MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
11

Warsz. King J. 111 Tłum. GrEn. Толк. Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski.На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего. Заyтра tверг0шасz, tвeржесz цaрь ї}левъ, понeже младeнецъ ї}ль, и3 ѓзъ возлюби1хъ є3го2 и3 и3з8 є3гЂпта воззвaхъ сhна моего2. 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΔιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
νήπιος nēpios
A-NSM
νήπιοςnēpioschildIsrael an infant,
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἠγάπησα ēgapēsa
V-AAI-1S
ἀγαπάωagapaōto loveloved
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
μετεκάλεσα metekalesa
V-AAI-1S
μετακαλέωmetakaleōto summonI called back
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildhis children.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.Звали их, а они уходили прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Ћкоже призвaхъ |, тaкожде tхождaху t лицA моегw2: тjи ваалjму трeбу жрsху и3 и3зв†zнымъ кадsху. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asAs
μετεκάλεσα metekalesa
V-AAI-1S
μετακαλέωmetakaleōto summonI called them back,
αὐτούς,     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἀπῴχοντο apōchonto
V-IMI-3P
strong:GV-IMI-3Pstrong:GV-IMI-3Pstrong:GV-IMI-3P 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who[2to the
Βααλιμ baalim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἔθυον ethuon
V-IAI-3P
θύωthuōto sacrifice1sacrificed];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
γλυπτοῖς gluptois
A-DPM
strong:GA-DPMstrong:GA-DPMstrong:GA-DPM 
ἐθυμίων.     ethumiōn
V-IAI-3P
θυμιάωthumiaōto burn incensethey burned incense.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.Я Сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали, что Я врачевал их. Ѓзъ же свzзaхъ є3фрeма, взsхъ є3го2 на мhшцу мою2, и3 не разумёша, ћкw и3сцэли1хъ |. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
συνεπόδισα sunepodisa
V-AAI-1S
strong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1Sstrong:GV-AAI-1S 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
Εφραιμ,     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ἀνέλαβον anelabon
V-AAI-1S
ἀναλαμβάνωanalambanōto take upI took
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
βραχίονά brachiona
N-ASM
βραχίωνbrachiōnarmmy arm;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey knew not
ἔγνωσαν egnōsan
V-AAI-3P
γινώσκωginōskōto knowthey knew not
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἴαμαι iamai
V-RPI-1S
ἰάομαιiaomaito healI have healed
αὐτούς.     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Во и3стлёніи человёчестэ привлек0хъ | ќзами люблeніz моегw2, и3 бyду и5мъ ћкw ўдарszй человёкъ по чeлюстемъ є3гw2: и3 воззрю2 къ немY и3 премогY є3мY. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
διαφθορᾷ diafthora
N-DSF
διαφθοράdiafthoradecaycorruption
ἀνθρώπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
ἐξέτεινα exeteina
V-AAI-1S
ἐκτείνωekteinōto stretch outI stretched
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
δεσμοῖς desmois
N-DPM
δεσμόςdesmoschainbonds
ἀγαπήσεώς agapēseōs
N-GSF
ἀγαπάωagapaōto love[Abi-gibeon]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσομαι esomai
V-FMI-1S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ῥαπίζων rapizōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
σιαγόνας siagonas
N-APF
σιαγώνsiagōncheekhis cheek;
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιβλέψομαι epiblepsomai
V-FMI-1S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atI shall look
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δυνήσομαι dunēsomai
V-FMI-1S
δύναμαιdunamaibe ableI will prevail
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.Не возвратится он в Египет, но Ассур - он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко Мне. Всели1сz є3фрeмъ во є3гЂптэ, ґссyръ же сaмъ цaрь є3гw2, ћкw не восхотЁ возврати1тисz. 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατῴκησεν katōkēsen
V-AAI-3S
κατοικέωkatoikeōto dwellEphraim dwelt
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Αἰγύπτῳ,     aiguptō
N-DSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ασσουρ assour
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileuskinghis king,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
οὐκ ouk
ADV
οὐounohe did not
ἠθέλησεν ēthelēsen
V-AAI-3S
θέλωthelōto will/desirewant
ἐπιστρέψαι.     epistrepsai
V-AAR
ἐπιστρέφωepistrefōto turnto return.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. И# и3знем0же nрyжіе во градёхъ є3гw2, и3 ўмолчE въ рукY є3гw2: и3 снэдsтъ t ўмышлeній свои1хъ. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἠσθένησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S
ἀσθενέωastheneōbe weakhe weakened
ῥομφαία romfaia
N-NSF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadsword
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πόλεσιν polesin
N-DPF
πόλιςpoliscityhis cities,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατέπαυσεν katepausen
V-AAI-3S
καταπαύωkatapauōto keep fromhe rested
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
χερσὶν chersin
N-DPF
χείρcheirhandhis hands;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φάγονται fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
διαβουλίων diabouliōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. И# лю1діе є3гw2 ви1сzще t њбитaніz своегw2: и3 бGъ на чєстнaz є3гw2 разгнёваетсz, и3 не вознесeтъ є3гw2. 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplehis people
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπικρεμάμενος epikremamenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κατοικίας katoikias
N-GSF
κατοικίαkatoikiadwellingof his house;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2against
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τίμια timia
A-APN
τίμιοςtimiosprecious3his esteemed
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θυμωθήσεται,     thumōthēsetai
V-FPI-3S
θυμόωthumoōto anger1shall be enraged],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὑψώσῃ hupsōsē
V-AAS-3S
ὑψόωhupsoōto lift upshould he exalt him.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.Как поступлю с тобою, Ефрем? как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою, сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Чт0 тz ўстр0ю, є3фрeме; защищy ли тS, ї}лю; чт0 тz положY; Ћкоже ґдамY ўстр0ю тS, и3 ћкоже севоjмъ, преврати1сz сeрдце моE въ нeмъ, смzтeсz раскazніе моE. 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
διαθῶ,     diathō
V-AAS-1S
διατίθημιdiatithēmito make a covenant[briar]
Εφραιμ;     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ὑπερασπιῶ huperaspiō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
διαθῶ;     diathō
V-AAS-1S
διατίθημιdiatithēmito make a covenant[briar]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
Αδαμα adama
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
θήσομαί thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeShall I appoint
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
Σεβωιμ;     sebōim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μετεστράφη metestrafē
V-API-3S
μεταστρέφωmetastrefōto change[2shall be converted

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart1My heart]
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συνεταράχθη sunetarachthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 

T-NSF
hothe/this/who 
μεταμέλειά metameleia
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город. Не сотворю2 по гнёву ћрости моеS, не њстaвлю є4же потреби1тисz є3фрeмови, занE бGъ ѓзъ є4смь, ґ не человёкъ: въ тебЁ с™ъ, и3 не вни1ду во грaдъ. 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐ ou
ADV
οὐounonot
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ποιήσω poiēsō
V-AAS-1S
ποιέωpoieōto do/makeshall I act
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ὀργὴν orgēn
N-ASF
ὀργήorgēwrathanger
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θυμοῦ thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof my rage.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οὐ ou
ADV
οὐounoI will not enter
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐγκαταλίπω enkatalipō
V-AAS-1S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindshould I abandon
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐξαλειφθῆναι exaleifthēnai
V-APR
ἐξαλείφωexaleifōto blot outEphraim to be wiped away.
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoEphraim to be wiped away.
Εφραιμ·     efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[3God
ἐγώ egō
P-NS
ἐγώegōI/weof my rage.
εἰμι eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἄνθρωπος·     anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman;
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2among
σοὶ soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
ἅγιος,     hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
εἰσελεύσομαι eiseleusomai
V-FMI-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI will not enter
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
πόλιν.     polin
N-ASF
πόλιςpoliscitycity.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.Вслед Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и встрепенутся к Нему сыны с запада, В8слёдъ гDа и4мамъ ходи1ти: ћкw лeвъ возревeтъ, понeже т0й возревeтъ, и3 ўжaснутсz ч†да в0дъ, 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafter[2after
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord
πορεύσομαι·     poreusomai
V-FMI-1S
πορεύωporeuōto go1I shall go];
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λέων leōn
N-NSM
λέωνleōnliona lion
ἐρεύξεται,     ereuxetai
V-FMI-3S
ἐρεύγομαιereugomaito utter/proclaimhe shall bellow;
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὠρύσεται,     ōrusetai
V-FMI-3S
ὠρύομαιōruomaito roarshall roar,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκστήσονται ekstēsontai
V-FMI-3P
ἐξίστημιexistēmito amaze[3shall be startled
τέκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchild1children
ὑδάτων.     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater2of waters].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan.встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. и3 пріи1дутъ ћкw пти1ца и3з8 є3гЂпта и3 ћкw г0лубь t земли2 ґссЂрски: и3 возстaвлю | въ домёхъ и4хъ, гlетъ гDь. 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκστήσονται ekstēsontai
V-FMI-3P
ἐξίστημιexistēmito amazeThey shall be startled
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὄρνεον orneon
N-NSN
ὄρνεονorneonbirda bird
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
Αἰγύπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
περιστερὰ peristera
N-NSF
περιστεράperisteradovea dove
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Ἀσσυρίων·     assuriōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἀποκαταστήσω apokatastēsō
V-FAI-1S
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restoreI will restore
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
οἴκους oikous
N-APM
οἶκοςoikoshousetheir houses,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда держался еще Бога и верен был со святыми.Њбhде мS лжeю є3фрeмъ, и3 нечeстіzми д0мъ ї}левъ и3 їyда: нн7э познA | бGъ, и3 лю1діе с™и прозвaшасz бGови.11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘκύκλωσέν ekuklōsen
V-AAI-3S
κυκλόωkukloōto surround[2encircled
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among4with
ψεύδει pseudei
N-DSN
ψεῦδοςpseudoslie5a lie
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[5with
ἀσεβείαις asebeiais
N-DPF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness6impious deeds
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouse1 house
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
Ιουδα.     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto know[2knew
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός,     theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people[3people
ἅγιος hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
κεκλήσεται keklēsetai
V-FPI-3S
καλέωkaleōto call1they shall be called]
θεοῦ.     theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God.

121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.