MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.

RU Brytjka King J. 2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 cf. Tłum. Толк. Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdziaИтак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, Ѓще u5бо к0е ўтэшeніе њ хrтЁ, (и3ли2) ѓще кaz ўтёха любвE, ѓще к0е nбщeніе дyха, ѓще к0е милосeрдіе и3 щедрHты, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifIf
τις tis
X-NSF
τιςtisoneany
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
παρακλησις paraklēsis
N-NSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementconsolation
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ει ei
COND
εἰeiif, if
τι ti
X-NSN
τιςtisoneany
παραμυθιον paramuthion
N-NSN
παραμύθιονparamuthioncomfortcomfort
αγαπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēloveof love
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSF
τιςtisoneany
κοινωνια koinōnia
N-NSF
κοινωνίαkoinōniaparticipationfellowship
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
ει ei
COND
εἰeiif, if
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
σπλαγχνα splanchna
N-NPN
σπλάγχνονsplanchnonaffection/entrailsbowels
και kai
CONJ
καίkaiandand
οικτιρμοι oiktirmoi
N-NPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassionmercies
 
2 cf. Tłum. Толк. dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; и3сп0лните мою2 рaдость, да т0жде мyдрствуете, тy же люб0вь и3мyще, є3динодyшни, є3диномyдренни: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπληρωσατε plērōsate
V-AAM-2P G5657
πληρόωplēroōto fulfillFulfil ye
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
την tēn
T-ASF
hothe/this/whojoy
χαραν charan
N-ASF
χαράcharajoyjoy
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
το to
T-ASN
hothe/this/who.
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selflike
φρονητε fronēte
V-PAS-2P G5725
φρονέωfroneōto thinkye be
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfsame
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovethe
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/be, having
συμψυχοι sumpsuchoi
A-NPM
σύμψυχοςsumpsuchosharmonious, of one accord
το to
T-ASN
hothe/this/who 
εν en
A-ASN
εἷςheisoneone
φρονουντες fronountes
V-PAP-NPM G5723
φρονέωfroneōto thinkminded
 
3 cf. Tłum. Толк. nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. ничт0же по рвeнію и3ли2 тщеслaвію, но смиреномdріемъ дрyгъ дрyга чeстію б0льша себє2 творsще. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδεν mēden
A-ASN-N
μηδείςmēdeisnothingnothing
κατ kat
PREP
κατάkataaccording tothrough
εριθειαν eritheian
N-ASF
ἐριθείαeritheiarivalrystrife
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenot[not]
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to[according to]
κενοδοξιαν kenodoxian
N-ASF
κενοδοξίαkenodoxiaempty conceitvainglory
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut; but
τη
T-DSF
hothe/this/whoin lowliness of mind
ταπεινοφροσυνη tapeinofrosunē
N-DSF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumilityin lowliness of mind
αλληλους allēlous
C-APM
ἀλλήλωνallēlōnone anothereach
ηγουμενοι ēgoumenoi
V-PNP-NPM G5740
ἡγέομαιhēgeomaito governlet
υπερεχοντας uperechontas
V-PAP-APM G5723
ὑπερέχωhuperechōbe higherbetter
εαυτων eautōn
F-2GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthan themselves
 
4 cf. Tłum. Толк. mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Не свои1хъ си2 кjйждо, но и3 дрyжнихъ кjйждо смотрsйте. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
εαυτων eautōn
F-2GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfon his own things
εκαστοι ekastoi
A-NPM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
σκοπουντες skopountes
V-PAP-NPM G5723
σκοπέωskopeōto watch outLook
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
ετερων eterōn
A-GPM
ἕτεροςheterosotheron the things of others
εκαστοι ekastoi
A-NPM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
 
5 cf. Tłum. Толк. To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: (За?_с7м.) Сіe бо да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φρονειτε froneite
V-PAM-2P G5720
φρονέωfroneōto thinkmind be
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which was
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
6 cf. Tłum. Толк. który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; и4же, во w4бразэ б9іи сhй, не восхищeніемъ непщевA бhти рaвенъ бGу: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μορφη morfē
N-DSF
μορφήmorfēformthe form
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
υπαρχων uparchōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπάρχωhuparchōto be, being
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
αρπαγμον arpagmon
N-ASM
ἁρπαγμόςharpagmossomething to grasprobbery
ηγησατο ēgēsato
V-ADI-3S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito govern, thought it
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito beto be
ισα isa
A-APN
ἴσοςisosequalequal
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodwith God
 
7 cf. Tłum. Толк. ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; но себE ўмaлилъ, зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи человёчестэмъ бhвъ, и3 w4бразомъ њбрётесz ћкоже человёкъ: 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
εκενωσεν ekenōsen
V-AAI-3S G5656
κενόωkenoōto emptymade
μορφην morfēn
N-ASF
μορφήmorfēformthe form
δουλου doulou
N-GSM
δοῦλοςdoulosslaveof a servant
λαβων labōn
V-2AAP-NSM G5631
λαμβάνωlambanōto take, and took upon him
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ομοιωματι omoiōmati
N-DSN
ὁμοίωμαhomoiōmalikenessthe likeness
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, and was made
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
σχηματι schēmati
N-DSN
σχῆμαschēmaform[form]
ευρεθεις euretheis
V-APP-NSM G5685
εὑρίσκωheuriskōto find/meet[to find/meet]
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
ανθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human[a human]
 
8 cf. Tłum. Толк. Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. смири1лъ себE, послушли1въ бhвъ дaже до смeрти, смeрти же кrтныz. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεταπεινωσεν etapeinōsen
V-AAI-3S G5656
ταπεινόωtapeinoōto humble, he humbled
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, and became
υπηκοος upēkoos
A-NSM
ὑπήκοοςhupēkoosobedientobedient
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeaththe death
δε de
CONJ
δέdethen, even
σταυρου staurou
N-GSM
σταυρόςstauroscrossof the cross
 
9 cf. Tłum. Толк. Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, Тёмже и3 бGъ є3го2 превознесE и3 даровA є3мY и4мz, є4же пaче всsкагw и4мене, 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
υπερυψωσεν uperupsōsen
V-AAI-3S G5656
ὑπερυψόωhuperupsoōto exalthath highly exalted
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εχαρισατο echarisato
V-ADI-3S G5662
χαρίζωcharizōto give gracegiven
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
το to
T-ASN
hothe/this/whowhich is
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamea name
το to
T-ASN
hothe/this/who[the/this/who]
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
 
10 cf. Tłum. Толк. aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnychдабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, да њ и4мени ї}совэ всsко колёно поклони1тсz нбcныхъ и3 земнhхъ и3 преисп0днихъ, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τω
T-DSN
hothe/this/whothe name
ονοματι onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamethe name
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
γονυ gonu
N-NSN
γόνυgonua kneeknee
καμψη kampsē
V-AAS-3S G5661
κάμπτωkamptōto bend/bowshould bow
επουρανιων epouraniōn
A-GPM
ἐπουράνιοςepouraniosheavenly, of
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επιγειων epigeiōn
A-GPN
ἐπίγειοςepigeiosearthlyin earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καταχθονιων katachthoniōn
A-GPM
καταχθόνιοςkatachthoniossubterraneanunder the earth
 
11 cf. Tłum. Толк. i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. и3 всsкъ љзhкъ и3сповёсть, ћкw гDь ї}съ хrт0съ въ слaву бGа nц7A. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πασα pasa
A-NSF
πᾶςpasallevery
γλωσσα glōssa
N-NSF
γλῶσσαglōssatonguetongue
εξομολογησηται exomologēsētai
V-AMS-3S G5672
ἐξομολογέομαιexomologeomaito agreeshould confess
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
κυριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordLord
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristChrist
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxaglorythe glory
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherthe Father
 
Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 cf. Tłum. Толк. Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, (За?_см7а.) Тёмже, возлю1бленніи мои2, ћкоже всегдA послyшасте менє2, не ћкоже въ пришeствіи моeмъ т0чію, но нн7э мн0гw пaче во tшeствіи моeмъ, со стрaхомъ и3 трeпетомъ своE спcніе содэвaйте: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
υπηκουσατε upēkousate
V-AAI-2P G5656
ὑπακούωhupakouōto obeyye have
μη
PRT-N
μήnot, not
ως]     ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whopresence
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingpresence
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
πολλω pollō
A-DSN
πολύςpolusmuchmuch
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoabsence
απουσια apousia
N-DSF
ἀπουσίαapousiaabsenceabsence
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
φοβου fobou
N-GSM
φόβοςfobosfearfear
και kai
CONJ
καίkaiandand
τρομου tromou
N-GSM
τρόμοςtromostremblingtrembling
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
εαυτων eautōn
F-2GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
κατεργαζεσθε katergazesthe
V-PNM-2P G5737
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produce, work out
 
13 cf. Tłum. Толк. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. бGъ бо є4сть дёйствуzй въ вaсъ и3 є4же хотёти и3 є4же дёzти њ бlговолeніи. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
ενεργων energōn
V-PAP-NSM G5723
ἐνεργέωenergeōbe activeworketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandboth
το to
T-ASN
hothe/this/whowhich
θελειν thelein
V-PAN G5721
θέλωthelōto will/desireto will
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-ASN
hothe/this/whogood pleasure
ενεργειν energein
V-PAN G5721
ἐνεργέωenergeōbe activeto do
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ευδοκιας eudokias
N-GSF
εὐδοκίαeudokiagoodwillgood pleasure
 
14 cf. Tłum. Толк. Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,Всё делайте без ропота и сомнения, Вс‰ твори1те без8 роптaніz и3 размышлeніz, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/makeDo
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
γογγυσμων gongusmōn
N-GPM
γογγυσμόςgongusmosmurmuringmurmurings
και kai
CONJ
καίkaiandand
διαλογισμων dialogismōn
N-GPM
διαλογισμόςdialogismosreasoningdisputings
 
15 cf. Tłum. Толк. abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, да бyдете непови1нни и3 цёли, ч†да б9іz непорHчна посредЁ р0да стропти1ва и3 развращeна, въ ни1хже kвлsетесz ћкоже свэти6ла въ мjрэ, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
γενησθε genēsthe
V-2ADS-2P G5638
γίνομαιginomaito beye may be
αμεμπτοι amemptoi
A-NPM
ἄμεμπτοςamemptosblamelessblameless
και kai
CONJ
καίkaiandand
ακεραιοι akeraioi
A-NPM
ἀκέραιοςakeraiosinnocentharmless
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchild, the sons
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αμωμα amōma
A-NPN
ἄμωμοςamōmosblameless[blameless]
μεσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidstthe midst
γενεας geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationof a
σκολιας skolias
A-GSF
σκολιόςskolioscrookedcrooked
και kai
CONJ
καίkaiandand
διεστραμμενης diestrammenēs
V-RPP-GSF G5772
διαστρέφωdiastrefōto pervertperverse
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
φαινεσθε fainesthe
V-PPI-2P G5743
φαίνωfainōto shine/appearye shine
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φωστηρες fōstēres
N-NPM
φωστήρfōstērlightlights
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, among
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
16 cf. Tłum. Толк. zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился. сл0во жив0тно придержaще, въ похвалY мнЁ въ дeнь хrт0въ, (За?_см7в.) ћкw не вотщE тек0хъ, ни вотщE труди1хсz. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
επεχοντες epechontes
V-PAP-NPM G5723
ἐπέχωepechōto hold fast/outHolding forth
εις eis
PREP
εἰςeistoward; that
καυχημα kauchēma
N-ASN
καύχημαkauchēmapridemay rejoice
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
κενον kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain
εδραμον edramon
V-2AAI-1S G5627
τρέχωtrechōto runI have
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
κενον kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain
εκοπιασα ekopiasa
V-AAI-1S G5656
κοπιάωkopiaōto laborlaboured
 
17 cf. Tłum. Толк. Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Но ѓще и3 жрeнъ бывaю њ жeртвэ и3 слyжбэ вёры вaшеz, рaдуюсz и3 сорaдуюсz всBмъ вaмъ: 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutYea
ει ei
COND
εἰeiifif
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σπενδομαι spendomai
V-PPI-1S G5743
σπένδωspendōto pour a libationI be offered
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τη
T-DSF
hothe/this/whothe sacrifice
θυσια thusia
N-DSF
θυσίαthusiasacrificethe sacrifice
και kai
CONJ
καίkaiandand
λειτουργια leitourgia
N-DSF
λειτουργίαleitourgiaministryservice
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouwith you
χαιρω chairō
V-PAI-1S G5719
χαίρωchairōto rejoice, I joy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγχαιρω sunchairō
V-PAI-1S G5719
συγχαίρωsunchairōto rejoice withrejoice
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallall
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyour
 
18 cf. Tłum. Толк. Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną.О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. тaкожде и3 вы2 рaдуйтесz и3 сорaдуйтесz мнЁ. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who.
δε de
CONJ
δέdethenFor
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same cause
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoicedo
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συγχαιρετε sunchairete
V-PAM-2P G5720
συγχαίρωsunchairōto rejoice withrejoice with
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
 
POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 cf. Tłum. Толк. Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ўповaю же њ гDэ ї}сэ тімоfeа вск0рэ послaти къ вaмъ, да и3 ѓзъ благодyшствую, ўвёдэвъ ±же њ вaсъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελπιζω elpizō
V-PAI-1S G5719
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI trust
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τιμοθεον timotheon
N-ASM
ΤιμόθεοςtimotheosTimothyTimotheus
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklyshortly
πεμψαι pempsai
V-AAN G5658
πέμπωpempōto sendto send
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand II also
ευψυχω eupsuchō
V-PAS-1S G5725
εὐψυχέωeupsucheōbe gladmay be of good comfort
γνους gnous
V-2AAP-NSM G5631
γινώσκωginōskōto know, when I know
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
περι peri
PREP
περίperiaboutstate
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
 
20 cf. Tłum. Толк. Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, Ни є3ди1нагw бо и4мамъ равнодyшна, и4же пrнэе њ вaсъ попечeтсz: 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουδενα oudena
A-ASM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
ισοψυχον isopsuchon
A-ASM
ἰσόψυχοςisopsuchoslike-mindedlikeminded
οστις ostis
R-NSM
ὅστιςhostiswho/which, who
γνησιως gnēsiōs
ADV
γνησίωςgnēsiōsgenuinelynaturally
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
περι peri
PREP
περίperiaboutstate
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
μεριμνησει merimnēsei
V-FAI-3S G5692
μεριμνάωmerimnaōto worrywill
 
21 cf. Tłum. Толк. Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. вси1 бо свои1хъ си2 и4щутъ, (ґ) не ±же хrтA ї}са. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/whothe things which are
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τα ta
T-APN
hothe/this/whoChrist's
εαυτων eautōn
F-3GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selftheir own
ζητουσιν zētousin
V-PAI-3P G5719
ζητέωzēteōto seekseek
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
τα ta
T-APN
hothe/this/who.
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
22 cf. Tłum. Толк. Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. И#скyсство же є3гw2 знaете, занE ћкоже nтцY чaдо, со мн0ю пораб0талъ въ бlговёстіи. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτην tēn
T-ASF
hothe/this/whothe gospel
δε de
CONJ
δέdethenBut
δοκιμην dokimēn
N-ASF
δοκιμήdokimētestthe proof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof him
γινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P G5719
γινώσκωginōskōto knowye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherwith the father
τεκνον teknon
N-NSN
τέκνονteknonchilda son
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
εδουλευσεν edouleusen
V-AAI-3S G5656
δουλεύωdouleuōbe a slave, he hath served
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
το to
T-ASN
hothe/this/who.
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
 
23 cf. Tłum. Толк. Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Сег0 же u5бо ўповaю послaти ѓбіе, повнегдA ўвёмъ ±же њ мнЁ. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτον touton
D-ASM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
ελπιζω elpizō
V-PAI-1S G5719
ἐλπίζωelpizōto hope/expectI hope
πεμψαι pempsai
V-AAN G5658
πέμπωpempōto sendto send
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, so soon as
αν an
PRT
ἄνanif 
αφιδω afidō
V-2AAS-1S G5632
ἀφοράωaforaōto considerI shall see
τα ta
T-APN
hothe/this/whohow it will go with me.
περι peri
PREP
περίperiabout 
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/we[I/we]
εξαυτης exautēs
ADV
ἐξαυτῆςexautēsimmediatelypresently
 
24 cf. Tłum. Толк. Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. (За?_см7г.) Надёюсz же њ гDэ, ћкw и3 сaмъ ск0рw пріидY къ вaмъ. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεποιθα pepoitha
V-2RAI-1S G5754
πείθωpeithōto persuadeI trust
δε de
CONJ
δέdethenBut
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
ταχεως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklyshortly
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/goI
 
POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 cf. Tłum. Толк. Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, Потрeбнэе же возмнёхъ є3пафродjта брaта и3 споспёшника и3 св0инника моего2, вaшего же послaнника и3 служи1телz потрeбэ моeй, послaти къ вaмъ, 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαναγκαιον anankaion
A-ASN
ἀναγκαῖοςanankaiosnecessarynecessary
δε de
CONJ
δέdethenYet
ηγησαμην ēgēsamēn
V-ADI-1S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito governI supposed it
επαφροδιτον epafroditon
N-ASM
ἘπαφρόδιτοςepafroditosEpaphroditusEpaphroditus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whobrother
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συνεργον sunergon
A-ASM
συνεργόςsunergosco-workercompanion in labour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συστρατιωτην sustratiōtēn
N-ASM
συστρατιώτηςsustratiōtēsfellow soldierfellowsoldier
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
δε de
CONJ
δέdethen, but
αποστολον apostolon
N-ASM
ἀπόστολοςapostolosapostlemessenger
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λειτουργον leitourgon
N-ASM
λειτουργόςleitourgosministerhe that ministered
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoto
χρειας chreias
N-GSF
χρείαchreianeedto
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
πεμψαι pempsai
V-AAN G5658
πέμπωpempōto sendto send
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
26 cf. Tłum. Толк. Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. понeже желaніемъ желaше ви1дэти всёхъ вaсъ, и3 тужaше, занE слhшасте, ћкw болЁ. 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπειδη epeidē
CONJ
ἐπειδήepeidēsinceFor
επιποθων epipothōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπιποθέωepipotheōto long forhe longed after
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito be[to be]
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ιδειν]     idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto see[to see]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αδημονων adēmonōn
V-PAP-NSM G5723
ἀδημονέωadēmoneōbe distressedwas full of heaviness
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because that
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye had heard
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ησθενησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S G5656
ἀσθενέωastheneōbe weakhe had been sick
 
27 cf. Tłum. Толк. Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. И$бо болЁ бли1з8 смeрти: но бGъ поми1лова є3го2, не є3г0 же т0кмw, но и3 менE, да не ск0рбь на ск0рбь пріимY. 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandindeed
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ησθενησεν ēsthenēsen
V-AAI-3S G5656
ἀσθενέωastheneōbe weakhe was sick
παραπλησιον paraplēsion
ADV
παραπλήσιονparaplēsionalmostnigh unto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: but
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ηλεησεν ēleēsen
V-AAI-3S G5656
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyhad mercy on
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfon him
δε de
CONJ
δέdethen; and
μονον monon
A-ASM
μόνοςmonosaloneonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weon me
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
μη
PRT-N
μήnotlest
λυπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgriefsorrow
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
λυπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgriefsorrow
σχω schō
V-2AAS-1S G5632
ἔχωechōto have/beI should have
 
28 cf. Tłum. Толк. Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Скорёе u5бо послaхъ є3го2, да ви1дэвше є3го2 пaки, возрaдуетесz, и3 ѓзъ безпечaленъ пребyду. 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσπουδαιοτερως spoudaioterōs
ADV-C
σπουδαιοτέρωςspoudaioterōsmore eagerlythe more carefully
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
επεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto sendI sent
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
ιδοντες idontes
V-2AAP-NPM G5631
ὁράωhoraōto see, when ye see
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
χαρητε charēte
V-2AOS-2P G5647
χαίρωchairōto rejoice, ye may rejoice
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, and that I
αλυποτερος alupoteros
A-NSM-C
ἄλυποςaluposwithout anxietythe less sorrowful
ω ō
V-PAS-1S G5725
εἰμίeimito bemay be
 
29 cf. Tłum. Толк. Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, Пріими1те u5бо є3го2 њ гDэ со всsкою рaдостію, и3 такwвhz чє1стны и3мёйте, 2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπροσδεχεσθε prosdechesthe
V-PNM-2P G5737
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomeReceive
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
χαρας charas
N-GSF
χαράcharajoygladness
και kai
CONJ
καίkaiand; and
τους tous
T-APM
hothe/this/who:
τοιουτους toioutous
D-APM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
εντιμους entimous
A-APM
ἔντιμοςentimosvalued/honoredin reputation
εχετε echete
V-PAM-2P G5720
ἔχωechōto have/behold
 
30 cf. Tłum. Толк. ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.занE за дёло хrт0во дaже до смeрти прибли1жисz, понyдивъ себE вседyшнw, да и3сп0лнитъ вaше лишeніе слyжбы ћже ко мнЁ.2,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceBecause
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whothe work
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkthe work
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord[lord]
μεχρι mechri
ADV
μέχριmechriuntilunto
θανατου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath
ηγγισεν ēngisen
V-AAI-3S G5656
ἐγγίζωengizōto come nearhe was nigh
παραβολευσαμενος paraboleusamenos
V-ADP-NSM G5666
παραβουλεύομαι, παραβολεύομαιparabouleuomai paraboleuomaito risk, not regarding
τη
T-DSF
hothe/this/whoof Christ
ψυχη psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoulhis life
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
αναπληρωση anaplērōsē
V-AAS-3S G5661
ἀναπληρόωanaplēroōto fulfilto supply
το to
T-ASN
hothe/this/whohis life
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
υστερημα usterēma
N-ASN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencylack
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
προς pros
PREP
πρόςprosto/withtoward
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
λειτουργιας leitourgias
N-GSF
λειτουργίαleitourgiaministryof service

3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.