MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.2 Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.3 Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,4 abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).5 Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.6 To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.7 Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.8 Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,9 jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”10 Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;11 abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.12 Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,13 gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,14 i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.15 Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. OSOBISTA OBRONA APOSTOŁA
10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.

RU Brytjka King J. 12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 cf. Tłum. Толк. Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Похвали1тисz же не п0льзуетъ ми2: пріидy бо въ видBніz и3 tкровє1ніz гDнz. 12,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαυχασθαι kauchasthai
V-PNN G5738
καυχάομαιkauchaomaito boastto glory
δει dei
V-PAI-3S G5719
δεῖdeibe necessary[be necessary]
ου ou
PRT-N
οὐounonot
συμφερον sumferon
V-PAP-ASN G5723
συμφέρωsumferōbe profitableIt is
μεν men
PRT
μένmenon the other hand[on the other hand]
ελευσομαι eleusomai
V-FDI-1S G5695
ἔρχομαιerchomaito come/go. I will come
δε de
CONJ
δέdethen[then]
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
οπτασιας optasias
N-APF
ὀπτασίαoptasiavisionvisions
και kai
CONJ
καίkaiandand
αποκαλυψεις apokalupseis
N-APF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationrevelations
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof the Lord
 
2 cf. Tłum. Толк. Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. Вёмъ человёка њ хrтЁ, прeжде лётъ четыренaдесzти: ѓще въ тёлэ, не вёмъ, ѓще ли кромЁ тёла, не вёмъ, бGъ вёсть: восхищeна бhвша таковaго до трeтіzгw нб7сE. 12,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI knew
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
προ pro
PREP
πρόprobeforeabove
ετων etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearyears ago
δεκατεσσαρων dekatessarōn
A-GPN
δεκατέσσαρεςdekatessaresfourteenfourteen
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, (whether
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto know, I
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif; or whether
εκτος ektos
ADV
ἐκτόςektosoutside/exceptout of
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowtell
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe body
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod: God
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto know, I
αρπαγεντα arpagenta
V-2APP-ASM G5651
ἁρπάζωharpazōto seizecaught up
τον ton
T-ASM
hothe/this/who: God
τοιουτον toiouton
D-ASM
τοιοῦτοςtoioutossuch as this;) such an one
εως eōs
ADV
ἕωςheōsuntilto
τριτου tritou
A-GSM
τρίτοςtritosthirdthe third
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
 
3 cf. Tłum. Толк. I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), И# вёмъ таковA человёка: ѓще въ тёлэ, и3ли2 кромЁ тёла, не вёмъ: бGъ вёсть: 12,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI knew
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
τοιουτον toiouton
D-ASM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humana man
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, (whether
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σωματι sōmati
N-DSN
σῶμαsōmabodythe body
ειτε eite
CONJ
εἴτεeiteif, or
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithout[without]
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
ουκ ouk
PRT-N
οὐounocannot
οιδα]     oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto know, I
ο o
T-NSM
hothe/this/who: God
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGod: God
οιδεν oiden
V-RAI-3S G5758
εἴδωeidōto knowtell
 
4 cf. Tłum. Толк. że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. ћкw восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 слhша неизречє1нны гlг0лы, и4хже не лёть є4сть человёку глаг0лати. 12,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceHow that
ηρπαγη ērpagē
V-2API-3S G5648
ἁρπάζωharpazōto seizehe was caught up
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoparadise
παραδεισον paradeison
N-ASM
παράδεισοςparadeisosparadiseparadise
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηκουσεν ēkousen
V-AAI-3S G5656
ἀκούωakouōto hearheard
αρρητα arrēta
A-APN
ἄρρητοςarrētosinexpressibleunspeakable
ρηματα rēmata
N-APN
ῥῆμαrēmawordwords
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εξον exon
V-PAP-NSN G5723
ἔξεστι, ἐξόνexesti exonbe permittedit is
ανθρωπω anthrōpō
N-DSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanfor a man
λαλησαι lalēsai
V-AAN G5658
λαλέωlaleōto speakto utter
 
5 cf. Tłum. Толк. Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Њ таковёмъ похвалю1сz: њ себё же не похвалю1сz, т0кмw њ нeмощехъ мои1хъ. 12,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forOf
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
τοιουτου toioutou
D-GSM
τοιοῦτοςtoioutossuch as thissuch an one
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill I glory
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
δε de
CONJ
δέdethen: yet
εμαυτου emautou
F-1GSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastI will
ει ei
COND
εἰeiif, but
μη
PRT-N
μήnot 
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
 
6 cf. Tłum. Толк. Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Ѓще бо восхощY похвали1тисz, не бyду безyменъ, и4стину бо рекY: щаждy же, да не (кaкw) кто2 вознепщyетъ њ мнЁ пaче, є4же ви1дитъ мS, и3ли2 слhшитъ что2 t менє2. 12,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
θελησω thelēsō
V-AAS-1S G5661
θέλωthelōto will/desireI would desire
καυχησασθαι kauchēsasthai
V-ADN G5664
καυχάομαιkauchaomaito boastto glory
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εσομαι esomai
V-FDI-1S G5695
εἰμίeimito be, I shall
αφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
ερω erō
V-FAI-1S G5692
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakI will say
φειδομαι feidomai
V-PNI-1S G5736
φείδομαιfeidomaito spareI forbear
δε de
CONJ
δέdethen: but
μη
PRT-N
μήnot, lest
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
εις eis
PREP
εἰςeistowardof
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weme
λογισηται logisētai
V-ADS-3S G5667
λογίζομαιlogizomaito countshould think
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat which
βλεπει blepei
V-PAI-3S G5719
βλέπωblepōto seehe seeth
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weme
η ē
PRT
ēor, or
ακουει akouei
V-PAI-3S G5719
ἀκούωakouōto hearhe heareth
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
BODZIEC CIAŁA.7 cf. Tłum. Толк. Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. И# за премнHгаz tкровє1ніz да не превозношyсz, дадeсz ми2 пaкостникъ пл0ти, ѓггелъ сатани1нъ, да ми2 пaкwсти дёетъ, да не превозношyсz. 12,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
τη
T-DSF
hothe/this/whothrough the abundance
υπερβολη uperbolē
N-DSF
ὑπερβολήhuperbolēsurpassingthrough the abundance
των tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the revelations
αποκαλυψεων apokalupseōn
N-GPF
ἀποκάλυψιςapokalupsisrevelationof the revelations
διο dio
CONJ
διόdiotherefore[therefore]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tolest
μη
PRT-N
μήnot 
υπεραιρωμαι uperairōmai
V-PPS-1S G5747
ὑπεραίρωhuperairōbe haughtyI should be exalted above measure
εδοθη edothē
V-API-3S G5681
δίδωμιdidōmito give, there was given
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
σκολοψ skolops
N-NSM
σκόλοψskolopsthorna thorn
τη
T-DSF
hothe/this/whoin the flesh
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangel, the messenger
σατανα satana
N-GSM
ΣατανᾶςsatanasSatanof Satan
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weto me
κολαφιζη kolafizē
V-PAS-3S G5725
κολαφίζωkolafizōto beatbuffet
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
υπεραιρωμαι uperairōmai
V-PPS-1S G5747
ὑπεραίρωhuperairōbe haughtyI should be exalted above measure
 
8 cf. Tłum. Толк. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Њ сeмъ трикрaты гDа моли1хъ, да tстyпитъ t менє2, 12,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forFor
τουτου toutou
D-GSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
τρις tris
ADV
τρίςtristhree timesthrice
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
παρεκαλεσα parekalesa
V-AAI-1S G5656
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI besought
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αποστη apostē
V-2AAS-3S G5632
ἀφίστημιafistēmito leaveit might depart
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
εμου emou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
 
9 cf. Tłum. Толк. I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. и3 речe ми: довлёетъ ти2 блгdть моS: си1ла бо моS въ нeмощи совершaетсz. Слaдцэ u5бо похвалю1сz пaче въ нeмощехъ мои1хъ, да всели1тсz въ мS си1ла хrт0ва. 12,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειρηκεν eirēken
V-RAI-3S-ATT G5758
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakhe said
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
αρκει arkei
V-PAI-3S G5719
ἀρκέωarkeōbe sufficientis sufficient
σοι soi
P-2DS
σύsuyoufor thee
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
χαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgracegrace
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weunto me
η ē
T-NSF
hothe/this/whograce
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
δυναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerstrength
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ασθενεια astheneia
N-DSF
ἀσθένειαastheneiaweaknessweakness
τελειται teleitai
V-PPI-3S G5743
τελέωteleōto finish[to finish]
ηδιστα ēdista
ADV-S
ἥδισταhēdistamost gladly, Most gladly
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmorerather
καυχησομαι kauchēsomai
V-FDI-1S G5695
καυχάομαιkauchaomaito boastwill I
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταις tais
T-DPF
hothe/this/whoinfirmities
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
επισκηνωση episkēnōsē
V-AAS-3S G5661
ἐπισκηνόωepiskēnoōto rest upon/dwellmay rest
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
εμε eme
P-1AS
ἐγώegōI/weMy
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe power
δυναμις dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispowerthe power
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
10 cf. Tłum. Толк. Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. (За?_рч7є.) Тёмже благоволю2 въ нeмощехъ, въ досаждeніихъ, въ бэдaхъ, во и3згнaніихъ, въ тэснотaхъ по хrтЁ: є3гдa бо немощствyю, тогдA си1ленъ є4смь. 12,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeTherefore
ευδοκω eudokō
V-PAI-1S G5719
εὐδοκέωeudokeōto delightI take pleasure
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ασθενειαις astheneiais
N-DPF
ἀσθένειαastheneiaweaknessinfirmities
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
υβρεσιν ubresin
N-DPF
ὕβριςhubrismistreatmentreproaches
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
αναγκαις anankais
N-DPF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessities
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
διωγμοις diōgmois
N-DPM
διωγμόςdiōgmospersecutionpersecutions
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
στενοχωριαις stenochōriais
N-DPF
στενοχωρίαstenochōriahardshipdistresses
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristChrist's sake
οταν otan
CONJ
ὅτανhotanwhen(-ever)when
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ασθενω asthenō
V-PAS-1S G5725
ἀσθενέωastheneōbe weakI am weak
τοτε tote
ADV
τότεtotethen, then
δυνατος dunatos
A-NSM
δυνατόςdunatosablestrong
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam I
 
BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 cf. Tłum. Толк. Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто. Бhхъ несмhсленъ хвалsсz: вы2 мS понyдисте. Ѓзъ бо д0лженъ бёхъ t вaсъ хвали1мь бывaти: ничи1мже бо лиши1хсz пeрвэйшихъ ґпcлъ, ѓще и3 ничт0же є4смь: 12,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVγεγονα gegona
V-2RAI-1S G5754
γίνομαιginomaito beI am become
αφρων afrōn
A-NSM
ἄφρωνafrōnfoolisha fool
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyou; ye
με me
P-1AS
ἐγώegōI/weI
ηναγκασατε ēnankasate
V-AAI-2P G5656
ἀναγκάζωanankazōto compelhave compelled
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weme
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ωφειλον ōfeilon
V-IAI-1S G5707
ὀφείλωofeilōto oweought
υφ uf
PREP
ὑπόhupoby/underof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
συνιστασθαι sunistasthai
V-PPN G5745
συνίστημι, συνιστάωsunistēmi sunistaōto commendto have been commended
ουδεν ouden
A-ASN-N
οὐδείςoudeisno onein nothing
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
υστερησα usterēsa
V-AAI-1S G5656
ὑστερέωhustereōto lackam I behind
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
υπερλιαν uperlian
ADV
[ὑπέρ | λίαν][huper | lian][above/for | greatly]the very chiefest
αποστολων apostolōn
N-GPM
ἀπόστολοςapostolosapostleapostles
ει ei
COND
εἰeiif, though
και kai
CONJ
καίkaiand 
ουδεν ouden
A-NSN-N
οὐδείςoudeisno onenothing
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beI be
 
