MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.21 Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;22 który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”23 on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;24 który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,2 patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.3 Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,4 ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.5 Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.6 Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.7 Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,9 nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.10 “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.11 Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.12 Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?14 Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”15 Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;16 ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.17 Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.18 Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.19 W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,20 co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.21 Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,22 który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.
4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.

RU Brytjka King J. 5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 cf. Tłum. Толк. Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: Стaрцы и5же въ вaсъ молю2, ћкw стaрецъ сhй и3 свидётель хrтHвымъ стrтeмъ, и4же и3 хотsщей слaвэ kви1тисz џбщникъ: 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρεσβυτερους presbuterous
A-APM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderThe elders
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/then[therefore/then]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongare among
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
παρακαλω parakalō
V-PAI-1S G5719
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI exhort
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
συμπρεσβυτερος sumpresbuteros
N-NSM-C
συμπρεσβύτεροςsumpresbuterosfellow elderam also an elder
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρτυς martus
N-NSM
μάρτυςmartuswitnessa witness
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
παθηματων pathēmatōn
N-GPN
πάθημαpathēmasufferingof the sufferings
ο o
T-NSM
hothe/this/whowhich
και kai
CONJ
καίkaiand, and also
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, who
μελλουσης mellousēs
V-PAP-GSF G5723
μέλλωmellōbe about tothat shall
αποκαλυπτεσθαι apokaluptesthai
V-PPN G5745
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealbe revealed
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof the glory
κοινωνος koinōnos
N-NSM
κοινωνόςkoinōnosparticipanta partaker
 
2 cf. Tłum. Толк. Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, паси1те є4же въ вaсъ стaдо б9іе, посэщaюще не нyждею, но в0лею и3 по бз7э, нижE непрaведными прибhтки, но ўсeрднw, 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVποιμανατε poimanate
V-AAM-2P G5657
ποιμαίνωpoimainōto shepherdFeed
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwhich is among
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ποιμνιον poimnion
N-ASN
ποίμνιονpoimnionflockthe flock
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μη
PRT-N
μήnot, not
αναγκαστως anankastōs
ADV
ἀναγκαστῶςanankastōsnecessarilyby constraint
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
εκουσιως ekousiōs
ADV
ἑκουσίωςhekousiōsvoluntarilywillingly
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot; not
αισχροκερδως aischrokerdōs
ADV
αἰσχροκερδῶςaischrokerdōsgreedilyfor filthy lucre
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
προθυμως prothumōs
ADV
προθύμωςprothumōseagerlyof a ready mind
 
3 cf. Tłum. Толк. ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; ни ћкw њбладaюще при1чту, но w4брази бывaйте стaду: 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδ mēd
CONJ-N
μηδέmēdenotNeither
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
κατακυριευοντες katakurieuontes
V-PAP-NPM G5723
κατακυριεύωkatakurieuōto masterbeing lords over
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoheritage
κληρων klērōn
N-GPM
κλῆροςklēroslotheritage
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
τυποι tupoi
N-NPM
τύποςtuposmark/exampleensamples
γινομενοι ginomenoi
V-PNP-NPM G5740
γίνομαιginomaito bebeing
του tou
T-GSN
hothe/this/whoto the flock
ποιμνιου poimniou
N-GSN
ποίμνιονpoimnionflockto the flock
 
4 cf. Tłum. Толк. A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwałyи когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. и3 ћвльшусz пастыреначaльнику, пріи1мете неувzдaемый слaвы вэнeцъ. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd when
φανερωθεντος fanerōthentos
V-APP-GSM G5685
φανερόωfaneroōto manifestshall appear
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αρχιποιμενος archipoimenos
N-GSM
ἀρχιποίμηνarchipoimēnchief shepherdthe chief Shepherd
κομιεισθε komieisthe
V-FDI-2P-ATT G5695
κομίζωkomizōto bring/be repaid, ye shall receive
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe chief Shepherd
αμαραντινον amarantinon
A-ASM
ἀμαράντινοςamarantinosunfadingthat fadeth not away
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof glory
δοξης doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryof glory
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowna crown
 
