MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Jakuba Apostoła

1Adres.1JAKUB, sługa boży i Pana naszego Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, pozdrowienie. POKUSACH I UFNOŚCI W BOGU.2 Bracia moi, uważajcie za wielką radość, gdy wpadniecie w rozmaite pokusy,3 wiedząc, że próba wiary waszej sprawuje cierpliwość.4 Cierpliwość zaś dokonuje dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.5 Jeśli zaś kto z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który daje wszystkim obficie i nie wymawia, a będzie mu dana.6 Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem.7 Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.8 Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich.9 Niech zaś brat poniżony chlubi się w podwyższeniu swoim,10 a bogaty w poniżeniu swoim, albowiem jak “kwiat trawy” przeminie.11 Wzeszło bowiem słońce palące i “wysuszyło trawę i opadł jej kwiat” i zginął wdzięk oblicza jego; tak i bogacz w swych przedsięwzięciach zmarnieje.JAK DZIAŁA POKUSA.12 Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miłują.13 Niech nikt w pokusie nie mówi, że od Boga jest kuszony; albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego, a sam nikogo me kusi.14 Lecz każdy bywa kuszony, gdy go własna pożądliwość pociąga i nęci.15 Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć.16 Przeto, bracia moi najmilsi, nie błądźcie.17 Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.18 Zrodził nas bowiem dobrowolnie słowem prawdy, żebyśmy byli niejako początkiem jego stworzenia. POWŚCIĄGAĆ JĘZYK.19 Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu.20 Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości bożej.21 Przeto od- rzuciwszy wszelki brud i nad- miar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.NIE TYLKO SŁUCHAĆ ALE I WYKONYWAĆ.22 Bądźcie zaś wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko; oszukującymi samych siebie.23 Gdyż jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą ten podobny jest do człowieka, przypatrującego się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle;24 bo przyglądnął się sobie i od- szedł i zaraz zapomniał, jakim był.25 Kto by zaś pilniej wejrzał w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim i stał się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą czynu, ten błogosławiony będzie w działaniu swoim.26 Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna.27 Pobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ich ucisku, a siebie zachować nieskalanym od tego świata.
2NIE KIEROWAĆ SIĘ WZGLĘDAMI.1 Bracia moi, nie przebierając w osobach, miejcie wiarę w chwalebnego Pana naszego Jezusa Chrystusa.2 Albowiem gdyby na zebranie wasze przyszedł mąż mający złoty pierścień, w świetnej szacie, a wszedłby też ubogi w brudnym odzieniu 3 i patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę i rzeklibyście mu: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty stój tam, albo siądź u podnóża nóg moich;4 czyż nie sądzicie w duszy i nie staliście się sędziami o myślach złośliwych?5 Słuchajcie, bracia moi najmilsi: Czyż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie na bogatych w wierze i dziedziców królestwa, które Bóg obiecał tym, co go miłują ?6 A wyście nie uczcili ubogiego. Czyż to nie bogacze przemocą was uciskają i czy nie oni ciągną was do sądów?7 Czy nie oni bluźnią dobremu imieniu, którego wzywano nad wami ?WIERNOŚĆ WSZYSTKIM PRZYKAZANIOM.8 Jeśli jednak wypełniacie Prawo królewskie według Pisma: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” – dobrze czynicie;9 jeśli zaś przebieracie między osobami – grzech popełniacie i Prawo potępia was jako przestępców 10 Lecz ktokolwiek zachowałby całe Prawo, a w jednym by upadł, stał się winnym wszystkiego.11 Gdyż ten, co rzekł: “Nie cudzołóż,” rzekł też “Nie zabijaj.” Jeślibyś nie cudzołożył, ale byś zabijał, stałeś się przestępcą Prawa.12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci co mają być sądzeni przez Prawo wolności13 Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, co miłosierdzia nie czynił: miłosierdzie zaś przewyższa sąd.WIARA BEZ UCZYNKÓW NIEPOŻYTECZNA.14 Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, że ma wiarę, a nie miałby uczynków? Czyż wiara może go zbawić?15 Jeśliby zaś brat i siostra byli nadzy i potrzebowali codziennej żywności,16 a rzekłby im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, lecz nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż to pomoże ?17 Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.16 Ale powie kto: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swą bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków.19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czy- nisz: czarci też wierzą i drżą.PRZYKŁAD WIARY ABRAHAMA.20 Chcesz zaś wiedzieć, o człowiecze próżny, że wiara bez uczynków martwa jest?21 Czyż Abraham, ojciec nasz, nie z uczynków został usprawiedliwiony, “ofiarowawszy Izaaka, syna swe- go, na ołtarzu?”22 Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i z uczynków wiara stała się doskonałą.23 I wypełniło się Pismo, które mówi: “Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu jest ku sprawiedliwości” i nazwany jest “przyjacielem bożym.”24 Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków a nie z wiary tylko ?25 Podobnie i Rahab nierządnica, czy nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłów i inną drogą wypuściła ?26 Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
3GRZECHY JĘZYKA

RU Brytjka King J. 3GRZECHY JĘZYKA1 cf. Tłum. Толк. Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie.Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, (За?_н7д.) Не мн0зи ўчи1теліе бывaйте, брaтіе мо‰, вёдzще, ћкw б0льшее њсуждeніе пріи1мемъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
διδασκαλοι didaskaloi
N-NPM
διδάσκαλοςdidaskalosteachermasters
γινεσθε ginesthe
V-PNM-2P G5737
γίνομαιginomaito be, be
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
ειδοτες eidotes
V-RAP-NPM G5761
εἴδωeidōto know, knowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
μειζον meizon
A-ASN-C
μέγαςmegasgreatthe greater
κριμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentcondemnation
λημψομεθα lēmpsometha
V-FDI-1P G5695
λαμβάνωlambanōto takewe shall receive
 
2 cf. Tłum. Толк. W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało.ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. мн0гw бо согрэшaемъ вси2. Ѓще кто2 въ сл0вэ не согрэшaетъ, сeй совершeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE тёло. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchin many things
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
πταιομεν ptaiomen
V-PAI-1P G5719
πταίωptaiōto stumblewe offend
απαντες apantes
A-NPM
ἅπαςhapasallall
ει ei
COND
εἰeiif. If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordword
ου ou
PRT-N
οὐounonot
πταιει ptaiei
V-PAI-3S G5719
πταίωptaiōto stumbleoffend
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, the same
τελειος teleios
A-NSM
τέλειοςteleiosperfecta perfect
ανηρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
δυνατος dunatos
A-NSM
δυνατόςdunatosable, able
χαλιναγωγησαι chalinagōgēsai
V-AAN G5658
χαλιναγωγέωchalinagōgeōto bridleto bridle
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ολον olon
A-ASN
ὅλοςholosallthe whole
το to
T-ASN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
 
3 cf. Tłum. Толк. A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy.Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Сe (бо и3) к0нємъ ўзды6 во ўстA влагaемъ, да повинyютсz нaмъ, и3 всE тёло и4хъ њбращaемъ: 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiif[if]
δε de
CONJ
δέdethen[then]
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsethe horses'
τους tous
T-APM
hothe/this/whobits
χαλινους chalinous
N-APM
χαλινόςchalinosbridlebits
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe horses'
στοματα stomata
N-APN
στόμαstomamouthmouths
βαλλομεν ballomen
V-PAI-1P G5719
βάλλωballōto throw, we put
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
το to
T-ASN
hothe/this/whomouths
πειθεσθαι peithesthai
V-PPN G5745
πείθωpeithōto persuademay obey
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ολον olon
A-ASN
ὅλοςholosallwhole
το to
T-ASN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
μεταγομεν metagomen
V-PAI-1P G5719
μετάγωmetagōto turnwe turn about
 
4 cf. Tłum. Толк. Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego.Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; сE, и3 корабли6 вели1цы сyще и3 t жeстокихъ вётрwвъ заточaеми, њбращaютсz мaлымъ корми1льцемъ, ѓможе стремлeніе прaвzщагw х0щетъ: 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
πλοια ploia
N-NPN
πλοῖονploionboatthe ships
τηλικαυτα tēlikauta
D-NPN
τηλικοῦτοςtēlikoutosso greatso great
οντα onta
V-PAP-NPN G5723
εἰμίeimito be, which though
και kai
CONJ
καίkaiand, and
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
ανεμων anemōn
N-GPM
ἄνεμοςanemoswindwinds
σκληρων sklērōn
A-GPM
σκληρόςsklēroshardfierce
ελαυνομενα elaunomena
V-PPP-NPN G5746
ἐλαύνωelaunōto drivedriven
μεταγεται metagetai
V-PPI-3S G5743
μετάγωmetagōto turn, yet are they turned about
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underwith
ελαχιστου elachistou
A-GSN-S
ἐλάχιστοςelachistosleasta very small
πηδαλιου pēdaliou
N-GSN
πηδάλιονpēdalionrudderhelm
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), whithersoever
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe ships
ορμη ormē
N-NSF
ὁρμήhormēimpulsethe governor
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe governor
ευθυνοντος euthunontos
V-PAP-GSM G5723
εὐθύνωeuthunōto straighten 
βουλεται bouletai
V-PNI-3S G5736
βούλομαιboulomaito planlisteth
 
5 cf. Tłum. Толк. Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień jakże wielki las podpala.так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! тaкожде же и3 љзhкъ мaлъ ќдъ є4сть, и3 вельми2 хвaлитсz. СE, мaлъ џгнь, (и3) к0ль вели6ки вє1щи сожигaетъ. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
και kai
CONJ
καίkaiandEven
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe tongue
γλωσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguethe tongue
μικρον mikron
A-NSN
μικρόςmikrossmalla little
μελος melos
N-NSN
μέλοςmelosmembermember
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μεγαλα megala
A-APN
μέγαςmegasgreat[great]
αυχει auchei
V-PAI-3S G5719
μεγαλαυχέωmegalaucheōto boastboasteth great things
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see. Behold
ηλικον ēlikon
A-NSN
ἡλίκοςhēlikoshow great, how great
πυρ pur
N-NSN
πῦρpurfirefire
ηλικην ēlikēn
A-ASF
ἡλίκοςhēlikoshow great[how great]
υλην ulēn
N-ASF
ὕληhulēforesta matter
αναπτει anaptei
V-PAI-3S G5719
ἀνάπτωanaptōto kindlekindleth
 
6 cf. Tłum. Толк. I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło.И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. И# љзhкъ џгнь, лёпота непрaвды: си1це и3 љзhкъ водворsетсz во ќдэхъ нaшихъ, сквернS всE тёло, и3 палS к0ло рождeніz нaшегw, и3 њпалszсz t геeнны: 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γλωσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguethe tongue
πυρ pur
N-NSN
πῦρpurfirea fire
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe tongue
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworld, a world
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, a world
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessof iniquity
η ē
T-NSF
hothe/this/whoof iniquity
γλωσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguethe tongue
καθισταται kathistatai
V-PPI-3S G5743
καθίστημιkathistēmito appoint/conductis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whothe tongue
μελεσιν melesin
N-DPN
μέλοςmelosmembermembers
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
η ē
T-NSF
hothe/this/whomembers
σπιλουσα spilousa
V-PAP-NSF G5723
σπιλόωspiloōto stain, that it defileth
ολον olon
A-ASN
ὅλοςholosallthe whole
το to
T-ASN
hothe/this/whobody
σωμα sōma
N-ASN
σῶμαsōmabodybody
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φλογιζουσα flogizousa
V-PAP-NSF G5723
φλογίζωflogizōto kindlesetteth on fire
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe course
τροχον trochon
N-ASM
τροχόςtrochoscourse/wheelthe course
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof nature
γενεσεως geneseōs
N-GSF
γένεσιςgenesisoriginof nature
και kai
CONJ
καίkaiand; and
φλογιζομενη flogizomenē
V-PPP-NSF G5746
φλογίζωflogizōto kindleit is set on fire
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohell
γεεννης geennēs
N-GSF
γέενναgeennaGehennahell
 
7 cf. Tłum. Толк. Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; ciecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, всsко бо є3стество2 ѕвэрeй же и3 пти1цъ, г†дъ же и3 рhбъ, ўкрощaетсz и3 ўкроти1тсz є3стеств0мъ человёческимъ, 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallevery
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
φυσις fusis
N-NSF
φύσιςfusisnaturekind
θηριων thēriōn
N-GPN
θηρίονthērionwild animalof beasts
τε te
PRT
τεteand/both,
και kai
CONJ
καίkaiandand
πετεινων peteinōn
N-GPN
πετεινόςpeteinosbirdof birds
ερπετων erpetōn
N-GPN
ἑρπετόνherpetonreptileof serpents
τε te
PRT
τεteand/both, and
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εναλιων enaliōn
A-GPN
ἐνάλιοςenaliosmarineof things in the sea
δαμαζεται damazetai
V-PPI-3S G5743
δαμάζωdamazōto tame, is tamed
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δεδαμασται dedamastai
V-RPI-3S G5769
δαμάζωdamazōto tamehath been tamed
τη
T-DSF
hothe/this/who 
φυσει fusei
N-DSF
φύσιςfusisnature:
τη
T-DSF
hothe/this/who:
ανθρωπινη anthrōpinē
A-DSF
ἀνθρώπινοςanthrōpinoshumanof mankind
 
8 cf. Tłum. Толк. а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. љзhка же никт0же м0жетъ t человBкъ ўкроти1ти: не ўдержи1мо (бо) ѕло2, и3сп0лнь ћда смертон0сна. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτην tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
γλωσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguethe tongue
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno
δαμασαι damasai
V-AAN G5658
δαμάζωdamazōto tametame
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablecan
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
ακαταστατον akatastaton
A-NSN
ἀκατάστατοςakatastatosrestless[restless]
κακον kakon
A-NSN
κακόςkakosevil/harmevil
μεστη mestē
A-NSF
μεστόςmestosfull, full
ιου iou
N-GSM
ἰόςiospoison/rustpoison
θανατηφορου thanatēforou
A-GSM
θανατήφοροςthanatēforosdeadlyof deadly
 
9 cf. Tłum. Толк. Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga.”Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Тёмъ благословлsемъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кленeмъ человёки бhвшыz по под0бію б9ію: 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfTherewith
ευλογουμεν eulogoumen
V-PAI-1P G5719
εὐλογέωeulogeōto praise/blessbless we
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord[lord]
και kai
CONJ
καίkaiand, even
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selftherewith
καταρωμεθα katarōmetha
V-PNI-1P G5736
καταράομαιkataraomaito cursecurse we
τους tous
T-APM
hothe/this/whomen
ανθρωπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
τους tous
T-APM
hothe/this/who, which
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toafter
ομοιωσιν omoiōsin
N-ASF
ὁμοίωσιςhomoiōsislikenessthe similitude
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
γεγονοτας gegonotas
V-2RAP-APM G5756
γίνομαιginomaito beare made
 
10 cf. Tłum. Толк. Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi.Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. t тёхже ќстъ и3сх0дитъ благословeніе и3 клsтва. Не подобaетъ, брaтіе мо‰ возлю1бленнаz, си6мъ тaкw бывaти. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκ ek
PREP
ἐκekof/fromOut of
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
στοματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthmouth
εξερχεται exerchetai
V-PNI-3S G5736
ἐξέρχομαιexerchomaito go outproceedeth
ευλογια eulogia
N-NSF
εὐλογίαeulogiapraiseblessing
και kai
CONJ
καίkaiandand
καταρα katara
N-NSF
κατάραkataracursecursing
ου ou
PRT-N
οὐounonot
χρη chrē
V-PAI-3S G5719
χρήchrēto ought/needought
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we. My
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
γινεσθαι ginesthai
V-PNN G5738
γίνομαιginomaito beto be
 
11 cf. Tłum. Толк. Czy, źródło wypuszcza z tej samej szczeliny słodką i gorzką wodę?Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (За?_н7є.) є3дa ли и3ст0чникъ t є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaдкое и3 г0рькое; 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely notDoth
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
πηγη pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowa fountain
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromat
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
οπης opēs
N-GSF
ὀπήopēholeplace
βρυει bruei
V-PAI-3S G5719
βρύωbruōto poursend forth
το to
T-ASN
hothe/this/who 
γλυκυ gluku
A-ASN
γλυκύςglukussweetsweet
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-ASN
hothe/this/whoa fountain
πικρον pikron
A-ASN
πικρόςpikrosbitterbitter
 
12 cf. Tłum. Толк. Czy może, bracia moi, figa rodzić winne jagody, albo winny szczep figi? Tak też słona woda nie może uczynić słodkiej.Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. є3дA м0жетъ, брaтіе мо‰, смок0вница м†слины твори1ти, и3ли2 віногрaднаz лозA смHквы; тaкожде ни є3ди1нъ и3ст0чникъ слaну и3 слaдку твори1тъ в0ду. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnot 
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ableCan
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
συκη sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treethe fig tree
ελαιας elaias
N-APF
ἐλαίαelaiaolive treeolive berries
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/make, bear
η ē
PRT
ēor? either
αμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinea vine
συκα suka
N-APN
σῦκονsukonfig, figs
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither[neither]
αλυκον alukon
A-ASN
ἁλυκόςhalukossaltysalt
γλυκυ gluku
A-ASN
γλυκύςglukussweetfresh
ποιησαι poiēsai
V-AAN G5658
ποιέωpoieōto do/makeboth yield
υδωρ udōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
 
ZIEMSKA I NIEBIESKA MĄDROŚĆ.13 cf. Tłum. Толк. Któż między wami jest mądry i wyćwiczony?. Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Кто2 премyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да покaжетъ t д0брагw житіS дэлA сво‰ въ кр0тости и3 премyдрости. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
σοφος sofos
A-NSM
σοφόςsofoswisea wise man
και kai
CONJ
καίkaiandand
επιστημων epistēmōn
A-NSM
ἐπιστήμωνepistēmōnknowingendued with knowledge
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
δειξατω deixatō
V-AAM-3S G5657
δεικνύωdeiknuōto show? let him shew
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καλης kalēs
A-GSF
καλόςkalosgooda good
αναστροφης anastrofēs
N-GSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
τα ta
T-APN
hothe/this/whoworks
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πραυτητι prautēti
N-DSF
πραΰτηςprautēsgentlenessmeekness
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
 
14 cf. Tłum. Толк. Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie.Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ сердцaхъ вaшихъ, не хвали1тесz, ни лжи1те на и4стину: 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
δε de
CONJ
δέdethenBut
ζηλον zēlon
N-ASM
ζῆλοςzēloszealenvying
πικρον pikron
A-ASM
πικρόςpikrosbitterbitter
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
και kai
CONJ
καίkaiandand
εριθειαν eritheian
N-ASF
ἐριθείαeritheiarivalrystrife
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whohearts
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiahearthearts
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
μη
PRT-N
μήnotnot
κατακαυχασθε katakauchasthe
V-PNM-2P G5737
κατακαυχάομαιkatakauchaomaito boast, glory
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ψευδεσθε pseudesthe
V-PNM-2P G5737
ψεύδομαιpseudomaito lielie
κατα kata
PREP
κατάkataaccording tonot against
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
 
15 cf. Tłum. Толк. Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska.Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, нёсть сіS премyдрость свhше низходsщи, но зeмна, душeвна, бэс0вска: 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
η ē
T-NSF
hothe/this/whowisdom
σοφια sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomwisdom
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againfrom above
κατερχομενη katerchomenē
V-PNP-NSF G5740
κατέρχομαιkaterchomaito descenddescendeth
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
επιγειος epigeios
A-NSF
ἐπίγειοςepigeiosearthlyearthly
ψυχικη psuchikē
A-NSF
ψυχικόςpsuchikosnatural, sensual
δαιμονιωδης daimoniōdēs
A-NSF
δαιμονιώδηςdaimoniōdēsdemonic, devilish
 
16 cf. Tłum. Толк. Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa.ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. и3дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 всsка ѕлA вeщь. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)where
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ζηλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszealenvying
και kai
CONJ
καίkaiandand
εριθεια eritheia
N-NSF
ἐριθείαeritheiarivalrystrife
εκει ekei
ADV
ἐκεῖekeithere, there
ακαταστασια akatastasia
N-NSF
ἀκαταστασίαakatastasiadisorderconfusion
και kai
CONJ
καίkaiandand
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
φαυλον faulon
A-NSN
φαῦλοςfaulosevilevil
πραγμα pragma
N-NSN
πρᾶγμαpragmathingwork
 
17 cf. Tłum. Толк. Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Ґ ћже свhше премdрость, пeрвэе ќбw чтcA є4сть, пот0мъ же ми1рна, кроткA, бlгопокорли1ва, и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ бlги1хъ, несумённа и3 нелицемёрна. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
ανωθεν anōthen
ADV
ἄνωθενanōthenfrom above/againfrom above
σοφια sofia
N-NSF
σοφίαsofiawisdomthe wisdom
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstis first
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
αγνη agnē
A-NSF
ἁγνόςhagnospurepure
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethat is
επειτα epeita
ADV
ἔπειταepeitathen, then
ειρηνικη eirēnikē
A-NSF
εἰρηνικόςeirēnikospeacefulpeaceable
επιεικης epieikēs
A-NSF
ἐπιεικήςepieikēsgentle, gentle
ευπειθης eupeithēs
A-NSF
εὐπειθήςeupeithēscompliant, easy to be intreated
μεστη mestē
A-NSF
μεστόςmestosfull, full
ελεους eleous
N-GSN
ἔλεοςeleosmercyof mercy
και kai
CONJ
καίkaiandand
καρπων karpōn
N-GPM
καρπόςkarposfruitfruits
αγαθων agathōn
A-GPM
ἀγαθόςagathosgood-doergood
αδιακριτος adiakritos
A-NSF
ἀδιάκριτοςadiakritosimpartial, without partiality
ανυποκριτος anupokritos
A-NSF
ἀνυπόκριτοςanupokritosgenuinewithout hypocrisy
 
18 cf. Tłum. Толк. A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.Пл0дъ же прaвды въ ми1рэ сёетсz творsщымъ ми1ръ.3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαρπος karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitthe fruit
δε de
CONJ
δέdethenAnd
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ειρηνη eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
σπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sowis sown
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoof righteousness
ποιουσιν poiousin
V-PAP-DPM G5723
ποιέωpoieōto do/makethat make
ειρηνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace

4ZŁO Z POŻĄDLIWOŚCI1 Skąd walki i kłótnie między wami ? Czy nie stąd ? z pożądliwość waszych, które wojują w członkach waszych ?2 Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; kłócicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na pożądliwości wasze4 Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.5 Czy sądzicie, że na próżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka ?6 Lecz większą łaskę daje. Przeto mówi: “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.”7 Bądźcie więc poddani Bogu, Opierajcie się zaś diabłu, a uciecze od was.8 Przybliżajcie się do Boga, a przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzié umysłu dwoistego.9 Biadajcie i smućcie się i płaczcie; śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek.10 Uniżcie się przed obliczem Pana, a wywyższy was.11 Nie uwłaczajcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.12 Jeden jest zakonodawcą i sędzia; który może zatracić i wybawić. Ty zaś kim jesteś, sędzio bliźniego ?ZUCHWAŁE PLANY.13 Oto teraz wy, co mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zabawimy tam przynajmniej rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski;14 wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro.15 Czymże bowiem jest życie wasze? Parą jest, która na krótko się ukazuje, a potem zniknie, Zamiast tego, żebyście mówili: Jeśli Pan zechce. I: jeśli żyć będziemy, uczynimy to lub owo.16 Teraz zaś chełpicie się w przechwałkach waszych. Wszelka taka chełpliwość zła jest.17 Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy.
5UPOMNIENIA BOGACZÓW.1 Nuże teraz, bogacze, płaczcie, narzekając na nędze wasze, które przyjdą na was.2 Bogactwa wasze zbutwiały, a szaty wasze mole zjadły.3 Złoto i srebro wasze pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciw wam i pożerać będzie ciała wasze jak ogień: Naskarbiliście sobie gniewu w ostatnie dni.4 Oto zapłata robotników, którzy żçli pola wasze, przez was zatrzymana, woła, a wołanie ich doszło “do uszu Pana zastępów.”5 Ucztowaliście na ziemi i w zbytkach utuczyliście serca wasze “w dzień zabijania.”6 Wyrzekliście się i zabiliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwił się wam.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.7 Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik wygląda cennego owocu ziemi, cierpliwie czekając, aż spadnie deszcz “wczesny i późny.” 8 I wy zatem bądźcie cierpliwi i utwierdzajcie serca wasze, o przybliżyło się przyjście Pańskie.9 Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami.10 Bracia, bierzcie za przykład znoszenia zła, utrapienia i wielkiej cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.11 Oto za błogosławionych mamy tych, co wytrwali. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec Pański widzieliście; że “litościwy jest Pan i miłosierny.”12 Przede wszystkim zaś, bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Lecz wasza mowa niech będzie: Tak, tak; Nie, nie; abyście się pod sąd nie dostali.13 Smuci się kto z was ? Niech się modli. Ma spokój ducha? Niech śpiewa.NAMASZCZENIU CHORYCH.14 Choruje kto między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pańskie;15 a modlitwa wiary wybawi chorego i ulży mu Pan; a jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone.16 Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy swoje i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście byli zbawieni, albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego.17 Eliasz był człowiekiem w cierpliwości nam podobnym i w modlitwie prosił, żeby deszcz nie padał na ziemię i nie padał trzy lata i sześć miesięcy.18 I znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia dała swój owoc.19 Bracia moi, jeśliby kto z was zbłądził z drogi prawdy i ktoś by go nawrócił,20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci “zakryje mnóstwo grzechów.”