MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św.Piotra Apostoła

1Wstęp.1PIOTR, apostoł Jezusa Chrystusa przychodniom rozproszonym w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, wybranym2 według przejrzenia Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska wam i pokój i niech się pomnoży. 3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,4 dla dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niezwiędłego, zachowanego w niebie dla was; 5a was moc boża strzeże przez wiarę ku zbawieniu, które okazało się zgotowane w ostatecznym czasle.6 Przez co będziecie się radować, choć teraz trzeba się nieco posmucić w rozmaitych pokusach,7 aby próba waszej wiary, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa; 6a choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego też teraz, nie widząc go, wierzycie, wierząc zaś radować się będziecie weselem niewymownymi i chwalebnym,9 osiągając zbawienie dusz, cel wiary waszej.10 tym zbawieniu wywiadywali się i dociekali prorocy, mówiący o przyszłej dla was łasce,11 dociekający, który, albo jaki czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, gdy zapowiadał cierpienia Chrystusowe i następujące po nich uwielbienia.12 0bjawlono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie. ŚWIĘCIE POSTĘPUJCIE.13 A przeto przepasawszy biodra umysłu wasze o, trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję w tej łasce, którą wam ofiarują w objawieniu Chrystusa Jezusa.14 Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej niewiadomości,16 ale na wzór tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, 16gdyż napisane jest: “Będziecie świętymi, gdyż ja Święty jestem.”17 Jeśli zaś wzywacie tego jako Ojca, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku, w czasie waszego pielgrzymowania, zachowujcie się w bojaźni,18 wiedząc, że nie złotem, albo srebrem zniszczalnym zostaliście wykupieni z marnego waszego sposobu życia, przekazanego wam przez ojców,19 ale krwią drogą Chrystusa jako niepokalanego baranka i bez zmazy,20 który wprawdzie przejrzany był przed założeniem świata, ale ukazał się w czasach ostatnich dla was;21 a przez niego jesteście wierni Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara wasza i nadzieja była w Bogu.22 Skoro oczyściliście dusze wasze przez posłuszeństwo miłości, w miłości braterskiej, ze szczerego serca jedni drugich miłujcie goręcej,23 odrodzeni nie z nasienia ulegającego zepsuciu, ale niezniszczalnego przez słowo “Boga żywego i trwającego” na wieki.24 Gdyż “wszelkie ciało jak trawa i wszelka chwała jego jak kwiat trawy; uschła trawa i kwiat jej opadł. Lecz słowo Pańskie trwa na wieki.”25 To zaś jest słowo, które wam opowiadano.
2PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO CHRYSTUSA1 Złożywszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrości i wszystkie obmowy,2 jak dopiero co narodzone niemowlęta, pragnijcie duchownego, szczerego mleka, abyście na mm wzrastali ku zbawieniu,3 jeśli tylko “skosztowaliście, że słodki jest Pan.”4 Przystępując do niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego i uczczonego5 i wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.6 Dlatego w Piśmie czytamy: “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.”7 Dla was więc wierzących: “kamień, który odrzucili budujący – ten stał się głową węgła” 8 i “kamieniem obrazy i skałą zgorszenia tym, co się potykają” o słowo i nie wierzą, na co są postanowieni.9 Wy zaś “rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty; abyście głosili moc tego,” co was z ciemności powołał do swojej przedziwnej światłości.10 Wy, którzyście kiedyś byli “nie ludem,” a teraz ludem bożym; “tymi, co nie odstąpili miłosierdzia,” teraz zaś “tymi, co miłosierdzia dostąpili. JAK ZACHOWAĆ SIĘ WŚRÓD POGAN.11 Najmilsi, proszę was jak “przychodniów i gości,” abyście się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą przeciwko duszy;12 niech obcowanie wasze wśród pogan będzie dobre, aby za to, w czym was potwarzają jako złoczyńców, gdy przypatrzą się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga “w dzień nawiedzenia.”POSŁUSZEŃSTWO ZWIERZCHNOŚCIOM.13 Bądźcie więc poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga: czy to królowi jako zwierzchnikowi,14 czy legatom jako od niego posłanym dla karania złoczyńców, a dla pochwały dobrych;15 gdyż taka jest wola boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta głupocie ludzi nieroztropnych;16 jak wolni, a nie jak ci, co wolność używają na pokrycie złość, ale jak słudzy boży.17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.OBOWIĄZKI SŁUG.18 Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym.19 Jest to bowiem łaską, jeśli kto z sumienności względem Boga znosi przykrości, cierpiąc niesprawiedliwie.20 Jakaż to bowiem chwała, jeśli za grzechy i policzkowanie cierpicie? Ale jeśli dobrze czyniąc cierpliwie znosicie, to jest łaska Boga.