5 cf. Tłum. Толк. Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Тaкоже ю4ніи повини1тесz стaрцємъ: вси1 же дрyгъ дрyгу повинyющесz, смиреномdріе стzжи1те, занE бGъ гHрдымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ блгdть. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
νεωτεροι neōteroi
A-NPM-C
νέοςneosnew, ye younger
υποταγητε upotagēte
V-2APM-2P G5649
ὑποτάσσωhupotassōto subject, submit
πρεσβυτεροις presbuterois
A-DPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderunto the elder
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall, all
δε de
CONJ
δέdethen. Yea
αλληλοις allēlois
C-DPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotheryourselves
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohumility
ταπεινοφροσυνην tapeinofrosunēn
N-ASF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumilityhumility
εγκομβωσασθε enkombōsasthe
V-ADM-2P G5663
ἐγκομβόομαιenkomboomaito clothe oneself, and be clothed with
οτι[     oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ο]     o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
υπερηφανοις uperēfanois
A-DPM
ὑπερήφανοςhuperēfanosarrogantthe proud
αντιτασσεται antitassetai
V-PMI-3S G5731
ἀντιτάσσωantitassōto resistresisteth
ταπεινοις tapeinois
A-DPM
ταπεινόςtapeinoslowlyto the humble
δε de
CONJ
δέdethen, and
διδωσιν didōsin
V-PAI-3S G5719
δίδωμιdidōmito givegiveth
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
 
POKORZE I CZUJNOŚCI.6 cf. Tłum. Толк. Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. (За?_x7г.) Смири1тесz u5бо под8 крёпкую рyку б9ію, да вы2 вознесeтъ во врeмz: 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταπεινωθητε tapeinōthēte
V-APM-2P G5682
ταπεινόωtapeinoōto humbleHumble yourselves
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κραταιαν krataian
A-ASF
κραταιόςkrataiosmightythe mighty
χειρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhand
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
υψωση upsōsē
V-AAS-3S G5661
ὑψόωhupsoōto lift uphe may exalt
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρω kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timedue time
 
7 cf. Tłum. Толк. wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. всю2 печaль вaшу возвeргше нaнь, ћкw т0й печeтсz њ вaсъ. 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
την tēn
T-ASF
hothe/this/whocare
μεριμναν merimnan
N-ASF
μέριμναmerimnaconcerncare
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
επιριψαντες epiripsantes
V-AAP-NPM G5660
ἐπιρρίπτωepirriptōto throw onCasting
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
μελει melei
V-PAI-3S G5719
μέλωmelōto carecareth
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
 
8 cf. Tłum. Толк. Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Трезви1тесz, б0дрствуйте, занE супостaтъ вaшъ діaволъ, ћкw лeвъ рhкаz, х0дитъ, и3скjй кого2 поглоти1ти: 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνηψατε nēpsate
V-AAM-2P G5657
νήφωnēfōbe soberBe sober
γρηγορησατε grēgorēsate
V-AAM-2P G5657
γρηγορέωgrēgoreōto keep watch, be vigilant
ο o
T-NSM
hothe/this/whoadversary
αντιδικος antidikos
N-NSM
ἀντίδικοςantidikosopponentadversary
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
διαβολος diabolos
A-NSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
λεων leōn
N-NSM
λέωνleōnlionlion
ωρυομενος ōruomenos
V-PNP-NSM G5740
ὠρύομαιōruomaito roara roaring
περιπατει peripatei
V-PAI-3S G5719
περιπατέωperipateōto walk, walketh about
ζητων zētōn
V-PAP-NSM G5723
ζητέωzēteōto seek, seeking
καταπιειν katapiein
V-2AAN G5629
καταπίνωkatapinōto swallowhe may devour
 
9 cf. Tłum. Толк. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. є3мyже проти1витесz твeрди вёрою, вёдуще, ћкw тёже стр†сти случaютсz вaшему брaтству, є4же въ мjрэ. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWhom
αντιστητε antistēte
V-2AAM-2P G5628
ἀνθίστημιanthistēmito opposeresist
στερεοι stereoi
A-NPM
στερεόςstereosstrongstedfast
τη
T-DSF
hothe/this/who 
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustin the faith
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know, knowing that
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoin the faith
παθηματων pathēmatōn
N-GPN
πάθημαpathēmasufferingafflictions
τη
T-DSF
hothe/this/whoafflictions
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongthat are in
τω
T-DSM
hothe/this/who[the/this/who]
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouin your
αδελφοτητι adelfotēti
N-DSF
ἀδελφότηςadelfotēsbrotherhoodbrethren
επιτελεισθαι epiteleisthai
V-PPN G5745
ἐπιτελέωepiteleōto completeare accomplished
 
10 cf. Tłum. Толк. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. БGъ же всsкіz блгdти, призвaвый вaсъ въ вёчную свою2 слaву њ хrтЁ ї}сэ, мaлw пострадaвшыz, т0й да соверши1тъ вы2, да ўтверди1тъ, да ўкрэпи1тъ, да њснуeтъ. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodthe God
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgracegrace
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
καλεσας kalesas
V-AAP-NSM G5660
καλέωkaleōto callhath called
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, who
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ολιγον oligon
ADV
ὀλίγοςoligoslittle/fewa while
παθοντας pathontas
V-2AAP-APM G5631
πάσχωpaschōto suffer, after that ye have suffered
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self,
καταρτισει katartisei
V-FAI-3S G5692
καταρτίζωkatartizōto completemake
στηριξει stērixei
V-FAI-3S G5692
στηρίζωstērizōto establish, stablish
σθενωσει sthenōsei
V-FAI-3S G5692
σθενόωsthenoōto strengthen, strengthen
 
11 cf. Tłum. Толк. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. ТомY слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfTo him
το to
T-NSN
hothe/this/whoglory
κρατος kratos
N-NSN
κράτοςkratospowerdominion
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τους tous
T-APM
hothe/this/whodominion
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
αμην amēn
HEB
ἀμήνamēnamen. Amen
 
POZDROWIENIA.12 cf. Tłum. Толк. Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Сілуaномъ вaмъ вёрнымъ брaтомъ, ћкw непщyю, вмaлэ написaхъ, молS и3 засвидётельствуz сeй бhти и4стиннэй блгdти б9іей, въ нeйже стоитE. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofBy
σιλουανου silouanou
N-GSM
ΣιλουανόςsilouanosSilas/SilvanusSilvanus
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
πιστου pistou
A-GSM
πιστόςpistosfaithful, a faithful
αδελφου adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
λογιζομαι logizomai
V-PNI-1S G5736
λογίζομαιlogizomaito countI suppose
δι di
PREP
διάdiathrough/because of 
ολιγων oligōn
A-GPN
ὀλίγοςoligoslittle/fewbriefly
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto write, I have written
παρακαλων parakalōn
V-PAP-NSM G5723
παρακαλέωparakaleōto plead/comfort, exhorting
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιμαρτυρων epimarturōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπιμαρτυρέωepimartureōto testify totestifying
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthat this
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beis
αληθη alēthē
A-ASF
ἀληθήςalēthēstruethe true
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εις eis
PREP
εἰςeistowardwherein
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
στητε stēte
V-2AAS-2P robinson:V-2AAM-2P G5632 G5628
ἵστημιhistēmito standye stand #to stand
 
13 cf. Tłum. Толк. Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Цэлyетъ вы2 ћже въ вавmлHнэ соизбрaннаz, и3 мaрко сhнъ м0й. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπαζεται aspazetai
V-PNI-3S G5736
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects to, saluteth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
η ē
T-NSF
hothe/this/whoThe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
βαβυλωνι babulōni
N-DSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylonBabylon
συνεκλεκτη suneklektē
A-NSF
συνεκλεκτόςsuneklektoschosen with, elected together with
και kai
CONJ
καίkaiand; and
μαρκος markos
N-NSM
ΜάρκοςmarkosMarkMarcus
ο o
T-NSM
hothe/this/whoson
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonson
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
 
14 cf. Tłum. Толк. Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.Цэлyйте дрyгъ дрyга лобзaніемъ любвE. Ми1ръ вaмъ всBмъ њ хrтЁ ї}сэ. Ґми1нь.5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVασπασασθε aspasasthe
V-ADM-2P G5663
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toGreet ye
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φιληματι filēmati
N-DSN
φίλημαfilēmakissa kiss
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēloveof charity
ειρηνη eirēnē
N-NSF
εἰρήνηeirēnēpeace. Peace
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouwith you
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongare in
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist