MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Ewangelia Św. Marka

Wstęp do działalności publicznej.(1,1-13)1 WSTĘP.1 Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.2 Jak napisane jest u Izajasza proroka: “Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą.3 Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki jego.” PRZEPOWIADANIE JANA CHRZCICIELA.4 Był Jan na pustyni, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.5 I wychodziła do niego cała kraina Judei i jerozolimczycy wszyscy; i byli od niego ochrzczeni w rzece Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich.6 A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder swoich, a jadał szarańcze i miód leśny. I przepowiadał, mówiąc:7 Idzie za mną mocniejszy niźli ja, któremu nie jestem godzien, upadłszy, rozwiązać rzemyka u trzewików jego.8 Ja chrzciłem was wodą, ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym. CHRZEST I POST P. JEZUSA.9 I stało się w owe dni, przyszedł Jezus z Nazaretu galilejskiego, i został ochrzczony od Jana w Jordanie.10 A natychmiast wychodząc z wody, ujrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę zstępującego i zostającego z nim.11 I rozległ się głos z niebios: Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie.12 I natychmiast Duch wywiódł go na pustynię.13 I był na pustyni czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszony od szatana, i był ze zwierzętami, a aniołowie służyli mu.CZĘŚĆ I(1,14 – 6,13)CHRYSTUS W GALILEI POWOŁANIE CZTERECH APOSTOŁÓW.14 A potem, gdy Jan został wydany, przyszedł Jezus do Galilei, przepowiadając ewangelię królestwa Bożego,15 i mówiąc: że wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże; pokutujcie i wierzcie ewangelii.16 A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze (bo byli rybakami).17 I rzekł im Jezus: Pójdźcie za mną, a uczynię, że staniecie się rybakami ludzi.18 I natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim.19 A stamtąd odszedłszy maluczko, ujrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, kiedy zwijali sieci w łodzi.20 I zaraz ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemnikami, poszli za nim. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.21 I weszli do Kafarnaum. A zaraz w szabat wszedłszy do synagogi, nauczał ich.22 I zdumiewali się nad nauką jego; albowiem uczył ich, jako władzę mający, a nie jako doktorowie.23 I był w ich synagodze człowiek, mający ducha nieczystego, i zawołał,24 mówiąc: Cóż ci do nas, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię; ktoś jest, Święty Boży.25 I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz i wyjdź z człowieka.26 I targając go duch nieczysty, z krzykiem wielkim wyszedł z niego.27 I zdumiewali się wszyscy, tak że się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, a są mu posłuszne?28 I wnet rozeszła się sława jego po całej krainie galilejskiej. UZDROWIENIE ŚWIEKRY PIOTRA I WIELU INNYCH.29 I niebawem wyszedłszy z synagogi, przyszli do domu Szymona i Andrzeja z Jakubem i z Janem.30 A świekra Szymonowa leżała w gorączce, i zaraz mówią mu o niej.31 I przystąpiwszy, podniósł ją, ująwszy za rękę, a wnet opuściła ją gorączka, i służyła im.32 Gdy zaś nastał wieczór, i słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich źle się mających i opętanych.33 A całe miasto zebrało się u drzwi.34 I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, i wyrzucił wielu czartów, a nie dopuszczał im mówić, że go znali.35 A bardzo rano wstawszy, wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił.36 I poszedł za nim Szymon i ci, co z nim byli.37 A znalazłszy go, powiedzieli mu: Że wszyscy cię szukają.38 I rzekł im: Idźmy do pobliskich wsi i miast, abym i tam przepowiadał, bom na to przyszedł. PRACA W GALILEI I OCZYSZCZENIE TRĘDOWATEGO.39 I nauczał w ich synagogach i po całej Galilei, i wyrzucał czarty.40 I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadłszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.41 A Jezus zmiłowawszy się nad nim, wyciągnął rękę swoją i dotknąwszy go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony.42 A gdy rzekł, natychmiast zniknął trąd z niego, i został oczyszczony.43 I zagroził mu, i natychmiast go oddalił.44 I rzekł mu: Bacz, żebyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się najwyższemu kapłanowi, i ofiaruj za oczyszczenie swoje, co przykazał Mojżesz na świadectwo im.45 Lecz on wyszedłszy, począł opowiadać i rozsławiać, co się stało, tak że już nie mógł jawnie wejść do miasta; ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustynnych; a zewsząd schodzili się do niego.2 UZDROWIENIE PARALITYKA.1 I znowu wszedł do Kafarnaum po jakimś czasie.2 I usłyszano, że jest w domu; a wielu s1ę zebrało, tak że nie mogli się zmieścić ani u drzwi; i głosił im słowo.3 I przyszli do niego, niosąc paralityka, którego dźwigało czterech.4 A gdy go nie mogli wnieść przedeń z powodu ciżby, rozebrali powałę tam, gdzie był, a uczyniwszy otwór, spuścili łoże, na którym leżał paralityk.5 Gdy zaś Jezus ujrzał ich wiarę, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczają ci się grzechy twoje!6 A byli tam niektórzy z doktorów, siedząc i myśląc w sercach swoich:7 Czemu ten tak mówi? Bluźni. Któż grzechy odpuszczać może, jeśli nie sam Bóg?8 Gdy to Jezus zaraz poznał duchem swoim, że tak w sobie myślą, rzekł im: Czemu to myślicie w sercach waszych?9 Cóż łatwiej jest, rzec paralitykowi: Odpuszczają ci się grzechy, czy rzec: Wstań, weźmij łoże swoje i chodź?10 Żebyście zaś wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, (rzekł do paralityka):11 Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje, i idź do domu swego.12 A on natychmiast wstał, i wziąwszy łoże, wyszedł przed wszystkimi, tak iż się wszyscy zdumieli, i chwalili Boga, mówiąc: Iżeśmy nigdy nic takiego nie widzieli. POWOŁANIE MATEUSZA.13 I wyszedł znów ku morzu, i cała rzesza schodziła się do niego, i nauczał ich.14 A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle i rzekł mu: Pójdź za mną. A wstawszy, poszedł za nim.15 I stało się, gdy siedział u stołu w domu jego, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i z uczniami jego; bo było wielu, którzy też chodzili za nim.16 A widząc doktorowie i faryzeusze, że jada z celnikami i grzesznikami, mówili uczniom jego: Czemu z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz wasz?17 Co usłyszawszy Jezus, rzekł im: Zdrowi nie potrzebują lekarza, ale źle się mający; albowiem nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych. SPÓR O POST.18 A uczniowie Janowi i faryzeusze pościli. I przychodzą, i mówią mu: Czemuż uczniowie Jana i faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą?19 rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć.20 Ale przyjdą dni, gdy będzie wzięty od nich oblubieniec, a wtedy będą pościć w owe dni.21 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starej szaty; bo inaczej nowy płat obrywa starą szatę i rozdarcie staje się większe.22 I nikt nie leje wina nowego w stare bukłaki; bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i rozleje się wino, a bukłaki się zepsują; ale wino nowe ma być wlewane w bukłaki nowe. CHRYSTUS PANEM SZABATU.23 I stało się znów, gdy Pan przechodził w szabat przez zboża, uczniowie jego poczęli, idąc, rwać kłosy.24 A faryzeusze mówili mu: Oto, co czynią w szabat, czego się nie godzi?25 I rzekł im: Nigdyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był w potrzebie, kiedy łaknął sam i ci co z nim byli?26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie godziło się jeść tylko kapłanom, i dał tym, którzy z nim byli?27 I mówił im: Szabat był ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.28 A więc panem jest Syn Człowieczy także i szabatu.3 LECZY USCHŁĄ RĘKĘ.1 I wszedł znów do synagogi, a był tam człowiek, mający rękę uschłą.2 I podpatrywali go, czy będzie w szabat uzdrawiał, aby go oskarżyć.3 I rzekł człowiekowi, mającemu rękę uschłą: Stań w pośrodku!4 I rzekł im: Czy godzi się w szabat dobrze czynić, czy też źle, duszę uzdrowić, czy zabić? Lecz oni milczeli.5 I spojrzawszy po nich z gniewem, zasmucony ślepotą serca ich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją! I wyciągnął, i ręka została mu przywrócona.6 A wyszedłszy faryzeusze naradzali się zaraz z herodianami przeciwko niemu, jakby go stracić. ZEWSZĄD ZBIEGAJĄ SIĘ RZESZE.7 Jezus zaś z uczniami swymi odszedł nad morze, a wielka rzesza z Galilei i z Judei poszła za nim;8 I z Jerozolimy i z Idumei, i z Zajordania i z okolic Tyru, i Sydonu przyszło do niego mnóstwo wielkie, słysząc, co czynił.9 I rzekł uczniom swoim, aby łódka była na jego posługę z powodu rzeszy, ażeby go nie ścisnęła.10 Albowiem wielu uzdrawiał, tak że na niego napierali, aby się go dotknąć, ilukolwiek z nich miało rany.11 A duchy nieczyste na jego widok upadały przed nim i wołały mówiąc:12 Ty jesteś Synem Bożym. I bardzo im groził, aby go nie wyjawiały. WYBÓR APOSTOŁÓW.13 I wszedłszy na górę, wezwał do siebie, których sam chciał, i przyszli do niego.14 I postanowił dwunastu, aby byli z nim, i żeby ich posyłał przepowiadać. 15 I dał im moc uzdrawiania chorób i wypędzania czartów.16 I dał Szymonowi imię Piotr.17 I Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakubowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu.18 I Andrzeja i Filipa, i Bartłomieja i Mateusza, i Tomasza i Jakuba Alfeuszowego, i Tadeusza i Szymona Kananejczyka.19 I Judasza Iszkariotę, który go też wydał. JAKĄ MOCĄ WYRZUCA CZARTY.20 I przyszli do domu, i zbiegła się znowu rzesza, tak że nie mogli ani chleba spożyć.21 A gdy to posłyszeli bliscy jego, wyszli, ażeby go pojmać, bo mówili, że oszalał.22 A doktorowie, którzy byli przyszli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba, i że mocą księcia czartowskiego wyrzuca czarty.23 I wezwawszy ich, mówił do nich w przypowieściach: Jakże może szatan wyrzucać szatana?24 I królestwo, jeśliby przeciw sobie było rozdzielone, takie królestwo nie może się ostać.25 I dom, jeśliby przeciw sobie był rozdzielony, taki dom nie może się ostać.26 I szatan, jeśliby sam przeciw sobie powstał, rozdzielony jest, i nie będzie się mógł ostać, ale upadnie.27 Nikt nie może, wszedłszy w dom, zrabować sprzętów mocarza, jeśliby pierwej mocarza nie związał, a wtedy dom jego ograbi.28 Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, i bluźnierstwa, którymi by bluźnili;29 ale kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego.30 Albowiem mówili: Ma ducha nieczystego. KTO MATKĄ I BRATEM CHRYSTUSA?31 I przyszła matka jego i bracia, a stojąc przed domem, posłali po niego, wołając go.32 A rzesza siedziała około niego, i powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi są przed domem; szukają cię.33 I odpowiadając im, rzekł: Kto jest matka moja i bracia moi?34 A spoglądając na tych, którzy około niego siedzieli, rzekł: Oto matka moja i bracia moi.35 Albowiem kto by czynił wolę Bożą, ten jest bratem moim i siostrą moją i matką.4 NAUCZA W ŁODZI.

CS RU Brytjka King J. 4 NAUCZA W ŁODZI.1 cf. Tłum. Толк. I począł znowu uczyć przy morzu; i zebrała się koło niego rzesza wielka, tak że wszedłszy do łodzi, siedział na morzu, a wszystka rzesza była przy morzu na ziemi.И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. (За?_є7i.) И# пaки начaтъ ўчи1ти при м0ри: и3 собрaсz къ немY нар0дъ мн0гъ, ћкоже самомY влёзшу въ корaбль, сэдёти въ м0ри: и3 вeсь нар0дъ при м0ри на земли2 бsше. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ηρξατο ērxato
V-ADI-3S G5662
ἄρχομαιarchomaito rule/beginhe began
διδασκειν didaskein
V-PAN G5721
διδάσκωdidaskōto teachto teach
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe sea side
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe sea side
και kai
CONJ
καίkaiand: and
συναγεται sunagetai
V-PPI-3S G5743
συνάγωsunagōto assemblethere was gathered
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowda
πλειστος pleistos
A-NSM-S
πλεῖστοςpleistosmostgreat
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso, so that
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
πλοιον ploion
N-ASN
πλοῖονploionboata ship
εμβαντα embanta
V-2AAP-ASM G5631
ἐμβαίνωembainōto get intoentered
καθησθαι kathēsthai
V-PNN G5738
κάθημαιkathēmaito sit, and sat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoa ship
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseathe sea
και kai
CONJ
καίkaiand; and
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallwhole
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe sea
οχλος ochlos
N-NSM
ὄχλοςochloscrowdmultitude
προς pros
PREP
πρόςprosto/withby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe sea
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe sea
γης gēs
N-GSF
γῆearththe land
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewas
 
2 cf. Tłum. Толк. I nauczał ich wiele w przypowieściach, i mówił im w nauce swojej.И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: И# ўчaше и5хъ при1тчами мн0гw и3 гlаше и5мъ во ў§ніи своeмъ: 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εδιδασκεν edidasken
V-IAI-3S G5707
διδάσκωdidaskōto teachhe taught
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
παραβολαις parabolais
N-DPF
παραβολήparabolēparableparables
πολλα polla
A-APN
πολύςpolusmuchmany things
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speaksaid
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whodoctrine
διδαχη didachē
N-DSF
διδαχήdidachēteachingdoctrine
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY.3 cf. Tłum. Толк. Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.слушайте: вот, вышел сеятель сеять; слhшите: сE, и3зhде сёzй сёzти: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVακουετε akouete
V-PAM-2P G5720
ἀκούωakouōto hearHearken
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see; Behold
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go out, there went out
ο o
T-NSM
hothe/this/who:
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowa sower
σπειραι speirai
V-AAN G5658
σπείρωspeirōto sowto sow
 