RU Brytjka King J. 221 cf. Tłum. Толк. Na to bowiem wezwani jesteście, gdyż i Chrystus za nas cierpiał, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. на сіe бо и3 звaни бhсте: (За?_н7f.) занE и3 хrт0съ пострадA по нaсъ, нaмъ њстaвль w4бразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2: 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεις eis
PREP
εἰςeistowardeven
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callwere ye called
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: because
και kai
CONJ
καίkaiandalso
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
επαθεν epathen
V-2AAI-3S G5627
πάσχωpaschōto suffersuffered
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou[you]
υπολιμπανων upolimpanōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπολιμπάνωhupolimpanōto leave behind, leaving
υπογραμμον upogrammon
N-ASM
ὑπογραμμόςhupogrammosexamplean example
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
επακολουθησητε epakolouthēsēte
V-AAS-2P G5661
ἐπακολουθέωepakoloutheōto follow afterye should follow
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whosteps
ιχνεσιν ichnesin
N-DPN
ἴχνοςichnostracksteps
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
22 cf. Tłum. Толк. który “grzechu nie uczynił, ani się nie znalazła zdrada w ustach jego”Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. и4же грэхA не сотвори2, ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εποιησεν epoiēsen
V-AAI-3S G5656
ποιέωpoieōto do/makedid
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
ευρεθη eurethē
V-API-3S G5681
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwas
δολος dolos
N-NSM
δόλοςdolosdeceitguile
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whomouth
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
23 cf. Tłum. Толк. on to, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie odgrażał się, lecz się poddał niesprawiedliwie sądzącemu;Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. и4же ўкорsемь проти1ву не ўкорsше, страждA не прещaше, предаsше же судsщему првdнw: 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
λοιδορουμενος loidoroumenos
V-PPP-NSM G5746
λοιδορέωloidoreōto revile, when he was reviled
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αντελοιδορει anteloidorei
V-IAI-3S G5707
ἀντιλοιδορέωantiloidoreōto retaliate, reviled
πασχων paschōn
V-PAP-NSM G5723
πάσχωpaschōto suffer; when he suffered
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ηπειλει ēpeilei
V-IAI-3S G5707
ἀπειλέωapeileōto threaten, he threatened
παρεδιδου paredidou
V-IAI-3S G5707
παραδίδωμιparadidōmito delivercommitted
δε de
CONJ
δέdethen; but
τω
T-DSM
hothe/this/who 
κρινοντι krinonti
V-PAP-DSM G5723
κρίνωkrinōto judgeto him that judgeth
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightlyrighteously
 
24 cf. Tłum. Толк. który sam na ciele swym “grzechy nasze poniósł” na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom, żyli sprawiedliwości, “którego sinością jesteście uleczeni.” 25Byliście bowiem “jak owce błądzące,” ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. и4же грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ и3збhвше, прaвдою поживeмъ: є3гHже ћзвою и3сцэлёсте. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own self
ανηνεγκεν anēnenken
V-AAI-3S G5656
ἀναφέρωanaferōto carry upbare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobody
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodybody
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis own
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
το to
T-ASN
hothe/this/whothe tree
ξυλον xulon
N-ASN
ξύλονxulonwoodthe tree
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoto sins
αμαρτιαις amartiais
N-DPF
ἁμαρτίαhamartiasinto sins
απογενομενοι apogenomenoi
V-2ADP-NPM G5637
ἀπογενόμενοςapogenomenosto cease to be, being dead
τη
T-DSF
hothe/this/whounto righteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessunto righteousness
ζησωμεν zēsōmen
V-AAS-1P G5661
ζάωzaōto livewe
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhich: by whose
τω
T-DSM
hothe/this/whostripes
μωλωπι mōlōpi
N-DSM
μώλωψmōlōpswoundstripes
ιαθητε iathēte
V-API-2P G5681
ἰάομαιiaomaito healye were healed
 
25 cf. Tłum. Толк. Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.Бёсте бо ћкw џвцы заблyждшыz (не и3мyщz пaстырz): но возврати1стесz нн7э къ пaстырю и3 посэти1телю дyшъ вaшихъ.2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVητε ēte
V-IAI-2P G5707
εἰμίeimito beye were
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
προβατα probata
N-NPN
πρόβατονprobatonsheepsheep
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astraygoing astray
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
επεστραφητε epestrafēte
V-2API-2P G5648
ἐπιστρέφωepistrefōto turnare
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Shepherd
ποιμενα poimena
N-ASM
ποιμήνpoimēnshepherdthe Shepherd
και kai
CONJ
καίkaiandand
επισκοπον episkopon
N-ASM
ἐπίσκοποςepiskoposoverseerBishop
των tōn
T-GPF
hothe/this/whosouls
ψυχων psuchōn
N-GPF
ψυχήpsuchēsoulsouls
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
RU Brytjka King J. 3OBOWIĄZKI ŻON I MĘŻÓW.1 cf. Tłum. Толк. Podobnie i żony niech będą poddane mężom swoim, aby î ci, co nie wierzą słowu, przez zachowanie się niewiast, bez słowa, pozyskani byli,Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, Тaкожде же и3 жєны2, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ, да и3 ѓще нёцыи не повинyютсz сл0ву, жeнскимъ житіeмъ без8 сл0ва плэнeни бyдутъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwoman, ye wives
υποτασσομεναι upotassomenai
V-PPP-NPF G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, in subjection
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateto your own
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
ει ei
COND
εἰeiif, if
τινες tines
X-NPM
τιςtisoneany
απειθουσιν apeithousin
V-PAI-3P G5719
ἀπειθέωapeitheōto disobeyobey not
τω
T-DSM
hothe/this/who 
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordthe word
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
της tēs
T-GSF
hothe/this/who, ye wives
των tōn
T-GPF
hothe/this/whothe word
γυναικων gunaikōn
N-GPF
γυνήgunēwomanof the wives
αναστροφης anastrofēs
N-GSF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourthe conversation
ανευ aneu
PREP
ἄνευaneuwithoutwithout
λογου logou
N-GSM
λόγοςlogoswordthe word
κερδηθησονται kerdēthēsontai
V-FPI-3P G5701
κερδαίνωkerdainōto gainmay
 
2 cf. Tłum. Толк. patrząc na czyste w bojaźni postępowanie wasze.когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. ви1дэвше є4же со стрaхомъ чи1сто житіE вaше. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεποπτευσαντες epopteusantes
V-AAP-NPM G5660
ἐποπτεύωepopteuōto observeWhile they behold
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φοβω fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearfear
αγνην agnēn
A-ASF
ἁγνόςhagnospurechaste
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
3 cf. Tłum. Толк. Ich ozdoba niech nie będzie Zewnętrzna: wyszukane zaplatanie włosów lub obwieszanie się złotem albo strojne ubiory,Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, И%мже да бyдетъ не внёшнzz, плетeніz вл†съ и3 њбложeніz злaта, и3ли2 њдэsніz ри1зъ, лёпота, 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVων ōn
R-GPF
ὅς, ἥhhos ēwhichWhose
εστω estō
V-PAM-3S G5720
εἰμίeimito be[to be]
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutsidethat outward
εμπλοκης emplokēs
N-GSF
ἐμπλοκήemplokēbraidingof plaiting
τριχων trichōn
N-GPF
θρίξthrixhairthe hair
και kai
CONJ
καίkaiand, and
περιθεσεως peritheseōs
N-GSF
περίθεσιςperithesiswearingof wearing
χρυσιων chrusiōn
N-GPN
χρυσίονchrusiongoldof gold
η ē
PRT
ēor, or
ενδυσεως enduseōs
N-GSF
ἔνδυσιςendusiswearingof putting on
ιματιων imatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingof apparel
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldadorning
 
4 cf. Tłum. Толк. ale ukryty w sercu człowiek nieskazitelny, spokojnego i skromnego ducha, który jest przed oblicznością bożą bogaty.но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. но потаeный сeрдца человёкъ, въ неистлёніи кр0ткагw и3 молчали1вагw дyха, є4же є4сть пред8 бGомъ многоцённо. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλ all
CONJ
ἀλλάallabutBut
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
κρυπτος kruptos
A-NSM
κρυπτόςkruptoshiddenthe hidden
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof the heart
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τω
T-DSN
hothe/this/who 
αφθαρτω afthartō
A-DSN
ἄφθαρτοςafthartosincorruptiblethat which is not corruptible
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the heart
ησυχιου ēsuchiou
A-GSN
ἡσύχιοςhēsuchiosquietquiet
και kai
CONJ
καίkaiandand
πραεως praeōs
A-GSN
πραΰςprausgentle, of a meek
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the sight
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πολυτελες poluteles
A-NSN
πολυτελήςpolutelēsvaluableof great price
 
5 cf. Tłum. Толк. Tak bowiem niegdyś i święte niewiasty, ufające w Bogu, zdobiły się, poddane własnym mężom.Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Тaкw бо и3ногдA и3 с™ы6z жены2, ўповaющыz на бGа, ўкрашaху себE, повинyющzсz свои6мъ мужє1мъ: 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)after this manner
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenin the old time
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
αγιαι agiai
A-NPF
ἅγιοςhagiosholythe holy
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanwomen
αι ai
T-NPF
hothe/this/who 
ελπιζουσαι elpizousai
V-PAP-NPF G5723
ἐλπίζωelpizōto hope/expect, who trusted
εις eis
PREP
εἰςeistoward[toward]
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
εκοσμουν ekosmoun
V-IAI-3P G5707
κοσμέωkosmeōto arrange, adorned
εαυτας eautas
F-3APF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
υποτασσομεναι upotassomenai
V-PPP-NPF G5746
ὑποτάσσωhupotassōto subject, being in subjection
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
ιδιοις idiois
A-DPM
ἴδιοςidiosone's own/privateunto their own
ανδρασιν andrasin
N-DPM
ἀνήρanērmanhusbands
 
6 cf. Tłum. Толк. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem; której córkami jesteście, jeśli czynicie dobrze i nie boicie się żadnej pogróżki.Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. ћкоже сaрра послyшаше ґвраaма, господи1на того2 зовyщи: є3sже бhсте ч†да, благотворsщz и3 не боsщzсz ни є3ди1нагw стрaха. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howEven as
σαρρα sarra
N-NSF
ΣάρραsarraSarahSara
υπηκουεν upēkouen
V-IAI-3S G5707
ὑπακούωhupakouōto obeyobeyed
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
καλουσα kalousa
V-PAP-NSF G5723
καλέωkaleōto call, calling
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich: whose
εγενηθητε egenēthēte
V-AOI-2P G5675
γίνομαιginomaito beye are
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchilddaughters
αγαθοποιουσαι agathopoiousai
V-PAP-NPF G5723
ἀγαθοποιέωagathopoieōto do good, as long as ye do well
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
φοβουμεναι foboumenai
V-PNP-NPF G5740
φοβέωfobeōto fearare
μηδεμιαν mēdemian
A-ASF-N
μηδείςmēdeisnothingwith any
πτοησιν ptoēsin
N-ASF
πτόησιςptoēsisfearamazement
 
7 cf. Tłum. Толк. Podobnie i mężowie, współżyjąc rozumnie, oddajcie cześć istocie niewieściej jako słabszej i jako współdziedziczkom życia łaski, aby nie były przeszkodzone modlitwy wasze.Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Мyжіе тaкожде, вкyпэ живyще со свои1ми женaми по рaзуму, ћкw немощнёйшу сосyду жeнскому воздаю1ще чeсть, ћкw и3 снаслBдницы блгdтныz жи1зни, во є4же не прекращaтисz моли1твамъ вaшымъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
ανδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērman, ye husbands
ομοιως omoiōs
ADV
ὁμοίωςhomoiōslikewiseLikewise
συνοικουντες sunoikountes
V-PAP-NPM G5723
συνοικέωsunoikeōto live with, dwell with
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
γνωσιν gnōsin
N-ASF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ασθενεστερω asthenesterō
A-DSN-C
ἀσθενήςasthenēsweakunto the weaker
σκευει skeuei
N-DSN
σκεῦοςskeuosvesselvessel
τω
T-DSN
hothe/this/who 
γυναικειω gunaikeiō
A-DSN
γυναικεῖοςgunaikeiosfeminineunto the wife
απονεμοντες aponemontes
V-PAP-NPM G5723
ἀπονέμωaponemōto render as due, giving
τιμην timēn
N-ASF
τιμήtimēhonorhonour
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγκληρονομοι sunklēronomoi
A-NPM
συγκληρονόμοςsunklēronomosco-heirbeing heirs together
χαριτος charitos
N-GSF
χάριςcharisgraceof the grace
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
εις eis
PREP
εἰςeistoward; that
το to
T-ASN
hothe/this/who, ye husbands
μη
PRT-N
μήnotnot
εγκοπτεσθαι enkoptesthai
V-PPN G5745
ἐγκόπτωenkoptōto hinder[to hinder]
τας tas
T-APF
hothe/this/whoprayers
προσευχας proseuchas
N-APF
προσευχήproseuchēprayerprayers
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
ZACHĘTA DO ZGODY I MIŁOŚCI.8 cf. Tłum. Толк. A na koniec bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni, skromni, pokorni,Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; Конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бyдите, ми1лостиви, братолю1бцы, (милосeрдни,) благоутр0бни, мудролю1бцы, смиреномyдри: 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-NSN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen 
τελος telos
N-NSN
τέλοςtelosgoal/taxFinally
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasall, all
ομοφρονες omofrones
A-NPM
ὁμόφρωνhomofrōnlike-mindedof one mind
συμπαθεις sumpatheis
A-NPM
συμπαθήςsumpathēssympathetic, having compassion one of another
φιλαδελφοι filadelfoi
A-NPM
φιλάδελφοςfiladelfosloving the brothers, love as brethren
ευσπλαγχνοι eusplanchnoi
A-NPM
εὔσπλαγχνοςeusplanchnoscompassionate, pitiful
ταπεινοφρονες tapeinofrones
A-NPM
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumility[humility]
 
9 cf. Tłum. Толк. nie odpłacajcie złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo osiedli w dziedzictwie.не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 досаждeніz за досаждeніе: супроти1вное же, благословsще, вёдzще, ћкw на сE звaни бhсте, да блгcвeніе наслёдите. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotNot
αποδιδοντες apodidontes
V-PAP-NPM G5723
ἀποδίδωμιapodidōmito payrendering
κακον kakon
A-ASN
κακόςkakosevil/harmevil
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
κακου kakou
A-GSN
κακόςkakosevil/harmevil
η ē
PRT
ēor, or
λοιδοριαν loidorian
N-ASF
λοιδορίαloidoriarevilingrailing
αντι anti
PREP
ἀντίantiforfor
λοιδοριας loidorias
N-GSF
λοιδορίαloidoriarevilingrailing
τουναντιον tounantion
ADV-K
τοὐναντίονtounantioninsteadcontrariwise
δε de
CONJ
δέdethen: but
ευλογουντες eulogountes
V-PAP-NPM G5723
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εις eis
PREP
εἰςeistowardthereunto
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εκληθητε eklēthēte
V-API-2P G5681
καλέωkaleōto callye are
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ευλογιαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisea blessing
κληρονομησητε klēronomēsēte
V-AAS-2P G5661
κληρονομέωklēronomeōto inheritye should inherit
 

10 “Kto bowiem chce życie miłować i oglądać dni szczęśliwe, niech powściąga język swój od złego i wargi jego niech nie mówią zdrady.11 Niech unika złego, a niech czyni dobrze; niech szuka pokoju i niech za nim zdąża.12 Gdyż oczy Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy jego ku ich prośbom; lecz gniew Pański przeciw tym, co czynią źle.W CIERPIENIACH WZORUJCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.13 I któż Wam Zaszkodzi, jeśli w dobrym współzawodniczyć będziecie?14 Ale jeśli co dla sprawiedliwości ucierpicie, błogosławieni jesteście. A “gróźb ich nie lękajcie się, ani się nie poddawajcie trwodze.”15 Pana zaś Chrystusa czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do odpowiedzi każdemu, co się domaga od was sprawy z tej nadziei, którą macie;16 ale z cichością i z bojaźnią, mając sumienie czyste, aby z tego, w czym wam uwłaczają, zawstydzili się ci, co potwarzają wasze dobrze postępowanie w Chrystusie.17 Lepiej bo Wiem cierpieć, dobrze czyniąc (jeśliby była wola boża), niż źle czyniąc.18 Gdyż i Chrystus raz umarł za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarował Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć w ciele, ożywiony zaś duchem.19 W nim też przyszedłszy i tym duchom przepowiadał, co w więzieniu byli,20 co niegdyś byli niewierni, gdy cierpliwość boża wyczekiwała za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośmiu ludzi, zostało uratowanych przez wodę.21 Tak i was teraz zbawia odpowiadający jej chrzest – nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,22 który jest po prawicy bożej, pochłonąwszy śmierć, abyśmy się stali dziedzicami życia wiecznego; wstąpiwszy do nieba, mając poddanych sobie Aniołów i Zwierzchności i Moce.
4NIE WIKŁAJCIE SIĘ W GRZECHY POGAN.1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele i wy tą samą myślą się uzbrójcie, bo kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechów,2 aby już resztę czasu przeżyć w ciele nie dla pożądliwości ludzkich, ale dla woli bożej.3 Albowiem dosyć już było przeszłego czasu na spełnianie pogańskich pragnień tym, co żyli w rozpuście, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i niegodziwych bałwochwalstwach.4 Wobec czego dziwią się bluźniąc, że wy nie biegniecie wraz z nimi do tego samego zlewiska rozpusty.5 0dpowiedzą oni przed tym, co gotów jest sądzić żywych i umarłych.6 Dla tego bowiem i umarłym opowiadano ewangelię, aby wprawdzie osądzeni byli według ludzi w ciele, lecz żyli według Boga w duchu.ODDAWAJCIE SIĘ MODLITWIE I MIŁOŚCI.7 Koniec zaś wszystkiego przybliżył się. Przeto bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach.8 A nade wszystko miejcie ustawiczną miłość jedni ku drugim, bo “miłość zakrywa mnóstwo grzechów.”9 Gościnni bądźcie wzajem dla siebie bez szemrania.10 Jaką każdy otrzymał łaskę, taką niech usługuje jeden drugiemu jak dobrzy szafarze różnorodnej łaski bożej.11 Jeśli kto mówi jako mowy boże; jeśli kto posługuje – jako z mocy, której dostarcza Bóg, aby we wszystkim Bóg był chwalony przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.CIERPIENIE WIELKIM SKARBEM.12 Najmilsi, nie dziwcie się upałowi, który was spotyka dla doświadczenia, jakby coś nowego na was przychodziło,13 ale weselcie się, będąc uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście i w objawieniu chwały jego radując się weselili.14 Jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, błogosławieni będziecie; gdyż cześć i chwała i moc Boga i Duch jego na was spoczywa.15 Niech nikt z was nie cierpi jak mężobójca, albo złodziej, albo złorzeczący, albo cudzego pragnący.16 Jeśli zaś jako chrześcijanin – niech się nie wstydzi, lecz niech chwali Boga za to imię:17 gdyż czas nadszedł, żeby się sąd zaczął od domu bożego. Jeśli najpierw od nas, to jakiż koniec tych, co nie wierzą ewangelii bożej18 A jeśli “sprawiedliwy ledwo się zbawi, bezbożny i grzesznik gdzie się okażą”19 Tak więc i ci, co cierpią według woli bożej, niech wiernemu Stworzycielowi polecają swe dusze przez dobre uczynki
5JAK STARSI MAJĄ RZĄDZIĆ.1 Starszych więc, którzy są między wami, proszę jak współstarszy świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić:2 Paście trzodę bożą, która jest przy was, doglądajcie jej nie z musu, ale ochotnie według Boga i nie dla brzydkiego zysku, lecz z dobrej woli,3 ani też nie jako panujący nad gminami, ale stając się z serca wzorem dla trzody.4 A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały5 Podobnie i młodzi bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś pokorę wzajemnie sobie okazujcie, gdyż “Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę je.”POKORZE I CZUJNOŚCI.6 Uniżajcie się zatem pod potężną ręką bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia,7 wszelką “troskę waszą na niego składajcie,” gdyż on ma pieczę o was.8 Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł.9 Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie.10 A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych.11 Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIA.12 Przez Sylwana, wiernego brata, krótko, jak sądzę, napisałem do was, napominając i zaświadczając, że ta jest prawdziwa łaska boża, w której trwacie. 13 Pozdrawia was współwybrany kościół, który jest w Babilonie i Marek, syn mój.14 Pozdrówcie się wzajemnie pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.