MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA

RU Brytjka King J. 2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 cf. Tłum. Толк. Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, Tл0жше u5бо всsку ѕл0бу и3 всsку лeсть и3 лицемёріе и3 зaвисть и3 вс‰ клевєты2, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαποθεμενοι apothemenoi
V-2AMP-NPM G5642
ἀποτίθημιapotithēmito put asidelaying aside
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenWherefore
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
κακιαν kakian
N-ASF
κακίαkakiaevilmalice
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
δολον dolon
N-ASM
δόλοςdolosdeceitguile
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υποκρισιν upokrisin
N-ASF
ὑπόκρισιςhupokrisishypocrisyhypocrisies
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φθονους fthonous
N-APM
φθόνοςfthonosenvyenvies
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πασας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
καταλαλιας katalalias
N-APF
καταλαλιάkatalaliaslanderevil speakings
 
2 cf. Tłum. Толк. jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ћкw новорождeни младeнцы, словeсное и3 нелeстное млеко2 возлюби1те, ћкw да њ нeмъ возрастeте во сп7сeніе: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
αρτιγεννητα artigennēta
A-NPN
ἀρτιγέννητοςartigennētosnewbornnewborn
βρεφη brefē
N-NPN
βρέφοςbrefosinfantbabes
το to
T-ASN
hothe/this/who 
λογικον logikon
A-ASN
λογικόςlogikosspiritualof the word
αδολον adolon
A-ASN
ἄδολοςadolospurethe sincere
γαλα gala
N-ASN
γάλαgalamilkmilk
επιποθησατε epipothēsate
V-AAM-2P G5657
ἐπιποθέωepipotheōto long for, desire
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthereby
αυτω autō
P-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/self:
αυξηθητε auxēthēte
V-APS-2P G5686
αὐξάνωauxanōto growye may grow
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvation[salvation]
 
3 cf. Tłum. Толк. jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”ибо вы вкусили, что благ Господь. понeже вкуси1сте, ћкw бlгъ гDь. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf so be
εγευσασθε egeusasthe
V-ADI-2P G5662
γεύωgeuōto tasteye have tasted
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
χρηστος chrēstos
A-NSM
χρηστόςchrēstosgood/kindgracious
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Lord
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordthe Lord
 
4 cf. Tłum. Толк. Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonegoПриступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, Къ немyже приходsще, кaмени жи1ву, t человBкъ ќбw ўничижeну, t бGа же и3збрaну, чтcну, 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρος pros
PREP
πρόςprosto/withTo
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
προσερχομενοι proserchomenoi
V-PNP-NPM G5740
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreecoming
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonestone
ζωντα zōnta
V-PAP-ASM G5723
ζάωzaōto live, a living
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
αποδεδοκιμασμενον apodedokimasmenon
V-RPP-ASM G5772
ἀποδοκιμάζωapodokimazōto reject, disallowed
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideof
δε de
CONJ
δέdethen, but
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
εκλεκτον eklekton
A-ASM
ἐκλεκτόςeklektosselectchosen
εντιμον entimon
A-ASM
ἔντιμοςentimosvalued/honored, precious
 
5 cf. Tłum. Толк. i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. и3 сaми ћкw кaменіе жи1во зижди1тесz во хрaмъ д¦0венъ, с™и1тельство с™о, возноси1ти жє1ртвы д¦Hвны, бlгопрі‰тны бGови ї}съ хrт0мъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfYe
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
λιθοι lithoi
N-NPM
λίθοςlithosstonestones
ζωντες zōntes
V-PAP-NPM G5723
ζάωzaōto livelively
οικοδομεισθε oikodomeisthe
V-PPI-2P G5743
οἰκοδομέωoikodomeōto build, are built up
οικος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshousehouse
πνευματικος pneumatikos
A-NSM
πνευματικόςpneumatikosspirituala spiritual
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
ιερατευμα ierateuma
N-ASN
ἱεράτευμαhierateumapriesthoodpriesthood
αγιον agion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy, an holy
ανενεγκαι anenenkai
V-AAN G5658
ἀναφέρωanaferōto carry up, to offer up
πνευματικας pneumatikas
A-APF
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
θυσιας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrificesacrifices
ευπροσδεκτους euprosdektous
A-APF
εὐπρόσδεκτοςeuprosdektosacceptable, acceptable
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
6 cf. Tłum. Толк. Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. ЗанE пи1сано є4сть въ писaніи: сE полагaю въ сіHнэ кaмень краеуг0ленъ, и3збрaнъ, чтcенъ: и3 вёруzй в0нь не постыди1тсz. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[because]
περιεχει periechei
V-PAI-3S G5719
περιέχωperiechōto containit is contained
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γραφη grafē
N-DSF
γραφήgrafēa writingthe scripture
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, Behold
τιθημι tithēmi
V-PAI-1S G5719
τίθημιtithēmito place, I lay
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZionSion
λιθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonestone
εκλεκτον eklekton
A-ASM
ἐκλεκτόςeklektosselect, elect
ακρογωνιαιον akrogōniaion
A-ASM
ἀκρογωνιαῖοςakrogōniaioscornerstonea chief corner
εντιμον entimon
A-ASM
ἔντιμοςentimosvalued/honored, precious
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
πιστευων pisteuōn
V-PAP-NSM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)he that believeth
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μη
PRT-N
μήnot 
καταισχυνθη kataischunthē
V-APS-3S G5686
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall
 
