MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,18 mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;19 a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.20 Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,21 o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,22 abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.23 Lecz odnówcie się duchem umysłu waszego24 i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.

RU Brytjka King J. 6UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 cf. Tłum. Толк. W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. (За?_сл7г.) Пр0чее же, брaтіе мо‰, возмогaйте во гDэ и3 въ держaвэ крёпости є3гw2: 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSN
hothe/this/who 
λοιπου loipou
A-GSN
λοιποῦloipouhenceforth[henceforth]
ενδυναμουσθε endunamousthe
V-PPM-2P G5744
ἐνδυναμόωendunamoōto strengthen, be strong
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whothe power
κρατει kratei
N-DSN
κράτοςkratospowerthe power
της tēs
T-GSF
hothe/this/whomight
ισχυος ischuos
N-GSF
ἰσχύςischusstrengthmight
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
11 cf. Tłum. Толк. Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, њблецhтесz во вс‰ nр{жіz б9іz, ћкw возмощи2 вaмъ стaти проти1ву к0знемъ діaвwльскимъ, 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVενδυσασθε endusasthe
V-AMM-2P G5669
ἐνδύωenduōto clothePut on
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πανοπλιαν panoplian
N-ASF
πανοπλίαpanopliacomplete armorthe whole armour
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe whole armour
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
προς pros
PREP
πρόςprosto/with,
το to
T-ASN
hothe/this/whoof God
δυνασθαι dunasthai
V-PNN G5738
δύναμαιdunamaibe ablemay be able
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
στηναι stēnai
V-2AAN G5629
ἵστημιhistēmito standto stand
προς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
τας tas
T-APF
hothe/this/whothat
μεθοδειας methodeias
N-APF
μεθοδείαmethodeiaschemethe wiles
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe wiles
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
 
12 cf. Tłum. Толк. Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. ћкw нёсть нaша брaнь къ кр0ви и3 пл0ти, но къ начaлwмъ и3 ко властeмъ (и3) къ міродержи1телємъ тьмы2 вёка сегw2, къ духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ. 6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/wewe
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
παλη palē
N-NSF
πάληpalēstrugglewrestle
προς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
αιμα aima
N-ASN
αἷμαhaimabloodblood
και kai
CONJ
καίkaiandand
σαρκα sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
προς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
αρχας archas
N-APF
ἀρχήarchēbeginningprincipalities
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, against
τας tas
T-APF
hothe/this/whowrestle
εξουσιας exousias
N-APF
ἐξουσίαexousiaauthoritypowers
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, agains
τους tous
T-APM
hothe/this/whoprincipalities
κοσμοκρατορας kosmokratoras
N-APM
κοσμοκράτωρkosmokratōrworld powert the rulers
του tou
T-GSN
hothe/this/whopowers
σκοτους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessof the darkness
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, against
τα ta
T-APN
hothe/this/whot the rulers
πνευματικα pneumatika
A-APN
πνευματικόςpneumatikosspiritualspiritual
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the darkness
πονηριας ponērias
N-GSF
πονηρίαponēriaevilwickedness
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoworld
επουρανιοις epouraniois
A-DPN
ἐπουράνιοςepouraniosheavenlyhigh
 
13 cf. Tłum. Толк. Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Сегw2 рaди пріими1те вс‰ nр{жіz б9іz, да возм0жете проти1витисz въ дeнь лю1тъ и3 вс‰ содёzвше стaти. 6,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofWherefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
αναλαβετε analabete
V-2AAM-2P G5628
ἀναλαμβάνωanalambanōto take uptake unto you
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πανοπλιαν panoplian
N-ASF
πανοπλίαpanopliacomplete armorthe whole armour
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe whole armour
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
δυνηθητε dunēthēte
V-AOS-2P G5680
δύναμαιdunamaibe ableye may be able
αντιστηναι antistēnai
V-2AAN G5629
ἀνθίστημιanthistēmito opposeto withstand
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoof God
ημερα ēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
τη
T-DSF
hothe/this/whoday
πονηρα ponēra
A-DSF
πονηρόςponērosevil/badthe evil
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απαντα apanta
A-APN
ἅπαςhapasallall
κατεργασαμενοι katergasamenoi
V-ADP-NPM G5666
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/producehaving done
στηναι stēnai
V-2AAN G5629
ἵστημιhistēmito stand, to stand
 
14 cf. Tłum. Толк. Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, Стaните u5бо препоsсани чрє1сла в†ша и4стиною, и3 њб0лкшесz въ брwнS прaвды, 6,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVστητε stēte
V-2AAM-2P G5628
ἵστημιhistēmito standStand
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
περιζωσαμενοι perizōsamenoi
V-AMP-NPM G5671
περιζώννυμιperizōnnumito gird, having
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholoins
οσφυν osfun
N-ASF
ὀσφῦςosfusloinsloins
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενδυσαμενοι endusamenoi
V-AMP-NPM G5671
ἐνδύωenduōto clothehaving on
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe breastplate
θωρακα thōraka
N-ASM
θώραξthōraxbreastplatethe breastplate
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof righteousness
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness
 
15 cf. Tłum. Толк. i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;и обув ноги в готовность благовествовать мир; и3 њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz ми1ра: 6,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
υποδησαμενοι upodēsamenoi
V-AMP-NPM G5671
ὑποδέωhupodeōto put onshod
τους tous
T-APM
hothe/this/whoyour feet
ποδας podas
N-APM
πούςpousfootyour feet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ετοιμασια etoimasia
N-DSF
ἑτοιμασίαhetoimasiareadinessthe preparation
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the gospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelof the gospel
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof peace
ειρηνης eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace
 
16 cf. Tłum. Толк. we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ вёры, въ нeмже возм0жете вс‰ стрёлы лукaвагw разжжє1нныz ўгаси1ти: 6,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/among, wherewith
πασιν pasin
A-DPN
πᾶςpasallall
αναλαβοντες analabontes
V-2AAP-NPM G5631
ἀναλαμβάνωanalambanōto take up, taking
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
θυρεον thureon
N-ASM
θυρεόςthureoslong shieldthe shield
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof faith
εν en
PREP
ἐνenin/on/among[in/on/among]
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
δυνησεσθε dunēsesthe
V-FDI-2P G5695
δύναμαιdunamaibe ableye shall be able
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe shield
βελη belē
N-APN
βέλοςbelosarrowdarts
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof faith
πονηρου[     ponērou
A-GSM
πονηρόςponērosevil/badof the wicked
τα]     ta
T-APN
hothe/this/whodarts
πεπυρωμενα pepurōmena
V-RPP-APN G5772
πυρόωpuroōto burnthe fiery
σβεσαι sbesai
V-AAN G5658
σβέννυμιsbennumito extinguishto quench
 
17 cf. Tłum. Толк. i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. и3 шлeмъ спcніz воспріими1те, и3 мeчь дух0вный, и4же є4сть гlг0лъ б9ій: 6,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
περικεφαλαιαν perikefalaian
N-ASF
περικεφαλαίαperikefalaiahelmetthe helmet
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe helmet
σωτηριου sōtēriou
A-GSN
σωτήριονsōtērionsavingof salvation
δεξασθε dexasthe
V-ADM-2P G5663
δέχομαιdechomaito receivetake
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe sword
μαχαιραν machairan
N-ASF
μάχαιραmachairaswordthe sword
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the Spirit
πνευματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof the Spirit
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ρημα rēma
N-NSN
ῥῆμαrēmawordthe word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 

18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.