MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.

RU Brytjka King J. 1POZDROWIENIE.3 cf. Tłum. Толк. Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, (За?.) блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA. Благодари1мъ бGа и3 nц7A гDа нaшегw ї}са хrтA, всегдA њ вaсъ молsщесz, 1,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVευχαριστουμεν eucharistoumen
V-PAI-1P G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankWe give thanks
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
του tou
T-GSM
hothe/this/whoLord
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weof our
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
χριστου]     christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
περι peri
PREP
περίperiaboutfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
προσευχομενοι proseuchomenoi
V-PNP-NPM G5740
προσεύχομαιproseuchomaito pray, praying
 
4 cf. Tłum. Толк. usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętymуслышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, слhшавше вёру вaшу, ћже њ хrтЁ ї}сэ, и3 люб0вь, ю4же и4мате ко всBмъ с™hмъ, 1,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVακουσαντες akousantes
V-AAP-NPM G5660
ἀκούωakouōto hearSince we heard
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēloveof the love
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
εχετε]     echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/be[to have/be]
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τους tous
T-APM
hothe/this/whofaith
αγιους agious
A-APM
ἅγιοςhagiosholythe saints
 
5 cf. Tłum. Толк. dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, за ўповaніе tложeнное вaмъ на нб7сёхъ, є4же прeжде слhшасте въ словеси2 и4стины бlговэствовaніz, 1,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopethe hope
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe hope
αποκειμενην apokeimenēn
V-PNP-ASF G5740
ἀπόκειμαιapokeimaito lay upwhich is laid up
υμιν umin
P-2DP
σύsuyoufor you
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoheaven
ουρανοις ouranois
N-DPM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich, whereof
προηκουσατε proēkousate
V-AAI-2P G5656
προακούωproakouōto hear beforehandye heard before
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe word
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordthe word
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof the truth
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the gospel
ευαγγελιου euangeliou
N-GSN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelof the gospel
 
6 cf. Tłum. Толк. a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, сyщагw въ вaсъ, ћкоже и3 во всeмъ мjрэ: и3 є4сть плодон0сно и3 расти1мо, ћкоже и3 въ вaсъ, t негHже днE слhшасте и3 разумёсте блгdть б9ію во и4стинэ: 1,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτου tou
T-GSN
hothe/this/who 
παροντος parontos
V-PAP-GSN G5723
πάρειμιpareimibe presentWhich is come
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
και kai
CONJ
καίkaiand 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSM
πᾶςpasallall
τω
T-DSM
hothe/this/whothe world
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be[to be]
καρποφορουμενον karpoforoumenon
V-PMP-NSN G5734
καρποφορέωkarpoforeōto bear fruitbringeth forth fruit
και kai
CONJ
καίkaiand; and
αυξανομενον auxanomenon
V-PPP-NSN G5746
αὐξάνωauxanōto grow[to grow]
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
αφ af
PREP
ἀπόapofrom, since
ης ēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhich 
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaythe day
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye heard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επεγνωτε epegnōte
V-2AAI-2P G5627
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowknew
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe grace
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracethe grace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αληθεια alētheia
N-DSF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
 

7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,2 aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,3 w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”4 A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.5 Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,7 wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.8 Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.9 Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;10 i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,11 w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,12 wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.13 I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,14 niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;15 i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,17 co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.18 Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swego19 i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.20 Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:21 “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”22 to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”23 a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.
3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.