7 cf. Tłum. Толк. Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, Вaмъ u5бо чeсть вёрующымъ, ґ проти1вzщымсz кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла, и3 кaмень претыкaніz и3 кaмень соблaзна: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμιν umin
P-2DP
σύsuyouUnto you
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
τιμη timē
N-NSF
τιμήtimēhonorprecious
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whowhich
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
απιστουσιν apistousin
V-PAP-DPM G5723
ἀπιστέωapisteōto disbelieve[to disbelieve]
δε de
CONJ
δέdethen: but
λιθος lithos
N-NSM
λίθοςlithosstone, the stone
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
απεδοκιμασαν apedokimasan
V-AAI-3P G5656
ἀποδοκιμάζωapodokimazōto rejectdisallowed
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoprecious
οικοδομουντες oikodomountes
V-PAP-NPM G5723
οἰκοδομέωoikodomeōto buildthe builders
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, the same
εγενηθη egenēthē
V-AOI-3S G5675
γίνομαιginomaito beis made
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadthe head
γωνιας gōnias
N-GSF
γωνίαgōniacornerof the corner
 
8 cf. Tłum. Толк. i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. њ нeмже и3 претыкaютсz сл0ву противлsющіисz, на нeже и3 положeни бhша. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λιθος lithos
N-NSM
λίθοςlithosstonea stone
προσκομματος proskommatos
N-GSN
πρόσκομμαproskommastumbling blockof stumbling
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πετρα petra
N-NSF
πέτραpetrarocka rock
σκανδαλου skandalou
N-GSN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockof offence
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
προσκοπτουσιν proskoptousin
V-PAI-3P G5719
προσκόπτωproskoptōto strikestumble at
τω
T-DSM
hothe/this/whothe word
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordthe word
απειθουντες apeithountes
V-PAP-NPM G5723
ἀπειθέωapeitheōto disobey, being disobedient
εις eis
PREP
εἰςeistoward: whereunto
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ετεθησαν etethēsan
V-API-3P G5681
τίθημιtithēmito placethey were appointed
 
9 cf. Tłum. Толк. Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; Вh же р0дъ и3збрaнъ, цaрское свzщeніе, kзhкъ с™ъ, лю1діе њбновлeніz, ћкw да добродётєли возвэститE и3з8 тьмы2 вaсъ призвaвшагw въ чyдный св0й свётъ: 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethenBut
γενος genos
N-NSN
γένοςgenosfamilygeneration
εκλεκτον eklekton
A-NSN
ἐκλεκτόςeklektosselecta chosen
βασιλειον basileion
A-NSN
βασίλειοςbasileioskingly, a royal
ιερατευμα ierateuma
N-NSN
ἱεράτευμαhierateumapriesthoodpriesthood
εθνος ethnos
N-NSN
ἔθνοςethnosGentilesnation
αγιον agion
A-NSN
ἅγιοςhagiosholy, an holy
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
εις eis
PREP
εἰςeistoward 
περιποιησιν peripoiēsin
N-ASF
περιποίησιςperipoiēsisacquiring, a peculiar
οπως opōs
ADV
ὅπωςhopōsthat; that
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
αρετας aretas
N-APF
ἀρετήaretēvirtuethe praises
εξαγγειλητε exangeilēte
V-AAS-2P G5661
ἐξαγγέλλωexangellōto proclaimye should shew forth
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
σκοτους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessdarkness
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
καλεσαντος kalesantos
V-AAP-GSM G5660
καλέωkaleōto callof him who hath called
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe praises
θαυμαστον thaumaston
A-ASN
θαυμαστόςthaumastosmarvellousmarvellous
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
φως fōs
N-ASN
φῶςfōslightlight
 