12 cf. Tłum. Толк. Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. знaмєніz бо ґпcлwва содёzшасz въ вaсъ во всsцэмъ терпёніи, въ знaменіихъ и3 чудесёхъ и3 си1лахъ. 12,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτα ta
T-NPN
hothe/this/who 
μεν men
PRT
μένmenon the other handTruly
σημεια sēmeia
N-NPN
σημεῖονsēmeionsignthe signs
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof an apostle
αποστολου apostolou
N-GSM
ἀπόστολοςapostolosapostleof an apostle
κατειργασθη kateirgasthē
V-API-3S G5681
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/producewere wrought
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παση pasē
A-DSF
πᾶςpasallall
υπομονη upomonē
N-DSF
ὑπομονήhupomonēperseverancepatience
σημειοις sēmeiois
N-DPN
σημεῖονsēmeionsignsigns
τε]     te
PRT
τεteand/both[and/both]
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τερασιν terasin
N-DPN
τέραςteraswonderswonders
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δυναμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowermighty deeds
 
13 cf. Tłum. Толк. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Чт0 бо є4сть, є3гHже лиши1стесz пaче пр0чихъ цRквeй, рaзвэ т0чію ћкw ѓзъ сaмъ не стужи1хъ вaмъ; Дади1те ми2 непрaвду сію2. 12,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichit wherein
ησσωθητε ēssōthēte
V-API-2P G5681
ἡσσάομαιhēssaomaibe lesserye were inferior
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forto
τας tas
T-APF
hothe/this/who 
λοιπας loipas
A-APF
λοιπόςloiposremainingother
εκκλησιας ekklēsias
N-APF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblychurches
ει ei
COND
εἰeiif, except
μη
PRT-N
μήnot 
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfmyself
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατεναρκησα katenarkēsa
V-AAI-1S G5656
καταναρκάομαιkatanarkaomaito burdenwas
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouto you
χαρισασθε charisasthe
V-ADM-2P G5663
χαρίζωcharizōto give grace? forgive
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowrong
αδικιαν adikian
N-ASF
ἀδικίαadikiaunrighteousnesswrong
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
 
14 cf. Tłum. Толк. 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. СE трeтіе гот0въ є4смь пріити2 къ вaмъ, и3 не стужY вaмъ: не и3щy бо вaшихъ, но вaсъ. Не дHлжна бо сyть ч†да роди1телємъ снискaти и3мёніz, но роди1телє чaдwмъ. 12,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seeBehold
τριτον triton
A-ASN
τρίτοςtritosthird, the third time
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ετοιμως etoimōs
ADV
ἑτοίμωςhetoimōsreadilyready
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI am
ελθειν elthein
V-2AAN G5629
ἔρχομαιerchomaito come/goto come
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouto you
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
καταναρκησω katanarkēsō
V-FAI-1S G5692
καταναρκάομαιkatanarkaomaito burdenI will
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
ζητω zētō
V-PAI-1S G5719
ζητέωzēteōto seekI seek
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyours
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
οφειλει ofeilei
V-PAI-3S G5719
ὀφείλωofeilōto oweought
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whofor the parents
γονευσιν goneusin
N-DPM
γονεύςgoneusparentfor the parents
θησαυριζειν thēsaurizein
V-PAN G5721
θησαυρίζωthēsaurizōto store upto lay up
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe parents
γονεις goneis
N-NPM
γονεύςgoneusparentthe parents
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whofor the children
τεκνοις teknois
N-DPN
τέκνονteknonchildfor the children
 
15 cf. Tłum. Толк. Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Ѓзъ же въ слaдость и3ждивY и3 и3ждивeнъ бyду по душaхъ вaшихъ, ѓще и3 и3зли1шше вaсъ любS, мeньше люби1мь є4смь. 12,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ηδιστα ēdista
ADV-S
ἥδισταhēdistamost gladlywill very gladly
δαπανησω dapanēsō
V-FAI-1S G5692
δαπανάωdapanaōto spendspend
και kai
CONJ
καίkaiandand
εκδαπανηθησομαι ekdapanēthēsomai
V-FPI-1S G5701
ἐκδαπανάωekdapanaōto expendbe spent
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
των tōn
T-GPF
hothe/this/who 
ψυχων psuchōn
N-GPF
ψυχήpsuchēsoul 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ει ei
COND
εἰeiif; though
περισσοτερως perissoterōs
ADV-C
περισσῶςperissōssuperabundantlythe more abundantly
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αγαπω agapō
V-PAI-1S G5719
ἀγαπάωagapaōto loveI love
ησσον ēsson
A-ASN-C
ἥττον, ἥσσωνhhētton ēssōnless/worse, the less
αγαπωμαι agapōmai
V-PPI-1S G5743
ἀγαπάωagapaōto loveI be loved
 
16 cf. Tłum. Толк. Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Бyди же, ѓзъ не њтzгчи1хъ вaсъ, но ковaренъ сhй, лeстію вaсъ пріsхъ. 12,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεστω estō
V-PAM-3S G5720
εἰμίeimito be[to be]
δε de
CONJ
δέdethenBut
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατεβαρησα katebarēsa
V-AAI-1S G5656
καταβαρέωkatabareōto burdendid
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut: nevertheless
υπαρχων uparchōn
V-PAP-NSM G5723
ὑπάρχωhuparchōto be, being
πανουργος panourgos
N-NSM
πανοῦργοςpanourgoscraftycrafty
δολω dolō
N-DSM
δόλοςdolosdeceitwith guile
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ελαβον elabon
V-2AAI-1S G5627
λαμβάνωlambanōto take, I caught
 
17 cf. Tłum. Толк. Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? є3дA к0имъ t п0сланныхъ къ вaмъ лихои1мствовахъ вaсъ; 12,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotDid
τινα tina
X-ASM
τιςtisoneany
ων ōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
απεσταλκα apestalka
V-RAI-1S G5758
ἀποστέλλωapostellōto sendI sent
προς pros
PREP
πρόςprosto/withof
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofby
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof them
επλεονεκτησα epleonektēsa
V-AAI-1S G5656
πλεονεκτέωpleonekteōto exploitI make a gain
υμας umas
P-2AP
σύsuyouunto you
 
18 cf. Tłum. Толк. Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Ўмоли1хъ тjта, и3 съ ни1мъ послaхъ брaта: є3дA лихои1мствова чи1мъ вaсъ тjтъ; не тёмже ли дyхомъ ходи1хома; не тёмиже ли стопaми; 12,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαρεκαλεσα parekalesa
V-AAI-1S G5656
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortI desired
τιτον titon
N-ASM
ΤίτοςtitosTitusTitus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συναπεστειλα sunapesteila
V-AAI-1S G5656
συναποστέλλωsunapostellōto send withwith
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrothera brother
μητι mēti
PRT-I
μήτιmētisurely not. Did
επλεονεκτησεν epleonektēsen
V-AAI-3S G5656
πλεονεκτέωpleonekteōto exploitmake a gain
υμας umas
P-2AP
σύsuyouof you
τιτος titos
N-NSM
ΤίτοςtitosTitusTitus
ου ou
PRT-N
οὐounonot
τω
T-DSN
hothe/this/who 
αυτω autō
P-DSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfin the same
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit
περιεπατησαμεν periepatēsamen
V-AAI-1P G5656
περιπατέωperipateōto walk? walked we
ου ou
PRT-N
οὐouno? not
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoa brother
αυτοις autois
P-DPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfin the same
ιχνεσιν ichnesin
N-DPN
ἴχνοςichnostracksteps
 
19 cf. Tłum. Толк. Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Пaки ли мнитE, ћкw tвётъ вaмъ твори1мъ; Пред8 бGомъ, њ хrтЁ глаг0лемъ: вс‰ же, возлю1бленніи, њ вaшемъ созидaніи и3 ўтверждeніи. 12,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαλαι palai
ADV
πάλαιpalaiof old[of old]
δοκειτε dokeite
V-PAI-2P G5719
δοκέωdokeōto think, think ye
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
απολογουμεθα apologoumetha
V-PNI-1P G5736
ἀπολογέομαιapologeomaito defend oneselfwe excuse ourselves
κατεναντι katenanti
ADV
κατέναντιkatenantibefore[before]
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
λαλουμεν laloumen
V-PAI-1P G5719
λαλέωlaleōto speak? we speak
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen: but
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall things
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbeloved, dearly beloved
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for, for
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
οικοδομης oikodomēs
N-GSF
οἰκοδομήoikodomēbuildingedifying
 
20 cf. Tłum. Толк. Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, (За?_рч7ѕ.) Бою1сz же, є3дA кaкw пришeдъ, не ћцэхъ же хощY, њбрsщу вaсъ, и3 ѓзъ њбрsщусz вaмъ, kковa же не х0щете: да не кaкw (бyдутъ) рвє1ніz, з†висти, ћрwсти, рє1ти, клеветы6, шептaніz, кичє1ніz, нестроє1ніz: 12,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVφοβουμαι foboumai
V-PNI-1S G5736
φοβέωfobeōto fearI fear
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
μη
PRT-N
μήnot, lest
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
ελθων elthōn
V-2AAP-NSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go, when I come
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
οιους oious
K-APM
οἷοςhoiossuch assuch as
θελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
ευρω eurō
V-2AAS-1S G5632
εὑρίσκωheuriskōto find/meet, I shall
υμας umas
P-2AP
σύsuyouunto you
καγω kagō
P-1NS-K
κἀγώkagōand I, and
ευρεθω eurethō
V-APS-1S G5686
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
οιον oion
K-ASM
οἷοςhoiossuch assuch as
ου ou
PRT-N
οὐounonot
θελετε thelete
V-PAI-2P G5719
θέλωthelōto will/desireye would
μη
PRT-N
μήnot: lest
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
ερις eris
N-NSF
ἔριςerisquarreldebates
ζηλος zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszeal, envyings
θυμοι thumoi
N-NPM
θυμόςthumoswrath, wraths
εριθειαι eritheiai
N-NPF
ἐριθείαeritheiarivalry, strifes
καταλαλιαι katalaliai
N-NPF
καταλαλιάkatalaliaslander, backbitings
ψιθυρισμοι psithurismoi
N-NPM
ψιθυρισμόςpsithurismosgossip, whisperings
φυσιωσεις fusiōseis
N-NPF
φυσίωσιςfusiōsisarrogance, swellings
ακαταστασιαι akatastasiai
N-NPF
ἀκαταστασίαakatastasiadisorder, tumults
 
21 cf. Tłum. Толк. ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.да не пaки пришeдша мS смири1тъ бGъ м0й ў вaсъ, и3 восплaчусz мн0гихъ прeжде согрёшшихъ и3 не покazвшихсz њ нечистотЁ и3 блужeніи и3 студол0жствіи, ±же содёzша.12,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotlest
παλιν palin
ADV
πάλινpalinagainagain
ελθοντος elthontos
V-2AAP-GSM G5631
ἔρχομαιerchomaito come/go, when I come
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/weme
ταπεινωση tapeinōsē
V-AAS-3S G5661
ταπεινόωtapeinoōto humblewill humble
με me
P-1AS
ἐγώegōI/we, my
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we[I/we]
προς pros
PREP
πρόςprosto/withamong
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πενθησω penthēsō
V-AAS-1S G5661
πενθέωpentheōto mournI shall bewail
πολλους pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany
των tōn
T-GPM
hothe/this/whowhich
προημαρτηκοτων proēmartēkotōn
V-RAP-GPM G5761
προαμαρτάνωproamartanōto sin beforehandhave sinned already
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
μετανοησαντων metanoēsantōn
V-AAP-GPM G5660
μετανοέωmetanoeōto repenthave
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
τη
T-DSF
hothe/this/whothe uncleanness
ακαθαρσια akatharsia
N-DSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpuritythe uncleanness
και kai
CONJ
καίkaiandand
πορνεια porneia
N-DSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
και kai
CONJ
καίkaiandand
ασελγεια aselgeia
N-DSF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucherylasciviousness
η ē
R-DSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
επραξαν epraxan
V-AAI-3P G5656
πράσσωprassōto do/requirethey have committed

13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.