MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Żydów

1NAJWYŻSZE OBJAWIENIE BOŻE.1 Wielokrotnie i różnorodnie mówił Bóg niegdyś do ojców przez proroków,2 a na koniec w te dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego uczynił i wieki;3 który będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego i utrzymując wszystko słowem mocy swej, dokonawszy oczyszczenia grzechów, siedzi po prawicy majestatu na wysokościach,4 stawszy się tym wyższym od aniołów im osobliwsze nad nich imię odziedziczył. CHRYSTUS SYNEM, ANIOŁOWIE SŁUGAMI.5 Albowiem któremu kiedy z aniołów rzekł: “Synem moim jesteś ty? ja dziś zrodziłem ciebie?” I znowu: “Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?”6 I gdy znowu wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: “I niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie boży.”7 A do aniołów właśnie mówi: “Który czyni swych aniołów wichrami i swoje sługi płomieniem ognia.”8 Do Syna zaś: “Stolica twoja, Boże, na wiek wieku, berło prawości berłem królestwa twego.9 Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich.10 I: “Ty, Panie, na początku utwierdziłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk twoich.11 One zginą, ty zaś trwać będziesz i wszystkie jak szata zestarzeją się.12 I zmienisz je jak odzienie i odmienią się. Ty zaś sam ten sam jesteś i lata twoje nie ustaną.”13 A do którego kiedy z aniołów rzekł: “Siedź po prawicy mojej, aż położę. nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?”14 Czyż nie wszyscy są duchami usługującymi, wysyłanymi na posługę dla tych, co mają otrzymać dziedzictwo zbawienia?
2POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI.1 Dlatego powinniśmy tym usilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy przypadkiem nie przepłynęli obok.2 Jeśli bowiem słowo, ogłoszone przez aniołów, stało się trwałe, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę,3 jakże my jej ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Gdyż ono było z początku głoszone przez Pana, zostało nam potwierdzone przez tych, co słyszeli;4 gdy Bóg też poświadczał znakami i cudami i rozlicznymi mocami i rozdawaniem Ducha Świętego według woli swojej.CHRYSTUS PANEM PRZYSZŁEGO ŚWIATA.5 Albowiem nie aniołom poddał Bóg przyszły świat, o którym mówimy.6 Lecz zapewnił ktoś na pewnym miejscu, mówiąc: “Cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz?7 Umniejszyłeś go nieco od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś i postanowiłeś go nad dziełami rąk twoich.8 Wszystko poddałeś pod nogi jego.” Przez to bowiem, że mu wszystko poddał, niczego nie zostawił, czego by mu nie poddał. Teraz jednak jeszcze nie widzimy, żeby mu wszystko było poddane.9 Lecz tego Jezusa, który mało co od aniołów jest umniejszony, widzimy z powodu męki śmierci “chwałą i czcią ukoronowanego,” aby z łaski Boga za wszystkich śmierci skosztował.SPRAWCĄ ZBAWIENIA.10 Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały był przywiódł, sprawcę ich zbawienia uczynić doskonałym przez mękę.11 Albowiem ten, co uświęca i ci, co bywają uświęcani, z jednego wszyscy. Dla tej to przyczyny nie wstydzi się braćmi ich nazywać, mówiąc:12 “Oznajmię imię twe braciom moim, w pośrodku zgromadzenia chwalić cię będą.”13 I znowu: “Ja w nim ufać będę.” i znowu: “Oto ja i dzieci moje, które dał mi Bóg.”14 Skoro więc dzieci były uczestnikami ciała i krwi i on podobnie przyjął w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła15 i żeby wyzwolić tych, co bojąc się śmierci, przez całe życie podlegli byli niewoli.16 Nigdzie bowiem aniołów nie przygarnia, ale “potomstwo Abrahamowe przygarnia.”17 Stąd powinien był we wszystkim upodobnić się do braci, aby się stać miłosiernym i wiernym kapłanem wobec Boga, aby przebłagać za grzechy ludu.18 W czym bowiem sam cierpiał i był kuszony, ma moc dopomóc tym, co są kuszeni.
3CHRYSTUS WYŻSZY NAD MOJŻESZA.1 Stąd, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa,2 który wierny jest temu, co go uczynił, jak i “Mojżesz w całym domu jego.”3 On bowiem uznany został za godnego czci większej niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom ma jego budowniczy.4 Gdyż każdy dom bywa budowany przez kogoś, Bóg zaś jest, który wszystko stworzył.5 I Mojżesz wprawdzie wierny był w całym domu jego jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane,6 Chrystus zaś jako syn w domu swoim; a tym domem my jesteśmy, jeśli ufność i chlubę nadziei zachowamy mocną aż do końca.WYTRWAĆ W WIERZE.7 Przeto jak mówi Duch Święty: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego,8 nie zatwardzajcie serc waszych jak w rozgoryczeniu w dzień kuszenia na puszczy,9 gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczali i patrzeli na dzieła moje10 przez czterdzieści lat.” Dlatego “rozgniewałem się na ten naród” i rzekłem: “Zawsze błądzą sercem; oni zaś nie poznali dróg moich,11 przeto przysiągłem w, gniewie moim: że nie wejdą do odpocznienia mojego.”12 Baczcie, bracia, żeby przypadkiem kto z was nie miał złej ochoty do niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego;13 ale napominajcie się wzajemnie w każdy dzień, póki trwa tak ˇzwane “dziś,” żeby kogo z was nie zatwardziło oszukaństwo grzechu.14 Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusowymi, jeśli tylko początek istności w nim zachowamy mocny aż do końca.15 Dopóki nam mówią: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w owym rozgoryczeniu.”16 Niektórzy bowiem, gdy usłyszeli, “rozgoryczyli się,” ale nie wszyscy, którzy za sprawą Mojżesza wyszli z Egiptu.17 Na których zaś “gniewał się przez czterdzieści lat?” Czy nie na tych, co zgrzeszyli, których trupy legły na puszczy?18 Którym zaś “poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego,” jeśli nie tym, co byli niewierni?19 I widzimy, że nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.
4POGANIE WEJDĄ DO ODPOCZ NIENIA.1 Lękajmy się przeto, żeby przypadkiem, skoro trwa obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie spostrzegł się kto z was nieobecnym.2 Albowiem i nam oznajmiono, jak i im; ale im nie pomogło słowo słyszane, nie złączone z wiarą w to, co słyszeli.3 My bowiem, cośmy uwierzyli, wejdziemy do odpocznienia, według tego co powiedział: “Jak poprzysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do odpocznienia mojego”; choć dzieła od założenia świata były skończone.4 Rzekł bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu tak: “I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.”5 I w tym znowu: “Nie wejdą do odpocznienia mojego.”6 Gdy więc pozostaje, że niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym pierwej ogłoszono, nie weszli z powodu niedowiarstwa,7 znowu naznacza dzień pewien, “dziś,” mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wyżej powiedziano: “Dziś, jeśli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.”8 Gdyby bowiem Jezus dał im odpocznienie, nigdy by potem o innym dniu nie mówił.9 Tak więc pozostaje dzień odpocznienia dla ludu bożego.10 Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten też odpoczął od dzieł swych, jak Bóg od swoich.11 Spieszmy się więc wejść do tego odpocznienia, żeby kto nie popadł w ten sam rodzaj niedowiarstwa.12 Albowiem mowa boża jest żywa i skuteczna i przenikliwsza, niż wszelki miecz obosieczny i dosięga aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów też i szpiku i rozsądza myśli i zamiary serca.13 I żadne stworzenie nie jest niewidzialne przed obliczem jego, lecz wszystkie rzeczy są obnażone i odkryte oczom tego, przed którym odpowiemy. CHRYSTUS ARCYKAPŁAN ZNA SŁABOŚCI NASZE.14 Mając więc wielkiego kapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się wyznania.15 Albowiem nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my oprócz grzechu.16 Przystąpmy więc z ufnością do stolicy łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w pomocy na czasie.
5POŚREDNIK MIĘDZY NAMI A BOGIEM.1 Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowiony w tym, co do Boga należy; aby składał dary i ofiary za grzechy;2 który by mógł współboleć z tymi, co nie wiedzą i błądzą, gdyż i sam poddany jest słabości3 i dlatego powinien, jak za lud, tak też i za siebie samego składać ofiary za grzech4 A nikt nie bierze sobie tej go ości tylko ten, który jest wezwany przez Boga, jak Aaron.5 Tak i Chrystus nie wywyższył sam siebie, żeby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, co do niego rzekł: “Synem moim jesteś ty, ja ciebie dziś zrodziłem.”6 Jak i na innym miejscu mówi: “Tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”7 I on za dni swego życia zanosząc modlitwy i pokorne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci, z wołaniem potężnym i ze łzami, został wysłuchany dla swej bogobojności.8 I chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał;9 i doszedłszy do kresu, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, przyczyną zbawienia wiecznego,10 nazwany od Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedecha. “NIEUDOLNOŚĆ W ROZUMIENIU WYŻSZEJ NAUKI.11 O tym mam wiele rzeczy do powiedzenia i trudne do wyjaśnienia, bo staliście się niepodatnymi do słuchania.12 Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, aby was uczono, jakie są początkowe zasady nauki bożej i staliście się jak ci, co potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu13 Wszelki bowiem, co ssie mleko, nie zna nauki sprawiedliwości, bo jest dzieciątkiem.14 Doskonałym zaś daje się stały pokarm, tym co przez ćwiczenie mają zmysł wyrobiony do rozeznania dobrego i złego.
6NIEBEZPIECZEŃSTWO ODSTĘPSTWA.1 Przeto pomijając początki nauki Chrystusowej, zwróćmy się do rzeczy doskonalszych, nie zakładając ponownie fundamentu: od pokuty za uczynki martwe i od wiary w Boga,2 od nauki o chrzcie, o wkładaniu rąk i o powstaniu umarłych, o sądzie wiecznym.3 I to uczynimy, jeśli oczywiście Bóg pozwoli.4 Albowiem nie podobna, aby ci, co raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,5 zakosztowali również dobrego słowa bożego i mocy przyszłego wieku,6 a odpadli – aby znowu odnowili się przez pokutę, skoro znowu sami w sobie krzyżują Syna Bożego i na pośmiewisko wystawiają.7 Albowiem ziemia, która pije deszcz często na siebie padający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, co je uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.8 Lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, a koniec jej – spalenie.ZACHĘTA DO WYTRWANIA.9 Choć tak mówimy, to jednak spodziewamy się po was, najmilsi, czegoś lepszego i bliższego zbawieniu.10 Gdyż Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby zapomniał o pracy waszej i miłości, jaką okazaliście w imię jego, którzyście posługiwali i posługujecie świętym.11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał taką samą troskliwość o wypełnienie się nadziei aż do końca,12 abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, co przez wiarę i cierpliwość odziedziczą obietnicę.PRZYKŁAD ABRAHAMA.13 Gdy bowiem Bóg dawał Abrahamowi obietnicę, ponieważ nie miał nikogo większego, na którego by mógł przysięgać, przysiągł na samego siebie,14 mówiąc: “Zaprawdę, błogosławiąc błogosławić ci będę i rozmnażając rozmnożę cię.”15 I tak dostąpił obietnicy, długo cierpliwie czekając.16 Ludzie bowiem przysięgają na większego od siebie i przysięga jest potwierdzeniem zakończenia każdego ich sporu.17 Dlatego Bóg, chcąc dziedzicom obietnicy pełniej okazać nieodmienność postanowienia swego, dodał przysięgę,18 abyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których Bóg skłamać nie może, doznali najmocniejszej pociechy; my, którzyśmy się uciekli do trzymania się podanej nam nadziei,19 którą mamy jak kotwicę duszy bezpieczną i mocną i przenikającą aż do wnętrza zasłony,20 dokąd jako przodownik wszedł za nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
7KAPŁAŃSTWO MELCHIZEDECHA WYŻSZE NIŻ LEWICKIE.1 A ten “Melchizedech, król Salemu, kapłan Boga najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego z porażki królów pobłogosławił mu”;2 a jemu też Abraham “wydzielił dziesięcinę” ze wszystkiego; i jego imię najpierw tłumaczy się mianowicie: król sprawiedliwości, następnie zaś król Salem, to znaczy król pokoju;3 bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani końca życia, a upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem wiecznie.4 A przypatrzcie się, jak wielki jest ten, któremu Abraham patriarcha nawet dał dziesięcinę z rzeczy cenniejszych.5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymuj ą kapłaństwo, mają rozkazanie, aby brać dziesięciny według Prawa od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni pochodzą od Abrahama;6 lecz ten, którego ród nie zalicza się do nich, wziął dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę.7 A bez żadnej wątpliwości, błogosławiony bywa mniejszy od wyższego.8 I tu właśnie dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, tam zaś – o kim istnieje świadectwo, że żyje.9 I (żeby tak powiedzieć) Lewi, który brał dziesięciny, przez Abrahama oddał dziesięcinę;10 jeszcze bowiem był w osobie praojca, gdy na jego spotkanie wyszedł Melchizedech.ZE WZGLĘDU NA OSOBĘ.11 Jeśli więc kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo pod nim lud otrzymał Prawo), na cóż jeszcze trzeba było, żeby nastał inny kapłan “według porządku Melchizedecha,” a nie był zaliczony do porządku Aarona?12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa jest konieczne, żeby nastąpiła zmiana i Prawa.13 Ten bowiem, o którym się to mówi, jest z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.14 Jawną bowiem jest rzeczą, że Pan nasz wyszedł z Judy, a w tym pokoleniu nic o kapłanach Mojżesz nie mówił.15 I jeszcze bardziej jest to widoczne, jeśli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,16 który stał się nie według nakazu cielesnego Prawa, ale według mocy życia nieskazitelnego17 Świadczy bowiem: “Ty jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedecha.”18 Dokonuje się oczywiście odrzucenie poprzedniego ustawodawstwa z powodu jego słabości i bezużyteczności19 bo Zakon niczego nie przywiódł do doskonałości – a natomiast wprowadza się lepszą nadzieję, przez którą przybliżamy się do Boga.NOWE KAPŁAŃSTWO WIEKUISTE PRZYSIĘGĄ STWIERDZONE.20 I o ile stało się nie bez przysięgi (inni na pewno bez przysięgi zostali kapłanami,21 a ten pod przysięgą tego, który do niego rzekł: “Przysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki”):22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego testamentu.23 A innych wprawdzie wielu było kapłanów, dlatego że im śmierć trwać nie pozwalała;24 ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo wieczne.25 Przeto i zbawiać może wiecznie tych, co przez niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.26 Przystało bowiem, abyśmy mieli takiego najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i wyniesionego nad niebiosa,27 który nie ma potrzeby codziennie, jak kapłani składać ofiary najpierw za swoje, potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz, złożywszy ofiarę z samego siebie.28 Zakon bowiem ustanawia kapłanami ludzi podległych słabościom, lecz słowo przysięgi, danej po Zakonie – Syna doskonałego na wieki.
8ZE WZGLĘDU NA ŚWIĄTYNIĘ.1 A w tym, co mówimy, główną rzeczą jest: Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie2 jak sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który założył Pan, a nie człowiek.3 Wszelki bowiem najwyższy kapłan bywa postanowiony dla ofiarowania darów i ofiar; stąd trzeba, żeby i on miał coś, co by ofiarował.4 Gdyby więc był na ziemi, nie byłby nawet kapłanem; gdyż są tacy, co według Prawa ofiarują dary,5 co służą obrazowi i cieniowi rzeczy niebieskich, jak odpowiedziano Mojżeszowi, gdy miał dokończyć przybytku: “Patrz, (mówi) czyń wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze.”ZE WZGLĘDU NA PRZYMIERZE.6 Teraz zaś otrzymał tym wyższe posługiwanie, im doskonalszego testamentu jest pośrednikiem, który lepszymi obietnicami zawarowano.7 Gdyby bowiem ów pierwszy był bez przygany, to z pewnością nie szukanoby miejsca dla drugiego.8 Albowiem ganiąc ich, mówi: “Oto przyjdą dni, mówi Pan: i zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Jakuba,9 nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, w którym ująłem ich rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo oni nie wytrwali w przymierzu moim i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.10 Lecz to jest przymierze, które zawrę z domem Izraela, po owych dniach, mówi Pan, dając prawa moje w ich umysły i na sercach ich napiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.11 I nikt nie będzie uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, gdyż wszyscy będą mię znać od najmniejszego aż do największego spośród nich;12 albowiem zmiłuję się nad ich nieprawościami i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów.”13 Mówiąc zaś: “nowe” – przedawnił poprzednie. Lecz co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
9ZE WZGLĘDU NA OBRZĘDY.1 Miał wprawdzie i pierwszy przepisy o służbie bożej i świątynię ziemską.2 Przybytek bowiem zrobiony był pierwszy, a w nim były świeczniki i stół i chleby pokładne, tak zwane Święte.3 Za drugą zaś zasłoną przybytek, zwany Święte Świętych,4 zawierający złotą kadzielnicę i arkę przymierza, ze wszystkich stron złotem powleczoną, a w niej naczynie złote, zawierające mannę i laskę Aaronową, która zakwitła i tablice przymierza.5 Nad nią zaś byli Cherubini chwały, ocieniający ubłagalnię, o czym teraz nie potrzeba szczegółowo mówić.6 Gdy rzeczywiście tak to było urządzone, do pierwszego przybytku zawsze wchodzili kapłani, posługi ofiarne spełniający;7 do drugiego zaś raz w rok sam tylko najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą ofiaruje za grzechy swoje i ludu;8 przez co Duch Święty dawał znać, że jeszcze nie była ujawniona droga do świątyni, dopóki stał pierwszy przybytek.9 Jest to podobieństwo na czas teraźniejszy; według niego bywają składane dary i ofiary, które nie mogą składającego uczynić doskonałym w sumieniu,10 gdyż polegają tylko na pokarmach i napojach i na różnych obmywaniach i oczyszczeniach ciała, ustanowionych aż do czasu naprawy ich na lepsze.PRZYBYTEK I OFIARA CHRYSTUSA DOSKONAŁA.11 Lecz Chrystus przyszedłszy jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką uczyniony, to jest nie przez takie utworzenie,12 ani nie przez krew kozłów lub cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie.13 Jeśli bowiem krew kozłów i wołów i popiół jałowicy, skrapiając splugawionych, poświęca i oczyszcza ich ciała,14 jakże daleko więcej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego samego siebie bez skazy ofiarował Bogu, oczyści sumienie nasze z uczynków martwych, abyśmy służyli Bogu żyjącemu?CHRYSTUS ŚMIERCIĄ SWĄ STWARZA NOWY TESTAMENT.15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Testamentu, żeby przez śmierć, którą poniósł dla odkupienia tych przestępstw, jakie były za pierwszego testamentu, wezwani otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.16 Gdzie bowiem jest testament, musi nastąpić śmierć tego, który testament sporządza.17 Testament bowiem nabiera mocy po śmierci; inaczej nie jest ważny, póki jeszcze żyje ten, co testament uczynił.18 Stąd ani nawet pierwszy bez krwi nie był uczyniony.19 Gdy bowiem Mojżesz przeczytał całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, pokropił i samą księgę i wszystek lud,20 mówiąc: “Ta jest krew przymierza, które wam Bóg zlecił.”21 Nadto i przybytek i wszystkie naczynia do służby bożej podobnie krwią pokropił.22 I według Prawa niemal wszystko bywa krwią oczyszczane i bez wylania krwi nie ma odpuszczenia.23 Potrzeba więc, aby mianowicie wizerunki rzeczy niebieskich tymi ofiarami były oczyszczane, same zaś niebieskie lepszymi, niźli te.OFIARA CHRYSTUSA JEST WIEKUISTA.24 Jezus bowiem nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, która była wizerunkiem prawdziwej, ale do samego nieba, żeby teraz ukazywać się przed obliczem Boga za nami.25 I nie żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan co roku wchodził do świątyni z krwią cudzą;26 inaczej byłby musiał często cierpieć od początku świata, lecz teraz na końcu wieków ukazał się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarę samego siebie.27 I jak postanowiono ludziom umrzeć raz, a potem sąd;28 tak i Chrystus raz jest ofiarowany, aby zgładził grzechy wielu: drugi raz ukaże się bez grzechu dla zbawienia tych, co go oczekują.
10NIEDOSTATECZNOŚĆ OFIAR ST. TESTAMENTU.1 Zakon bowiem będąc cieniem przyszłych dóbr, a nie samym obrazem rzeczy, nie może nigdy uczynić doskonałymi tych, co przystępują z tymi samymi ofiarami, które co roku ustawicznie składają;2 inaczej zaprzestanoby je ofiarowywać, dlatego że ofiarujący, raz oczyszczeni nie mieliby żadnego grzechu na sumieniu.3 Ale w nich wznawia się co roku przypominanie grzechów.4 Niemożliwa to bowiem rzecz, żeby grzechy miały być zgładzone krwią wołów i kozłów.5 Dlatego wstępując w świat, mówi: “Nie chciałeś ofiary i daniny, ale przygotowałeś mi ciało;6 całopalenia za grzech nie podobały się tobie.7 Wtedy rzekłem: Oto idę, (na początku księgi napisano o mnie), abym pełnił, Boże, wolę twoją.”8 Mówiąc wyżej: “Ofiar i danin i całopalenia za grzech nie chciałeś, ani ci się podobały,” które według Zakonu bywają ofiarowane,9 “wtedy rzekłem: Oto idę, abym pełnił, Boże, wolę twoją” – znosi pierwsze, aby ustanowić drugie.10 Przez tę wolę jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz.SKUTECZNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA.11 I każdy wprawdzie kapłan staje, codziennie sprawując swój urząd i często składając te same ofiary, które nigdy grzechów zgładzić nie mogą;12 ten zaś jedną złożywszy ofiarę za grzechy, na wieki “siedzi po prawicy bożej,”13 tego już tylko czekając, “aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek nóg jego.”14 Jedną bowiem ofiarą doskonałymi uczynił na wieki uświęconych.15 Świadczy nam zaś i Duch Święty. Gdy bowiem powiedział:16 “A to zaś jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan, dam prawa moje w ich serca i napiszę je w ich umysłach”17 i nie będę już więcej pamiętał ich grzechów i nieprawości.18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, już nie ma ofiary za grzech. ZACHĘTA DO WIERNOŚCI I JEDNOŚCI.19 Tak więc mając ufność, bracia, że wejdziemy do świątyni we krwi Chrystusa,20 dokąd otworzył nam drogę nową i żywą poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje21 i kapłana wielkiego nad domem bożym;22 przystąpmy ze szczerym sercem w pełności wiary, oczyściwszy serca od złego, które plami sumienie i obmyci na ciele czystą wodą.23 Trzymajmy się niezachwianie przy wyznaniu nadziei naszej (bo wierny jest, który obiecał)24 i przypatrujmy się sobie wzajemnie, by się pobudzać do miłości i dobrych uczynków,25 nie opuszczamy wspólnych zebrań naszych, jak mają zwyczaj niektórzy, ale pocieszajmy się i to tym bardziej, im bardziej widzicie zbliżający się dzień.KARA NA ODSTĘPCÓW.26 Dla nas bowiem rozmyślnie grzeszących, po otrzymaniu znajomości prawdy, już nie pozostanie ofiara za grzech,27 lecz straszliwe jakieś oczekiwanie sądu “i żar ognia, który ma pożreć przeciwników.”28 Kto by przekroczył Prawo Mojżeszowe, bez wszelkiego miłosierdzia “śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo trzech.”29 Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i “krew przymierza,” przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?30 Wiemy bowiem, kto powiedział: “Mnie pomsta i ja oddam.” I znowu: “Pan będzie sądził lud swój.”31 Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego.PIERWOTNA GORLIWOŚĆ.32 Wspominajcie zaś dni dawne, w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień:33 już to gdy mianowicie na zniewagi i uciski jawnie byliście wystawieni, już to gdy staliście się towarzyszami tych, co podobnie postępowali.34 Gdyż i z więźniami cierpieliście wspólnie i grabież mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że sami macie majętność lepszą i trwałą.35 Nie traćcież zatem ufności waszej, która ma wielką zapłatę.36 Cierpliwość bowiem jest wam potrzebna, abyście czyniąc wolę bożą dostąpili obietnicy.37 “Jeszcze bowiem mała chwila, a przyjdzie ten, co ma przyjść i nie omieszka.38 Lecz sprawiedliwy. mój z wiary żyje; a jeśli się cofnie, nie będzie się podobał duszy mojej.”39 My zaś nie jesteśmy synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zbawienie duszy.
11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.

RU Brytjka King J. 11WIARA ŚWIĘTYCH PRZED POTOPEM.1 cf. Tłum. Толк. Wiara zaś jest podstawą tych rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o rzeczach niewidzialnych.Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. є4сть же вёра ўповaемыхъ и3звэщeніе, вещeй њбличeніе неви1димыхъ. 11,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
δε de
CONJ
δέdethenNow
πιστις pistis
N-NSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ελπιζομενων elpizomenōn
V-PPP-GPN G5746
ἐλπίζωelpizōto hope/expectof things hoped for
υποστασις upostasis
N-NSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essencethe substance
πραγματων pragmatōn
N-GPN
πρᾶγμαpragmathingof things
ελεγχος elenchos
N-NSM
ἔλεγχος, ἐλεγμόςelenchos elegmosrebuke, the evidence
ου ou
PRT-N
οὐounonot
βλεπομενων blepomenōn
V-PPP-GPN G5746
βλέπωblepōto seeseen
 
2 cf. Tłum. Толк. W niej bowiem starzy otrzymali świadectwo.В ней свидетельствованы древние. Въ сeй бо свидётельствовани бhша дрeвніи. 11,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itit
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εμαρτυρηθησαν emarturēthēsan
V-API-3P G5681
μαρτυρέωmartureōto testifyobtained a good report
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
πρεσβυτεροι presbuteroi
A-NPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
 
3 cf. Tłum. Толк. Wiarą poznajemy, że światy zostały utworzone słowem Boga, tak iż z niewidzialnych stały się widzialnymi.Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Вёрою разумэвaемъ соверши1тисz вэкHмъ гlг0ломъ б9іимъ, во є4же t неzвлsемыхъ ви6димымъ бhти. 11,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustThrough faith
νοουμεν nooumen
V-PAI-1P G5719
νοέωnoeōto understandwe understand
κατηρτισθαι katērtisthai
V-RPN G5771
καταρτίζωkatartizōto completethat
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe worlds
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan agethe worlds
ρηματι rēmati
N-DSN
ῥῆμαrēmawordby the word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εις eis
PREP
εἰςeistoward, so that
το to
T-ASN
hothe/this/who.
μη
PRT-N
μήnotnot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
φαινομενων fainomenōn
V-PEP-GPN G5730
φαίνωfainōto shine/appearthings which do appear
το to
T-ASN
hothe/this/who 
βλεπομενον blepomenon
V-PPP-ASN G5746
βλέπωblepōto seethings which are seen
γεγονεναι gegonenai
V-2RAN G5755
γίνομαιginomaito bewere
 
4 cf. Tłum. Толк. Wiarą Abel złożył Bogu obfitszą ofiarę niż Kain, dla której otrzymał świadectwo, że był sprawiedliwy – gdy Bóg przyświadczył darom jego – i przez nią przemawia nawet po śmierci.Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. Вёрою мн0жайшую жeртву ѓвель пaче кaіна принесE бGу, є4юже свидётельствованъ бhсть бhти првdникъ, свидётельствующу њ дaрэхъ є3гw2 бGу: и3 т0ю ўмeрый є3щE глаг0летъ. 11,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
πλειονα pleiona
A-ASF-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatermore excellent
θυσιαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea
αβελ abel
N-PRI
ἌβελabelAbelAbel
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidethan
καιν kain
N-PRI
ΚάϊνkainCainCain
προσηνεγκεν prosēnenken
V-AAI-3S G5656
προσφέρωprosferōto bring tooffered
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
δι di
PREP
διάdiathrough/because of, by
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
εμαρτυρηθη emarturēthē
V-API-3S G5681
μαρτυρέωmartureōto testifyhe obtained witness
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bethat he was
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
μαρτυρουντος marturountos
V-PAP-GSM G5723
μαρτυρέωmartureōto testifytestifying
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who, God
δωροις dōrois
N-DPN
δῶρονdōrongiftgifts
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
του tou
T-GSM
hothe/this/whogifts
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGod, God
και kai
CONJ
καίkaiand: and
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
αποθανων apothanōn
V-2AAP-NSM G5631
ἀποθνήσκωapothnēskōto diehe being dead
ετι eti
ADV
ἔτιetistillyet
λαλει lalei
V-PAI-3S G5719
λαλέωlaleōto speakspeaketh
 
5 cf. Tłum. Толк. Wiarą Henoch był przeniesiony, aby nie oglądał śmierci “i nie znaleziono go, bo przeniósł go Bóg”; przed przeniesieniem bowiem miał świadectwo, że “się Bogu podobał.”Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Вёрою є3нHхъ преложeнъ бhсть не ви1дэти смeрти: и3 не њбрэтaшесz, занE преложи2 є3го2 бGъ: прeжде бо преложeніz є3гw2 свидётельствованъ бhсть, ћкw ўгоди2 бGу. 11,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
ενωχ enōch
N-PRI
ἘνώχenōchEnochEnoch
μετετεθη metetethē
V-API-3S G5681
μετατίθημιmetatithēmito transportwas translated
του tou
T-GSN
hothe/this/whoGod
μη
PRT-N
μήnotthat
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seehe should
θανατον thanaton
N-ASM
θάνατοςthanatosdeathdeath
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ηυρισκετο ēurisketo
V-IPI-3S G5712
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwas
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
μετεθηκεν metethēken
V-AAI-3S G5656
μετατίθημιmetatithēmito transporthad translated
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ο o
T-NSM
hothe/this/whotranslation
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
προ pro
PREP
πρόprobeforebefore
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoGod
μεταθεσεως metatheseōs
N-GSF
μετάθεσιςmetathesisremoval/changetranslation
μεμαρτυρηται memarturētai
V-RPI-3S G5769
μαρτυρέωmartureōto testifyhe had this testimony
ευαρεστηκεναι euarestēkenai
V-RAN G5760
εὐαρεστέωeuaresteōto please, that he pleased
τω
T-DSM
hothe/this/who.
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
 
6 cf. Tłum. Толк. Bez wiary zaś nie podobna jest podobać się Bogu. Albowiem przystępujący do Boga powinien wierzyć, że jest i że nagradza tych, co go szukają.А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Без8 вёры же невозм0жно ўгоди1ти (бGу): вёровати же подобaетъ приходsщему къ бGу, ћкw є4сть, и3 взыскaющымъ є3го2 мздовоздaтель бывaетъ. 11,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
δε de
CONJ
δέdethenBut
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
αδυνατον adunaton
A-NSN
ἀδύνατοςadunatosunableimpossible
ευαρεστησαι euarestēsai
V-AAN G5658
εὐαρεστέωeuaresteōto pleaseto please
πιστευσαι pisteusai
V-AAN G5658
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessarymust
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoto God
προσερχομενον proserchomenon
V-PNP-ASM G5740
προσέρχομαιproserchomaito come near/agreehe that cometh
τω]     
T-DSM
hothe/this/who.
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τοις tois
T-DPM
hothe/this/who 
εκζητουσιν ekzētousin
V-PAP-DPM G5723
ἐκζητέωekzēteōto seek outof them that diligently seek
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μισθαποδοτης misthapodotēs
N-NSM
μισθαποδότηςmisthapodotēsrewardera rewarder
γινεται ginetai
V-PNI-3S G5736
γίνομαιginomaito behe is
 
WIARA PATRIARCHÓW.7 cf. Tłum. Толк. Wiarą Noe, otrzymawszy zapowiedź tego, czego jeszcze widać nie było, bojąc się, zbudował arkę dla zachowania rodziny swojej; przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę.Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. Вёрою tвётъ пріи1мъ нHе њ си1хъ, ћже не u5 ви1дэ, ўбоsвсz сотвори2 ковчeгъ во спасeніе д0му своегw2: є4юже њсуди2 (вeсь) мjръ, и3 прaвды, ћже по вёрэ, бhсть наслёдникъ. 11,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
χρηματισθεις chrēmatistheis
V-APP-NSM G5685
χρηματίζωchrēmatizōto announce, being warned of God
νωε nōe
N-PRI
ΝῶεnōeNoahNoah
περι peri
PREP
περίperiaboutof
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoof
μηδεπω mēdepō
ADV-N
μηδέπωmēdepōnot yetnot
βλεπομενων blepomenōn
V-PPP-GPN G5746
βλέπωblepōto seethings
ευλαβηθεις eulabētheis
V-AOP-NSM G5679
εὐλαβέομαιeulabeomaito revere, moved with fear
κατεσκευασεν kateskeuasen
V-AAI-3S G5656
κατασκευάζωkataskeuazōto prepare, prepared
κιβωτον kibōton
N-ASF
κιβωτόςkibōtosarkan ark
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationthe saving
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe world
οικου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δι di
PREP
διάdiathrough/because of; by
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichthe which
κατεκρινεν katekrinen
V-AAI-3S G5656
κατακρίνωkatakrinōto condemnhe condemned
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
κοσμον kosmon
N-ASM
κόσμοςkosmosworldthe world
και kai
CONJ
καίkaiand, and
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κατα kata
PREP
κατάkataaccording towhich is by
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof the righteousness
εγενετο egeneto
V-2ADI-3S G5633
γίνομαιginomaito bebecame
κληρονομος klēronomos
N-NSM
κληρονόμοςklēronomosheirheir
 
8 cf. Tłum. Толк. Wiarą Abraham wezwany, posłusznie wyszedł do kraju, który miał otrzymać w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. (За?_тк7з.) Вёрою зов0мъ ґвраaмъ послyша и3зhти на мёсто, є4же хотsше пріsти въ наслёдіе, и3 и3зhде не вёдый, кaмw грzдeтъ. 11,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
καλουμενος kaloumenos
V-PPP-NSM G5746
καλέωkaleōto call, when he was called
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
υπηκουσεν upēkousen
V-AAI-3S G5656
ὑπακούωhupakouōto obey, obeyed
εξελθειν exelthein
V-2AAN G5629
ἐξέρχομαιexerchomaito go outto go out
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοπον topon
N-ASM
τόποςtoposplacea place
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ημελλεν ēmellen
V-IAI-3S-ATT G5707
μέλλωmellōbe about tohe should after
λαμβανειν lambanein
V-PAN G5721
λαμβάνωlambanōto takereceive
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
κληρονομιαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritancean inheritance
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outhe went out
μη
PRT-N
μήnot, not
επισταμενος epistamenos
V-PNP-NSM G5740
ἐπίσταμαιepistamaito know/understandknowing
που pou
ADV-I
ποῦpouwhere?whither
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/gohe went
 
9 cf. Tłum. Толк. Wiarą przebywał w ziemi obiecanej jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy;Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; (За?_тк7и.) Вёрою пріи1де ґвраaмъ на зeмлю њбэтовaніz, ћкоже на чyжду, въ кр0вы всели1сz со їсаaкомъ и3 їaкwвомъ снаслёдникома њбэтовaніz тогHжде: 11,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
παρωκησεν parōkēsen
V-AAI-3S G5656
παροικέωparoikeōbe a strangerhe sojourned
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
γην gēn
N-ASF
γῆearththe land
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe land
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof promise
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
αλλοτριαν allotrian
A-ASF
ἀλλότριοςallotriosanother’sa strange country
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκηναις skēnais
N-DPF
σκηνήskēnētenttabernacles
κατοικησας katoikēsas
V-AAP-NSM G5660
κατοικέωkatoikeōto dwell, dwelling
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
και kai
CONJ
καίkaiandand
ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacobJacob
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof promise
συγκληρονομων sunklēronomōn
A-GPM
συγκληρονόμοςsunklēronomosco-heir, the heirs with him
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
επαγγελιας epangelias
N-GSF
ἐπαγγελίαepangeliapromiseof the
της tēs
T-GSF
hothe/this/who:
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfsame
 
10 cf. Tłum. Толк. oczekiwał bowiem miasta, mającego fundamenty, którego budowniczym i założycielem Bóg.ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. ждaше бо њснов†ніz и3мyщагw грaда, є3мyже худ0жникъ и3 содётель бGъ. 11,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξεδεχετο exedecheto
V-INI-3S G5711
ἐκδέχομαιekdechomaito wait forhe looked for
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
την tēn
T-ASF
hothe/this/whofoundations
τους tous
T-APM
hothe/this/whoGod
θεμελιους themelious
N-APM
θεμέλιοςthemeliosfoundationfoundations
εχουσαν echousan
V-PAP-ASF G5723
ἔχωechōto have/bewhich hath
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich, whose
τεχνιτης technitēs
N-NSM
τεχνίτηςtechnitēscraftsmanbuilder
και kai
CONJ
καίkaiandand
δημιουργος dēmiourgos
N-NSM
δημιουργόςdēmiourgosbuildermaker
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
11 cf. Tłum. Толк. Wiarą i sama Sara niepłodna otrzymała moc na poczęcie syna, nawet pomimo podeszłego wieku, bo uwierzyła, że wierny jest ten, co obiecał.Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. Вёрою и3 самA сaрра непл0ды си1лу во ўдержaніе сёмене пріsтъ и3 пaче врeмене в0зраста роди2, понeже вёрна непщевA њбэтовaвшаго. 11,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustThrough faith
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτη autē
P-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfherself
σαρρα sarra
N-NSF
ΣάρραsarraSarahSara
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerstrength
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
καταβολην katabolēn
N-ASF
καταβολήkatabolēbeginningconceive
σπερματος spermatos
N-GSN
σπέρμαspermaseedseed
ελαβεν elaben
V-2AAI-3S G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besidewhen she was past
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right time 
ηλικιας ēlikias
N-GSF
ἡλικίαhēlikiaage/heightage
επει epei
CONJ
ἐπείepeisince, because
πιστον piston
A-ASM
πιστόςpistosfaithfulfaithful
ηγησατο ēgēsato
V-ADI-3S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito governshe judged
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
επαγγειλαμενον epangeilamenon
V-ADP-ASM G5666
ἐπαγγέλλωepangellōto professhim
 
12 cf. Tłum. Толк. Dlatego też z jednego (i to obumarłego) narodzili się “w liczbie jak gwiazdy niebieskie i jak piasek niezliczony, który jest na brzegu morskim.”И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Тёмже и3 t є3ди1нагw роди1шасz, да є3щE ўмерщвлeннагw, ћкоже ѕвёзды небє1сныz мн0жествомъ и3 ћкw пес0къ вскрaй м0рz безчи1сленный. 11,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeTherefore
και kai
CONJ
καίkaiandeven
αφ af
PREP
ἀπόapofromof
ενος enos
A-GSM
εἷςheisoneone
εγεννηθησαν egennēthēsan
V-API-3P G5681
γεννάωgennaōto begetsprang there
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ταυτα tauta
D-NPN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
νενεκρωμενου nenekrōmenou
V-RPP-GSM G5772
νεκρόωnekroōto put to deathas good as dead
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe stars
αστρα astra
N-NPN
ἄστρονastronstarthe stars
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the sky
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenof the sky
τω
T-DSN
hothe/this/whoin multitude
πληθει plēthei
N-DSN
πλῆθοςplēthosmultitudein multitude
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
η ē
T-NSF
hothe/this/whowhich is
αμμος ammos
N-NSF
ἄμμοςammossandthe sand
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe
παρα para
PREP
παράparafrom/with/besideby
το to
T-ASN
hothe/this/whosea
χειλος cheilos
N-ASN
χεῖλοςcheiloslipthe
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
θαλασσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea
η ē
T-NSF
hothe/this/who[the/this/who]
αναριθμητος anarithmētos
A-NSF
ἀναρίθμητοςanarithmētoscountlessinnumerable
 
13 cf. Tłum. Толк. W wierze pomarli ci wszyscy, nie doczekawszy się obietnic, ale z daleka na nie patrząc i pozdrawiając je i wyznając, że są “gośćmi i przychodniami na ziemi.”Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; По вёрэ ўмр0ша сjи вси2, не пріeмше њбэтовaній, но и3здалeча ви1дэвше |, и3 цэловaвше, и3 и3сповёдавше, ћкw стрaнніи и3 пришeльцы сyть на земли2: 11,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toin
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
απεθανον apethanon
V-2AAI-3P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedied
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
μη
PRT-N
μήnot, not
κομισαμενοι komisamenoi
V-AMP-NPM G5671
κομίζωkomizōto bring/be repaid[to bring/be repaid]
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe promises
επαγγελιας epangelias
N-APF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
πορρωθεν porrōthen
ADV
πόρρωθενporrōthenafar offafar off
αυτας autas
P-APF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
ιδοντες idontes
V-2AAP-NPM G5631
ὁράωhoraōto seehaving seen
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ασπασαμενοι aspasamenoi
V-ADP-NPM G5666
ἀσπάζομαιaspazomaito pay respects toembraced
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ομολογησαντες omologēsantes
V-AAP-NPM G5660
ὁμολογέωhomologeōto confess/professconfessed
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ξενοι xenoi
A-NPM
ξένοςxenosforeignstrangers
και kai
CONJ
καίkaiand, and
παρεπιδημοι parepidēmoi
A-NPM
παρεπίδημοςparepidēmosstrangerpilgrims
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
14 cf. Tłum. Толк. Ci bowiem co to mówią, okazują, że ojczyzny szukają.ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. и4бо такwвaz глаг0лющіи kвлsютсz, ћкw nтeчествіz взыскyютъ. 11,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
T-NPM
hothe/this/who.
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
τοιαυτα toiauta
D-APN
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch things
λεγοντες legontes
V-PAP-NPM G5723
λέγωlegōto speakthey that say
εμφανιζουσιν emfanizousin
V-PAI-3P G5719
ἐμφανίζωemfanizōto showdeclare plainly
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πατριδα patrida
N-ASF
πατρίςpatrisfatherlanda country
επιζητουσιν epizētousin
V-PAI-3P G5719
ἐπιζητέωepizēteōto seek afterthey seek
 
15 cf. Tłum. Толк. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, mieliby przecie czas do niej powrócić.И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; И# ѓще бы ќбw џно п0мнили, и3з8 негHже и3зыд0ша, и3мёли бы врeмz возврати1тисz: 11,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ει ei
COND
εἰeiif, if
μεν men
PRT
μένmenon the other handtruly
εκεινης ekeinēs
D-GSF
ἐκεῖνοςekeinosthatof that
εμνημονευον emnēmoneuon
V-IAI-3P G5707
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberthey had been mindful
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhence
εξεβησαν exebēsan
V-2AAI-3P G5627
ἔκβασιςekbasisway out[way out]
ειχον eichon
V-IAI-3P G5707
ἔχωechōto have/be, they might have had
αν an
PRT
ἄνanif 
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timeopportunity
ανακαμψαι anakampsai
V-AAN G5658
ἀνακάμπτωanakamptōto returnto have returned
 
16 cf. Tłum. Толк. Lecz teraz lepszej pragną, to jest niebieskiej. Przeto nie wstydzi się Bóg nazywać się ich Bogiem, bo przygotował im miasto.но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. нн7э же лyчшагw желaютъ, си1рэчь нбcнагw: тёмже не стыди1тсz си1ми бGъ, бGъ нарицaтисz и4хъ: ўгот0ва бо и5мъ грaдъ. 11,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVνυν nun
ADV
νῦνnunnow[now]
δε de
CONJ
δέdethenBut
κρειττονος kreittonos
A-GSF-C
κρείττωνkreittōnstrongera better
ορεγονται oregontai
V-PMI-3P G5731
ὀρέγωoregōto aspirethey desire
τουτ tout
D-NSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
επουρανιου epouraniou
A-GSF
ἐπουράνιοςepouraniosheavenly, an heavenly
διο dio
CONJ
διόdiotherefore: wherefore
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
επαισχυνεται epaischunetai
V-PNI-3S G5736
ἐπαισχύνομαιepaischunomaibe ashamed ofis
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self 
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
επικαλεισθαι epikaleisthai
V-PPN G5745
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameto be called
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ητοιμασεν ētoimasen
V-AAI-3S G5656
ἑτοιμάζωhetoimazōto make readyhe hath prepared
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selffor them
πολιν polin
N-ASF
πόλιςpoliscitya city
 
17 cf. Tłum. Толк. Wiarą “Abraham ofiarował Izaaka, gdy był doświadczony,” a ofiarował “jednorodzonego” ten, co otrzymał obietnice i jemuВерою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, (За?_тк7f.) Вёрою приведE ґвраaмъ їсаaка и3скушaемь, и3 є3динор0днаго приношaше, њбэтов†ніz пріeмый, 11,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
προσενηνοχεν prosenēnochen
V-2RAI-3S-ATT G5754
προσφέρωprosferōto bring to, offered up
αβρααμ abraam
N-PRI
ἈβραάμabraamAbrahamAbraham
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe promises
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
πειραζομενος peirazomenos
V-PPP-NSM G5746
πειράζωpeirazōto test/tempt, when he was tried
και kai
CONJ
καίkaiand: and
τον ton
T-ASM
hothe/this/who,
μονογενη monogenē
A-ASM
μονογενήςmonogenēsuniquehis only begotten
προσεφερεν proseferen
V-IAI-3S G5707
προσφέρωprosferōto bring tooffered up
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
επαγγελιας epangelias
N-APF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promises
αναδεξαμενος anadexamenos
V-ADP-NSM G5666
ἀναδέχομαιanadechomaito receivehe that had received
 
18 cf. Tłum. Толк. powiedziano: “W Izaaku dane ci będzie potomstwo”;о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. къ немyже гlано бhсть: ћкw њ їсаaцэ наречeтсz тебЁ сёмz: 11,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπρος pros
PREP
πρόςprosto/withOf
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ελαληθη elalēthē
V-API-3S G5681
λαλέωlaleōto speakit was said
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, That
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
κληθησεται klēthēsetai
V-FPI-3S G5701
καλέωkaleōto callshall
σοι soi
P-2DS
σύsuyouthy
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
 
19 cf. Tłum. Толк. a sądził, że Bóg może i z martwych wzbudzić; dlatego też otrzymał go na powrót na podobieństwo.Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. помhсливъ, ћкw и3 и3з8 мeртвыхъ воскRси1ти си1ленъ (є4сть) бGъ, тёмже того2 и3 въ при1тчэ пріsтъ. 11,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογισαμενος logisamenos
V-ADP-NSM G5666
λογίζομαιlogizomaito countAccounting
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
και kai
CONJ
καίkaiand, even
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
εγειρειν egeirein
V-PAN G5721
ἐγείρωegeirōto ariseto raise
δυνατος dunatos
A-NSM
δυνατόςdunatosableable
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
οθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhence; from whence
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παραβολη parabolē
N-DSF
παραβολήparabolēparablea figure
εκομισατο ekomisato
V-AMI-3S G5668
κομίζωkomizōto bring/be repaidhe received
 
20 cf. Tłum. Толк. Wiarą i na przyszłe czasy błogosławił Izaak Jakuba i Ezawa.Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Вёрою њ грzдyщихъ благослови2 їсаaкъ їaкwва и3 и3сavа. 11,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
και kai
CONJ
καίkaiandand
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
μελλοντων mellontōn
V-PAP-GPN G5723
μέλλωmellōbe about tothings to come
ευλογησεν eulogēsen
V-AAI-3S G5656
εὐλογέωeulogeōto praise/blessblessed
ισαακ isaak
N-PRI
ἸσαάκisaakIsaacIsaac
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacobJacob
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
ησαυ ēsau
N-PRI
ἨσαῦēsauEsauEsau
 
21 cf. Tłum. Толк. Wiarą Jakub, umierając, błogosławił każdego z synów Józefowych i “pokłonił się wierzchowi laski jego.”Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Вёрою їaкwвъ ўмирaz коег0ждо сhна їHсифова благослови2 и3 поклони1сz на вeрхъ жезлA є3гw2. 11,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacobJacob
αποθνησκων apothnēskōn
V-PAP-NSM G5723
ἀποθνήσκωapothnēskōto die, when he was a dying
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachboth
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe sons
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonthe sons
ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJosephof Joseph
ευλογησεν eulogēsen
V-AAI-3S G5656
εὐλογέωeulogeōto praise/bless, blessed
και kai
CONJ
καίkaiand; and
προσεκυνησεν prosekunēsen
V-AAI-3S G5656
προσκυνέωproskuneōto worshipworshipped
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against, upon
το to
T-ASN
hothe/this/whothe top
ακρον akron
N-ASN
ἄκρονakronendthe top
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof
ραβδου rabdou
N-GSF
ῥάβδοςrabdosrodof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
22 cf. Tłum. Толк. Wiarą Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraelskich i dał polecenie co do kości swoich.Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Вёрою їHсифъ ўмирaz њ и3схождeніи сынHвъ ї}левыхъ пaмzтствова и3 њ костeхъ свои1хъ заповёда. 11,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
ιωσηφ iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJosephJoseph
τελευτων teleutōn
V-PAP-NSM G5723
τελευτάωteleutaōto die, when he died
περι peri
PREP
περίperiaboutof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe departing
εξοδου exodou
N-GSF
ἔξοδοςexodosdeparturethe departing
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the children
υιων uiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof the children
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
εμνημονευσεν emnēmoneusen
V-AAI-3S G5656
μνημονεύωmnēmoneuōto remember, made mention
και kai
CONJ
καίkaiand; and
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
των tōn
T-GPN
hothe/this/whobones
οστεων osteōn
N-GPN
ὀστέονosteonbonebones
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
ενετειλατο eneteilato
V-ADI-3S G5662
ἐντέλλωentellōto ordergave commandment
 
WIARA MOIŻESZA.23 cf. Tłum. Толк. Wiarą ukrywali Mojżesza po narodzeniu przez trzy miesiące rodzice jego, dlatego, że widzieli piękne dzieciątko i nie bali się rozkazu królewskiego.Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Вёрою мwmсeй роди1всz сокровeнъ бhсть три2 мцcы t nтє1цъ свои1хъ, занE ви1дэша красно2 nтрочA и3 не ўбоsшасz повелёніz царeва. 11,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
μωυσης mōusēs
N-NSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
γεννηθεις gennētheis
V-APP-NSM G5685
γεννάωgennaōto beget, when he was born
εκρυβη ekrubē
V-2API-3S G5648
κρύπτωkruptōto hide, was hid
τριμηνον trimēnon
A-ASN
τρίμηνοςtrimēnosthree monthsthree months
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoparents
πατερων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherparents
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
ειδον eidon
V-2AAI-3P G5627
ὁράωhoraōto seethey saw
αστειον asteion
A-ASN
ἀστεῖοςasteiosbeautifulproper
το to
T-ASN
hothe/this/whoa
παιδιον paidion
N-ASN
παιδίονpaidionchilda
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εφοβηθησαν efobēthēsan
V-AOI-3P G5675
φοβέωfobeōto fearthey were
το to
T-ASN
hothe/this/whoof
διαταγμα diatagma
N-ASN
διάταγμαdiatagmaedictof
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe king's
βασιλεως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingthe king's
 
24 cf. Tłum. Толк. Wiarą Mojżesz, gdy dorósł, zaprzeczył, że jest synem córki Faraona,Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, (За?.) Вёрою мwmсeй, вели1къ бhвъ, tвeржесz нарицaтисz сhнъ дщeре фараHновы: 11,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
μωυσης mōusēs
N-NSM
Μωϋσῆς, Μωσῆςmōusēs mōsēsMosesMoses
μεγας megas
A-NSM
μέγαςmegasgreatto years
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito be, when he was come
ηρνησατο ērnēsato
V-ADI-3S G5662
ἀρνέομαιarneomaito deny, refused
λεγεσθαι legesthai
V-PPN G5745
λέγωlegōto speakto be called
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe son
θυγατρος thugatros
N-GSF
θυγάτηρthugatērdaughterof
φαραω faraō
N-PRI
ΦαραώfaraōPharaohPharaoh's
 
25 cf. Tłum. Толк. raczej wybierając cierpieć ucisk z ludem bożym, niźli mieć doczesną rozkosz grzechu,и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, пaче (же) и3зв0ли страдaти съ людьми2 б9іими, нeжели и3мёти врeменную грэхA слaдость, 11,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
ελομενος elomenos
V-2AMP-NSM G5642
αἱρέωhaireōto chooseChoosing
συγκακουχεισθαι sunkakoucheisthai
V-PNN G5738
συγκακουχέομαιsunkakoucheomaito suffer withto suffer affliction with
τω
T-DSM
hothe/this/whothe people
λαω laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplethe people
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
η ē
PRT
ēor, than
προσκαιρον proskairon
A-ASF
πρόσκαιροςproskairostemporaryfor a season
εχειν echein
V-PAN G5721
ἔχωechōto have/beto enjoy
αμαρτιας amartias
N-GSF
ἁμαρτίαhamartiasinof sin
απολαυσιν apolausin
N-ASF
ἀπόλαυσιςapolausisenjoymentthe pleasures
 
26 cf. Tłum. Толк. za większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby egipskie: oglądał się bowiem na nagrodę.и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. б0льшее богaтство вмэни1въ є3гЂпетскихъ сокр0вищъ поношeніе хrт0во: взирaше бо на мздовоздаsніе. 11,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμειζονα meizona
A-ASM-C
μέγαςmegasgreatgreater
πλουτον plouton
N-ASM
πλοῦτοςploutosrichesriches
ηγησαμενος ēgēsamenos
V-ADP-NSM G5666
ἡγέομαιhēgeomaito governEsteeming
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe reproach
αιγυπτου aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgyptEgypt
θησαυρων thēsaurōn
N-GPM
θησαυρόςthēsaurostreasurethan the treasures
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof Christ
ονειδισμον oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachthe reproach
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe recompence of the reward
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
απεβλεπεν apeblepen
V-IAI-3S G5707
ἀποβλέπωapoblepōto look aheadhe had respect
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
μισθαποδοσιαν misthapodosian
N-ASF
μισθαποδοσίαmisthapodosiarecompensethe recompence of the reward
 
27 cf. Tłum. Толк. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego; oczekiwał bowiem niewidzialnego jakby widząc.Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. Вёрою њстaви є3гЂпетъ, не ўбоsвсz ћрости царeвы: неви1димаго бо ћкw ви1дz, терпsше. 11,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
κατελιπεν katelipen
V-2AAI-3S G5627
καταλείπωkataleipōto leavehe forsook
αιγυπτον aigupton
N-ASF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgyptEgypt
μη
PRT-N
μήnot, not
φοβηθεις fobētheis
V-AOP-NSM G5679
φοβέωfobeōto fearfearing
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe wrath
θυμον thumon
N-ASM
θυμόςthumoswraththe wrath
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the king
βασιλεως basileōs
N-GSM
βασιλεύςbasileuskingof the king
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
αορατον aoraton
A-ASM
ἀόρατοςaoratosinvisiblehim who is invisible
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ορων orōn
V-PAP-NSM G5723
ὁράωhoraōto seeseeing
εκαρτερησεν ekarterēsen
V-AAI-3S G5656
καρτερέωkartereōto endurehe endured
 
28 cf. Tłum. Толк. Wiarą sprawił Paschę i wylanie krwi, aby ich się nie dotknął ten, co pierworodnych tracił.Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Вёрою сотвори2 пaсху и3 проли1тіе кр0ве, да не погублszй перворождє1ннаz к0снетсz и4хъ. 11,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustThrough faith
πεποιηκεν pepoiēken
V-RAI-3S G5758
ποιέωpoieōto do/makehe kept
το to
T-ASN
hothe/this/whothe sprinkling
πασχα pascha
ARAM
πάσχαpaschaPassoverthe passover
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof blood
προσχυσιν proschusin
N-ASF
πρόσχυσιςproschusissprinklingthe sprinkling
του tou
T-GSN
hothe/this/who.
αιματος aimatos
N-GSN
αἷμαhaimabloodof blood
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to,
μη
PRT-N
μήnotlest
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
ολοθρευων olothreuōn
V-PAP-NSM G5723
ὀλοθρεύωolothreuōto destroyhe that destroyed
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
πρωτοτοκα prōtotoka
A-APN-S
πρωτότοκοςprōtotokosfirstbornthe firstborn
θιγη thigē
V-2AAS-3S G5632
θιγγάνωthinganōto touchshould touch
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
29 cf. Tłum. Толк. Wiarą przeszli Morze Czerwone jakby po suchej ziemi, czego gdy Egipcjanie próbowali, zostali pochłonięci.Верою перешли они Чермное море, как по суше,- на что покусившись, Египтяне потонули. Вёрою преид0ша чермн0е м0ре ѓки по сyсэ земли2: є3гHже и3скушeніе пріeмше є3гЂптzне и3стопи1шасz. 11,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
διεβησαν diebēsan
V-2AAI-3P G5627
διαβαίνωdiabainōto crossthey passed through
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
ερυθραν eruthran
A-ASF
ἐρυθρόςeruthrosredRed
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseathe
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
ξηρας xēras
A-GSF
ξηρόςxērosdried up/withereddry
γης gēs
N-GSF
γῆearth[earth]
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich: which
πειραν peiran
N-ASF
πεῖραpeiratestassaying
λαβοντες labontes
V-2AAP-NPM G5631
λαμβάνωlambanōto taketo do
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
αιγυπτιοι aiguptioi
A-NPM
ΑἰγύπτιοςaiguptiosEgyptianthe Egyptians
κατεποθησαν katepothēsan
V-API-3P G5681
καταπίνωkatapinōto swallowwere drowned
 
30 cf. Tłum. Толк. Wiarą upadły mury Jerycha,,po obejściu wokoło przez dni siedemВерою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении. Вёрою стёны їеріхw6нскіz пад0ша њбхождeніемъ седми1хъ днjй. 11,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe walls
τειχη teichē
N-NPN
τεῖχοςteichoswallthe walls
ιεριχω ierichō
N-PRI
ἹεριχώhierichōJerichoof Jericho
επεσαν epesan
V-2AAI-3P G5627
πίπτωpiptōto collapsefell down
κυκλωθεντα kuklōthenta
V-APP-NPN G5685
κυκλόωkukloōto surround, after they were compassed
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstabout
επτα epta
A-NUI
ἑπτάheptasevenseven
ημερας ēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
 
31 cf. Tłum. Толк. Wiarą Rahab nierządnica nie zginęła z niewiernymi, przyjąwszy pokojowo wysłanych na zwiady.Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путем), не погибла с неверными. Вёрою раaвъ блудни1ца не поги1бе съ сопроти1вльшимисz, пріи1мши сх0дники съ ми1ромъ (и3 и3нhмъ путeмъ и3звeдши). 11,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustBy faith
ρααβ raab
N-PRI
ῬαάβraabRahabRahab
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe harlot
πορνη pornē
N-NSF
πόρνηpornēprostitutethe harlot
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συναπωλετο sunapōleto
V-2AMI-3S G5639
συναπόλλυμιsunapollumito die/destroy withperished
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothe spies
απειθησασιν apeithēsasin
V-AAP-DPM G5660
ἀπειθέωapeitheōto disobeythem that believed not
δεξαμενη dexamenē
V-ADP-NSF G5666
δέχομαιdechomaito receive, when she had received
τους tous
T-APM
hothe/this/who.
κατασκοπους kataskopous
N-APM
κατάσκοποςkataskoposspythe spies
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
 
WIARA MNÓSTWA SPRAWIEDLIWYCH.32 cf. Tłum. Толк. I cóż jeszcze powiem? Albowiem czasu nie stanie, gdybym rozprawiał o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach,И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, И# что2 є3щE глаг0лю; Не достaнетъ бо ми2 повэствyющу врeмене њ гедеHнэ, варaцэ же и3 самpHнэ и3 їефfaи, њ дв7дэ же и3 самуи1лэ, и3 њ (други1хъ) прbр0цэхъ, 11,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?what
ετι eti
ADV
ἔτιetistillmore
λεγω legō
V-PAS-1S G5725
λέγωlegōto speakshall I
επιλειψει epileipsei
V-FAI-3S G5692
ἐπιλείπωepileipōbe insufficientwould fail
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor? for
διηγουμενον diēgoumenon
V-PNP-ASM G5740
διηγέομαιdiēgeomaito relate fullyto tell
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe time
χρονος chronos
N-NSM
χρόνοςchronostimethe time
περι peri
PREP
περίperiaboutof
γεδεων gedeōn
N-PRI
ΓεδεώνgedeōnGideonGedeon
βαρακ barak
N-PRI
ΒαράκbarakBarakBarak
σαμψων sampsōn
N-PRI
ΣαμψώνsampsōnSamsonSamson
ιεφθαε iefthae
N-PRI
ἸεφθάεiefthaeJephthahJephthae
δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid; David
τε te
PRT
τεteand/both, and
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σαμουηλ samouēl
N-PRI
ΣαμουήλsamouēlSamuelSamuel
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe prophets
προφητων profētōn
N-GPM
προφήτηςprofētēsprophetthe prophets
 
33 cf. Tłum. Толк. którzy przez wiarę pokonali królestwa, wypełniali sprawiedliwość, dostąpili obietnic, zawarli lwie paszczęki,которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, (За?_т7л.) и5же вёрою побэди1ша ц†рствіz, содёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша ўстA львHвъ, 11,33Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhichWho
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
κατηγωνισαντο katēgōnisanto
V-ADI-3P G5662
καταγωνίζομαιkatagōnizomaito conquersubdued
βασιλειας basileias
N-APF
βασιλείαbasileiakingdomkingdoms
ηργασαντο ērgasanto
V-ADI-3P G5662
ἐργάζομαιergazomaito work, wrought
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
επετυχον epetuchon
V-2AAI-3P G5627
ἐπιτυγχάνωepitunchanōto obtain, obtained
επαγγελιων epangeliōn
N-GPF
ἐπαγγελίαepangeliapromisepromises
εφραξαν efraxan
V-AAI-3P G5656
φράσσωfrassōto stop, stopped
στοματα stomata
N-APN
στόμαstomamouththe mouths
λεοντων leontōn
N-GPM
λέωνleōnlionof lions
 
34 cf. Tłum. Толк. zagasili napór ognia, uszli ostrza mlecza, dźwignęli się z niemocy, stali się mężnymi na wojnie, zmusili wojska obcych do ucieczki.угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; ўгаси1ша си1лу џгненную, и3збэг0ша џстреz мечA, возмог0ша t нeмощи, бhша крёпцы во бранeхъ, њбрати1ша въ бёгство полки2 чужди1хъ: 11,34Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσβεσαν esbesan
V-AAI-3P G5656
σβέννυμιsbennumito extinguishQuenched
δυναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerthe violence
πυρος puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
εφυγον efugon
V-2AAI-3P G5627
φεύγωfeugōto flee, escaped
στοματα stomata
N-APN
στόμαstomamouththe edge
μαχαιρης machairēs
N-GSF
μάχαιραmachairaswordof the sword
εδυναμωθησαν edunamōthēsan
V-API-3P G5681
δυναμόωdunamoōto strengthen[to strengthen]
απο apo
PREP
ἀπόapofrom, out of
ασθενειας astheneias
N-GSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessweakness
εγενηθησαν egenēthēsan
V-AOI-3P G5675
γίνομαιginomaito be, waxed
ισχυροι ischuroi
A-NPM
ἰσχυρόςischurosstrongvaliant
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πολεμω polemō
N-DSM
πόλεμοςpolemoswarfight
παρεμβολας parembolas
N-APF
παρεμβολήparembolēbarracksthe armies
εκλιναν eklinan
V-AAI-3P G5656
κλίνωklinōto bow/lay down, turned to flight
αλλοτριων allotriōn
A-GPM
ἀλλότριοςallotriosanother’sof the aliens
 
35 cf. Tłum. Толк. Niewiasty odzyskały przez zmartwychwstanie swoich zmarłych. Inni zaś byli rozciągani, nie przyjmując wyzwolenia, aby lepszego dostąpić zmartwychwstania.жены получали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; пріsша жєны2 t воскресeніz мeртвыхъ свои1хъ: и3нjи же и3збіeни бhша, не пріeмше и3збавлeніz, да лyчшее воскrніе ўлучaтъ: 11,35Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto takereceived
γυναικες gunaikes
N-NPF
γυνήgunēwomanWomen
εξ ex
PREP
ἐκekof/from 
αναστασεως anastaseōs
N-GSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectionraised to life again
τους tous
T-APM
hothe/this/whodeliverance
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeaddead
αυτων autōn
P-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
αλλοι alloi
A-NPM
ἄλλοςallosanotherothers
δε de
CONJ
δέdethen: and
ετυμπανισθησαν etumpanisthēsan
V-API-3P G5681
τυμπανίζωtumpanizōto torturewere tortured
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
προσδεξαμενοι prosdexamenoi
V-ADP-NPM G5666
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomeaccepting
την tēn
T-ASF
hothe/this/who:
απολυτρωσιν apolutrōsin
N-ASF
ἀπολύτρωσιςapolutrōsisredemptiondeliverance
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
κρειττονος kreittonos
A-GSF-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
αναστασεως anastaseōs
N-GSF
ἀνάστασιςanastasisresurrectiona
τυχωσιν tuchōsin
V-2AAS-3P G5632
τυγχάνωtunchanōto obtain/happenthey might obtain
 
36 cf. Tłum. Толк. Inni zaś doznali pośmiewisk i bicia, nadto i kajdan i więzienia;другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, друзjи же ругaніемъ и3 рaнами и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзами и3 темни1цею, 11,36Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVετεροι eteroi
A-NPM
ἕτεροςheterosotherothers
δε de
CONJ
δέdethenAnd
εμπαιγμων empaigmōn
N-GPM
ἐμπαιγμόςempaigmosjeeringof
και kai
CONJ
καίkaiandand
μαστιγων mastigōn
N-GPF
μάστιξmastixwhipscourgings
πειραν peiran
N-ASF
πεῖραpeiratesttrial
ελαβον elabon
V-2AAI-3P G5627
λαμβάνωlambanōto takehad
ετι eti
ADV
ἔτιetistill, yea
δε de
CONJ
δέdethen, moreover
δεσμων desmōn
N-GPM
δεσμόςdesmoschainof bonds
και kai
CONJ
καίkaiandand
φυλακης fulakēs
N-GSF
φυλακήfulakēprison/watchimprisonment
 
37 cf. Tłum. Толк. byli kamienowani, przecinani, dręczeni, pomarli mieczem zabici; błądzili w owczych, w kozich skórach, cierpiąc niedostatek, uciśnieni, utrapieni;были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; кaменіемъ побіeни бhша, претрeни бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ мечA ўмр0ша, проид0ша въ ми1лwтехъ (и3) въ к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, њѕл0блени: 11,37Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVελιθασθησαν elithasthēsan
V-API-3P G5681
λιθάζωlithazōto stoneThey were stoned
επειρασθησαν epeirasthēsan
V-API-3P G5681
πειράζωpeirazōto test/tempt, were tempted
επρισθησαν epristhēsan
V-API-3P G5681
πρίζωprizōto saw (in two), they were sawn asunder
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
φονω fonō
N-DSM
φόνοςfonosmurder 
μαχαιρης machairēs
N-GSF
μάχαιραmachairaswordwith the sword
απεθανον apethanon
V-2AAI-3P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto die, were slain
περιηλθον periēlthon
V-2AAI-3P G5627
περιέρχομαιperierchomaito go around: they wandered about
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μηλωταις mēlōtais
N-DPF
μηλωτήmēlōtēsheepskinsheepskins
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongand
αιγειοις aigeiois
A-DPN
αἴγειοςaigeiosgoat'sgoat
δερμασιν dermasin
N-DPN
δέρμαdermaleatherskins
υστερουμενοι usteroumenoi
V-PPP-NPM G5746
ὑστερέωhustereōto lack; being destitute
θλιβομενοι thlibomenoi
V-PPP-NPM G5746
θλίβωthlibōto press on, afflicted
κακουχουμενοι kakouchoumenoi
V-PPP-NPM G5746
κακουχέωkakoucheōto torment, tormented
 
38 cf. Tłum. Толк. których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach, po górach i jamach i w jaskiniach ziemiте, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. и4хже не бЁ дост0инъ (вeсь) мjръ, въ пустhнехъ скитaющесz и3 въ горaхъ и3 въ вертeпахъ и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. 11,38Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich(Of whom
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
αξιος axios
A-NSM
ἄξιοςaxiosworthyworthy
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
ερημιαις erēmiais
N-DPF
ἐρημίαerēmiadesertdeserts
πλανωμενοι planōmenoi
V-PPP-NPM G5746
πλανάωplanaōto lead astray:) they wandered
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ορεσιν oresin
N-DPN
ὄροςorosmountainmountains
και kai
CONJ
καίkaiand, and
σπηλαιοις spēlaiois
N-DPN
σπήλαιονspēlaioncavedens
και kai
CONJ
καίkaiandand
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whocaves
οπαις opais
N-DPF
ὀπήopēholecaves
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the earth
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
 
39 cf. Tłum. Толк. A ci wszyscy, świadectwem wiary zaleceni, nie doczekali się obietnicy,И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, И# сjи вси2 послyшествани бhвше вёрою, не пріsша њбэтовaніz, 11,39Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itAnd these
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
μαρτυρηθεντες marturēthentes
V-APP-NPM G5685
μαρτυρέωmartureōto testify, having obtained a good report
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whofaith
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκομισαντο ekomisanto
V-AMI-3P G5668
κομίζωkomizōto bring/be repaid, received
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe promise
επαγγελιαν epangelian
N-ASF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
 
40 cf. Tłum. Толк. gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby bez nas nie stali się doskonałymi.потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.бGу лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу, да не без8 нaсъ совершeнство пріи1мутъ.11,40Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
κρειττον kreitton
A-ASN-C
κρείττωνkreittōnstrongerbetter
τι ti
X-ASN
τιςtisonesome
προβλεψαμενου problepsamenou
V-AMP-GSM G5671
προβλέπωproblepōto foresee/planhaving provided
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
μη
PRT-N
μήnotnot
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutthey without
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
τελειωθωσιν teleiōthōsin
V-APS-3P G5686
τελειόωteleioōto perfectshould

12PRZYKŁAD CHRYSTUSA.1 Przeto i my mając nad sobą tak wielką chmurę świadectw, złożywszy wszelki ciężar i grzech, zewsząd nas otaczający, w cierpliwości biegnijmy do wyznaczonego nam boju,2 patrząc na Jezusa, sprawcę i dokonawcę wiary, który mając przed sobą wesele, podjął krzyż nie bacząc na hańbę i siedzi po prawicy stolicy bożej.3 Uważajcie bowiem na tego, który zniósł od grzeszników taki przeciw sobie sprzeciw, abyście nie ustawali i nie upadali na duchu.CIERPIENIA DOWODEM MIŁOŚCI BOŻEJ.4 Jeszcze bowiem nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciw grzechowi,5 a zapomnieliście o zachęcie, z którą do was jak do synów się zwraca, mówiąc: “Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy cię strofuje.6 Albowiem kogo Pan miłuje, tego karci: smaga zaś biczem każdego syna, którego przyjmuje.7 W karności trwajcie. Bóg odnosi się do was jak do synów. A jakiż to syn, którego by ojciec nie karcił?8 A jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, więc jesteście nieprawymi dziećmi, a nie synami.9 Nadto ojcowie nasi rodzen pouczali nas a szanowaliśmy ich; czyż nie będziemy daleko więcej posłuszni Ojcu duchów, a będziemy żyć?10 Tamci przecież przez krótki okres dni według swej woli nas pouczali, ten zaś w tym, co pożyteczne jest dla przyjęcia jego uświęcenia.11 A wszelkie karcenie chwilowo wprawdzie zdaje się nie przynosić wesela ale smutek, potem jednak wyćwiczonym przez siebie przynosi przebłogi owoc sprawiedliwości.12 Przeto “podnieście ręce opuszczone i kolana osłabione”13 i “chodźcie prosto nogami” waszymi, aby ktoś kulejąc nie zabłądził, ale raczej był uzdrowiony. DĄŻYĆ DO ZGODY I ŚWIĘTOŚCI.14 Dążcie do pokoju z wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga,15 bacząc, żeby kto nie odstąpił od łaski bożej, “aby jaki gorzki korzeń puszczając pędy w górę, nie przeszkodził,” a przezeń wielu się nie zaraziło.16 By nie był kto rozpustnikiem, albo niezbożnym jak Ezaw, który dla jednej potrawy swoje “sprzedał pierworodztwo”17 Wiedzcie bowiem, że i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony; bo nie znalazł żalu, choć go ze łzami szukał.18 Albowiem nie przystąpiliście do góry, której by się można dotknąć i do “płonącego ognia” i “do wichru i mgły i burzy19 i do dźwięku trąby i do głosu słów”; ci, co go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówiono.20 Nie mogli bowiem znieść te o, co było powiedziane: “Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, będzie ukamienowane.”21 A tak straszliwy był ten widok, że Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem” i drżący22 Ale przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego i do rzeszy wielu tysięcy aniołów23 i do kościoła pierworodnych, co są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, doskonałych24 i do Jezusa, pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia krwią, która lepiej mówi, aniżeli Abel.NIE SPRZECIWIAĆ SIĘ CHRYSTUSOWI.25 Uważajcie, żebyście się nie sprzeciwiali temu, który mówi. Jeśli bowiem tamci nie uszli, sprzeciwiając się temu, co na ziemi mówił, daleko bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, co z nieba mówi.26 Głos jego wstrząsnął wtedy ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: “Jeszcze raz, a ja wstrząsnę nie tylko ziemią; ale i niebem.”27 To zaś słowo: “jeszcze raz” oznacza przeniesienie rzeczy ruchomych jako stworzonych, aby pozostały te; co są nieruchome.28 Tak więc przyjmując królestwo nieruchome, mamy łaskę, przez którą służmy, podobając się Bogu, z bojaźnią i ze czcią.29 Albowiem “Bóg nasz jest ogniem trawiącym. “
13ZACHĘTA DO RÓŻNYCH CNÓT.1 Miłość braterska niechaj trwa wśród was.2 I nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów w gościnę.3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli i o cierpiących, jako że sami przebywacie w ciele.4 Małżeństwo czcigodne we wszystkim, a łoże niepokalane. Albowiem rozpustników i cudzołożników Bóg będzie sądził.5 Postępowanie niech będzie bez chciwości, zadowalajcie się tym, co macie; sam bowiem powiedział: “Nie zostawię cię, ani nie opuszczę.”6 Tak iż śmiało mówić możemy: “Pan mi pomocnikiem: nie będę się bał, co mi uczyni człowiek.”PAMIĘĆ NA PRZEŁOŻONYCH.7 Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy wam głosili słowo boże; a patrząc na koniec ich postępowania, naśladujcie ich wiarę.8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki.9 Nie dajcie się zwodzić naukami rozmaitymi i obcymi Najlepiej bowiem jest serce utwierdzać łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie starali.WYJDŹMY DO JEZUSA.10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą.11 Albowiem ciała zwierząt, których “krew za grzech bywa wnoszona do świątyni” przez najwyższego kapłana, “bywają palone za obozem.”12 Dlatego i Jezus, aby poświęcić lud przez własną krew, za bramą poniósł mękę13 Wyjdźmy więc do niego za obóz, niosąc jego urąganie.14 Nie mamy bowiem tutaj miasta trwałego, ale przyszłego szukamy.15 Przez niego więc składajmy zawsze “Bogu ofiarę chwały,” to jest “owoc warg,” wielbiących imię jego.SZCZODROBLIWOŚĆ I POSŁUSZEŃSTWO.16 O dobroczynności zaś i udzielaniu dóbr nie zapominajcie, bo przez takie ofiary zjednujemy sobie zasługi u Boga.17 Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im poddani. Oni bowiem czuwają jako ci, co odpowiedzą za dusze wasze; aby to czynili z weselem, a nie wzdychając, bo to wam niepożyteczne.Zakończenie listu. PROŚBA O MODLITWY I ŻYCZENIA.18 Módlcie się za nami; ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować19 A proszę tym usilniej, byście to czynili, żebym wam co rychlej był przywrócony.20 A Bóg pokoju, który wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, we krwi testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 niech was przysposobi do wszystkiego co dobre, abyście czynili wolę jego, sprawując w was to, co się jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki wieków Amen.WIADOMOŚCI I POZDROWIENIA.22 Was zaś proszę, bracia, abyście dobrze przyjęli słowo zachęty. Albowiem do was bardzo krótko napisałem.23 Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został wypuszczony; z nim (jeśli dość rychło przyjdzie) zobaczę was.24 Pozdrówcie wszystkich przełożonych waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii.25 Łaska z wami wszystkimi. Amen.