10 cf. Tłum. Толк. Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili.некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы. и5же и3ногдA не лю1діе, нн7э же лю1діе б9іи: и5же не поми1ловани, нн7э же поми1ловани бhсте. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenin time past
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplea people
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethen, but
λαος laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplethe people
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoWhich
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηλεημενοι ēleēmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhad
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
δε de
CONJ
δέdethen, but
ελεηθεντες eleēthentes
V-APP-NPM G5685
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyobtained mercy
 
JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, (За?.) Возлю1бленніи, молю2 ћкw пришeльцєвъ и3 стрaнникwвъ, њгребaтисz t плотски1хъ похотeй, ±же вою1ютъ на дyшу, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedDearly beloved
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, I beseech
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
παροικους paroikous
A-APM
πάροικοςparoikosforeignerstrangers
και kai
CONJ
καίkaiandand
παρεπιδημους parepidēmous
A-APM
παρεπίδημοςparepidēmosstrangerpilgrims
απεχεσθαι apechesthai
V-PMN G5733
ἀπέχωapechōto have in full[to have in full]
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
σαρκικων sarkikōn
A-GPF
σαρκικόςsarkikosfleshlyfrom fleshly
επιθυμιων epithumiōn
N-GPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
αιτινες aitines
R-NPF
ὅστιςhostiswho/which, which
στρατευονται strateuontai
V-PMI-3P G5731
στρατεύωstrateuōto battlewar
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toagainst
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe soul
ψυχης psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulthe soul
 
12 cf. Tłum. Толк. niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. житіE вaше и3мyще добро2 во kзhцэхъ, да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, прослaвzтъ бGа въ дeнь посэщeніz. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτην tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoconversation
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesthe Gentiles
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beHaving
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgoodhonest
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: that
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, whereas
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
καταλαλουσιν katalalousin
V-PAI-3P G5719
καταλαλέωkatalaleōto slanderthey speak against
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
κακοποιων kakopoiōn
A-GPM
κακοποιόςkakopoioswrongdoingevildoers
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromby
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe Gentiles
καλων kalōn
A-GPN
καλόςkalosgoodgood
εργων ergōn
N-GPN
ἔργονergonworkworks
εποπτευοντες epopteuontes
V-PAP-NPM G5723
ἐποπτεύωepopteuōto observe, which they shall behold
δοξασωσιν doxasōsin
V-AAS-3P G5661
δοξάζωdoxazōto glorify, they may
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythe day
επισκοπης episkopēs
N-GSF
ἐπισκοπήepiskopēoversightof visitation
 
POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 cf. Tłum. Толк. Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, Повини1тесz u5бо всsкому человёчу создaнію гDа рaди: ѓще царю2, ћкw преwбладaющу: 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυποταγητε upotagēte
V-2APM-2P G5649
ὑποτάσσωhupotassōto subjectSubmit yourselves
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallto every
ανθρωπινη anthrōpinē
A-DSF
ἀνθρώπινοςanthrōpinoshumanof man
κτισει ktisei
N-DSF
κτίσιςktisiscreationordinance
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord's sake
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord's sake
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif: whether it be
βασιλει basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingto the king
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
υπερεχοντι uperechonti
V-PAP-DSM G5723
ὑπερέχωhuperechōbe highersupreme
 
14 cf. Tłum. Толк. czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро,- ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ, въ похвалy же бlготв0рцємъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVειτε eite
CONJ
εἴτεeiteifOr
ηγεμοσιν ēgemosin
N-DPM
ἡγεμώνhēgemōnrulerunto governors
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πεμπομενοις pempomenois
V-PPP-DPM G5746
πέμπωpempōto sendunto them that are sent
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
εκδικησιν ekdikēsin
N-ASF
ἐκδίκησιςekdikēsisvengeancethe punishment
κακοποιων kakopoiōn
A-GPM
κακοποιόςkakopoioswrongdoingof evildoers
επαινον epainon
N-ASM
ἔπαινοςepainospraisefor the praise
δε de
CONJ
δέdethen, and
αγαθοποιων agathopoiōn
A-GPM
ἀγαθοποιόςagathopoiosdoing goodof them that do well
 
15 cf. Tłum. Толк. gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей,- Ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, благотворsщымъ њбуздовaти безyмныхъ человBкъ невёжство: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
το to
T-NSN
hothe/this/who 
θελημα thelēma
N-NSN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αγαθοποιουντας agathopoiountas
V-PAP-APM G5723
ἀγαθοποιέωagathopoieōto do good, that with well doing
φιμοιν fimoin
V-PAN G5721
φιμόωfimoōto muzzleye may put to silence
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe will
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof God
αφρονων afronōn
A-GPM
ἄφρωνafrōnfoolishof foolish
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
αγνωσιαν agnōsian
N-ASF
ἀγνωσίαagnōsiaignorancethe ignorance
 
16 cf. Tłum. Толк. jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. ћкw своб0дни, ґ не ћкw прикровeніе и3мyще ѕл0бы своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
ελευθεροι eleutheroi
A-NPM
ἐλεύθεροςeleutherosfree/freedomfree
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howfor
επικαλυμμα epikalumma
N-ASN
ἐπικάλυμμαepikalummacoveringa cloke
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/beusing
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholiberty
κακιας kakias
N-GSF
κακίαkakiaevilof maliciousness
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof maliciousness
ελευθεριαν eleutherian
N-ASF
ἐλευθερίαeleutheriafreedomliberty
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
δουλοι douloi
N-NPM
δοῦλοςdoulosslavethe servants
 
17 cf. Tłum. Толк. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Всёхъ почитaйте, брaтство возлюби1те, бGа б0йтесz, царS чти1те. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τιμησατε timēsate
V-AAM-2P G5657
τιμάωtimaōto honorHonour
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe brotherhood
αδελφοτητα adelfotēta
N-ASF
ἀδελφότηςadelfotēsbrotherhoodthe brotherhood
αγαπατε agapate
V-PAM-2P G5720
ἀγαπάωagapaōto love. Love
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
φοβεισθε fobeisthe
V-PNM-2P G5737
φοβέωfobeōto fear. Fear
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe king
βασιλεα basilea
N-ASM
βασιλεύςbasileuskingthe king
τιματε timate
V-PAM-2P G5720
τιμάωtimaōto honor. Honour
 
OBOWIĄZKI SŁUG.18 cf. Tłum. Толк. Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Раби2, повинyйтесz во всsцэмъ стрaсэ владhкамъ, не т0кмw благи6мъ и3 крHткимъ, но и3 стропти6вымъ. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
οικεται oiketai
N-NPM
οἰκέτηςoiketēsslaveServants
υποτασσομενοι upotassomenoi
V-PPP-NPM G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, subject
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallall
φοβω fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearfear
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
δεσποταις despotais
N-DPM
δεσπότηςdespotēsmasterto
ου ou
PRT-N
οὐouno; not
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoServants
αγαθοις agathois
A-DPM
ἀγαθόςagathosgood-doerto the good
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιεικεσιν epieikesin
A-DPM
ἐπιεικήςepieikēsgentlegentle
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto
σκολιοις skoliois
A-DPM
σκολιόςskolioscrookedto the froward
 
19 cf. Tłum. Толк. Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Сe бо є4сть ўг0дно пред8 бGомъ, ѓще с0вэсти рaди б9іz терпи1тъ кто2 скHрби, страждA без8 прaвды. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracethankworthy
ει ei
COND
εἰeiif, if
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
συνειδησιν suneidēsin
N-ASF
συνείδησιςsuneidēsisconscienceconscience
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodtoward God
υποφερει upoferei
V-PAI-3S G5719
ὑποφέρωhupoferōto endureendure
τις tis
X-NSM
τιςtisonea man
λυπας lupas
N-APF
λύπηlupēgriefgrief
πασχων paschōn
V-PAP-NSM G5723
πάσχωpaschōto suffer, suffering
αδικως adikōs
ADV
ἀδίκωςadikōsunjustlywrongfully
 
20 cf. Tłum. Толк. Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Кaz бо похвалA, ѓще согрэшaюще мyчими терпитE; Но ѓще добро2 творsще и3 стрaждуще терпитE, сіE ўг0дно пред8 бGомъ, 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVποιον poion
I-NSN
ποῖοςpoioswhat?what
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
κλεος kleos
N-NSN
κλέοςkleoscreditglory
ει ei
COND
εἰeiif, if
αμαρτανοντες amartanontes
V-PAP-NPM G5723
ἁμαρτάνωhamartanōto sinfor your faults
και kai
CONJ
καίkaiand, when
κολαφιζομενοι kolafizomenoi
V-PPP-NPM G5746
κολαφίζωkolafizōto beatye be buffeted
υπομενειτε upomeneite
V-FAI-2P G5692
ὑπομένωhupomenōto remain/endure, ye shall take it patiently
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut? but
ει ei
COND
εἰeiifif
αγαθοποιουντες agathopoiountes
V-PAP-NPM G5723
ἀγαθοποιέωagathopoieōto do good, when ye do well
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πασχοντες paschontes
V-PAP-NPM G5723
πάσχωpaschōto suffersuffer
υπομενειτε upomeneite
V-FAI-2P G5692
ὑπομένωhupomenōto remain/endure, ye take it patiently
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceacceptable
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
21 cf. Tłum. Толк. Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. на сіe бо и3 звaни бhсте: (За?_н7f.) занE и3 хrт0съ пострадA по нaсъ, нaмъ њстaвль w4бразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2: 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardeven
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callwere ye called
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
και kai
CONJ
καίkaiandalso
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
επαθεν epathen
V-2AAI-3S G5627
πάσχωpaschōto suffersuffered
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou[you]
υπολιμπανων upolimpanōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπολιμπάνωhupolimpanōto leave behind, leaving
υπογραμμον upogrammon
N-ASM
ὑπογραμμόςhupogrammosexamplean example
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
επακολουθησητε epakolouthēsēte
V-AAS-2P G5661
ἐπακολουθέωepakoloutheōto follow afterye should follow
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whosteps
ιχνεσιν ichnesin
N-DPN
ἴχνοςichnostracksteps
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
22 cf. Tłum. Толк. który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. и4же грэхA не сотвори2, ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makedid
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
ευρεθη eurethē
V-API-3S G5681
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwas
δολος dolos
N-NSM
δόλοςdolosdeceitguile
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whomouth
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
23 cf. Tłum. Толк. on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. и4же ўкорsемь проти1ву не ўкорsше, страждA не прещaше, предаsше же судsщему првdнw: 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
λοιδορουμενος loidoroumenos
V-PPP-NSM G5746
λοιδορέωloidoreōto revile, when he was reviled
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αντελοιδορει anteloidorei
V-IAI-3S G5707
ἀντιλοιδορέωantiloidoreōto retaliate, reviled
πασχων paschōn
V-PAP-NSM G5723
πάσχωpaschōto suffer; when he suffered
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηπειλει ēpeilei
V-IAI-3S G5707
ἀπειλέωapeileōto threaten, he threatened
παρεδιδου paredidou
V-IAI-3S G5707
παραδίδωμιparadidōmito delivercommitted
δε de
CONJ
δέdethen; but
τω
T-DSM
hothe/this/who 
κρινοντι krinonti
V-PAP-DSM G5723
κρίνωkrinōto judgeto him that judgeth
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightlyrighteously
 
24 cf. Tłum. Толк. który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. и4же грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ и3збhвше, прaвдою поживeмъ: є3гHже ћзвою и3сцэлёсте. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own self
ανηνεγκεν anēnenken
V-AAI-3S G5656
ἀναφέρωanaferōto carry upbare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobody
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
το to
T-ASN
hothe/this/whothe tree
ξυλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwoodthe tree
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoto sins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinto sins
απογενομενοι apogenomenoi
V-2ADP-NPM G5637
ἀπογενόμενοςapogenomenosto cease to be, being dead
τη
T-DSF
hothe/this/whounto righteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessunto righteousness
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto livewe
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich: by whose
τω
T-DSM
hothe/this/whostripes
μωλωπι mōlōpi
N-DSM
μώλωψmōlōpswoundstripes
ιαθητε iathēte
V-API-2P G5681
ἰάομαιiaomaito healye were healed
 
25 cf. Tłum. Толк. Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.Бёсте бо ћкw џвцы заблyждшыz (не и3мyщz пaстырz): но возврати1стесz нн7э къ пaстырю и3 посэти1телю дyшъ вaшихъ.2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVητε ēte
V-IAI-2P G5707
εἰμίeimito beye were
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
προβατα probata
N-NPN
πρόβατονprobatonsheepsheep
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astraygoing astray
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
επεστραφητε epestrafēte
V-2API-2P G5648
ἐπιστρέφωepistrefōto turnare
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Shepherd
ποιμενα poimena
N-ASM
ποιμήνpoimēnshepherdthe Shepherd
και kai
CONJ
καίkaiandand
επισκοπον episkopon
N-ASM
ἐπίσκοποςepiskoposoverseerBishop
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosouls
ψυχων psuchōn
N-GPF
ψυχήpsuchēsoulsouls
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your

3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,2 patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.3 Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,4 ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.5 Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.6 Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.7 Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,9 nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.10 “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.11 Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.12 Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?14 Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”15 Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;16 ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.17 Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.18 Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.19 W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,20 co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.21 Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,22 który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.
4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.