4 cf. Tłum. Толк. A gdy siał, jedno padło obok drogi, a ptaki niebieskie przyszły i zjadły je.и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. и3 бhсть є3гдA сёzше, џво падE при пути2, и3 пріид0ша пти6цы, и3 позобaша є5: 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito beit came to pass
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, as
τω
T-DSN
hothe/this/whothe way side
σπειρειν speirein
V-PAN G5721
σπείρωspeirōto sowhe sowed
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, some
μεν men
PRT
μένmenon the other hand, some
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe fowls
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroadthe way side
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gocame
τα ta
T-NPN
hothe/this/whoof the air
πετεινα peteina
N-NPN
πετεινόςpeteinosbirdthe fowls
και kai
CONJ
καίkaiandand
κατεφαγεν katefagen
V-2AAI-3S G5627
κατεσθίωkatesthiōto devourdevoured
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
5 cf. Tłum. Толк. Drugie zaś padło na opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi, i natychmiast wzeszło, bo nie miało głębokiej ziemi.Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; друг0е же падE при кaмени, и3дёже не и3мsше земли2 мн0ги, и3 ѓбіе прозzбE, занE не и3мsше глубины2 земнhz: 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand; and
αλλο allo
A-NSN
ἄλλοςallosanothersome
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
το to
T-ASN
hothe/this/who:
πετρωδες petrōdes
A-ASN
πετρώδηςpetrōdēsrockystony ground
και]     kai
CONJ
καίkaiand[and]
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ειχεν eichen
V-IAI-3S G5707
ἔχωechōto have/beit had
γην gēn
N-ASF
γῆearthearth
πολλην pollēn
A-ASF
πολύςpolusmuchmuch
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelyimmediately
εξανετειλεν exaneteilen
V-AAI-3S G5656
ἐξανατέλλωexanatellōto sprout upit sprang up
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
το to
T-ASN
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotno
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/beit had
βαθος bathos
N-ASN
βάθοςbathosdepthdepth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof earth
 
6 cf. Tłum. Толк. A gdy słońce wzeszło, zwiędło i dlatego uschło, że nie miało korzenia.когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. с0лнцу же возсіsвшу присвsде, и3 занE не и3мsше к0рене, и4зсше: 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand; and
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhen[when]
ανετειλεν aneteilen
V-AAI-3S G5656
ἀνατέλλωanatellōto risewhen
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
ηλιος ēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunthe sun
εκαυματισθη ekaumatisthē
V-API-3S G5681
καυματίζωkaumatizōto scorch, it was scorched
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofbecause
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
μη
PRT-N
μήnotno
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/beit had
ριζαν rizan
N-ASF
ῥίζαrizarootroot
εξηρανθη exēranthē
V-API-3S G5681
ξηραίνωxērainōto dry, it withered away
 
7 cf. Tłum. Толк. A inne padło w ciernie; i urosły ciernie, i zadusiły je, i nie dało owocu.Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. и3 друг0е падE въ тeрніи, и3 взhде тeрніе, и3 подави2 є5: и3 плодA не дадE: 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλο allo
A-NSN
ἄλλοςallosanothersome
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
εις eis
PREP
εἰςeistowardamong
τας tas
T-APF
hothe/this/whothorns
ακανθας akanthas
N-APF
ἄκανθαakanthaa thornthorns
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ανεβησαν anebēsan
V-2AAI-3P G5627
ἀναβαίνωanabainōto ascendgrew up
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe thorns
ακανθαι akanthai
N-NPF
ἄκανθαakanthaa thornthe thorns
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συνεπνιξαν sunepnixan
V-AAI-3P G5656
συμπνίγωsumpnigōto chokechoked
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito giveit yielded
 
8 cf. Tłum. Толк. A inne upadło na ziemię dobrą i dało owoc bujny i wzrastający; a jedno przyniosło trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto.И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. и3 друг0е падE на земли2 д0брэй, и3 даsше пл0дъ восходsщь и3 растyщь, и3 припл0доваше на три1десzть, и3 на шестьдесsтъ, и3 на сто2. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλα alla
A-NPN
ἄλλοςallosanotherother
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapsefell
εις eis
PREP
εἰςeistowardon
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoground
γην gēn
N-ASF
γῆearthground
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgoodgood
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εδιδου edidou
V-IAI-3S G5707
δίδωμιdidōmito givedid yield
καρπον karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit
αναβαινοντα anabainonta
V-PAP-NPN G5723
ἀναβαίνωanabainōto ascendthat sprang up
και kai
CONJ
καίkaiandand
αυξανομενα auxanomena
V-PPP-NPN G5746
αὐξάνωauxanōto growincreased
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εφερεν eferen
V-IAI-3S G5707
φέρωferōto bear/leadbrought forth
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
τριακοντα triakonta
A-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirty
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, some
εξηκοντα exēkonta
A-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongsome
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundredan hundred
 
9 cf. Tłum. Толк. I mówił: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! И# гlаше: и3мёzй ќшы слhшати да слhшитъ. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/beHe that hath
ωτα ōta
N-APN
οὖςousearears
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearto hear
ακουετω akouetō
V-PAM-3S G5720
ἀκούωakouōto hear, let him hear
 
10 cf. Tłum. Толк. A gdy był sam tylko, spytało go o przypowieść tych dwunastu, co przy nim byli.Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с двенадцатью, спросили Его о притче. (За?_ѕ7i.) є3гдa же бhсть є3ди1нъ, вопроси1ша є3го2, и5же бsху съ ни1мъ, со nбэманaдесzте њ при1тчи. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand[and]
οτε ote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito behe was
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to[according to]
μονας monas
A-APF
μόνοςmonosalone[alone]
ηρωτων ērōtōn
V-IAI-3P G5707
ἐρωτάωerōtaōto askasked
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe parable
περι peri
PREP
περίperiabout, they that were about
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who.
δωδεκα dōdeka
A-NUI
δώδεκαdōdekatwelvethe twelve
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
παραβολας parabolas
N-APF
παραβολήparabolēparablethe parable
 
11 cf. Tłum. Толк. I mówił im: Wam dane jest poznać tajemnicę królestwa Bożego; ale tym, którzy są zewnątrz, wszystko dzieje się w przypowieściach,И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; И# гlаше и5мъ: вaмъ є4сть дано2 вёдати т†йны цrтвіz б9іz: w4нэмъ же внBшнимъ въ при1тчахъ вс‰ бывaютъ, 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouUnto you
το to
T-NSN
hothe/this/whothe mystery
μυστηριον mustērion
N-NSN
μυστήριονmustērionmysterythe mystery
δεδοται dedotai
V-RPI-3S G5769
δίδωμιdidōmito giveit is given
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the kingdom
βασιλειας basileias
N-GSF
βασιλείαbasileiakingdomof the kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εκεινοις ekeinois
D-DPM
ἐκεῖνοςekeinosthatunto them
δε de
CONJ
δέdethen: but
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who:
εξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)that are without
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παραβολαις parabolais
N-DPF
παραβολήparabolēparableparables
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall, all
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beare done
 
12 cf. Tłum. Толк. aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się kiedy nie nawrócili, a nie były im odpuszczone grzechy.так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. да ви1дzще ви1дzтъ, и3 не ќзрzтъ: и3 слhшаще слhшатъ, и3 не разумёютъ: да не когдA њбратsтсz, и3 њстaвzтсz и5мъ грэси2. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
βλεποντες blepontes
V-PAP-NPM G5723
βλέπωblepōto seeseeing
βλεπωσιν blepōsin
V-PAS-3P G5725
βλέπωblepōto seethey may see
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ιδωσιν idōsin
V-2AAS-3P G5632
ὁράωhoraōto seeperceive
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ακουοντες akouontes
V-PAP-NPM G5723
ἀκούωakouōto hearhearing
ακουωσιν akouōsin
V-PAS-3P G5725
ἀκούωakouōto hearthey may hear
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
συνιωσιν suniōsin
V-PAS-3P G5725
συνίημιsuniēmito understandunderstand
μηποτε mēpote
ADV-N
μήποτεmēpotelest; lest at any time
επιστρεψωσιν epistrepsōsin
V-AAS-3P G5661
ἐπιστρέφωepistrefōto turnthey should be converted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αφεθη afethē
V-APS-3S G5686
ἀφίημιafiēmito releaseshould be forgiven
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
13 cf. Tłum. Толк. I rzekł im: Nie rozumiecie tej przypowieści? A jakże zrozumiecie wszystkie przypowieści?И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? И# гlа и5мъ: не вёсте ли при1тчи сеS; и3 кaкw вс‰ при6тчи ўразумёете; 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowKnow ye
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoparable
παραβολην parabolēn
N-ASF
παραβολήparabolēparableparable
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
και kai
CONJ
καίkaiand? and
πως pōs
ADV-I
πωςpōshowhow then
πασας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τας tas
T-APF
hothe/this/whoparables
παραβολας parabolas
N-APF
παραβολήparabolēparableparables
γνωσεσθε gnōsesthe
V-FDI-2P G5695
γινώσκωginōskōto knowwill ye know
 
14 cf. Tłum. Толк. Który sieje, słowo sieje.Сеятель слово сеет. Сёzй, сл0во сёетъ. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowThe sower
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
σπειρει speirei
V-PAI-3S G5719
σπείρωspeirōto sowsoweth
 
15 cf. Tłum. Толк. A którzy obok drogi, gdzie się rozsiewa słowo, ci są, którzy gdy usłyszą, natychmiast przychodzi szatan i bierze słowo, które jest wsiane w serca ich.Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Сjи же сyть, и5же при пути2, и3дёже сёетсz сл0во, и3 є3гдA ўслhшатъ, ѓбіе прих0дитъ сатанA и3 teмлетъ сл0во сёzнное въ сердцaхъ и4хъ. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe way side
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideby
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe word
οδον odon
N-ASF
ὁδόςhodosroadthe way side
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever), where
σπειρεται speiretai
V-PPI-3S G5743
σπείρωspeirōto sowis sown
ο o
T-NSM
hothe/this/who, Satan
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordthe word
και kai
CONJ
καίkaiand; but
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
ακουσωσιν akousōsin
V-AAS-3P G5661
ἀκούωakouōto hearthey have heard
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediatelyimmediately
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gocometh
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe word
σατανας satanas
N-NSM
ΣατανᾶςsatanasSatan, Satan
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αιρει airei
V-PAI-3S G5719
αἴρωairōto take uptaketh away
τον ton
T-ASM
hothe/this/whohearts
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
εσπαρμενον esparmenon
V-2RPP-ASM G5757
σπείρωspeirōto sowthat was sown
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
16 cf. Tłum. Толк. Podobnież i ci, którzy są na opoczystych posiani, są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast z radością je przyjmują;Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, И# сjи сyть тaкожде и5же на кaменныхъ сёеміи, и5же є3гдA ўслhшатъ сл0во, ѓбіе съ рaдостію пріeмлютъ є5: 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiselikewise
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe word
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
τα ta
T-APN
hothe/this/who;
πετρωδη petrōdē
A-APN
πετρώδηςpetrōdēsrockystony ground
σπειρομενοι speiromenoi
V-PPP-NPM G5746
σπείρωspeirōto sowwhich are sown
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhich; who
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
ακουσωσιν akousōsin
V-AAS-3P G5661
ἀκούωakouōto hearthey have heard
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately, immediately
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
χαρας charas
N-GSF
χαράcharajoygladness
λαμβανουσιν lambanousin
V-PAI-3P G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
17 cf. Tłum. Толк. a nie mają korzenia w sobie, ale trwają do czasu; potem, gdy przyjdzie ucisk i prześladowanie z powodu słowa, natychmiast się gorszą.но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. и3 не и4мутъ корeніz въ себЁ, но приврeменни сyть: тaже бhвшей печaли и3ли2 гонeнію словесE рaди, ѓбіе соблажнsютсz. 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/behave
ριζαν rizan
N-ASF
ῥίζαrizarootroot
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εαυτοις eautois
F-3DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, and so
προσκαιροι proskairoi
A-NPM
πρόσκαιροςproskairostemporaryfor a time
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ειτα eita
ADV
εἶταeitathen: afterward
γενομενης genomenēs
V-2ADP-GSF G5637
γίνομαιginomaito be, when
θλιψεως thlipseōs
N-GSF
θλῖψιςthlipsispressureaffliction
η ē
PRT
ēoror
διωγμου diōgmou
N-GSM
διωγμόςdiōgmospersecutionpersecution
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word's sake
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word's sake
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately, immediately
σκανδαλιζονται skandalizontai
V-PPI-3P G5743
σκανδαλίζωskandalizōto cause to stumblethey are offended
 
18 cf. Tłum. Толк. A inni, którzy między ciernie są posiani, ci są, którzy słowa słuchają,Посеянное в тернии означает слышащих слово, Ґ сjи сyть, и5же въ тeрніи сёеміи, слhшащіи сл0во: 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλοι alloi
A-NPM
ἄλλοςallosanother[another]
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothorns
εις eis
PREP
εἰςeistowardamong
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe word
ακανθας akanthas
N-APF
ἄκανθαakanthaa thornthorns
σπειρομενοι speiromenoi
V-PPP-NPM G5746
σπείρωspeirōto sowwhich are sown
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/who,
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ακουσαντες akousantes
V-AAP-NPM G5660
ἀκούωakouōto hear; such as hear
 
19 cf. Tłum. Толк. a troski świata i omamienie bogactw i chciwość innych rzeczy, wchodząc, zaduszają słowo, i staje się bez pożytku.но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. и3 печ†ли вёка сегw2, и3 лeсть богaтства, и3 њ пр0чихъ п0хwти входsщыz подавлsютъ сл0во, и3 безпл0дно бывaетъ. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe cares
μεριμναι merimnai
N-NPF
μέριμναmerimnaconcernthe cares
του tou
T-GSM
hothe/this/whoworld
αιωνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageworld
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe deceitfulness
απατη apatē
N-NSF
ἀπάτηapatēdeceitthe deceitfulness
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof riches
πλουτου ploutou
N-GSM
πλοῦτοςploutosrichesof riches
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αι ai
T-NPF
hothe/this/whothe word
περι peri
PREP
περίperiaboutof
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
λοιπα loipa
A-APN
λοιπόςloiposremainingother things
επιθυμιαι epithumiai
N-NPF
ἐπιθυμίαepithumiadesirethe lusts
εισπορευομεναι eisporeuomenai
V-PNP-NPF G5740
εἰσπορεύωeisporeuōto enterentering in
συμπνιγουσιν sumpnigousin
V-PAI-3P G5719
συμπνίγωsumpnigōto choke, choke
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ακαρπος akarpos
A-NSM
ἄκαρποςakarposunfruitfulunfruitful
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito beit becometh
 
20 cf. Tłum. Толк. A którzy na dobrą ziemię są posiani, ci są, którzy słuchają słowa, i przyjmują, i przynoszą owoc, jedno trzydzieści, drugie sześćdziesiąt, a trzecie sto.А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. И# сjи сyть, и5же на земли2 д0брэй сёzнніи, и5же слhшатъ сл0во и3 пріeмлютъ, и3 пл0дствуютъ на три1десzть, и3 на шестьдесsтъ, и3 на сто2. 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εκεινοι ekeinoi
D-NPM
ἐκεῖνοςekeinosthat[that]
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoground
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe word
γην gēn
N-ASF
γῆearthground
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καλην kalēn
A-ASF
καλόςkalosgoodgood
σπαρεντες sparentes
V-2APP-NPM G5651
σπείρωspeirōto sowthey which are sown
οιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/which; such as
ακουουσιν akouousin
V-PAI-3P G5719
ἀκούωakouōto hearhear
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παραδεχονται paradechontai
V-PNI-3P G5736
παραδέχομαιparadechomaito receivereceive
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καρποφορουσιν karpoforousin
V-PAI-3P G5719
καρποφορέωkarpoforeōto bear fruitbring forth fruit
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, some
τριακοντα triakonta
A-NUI
τριάκονταtriakontathirtythirtyfold
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/among, some
εξηκοντα exēkonta
A-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongsome
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundredan hundred
 
DARY BOŻE NALEŻY ROZWIJAĆ.21 cf. Tłum. Толк. I mówił im: Czyż świecę wnoszą, aby ją postawić pod korcem, albo pod łożem? Czyż nie po to, aby była postawiona na świeczniku?И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? И# гlаше и5мъ: є3дA свэти1льникъ прих0дитъ, да под8 спyдомъ положaтъ є3го2 и3ли2 под8 nдр0мъ; не да ли на свёщницэ положeнъ бyдетъ; 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely notIs
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gobrought
ο o
T-NSM
hothe/this/whoa candle
λυχνος luchnos
N-NSM
λύχνοςluchnoslampa candle
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoa bushel
μοδιον modion
N-ASM
μόδιοςmodiosbucketa bushel
τεθη tethē
V-APS-3S G5686
τίθημιtithēmito placebe put
η ē
PRT
ēor, or
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa bed
κλινην klinēn
N-ASF
κλίνηklinēbeda bed
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno? and not
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoa candlestick
λυχνιαν luchnian
N-ASF
λυχνίαluchnialampstanda candlestick
τεθη tethē
V-APS-3S G5686
τίθημιtithēmito place[to place]
 
22 cf. Tłum. Толк. Nie ma bowiem nic tajemnego, co by się objawić nie miało; i nic nie stało się ukrytym, ale po to, żeby na jaw wyszło.Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. нёсть бо тaйно, є4же не kви1тсz, нижE бhсть потаeно, но да пріи1детъ въ kвлeніе: 4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonothing
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito bethere is
κρυπτον krupton
A-NSN
κρυπτόςkruptoshiddenhid
εαν ean
COND
ἐάνeanifshall
μη
PRT-N
μήnotnot
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifestbe manifested
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not; neither
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bewas any thing kept
αποκρυφον apokrufon
A-NSN
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedsecret
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to[in order that/to]
ελθη elthē
V-2AAS-3S G5632
ἔρχομαιerchomaito come/goit should come
εις eis
PREP
εἰςeistowardthat
φανερον faneron
A-ASM
φανερόςfanerosmanifestabroad
 
23 cf. Tłum. Толк. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.Если кто имеет уши слышать, да слышит! ѓще кто2 и4мать ќшы слhшати, да слhшитъ. 4,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behave
ωτα ōta
N-APN
οὖςousearears
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearto hear
ακουετω akouetō
V-PAM-3S G5720
ἀκούωakouōto hear, let him hear
 
24 cf. Tłum. Толк. I mówił im: Baczcie czego słuchacie. Jaką miarą mierzyć będziecie, będzie wam odmierzone, i będzie wam przydane.И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. (За?_з7i.) И# гlаше и5мъ: блюди1те что2 слhшите: въ ню1же мёру мёрите, возмёритсz вaмъ, и3 приложи1тсz вaмъ слhшащымъ: 4,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
βλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto seeTake heed
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
ακουετε akouete
V-PAI-2P G5719
ἀκούωakouōto hearye hear
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: with
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhat
μετρω metrō
N-DSN
μέτρονmetronmeasuremeasure
μετρειτε metreite
V-PAI-2P G5719
μετρέωmetreōto measureye mete
μετρηθησεται metrēthēsetai
V-FPI-3S G5701
μετρέωmetreōto measure, it shall be measured
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
και kai
CONJ
καίkaiand: and
προστεθησεται prostethēsetai
V-FPI-3S G5701
προστίθημιprostithēmito add (to)shall more be give
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
 
25 cf. Tłum. Толк. Albowiem kto ma, będzie mu dane; a kto nie ma, i to, co ma, odejmą od niego.Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. и4же бо ѓще и4мать, дaстсz є3мY: ґ и4же не и4мать, и3 є4же и4мать, tи1метсz t негw2. 4,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichhe that
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
δοθησεται dothēsetai
V-FPI-3S G5701
δίδωμιdidōmito giveshall be given
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, to him
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
και kai
CONJ
καίkaiandeven
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behe hath
αρθησεται arthēsetai
V-FPI-3S G5701
αἴρωairōto take upshall be taken
απ ap
PREP
ἀπόapofrom, from
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
26 cf. Tłum. Толк. I mówił: Tak jest z królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię,И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, И# гlаше: тaкw є4сть (и3) цrтвіе б9іе, ћкоже человёкъ вметaетъ сёмz въ зeмлю, 4,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe kingdom
βασιλεια basileia
N-NSF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
βαλη balē
V-2AAS-3S G5632
βάλλωballōto throwshould cast
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoseed
σπορον sporon
N-ASM
σπόροςsporosseedseed
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe ground
γης gēs
N-GSF
γῆearththe ground
 
27 cf. Tłum. Толк. a spałby, i wstawał w nocy i we dnie, a nasienie wschodziłoby i rosło, gdy on nie wie.и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, и3 спи1тъ, и3 востаeтъ н0щію и3 днjю: и3 сёмz прозzбaетъ и3 растeтъ, ћкоже не вёсть џнъ: 4,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
καθευδη katheudē
V-PAS-3S G5725
καθεύδωkatheudōto sleepshould sleep
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εγειρηται egeirētai
V-PPS-3S G5747
ἐγείρωegeirōto ariserise
νυκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnightnight
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe seed
σπορος sporos
N-NSM
σπόροςsporosseedthe seed
βλαστα blasta
V-PAS-3S G5725
βλαστάνωblastanōto sproutshould spring
και kai
CONJ
καίkaiandand
μηκυνηται mēkunētai
V-PPS-3S G5747
μηκύνωmēkunōto growgrow up
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howhow
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowknoweth
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, he
 
28 cf. Tłum. Толк. Ziemia bowiem sama z siebie owoc rodzi, naprzód źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. t себє1 бо землS плоди1тъ прeжде травY, пот0мъ клaсъ, тaже и3сполнsетъ пшени1цу въ клaсэ: 4,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτοματη automatē
A-NSF
αὐτόματοςautomatosby itselfof herself
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe earth
γη
N-NSF
γῆearththe earth
καρποφορει karpoforei
V-PAI-3S G5719
καρποφορέωkarpoforeōto bear fruitbringeth forth fruit
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirst; first
χορτον chorton
N-ASM
χόρτοςchortosgrassthe blade
ειτεν eiten
ADV
εἶταeitathen, then
σταχυν stachun
N-ASM
στάχυςstachushead of grainthe ear
ειτεν eiten
ADV
εἶταeitathen, after that
πληρη plērē
A-ASM
πλήρηςplērēsfullfull
σιτον siton
N-ASM
σῖτοςsitosgrainthe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe ear
σταχυι stachui
N-DSM
στάχυςstachushead of grainthe ear
 
29 cf. Tłum. Толк. A gdy zboże dojrzeje, wnet zapuszcza sierp, bo żniwo przyszło.Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. є3гдa же созрёетъ пл0дъ, ѓбіе п0слетъ сeрпъ, ћкw настA жaтва. 4,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
δε de
CONJ
δέdethenBut
παραδοι paradoi
V-2AAS-3S G5632
παραδίδωμιparadidōmito deliveris brought forth
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe fruit
καρπος karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruitthe fruit
ευθυς euthus
ADV
εὐθέωςeutheōsimmediately, immediately
αποστελλει apostellei
V-PAI-3S G5719
ἀποστέλλωapostellōto sendhe putteth in
το to
T-ASN
hothe/this/whothe sickle
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklethe sickle
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
παρεστηκεν parestēken
V-RAI-3S G5758
παρίστημιparistēmito stand byis come
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe harvest
θερισμος therismos
N-NSM
θερισμόςtherismosharvestthe harvest
 
PRZYPOWIEŚĆ O ZIARNIE GORCZYCY.30 cf. Tłum. Толк. I mówił: Do czego podobnym uczynimy królestwo Boże, albo do jakiej przypowieści przyrównamy je?И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? И# гlаше: чесомY ўпод0бимъ цrтвіе б9іе; и3ли2 к0ей при1тчи приложи1мъ є5; 4,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ελεγεν elegen
V-IAI-3S G5707
λέγωlegōto speakhe said
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
ομοιωσωμεν omoiōsōmen
V-AAS-1P G5661
ὁμοιόωhomoioōto likenshall we liken
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe kingdom
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomthe kingdom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
η ē
PRT
ēor? or
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τινι tini
I-DSN
τίςtiswhich?Whereunto
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
παραβολη parabolē
N-DSF
παραβολήparabolēparablecomparison
θωμεν thōmen
V-2AAS-1P G5632
τίθημιtithēmito place[to place]
 
31 cf. Tłum. Толк. Jak ziarno gorczyczne, które gdy sieją w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion, jakie są na ziemi.Оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; ћкw зeрно горyшично, є4же є3гдA всёzно бyдетъ въ земли2, мнёе всёхъ сёменъ є4сть земнhхъ: 4,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howlike
κοκκω kokkō
N-DSM
κόκκοςkokkosseeda grain
σιναπεως sinapeōs
N-GSN
σίναπιsinapimustardof mustard seed
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever), when
σπαρη sparē
V-2APS-3S G5652
σπείρωspeirōto sowit is sown
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
μικροτερον mikroteron
A-NSN-C
μικρόςmikrossmallless than
ον on
V-PAP-NSN G5723
εἰμίeimito be, is
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothe seeds
σπερματων spermatōn
N-GPN
σπέρμαspermaseedthe seeds
των tōn
T-GPN
hothe/this/whothat be
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
32 cf. Tłum. Толк. A gdy się je wsieje, wyrasta, i staje się większe nad wszystkie jarzyny, i wypuszcza gałęzie tak wielkie, że pod cieniem jego mogą mieszkać ptaki niebieskie.а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. и3 є3гдA всёzно бyдетъ, возрастaетъ, и3 бывaетъ б0лэе всёхъ ѕeлій, и3 твори1тъ вBтви вє1ліz, ћкw мощи2 под8 сёнію є3гw2 пти1цамъ небє1снымъ витaти. 4,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
σπαρη sparē
V-2APS-3S G5652
σπείρωspeirōto sowit is sown
αναβαινει anabainei
V-PAI-3S G5719
ἀναβαίνωanabainōto ascend, it groweth up
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito bebecometh
μειζον meizon
A-NSN-C
μέγαςmegasgreatgreat
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoherbs
λαχανων lachanōn
N-GPN
λάχανονlachanonplantherbs
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ποιει poiei
V-PAI-3S G5719
ποιέωpoieōto do/makeshooteth out
κλαδους kladous
N-APM
κλάδοςkladosbranchbranches
μεγαλους megalous
A-APM
μέγαςmegasgreatgreater than
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso; so that
δυνασθαι dunasthai
V-PNN G5738
δύναμαιdunamaibe ablemay
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe fowls
σκιαν skian
N-ASF
σκιάskiashadowthe shadow
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof it
τα ta
T-APN
hothe/this/whoof the air
πετεινα peteina
N-APN
πετεινόςpeteinosbirdthe fowls
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe shadow
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof the air
κατασκηνοιν kataskēnoin
V-PAN G5721
κατασκηνόωkataskēnoōto dwelllodge
 
33 cf. Tłum. Толк. I w wielu takich przypowieściach tak głosił do nich słowo, jak mogli słuchać.И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. И# таковhми при1тчами мн0гими гlаше и5мъ сл0во, ћкоже можaху слhшати. 4,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοιαυταις toiautais
D-DPF
τοιοῦτοςtoioutossuch as thiswith
παραβολαις parabolais
N-DPF
παραβολήparabolēparableparables
πολλαις pollais
A-DPF
πολύςpolusmuchmany
ελαλει elalei
V-IAI-3S G5707
λαλέωlaleōto speakspake he
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe word
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
ηδυναντο ēdunanto
V-INI-3P-ATT G5711
δύναμαιdunamaibe ablethey were able
ακουειν akouein
V-PAN G5721
ἀκούωakouōto hearto hear
 
34 cf. Tłum. Толк. A bez przypowieści nie mówił im. A uczniom swoim osobno wykładał wszystko.Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Без8 при1тчи же не гlаше и5мъ словесE: њс0бь же ўчн7кHмъ свои6мъ сказaше вс‰. 4,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
δε de
CONJ
δέdethenBut
παραβολης parabolēs
N-GSF
παραβολήparabolēparablea parable
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ελαλει elalei
V-IAI-3S G5707
λαλέωlaleōto speakspake he
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
κατ kat
PREP
κατάkataaccording to: and
ιδιαν idian
A-ASF
ἴδιοςidiosone's own/privatethey were alone
δε de
CONJ
δέdethenwhen
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/private[one's own/private]
μαθηταις mathētais
N-DPM
μαθητήςmathētēsdiscipleto
επελυεν epeluen
V-IAI-3S G5707
ἐπιλύωepiluōto explain, he expounded
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
 
UCISZENIE BURZY.35 cf. Tłum. Толк. I w ów dzień mówił do nich, gdy już wieczór nastał: Przeprawmy się na drugą stronę.Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. (За?_и7i.) И# гlа и5мъ въ т0й дeнь, вeчеру бhвшу: прeйдемъ на w4нъ п0лъ. 4,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, he saith
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
εκεινη ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatsame
τη
T-DSF
hothe/this/whothe
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythe
οψιας opsias
A-GSF
ὀψίαopsiaeveningthe even
γενομενης genomenēs
V-2ADP-GSF G5637
γίνομαιginomaito be, when
διελθωμεν dielthōmen
V-2AAS-1P G5632
διέρχομαιdierchomaito pass throughLet us pass over
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
το to
T-ASN
hothe/this/who,
περαν peran
ADV
πέρανperanother sidethe other side
 
36 cf. Tłum. Толк. A opuściwszy rzeszę, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie były z nim.И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки. И# tпyщше нар0ды, поsша є3го2 ћкоже бЁ въ корабли2: и3 и3нjи же корабли6 бsху съ ни1мъ. 4,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αφεντες afentes
V-2AAP-NPM G5631
ἀφίημιafiēmito releasewhen they had sent away
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe multitude
οχλον ochlon
N-ASM
ὄχλοςochloscrowdthe multitude
παραλαμβανουσιν paralambanousin
V-PAI-3P G5719
παραλαμβάνωparalambanōto take, they took
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howeven as
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito behe was
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe ship
πλοιω ploiō
N-DSN
πλοῖονploionboatthe ship
και kai
CONJ
καίkaiand. And
αλλα alla
A-NPN
ἄλλοςallosanotherother
πλοια ploia
N-NPN
πλοῖονploionboat[boat]
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bethere were
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
37 cf. Tłum. Толк. I powstała wielka nawałnica wiatru, i miotała fale w łódź, tak że się łódź napełniała.И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. И# бhсть бyрz вётрена вели1ка: вHлны же вливaхусz въ корaбль, ћкw ўжE погружaтисz є3мY. 4,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito bethere arose
λαιλαψ lailaps
N-NSF
λαῖλαψlailapsstorma
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
ανεμου anemou
N-GSM
ἄνεμοςanemoswindof wind
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe ship
κυματα kumata
N-NPN
κῦμαkumaa wavethe waves
επεβαλλεν epeballen
V-IAI-3S G5707
ἐπιβάλλωepiballōto put on/seizebeat
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
το to
T-ASN
hothe/this/who.
πλοιον ploion
N-ASN
πλοῖονploionboatthe ship
ωστε ōste
CONJ
ὥστεhōsteso, so that
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
γεμιζεσθαι gemizesthai
V-PPN G5745
γεμίζωgemizōto fillwas
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
πλοιον ploion
N-ASN
πλοῖονploionboat[boat]
 
38 cf. Tłum. Толк. A on był w tyle łodzi, śpiąc na wezgłówku; i budzą go, i mówią mu: Nauczycielu! Nie obchodzi cię to, że giniemy?А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И# бЁ сaмъ на кормЁ на возглaвницэ спS. И# возбуди1ша є3го2 и3 глаг0лаша є3мY: ўч™лю, не ради1ши ли, ћкw погибaемъ; 4,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
τη
T-DSF
hothe/this/whothe hinder part of the ship
πρυμνη prumnē
N-DSF
πρύμναprumnasternthe hinder part of the ship
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
το to
T-ASN
hothe/this/whoa pillow
προσκεφαλαιον proskefalaion
N-ASN
προσκεφάλαιονproskefalaioncushiona pillow
καθευδων katheudōn
V-PAP-NSM G5723
καθεύδωkatheudōto sleep, asleep
και kai
CONJ
καίkaiand: and
εγειρουσιν egeirousin
V-PAI-3P G5719
ἐγείρωegeirōto arise[to arise]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λεγουσιν legousin
V-PAI-3P G5719
λέγωlegōto speaksay
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
διδασκαλε didaskale
N-VSM
διδάσκαλοςdidaskalosteacher, Master
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μελει melei
V-PAI-3S G5719
μέλωmelōto care, carest
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
απολλυμεθα apollumetha
V-PMI-1P G5731
ἀπολλύωapolluōto destroywe perish
 
39 cf. Tłum. Толк. I powstawszy, zagroził wiatrowi, i rzekł morzu: Milcz, zamilknij. I ustał wiatr, i stała się cisza wielka.И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И# востaвъ запрети2 вётру и3 речE м0рю: молчи2, престaни. И# ўлeже вётръ, и3 бhсть тишинA вeліz. 4,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
διεγερθεις diegertheis
V-APP-NSM G5685
διεγείρωdiegeirōto arousehe arose
επετιμησεν epetimēsen
V-AAI-3S G5656
ἐπιτιμάωepitimaōto rebukerebuked
τω
T-DSM
hothe/this/whothe wind
ανεμω anemō
N-DSM
ἄνεμοςanemoswindthe wind
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speaksaid
τη
T-DSF
hothe/this/whounto the sea
θαλασση thalassē
N-DSF
θάλασσαthalassaseaunto the sea
σιωπα siōpa
V-PAM-2S G5720
σιωπάωsiōpaōbe quietPeace
πεφιμωσο pefimōso
V-RPM-2S G5770
φιμόωfimoōto muzzle, be still
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εκοπασεν ekopasen
V-AAI-3S G5656
κοπάζωkopazōto abateceased
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe wind
ανεμος anemos
N-NSM
ἄνεμοςanemoswindthe wind
και kai
CONJ
καίkaiand, And
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bethere was
γαληνη galēnē
N-NSF
γαλήνηgalēnēcalma
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
 
40 cf. Tłum. Толк. I rzekł im: Czemu bojaźliwi jesteście? Jeszczeż nie macie wiary?И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? И# речE и5мъ: что2 тaкw страшли1ви є3стE; кaкw не и4мате вёры; 4,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειπεν eipen
V-2AAI-3S G5627
λέγωlegōto speakhe said
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto them
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?Why
δειλοι deiloi
A-NPM
δειλόςdeilostimidfearful
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare ye
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yet[not yet]
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye have
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
 
41 cf. Tłum. Толк. I przelękli się bojaźnią wielką, i mówili jeden do drugiego: Kimże więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne?И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?И# ўбоsшасz стрaхомъ вeліимъ и3 глаг0лаху дрyгъ ко дрyгу: кто2 u5бо сeй є4сть, ћкw и3 вётръ и3 м0ре послyшаютъ є3гw2;4,41Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εφοβηθησαν efobēthēsan
V-AOI-3P G5675
φοβέωfobeōto fearthey feared
φοβον fobon
N-ASM
φόβοςfobosfear 
μεγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreatexceedingly
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ελεγον elegon
V-IAI-3P G5707
λέγωlegōto speaksaid
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone
τις tis
I-NSM
τίςtiswhich?, What
αρα ara
PRT-I
ἆραarano?manner
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beof man is
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
και kai
CONJ
καίkaiandeven
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe wind
ανεμος anemos
N-NSM
ἄνεμοςanemoswindthe wind
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe sea
θαλασσα thalassa
N-NSF
θάλασσαthalassaseathe sea
υπακουει upakouei
V-PAI-3S G5719
ὑπακούωhupakouōto obeyobey
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim

5 WYPĘDZA CZARTY W WIEPRZE.1 I przybyli za morze do krainy Gerazeńczyków.2 A gdy on wychodził z łodzi, zaraz wybiegł ku niemu z grobów człowiek opętany duchem nieczystym.3 Miał on mieszkanie w grobach, a nie mógł go już nikt i łańcuchami związać;4 bo często będąc w pęta i łańcuchy związany, łańcuchy rozrywał i pęta kruszył i nikt go nie mógł poskromić.5 A zawsze we dnie i w nocy był w grobach i w górach, krzycząc i tłukąc się kamieniami.6 Ujrzawszy zaś Jezusa z daleka, przybiegł i pokłonił się mu,7 a wołając głosem wielkim, mówił: Co ci do mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię przez Boga, abyś mnie nie męczył.8 Albowiem mówił do niego: Wyjdź, duchu nieczysty z człowieka!9 I pytał go: Co ty masz za imię? I rzekł mu: Legion mi na imię, albowiem nas jest wielu.10 I prosił go bardzo, aby go nie wypędzał z tej okolicy.11 A było tam na górze wielkie stado wieprzów pasące się.12 I prosili go czarci, mówiąc: Poślij nas w wieprze, abyśmy w nie weszli.13 I natychmiast pozwolił im Jezus. A wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w wieprze, i wpadło stado wielkim pędem ze stromego zbocza w morze, w liczbie około dwóch tysięcy i utonęło w morzu.14 Ci zaś, którzy je paśli, uciekli, i dali znać do miasta i na pola. I wyszli oglądać, co się stało.15 I przychodzą do Jezusa, i widzą tego, który był od czarta dręczony, siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i zlękli się.16 I opowiedzieli im ci, którzy widzieli, co się zdarzyło temu, który miał czarta, i o wieprzach.17 I poczęli go prosić, aby wyszedł z ich granic.18 A gdy wstępował do łodzi, zaczął go prosić ten, który był od czarta dręczony, aby mógł być przy nim.19 I nie przyjął go, ale mu rzekł: Idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i zlitował się nad tobą.20 I odszedł, i począł głosić w Dekapolu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się dziwili. UZDRAWIA NIEWIASTĘ MAJĄCĄ KRWOTOK.21 A gdy Jezus znów przeprawił się w łodzi za morze, zeszła się do niego wielka rzesza, i był nad morzem.22 I przyszedł jeden przełożony synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, padł mu do nóg.23 I prosił go bardzo, mówiąc: Iż córka moja kona, pójdź, włóż na nią ręce, żeby ozdrowiała, i żywa została.24 I poszedł z nim, a szła za nim wielka rzesza, i cisnęli się na niego.25 A niewiasta, która miała krwotok przez dwanaście lat,26 i wiele była ucierpiała od wielu lekarzy, i całe swe mienie wydała była, a nic jej nie pomogło, ale się jeszcze gorzej miała;27 i usłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między rzeszą i dotknęła się szaty jego.28 Mówiła bowiem, że jeśli dotknę się choćby szaty jego, będę zdrowa.29 I natychmiast wyschło w niej źródło krwi, i poczuła w ciele, że była uzdrowiona od choroby.30 A Jezus poznawszy zaraz w sobie moc, która z niego wyszła, obróciwszy się do rzeszy, mówił: Kto się dotknął szat moich?31 A uczniowie jego mówili mu: Widzisz, jak cię rzesza ciśnie, a mówisz: Kto się mnie dotknął?32 I patrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła.33 A niewiasta, bojąc się i drżąc, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed nim, i powiedziała mu całą prawdę.34 On zaś rzekł jej: Córko! Wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona z choroby twojej. WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA.35 Gdy on jeszcze mówił, przyszli od przełożonego synagogi, mówiąc: Iż córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?36 A Jezus usłyszawszy słowa, które powiedziano, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko!37 I nie dopuścił nikomu iść za sobą, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba.38 I przychodzą do domu przełożonego synagogi i widzi zgiełk i płaczących i zawodzących bardzo.39 A wszedłszy, rzekł im: Czemu zgiełk czynicie, i płaczecie? Dzieweczka nie umarła, ale śpi.40 I śmiano się z niego. On zaś wypędziwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dzieweczki i tych, którzy z nim byli, i wchodzi, gdzie dzieweczka leżała.41 A ująwszy rękę dzieweczki mówi do niej: Talitha kumi! Co znaczy: Dzieweczko, (tobie mówię) wstań!42 I natychmiast wstała dzieweczka i chodziła; miała zaś dwanaście lat; i zdumieli się zdumieniem wielkim.43 I przykazał im surowo, aby tego nikt nie wiedział; i rzekł, aby jej dano jeść.6 NAUCZA W NAZARECIE.1 A odszedłszy stamtąd, przyszedł do ojczyzny swojej, i szli za nim uczniowie jego.2 A gdy nastał szabat, zaczął uczyć w synagodze i wielu słuchających zdumiewało się nad nauką jego, mówiąc: Skądże temu to wszystko? A co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda, które dzieją się przez ręce jego?3 Czyż to nie jest rzemieślnik, syn Maryi, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? Czyż i sióstr jego tu u nas nie ma? I gorszyli się z niego.4 A Jezus im mówił: Iż prorok nie jest bez czci, chyba w ojczyźnie swojej, i w domu swoim, a między rodziną swoją.5 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko uzdrowił niewielu chorych, kładąc na nich ręce.6 I dziwił się niedowiarstwu ich; a nauczając, obchodził okoliczne miasteczka. ROZSYŁA APOSTOŁÓW.7 I wezwał dwunastu, i począł ich po dwóch rozsyłać, i dawał im moc nad duchami nieczystymi.8 I rozkazał im, aby nic na drogę nie brali, jak tylko laskę, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;9 ale by chodzili w sandałach, a nie wdziewali dwóch sukien.10 I mówił im: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam mieszkajcie, aż stamtąd wyjdziecie.11 A gdziekolwiekby was nie przyjęli, i nie słuchali, wychodząc stamtąd, otrząśnijcie proch z nóg waszych, na świadectwo im.12 A wyszedłszy, przepowiadali, aby pokutę czynili.13 I wyrzucali wielu czartów, i wielu chorych olejem namaszczali, i uzdrawiali.CZĘŚC II(6,14 – 9,49)WĘDRÓWKI PO GALILEI I OKOLICZNYCH KRAJACH RÓŻNE ZDANIA O JEZUSIE.14 I usłyszał król Herod (bo imię jego było rozsławione), i mówił: Że Jan Chrzciciel wstał z martwych, i dlatego cuda dzieją się przez niego.15 Inni zaś mówili: Że to jest Eliasz; inni znów powiadali: Iż jest to prorok, jak jeden z proroków.16 Co usłyszawszy Herod, rzekł: Jan, którego ja ściąłem, ten wstał z martwych. HISTORIA ZABICIA ŚW. JANA.17 A1bowiem sam Herod posłał, i pojmał był Jana, i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, że ją był pojął.18 Jan bowiem mówił Herodowi: Nie godzi się tobie mieć żony brata twego.19 A Herodiada czyhała nań, i chciała go zabić, a nie mogła.20 Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że jest mężem sprawiedliwym i świętym, i strzegł go, a za jego radą wiele rzeczy czynił i chętnie go słuchał.21 Gdy zaś nadszedł dzień sposobny, sprawił Herod w urodziny swoje ucztę dostojnikom swoim i dowódcom i przedniejszym Galilei.22 A gdy weszła córka owej Herodiady, i tańczyła, i spodobała się Herodowi i wespół siedzącym, rzekł król do dziewczęcia: Proś mnie o co chcesz, a dam tobie.23 I przysiągł jej: że o cokolwiek prosić będziesz, dam ci, choćby i połowę królestwa mego.24 Ona wyszedłszy, rzekła matce swojej: O co mam prosić? Ta zaś odrzekła: głowę Jana Chrzciciela.25 A gdy weszła zaraz z pośpiechem do króla, prosiła, mówiąc: Chcę, abyś mi natychmiast dał na misie głowę Jana Chrzciciela.26 I zasmucił się król; dla przysięgi i dla wespół siedzących nie chciał jej zasmucić,27 ale posławszy kata, rozkazał przynieść głowę jego na misie.28 I ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, i oddał ją dziewczynie, a dziewczyna oddała j ą matce swojej.29 Co usłyszawszy uczniowie jego, przyszli, i wzięli ciało jego, i położyli je w grobie. JEZUS ODPOCZYWA Z APOSTOŁAMI.30 A gdy apostołowie zeszli się do Jezusa, opowiedzieli mu wszystko, co czynili, i czego uczyli.31 I rzekł im: Pójdźcie osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie trochę; bo wielu było tych, co przychodzili i odchodzili, i ani czasu do jedzenia nie mieli.32 I wstąpiwszy do łodzi, odjechali na miejsce pustynne osobno.33 I widzieli ich odjeżdżających, i zwiedziało się wielu, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i wyprzedzili ich.34 A wyszedłszy Jezus, ujrzał wielką rzeszę, i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. ROZMNAŻA CHLEB.35 A gdy już była późna godzina, przystąpili uczniowie jego, mówiąc: Miejsce to jest pustynne i już czas upłynął;36 rozpuść ich, aby poszli do najbliższych zagród i wsi, i kupili sobie żywności do jedzenia.37 A odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Pójdźmy, kupmy za dwieście denarów chleba, a damy im jeść.38 I rzekł im: Ile chlebów macie? Idźcie, i zobaczcie. A dowiedziawszy się, odpowiedzieli: Pięć i dwie ryby.39 I rozkazał im posadzić wszystkich gromadami na zielonej trawie.40 I siedli gromadami po stu i po pięćdziesięciu.41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił, i łamał chleb, i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli, i dwie ryby podzielił wszystkim.42 I jedli wszyscy, i najedli się.43 I zebrali ostatki, dwanaście koszów pełnych ułomków i z ryb.44 A tych, którzy jedli, było pięć tysięcy mężczyzn. CHODZI PO MORZU.45 I wnet przymusił uczniów swoich wstąpić w łódź, aby go wyprzedzili za morze do Betsaidy, ażby on rozpuścił lud.46 A rozpuściwszy ich odszedł na górę modlić się.47 I gdy nastał wieczór, była łódź w pośrodku morza, a on sam na ziemi.48 A widząc ich, jak się trudzili przy wiosłowaniu (bo im był wiatr przeciwny), około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, chodząc po morzu, i chciał ich minąć.49 Lecz oni, skoro go ujrzeli chodzącego po morzu, mniemali, że to była zjawa, i zakrzyknęli.50 Albowiem wszyscy go widzieli, i zatrwożyli się. A natychmiast przemówił do nich, i rzekł im: Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się!51 I wstąpił do nich w łódź, i ustał wiatr. I tym bardziej zdumiewali się sami w sobie.52 Nie zrozumieli bowiem co do chlebów, gdyż serce ich było zaślepione. UZDRAWIA NIEMOCNYCH.53 A gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret, i przybili do brzegu.54 Skoro wyszli z łodzi, natychmiast go poznali.55 I przebiegając całą tę okolicę, poczęli na łożach przynosić źle się mających, gdzie usłyszeli, że jest.56 A gdziekolwiek wchodził do wsi, albo do zagród albo miast, kładli niemocnych na ulicach, i prosili go, aby się dotknęli choć kraju szaty jego; i wszyscy, którzy się go dotknęli, zdrowymi się stawali.7 KARCI FARYZEUSZÓW.1 I zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy z doktorów, co przyszli z Jerozolimy.2 A ujrzawszy niektórych z uczniów jego, jedzących chleb pospolitymi, to jest, nieumytymi rękami, ganili ich.3 Faryzeusze bowiem i wszyscy żydzi bez częstego umywania rąk nie jedzą, trzymając się podania starszych.4 I wracając z rynku nie jedzą, dopóki się nie umyją; i wiele jest innych rzeczy, które im do zachowania są podane: umywania kubków i dzbanków i naczyń miedzianych i łóżek.5 I pytali go faryzeusze i doktorowie: Czemu uczniowie twoi nie postępują według podania starszych, ale jedzą chleb pospolitymi rękami?6 On zaś odpowiadając, rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach prorokował, jak jest napisane: “Lud ten czci mię wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.7 Lecz próżno mnie czczą, ucząc nauk i przykazań ludzkich.”8 Albowiem opuściwszy przykazanie Boże, trzymacie się podania ludzkiego, umywania dzbanków i kubków; i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie.9 I mówił im: Całkiem udaremniacie przykazanie Boże, aby zachować podanie wasze.10 Mojżesz bowiem powiedział: “Czcij ojca twego i matkę twoją,” i “Kto by złorzeczył ojcu albo matce, niech śmiercią umrze.”11 A wy mówicie: Jeśliby człowiek rzekł ojcu albo matce: Korban (to znaczy dar), który jest ode mnie, tobie pomocny będzie;12 i nie pozwalacie mu nic więcej czynić dla ojca albo matki,13 niwecząc słowo Boże tym podaniem waszym, któreście przekazali; i wiele rzeczy tym podobnych czynicie. CO PLUGAWI CZŁOWIEKA.14 A przywoławszy znów rzesze, mówił im: Słuchajcie mnie wszyscy, a zrozumiejcie.15 Nie ma żadnej rzeczy zewnątrz człowieka, która by, wchodząc weń, splugawić go mogła; lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, te są, które plamią człowieka.16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.17 A gdy od rzeszy wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o przypowieść.18 I rzekł im: Także i wy nierozumni jesteście? Nie rozumiecie, iż nic z tego co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go splamić,19 bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?20 I powiadał, że co wychodzi z człowieka, to plami człowieka.21 Gdyż z wnętrza, z serca ludzkiego wychodzą myśli złe, cudzołóstwa, porubstwa, zabójstwa,22 kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, bezwstyd, złe spojrzenia, bluźnierstwa, pycha, głupota.23 Wszystko to złe z wewnątrz pochodzi i plami człowieka. UZDRAWIA CÓRKĘ CHANANEJKI.24 A stamtąd powstawszy, odszedł w granice Tyru i Sydonu. I wszedłszy w dom, nie chciał, aby to kto wiedział, lecz ukryć się nie mógł.25 Gdyż skoro tylko usłyszała o nim niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, weszła i upadła do nóg jego.26 Była to niewiasta pogańska, rodem Syrofenicjanka. I prosiła go, aby wyrzucił czarta z jej córki.27 A on jej rzekł: Pozwól pierwej najeść się dzieciom; bo nie dobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom.28 Lecz ona odpowiedziała i rzekła mu: I owszem Panie, bo i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci.29 I rzekł jej: Dla tego słowa idź, wyszedł czart z córki twojej.30 A gdy odeszła do domu swego, znalazła dzieweczkę leżącą na łożu, i że czart wyszedł. UZDRAWIA GŁUCHONIEMEGO.31 A wyszedłszy znowu z granic Tyru, przyszedł przez Sydon do Morza Galilejskiego poprzez granice Dekapolu.32 I przywiedli mu głuchoniemego i prosili go, aby nań rękę włożył.33 A wziąwszy go na stronę od rzeszy, wpuścił palce swoje w uszy jego i splunąwszy, dotknął języka jego.34 A wejrzawszy w niebo, westchnął i rzekł mu: Effetha! to znaczy: Otwórz się.35 I wnet otworzyły się uszy jego i rozwiązały się więzy języka jego i mówił dobrze.36 I przykazał im, aby nikomu nie opowiadali. Ale im więcej on zakazywał, tym jeszcze więcej rozgłaszali,37 i tym bardziej dziwili się, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, i głuchym przywrócił słuch i niemym mowę.8 POWTÓRNIE CHLEB ROZMNAŻA.1 W owe dni znowu, gdy była wielka rzesza, a nie mieli co jeść, wezwawszy uczniów swoich, rzekł im:2 Ża1 mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść.3 A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.4 I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże będzie mógł ich kto tu na pustyni nakarmić chlebem?5 I zapytał ich: Wiele chlebów macie? A oni rzekli: Siedem.6 I rozkazał rzeszy usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, dzięki czyniąc, łamał i dawał uczniom swoim, aby przed nich kładli; i kładli przed rzeszą.7 Mieli też i trochę rybek, i te pobłogosławił i kazał przed nimi położyć.8 I jedli i najedli się, i zebrali, co było ułomków, siedem koszów.9 A tych, co jedli, było około czterech tysięcy; i odprawił ich. PRZESTRZEGA PRZED KWASEM FARYZEJSKIM.10 I zaraz wsiadłszy do łodzi z uczniami swoimi, przybył w strony Dalmanuty.11 I wyszli faryzeusze i poczęli się z nim spierać, kusząc go, i domagali się od niego znaku z nieba.12 A westchnąwszy w duchu, rzekł: Czemu to plemię znaku szuka? Zaprawdę powiadam wam, nie będzie dany żaden znak temu plemieniu.13 A opuściwszy ich, wstąpił znowu w łódź i puścił się za morze.14 I zapomnieli wziąć chleba, i nie mieli z sobą tylko jeden chleb w łodzi.15 I przykazywał im, mówiąc: Baczcie i strzeżcie się kwasu faryzejskiego i kwasu Herodowego.16 I myśleli między sobą, mówiąc: że chleba nie mamy.17 Co poznawszy Jezus, rzekł im: Cóż myślicie, że chleba nie macie? Jeszcze nie poznajecie ani rozumiecie? Jeszczeż macie serce wasze zaślepione?18 Oczy mając, nie widzicie, i uszy mając, nie słyszycie? Ani nie pamiętacie,19 gdy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy, wieleście odnieśli koszów pełnych ułomków? Rzekli mu: Dwanaście.20 A gdy siedem chlebów dla czterech tysięcy, wieleście koszów ułomków zebrali? I rzekli mu: Siedem.21 I powiedział im: Jakże jeszcze nie rozumiecie? PRZYWRACA WZROK ŚLEPEMU.22 I przybyli do Betsaidy i przywiedli mu ślepego i prosili, aby się go dotknął.23 A ująwszy ślepego za rękę, wywiódł go poza wioskę; a plunąwszy na oczy jego, położywszy nań ręce swoje, spytał go, czy co widzi.24 A on spoglądając, rzekł: Widzę ludzi jako drzewa chodzących.25 Potem znowu położył ręce na oczy jego i począł widzieć i został uzdrowiony, tak że widział wszystko jasno.26 I odesłał go do domu jego, mówiąc: Idź do domu swego, a jeśli wejdziesz do wsi, nikomu nie mów. WYZNANIE PIOTRA.27 I wyszedł Jezus i uczniowie jego ku miasteczku Cezarei Filipa, a po drodze pytał uczniów swoich, mówiąc im: Kim powiadają mnie być ludzie?28 A oni mu odpowiedzieli, mówiąc: Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, a inni jakby jednym z proroków.29 Wtedy im rzekł: A wy kim mnie być powiadacie? A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Tyś jest Chrystus.30 I zagroził im, aby o nim nikomu nie mówili.31 I począł ich nauczać, iż potrzeba, żeby Syn Człowieczy wiele cierpiał, i był wzgardzony od starszych i od przedniejszych kapłanów i od doktorów, i zabity, a po trzech dniach żeby zmartwychwstał.32 A mówił te słowa otwarcie. I wziąwszy go Piotr, począł go karcić.33 A on obróciwszy się i spojrzawszy na uczniów swoich, zgromił Piotra, mówiąc: Idź za mną, szatanie! bo nie rozumiesz tego, co jest Boże, ale co jest ludzkie. POLECA KRZYŻ.34 I zebrawszy rzeszę z uczniami swymi, rzekł im: Jeśli kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i niech mię naśladuje.35 Albowiem kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.36 Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?37 Albo co w zamian da człowiek za duszę swoją?38 Albowiem kto by się wstydził mnie i słów moich między plemieniem tym cudzołożnym i grzesznym, zawstydzi się go i Syn Człowieczy, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.39 I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.9 PRZEMIENIENIE NA GÓRZE.39I mówił im: Zaprawdę powiadam wam, że są niektórzy z tych tu stojących, co nie zaznają śmierci aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.1A po sześciu dniach wziął Jezus Piotra i Jakuba i Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką samych osobno, i przemienił się przed nimi.2 A szaty jego stały się jaśniejące i bardzo białe jako śnieg, jakich pilśniarz na ziemi wybielić nie może.3 I ukazał się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem.4 A odpowiadając Piotr, rzekł Jezusowi: Rabbi! Dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, tobie jeden, a Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden.5 Albowiem nie wiedział, co mówił; bo byli bojaźnią zdjęci.6 I powstał obłok, który ich zasłonił, i przyszedł z obłoku głos mówiący: Ten jest Syn mój najmilszy, jego słuchajcie.7 I obejrzawszy się zaraz, nikogo więcej nie zobaczyli tylko samego Jezusa przy sobie.8 A gdy zstępowali z góry, rozkazał im, aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.9 I zachowali to zlecenie u siebie, pytając się między sobą, co by znaczyło: kiedy zmartwychwstanie? 10 I pytali go, mówiąc: Cóż tedy faryzeusze i doktorowie powiadają, że potrzeba, aby pierwej przyszedł Eliasz?11 A on odpowiadając, rzekł im: Gdy Eliasz wpierw przyjdzie, naprawi wszystko; ale jakże jest napisane o Synu Człowieczym, że wiele wycierpi i będzie wzgardzony?12 Ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł (i uczynili z nim, cokolwiek chcieli), jako o nim jest napisane. UZDROWIENIE OPĘTANEGO.13 A gdy przyszedł do swych uczniów, ujrzał wielką rzeszę około nich i doktorów spierających się z nimi.14 I lud cały wnet ujrzawszy Jezusa, zdumiał się i zlękli się, a przybiegając, witali go.15 I spytał ich: O co się spieracie między sobą?16 A odpowiadając jeden z rzeszy, rzekł: Nauczycielu! Przywiodłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego.17 Który gdziekolwiek go napadnie, rzuca go o ziemię i pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twym, aby go wyrzucili, a nie mogli.18 A on odpowiadając im, rzekł: O plemię niewierne! Dokądże wśród was będę? Dokądże was cierpieć będę? Przynieście go do mnie.19 I przynieśli go. A gdy go ujrzał, natychn1iast duch zaczął go targać; a upadłszy na ziemię, tarzał się, pieniąc się.20 I spytał ojca jego: Od jak dawna to mu się przydarzyło? A on odpowiedział: Od dzieciństwa.21 I często wrzucał go w ogień i w wodę, aby go zgubić; ale jeśli co możesz, ratuj nas, litując się nad nami.22 Jezus zaś rzekł mu: Jeśli możesz uwierzyć, wszystko możliwe jest wierzącemu.23 I natychmiast ojciec chłopca zawoławszy, mówił ze łzami: Wierzę, Panie! Wspomóż niedowiarstwo moje.24 A Jezus widząc, że się rzesza zbiega, nakazał duchowi nieczystemu, mówiąc mu: Głuchy i niemy duchu! Ja tobie rozkazuję, wyjdź z niego,i nie wchodź weń więcej.25 A krzyknąwszy i bardzo go stargawszy, wyszedł z niego; i stał się jakby umarły, tak że wielu mówiło, że umarł.26 Jezus zaś ująwszy go za rękę, podniósł go, i wstał.27 A gdy wszedł do domu, uczniowie jego spytali go na osobności: Czemuż my nie mogliśmy go wyrzucić?28 I rzekł im: Ten rodzaj żadnym sposobem wyjść nie może, tylko przez modlitwę i post. ZAPOWIEDŹ MĘKI.29 I Wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby kto wiedział.30 Uczył zaś uczniów swoich i mówił im, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, a zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie.31 Lecz oni nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. ZALECENIE POKORY.32 I przyszedł do Kafarnaum. A gdy byli w domu, spytał ich: O czym rozmawialiście w drodze? 33 Lecz oni milczeli; albowiem w drodze spierali się między sobą, kto by z nich był większy.34 A usiadłszy, wezwał dwunastu i rzekł im: Jeśli kto chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich.35 I wziąwszy dziecię, postawił je wpośród nich i objąwszy je, rzekł im: 36 Ktokolwiek przyjmie jedno z takich dziatek w imię moje, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. DOBRE CZYNY W IMIĘ JEZUSA.37 Odpowiedział mu Jan, mówiąc: Nauczycielu! Widzieliśmy jednego, który nie chodzi z nami, wyrzucającego czarty w imię twoje i zakazaliśmy mu.38 A Jezus rzekł: Nie zakazujcie mu, albowiem nikt, co by czynił cuda w imię moje, nie będzie mógł prędko źle mówić o mnie.39 Kto bowiem nie jest przeciwko wam, za wami jest.40 Albowiem ktokolwiek da wam kubek wody do picia w imię moje, dlatego żeście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie utraci zapłaty swojej. POTĘPIENIE ZGORSZENIA.41 A ktokolwiek zgorszyłby jednego z tych maluczkich, wierzących we mnie, lepiej by mu było, żeby mu uwiązano kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze.42 A jeśliby ręka twoja gorszyła cię, odetnij ją; lepiej ci jest wejść do życia ułomnym, niż mając obie ręce, iść do piekła w ogień nieugaszony,43 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.44 I jeśli noga twoja gorszy cię, utnij ją; lepiej ci jest wejść chromym do życia wiecznego, niż mając obie nogi, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego,45 gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.46 A jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je; lepiej ci jest wejść jednookim do królestwá Bożego, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła ognistego,47 gdzie robak ich nie umiera a ogień nie gaśnie.48 Albowiem każdy ogniem będzie posolony i każda ofiara będzie solą posolona.49 Dobra jest sól, ale jeśli sól niesłona będzie, czymże ją przyprawicie? Miejcie w sobie sól, a pokój miejcie między sobą.CZĘŚC III(10,1-13,37)ZBAWICIEL IDZIE DO JEROZOLIMY NA OSTATNIĄ PASCHĘ10 NIEROZWIĄZALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA.1 A stamtąd powstawszy, przyszedł w granice Judei za Jordanem. I znowu zeszły się do niego rzesze, i swoim zwyczajem znowu je nauczał.2 A przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc: Czy godzi się mężowi opuścić żonę? 3 On zaś odpowiadając, rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz?4 A oni rzekli: Mojżesz pozwolił “napisać list rozwodowy i opuścić.”5 Odpowiadając im Jezus, rzekł: Dla twardości serca waszego napisał wam taki nakaz.6 Ale od początku stworzenia “mężczyzną i niewiastą uczynił ich” Bóg.7 “Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej;8 i będą dwoje w jednym ciele.” Tak więc już nie są dwoje, ale jedno ciało.9 Co tedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza.10 A w domu znów o to samo pytali go uczniowie jego.11 I rzecze im: Ktokolwiek opuściłby żonę swoją, a pojąłby inną, cudzołóstwa się dopuszcza przeciwko niej.12 I jeśliby żona opuściła męża swojego, a wyszłaby za drugiego, cudzołoży. CHRYSTUS BŁOGOSŁAWI DZIECIOM.13 I przynoszono mu dziatki, aby się ich dotknął; uczniowie zaś łajali przynoszących.14 A gdy ich ujrzał Jezus, oburzył się i rzekł im: Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.15 Zaprawdę mówię wam: Ktokolwiek nie przyjmie królestwa Bożego, jako dziecię, nie wejdzie do niego.16 I obejmując je i kładąc na nie ręce, błogosławił je. WZYWA MŁODZIEŃCA DO DOSKONAŁOŚCI.17 A gdy wyruszył w drogę, jeden przybiegłszy, upadł na kolana przed nim i pytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?18 Jezus zaś rzekł mu: Czemu mnie zwiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.19 Znasz przykazania: “Nie cudzołóż! nie zabijaj! Nie kradnij! Nie mów świadectwa fałszywego! Nie czyń zdrady! Czcij ojca twego i matkę?”20 A on odpowiadając, rzekł mu: Nauczycielu! Tego wszystkiego strzegłem od młodości mojej.21 Jezus zaś wejrzawszy nań, umiłował go i rzekł mu: Jednego ci nie dostaje; idź, sprzedaj, cokolwiek masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź, naśladuj mię.22 A on zmartwiwszy się tym słowem, odszedł smutny; albowiem miał majętności wiele. WYCHWALA UBÓSTWO.23 A Jezus spoglądając wokoło, mówił uczniom swoim: Ci, co pieniądze mają, o jak trudno wejdą do królestwa Bożego!24 Uczniowie zaś zdumiewali się na słowa jego. Lecz Jezus znowu odpowiadając, mówi im: Dzieci! Jak trudno tym, co w pieniądzach ufają, wejść do królestwa Bożego.25 Łatwiej jest wielbłądowi przez ucho igielne przejść, aniżeli bogaczowi wejść do królestwa Bożego.26 A oni tym więcej się dziwili, mówiąc sami do siebie: I któż może być zbawiony?27 A Jezus spojrzawszy na nich, mówi: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.28 I począł mu Piotr mówić: Oto my opuściliśmy wszystko, i poszliśmy za tobą.29 A Jezus odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla mnie i dla ewangelii,30 żeby nie miał wziąć stokroć tyle, teraz w tym czasie: domów i braci i sióstr i matek i dzieci i ról, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku życia wiecznego.31 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. ZAPOWIADA PONOWNIE MĘKĘ.32 I byli w drodze, wstępując do Jerozolimy; a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a idąc za nim bali się. I znowu wziąwszy dwunastu, począł im mówić, co na niego przyjść miało.33 Że oto wstępujemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom i starszym i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom.34 I będą się zeń naigrawać, i będą nań plwać i ubiczują go i zabiją; a dnia trzeciego zmartwychwstanie. ODRZUCA PROŚBĘ SYNÓW ZEBEDEUSZA.35 I przystępują do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: Nauczycielu, chcemy, ażebyś nam uczynił, o cokolwiek prosić będziemy.36 Lecz on im rzekł: Cóż chcecie, abym wam uczynił?37 I rzekli: Daj nam, abyśmy jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy twej siedzieli w chwale twojej.38 Jezus zaś rzekł im: Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę?39 A oni mu odpowiedzieli: Możemy. Jezus zaś rzekł im: Kielich, który ja piję, wprawdzie pić będziecie, i chrztem, którym ja się chrzczę, ochrzczeni będziecie.40 Ale siedzieć po prawicy mojej, albo po lewicy, nie jest moją rzeczą dać wam, lecz którym jest zgotowane.41 A usłyszawszy dziesięciu, zaczęło oburzać się na Jakuba i Jana.42 Jezus zaś wezwawszy ich, mówił im: Wiecie, iż ci, którzy uchodzą za władców nad narodami, panują nad nimi, a książęta ich władzę wywierają nad nimi.43 Lecz nie tak jest między wami ale ktokolwiek chciałby być większym, będzie sługą waszym.44 A ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich.45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu. UZDRAWIA ŚLEPEGO BARTYMEUSZA.46 I przyszli do Jerycha. A gdy wychodził z Jerycha on i uczniowie jego i rzesza wielka, syn Tymeusza, Bartymeusz ślepy, siedział przy drodze, żebrząc.47 Skoro usłyszał, że Jezus Nazareński jest, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!48 I wielu groziło mu, aby milczał, ale on daleko bardziej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!49 A Jezus stanąwszy, kazał go zawołać. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię.50 On zaś rzuciwszy płaszcz swój, zerwał się i przyszedł do niego.51 I odpowiadając Jezus, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? Ślepý zaś rzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał.52 A Jezus rzekł mu: Idź, wiara twoja cię uzdrowiła. I natychmiast przejrzał i poszedł za nim drogą.11 CHRYSTUS WJEŻDŻA DO JEROZOLIMY.1 A gdy się zbliżali do Jerozolimy i do Betanii, u góry Oliwnej, posyła dwóch z uczniów swoich,2 i mówi im: Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a zaraz, wchodząc tam, znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział; odwiążcie je i przywiedźcie.3 A jeśliby wam kto rzekł: co czynicie? powiedzcie, że Panu go potrzeba, a wnet je tu odeśle.4 A poszedłszy, znaleźli oślę uwiązane przed bramą na dworze na rozdrożu i odwiązali je.5 A niektórzy ze stojących tam mówili im: Co czynicie, odwiązując oślę?6 A oni im odpowiedzieli, jak im był rozkazał Jezus, i puścili im.7 I przywiedli oślę do Jezusa i wkładają na nie szaty swoje, i wsiadł na nie.8 A wielu słało płaszcze swoje na drodze; inni zaś obcinali gałęzie z drzew i rzucali na drogę.9 A ci, którzy szli naprzód, i ci co z tyłu, wołali, mówiąc: “Hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie!”10 Błogosławione, które nadchodzi, królestwo ojca naszego Dawida! Hosanna na wysokościach!11 I wszedł do Jerozolimy do świątyni, a obejrzawszy wszystko, gdy już była wieczorna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. PRZEKLINA FIGĘ.12 A nazajutrz, gdy wychodzili z Betanii, uczuł głód.13 I ujrzawszy z daleka figę okrytą liśćmi, przyszedł, czyby przypadkiem na niej czego nie znalazł. A przyszedłszy do niej, nic nie znalazł prócz liści, bo nie była to pora na figi.14 I odezwał się do niej, mówiąc: Niech już więcej nikt nie je z ciebie owocu na wieki. A słyszeli uczniowie jego. WYRZUCA KUPCZĄCYCH Z ŚWIĄTYNI.15 I przychodzą do Jerozolimy. A gdy wszedł do świątyni, począł wyrzucać sprzedających i kupujących w świątyni; i stoły bankierów i ławki tych, co sprzedawali gołębie, poprzewracał.16 I nie pozwalał, aby kto przenosił sprzęt jaki przez świątynię.17 A nauczał, mówiąc im: Czyż nie jest napisane, że “dom mój będzie nazwany domem modlitwy wszystkim narodom,” a wyście zeń uczynili “jaskinię zbójców!”18 Co usłyszawszy przedniejsi kapłani i doktorowie, przemyśliwali, jakby go zgładzić; albowiem bali się go, gdyż cała rzesza podziwiała naukę jego. POTĘGA MODLITWY.19 A gdy nastał wieczór, wychodzili z miasta.20 I gdy rano przechodzili, ujrzeli figę od korzenia uschłą.21 A Piotr wspomniawszy, mówi mu: Rabbi! Oto figa, którąś przeklął, uschła.22 A Jezus odpowiadając, rzecze im: Miejcie wiarę w Boga;23 zaprawdę powiadam wam, że ktokolwiek rzekłby tej górze: podnieś się, a rzuć się w morze, i nie wątpiłby w sercu swoim, ale wierzyłby, że się stanie, cokolwiek by rzekł, stanie się mu.24 Przeto wam powiadam: wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.25 A gdy staniecie do modlitwy, odpuśćcie, jeśli co przeciw komu macie, aby i Ojciec wasz, który jest w niebiosach, odpuścił wam grzechy wasze.26 Lecz jeśli wy nie odpuścicie, ani Ojciec wasz, który jest w niebiosach, nie odpuści wam grzechów waszych. ROZPRAWA Z DOKTORAMI.27 I przychodzą znów do Jerozolimy. A gdy przechadzał się w świątyni, przystępują do niego przedniejsi kapłani i doktorowie i starsi,28 i mówią mu: Jaką mocą te rzeczy czynisz, a kto ci dał tę władzę, abyś to czynił?29 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Spytam i ja was o jedną rzecz: odpowiedzcie mi a powiem wam, jaką mocą to czynię. 30 Chrzest Jana z nieba był, czy z ludzi? Odpowiedzcie mi.31 A oni rozważali między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy: z nieba, rzecze: Czemuście mu więc nie uwierzyli?32 Jeśli powiemy: z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy sądzili o Janie, że prawdziwie był prorokiem.33 I odpowiadając, rzekli Jezusowi: Nie wiemy. A Jezus odpowiadając, rzekł im: To i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię.12 PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY.1 I począł im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek zasadził winnicę i ogrodził płotem, i wkopał prasę, i zbudował wieżę, i wynajął ją oraczom i odjechał w podróż.2 A w swoim czasie posłał sługę do oraczów, aby od oraczów odebrał z owocu winnicy.3 A oni pojmawszy go, obili i odesłali z niczym.4 I znowu posłał do nich drugiego sługę, ale i tego ranili w głowę i zelżyli.5 I jeszcze innego posłał, a tego zabili; i wielu innych, jednych bijąc, a drugich zabijając.6 Mając więc jeszcze jednego syna najmilszego i tego na ostatek posłał do nich, mówiąc, że uszanują syna mego.7 Lecz rolnicy rzekli jeden do drugiego: Ten jest dziedzic. Pójdźcież, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.8 I pojmawszy go, zabili i wyrzucili z winnicy.9 Cóż więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników i odda winnicę innym.10 Ani tego Pisma nie czytaliście: “Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym.11 Od Pana się to stało, i dziwne jest w oczach naszych?”12 I starali się go pojmać, a bali się rzeszy; bo poznali, że do nich tę przypowieść powiedział. I opuściwszy go, odeszli. O PŁACENIU PODATKU.13 I posyłają do niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby go podchwycili w słowie.14 Którzy przyszedłszy, mówią doń: Nauczycielu, wiemy, żeś jest prawdomówny, a nie dbasz o nikogo; bo nie oglądasz się na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie nauczasz: Czy godzi się oddawać podatek cesarzowi, czy nie będziemy dawać?15 On zaś znając ich obłudę, rzekł im: Czemu mnie kusicie? Przynieście mi denara, abym zobaczył.16 A oni mu przynieśli; i rzecze im: Czyj jest ten obraz i napis? Mówią mu: Cesarski.17 Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Oddajcie tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. O ZMARTWYCHWSTANIU.18 I przyszli do niego saduceusze, którzy powiadają, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go mówiąc:19 Nauczycielu! Mojżesz nam napisał, że jeśliby czyj brat umarł i pozostawił żonę, a nie zostawiłby dzieci, aby jego brat pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu.20 Było więc siedmiu braci i pierwszy pojął żonę i umarł, nie zostawiwszy potomstwa.21 I pojął ją drugi i umarł; i ani ten nie zostawił potomstwa, i trzeci także.22 I wzięło ją podobnie siedmiu, a nie zostawili potomstwa.23 W zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, któregoż z tych będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę?24 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Czy nie dlatego błądzicie, że nie rozumiecie Pism, ani mocy Bożej?25 A1bowiem gdy zmartwychwstaną, ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić; ale są jako aniołowie w niebie.26 A o umarłych, że zmartwychwstać mają, nie czytaliście w księdze Mojżesza, o krzaku, jak mówił Bóg do niego tymi słowy: “Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba?”27 Nie jest Bóg umarłych, ale żywych. Wy więc bardzo błądzicie. O NAJWIĘKSZYM PRZYKAZANIU.28 I przystąpił jeden z doktorów, który słyszał jak rozprawiali, a widząc, że dobrze im odpowiedział, spytał go: Które jest pierwsze przykazanie ze wszystkich?29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze ze wszystkich jest przykazanie: “Słuchaj Izraelu! Pan Bóg twój Bóg jedyny jest. 30 I będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej i z całego umysłu twego i z całej siły twojej.” To jest pierwsze przykazanie.31 A drugie jest temu podobne: “Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.” Nad te nie masz innego większego przykazania.32 I rzekł mu doktor: Dobrze, Nauczycielu, prawdziwie powiedziałeś, że jeden jest Bóg, i nie masz innego oprócz niego;33 i żeby był miłowany z całego serca i z całego umysłu i z całej duszy i z całej siły; i miłować bliźniego, jako samego siebie: to jest więcej aniżeli wszystkie całopalenia i ofiary.34 A Jezus widząc, że roztropnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie śmiał go pytać. SYN DAWIDOWY.35 A Jezus odpowiadając mówił, nauczając w świątyni: Jakże mówią doktorowie, że Chrystus jest synem Dawidowym,36 skoro sam Dawid mówi w Duchu Świętym: “Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”37 Sam więc Dawid nazywa go Panem, jakże tedy jest synem jego? A liczna rzesza chętnie go słuchała. JEZUS GROMI FARYZEIZM.38 I mówił im w nauce swojej: Strzeżcie się doktorów, którzy lubią chodzić w długich szatach i być pozdrawiani na rynku,39 i siedzieć na pierwszych krzesłach w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach,40 którzy objadają domy wdów pod pozorem długich modlitw; tych cięższy wyrok spotka. GROSZ WDOWI.41 I Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele.42 A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz.43 A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony.44 Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało; a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje.13 O ZBURZENIU JEROZOLIMY I KOŃCU ŚWIATA.1 A gdy Wychodził z świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: Nauczycielu! Patrz, co za kamienie i jakie budowle!2 A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Widzisz te wszystkie wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.3 Gdy zaś siedział na górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej:4 Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak będzie, kiedy to wszystko zacznie się spełniać?5 A Jezus odpowiadając, począł im mówić: Baczcie, aby was kto nie zwiódł.6 Albowiem wielu przyjdzie w imię moje, powiadając, iż ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą.7 A gdy usłyszycie o wojnach i wieści o wojnach, nie bójcie się, bo się to dziać musi, ale jeszcze nie koniec.8 Albowiem powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu, i będą miejscami trzęsienia ziemi i głody. To początek boleści.9 Wy zaś uważajcie sami na siebie; bo was wydadzą do rad i w synagogach biczować was będą, a przed namiestników i przed królów stawiać was będą dla mnie, im na świadectwo.10 A potrzeba, aby najpierw wszystkim narodom opowiadana była ewangelia.11 Skoro was prowadzić będą, aby was wydać, nie myślcie przedtem, co byście mówić mieli, ale co wam będzie dane w owej godzinie, to mówcie; albowiem nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch Święty.12 Brat zaś wyda brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną synowie przeciw rodzicom i będą ich zabijać.13 I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego. Lecz kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. STRASZLIWE SPUSTOSZENIE.14 Gdy zaś ujrzycie brzydotę spustoszenia, stojącą, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie; wtedy, którzy są w Judei, niech uciekają na góry.15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby co wziąć z domu swego.16 A kto będzie na polu, niech się nazad nie wraca, aby wziąć płaszcz swój.17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.18 A módlcie się, aby to się nie stało w zimie.19 Albowiem owe dni będą takim utrapieniem, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż dotąd, i ani nie będzie.20 I gdyby Pan nie był skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zachowane; ale dla wybranych, których wybrał, skrócił te dni.21 A wtedy, jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie.22 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić znaki i dziwy, aby zwieść, jeśliby to mogło być, nawet wybranych.23 Wy tedy uważajcie, oto wam przepowiedziałem wszystko.24 Ale w owe dni po owym ucisku zaćmi się słońce i księżyc nie da jasności swojej,25 i gwiazdy niebieskie będą spadać, a moce, które są na niebie, poruszą się.26 I wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach, z wielką mocą i chwałą.27 Wtedy też pośle aniołów swoich, i zbierze wybranych swoich od czterech wiatrów, od krańców ziemi aż do krańców nieba.28 Od figi zaś uczcie się przypowieści. Gdy już gałąź jej staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że zbliża się lato.29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dziać będzie, wiedzcie, że już blisko jest, we drzwiach.30 Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.31 Niebo i ziemia przeminą, lecz słowa moje nie przeminą.32 A o dniu owym albo godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. NALEŻY CZUWAĆ.33 Baczcie, czuwajcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.34 Jak człowiek, który odjechawszy w drogę, zostawił dom swój i przełożył sługi swoje każdego nad robotą swoja, a odźwiernemu rozkazał, aby czuwał.35 Czuwajcież tedy: (bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy z poranku),36 aby nagle przyszedłszy, nie znalazł was śpiących.37 Co wam zaś mówię, wszystkim mówię: Czuwajcie.CZĘŚĆ IV(14,1-16,20)MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIEMĘKA14 ZAMIARY WROGÓW.1 Była zaś Pascha i Przaśniki po dwu dniach, a najwyżsi kapłani i doktorowie szukali, jakby go zdradą pojmać i zabić.2 Mówili zaś: Nie w święto, żeby przypadkiem nie powstał rozruch wśród ludu. UCZTA W BETANII.3 A gdy był w Betanii w domu Szymona trędowatego, i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mająca słoik alabastrowy drogiego szpikanardowego olejku, i złamawszy alabaster, wylała na głowę jego.4 I byli niektórzy, co oburzali się między sobą, mówiąc: Na cóż się stała ta utrata olejku?5 Można bowiem było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim; i szemrali przeciwko niej.6 A Jezus rzekł: Dajcie jej pokój, czemu jej przykrość sprawiacie? Spełniła dobry uczynek względem mnie.7 Ubogich bowiem zawsze macie między sobą, i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić; lecz mnie nie zawsze macie.8 Ta co mogła, uczyniła; naprzód już namaściła ciało moje na pogrzeb.9 Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek opowiadana będzie ta ewangelia po całym świecie, i to, co ona uczyniła, opowiadać będą na jej pamiątkę. ZDRADA JUDASZA.10 I Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu odszedł do najwyższych kapłanów, aby im go wydać.11 Oni zaś usłyszawszy, uradowali się i obiecali mu dać pieniądze; i szukał, jakby go wydać przy dogodnej sposobności. PRZYGOTOWANIE WIECZERNIKA.12 I pierwszego dnia Przaśników, gdy Paschę ofiarowano, rzekli mu uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli przygotować, żebyś pożywał Paschę?13 I posłał dwóch ze swych uczniów i rzecze im: Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody, idźcież za nim.14 A tam dokąd wejdzie, powiedzcie panu domu, że Nauczyciel mówi: Gdzie jest gospoda moja, w której bym jadł Paschę z uczniami moimi?15 I on wam pokaże wieczernik wielki, usłany, i tam przygotujcie nam.16 I poszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli jak im powiedział, i przygotowali Paschę. UCZTA EUCHARYSTYCZNA.17 Gdy zaś nastał wieczór, przyszedł z dwunastoma.18 A gdy oni siedzieli i jedli, rzekł Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie.19 Wówczas oni poczęli się smucić i mówić mu każdy z osobna: Czy to ja?20 A on im rzekł: Jeden z dwunastu, który ze mną macza rękę w misie.21 I Syn Człowieczy idzie wprawdzie, jako nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, by się ten człowiek był nie narodził.22 Skoro oni jedli, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał i dał im i rzekł: Bierzcie, tt jest ciało moje.23 A wziąwszy kielich, dzięki uczyniwszy, dał im, i pili z niego wszyscy.24 I rzekł im: To jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana.25 Zaprawdę powiadam wam, że już nie będę pił z tego owocu winnego szczepu, aż do owego dnia, gdy go będę pić nowy w królestwie Bożym. ZAPOWIEDŹ ZAPARCIA SIĘ PIOTRA.26 A odmówiwszy hymn, wyszli ku górze Oliwnej.27 I rzecze im Jezus: Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, bo napisane jest: “Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.”28 Ale gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei.29 Piotr zaś mu rzekł: Chociażby wszyscy zgorszyli się z ciebie, ale nie ja.30 I rzecze mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że ty dziś tej nocy, zanim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.31 Ale on więcej mówił: Choćby mi trzeba było i umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie też i wszyscy mówili. KONANIE W OGROJCU.32 I przyszli do folwarku, który zwano Getsemani. I rzecze uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę.33 I bierze z sobą Piotra i Jakuba i Jana, i zaczął się lękać i czuć odrazę.34 I rzekł im: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu, a czuwajcie.35 I poszedłszy nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, żeby go ominęła ta godzina, jeśli to być mogło.36 I mówił: Abba, Ojcze! Wszystko Tobie jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich; lecz nie co ja chcę, ale co Ty.37 I przyszedł i znalazł ich śpiących i rzecze do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?38 Czuwajcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało słabe.39 I znowu odszedłszy modlił się, te same słowa mówiąc.40 A wróciwszy się, znalazł ich znowu śpiących (bo oczy ich były obciążone), a nie wiedzieli, co by mu odpowiedzieć.41 I przychodzi po raz trzeci i mówi im: Śpijcie już i odpoczywajcie! Dosyć, przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.42 Wstańcie, pójdźmy; oto ten, który mnie wyda, blisko jest. POJMANIE.43 A gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz Iszkariot, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami, od najwyższych kapłanów i doktorów i starszych.44 Ten zaś, który go wydał, dał im znak, mówiąc: Kogo pocałuję, ten ci jest; bierzcie go, a prowadźcie ostrożnie.45 I gdy przyszedł, przystąpiwszy zaraz ku niemu, rzekł: Bądź pozdrowiony Mistrzu! I pocałował go.46 A oni targnęli się nań rękoma i pojmali go.47 Jeden zaś z tych, co stali obok, dobywszy miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i uciął mu ucho.48 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Jakby na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mnie?49 Codziennie byłem u was w świątyni ucząc, a nie pojmaliście mnie; ale, żeby się wypełniły Pisma.50 Wtedy uczniowie jego opuściwszy go, wszyscy uciekli.51 A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele, i pojmali go.52 Lecz on porzuciwszy prześcieradło, nagi uciekł od nich. U KAJFASZA.53 I przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana; a zeszli się wszyscy kapłani i doktorowie i starsi.54 Piotr zaś szedł z daleka za nim, aż do wnętrza na dziedziniec najwyższego kapłana, i siedział ze sługami przy ogniu i grzał się.55 Najwyżsi zaś kapłani i cała Rada szukali przeciw Jezusowi świadectwa, aby go na śmierć wydać; a nie znajdowali.56 Wielu bowiem fałszywie świadczyło przeciw niemu; lecz świadectwa nie były zgodne.57 A niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciw niemu, mówiąc:58 Myśmy go słyszeli mówiącego: Ja rozwalę tę świątynię ręką uczynioną, a zbuduję za trzy dni inną, nie ręką uczynioną.59 I nie było zgodne ich świadectwo.60 A najwyższy kapłan stanąwszy pośrodku, spytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co oni ci zarzucają?61 Ale on milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go najwyższy kapłan i rzekł mu: Tyś jest Chrystus, syn Boga błogosławionego?62 A Jezus mu rzekł: Jam jest, i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego wśród obłoków niebieskich.63 Najwyższy zaś kapłan rozdarłszy szaty swoje, mówi: Na cóż jeszcze potrzebujemy świadków?64 Słyszeliście bluźnierstwo; co wam się zdaje? A oni wszyscy osądzili, że jest winien śmierci.65 I poczęli niektórzy plwać na niego, i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami, i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go. TRZYKROTNE ZAPARCIE SIĘ PIOTRA.66 A gdy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana,67 i widząc, że Piotr się grzeje, spojrzawszy nań, mówi: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.68 Lecz on się zaparł, mówiąc: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał.69 Gdy go zaś znowu ujrzała służąca, zaczęła mówić tym, którzy wokoło stali, że ten z nich jest.70 Ale on po wtóre się zaparł. A po chwili ci, co tam stali, znów mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest.71 A on począł zaklinać się i przysięgać: Że nie znam tego człowieka, o którym mówicie.72 A niebawem kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu rzekł Jezus: Pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.15 U PIŁATA.1 I zaraz, rano najwyżsi kapłani uczyniwszy naradę ze starszymi i z doktorami i z całą Radą, związawszy Jezusa, zaprowadzili i oddali Piłatowi.2 I spytał go Piłat: Ty jesteś Królem żydowskim? Lecz on odpowiadając, rzecze mu: Ty powiadasz.3 I oskarżali go najwyżsi kapłani o wiele rzeczy.4 A Piłat pytał go znowu, mówiąc: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wielkie rzeczy cię winują.5 Jezus zaś nic więcej nie odpowiedział, tak że się Piłat dziwił. JEZUS I BARABASZ.6 A na święto zwykł był wypuszczać im jednego więźnia, o którego by prosili.7 Był zaś niejaki zwany Barabaszem, który z buntownikami był w więzieniu, bo w rozruchu popełnił zabójstwo.8 A gdy wstąpiła rzesza poczęła prosić o to, co zawsze im czynił.9 Piłat zaś odpowiedział im, mówiąc: Chcecie, to puszczę wam Króla żydowskiego?10 Wiedział bowiem, że z zazdrości wydali go najwyżsi kapłani.11 Lecz przedniejsi kapłani podmówili rzeszę, aby raczej wypuścił im Barabasza.12 A odpowiadając Piłat, rzekł im znowu: Cóż tedy chcecie, bym uczynił Królowi żydowskiemu?13 A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!14 Piłat zaś im mówił: Cóż więc złego uczynił? Ale oni tym bardziej krzyczeli: Ukrzyżuj go!15 A Piłat, chcąc ludowi dogodzić, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczowanego wydał, aby był ukrzyżowany. CIERNIEM UKORONOWANIE.16 Żołnierze zaś zaprowadzili go na dziedziniec pretorium i zwołali całą rotę.17 I przyoblekli go w purpurę, i uplótłszy cierniową koronę, włożyli na niego.18 I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, Królu żydowski!19 I bili go trzciną po głowie i plwali nań, a upadając na kolana, kłaniali się mu. DROGA NA GOLGOTĘ.20 A Skoro się z niego naśmiali, zdjęli z niego purpurę i włożyli nań szaty jego, i wyprowadzili go, aby go ukrzyżować.21 I przymusili przechodzącego, niejakiego Szymona Cyrenejczyka, idącego z pola, ojca Aleksandra i Rufa, aby niósł krzyż jego.22 I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: miejsce Trupiej Głowy.23 I dawali mu pić wino z mirrą i nie przyjął.24 A ukrzyżowawszy go, podzielili szaty jego, rzucając o nie los, co kto ma wziąć. UKRZYŻOWANIE I SZYDERSTWA.25 A była trzecia godzina, i ukrzyżowali go.26 I był tytuł winy jego napisany: KRÓL ZYDOWSKI.27 A z nim ukrzyżowali dwóch łotrów, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.28 I wypełniło się Pismo, które mówi: “I ze złoczyńcami został policzony.”29 A przechodzący bluźnili mu, kiwając głowami swymi i mówiąc: Hej ty, co rozwalasz świątynię i w trzech dniach znowu ją budujesz!30 Wybaw samego siebie, zstępując z krzyża.31 Podobnież i najwyżsi kapłani z doktorami, szydząc, jeden do drugiego mówili: Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może!32 Chrystus, Król izraelski, niechże teraz zstąpi z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. I ci, którzy z nim byli ukrzyżowani, lżyli go. ŚMIERĆ ZBAWICIELA.33 A gdy przyszła godzina szósta, zaległy całą ziemię ciemności aż do godziny dziewiątej.34 A o dziewiątej godzinie zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: “Eloi, Eloi, lamma sabakthani,” co się wykłada: “Boże mój, Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”35 A niektórzy z około stojących słysząc to, mówili: Oto Eliasza woła.36 Jeden zaś przybiegł, i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, patrzmy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.37 Lecz Jezus, wydawszy głos wielki, skonał.38 A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od wierzchu aż do dołu.39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, skonał, rzekł: Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym.40 Były też i niewiasty patrzące z daleka, między którymi była Maria Magdalena i Maria, Matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome, 41 a gdy był w Galilei, chodziły za nim i służyły mu, i wiele innych, które razem z nim były przyszły do Jerozolimy. POGRZEB P. JEZUSA.42 Skoro już nastał wieczór (ponieważ był to dzień Przygotowania, który jest przed szabatem),43 przyszedł Józef z Aryn1atei, dostojny senator, który też oczekiwał królestwa Bożego, i śmiało wszedł do Piłata, i prosił o ciało Jezusowe.44 A Piłat się zdziwił, czyby już skonał. I wezwawszy setnika, zapytał go, czyby już umarł.45 A dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi.46 Józef zaś, kupiwszy prześcieradło i zdjąwszy Jezusa, owinął go w prześcieradło i położył w grobie, który był wyciosany w skale, i przywalił kamień do drzwi grobowych.47 A Maria Magdalena i Maria Józefowa patrzyły, gdzie go kładziono.ZMARTWYCHWSTANIE16 NIEWIASTY U GROBU.1 A gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonnych olejków, aby przyszedłszy namaścić Jezusa.2 A bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.3 I mówiły między sobą: Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych?4 A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień; albowiem był bardzo wielki.5 I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.6 A on im mówi: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał, nie ma go tu; oto miejsce, gdzie go położono.7 Ale idźcie, powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział.8 A one wyszedłszy, uciekły z grobu, albowiem zdjęło je drżenie i przestrach; i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. CHRYSTUS UKAZUJE SIĘ MAGDALENIE.9 Wstawszy zaś raniutko pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której był wyrzucił siedmiu czartów.10 Ona poszedłszy, opowiedziała tym, którzy z nim bywali, smutnym i płaczącym.11 A oni usłyszawszy, że żyje i był widziany przez nią, nie uwierzyli. UKAZUJE SIĘ UCZNIOM I APOSTOŁOM.12 Potem zaś dwom z nich idącym do wsi, ukazał się w drodze w innej postaci.13 A oni przyszedłszy, opowiedzieli innym; ale i tym nie uwierzyli.14 Na koniec ukazał się owym jedenastu siedzącym u stołu, i wymawiał im niedowiarstwo i zatwardziałość serca, że tym, którzy go widzieli, że zmartwychwstał, nie uwierzyli.15 I rzekł im: Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu.16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.17 A za tymi, co uwierzą, te cuda w ślad pójdą: W imię moje czarty będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić,18 węże będą brać, i choćby co śmiertelnego pili, szkodzić im nie będzie, na chorych będą kłaść ręce, i dobrze się mieć będą. WNIEBOWSTĄPIENIE.19 Ale Pan Jezus potem, kiedy do nich przemówił, został wzięty do nieba, i siedzi po prawicy Bożej.20 Oni zaś wyszedłszy, przepowiadali wszędzie; a Pan dopomagał, i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące.