MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

RU Brytjka King J. 18 cf. Tłum. Толк. Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.Если говорим, что не имеем греха,- обманываем самих себя, и истины нет в нас. Ѓще речeмъ, ћкw грэхA не и4мамы, себE прельщaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ. 1,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ειπωμεν eipōmen
V-2AAS-1P G5632
λέγωlegōto speakwe say
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/bewe have
εαυτους eautous
F-1APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfourselves
πλανωμεν planōmen
V-PAI-1P G5719
πλανάωplanaōto lead astray, we deceive
και kai
CONJ
καίkaiand, and
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe truth
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
 
9 cf. Tłum. Толк. Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ѓще и3сповёдаемъ грэхи2 нaшz, вёренъ є4сть и3 првdнъ, да њстaвитъ нaмъ грэхи2 нaшz и3 њчcтитъ нaсъ t всsкіz непрaвды. 1,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ομολογωμεν omologōmen
V-PAS-1P G5725
ὁμολογέωhomologeōto confess/professwe confess
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
πιστος pistos
A-NSM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, he is
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustjust
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
αφη afē
V-2AAS-3S G5632
ἀφίημιafiēmito releaseforgive
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθαριση katharisē
V-AAS-3S G5661
καθαρίζωkatharizōto cleanto cleanse
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weour
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
αδικιας adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessunrighteousness
 
10 cf. Tłum. Толк. Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.Ѓще речeмъ, ћкw не согрэши1хомъ, лжA твори1мъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 нёсть въ нaсъ.1,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ειπωμεν eipōmen
V-2AAS-1P G5632
λέγωlegōto speakwe say
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ημαρτηκαμεν ēmartēkamen
V-RAI-1P G5758
ἁμαρτάνωhamartanōto sinwe have
ψευστην pseustēn
N-ASM
ψεύστηςpseustēsliara liar
ποιουμεν poioumen
V-PAI-1P G5719
ποιέωpoieōto do/make, we make
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoword
λογος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
RU Brytjka King J. 2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Ч†дца мо‰, сі‰ пишY вaмъ, да не согрэшaете: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првdника: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenlittle children
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weMy
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto writewrite I
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
αμαρτητε amartēte
V-2AAS-2P G5632
ἁμαρτάνωhamartanōto sinye sin
και kai
CONJ
καίkaiand. And
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
αμαρτη amartē
V-2AAS-3S G5632
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
παρακλητον paraklēton
N-ASM
παράκλητοςparaklētoscounselloran advocate
εχομεν echomen
V-PAI-1P G5719
ἔχωechōto have/be, we have
προς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua, Jesus
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
δικαιον dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustthe righteous
 
2 cf. Tłum. Толк. a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. и3 т0й њчищeніе є4сть њ грэсёхъ нaшихъ, не њ нaшихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мjра. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
ιλασμος ilasmos
N-NSM
ἱλασμόςhilasmospropitiationthe propitiation
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosins
αμαρτιων amartiōn
N-GPF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ου ou
PRT-N
οὐounonot
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe
ημετερων ēmeterōn
S-1PGPF
ἡμέτεροςhēmeterosourours
δε de
CONJ
δέdethen: and
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ολου olou
A-GSM
ὅλοςholosallwhole
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthe
 
3 cf. Tłum. Толк. Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw познaхомъ є3го2, ѓще зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongdo
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εγνωκαμεν egnōkamen
V-RAI-1P G5758
γινώσκωginōskōto knowknow
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εαν ean
COND
ἐάνeanif, if
τας tas
T-APF
hothe/this/whocommandments
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τηρωμεν tērōmen
V-PAS-1P G5725
τηρέωtēreōto keepwe keep
 
4 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; Глаг0лzй, ћкw познaхъ є3го2, и3 зaпwвэди є3гw2 не соблюдaетъ, л0жь є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whocommandments
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since[that/since]
εγνωκα egnōka
V-RAI-1S G5758
γινώσκωginōskōto know, I know
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe truth
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentcommandments
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
μη
PRT-N
μήnotnot
τηρων tērōn
V-PAP-NSM G5723
τηρέωtēreōto keepkeepeth
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τουτω toutō
D-DSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
5 cf. Tłum. Толк. Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. ґ и4же ѓще соблюдaетъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz совершeнна є4сть: њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhoso
δ d
CONJ
δέdethenBut
αν an
PRT
ἄνanif 
τηρη tērē
V-PAS-3S G5725
τηρέωtēreōto keepkeepeth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoword
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulyverily
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τετελειωται teteleiōtai
V-RPI-3S G5769
τελειόωteleioōto perfectis
εν en
PREP
ἐνenin/on/among: hereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowknow we
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfwe
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare
 
6 cf. Tłum. Толк. Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Глаг0лzй, въ нeмъ пребывaти, д0лженъ є4сть, ћкоже џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкожде да х0дитъ. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who.
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakHe that saith
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενειν menein
V-PAN G5721
μένωmenōto stayhe abideth
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asalso so
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathimself
περιεπατησεν periepatēsen
V-AAI-3S G5656
περιπατέωperipateōto walkto walk
και kai
CONJ
καίkaiand, even
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwalked
 

MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.