List św. Judy Apostoła

1Wstęp.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 1Wstęp. 1 cf. Толк. JUDA, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, co są w Bogu Ojcu umiłowani i dla Jezusa Chrystusa zachowani i powołani:Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом: (За?_o7з.) Їyда, ї}са хrтA рaбъ, брaтъ же їaкwва, сyщымъ њ бз7э nц7Ё њсвzщє1ннымъ, ї}съ хrт0мъ соблюдє1ннымъ зв†ннымъ: 2 cf. Толк. Miłosierdzie i pokój I miłość niech na was w pełni zstąpi.милость вам и мир и любовь да умножатся. млcть вaмъ и3 ми1ръ и3 любы2 да ўмн0житсz. ZACHĘTA DO BOJOWANIA O WIARĘ. 3 cf. Толк. Najmilsi, bardzo usilnie pragnąc napisać do was o wspólnym waszym zbawieniu, uznałem za potrzebne napisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę, raz podaną świętym.Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. Возлю1бленніи, всsко тщaніе творS писaти вaмъ њ џбщемъ спcніи вaшемъ, нyжду воз8имёхъ писaти вaмъ, молS подвизaтисz њ прeданнэй вёрэ с™ы6мъ є3ди1ною. 4 cf. Толк. Wkradli się bowiem niektórzy ludzie (co od dawna na ten sąd są wyznaczeni), niezbożni, co łaskę Boga naszego obracają w wyuzdanie i zapierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Привнид0ша бо нёцыи человёцы, дрeвле пред8устaвленніи на сіE њсуждeніе, нечести1віи, бGа нaшегw блгdть прелагaющіи въ сквeрну, и3 є3ди1нагw вLки бGа и3 гDа нaшегw ї}са хrтA tметaющіисz. PRZYKŁADY ODSTRASZAJĄCE 5 cf. Толк. Lecz chcę wam przypomnieć, chociaż raz już o wszystkim dowiedzieliście się, że Jezus wybawiwszy lud z Ziemi Egipskiej, potem wygubił tych, co nie uwierzyli.Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил, Воспомzнyти же вaмъ хощY, вёдущымъ и3 вaмъ є3ди1ною сіE, ћкw гDь лю1ди t земли2 є3гЂпетскіz сп7сE, послэди2 невёровавшыz погуби2: 6 cf. Толк. Aniołów zaś, którzy nie zachowali swojej godności, ale mieszkanie swoje opuścili, zachował na sąd wielkiego dnia, związanych wiekuistymi pętami, w ciemności;и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. ѓггелы же не соблю1дшыz своегw2 начaльства, но њстaвльшыz своE жили1ще, на сyдъ вели1кагw днE ќзами вёчными под8 мрaкомъ соблюдE. 7 cf. Толк. jak Sodoma i Gomora i sąsiednie miasta, oddawszy się w podobny sposób wszeteczeństwu i poszedłszy za cudzym ciałem, stały się przykładem, cierpiąc karanie ognia wiekuistego.Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример,- Ћкоже сод0ма и3 гом0рра и3 њкрeстніи и4хъ грaды, под0бнымъ и5мъ w4бразомъ преблуди1вше и3 ходи1вше в8слёдъ пл0ти и3нhz, предлежaтъ въ показaніе, nгнS вёчнагw сyдъ под8eмше, 8 cf. Толк. Podobnie i ci plugawią ciało; zwierzchność zaś odrzucają i majestat bluźnią.так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. тaкожде u5бо и3 сjи, сHніz ви1дzще, пл0ть ќбw сквернsтъ, госп0дства же tметaютсz, слaвы же хyлzще (не трепeщутъ). 9 cf. Толк. Gdy Michał archanioł z diabłem rozprawiając, spierał się o ciało Mojżesza, nie śmiał rzucić zelżywego wyroku, ale rzekł: “Niech tobie Pan rozkaże.”Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь". Міхаи1лъ же ґрхaгGлъ, є3гдA со діaволомъ разсуждaz глаг0лаше њ мwmсeовэ тэлеси2, не смёzше судA навести2 хyльна, но речE: да запрети1тъ тебЁ гDь. 10 cf. Толк. A ci wszystko, czego nie znają, bluźnią; a cokolwiek z natury rozumieją jak nieme bydlęta, przez to się gubią.А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Сjи же, є3ли6ка ќбw не вёдzтъ, хyлzтъ: є3ли6ка же по є3стествY ћкw безсловє1снаz живHтнаz вёдzтъ, въ си1хъ сквернsтсz. 11 cf. Толк. Biada im, gdyż weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama i buntem Korego poginęli.Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. (За?_o7и.) Г0ре и5мъ, ћкw въ пyть кaіновъ поид0ша, и3 въ лeсть валaамовы мзды2 ўстреми1шасz, и3 въ прерэкaніи коррeовэ погиб0ша. 12 cf. Толк. Są oni zakałą na ucztach swoich, biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, chmury bezwodne, które od wiatru bywają wkoło pędzone, drzewa jesienne, nieurodzajne, dwakroć uschłe, wykorzenione,Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; Сjи сyть въ любвaхъ вaшихъ скверни1тєли, съ вaми kдyще, без8 боsзни себE пасyще: w4блацы безв0дни, t вBтръ преноси1ми: древесA є3сє1нна, безплHдна, двaжды ўмє1рша, и3скоренє1на: 13 cf. Толк. bałwany wzburzonego morza, z pianą swoją wyrzucające bezwstyd, gwiazdy błąkające się, którym otchłań ciemności na wieki jest zachowana. свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки. вHлны свирёпыz м0рz, воспэнsющz сво‰ стыдBніz: ѕвёзды прeлєстныz, и5мже мрaкъ тьмы2 во вёки блюдeтсz. PROROCTWA O FAŁSZYWYCH NA UCZYCIELACH. 14 cf. Толк. Prorokował zaś i o nich Enoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich,О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих - Прbр0чествова же и3 њ си1хъ седмhй t ґдaма є3нHхъ, глаг0лz: сE пріи1детъ гDь во тьмaхъ с™hхъ ѓгGлъ свои1хъ, 15 cf. Толк. aby czynić sąd przeciwko wszystkim i karać wszystkich bezbożnych za wszystkie ich niezbożne uczynki, które bezbożnie popełnili i za wszystkie bezeceństwa, które niezbożni grzesznicy przeciw Bogu mówili.сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники". сотвори1ти сyдъ њ всёхъ и3 и3з8wбличи1ти всёхъ нечести1выхъ њ всёхъ дёлэхъ нечeстіz и4хъ, и4миже нечeствоваша, и3 њ всёхъ жeстокихъ словесёхъ и4хъ, ћже глаг0лаша нaнь грBшницы нечести1віи. 16 cf. Толк. Ci są szemracze narzekający, postępujący według pożądliwości swych; a usta ich mówią słowa wyniosłe, gdy drugim schlebiają dla zysku. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти. Сjи сyть ропотницы2, ўкори1тєли, (чaсть пор0чна,) въ п0хотехъ свои1хъ ходsще нечeстіемъ и3 законопреступлeніемъ: и3 ўстA и4хъ глаг0лютъ прегHрдаz: чудsщесz ли1цамъ п0льзы рaди. 17 cf. Толк. Wy zaś, najmilsi, pamiętajcie na słowa, wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Вh же, возлю1бленніи, поминaйте глаг0лы преждеречє1нныz t ґпcлъ гDа нaшегw ї}са хrтA: 18 cf. Толк. którzy wam mówili, że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, postępujący według swych pożądliwości w niezbożnościach.Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. занE глаг0лаху вaмъ, ћкw въ послёднее врeмz бyдутъ ругaтєли, по свои1хъ п0хотехъ ходsще и3 нечeстіихъ. 19 cf. Толк. 0ni to cieleśni sami siebie odłączają, Ducha nie mając.Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа. Сjи сyть tдэлsюще себE (t є3ди1ности вёры, и3 сyть) тэлeсни, дyха не и3мyще. 20 cf. Толк. Wy zaś, najmilsi, budując się sami na najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym,А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, Вh же, возлю1бленніи, с™0ю вaшею вёрою назидaюще себE, д¦омъ с™hмъ молsщесz, 21 cf. Толк. Sami zachowujcie się w miłości bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa na życie wieczne.сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. сaми себE въ любви2 б9іей соблю1дайте, ждyще млcти гDа нaшегw ї}са хrтA въ жи1знь вёчную. 22 cf. Толк. I jednych karćcie, mianowicie osądzonych,И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, И# џвэхъ ќбw ми1луйте разсуждaюще, 23 cf. Толк. a drugich ratujcie, wyrywając z ognia. Nad innymi zaś litujcie się w bojaźni, mając w nienawiści nawet ową przez ciało pokalaną suknię.а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. џвэхъ же стрaхомъ спасaйте, t nгнS восхищaюще: њбличaйте же съ боsзнію, ненави1дzще и3 ћже t пл0ти њсквернeную ри1зу. ZAKOŃCZENIE. 24 cf. Толк. A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić niepokalanych, w radości przed obliczem chwały swojej przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa –Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, Могyщему же сохрани1ти вы2 без8 грэхA и3 без8 сквeрны и3 постaвити пред8 слaвою своeю непор0чныхъ въ рaдости, 25 cf. Толк. samemu Bogu Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, chwała i wielmożność, panowanie i władza przed wszelkim czasem i teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.є3ди1ному премdрому бGу и3 сп7су нaшему, ї}сомъ хrт0мъ гDемъ нaшимъ, слaва и3 вели1чіе, держaва и3 влaсть, прeжде всегw2 вёка, и3 нн7э, и3 во вс‰ вёки. Ґми1нь.