MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
21 Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.” WYJAŚNIENIE SYMBOLU (2,2-24). Odrzucenie Izcaela (2-4); ukaranie jego niewdzięczności (5,8-13); obrzydzenie kultu bałwanów (6-7). Bóg przyjmuje Izraela z miłością (14-17). Nowe przymiecze i błogosławieństwo (1 8-24).2 “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;3 abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:4 I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.5 – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”6 – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.7 I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”8 – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.9 Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.10 A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;11 i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.12 I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.13 I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.14 Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.15 I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.16 I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”17 I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.18 – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.19 I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.20 I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.21 I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.22 A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:23 I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”24 I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.” POJEDNANIE Z NIEWIERNĄ ŻONĄ SYMBOLEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO NAD IZRAELEM (3,1-5).
31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.

Warsz. King J. 41 Tłum. GrEn. Толк. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Слhшите сл0во гDне, сhнове ї}лєвы, ћкw сyдъ гDеви къ живyщымъ на земли2: занE нёсть и4стины, ни ми1лости, ни вёдэніz б9іz на земли2: 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearHear
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
υἱοὶ huioi
N-VPM
υἱόςhuiossonO sons
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausebecause
κρίσις krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmenta case
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦντας katoikountas
V-PAPAP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland,
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀλήθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
ἔλεος eleos
N-NSN
ἔλεοςeleosmercymercy,
οὐδὲ oude
CONJ
οὐδέoudeand notnor
ἐπίγνωσις epignōsis
N-NSF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgefull knowledge
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthland.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. клsтва и3 лжA, и3 ўбjйство и3 татьбA и3 любодэsніе разліsсz по земли2, и3 кр0вь съ кровьми2 мэшaютъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀρὰ ara
N-NSF
ἄραaratherefore[to store]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψεῦδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslielie,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φόνος fonos
N-NSM
φόνοςfonosmurdermurder,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλοπὴ klopē
N-NSF
κλοπήklopētheftfraud,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μοιχεία moicheia
N-NSF
μοιχείαmoicheiaadulteryadultery --
κέχυται kechutai
V-RMI-3S
strong:GV-RMI-3Sstrong:GV-RMI-3Sstrong:GV-RMI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἵματα haimata
N-APN
αἷμαhaimablood[2blood
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/against3with
αἵμασιν haimasin
N-DPN
αἷμαhaimablood4blood
μίσγουσιν.     misgousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Сегw2 рaди восплaчетсz землS и3 ўмaлитсz со всёми всели1вшимисz на нeй, со ѕвэрьми2 польски1ми и3 съ г†ды зємнhми и3 со пти1цами небeсными, и3 ры6бы морск‡z њскудёютъ: 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
πενθήσει penthēsei
V-FAI-3S
πενθέωpentheōto mourn[3shall mourn

T-NSF
hothe/this/who1the
γῆ
N-NSF
γῆearth2land],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σμικρυνθήσεται smikrunthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
πᾶσιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦσιν katoikousin
V-PAPMP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
θηρίοις thēriois
N-DPN
θηρίονthērionwild animalwild beasts
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὺν sun
PREP
σύνsunwithwith
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἑρπετοῖς herpetois
N-DPN
ἑρπετόνherpetonreptile[Zeeb]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς gēs
N-GSF
γῆearth[tribute]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σὺν sun
PREP
σύνsunwith[petition]
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
πετεινοῖς peteinois
N-DPN
πετεινόςpeteinosbirdwinged creatures
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ,     ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven;
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
ἰχθύες ichthues
N-NPM
ἰχθύςichthusfishfishes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea
ἐκλείψουσιν,     ekleipsousin
V-FAI-3P
ἐκλείπωekleipōto failshall fail,
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.Но никто не спорь, никто не обличай другого; и твой народ - как спорящие со священником. ћкw да никт0же не при1тсz, ни њбличaетсz никт0же: лю1діе же мои2 ѓки прерэкaемый жрeцъ, 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μηδεὶς mēdeis
A-NSM
μηδείςmēdeisnothingno
μήτε mēte
CONJ
μήτεmēteneitherone
δικάζηται dikazētai
V-PMS-3S
strong:GV-PMS-3Sstrong:GV-PMS-3Sstrong:GV-PMS-3S 
μήτε mēte
CONJ
μήτεmēteneithernor
ἐλέγχῃ elenchē
V-PAS-3S
ἐλέγχωelenchōto rebuke[2reprove
μηδείς·     mēdeis
A-NSM
μηδείςmēdeisnothing1should any one];
ho
T-NSM
hothe/this/who 
δὲ de
PRT
δέdethenbut
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplemy people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howare as
ἀντιλεγόμενος antilegomenos
V-PMPRS
ἀντιλέγωantilegōto disputedisputing;
ἱερεύς.     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriesta priest
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. и3 и3знем0жетъ во днeхъ, и3 и3знем0жетъ прор0къ съ тоб0ю: н0щи ўпод0бихъ мaтерь твою2. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσθενήσεις asthenēseis
V-FAI-2S
ἀσθενέωastheneōbe weakhe shall weaken
ἡμέρας,     hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayby day,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσθενήσει asthenēsei
V-FAI-3S
ἀσθενέωastheneōbe weak[3shall weaken
καὶ kai
ADV
καίkaiand2also
προφήτης profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēsprophet1 prophet]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σοῦ·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
νυκτὶ nukti
N-DSF
νύξnuxnight[3to night
ὡμοίωσα hōmoiōsa
V-AAI-1S
ὁμοιόωhomoioōto liken1I likened
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μητέρα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmother2your mother].
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. Ўпод0бишасz лю1діе мои2 ѓки не и3мyще ўмёніz: ћкw ты2 ўмёніе tвeрглъ є3си2, tвeргу и3 ѓзъ тебE, є4же не жрeчествовати мнЁ, и3 забhлъ є3си2 зак0нъ бGа своегw2, забyду и3 ѓзъ ч†да тво‰. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡμοιώθη hōmoiōthē
V-API-3S
ὁμοιόωhomoioōto liken[2are likened
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa people1My people]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχων echōn
V-PAPRS
ἔχωechōto have/behaving
γνῶσιν·     gnōsin
N-ASF
γινώσκωginōskōto know[without]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐπίγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledge[3full knowledge
ἀπώσω,     apōsō
V-AMI-2S
ἀπωθέωapōtheōto reject2thrusted away
κἀγὼ kagō
CONJ
κἀγώkagōand I1even I]
ἀπώσομαι apōsomai
V-FMI-1S
ἀπωθέωapōtheōto reject[2will thrust you away
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoto
μὴ
ADV
μήnotnot
ἱερατεύειν hierateuein
V-PAR
ἱερατεύωhierateuōto serve as priestofficiate as priest
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπελάθου epelathou
V-AMI-2S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetyou forgot
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaws
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof your God,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
κἀγὼ kagō
CONJ
κἀγώkagōand I[loin]
ἐπιλήσομαι epilēsomai
V-FMI-1S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetI shall forget
τέκνων teknōn
N-GPN
τέκνονteknonchildyour children.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие. По мн0жеству и4хъ тaкw согрэши1ша мнЁ: слaву и4хъ въ безчeстіе положY. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toAccording to
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πλῆθος plēthos
N-ASN
πλῆθοςplēthosmultitudetheir multitude,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἥμαρτόν hēmarton
V-AAI-3P
ἁμαρτάνωhamartanōto sinthey sinned
μοι·     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglory[2their glory
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward3for
ἀτιμίαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonour4dishonor
θήσομαι.     thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito place1I will appoint].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Грэхи2 людjй мои1хъ снэдsтъ и3 въ непрaвдахъ и4хъ в0змутъ дyшы и4хъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἁμαρτίας hamartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof my people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φάγονται fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἀδικίαις adikiais
N-DPF
ἀδικίαadikiaunrighteousnesstheir iniquities
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λήμψονται lēmpsontai
V-FMI-3P
λαμβάνωlambanōto takeshall take
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ψυχὰς psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoultheir lives.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. И# бyдетъ ћкоже лю1діе, тaкw и3 жрeцъ: и3 tмщY на ни1хъ пути6 и4хъ, и3 ўмышлє1ніz и4хъ воздaмъ и5мъ. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
καὶ kai
ADV
καίkaiandalso
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἱερεύς,     hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriestpriest;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκδικήσω ekdikēsō
V-FAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avengeI will avenge
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadhis ways,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
διαβούλια diaboulia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνταποδώσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayI will recompense
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу. И# бyдутъ ћсти и3 не насhтzтсz: соблуди1ша и3 не и3спрaвzтсz: понeже гDа њстaвиша є4же снабдёти. 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
φάγονται fagontai
V-FMI-3P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐμπλησθῶσιν,     emplēsthōsin
V-APS-3P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upshould be filled up.
ἐπόρνευσαν eporneusan
V-AAI-3P
πορνεύωporneuōto sin sexuallyThey committed harlotry,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
κατευθύνωσιν,     kateuthunōsin
V-AAS-3P
κατευθύνωkateuthunōto guideshould they be straightened.
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[3the
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord4 lord
ἐγκατέλιπον enkatelipon
V-AAI-3P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behind1they abandoned
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φυλάξαι.     fulaxai
V-AAR
φυλάσσωfulassōto keep/guard2to watch for].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Блyдъ и3 віно2 и3 піsнство пріsтъ сeрдце людjй мои1хъ. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠορνείαν porneian
N-ASF
πορνείαporneiasexual sinHarlotry,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μέθυσμα methusma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐδέξατο edexato
V-AMI-3S
δέχομαιdechomaito receivetook
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartheart
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleof my people.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.Народ Мой вопрошает свое дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. Въ знaменіихъ вопрошaху и3 въ жезлёхъ свои1хъ повёдаху тёмъ: дyхомъ блужeніz прельсти1шасz и3 соблуди1ша t бGа своегw2: 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongBy
συμβόλοις sumbolois
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
ἐπηρώτων,     epērōtōn
V-IAI-3P
ἐπερωτάωeperōtaōto questionthey asked,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ῥάβδοις rabdois
N-DPF
ῥάβδοςrabdosrodtheir rods
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπήγγελλον apēngellon
V-IAI-3P
ἀπαγγέλλωapangellōto announcethey reported
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathIn a spirit
πορνείας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinof harlotry
ἐπλανήθησαν eplanēthēsan
V-API-3P
πλανάωplanaōto lead astraythey were wandered,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξεπόρνευσαν exeporneusan
V-AAI-3P
ἐκπορνεύωekporneuōto fornicatethey fornicated
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodtheir God.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. на версёхъ г0ръ кадsху и3 на холмёхъ жрsху под8 дyбомъ и3 под8 є4лію и3 под8 дрeвомъ вётвеннымъ, ћкw д0бръ кр0въ: сегw2 рaди соблyдzтъ дщє1ри вaшz, и3 невBсты вaшz возлюбодёютъ. 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κορυφὰς korufas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains
ἐθυσίαζον ethusiazon
V-IAI-3P
strong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3Pstrong:GV-IAI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
βουνοὺς bounous
N-APM
βουνόςbounoshillhills
ἔθυον,     ethuon
V-IAI-3P
θύωthuōto sacrificethey were sacrificed
ὑποκάτω hupokatō
PREP
ὑποκάτωhupokatōunderunderneath
δρυὸς druos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λεύκης leukēs
A-GSF
λευκόςleukoswhite[toil]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δένδρου dendrou
N-GSN
δένδρονdendrontree[2tree
συσκιάζοντος,     suskiazontos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καλὸν kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
σκέπη.     skepē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofBecause of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐκπορνεύσουσιν ekporneusousin
V-FAI-3P
ἐκπορνεύωekporneuōto fornicate[2shall fornicate
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
θυγατέρες thugateres
N-NPF
θυγάτηρthugatērdaughter1your daughters],
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
νύμφαι numfai
N-NPF
νύμφηnumfēbrideyour brides
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
μοιχεύσουσιν·     moicheusousin
V-FAI-3P
μοιχεύωmoicheuōto commit adulteryshall commit adultery.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. И# не присэщY на дщє1ри вaшz, є3гдA соблyдzтъ, и3 на невBсты вaшz, є3гдA возлюбодёютъ: ћкw и3 тjи со блудни1цами смэси1шасz и3 со блудникaми трє1бы жрsху, и3 лю1діе смhслzщіи со блудни1цею сплетaхусz. 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐounonot
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐπισκέψωμαι episkepsōmai
V-AMS-1S
ἐπισκέπτομαιepiskeptomaito visit/care forshall I pay a visit
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
θυγατέρας thugateras
N-APF
θυγάτηρthugatērdaughteryour daughters
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
πορνεύωσιν,     porneuōsin
V-PAS-3P
πορνεύωporneuōto sin sexuallythey should commit harlotry,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandnor
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
νύμφας numfas
N-APF
νύμφηnumfēbrideyour daughters-in-law
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
μοιχεύωσιν,     moicheuōsin
V-PAS-3P
μοιχεύωmoicheuōto commit adulterythey should commit adultery.
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
καὶ kai
ADV
καίkaiandand
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[2with
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who3the
πορνῶν pornōn
N-GPF
πόρνηpornēprostitute4harlots
συνεφύροντο sunefuronto
V-IMI-3P
strong:GV-IMI-3Pstrong:GV-IMI-3Pstrong:GV-IMI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[2with
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who3the ones
τετελεσμένων tetelesmenōn
V-RPPGP
τελέωteleōto finish4initiating
ἔθυον,     ethuon
V-IAI-3P
θύωthuōto sacrifice1were sacrificed].
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplepeople
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
συνίων suniōn
V-PAPRS
συνίημιsuniēmito understandperceiving
συνεπλέκετο sunepleketo
V-IMI-3S
strong:GV-IMI-3Sstrong:GV-IMI-3Sstrong:GV-IMI-3S 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πόρνης.     pornēs
N-GSF
πόρνηpornēprostituteharlot.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда; и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь: "жив Господь!" Тh же, ї}лю, не не разумэвaй, и3 їyдо: не входи1те въ галгaлу и3 не восходи1те въ д0мъ w4новъ, и3 не клени1тесz гDемъ живы6мъ. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΣὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
δέ,     de
PRT
δέdethenBut you,
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
μὴ
ADV
μήnotbe not ignorant!
ἀγνόει,     agnoei
V-PAM-2S
ἀγνοέωagnoeōbe ignorantbe not ignorant!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
Ιουδα,     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
μὴ
ADV
μήnotenter not
εἰσπορεύεσθε eisporeuesthe
V-PMM-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enterenter not
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Γαλγαλα galgala
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotascend not
ἀναβαίνετε anabainete
V-PAM-2P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend not
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ων ōn
N-PRI
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotswear not an oath, ,
ὀμνύετε omnuete
V-PAM-2P
ὄμνυμιomnumito swearswear not an oath, ,
ζῶντα zōnta
V-PAPAS
ζάωzaōto live[2lives
κύριον.     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslord1The lord]!
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль; посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? ЗанE ћкоже ю4ница стрэкaломъ стрёчема разсвирёпэ ї}ль: нн7э ўпасeтъ | гDь, ћкw ѓгнца на прострaнствэ. 4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
δάμαλις damalis
N-NSF
δάμαλιςdamalisheifer3a heifer
παροιστρῶσα paroistrōsa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
παροίστρησεν paroistrēsen
V-IAI-3S
strong:GV-IAI-3Sstrong:GV-IAI-3Sstrong:GV-IAI-3S 
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
νῦν nun
ADV
νῦνnunnowNow
νεμήσει nemēsei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀμνὸν amnon
N-ASM
ἀμνόςamnoslamba lamb
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εὐρυχώρῳ.     euruchōrō
A-DSM
εὐρύχωροςeuruchōrosbroada broad space.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!Привязался к идолам Ефрем; оставь его! Причaстникъ кумjрwмъ є3фрeмъ положи2 себЁ соблaзны, 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμέτοχος metochos
A-NSM
μέτοχοςmetochospartaker[2was a partner
εἰδώλων eidōlōn
N-GPN
εἴδωλονeidōlonidol3of idols
Εφραιμ efraim
N-PRI
ἘφραίμefraimEphraim[to leap]
ἔθηκεν ethēken
V-AAI-3S
τίθημιtithēmito placehe made
ἑαυτῷ heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[to cut down|off]
σκάνδαλα.     skandala
N-APN
σκάνδαλονskandalonstumbling blockobstacles to himself.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию; князья их любят постыдное. и3збрA хананewвъ: блудsще возблуди1ша, возлюби1ша безчeстіе t хрепетaніz своегw2. 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPᾑρέτισεν hēretisen
V-AAI-3S
αἱρετίζωhairetizōto chooseHe took up
Χαναναίους·     chananaious
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
πορνεύοντες porneuontes
V-PAPRP
πορνεύωporneuōto sin sexuallyones committing harlotry.
ἐξεπόρνευσαν,     exeporneusan
V-AAI-3P
ἐκπορνεύωekporneuōto fornicateThey fornicated
ἠγάπησαν ēgapēsan
V-AAI-3P
ἀγαπάωagapaōto loveloved
ἀτιμίαν atimian
N-ASF
ἀτιμίαatimiadishonourdishonor
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
φρυάγματος fruagmatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich.Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своихВи1хръ дyха возсви1щетъ въ крилёхъ свои1хъ, и3 посрaмzтсz t трeбищъ свои1хъ.4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυστροφὴ sustrofē
N-NSF
συστροφήsustrofēcommotion/plot[2a tumultuous
πνεύματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath3wind
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πτέρυξιν pteruxin
N-DPF
πτέρυξpteruxwingher wings,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταισχυνθήσονται kataischunthēsontai
V-FPI-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorthey shall be disgraced
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/frombecause of
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who[that]
θυσιαστηρίων thusiastēriōn
N-GPN
θυσιαστήριονthusiastērionaltartheir altars.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]