MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św.Piotra Apostoła

1Adres.1SZYMON PIOTR, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa tym, co równą z nan1i otrzymali wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa:2 Łaska wam i pokój niech się w pełni ziści w poznaniu Boga i Chrystusa Jezusa Pana naszego. NAPOMNIENIE DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.3 Jak z boskiej mocy jego zostało nam darowane wszystko, co dotyczy życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i mocą,4 a przez niego nam darował największe i kosztowne obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, i uciekali od skażenia tej pożądliwości, jaka jest na świecie.5 Wy zaś dokładając wszelkiej pilności, dodawajcie do wiary naszej cnotę, do cnoty też poznanie,6 a do poznania powściągliwość, do powściągliwości znowu cierpliwość, a do cierpliwości pobożność,7 do pobożności zaś ukochanie braci, do ukochania braci miłość.8 One bowiem, jeśli je mieć będziecie i to obficie, nie zostawią was bezczynnych ani niepożytecznych w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.9 Kto bowiem ich nie ma, ślepy jest i po omacku chodzi, puściwszy w niepamięć oczyszczenie z dawnych grzechów swoich.10 Dlatego, bracia, tym bardziej się starajcie, żebyście przez dobre uczynki pewnym uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem to czyniąc, nigdy nie zgrzeszycie.11 Tak bowiem będzie wam szeroko otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa ChrystusaPOWODY TEGO NAPOMNIENIA.12 Dlatego też będę wam zawsze przypominał te rzeczy, choć je i utwierdzeni jesteście w danej obecnie prawdzie.13 Uważam zaś to za słuszne, dopóki jestem w tym przybytku, przez napominanie pobudzać was do czujności,14 będąc pewnym, że bliskie jest złożenie przybytku mojego, według tego jak i Pan nasz1 Jezus Chrystus mi oznajmił.15 A postaram się, żebyście, i po zejściu moim mogli często przypominać sobie te rzeczy.16 Albowiem nie zmyślonymi baśniami uwiedzeni oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa; lecz naocznie oglądaliśmy wielkość jego.17 0trzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do niego doszedł taki głos od przedziwnej chwały: “Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem, jego słuchajcie.”18 I głos ten z nieba dochodzący, myśmy słyszeli, będąc z nim na górze świętej.19 I tak mamy więcej umocnioną mowę proroczą, której się trzymając jak lampy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie zejdzie w sercach waszych:20 najpierw rozumiejąc, że żadnego z proroctw Pisma nie wykłada się własnym tłumaczeniem.21 Gdyż proroctwo nie przez wolę ludzką zostało kiedyś przyniesione, ale ludzie święci boży mówili natchnieni Duchem Świętym.
2ZGUBA FAŁSZYWYCH PROROKÓW PEWNA.1 Lecz byli między ludem i fałsz prorocy, jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa i zaprą się tego Pana, który ich odkupił, przywodząc na siebie rychłą zgubę.2 I wielu pójdzie za ich rozpustą i droga prawdy będzie przez nich bluźniona.3 I z chciwości ułudnymi słowami wyzyskiwać was będą. Sąd na nich od dawna wydany i zatracenie ich nie drzemie.4 Albowiem jeśli Bóg aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi ciągnionych do piekła podał na męki, aby na sąd byli zachowani;5 dawnemu światu nie przepuścił, ale tylko Noego ósmego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, sprowadziwszy potop na świat bezbożnych;6 i miasta Sodomczyków i Gomorejczyków w popiół obróciwszy, skazał na zagładę, zostawiając przykładną karę dla tych, co bezbożnie postępować będą;7 i wyrwał sprawiedliwego Lota, uciśnionego swawolą i rozwiązłym postępowaniem niegodziwców;8 – był bowiem sprawiedliwy, choć widział i słyszał, mieszkając wśród tych, co dzień w dzień trapili duszę sprawiedliwą nie zbożnymi uczynkami9 Umie Pan wyrwać pobożnych z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli męczeni,10 najwięcej zaś tych, co służą ciału w plugawej pożądliwości i zwierzchnością gardzą; zuchwalcy, zarozumiali, bluźniąc nie boją się wprowadzać sekt;11 podczas gdy aniołowie, choć więksi dzielnością i mocą, nie rzucają na nich zelżywego wyroku.ICH PRZEWROTNE OBYCZAJE.12 Lecz ci jak bydło bezrozumne, zrodzone na schwytanie i zagładę, w zepsuciu swoim zginą, bluźniąc to, czego nie znają,13 ponosząc zapłatę niesprawiedliwość. Codzienne przyjemności mają za rozkosz; zakały i plugawcy, opływają w rozkosze, w biesiadach swych rozpustują z wami,14 oczy ich pełne cudzołóstwa i ustawicznego grzechu, przynęcają dusze niestateczne; dzieci przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwość;15 opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc Balaama z Bosor, który usiłował zapłatę niesprawiedliwości,16 ale został skarcony za szaleństwo swoje, gdy nieme bydlę podjarzemne przemówiło głosem ludzkim, powstrzymało głupotę proroka.17 Ci to są źródła bez wody i chmury od wichru pędzone, którym pomroka ciemności jest zachowana.18 Mówiąc bowiem napuszone a czcze rzeczy, wciągają w pożądliwości rozpustnego ciała tych, co niedawno odsunęli się od żyjących w błędzie;19 wolność im obiecują, choć sami są niewolnikami zepsucia. Od kogo bowiem jest kto zwyciężony, tego jest i niewolnikiem.NIEBEZPIECZNIE ZBŁĄDZIĆ Z DROGI SPRAWIEDLIWOŚCI.20 Albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uszli zgnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywają zwyciężeni, to późniejsze ich rzeczy stają się gorsze, niż pierwsze.21 Gdyż lepiej by. im było nie poznać drogi sprawiedliwość, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania.22 Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie: Wrócił się pies do wymiotu swego” i “Świnia umyta do kałuży błota.”
3ZAPRZECZENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.

