MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy do Tesaloniczan

1Wstęp.1PAWEŁ I SYLWAN I TYMOTEUSZ, kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu naszym Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój.DZIĘKCZYNIENIE I POCHWAŁA.2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was bezustannie w modlitwach naszych,3 pamiętając o dziele wiary waszej i pracy i miłości i stałości nadziei w Panu nas w Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym;4 wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu waszym,5 gdyż ewangelia nasza nie była do was tylko w mowie, lecz i w mocy i w Duchu Świętym i w pełności wielkiej, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami dla was.6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjąwszy słowo w wielkim utrapieniu z weselem Ducha Świętego,7 tak że staliście się wzorem wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.8 Od was bowiem rozniosło się słowo Pańskie, nie tylko po Macedonii i po Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wiara wasza w Boga, tak że my nie potrzebujemy nic mówić.9 Co do nas bowiem oni sami głoszą, jakiego u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się do Boga od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu10 i oczekiwać Syna jego z nieba (którego wzbudził z martwych) Jezusa, który nas wybawił od gniewu nadchodzącego. STARANIA APOSTOŁA O KOŚCIÓŁ W TESALONICE
2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.

RU Brytjka King J. 2NAUCZANIE PAWŁA W TESALONICE.1 cf. Tłum. Толк. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie było daremne;Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; (За?_сx7д.) Сaми бо вёсте, брaтіе, вх0дъ нaшъ и4же къ вaмъ, ћкw не вотщE бhсть: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfyourselves
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto know, know
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εισοδον eisodon
N-ASF
εἴσοδοςeisodosentryentrance in
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoentrance in
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κενη kenē
A-NSF
κενόςkenosemptyin vain
γεγονεν gegonen
V-2RAI-3S G5754
γίνομαιginomaito beit was
 
2 cf. Tłum. Толк. ale po doznaniu przedtem cierpień i obelg (jak wiecie) w Filippach, mieliśmy ufność w Bogu naszym opowiadać wam ewangelię bożą z wielką troskliwością.но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. но предпострадaвше и3 досаждeни бhвше, ћкоже вёсте, въ філjппэхъ, дерзнyхомъ њ бз7э нaшемъ глаг0лати къ вaмъ бlговэствовaніе б9іе со мн0гимъ п0двигомъ. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
προπαθοντες propathontes
V-2AAP-NPM G5631
προπάσχωpropaschōto suffer beforeafter that we had suffered before
και kai
CONJ
καίkaiandeven
υβρισθεντες ubristhentes
V-APP-NPM G5685
ὑβρίζωhubrizōto mistreatwere shamefully entreated
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, at
φιλιπποις filippois
N-DPM
ΦίλιπποιfilippoiPhilippiPhilippi
επαρρησιασαμεθα eparrēsiasametha
V-ADI-1P G5662
παρρησιάζομαιparrēsiazomaito preach boldly, we were bold
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakto speak
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πολλω pollō
A-DSM
πολύςpolusmuchmuch
αγωνι agōni
N-DSM
ἀγώνagōnfightcontention
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem napominanie nasze nie z błędu, ani z pobudki nieczystej, ani z podstępu,Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; Ўтэшeніе бо нaше не t прeлести, ни t нечистоты2, ни лeстію: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVη ē
T-NSF
hothe/this/who 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
παρακλησις paraklēsis
N-NSF
παράκλησιςparaklēsisencouragementexhortation
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
πλανης planēs
N-GSF
πλάνηplanēerrordeceit
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, nor
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ακαθαρσιας akatharsias
N-GSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityuncleanness
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not[and not]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δολω dolō
N-DSM
δόλοςdolosdeceitguile
 
4 cf. Tłum. Толк. ale jak byliśmy przez Boga uznani, żeby nam była powierzona ewangelia, tak mówimy, nie jakby ludziom się podobając, ale Bogu, który doświadcza serc naszych.но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. но ћкоже и3скуси1хомсz t бGа вёрни бhти пріsти бlговэствовaніе, тaкw глаг0лемъ, не ѓки человёкwмъ ўгождaюще, но бGу и3скушaющему сердцA н†ша. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
δεδοκιμασμεθα dedokimasmetha
V-RPI-1P G5769
δοκιμάζωdokimazōto testwe were allowed
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
πιστευθηναι pisteuthēnai
V-APN G5683
πιστεύωpisteuōto trust (in)to be put in trust with
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly), even so
λαλουμεν laloumen
V-PAI-1P G5719
λαλέωlaleōto speakwe speak
ουχ ouch
PRT-N
οὐouno; not
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
αρεσκοντες areskontes
V-PAP-NPM G5723
ἀρέσκωareskōto pleasepleasing
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
δοκιμαζοντι dokimazonti
V-PAP-DSM G5723
δοκιμάζωdokimazōto testtrieth
τας tas
T-APF
hothe/this/who, which
καρδιας kardias
N-APF
καρδίαkardiahearthearts
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
 
5 cf. Tłum. Толк. Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się słowem pochlebstwa, jak wiecie, ani nie powodowaliśmy się chciwością, Bóg jest świadkiem;Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Никогдaже бо въ словеси2 ласкaніz бhхомъ къ вaмъ, ћкоже вёсте, нижE въ винЁ лихоимaніz: бGъ свидётель: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherneither
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ποτε pote
PRT
ποτέpoteonce/whenat any time
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
λογω logō
N-DSM
λόγοςlogoswordwords
κολακειας kolakeias
N-GSF
κολακείαkolakeiaflatteryflattering
εγενηθημεν egenēthēmen
V-AOI-1P G5675
γίνομαιginomaito beused we
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
προφασει profasei
N-DSF
πρόφασιςprofasispretensea cloke
πλεονεξιας pleonexias
N-GSF
πλεονεξίαpleonexiagreedinessof covetousness
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod; God
μαρτυς martus
N-NSM
μάρτυςmartuswitnesswitness
 
6 cf. Tłum. Толк. aniśmy nie szukali chwały od ludzi, ani od was, ani od innych;Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: ни и4щуще t человBкъ слaвы, ни t вaсъ, ни t и3нёхъ: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneitherNor
ζητουντες zētountes
V-PAP-NPM G5723
ζητέωzēteōto seeksought we
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, neither
αφ af
PREP
ἀπόapofromof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ουτε oute
CONJ-N
οὔτεouteneither, nor
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
αλλων allōn
A-GPM
ἄλλοςallosanotherothers
(2:7)      δυναμενοι dunamenoi
V-PNP-NPM G5740
δύναμαιdunamaibe able, when we might
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongsome
βαρει barei
N-DSN
βάροςbarosburdenburden
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito behave been
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
αποστολοι apostoloi
N-NPM
ἀπόστολοςapostolosapostlethe apostles
 
7 cf. Tłum. Толк. choć mogliśmy być wam ciężarem jak apostołowie Chrystusa, to jednak staliśmy się maluczkimi wpośród was, jak matka tuląca dzieci swoje.мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. могyще въ тzготЁ бhти, ћкоже хrтHвы ґпcли, но бhхомъ ти1си посредЁ вaсъ, ћкоже дои1лица грёетъ сво‰ ч†да. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
εγενηθημεν egenēthēmen
V-AOI-1P G5675
γίνομαιginomaito bewe were
νηπιοι nēpioi
A-NPM
νήπιοςnēpioschild[child]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
μεσω mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidst 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
τροφος trofos
N-NSF
τροφόςtrofosnursing mothera nurse
θαλπη thalpē
V-PAS-3S G5725
θάλπωthalpōto care forcherisheth
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
εαυτης eautēs
F-3GSF
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfher
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
 
8 cf. Tłum. Толк. Tak tęskniąc do was, chcieliśmy chętnie dać wam nie tylko ewangelię bożą, ale także życie nasze, ponieważ staliście się nam najmilszymi.Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Тaкw желaюще вaсъ, благоволи1хомъ подaти вaмъ не т0чію бlговэствовaніе б9іе, но и3 дyшы сво‰, занeже возлю1блени бhсте нaмъ. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
ομειρομενοι omeiromenoi
V-PNP-NPM G5740
ἱμείρω, ἱμείρομαιhhimeirō imeiromaito desirebeing affectionately desirous
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouunto you
ηυδοκουμεν ēudokoumen
V-IAI-1P G5707
εὐδοκέωeudokeōto delight, we were willing
μεταδουναι metadounai
V-2AAN G5629
μεταδίδωμιmetadidōmito shareto have imparted
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouof you
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe gospel
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τας tas
T-APF
hothe/this/whoof God
εαυτων eautōn
F-1GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfour own
ψυχας psuchas
N-APF
ψυχήpsuchēsoulsouls
διοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause, because
αγαπητοι agapētoi
A-NPM
ἀγαπητόςagapētosbeloveddear
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weunto us
εγενηθητε egenēthēte
V-AOI-2P G5675
γίνομαιginomaito beye were
 
9 cf. Tłum. Толк. Pamiętacie bowiem bracia, naszą pracę i umęczenie: zajęci w nocy i we dnie, aby nikogo z was nie obciążyć, głosiliśmy u was ewangelię bożą.Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. (За?_сx7є.) П0мните бо, брaтіе, трyдъ нaшъ и3 п0двигъ: н0щь бо и3 дeнь дёлающе, да не њтzготи1мъ ни є3ди1нагw t вaсъ, проповёдахомъ вaмъ бlговэствовaніе б9іе. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμνημονευετε mnēmoneuete
V-PAI-2P G5719
μνημονεύωmnēmoneuōto rememberye remember
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
κοπον kopon
N-ASM
κόποςkoposlaborlabour
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/we, our
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/wholabour
μοχθον mochthon
N-ASM
μόχθοςmochthostoiltravail
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnight
και kai
CONJ
καίkaiandand
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
εργαζομενοι ergazomenoi
V-PNP-NPM G5740
ἐργάζομαιergazomaito worklabouring
προς pros
PREP
πρόςprosto/with, because
το to
T-ASN
hothe/this/whotravail
μη
PRT-N
μήnotnot
επιβαρησαι epibarēsai
V-AAN G5658
ἐπιβαρέωepibareōto burdenwe would
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneany
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
εκηρυξαμεν ekēruxamen
V-AAI-1P G5656
κηρύσσωkērussōto preach, we preached
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
10 cf. Tłum. Толк. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzy uwierzyliście;Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, Вы2 свидётелє и3 бGъ, ћкw прпdбнw и3 првdнw и3 непор0чнw вaмъ вёрующымъ бhхомъ, 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouYe
μαρτυρες martures
N-NPM
μάρτυςmartuswitnesswitnesses
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, how
οσιως osiōs
ADV
ὁσίωςhosiōsdevoutlyholily
και kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιως dikaiōs
ADV
δικαίωςdikaiōsrightlyjustly
και kai
CONJ
καίkaiandand
αμεμπτως amemptōs
ADV
ἀμέμπτωςamemptōsblamelesslyunblameably
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouamong you
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothat
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
εγενηθημεν egenēthēmen
V-AOI-1P G5675
γίνομαιginomaito bewe behaved ourselves
 
11 cf. Tłum. Толк. jak wiecie, jak oświadczaliśmy każdemu z was (jak ojciec swym dzieciom),потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, ћкоже вёсте, занE є3ди1наго ког0ждо вaсъ, ћкоже nтeцъ ч†да сво‰, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθαπερ kathaper
ADV
καθάπερkathaperjust asAs
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howhow
ενα ena
A-ASM
εἷςheisoneone
εκαστον ekaston
A-ASM
ἕκαστοςhekastoseachevery
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof you
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfathera father
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildchildren
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
(2:12)      παρακαλουντες parakalountes
V-PAP-NPM G5723
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortwe exhorted
υμας umas
P-2AP
σύsuyou[you]
και kai
CONJ
καίkaiandand
παραμυθουμενοι paramuthoumenoi
V-PNP-NPM G5740
παραμυθέομαιparamutheomaito encouragecomforted
 
12 cf. Tłum. Толк. prosząc was i pocieszając, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wezwał do swego królestwa i chwały.мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. молsще и3 ўтэшaюще вaсъ, и3 свидётельствующе вaмъ ходи1ти дост0йнw бGу, призвaвшему вы2 во своE цrтво и3 слaву. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandand
μαρτυρομενοι marturomenoi
V-PNP-NPM G5740
μαρτύρομαιmarturomaito testify[to testify]
εις eis
PREP
εἰςeistowardThat
το to
T-ASN
hothe/this/who 
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwould walk
υμας umas
P-2AP
σύsuyouye
αξιως axiōs
ADV
ἀξίωςaxiōsappropriatelyworthy
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
καλουντος kalountos
V-PAP-GSM G5723
καλέωkaleōto callhath called
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
την tēn
T-ASF
hothe/this/who, who
εαυτου eautou
F-3GSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhis
βασιλειαν basileian
N-ASF
βασιλείαbasileiakingdomkingdom
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
 
SKUTKI NAUCZANIA.13 cf. Tłum. Толк. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjąwszy głoszone przez nas słowo boże, przyjęliście je, nie jak słowo ludzkie, ale (jak jest prawdziwie) jako słowo Boga, który skutecznie działa w was, iżeście uwierzyli.Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие,- каково оно есть по истине,- которое и действует в вас, верующих. Сегw2 рaди и3 мы2 благодари1мъ бGа непрестaннw, ћкw пріeмше сл0во слhшаніz б9іz t нaсъ, пріsсте не ѓки сл0во человёческо, но, ћкоже є4сть вои1стинну, сл0во б9іе, є4же и3 дёйствуетсz въ вaсъ вёрующихъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandalso
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofFor
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
και kai
CONJ
καίkaiandalso
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/weus
ευχαριστουμεν eucharistoumen
V-PAI-1P G5719
εὐχαριστέωeucharisteōto thankthank
τω
T-DSM
hothe/this/whoGod
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
αδιαλειπτως adialeiptōs
ADV
ἀδιαλείπτωςadialeiptōsunceasinglywithout ceasing
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
παραλαβοντες paralabontes
V-2AAP-NPM G5631
παραλαμβάνωparalambanōto take, when ye received
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ακοης akoēs
N-GSF
ἀκοήakoēhearingwhich ye heard
παρ par
PREP
παράparafrom/with/besideof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/wewe
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εδεξασθε edexasthe
V-ADI-2P G5662
δέχομαιdechomaito receive, ye received
ου ou
PRT-N
οὐounonot
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
αληθως alēthōs
ADV
ἀληθῶςalēthōstrulyin truth
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogosword, the word
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
ενεργειται energeitai
V-PMI-3S G5731
ἐνεργέωenergeōbe activeeffectually worketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whothat
πιστευουσιν pisteuousin
V-PAP-DPM G5723
πιστεύωpisteuōto trust (in)believe
 
14 cf. Tłum. Толк. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, gdyż to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów,Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, (За?_сx7ѕ.) Вh бо подHбницы бhсте, брaтіе, цRквамъ б9іимъ сyщымъ во їудeи њ хrтЁ ї}сэ, занE т†zжде и3 вы2 пострадaсте t свои1хъ сплемє1нникъ, ћкоже и3 тjи t їудє1й, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μιμηται mimētai
N-NPM
μιμητήςmimētēsimitatorfollowers
εγενηθητε egenēthēte
V-AOI-2P G5675
γίνομαιginomaito be, became
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
εκκλησιων ekklēsiōn
N-GPF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyof the churches
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the churches
ουσων ousōn
V-PAP-GPF G5723
εἰμίeimito beare
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoof God
ιουδαια ioudaia
N-DSF
ἸουδαίαioudaiaJudeaJudaea
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
τα ta
T-APN
hothe/this/whowhich
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthey
επαθετε epathete
V-2AAI-2P G5627
πάσχωpaschōto sufferhave suffered
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoJudaea
ιδιων idiōn
A-GPM
ἴδιοςidiosone's own/privateyour own
συμφυλετων sumfuletōn
N-GPM
συμφυλέτηςsumfuletēsfellow countrymancountrymen
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiand, even
αυτοι autoi
P-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underof
των tōn
T-GPM
hothe/this/who[the/this/who]
ιουδαιων ioudaiōn
A-GPM
ἸουδαῖοςioudaiosJewishthe Jews
 
15 cf. Tłum. Толк. którzy i Pana Jezusa zabili i proroków i nas prześladowali i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom,которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, ўби1вшихъ и3 гDа ї}са и3 є3гw2 прbр0ки, и3 нaсъ и3згнaвшихъ, и3 бGу не ўгоди1вшихъ, и3 всBмъ человёкwмъ проти1вzщихсz, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτων tōn
T-GPM
hothe/this/who 
και kai
CONJ
καίkaiandboth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoWho
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
αποκτειναντων apokteinantōn
V-AAP-GPM G5660
ἀποκτείνωapokteinōto killkilled
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe Lord
προφητας profētas
N-APM
προφήτηςprofētēsprophetprophets
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
εκδιωξαντων ekdiōxantōn
V-AAP-GPM G5660
ἐκδιώκωekdiōkōto persecutehave persecuted
και kai
CONJ
καίkaiand; and
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
μη
PRT-N
μήnotnot
αρεσκοντων areskontōn
V-PAP-GPM G5723
ἀρέσκωareskōto pleasethey please
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πασιν pasin
A-DPM
πᾶςpasallto all
ανθρωποις anthrōpois
N-DPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
εναντιων enantiōn
A-GPM
ἐναντίοςenantiosagainstare contrary
 
16 cf. Tłum. Толк. zabraniając nam głosić zbawienie poganom, aby zawsze dopełniali grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew boży aż do końca.которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца. (и3) возбранsющихъ нaмъ глаг0лати kзhкwмъ, да спасyтсz, во є4же и3сп0лнити и5мъ грэхи2 сво‰ всегдA: пости1же же на ни1хъ гнёвъ до концA. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκωλυοντων kōluontōn
V-PAP-GPM G5723
κωλύωkōluōto preventForbidding
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
εθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesto the Gentiles
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakto speak
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
σωθωσιν sōthōsin
V-APS-3P G5686
σῴζωsōzōto savethey might be saved
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
το to
T-ASN
hothe/this/whoto the Gentiles
αναπληρωσαι anaplērōsai
V-AAN G5658
ἀναπληρόωanaplēroōto fulfilfill up
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalway
εφθασεν efthasen
V-AAI-3S G5656
φθάνωfthanōto precede/arriveis come
δε de
CONJ
δέdethen: for
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe wrath
οργη orgē
N-NSF
ὀργήorgēwraththe wrath
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τελος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/taxthe uttermost
 
CZUŁA MIŁOŚĆ KU TESALONICZANOM.17 cf. Tłum. Толк. My zaś bracia, oddaleni od was na krótki czas dla oczu, nie sercem, tym usilniej spieszyliśmy się z gorącym pragnieniem oglądać wasze oblicze;Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. Мh же, брaтіе, њсиротёвше t вaсъ ко врeмени часA лицeмъ, ґ не сeрдцемъ, ли1шше тщaхомсz лицE вaше ви1дэти мн0гимъ желaніемъ. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
δε de
CONJ
δέdethenBut
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother, brethren
απορφανισθεντες aporfanisthentes
V-APP-NPM G5685
ἀπορφανίζωaporfanizōto orphan, being taken
αφ af
PREP
ἀπόapofromfrom
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
προς pros
PREP
πρόςprosto/withfor
καιρον kairon
N-ASM
καιρόςkairostime/right timetime
ωρας ōras
N-GSF
ὥραhōrahoura short
προσωπω prosōpō
N-DSN
πρόσωπονprosōponfacein presence
ου ou
PRT-N
οὐouno, not
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin heart
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlythe more abundantly
εσπουδασαμεν espoudasamen
V-AAI-1P G5656
σπουδάζωspoudazōbe eager, endeavoured
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ιδειν idein
V-2AAN G5629
ὁράωhoraōto seeto see
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πολλη pollē
A-DSF
πολύςpolusmuchgreat
επιθυμια epithumia
N-DSF
ἐπιθυμίαepithumiadesiredesire
 
18 cf. Tłum. Толк. ponieważ chcieliśmy przyjść do was, mianowicie ja Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan.И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Тёмже хотёхомъ пріити2 къ вaмъ, ѓзъ ќбw пavелъ, є3ди1ною и3 двaжды: и3 возбрани2 нaмъ сатанA. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιοτι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[because]
ηθελησαμεν ēthelēsamen
V-AAI-1P G5656
θέλωthelōto will/desirewe would have
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
προς pros
PREP
πρόςprosto/withunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
μεν men
PRT
μένmenon the other hand, even
παυλος paulos
N-NSM
ΠαῦλοςpaulosPaulPaul
και kai
CONJ
καίkaiandand
απαξ apax
ADV
ἅπαξhapaxonce, once
και kai
CONJ
καίkaiand; but
δις dis
ADV
δίςdistwiceagain
και kai
CONJ
καίkaiand.
ενεκοψεν enekopsen
V-AAI-3S G5656
ἐγκόπτωenkoptōto hinderhindered
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weus
ο o
T-NSM
hothe/this/whoSatan
σατανας satanas
N-NSM
ΣατανᾶςsatanasSatanSatan
 
19 cf. Tłum. Толк. Jakaż bowiem jest nadzieja nasza, albo wesele, albo korona chwały? Czyż nią nie jesteście wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na przyjście jego?Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Кт0 бо нaмъ ўповaніе и3ли2 рaдость и3ли2 вэнeцъ похвалeніz; Не и3 вh ли пред8 гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ во пришeствіи є3гw2; 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSF
τίςtiswhich?what
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ελπις elpis
N-NSF
ἐλπίςelpishopehope
η ē
PRT
ēor 
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy
η ē
PRT
ēor, or
στεφανος stefanos
N-NSM
στέφανοςstefanoscrowncrown
καυχησεως kauchēseōs
N-GSF
καύχησιςkauchēsisprideof rejoicing
η ē
PRT
ēor, or
ουχι ouchi
PRT-I
οὐχίouchinot? not
και kai
CONJ
καίkaiandeven
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
εμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforein the presence of
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τη
T-DSF
hothe/this/whoLord
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingcoming
 
20 cf. Tłum. Толк. Wy bowiem jesteście chwałą naszą i weselem.Ибо вы - слава наша и радость.(За?_сx7з.) Вh бо є3стE слaва нaша и3 рaдость.2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beare
η ē
T-NSF
hothe/this/whoglory
δοξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
και kai
CONJ
καίkaiandand
η ē
T-NSF
hothe/this/whojoy
χαρα chara
N-NSF
χαράcharajoyjoy

3POSYŁA IM TYMOTEUSZA.1 Dla tego nie mogąc dłużej się wstrzymać, postanowiliśmy zostać w Atenach sami,2 a posłaliśmy Tymoteusza brata naszego i sługę bożego w ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze waszej,3 żeby nikt nie zachwiał się w tych uciskach, bo sami wiecie, że na to jesteśmy ustanowieni.4 Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało i wiecie.5 Dlatego i ja, nie mogąc się dłużej wstrzymać, posłałem, abym się dowiedział o wierze waszej, by was przypadkiem kusiciel nie skusił i praca nasza nie stała się daremną.POCIESZYŁA GO ICH WIARA.6 Teraz zaś, gdy Tymoteusz od was przybył do nas i powiadomił nas o wierze i miłości waszej i że zawsze macie nas w dobrej pamięci, pragnąc nas widzieć jak i my także was:7 dlatego, bracia, doznaliśmy pociechy z was we wszelkiej naszej potrzebie i utrapieniu naszym, przez wiarę waszą,8 gdyż teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu.9 Jakież bowiem dzięki możemy oddać Bo za was za wszelką radość, jaką się weselimy z powodu was przed Bogiem naszym,10 w nocy i we dnie modląc się coraz usilniej, abyśmy mogli oglądać oblicze wasze i dopełnić tego, czego brakuje wierze waszej?MODLI SIĘ O WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.11 Sam zaś, Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech kieruje drogą. naszą do was.12 A was niech Pan rozmnoży i sprawi, aby miłość wasza jednego ku drugiemu obfitowała, i ku wszystkim jak i nasza ku wam:13 na utwierdzenie serc waszych bez zarzutu w świętości, przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi jego. Amen. ZACHĘTA DO CNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
4NAPOMINA DO ŚWIĘTOŚCI.1 Na koniec więc, bracia, prosimy was i błagamy w Panu Jezusie, aby jak przyjęliście od nas sposób, w jaki macie postępować i podobać się Bogu, tak żebyście też postępowali, abyście więcej obfitowali.2 Wiecie bowiem, jakie rozkazania dałem wam przez Pana Jezusa.3 Ta bowiem jest wola boża uświęcenie wasze; żebyście się powściągali od rozpusty,4 aby każdy z was umiał ciało swoje utrzymywać w świętości i poszanowaniu,5 nie w namiętności pożądliwej jak i poganie, którzy nie znają Boga;6 i żeby nikt brata swego nie podchodził, ani nie oszukiwał w sprawach; albowiem mścicielem tego wszystkiego jest Pan, jak wam przedtem mówiliśmy i oświadczali.7 Albowiem nie wezwał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia się.8 A przeto kto tym gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który także dał nam Ducha swego Świętego.DO WZAJEMNEJ MIŁOŚCI I PRACOWITOŚCI.9 O miłości zaś braterskiej nie mamy potrzeby do was pisać, bo was samych Bóg nauczył, żebyście się wzajemnie miłowali:10 Albowiem to czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. A was prosimy, bracia, żebyście więcej obfitowali11 i starali się być spokojni i żebyście się zajmowali własnymi sprawami i rękami swymi pracowali, jak wam przykazaliśmy12 i żebyście się z obcymi uczciwie obchodzili i niczyjego nic nie pożądali.O LOSIE ZMARŁYCH.13 Nie chcemy zaś, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili, jak i inni, co nie mają nadziei.14 Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też Bóg tych, co zasnęli w Jezusie, z nim przyprowadzi.15 Albowiem to wam oznajmiamy jako słowo Pańskie, że my, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pana, nie uprzedzimy tych, co zasnęli.16 Ponieważ sam Pan na znak i na głos Archanioła i na dźwięk trąby bożej zstąpi z nieba, i umarli, którzy są w Chrystusie, powstaną pierwsi.17 Potem my którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach na spotkanie Chrystusa w przestworza i tak zawsze z Panem będziemy.18 Tak więc pocieszajcie się wzajemnie tymi słowy.
5DZIEŃ PAŃSKI NIEWIADOMY.1 Co do czasu zaś i chwili, bracia, nie potrzebujecie, żebym wam pisał.2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański tak przyjdzie jak złodziej w nocy.3 Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się.O PRZYGOTOWANIU NA DZIEŃ PAŃSKI.4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.5 Wy wszyscy bowiem jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia; nie nocy, ani ciemności.6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwymi.7 Albowiem ci, co śpią, w nocy śpią, i ci, co się upijają, w nocy są pijani.8 My zaś, którzy jesteśmy dnia, bądźmy trzeźwi, przyodziani pancerzem wiary i miłości i przyłbicą nadziei zbawienia;9 gdyż nie przeznaczył nas Bóg ku gniewowi, lecz dla zdobycia zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,10 który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy zaśniemy, społem z nim żyli.11 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie.POSŁUSZEŃSTWO PRZEŁOŻONYM I INNE POLECENIA.12 Was zaś, bracia, prosimy, abyście uznawali tych, co pracują między wami i są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was,13 żebyście ich bardziej miłowali dla ich pracy; pokój miejcie z nimi.14 A prosimy was, bracia, karćcie niespokojnych, pocieszajcie małodusznych, przyjmujcie niemocnych, cierpliwi bądźcie dla wszystkich.15 Baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim.16 Zawsze się weselcie;17 bez przerwy się módlcie.18 Za wszystko dzięki czyńcie, bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich.19 Ducha nie gaście.20 Proroctw nie lekceważcie.21 Wszystkiego zaś doświadczajcie; co dobre jest, zachowujcie.22 Od wszelkiego rodzaju zła się wstrzymujcie. ŻYCZENIA I POZDROWIENIA.23 Sam zaś Bóg pokoju niech was uświęci we wszystkim, aby cały wasz duch i dusza i ciało było bez zarzutu zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.24 Wierny jest, który was wezwał, który też dokona.25 Bracia, módlcie się za nas.26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list był przeczytany wszystkim świętym braciom.28 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen.