MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.21 Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;22 który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”23 on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;24 który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,2 patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.3 Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,4 ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.5 Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.6 Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.7 Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,9 nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.10 “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.11 Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.12 Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?14 Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”15 Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;16 ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.17 Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.18 Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.19 W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,20 co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.21 Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,22 który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.
4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.

RU Brytjka King J. 4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 cf. Tłum. Толк. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, (За?_x7а.) ХrтY u5бо пострадaвшу за ны2 пlтію, и3 вы2 въ тy же мhсль воwружи1тесz: занE пострадaвый пл0тію, престA t грэхA, 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenForasmuch then as
παθοντος pathontos
V-2AAP-GSM G5631
πάσχωpaschōto sufferhath suffered
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
και kai
CONJ
καίkaiandlikewise
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyourselves
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfwith the same
εννοιαν ennoian
N-ASF
ἔννοιαennoiathought/purposemind
οπλισασθε oplisasthe
V-AMM-2P G5669
ὁπλίζωhoplizōto arm, arm
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παθων pathōn
V-2AAP-NSM G5631
πάσχωpaschōto sufferhe that hath suffered
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
πεπαυται pepautai
V-RPI-3S G5769
παύωpauōto ceasehath ceased
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinfrom sin
 
2 cf. Tłum. Толк. aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. во є4же не ктомY человёчєскимъ п0хотемъ, но в0ли б9іей пр0чее во пл0ти жи1ти врeмz. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againno longer
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesireto the lusts
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
θεληματι thelēmati
N-DSN
θέλημαthelēmawill/desireto the will
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
επιλοιπον epiloipon
A-ASM
ἐπίλοιποςepiloiposremainingthe rest
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
βιωσαι biōsai
V-AAN G5658
βιόωbioōto livehe
χρονον chronon
N-ASM
χρόνοςchronostimeof
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; Довлёетъ бо вaмъ мимошeдшее врeмz житіS, в0лю kзhческую твори1вшымъ, х0ждшымъ въ нечистотaхъ, въ п0хотехъ, (въ мужел0жствэ, въ скотол0жствэ, въ п0мыслэхъ,) въ піsнствэ, въ козлогласовaніихъ, въ лихоимaніи и3 богомeрзкихъ їдwлослужeніихъ: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαρκετος arketos
A-NSM
ἀρκετόςarketossufficientmay suffice
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
παρεληλυθως parelēluthōs
V-2RAP-NSM G5756
παρέρχομαιparerchomaito pass bypast
χρονος chronos
N-NSM
χρόνοςchronostimethe time
το to
T-ASN
hothe/this/whoof
βουλημα boulēma
N-ASN
βούλημαboulēmaplan[plan]
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe will
εθνων ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesof the Gentiles
κατειργασθαι kateirgasthai
V-RNN G5767
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produceto have wrought
πεπορευμενους peporeumenous
V-RNP-APM G5768
πορεύωporeuōto go, when we walked
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ασελγειαις aselgeiais
N-DPF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucherylasciviousness
επιθυμιαις epithumiais
N-DPF
ἐπιθυμίαepithumiadesire, lusts
οινοφλυγιαις oinoflugiais
N-DPF
οἰνοφλυγίαoinoflugiadrunkenness, excess of wine
κωμοις kōmois
N-DPM
κῶμοςkōmosorgy, revellings
ποτοις potois
N-DPM
πότοςpotoscarousing, banquetings
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αθεμιτοις athemitois
A-DPF
ἀθέμιτοςathemitosunlawfulabominable
ειδωλολατριαις eidōlolatriais
N-DPF
εἰδωλολατρείαeidōlolatreiaidolatryidolatries
 
4 cf. Tłum. Толк. Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. њ нeмже дивsтсz, не сходsщымсz вaмъ въ т0же блудA разліsніе, хyлzще: 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongWherein
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ξενιζονται xenizontai
V-PPI-3P G5743
ξενίζωxenizōto hostthey think it strange
μη
PRT-N
μήnotnot
συντρεχοντων suntrechontōn
V-PAP-GPM G5723
συντρέχωsuntrechōto flockrun
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouthat ye
εις eis
PREP
εἰςeistowardwith
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof riot
ασωτιας asōtias
N-GSF
ἀσωτίαasōtiadebaucheryof riot
αναχυσιν anachusin
N-ASF
ἀνάχυσιςanachusisoutpouringexcess
βλασφημουντες blasfēmountes
V-PAP-NPM G5723
βλασφημέωblasfēmeōto blaspheme, speaking evil of
 
5 cf. Tłum. Толк. 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. и5же воздадsтъ сл0во гот0ву сyщему суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
αποδωσουσιν apodōsousin
V-FAI-3P G5692
ἀποδίδωμιapodidōmito payshall give
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordaccount
τω
T-DSM
hothe/this/who 
ετοιμως etoimōs
ADV
ἑτοίμωςhetoimōsreadilyready
κρινοντι krinonti
V-PAP-DSM G5723
κρίνωkrinōto judgeto judge
ζωντας zōntas
V-PAP-APM G5723
ζάωzaōto livethe quick
και kai
CONJ
καίkaiandand
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
 
6 cf. Tłum. Толк. Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом. На сe бо и3 мє1ртвымъ бlговэсти1сz, да сyдъ ќбw пріи1мутъ по человёку пл0тію, поживyтъ же по бз7э дyхомъ. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiandalso
νεκροις nekrois
A-DPM
νεκρόςnekrosdeadto them that are dead
ευηγγελισθη euēngelisthē
V-API-3S G5681
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newswas the gospel preached
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
κριθωσιν krithōsin
V-APS-3P G5686
κρίνωkrinōto judgethey might be judged
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
ζωσιν zōsin
V-PAS-3P G5725
ζάωzaōto livelive
δε de
CONJ
δέdethen, but
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
 
ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 cf. Tłum. Толк. Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. ВсBмъ же кончи1на прибли1жисz. Ўцэломyдритесz u5бо и3 трезви1тесz въ моли1твахъ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallof all things
δε de
CONJ
δέdethenBut
το to
T-NSN
hothe/this/whothe end
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxthe end
ηγγικεν ēngiken
V-RAI-3S G5758
ἐγγίζωengizōto come nearis at hand
σωφρονησατε sōfronēsate
V-AAM-2P G5657
σωφρονέωsōfroneōbe of sound mind: be ye
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
και kai
CONJ
καίkaiand, and
νηψατε nēpsate
V-AAM-2P G5657
νήφωnēfōbe soberwatch
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
προσευχας proseuchas
N-APF
προσευχήproseuchēprayerprayer
 
8 cf. Tłum. Толк. A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Прeжде же всёхъ дрyгъ ко дрyгу люб0вь прилёжну и3мёйте, занE люб0вь покрывaетъ мн0жество грэхHвъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρο pro
PREP
πρόprobeforeabove
παντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall things
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εις eis
PREP
εἰςeistowardamong
εαυτους eautous
F-2APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyourselves
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovecharity
εκτενη ektenē
A-ASF
ἐκτενήςektenēsdeep/earnestfervent
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behave
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovecharity
καλυπτει kaluptei
V-PAI-3S G5719
καλύπτωkaluptōto covershall cover
πληθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudethe multitude
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinof sins
 
9 cf. Tłum. Толк. Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Страннолю1бцы дрyгъ ко дрyгу, без8 роптaніи. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφιλοξενοι filoxenoi
A-NPM
φιλόξενοςfiloxenoshospitableUse hospitality
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
ανευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
γογγυσμου gongusmou
N-GSM
γογγυσμόςgongusmosmurmuringgrudging
 
10 cf. Tłum. Толк. Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Кjйждо ћкоже пріsтъ даровaніе, междY себє2 си1мъ служaще, ћкw д0бріи строи1теліе разли1чныz блгdти б9іz. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto takehath received
χαρισμα charisma
N-ASN
χάρισμαcharismagiftthe gift
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfone
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
διακονουντες diakonountes
V-PAP-NPM G5723
διακονέωdiakoneōto serve, minister
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
καλοι kaloi
A-NPM
καλόςkalosgoodgood
οικονομοι oikonomoi
N-NPM
οἰκονόμοςoikonomosmanagerstewards
ποικιλης poikilēs
A-GSF
ποικίλοςpoikilosvariousof the manifold
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgracegrace
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
11 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Ѓще кто2 глаг0летъ, ћкw словесA б9іz: ѓще кто2 слyжитъ, ћкw t крёпости, ю4же подаeтъ бGъ: да њ всeмъ слaвитсz бGъ ї}съ хrт0мъ, є3мyже є4сть слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakspeak
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
λογια logia
N-APN
λόγιονlogionoraclesthe oracles
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ει ei
COND
εἰeiif; if
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
διακονει diakonei
V-PAI-3S G5719
διακονέωdiakoneōto serveminister
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ισχυος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengththe ability
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
χορηγει chorēgei
V-PAI-3S G5719
χορηγέωchorēgeōto providegiveth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to: that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall things
δοξαζηται doxazētai
V-PPS-3S G5747
δοξάζωdoxazōto glorifymay be glorified
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, to whom
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bebe
η ē
T-NSF
hothe/this/whopraise
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxaglorypraise
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whodominion
κρατος kratos
N-NSN
κράτοςkratospowerdominion
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whoever
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoand ever
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageand ever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, (За?_x7в.) Возлю1бленніи, не диви1тесz є4же въ вaсъ раждежeнію ко и3скушeнію вaмъ бывaему, ћкw чyжду вaмъ случaющусz: 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedBeloved
μη
PRT-N
μήnotnot
ξενιζεσθε xenizesthe
V-PPM-2P G5744
ξενίζωxenizōto host, think it
τη
T-DSF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongconcerning
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou[you]
πυρωσει purōsei
N-DSF
πύρωσιςpurōsisburningthe fiery trial
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
πειρασμον peirasmon
N-ASM
πειρασμόςpeirasmostemptation/testingtry
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
γινομενη ginomenē
V-PNP-DSF G5740
γίνομαιginomaito bewhich is
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
ξενου xenou
A-GSN
ξένοςxenosforeignsome strange thing
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
συμβαινοντος sumbainontos
V-PAP-GSN G5723
συμβαίνωsumbainōto happenhappened
 
13 cf. Tłum. Толк. ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. но понeже приwбщaетесz хrтHвымъ страстeмъ, рaдуйтесz, ћкw да и3 въ kвлeніе слaвы є3гw2 возрaдуетесz веселsщесz. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
καθο katho
ADV
καθόkathoinsofar as, inasmuch as
κοινωνειτε koinōneite
V-PAI-2P G5719
κοινωνέωkoinōneōto participateye are partakers
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ's
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ's
παθημασιν pathēmasin
N-DPN
πάθημαpathēmasufferingsufferings
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoicerejoice
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, when
τη
T-DSF
hothe/this/whoglory
αποκαλυψει apokalupsei
N-DSF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationshall be revealed
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoshall be revealed
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
χαρητε charēte
V-2AOS-2P G5647
χαίρωchairōto rejoice, ye may be glad
αγαλλιωμενοι agalliōmenoi
V-PNP-NPM G5740
ἀγαλλιάωagalliaōto rejoicewith exceeding joy
 
14 cf. Tłum. Толк. Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Ѓще ўкорsеми бывaете њ и4мени хrт0вэ, бlжeни є3стE ћкw слaвы и3 б9ій д¦ъ на вaсъ почивaетъ: џнэми ќбw хyлитсz, ґ вaми прославлsетсz. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
ονειδιζεσθε oneidizesthe
V-PPI-2P G5743
ὀνειδίζωoneidizōto revileye be reproached
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
μακαριοι makarioi
A-NPM
μακάριοςmakariosblessed, happy
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
το to
T-NSN
hothe/this/who 
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-NSN
hothe/this/whoof glory
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe spirit
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αναπαυεται anapauetai
V-PMI-3S G5731
ἀναπαύωanapauōto give restresteth
 
15 cf. Tłum. Толк. Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; Да не кто2 u5бо t вaсъ пострaждетъ ћкw ўбjйца, и3ли2 ћкw тaть, и3ли2 ћкw ѕлодёй, и3ли2 ћкw чуждопосэти1тель: 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnone
γαρ gar
CONJ
γάρgarforBut
τις tis
X-NSM
τιςtisone 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
πασχετω paschetō
V-PAM-3S G5720
πάσχωpaschōto sufferlet
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φονευς foneus
N-NSM
φονεύςfoneusmurderera murderer
η ē
PRT
ēor, or
κλεπτης kleptēs
N-NSM
κλέπτηςkleptēsthiefa thief
η ē
PRT
ēor, or
κακοποιος kakopoios
A-NSM
κακοποιόςkakopoioswrongdoingan evildoer
η ē
PRT
ēor, or
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
αλλοτριεπισκοπος allotriepiskopos
N-NSM
ἀλλοτριεπίσκοποςallotriepiskoposmeddlera busybody in other men's matters
 
16 cf. Tłum. Толк. Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. ѓще ли же ћкw хrтіaнинъ, да не стыди1тсz, да прославлsетъ же бGа въ чaсти сeй. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenYet
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
χριστιανος christianos
N-NSM
ΧριστιανόςchristianosChristiana Christian
μη
PRT-N
μήnotnot
αισχυνεσθω aischunesthō
V-PPM-3S G5744
αἰσχύνωaischunōbe ashamed, let him
δοξαζετω doxazetō
V-PAM-3S G5720
δοξάζωdoxazōto glorifylet him glorify
δε de
CONJ
δέdethen; but
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongon
τω
T-DSN
hothe/this/whobehalf
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomaname[name]
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
 
17 cf. Tłum. Толк. gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożejИбо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Ћкw врeмz начaти сyдъ t д0му б9іz: ѓще же прeжде t вaсъ, кaz кончи1на проти1вzщымсz б9ію є3ђлію; 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι[     oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ο]     o
T-NSM
hothe/this/who 
καιρος kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timethe time
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
αρξασθαι arxasthai
V-AMN G5670
ἄρχομαιarchomaito rule/beginmust begin
το to
T-ASN
hothe/this/who 
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentthat judgment
απο apo
PREP
ἀπόapofromat
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe time
οικου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshousethe house
του tou
T-GSM
hothe/this/whothat judgment
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethen: and
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
αφ af
PREP
ἀπόapofromat
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?, what
το to
T-NSN
hothe/this/whothe house
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxshall the end
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof God
απειθουντων apeithountōn
V-PAP-GPM G5723
ἀπειθέωapeitheōto disobeyof them that obey not
τω
T-DSN
hothe/this/whoshall the end
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ευαγγελιω euangeliō
N-DSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
 
18 cf. Tłum. Толк. A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? И# ѓще првdникъ є3двA сп7сeтсz, нечести1вый и3 грёшный гдЁ kви1тсz; 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ει ei
COND
εἰeiifif
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustthe righteous
μολις molis
ADV
μόλιςmolishardlyscarcely
σωζεται sōzetai
V-PPI-3S G5743
σῴζωsōzōto savebe saved
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε]     de
CONJ
δέdethen[then]
ασεβης asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodlythe ungodly
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμαρτωλος amartōlos
A-NSM
ἁμαρτωλόςhamartōlossinfulthe sinner
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, where
φανειται faneitai
V-FDI-3S G5695
φαίνωfainōto shine/appearshall
 
19 cf. Tłum. Толк. Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynkiИтак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро.Тёмже и3 стрaждущіи по в0ли б9іей, ћкw вёрну зижди1телю да предадsтъ дyшы сво‰ во бlготворeніи.4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
και kai
CONJ
καίkaiand 
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
πασχοντες paschontes
V-PAP-NPM G5723
πάσχωpaschōto sufferlet them that suffer
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
το to
T-ASN
hothe/this/whothe will
θελημα thelēma
N-ASN
θέλημαthelēmawill/desirethe will
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πιστω pistō
A-DSM
πιστόςpistosfaithfulunto a faithful
κτιστη ktistē
N-DSM
κτίστηςktistēscreatorCreator
παρατιθεσθωσαν paratithesthōsan
V-PPM-3P G5744
παρατίθημιparatithēmito set beforecommit the keeping
τας tas
T-APF
hothe/this/whosouls
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαθοποιια agathopoiia
N-DSF
ἀγαθοποιΐαagathopoiiadoing goodwell doing

5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.