, że go bardzo prosiłem, aby się udał do was z braćmi; ale teraz przynajmniej nie miał ochoty iść; lecz przyjdzie, gdy będzie wolny.13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie i wzmacniajcie się.14 Niech wszystko wasze dzieje się w miłości.15 A proszę was, bracia – znacie dom Stefany i Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai i że oddali się na posługiwanie świętym –16 abyście i wy byli ulegli wobec takich i wobec każdego, co współpracuje i trudzi się.17 Raduję się zaś z obecności Stefany i Fortunata i Achaika, bo oni uzupełnili to, czego wam nie dostawało.18 Pokrzepili bowiem i mojego ducha i waszego. Poznajcie więc tych, jakimi są.POZDROWIENIA.19 Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was bardzo w Panu Akwila i Pryscylla z kościołem w ich domu, u których też mam gospodę.20 Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.21 Pozdrowienie ręką moją Pawłową.22 Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty! Maran ata.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami.24 Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.