MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.18 Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.19 Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.20 Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.21 Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.23 Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.24 Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.25 A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.26 To wam napisałem o tych, co was zwodzą.27 I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.28 I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.29 Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego.
3UNIKAJCIE GRZECHU.1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.2 Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.3 I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.4 Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.5 I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.6 Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.7 Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.8 Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.9 Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.10 Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.

RU Brytjka King J. 3MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 cf. Tłum. Толк. Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, Ћкw сE є4сть завэщaніе, є4же слhшасте и3спeрва, да лю1бимъ дрyгъ дрyга, 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe message
αγγελια angelia
N-NSF
ἀγγελίαangeliamessagethe message
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye heard
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αγαπωμεν agapōmen
V-PAS-1P G5725
ἀγαπάωagapaōto lovewe should love
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone another
 
12 cf. Tłum. Толк. Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. не ћкоже кaінъ t лукaвагw бЁ и3 заклA брaта своего2. И# за кyю винY заклA є3го2; Ћкw дэлA є3гw2 лук†ва бёша, ґ брaта є3гw2 првdна. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounoNot
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
καιν kain
N-PRI
ΚάϊνkainCainCain
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whobrother
πονηρου ponērou
A-GSM
πονηρόςponērosevil/badthat wicked one
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be, was
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εσφαξεν esfaxen
V-AAI-3S G5656
σφάζωsfazōto slaughterslew
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoworks
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand. And
χαριν charin
ADV
χάρινcharinthereforewherefore
τινος tinos
I-GSN
τίςtiswhich? 
εσφαξεν esfaxen
V-AAI-3S G5656
σφάζωsfazōto slaughterslew he
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since? Because
τα ta
T-NPN
hothe/this/whobrother's
εργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkworks
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own
πονηρα ponēra
A-NPN
πονηρόςponērosevil/badevil
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewere
τα ta
T-NPN
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethen, and
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
αδελφου adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δικαια dikaia
A-NPN
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
 
13 cf. Tłum. Толк. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас. Не чуди1тесz, брaтіе мо‰, ѓще ненави1дитъ вaсъ мjръ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
θαυμαζετε thaumazete
V-PAM-2P G5720
θαυμάζωthaumazōto marvelMarvel
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
ει ei
COND
εἰeiif, if
μισει misei
V-PAI-3S G5719
μισέωmiseōto hatehate
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
14 cf. Tłum. Толк. My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Мы2 вёмы, ћкw преид0хомъ t смeрти въ жив0тъ, ћкw лю1бимъ брaтію: не любsй бо брaта пребывaетъ въ смeрти. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weWe
οιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowknow
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
μεταβεβηκαμεν metabebēkamen
V-RAI-1P G5758
μεταβαίνωmetabainōto departwe have passed
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whodeath
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholife
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
αγαπωμεν agapōmen
V-PAI-1P G5719
ἀγαπάωagapaōto lovewe love
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe brethren
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
ο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
μη
PRT-N
μήnotnot
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto love. He that loveth
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whodeath
θανατω thanatō
N-DSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
 
15 cf. Tłum. Толк. Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Всsкъ ненави1дzй брaта своего2 человэкоубjйца є4сть: и3 вёсте, ћкw всsкъ человэкоубjйца не и4мать животA вёчнагw въ себЁ пребывaюща. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
μισων misōn
V-PAP-NSM G5723
μισέωmiseōto hatehateth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ανθρωποκτονος anthrōpoktonos
A-NSM
ἀνθρωποκτόνοςanthrōpoktonosmurderera murderer
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand: and
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πας pas
A-NSM
πᾶςpasall 
ανθρωποκτονος anthrōpoktonos
A-NSM
ἀνθρωποκτόνοςanthrōpoktonosmurderermurderer
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternaleternal
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενουσαν menousan
V-PAP-ASF G5723
μένωmenōto stayabiding
 
16 cf. Tłum. Толк. W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. Њ сeмъ познaхомъ люб0вь, ћкw џнъ по нaсъ дш7у свою2 положи2: и3 мы2 д0лжни є3смы2 по брaтіи дyшы полагaти. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongHereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εγνωκαμεν egnōkamen
V-RAI-1P G5758
γινώσκωginōskōto knowperceive we
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe love
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe love
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof God
ψυχην psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoullife
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εθηκεν ethēken
V-AAI-3S G5656
τίθημιtithēmito placelaid down
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
οφειλομεν ofeilomen
V-PAI-1P G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPM
hothe/this/wholife
αδελφων adelfōn
N-GPM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
τας tas
T-APF
hothe/this/wholives
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoullives
θειναι theinai
V-2AAN G5629
τίθημιtithēmito placeto lay down
 
17 cf. Tłum. Толк. Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое,- как пребывает в том любовь Божия? И$же u5бо и4мать богaтство мjра сегw2, и3 ви1дитъ брaта своего2 трeбующа, и3 затвори1тъ ўтр0бу свою2 t негw2, кaкw любы2 б9іz пребывaетъ въ нeмъ; 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhoso
δ d
CONJ
δέdethenBut
αν an
PRT
ἄνanif 
εχη echē
V-PAS-3S G5725
ἔχωechōto have/behath
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothis world's
βιον bion
N-ASM
βίοςbioslifegood
του tou
T-GSM
hothe/this/whogood
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldthis world's
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θεωρη theōrē
V-PAS-3S G5725
θεωρέωtheōreōto see/experienceseeth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeedneed
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/behave
και kai
CONJ
καίkaiand, and
κλειση kleisē
V-AAS-3S G5661
κλείωkleiōto shutshutteth up
τα ta
T-APN
hothe/this/whobowels
σπλαγχνα splanchna
N-APN
σπλάγχνονsplanchnonaffection/entrailsbowels
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow, how
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe love
αγαπη agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlovethe love
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto staydwelleth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
18 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Ч†дца мо‰, не лю1бимъ сл0вомъ нижE љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenlittle children
μη
PRT-N
μήnotnot
αγαπωμεν agapōmen
V-PAS-1P G5725
ἀγαπάωagapaōto love, let us
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordin word
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot, neither
τη
T-DSF
hothe/this/who[the/this/who]
γλωσση glōssē
N-DSF
γλῶσσαglōssatonguein tongue
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
εργω ergō
N-DSN
ἔργονergonworkin deed
και kai
CONJ
καίkaiandand
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthin truth
 
19 cf. Tłum. Толк. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; И# њ сeмъ разумёемъ, ћкw t и4стины є3смы2, и3 пред8 ни1мъ смирsемъ сердцA н†ша: 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amonghereby
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γνωσομεθα gnōsometha
V-FDI-1P G5695
γινώσκωginōskōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
και kai
CONJ
καίkaiandAnd
εμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πεισομεν peisomen
V-FAI-1P G5692
πείθωpeithōto persuadeshall assure
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohearts
καρδιαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiahearthearts
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
20 cf. Tłum. Толк. A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. занE ѓще зазирaетъ нaмъ сeрдце нaше, ћкw б0лій є4сть бGъ сeрдца нaшегw и3 вёсть вс‰. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
καταγινωσκη kataginōskē
V-PAS-3S G5725
καταγινώσκωkataginōskōto condemncondemn us
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
η ē
T-NSF
hothe/this/whoheart
καρδια kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartheart
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since 
μειζων meizōn
A-NSM-C
μέγαςmegasgreatgreater than
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/who, God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod, God
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoheart
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γινωσκει ginōskei
V-PAI-3S G5719
γινώσκωginōskōto knowknoweth
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
 

21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.