RU Brytjka King J. 3ZAPRZECZENIE PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.1 cf. Tłum. Толк. 0to ten drugi list piszę do was, najmilsi, a w obydwu budząc rzetelny wasz umysł przez napomnienie,Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, (За?_x7и.) СіE ўжE, возлю1бленніи, втор0е вaмъ пишY послaніе, въ ни1хже возбуждaю воспоминaніемъ вaшъ чи1стый смhслъ, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
ηδη ēdē
ADV
ἤδηēdēalreadynow
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, beloved
δευτεραν deuteran
A-ASF
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
γραφω grafō
V-PAI-1S G5719
γράφωgrafōto write, I
επιστολην epistolēn
N-ASF
ἐπιστολήepistolēepistleepistle
εν en
PREP
ἐνenin/on/among; in
αις ais
R-DPF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
διεγειρω diegeirō
V-PAI-1S G5719
διεγείρωdiegeirōto arouseI stir up
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby way of
υπομνησει upomnēsei
N-DSF
ὑπόμνησιςhupomnēsisremembranceremembrance
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ειλικρινη eilikrinē
A-ASF
εἰλικρινήςeilikrinēspurepure
διανοιαν dianoian
N-ASF
διάνοιαdianoiamindminds
 
2 cf. Tłum. Толк. żebyście pamiętali na te słowa świętych proroków, o których przedtem mówiłem i waszych apostołów, na przykazania Pana i Zbawiciela.чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими. помzнyти прeжде речє1нныz глаг0лы t с™hхъ прbрHкъ, и3 ґпcлъ вaшихъ зaповэдь гDа и3 сп7са: 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνησθηναι mnēsthēnai
V-APN G5683
μιμνήσκωmimnēskōto rememberThat ye may be mindful
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
προειρημενων proeirēmenōn
V-RPP-GPM G5772
προλέγωprolegōto foretellwhich were spoken before
ρηματων rēmatōn
N-GPN
ῥῆμαrēmawordof the words
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underby
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyholy
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetthe
και kai
CONJ
καίkaiand, and
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe apostles
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe apostles
υμων umōn
P-2GP
σύsuyou[you]
εντολης entolēs
N-GSF
ἐντολήentolēcommandmentof the commandment
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the Lord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
και kai
CONJ
καίkaiandand
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
 
3 cf. Tłum. Толк. To najpierw wiedzcie, że w ostateczne dni przyjdą zdradliwie szydercy, oddani własnym pożądliwościom,Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям сіE прeжде вёдzще, ћкw пріи1дутъ въ послBдніz дни6 ругaтелє, по свои1хъ п0хотехъ ходsще 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
πρωτον prōton
ADV-S
πρῶτονprōtonfirstfirst
γινωσκοντες ginōskontes
V-PAP-NPM G5723
γινώσκωginōskōto knowKnowing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ελευσονται eleusontai
V-FDI-3P G5695
ἔρχομαιerchomaito come/gothere shall come
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
εσχατων eschatōn
A-GPF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ημερων ēmerōn
N-GPF
ἡμέραhēmeradaythe
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
εμπαιγμονη empaigmonē
N-DSF
ἐμπαιγμόςempaigmosjeering[jeering]
εμπαικται empaiktai
N-NPM
ἐμπαίκτηςempaiktēsa mockerscoffers
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe
ιδιας idias
A-APF
ἴδιοςidiosone's own/privateown
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
πορευομενοι poreuomenoi
V-PNP-NPM G5740
πορεύωporeuōto go, walking
 
4 cf. Tłum. Толк. mówiący: Gdzież jest obietnica, albo przyjście jego? Odkąd bowiem ojcowie pomarli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же. и3 глаг0люще: гдЁ є4сть њбэтовaніе пришeствіz є3гw2, tнeлэже бо nтцы2 ўсп0ша, вс‰ тaкw пребывaютъ t начaла создaніz. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speaksaying
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?, Where
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe promise
επαγγελια epangelia
N-NSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof
παρουσιας parousias
N-GSF
παρουσίαparousiacomingof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
αφ af
PREP
ἀπόapofromsince
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? for
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe fathers
πατερες pateres
N-NPM
πατήρpatērfatherthe fathers
εκοιμηθησαν ekoimēthēsan
V-API-3P G5681
κοιμάωkoimaōto sleepfell asleep
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasall, all things
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)as
διαμενει diamenei
V-PAI-3S G5719
διαμένωdiamenōto remaincontinue
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
κτισεως ktiseōs
N-GSF
κτίσιςktisiscreationof the creation
 
5 cf. Tłum. Толк. Tego bowiem dobrowolnie nie wiedzą, że niebo było pierwej i ziemia, która przez słowo boże z wody i przez wodę powstała,Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: Таи1тсz бо и5мъ сіE хотsщымъ, ћкw небесA бёша и3спeрва, и3 землS t воды2 и3 вод0ю состaвлена, б9іимъ сл0вомъ: 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλανθανει lanthanei
V-PAI-3S G5719
λανθάνωlanthanōbe hiddenare ignorant of
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
θελοντας thelontas
V-PAP-APM G5723
θέλωthelōto will/desirewillingly
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουρανοι ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bewere
εκπαλαι ekpalai
ADV
ἔκπαλαιekpalaiof oldof old
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γη
N-NSF
γῆearththe earth
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromout of
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterthe water
και kai
CONJ
καίkaiandand
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofin
υδατος udatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterthe water
συνεστωσα sunestōsa
V-RAP-NSF G5761
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendstanding
τω
T-DSM
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordby the word
 
6 cf. Tłum. Толк. że przez nie zginął ówczesny świat, zatopiony wodą.потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. тёмже тогдaшніи мjръ, вод0ю потоплeнъ бhвъ, поги1бе. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδι di
PREP
διάdiathrough/because ofWhereby
ων ōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τοτε tote
ADV
τότεtotethenthat then was
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
υδατι udati
N-DSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwith water
κατακλυσθεις kataklustheis
V-APP-NSM G5685
κατακλύζωkatakluzōto flood, being overflowed
απωλετο apōleto
V-2AMI-3S G5639
ἀπολλύωapolluōto destroy, perished
 
7 cf. Tłum. Толк. Lecz obecne niebo i ziemia, tym samym słowem strzeżone, zachowane są dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Ґ нн7эшнzz небесA и3 землS тёмже сл0вомъ сокровє1на сyть, nгню2 блюдHма на дeнь судA и3 поги1бели нечести1выхъ человBкъ. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenBut
νυν nun
ADV
νῦνnunnowwhich are now
ουρανοι ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
γη
N-NSF
γῆearththe earth
τω
T-DSM
hothe/this/who 
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self,
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogosword, by
τεθησαυρισμενοι tethēsaurismenoi
V-RPP-NPM G5772
θησαυρίζωthēsaurizōto store upkept in store
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
πυρι puri
N-DSN
πῦρpurfireunto fire
τηρουμενοι tēroumenoi
V-PPP-NPM G5746
τηρέωtēreōto keep, reserved
εις eis
PREP
εἰςeistowardagainst
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
κρισεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentof judgment
και kai
CONJ
καίkaiandand
απωλειας apōleias
N-GSF
ἀπώλειαapōleiadestructionperdition
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe earth
ασεβων asebōn
A-GPM
ἀσεβήςasebēsungodlyungodly
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof
 
8 cf. Tłum. Толк. Jednakże to jedno, najmilsi, niech wam nie będzie tajne, że jeden dzień u Pana jak tysiąc lat, a “tysiąc lat jak jeden dzień.”Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. є3ди1но же сіE да не ўтаи1тсz вaсъ, возлю1бленніи, ћкw є3ди1нъ дeнь пред8 гDемъ ћкw тhсzща лётъ, и3 тhсzща лётъ ћкw дeнь є3ди1нъ. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
A-NSN
εἷςheisoneone thing
δε de
CONJ
δέdethenBut
τουτο touto
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μη
PRT-N
μήnotnot
λανθανετω lanthanetō
V-PAM-3S G5720
λανθάνωlanthanōbe hidden, be
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, beloved
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
μια mia
A-NSF
εἷςheisoneone
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewith
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
χιλια chilia
A-NPN
χίλιοιchilioithousanda thousand
ετη etē
N-NPN
ἔτοςetosyearyears
και kai
CONJ
καίkaiand, and
χιλια chilia
A-NPN
χίλιοιchilioithousanda thousand
ετη etē
N-NPN
ἔτοςetosyearyears
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
μια mia
A-NSF
εἷςheisoneone
 
9 cf. Tłum. Толк. Nie odwleka Pan obietnicy swojej, jak niektórzy sądzą, lecz cierpliwie postępuje z wami, nie chcąc, aby niektórzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili.Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Не косни1тъ гDь њбэтовaніz, ћкоже нёцыи коснёніе мнsтъ: но долготерпи1тъ на нaсъ, не хотS да кто2 поги1бнетъ, но да вси2 въ покаsніе пріи1дутъ. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVου ou
PRT-N
οὐounonot
βραδυνει bradunei
V-PAI-3S G5719
βραδύνωbradunōto delayis
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordThe Lord
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoThe Lord
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseconcerning his promise
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
τινες tines
X-NPM
τιςtisonesome men
βραδυτητα bradutēta
N-ASF
βραδύτηςbradutēsslownessslackness
ηγουνται ēgountai
V-PNI-3P G5736
ἡγέομαιhēgeomaito governcount
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
μακροθυμει makrothumei
V-PAI-3S G5719
μακροθυμέωmakrothumeōto have patienceis longsuffering
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
μη
PRT-N
μήnot, not
βουλομενος boulomenos
V-PNP-NSM G5740
βούλομαιboulomaito planwilling that
τινας tinas
X-APM
τιςtisoneany
απολεσθαι apolesthai
V-2AMN G5641
ἀπολλύωapolluōto destroyshould perish
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but that
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
μετανοιαν metanoian
N-ASF
μετάνοιαmetanoiarepentancerepentance
χωρησαι chōrēsai
V-AAN G5658
χωρέωchōreōto make room forshould come
 
10 cf. Tłum. Толк. Przyjdzie zaś dzień Pański jak złodziej; w którym niebo z wielkim szumem przeminie i żywioły od gorąca stopnieją, a ziemia i dzieła, które na niej są, będą spalone.Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Пріи1детъ же дeнь гDень ћкw тaть въ нощи2, в0ньже небесA ќбw съ шyмомъ мимои1дутъ, стіх‡и же сжигaємы разорsтсz, землs же и3 ±же на нeй дэлA сгорsтъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVηξει ēxei
V-FAI-3S G5692
ἥκωhēkōto come/be presentwill come
δε de
CONJ
δέdethenBut
ημερα ēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaythe day
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
κλεπτης kleptēs
N-NSM
κλέπτηςkleptēsthiefa thief
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhichthe which
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe day
ουρανοι ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
ροιζηδον roizēdon
ADV
ῥοιζηδόνroizēdonwith a roarwith a great noise
παρελευσονται pareleusontai
V-FDI-3P G5695
παρέρχομαιparerchomaito pass byshall pass away
στοιχεια stoicheia
N-NPN
στοιχεῖονstoicheionprinciplethe elements
δε de
CONJ
δέdethen, and
καυσουμενα kausoumena
V-PPP-NPN G5746
καυσόωkausoōto burnwith fervent heat
λυθησεται luthēsetai
V-FPI-3S G5701
λύωluōto looseshall melt
και kai
CONJ
καίkaiandalso
γη
N-NSF
γῆearth, the earth
και kai
CONJ
καίkaiandand
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe heavens
εν en
PREP
ἐνenin/on/among; in
αυτη autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self 
εργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkthe works
ευρεθησεται eurethēsetai
V-FPI-3S G5701
εὑρίσκωheuriskōto find/meet[to find/meet]
 
PRZYGOTOWANIU NA TO PRZYJŚCIE.11 cf. Tłum. Толк. Skoro więc to wszystko ma być zniszczone, jakimiż powinniście być w świętym postępowaniu i uczynkach pobożności;Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, Си6мъ u5бо всBмъ разорsємымъ, к†цэмъ подобaетъ бhти вaмъ во с™hхъ пребывaніихъ и3 бlгочeстіихъ, 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)[thus(-ly)]
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
λυομενων luomenōn
V-PPP-GPN G5746
λύωluōto looseshall be dissolved
ποταπους potapous
A-APM
ποταπόςpotaposof what kind?, what manner
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessaryought
υπαρχειν[     uparchein
V-PAN G5721
ὑπάρχωhuparchōto beto be
υμας]     umas
P-2AP
σύsuyouye
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγιαις agiais
A-DPF
ἅγιοςhagiosholyholy
αναστροφαις anastrofais
N-DPF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
και kai
CONJ
καίkaiandand
ευσεβειαις eusebeiais
N-DPF
εὐσέβειαeusebeiapietygodliness
 
12 cf. Tłum. Толк. Oczekując i śpiesząc się na przyjście dnia Pańskiego, w którym niebo płonąc, rozpuści się i żywioły od żaru ognia stopnieją?ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? чaющымъ и3 скорёе бhти желaющымъ пришeствіz б9іzгw днE, є3гHже рaди небесA жегHма разорsтсz, и3 стіх‡и њпалsємы растaютсz; 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσδοκωντας prosdokōntas
V-PAP-APM G5723
προσδοκάωprosdokaōto look forLooking for
και kai
CONJ
καίkaiandand
σπευδοντας speudontas
V-PAP-APM G5723
σπεύδωspeudōto hastenhasting unto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
παρουσιαν parousian
N-ASF
παρουσίαparousiacomingthe coming
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe coming
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayof the day
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofwherein
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich,
ουρανοι ouranoi
N-NPM
οὐρανόςouranosheaventhe heavens
πυρουμενοι puroumenoi
V-PPP-NPM G5746
πυρόωpuroōto burnbeing on fire
λυθησονται luthēsontai
V-FPI-3P G5701
λύωluōto looseshall be dissolved
και kai
CONJ
καίkaiand, and
στοιχεια stoicheia
N-NPN
στοιχεῖονstoicheionprinciplethe elements
καυσουμενα kausoumena
V-PPP-NPN G5746
καυσόωkausoōto burnwith fervent heat
τηκεται tēketai
V-PPI-3S G5743
τήκωtēkōto meltshall melt
 
13 cf. Tłum. Толк. Lecz oczekujemy według obietnic jego “nowego nieba i nowej ziemi,” w których sprawiedliwość mieszka.Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Н0ва же нб7сE и3 н0вы земли2 по њбэтовaнію є3гw2 чaемъ, въ ни1хже прaвда живeтъ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαινους kainous
A-APM
καινόςkainosnewnew
δε de
CONJ
δέdethenNevertheless
ουρανους ouranous
N-APM
οὐρανόςouranosheavenheavens
και kai
CONJ
καίkaiandand
γην gēn
N-ASF
γῆearthearth
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewa new
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, according to
το to
T-ASN
hothe/this/whopromise
επαγγελμα epangelma
N-ASN
ἐπάγγελμαepangelmaa promisepromise
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
προσδοκωμεν prosdokōmen
V-PAI-1P G5719
προσδοκάωprosdokaōto look forwe
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwherein
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhich,
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
κατοικει katoikei
V-PAI-3S G5719
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelleth
 
14 cf. Tłum. Толк. Przeto, najmilsi, na to czekając, starajcie się, abyście przez niego znalezieni byli niepokalani i nienaruszeni, w pokoju.Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; Тёмже, возлю1бленніи, си1хъ чaюще, потщи1тесz несквeрни и3 непор0чни томY њбрэсти1сz въ ми1рэ, 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, beloved
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
προσδοκωντες prosdokōntes
V-PAP-NPM G5723
προσδοκάωprosdokaōto look for, seeing that ye look for
σπουδασατε spoudasate
V-AAM-2P G5657
σπουδάζωspoudazōbe eager, be diligent that
ασπιλοι aspiloi
A-NPM
ἄσπιλοςaspilosspotless, without spot
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αμωμητοι amōmētoi
A-NPM
ἀμώμητοςamōmētosblamelessblameless
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
ευρεθηναι eurethēnai
V-APN G5683
εὑρίσκωheuriskōto find/meetye may be found
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ειρηνη eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
 
15 cf. Tłum. Толк. I nieskwapliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak i najmilszy brat nasz Paweł według danej sobie mądrości do was napisał,и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, и3 гDа нaшегw долготерпёніе спcніе непщyйте, ћкоже и3 возлю1бленный нaшъ брaтъ пavелъ по дaннэй є3мY премdрости написA вaмъ, 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
μακροθυμιαν makrothumian
N-ASF
μακροθυμίαmakrothumiapatiencethe longsuffering
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
ηγεισθε ēgeisthe
V-PNM-2P G5737
ἡγέομαιhēgeomaito governaccount
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as; even as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγαπητος agapētos
A-NSM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
αδελφος adelfos
N-NSM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof
δοθεισαν dotheisan
V-APP-ASF G5685
δίδωμιdidōmito givegiven
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfunto him
σοφιαν sofian
N-ASF
σοφίαsofiawisdomthe wisdom
εγραψεν egrapsen
V-AAI-3S G5656
γράφωgrafōto writehath written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
 
16 cf. Tłum. Толк. jak i we wszystkich listach, w których o tym mówi; są w nich niektóre rzeczy trudne do zrozumienia, co nieuczeni i niestateczni przekręcają, jak i inne Pisma, na swoją własną zgubę.как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания. ћкоже и3 во всёхъ свои1хъ послaніихъ, глаг0лz въ ни1хъ њ си1хъ: въ ни1хже сyть неуд0бь раз{мна нBкаz, ±же ненаучeни и3 неутверждeни развращaютъ, ћкоже и3 прHчаz пис†ніz, къ своeй поги1бели и5мъ. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πασαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
επιστολαις epistolais
N-DPF
ἐπιστολήepistolēepistleepistles
λαλων lalōn
V-PAP-NSM G5723
λαλέωlaleōto speak, speaking
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυταις autais
P-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
περι peri
PREP
περίperiaboutof
τουτων toutōn
D-GPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εν en
PREP
ἐνenin/on/among; in
αις ais
R-DPF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
δυσνοητα dusnoēta
A-NPN
δυσνόητοςdusnoētoshard to understandhard to be understood
τινα tina
X-NPN
τιςtisonesome things
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αμαθεις amatheis
A-NPM
ἀμαθήςamathēsignorantthey that are unlearned
και kai
CONJ
καίkaiandand
αστηρικτοι astēriktoi
A-NPM
ἀστήρικτοςastēriktosunstableunstable
στρεβλουσιν streblousin
V-PAI-3P G5719
στρεβλόωstrebloōto distortwrest
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
λοιπας loipas
A-APF
λοιπόςloiposremainingthe other
γραφας grafas
N-APF
γραφήgrafēa writingscriptures
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, unto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ιδιαν idian
A-ASF
ἴδιοςidiosone's own/privateown
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
απωλειαν apōleian
N-ASF
ἀπώλειαapōleiadestructiondestruction
 
17 cf. Tłum. Толк. Wy zatem, bracia, z góry o tym wiedząc, strzeżcie się, żebyście zwiedzeni błędem głupich, nie utracili swej stałości.Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, Вh же u5бо, возлю1бленніи, предвёдzще храни1тесz, да не лeстію беззак0нныхъ сведeни бhвше, tпадeте своегw2 ўтверждeніz, 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, beloved
προγινωσκοντες proginōskontes
V-PAP-NPM G5723
προγινώσκωproginōskōto know/choose, seeing ye know
φυλασσεσθε fulassesthe
V-PMM-2P G5732
φυλάσσωfulassōto keep/guard, beware
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μη
PRT-N
μήnotlest
τη
T-DSF
hothe/this/who 
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
αθεσμων athesmōn
A-GPM
ἄθεσμοςathesmoslawlessof the wicked
πλανη planē
N-DSF
πλάνηplanēerrorwith the error
συναπαχθεντες sunapachthentes
V-APP-NPM G5685
συναπάγωsunapagōto lead away with, being led away
εκπεσητε ekpesēte
V-2AAS-2P G5632
ἐκπίπτωekpiptōto fall outye also
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ιδιου idiou
A-GSM
ἴδιοςidiosone's own/privateyour own
στηριγμου stērigmou
N-GSM
στηριγμόςstērigmossecurityfrom
 
18 cf. Tłum. Толк. Rośnijcie natomiast w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na dzień wieczności. Amen.но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь.но да растeте во блгdти и3 рaзумэ гDа нaшегw и3 сп7са ї}са хrтA. ТомY слaва и3 нн7э и3 въ дeнь вёка. Ґми1нь.3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυξανετε auxanete
V-PAM-2P G5720
αὐξάνωauxanōto growgrow
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χαριτι chariti
N-DSF
χάριςcharisgracegrace
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γνωσει gnōsei
N-DSF
γνῶσιςgnōsisknowledgethe knowledge
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiandand
σωτηρος sōtēros
N-GSM
σωτήρsōtērsaviorSaviour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self. To him
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
και kai
CONJ
καίkaiandboth
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
και kai
CONJ
καίkaiandand
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday 
αιωνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageever