MENU
Fragment:




Styl fragmentu




*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi do Koryntian

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat kościołowi bożemu, który jest w Koryncie, z wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa ChrystusaPOCIECHY APOSTOŁA WŚRÓD UTRAPIEŃ.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,4 który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy mogli i sami pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, przez pociechę, której i sami doznajemy od Boga.5 Albowiem jak w nas obfitują cierpienia Chrystusowe, tak i przez Chrystusa obfita jest nasza pociecha.6 A czy doznajemy utrapień – dla waszej zachęty i zbawienia; czy my doznajemy pociech – dla waszego pocieszenia; czy bywamy napominani – dla waszego napominania i zbawienia, a to daje cierpliwość w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy,7 aby nadzieja nasza co do was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście towarzyszami utrapienia, tak będziecie i pociechy.8 Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, które nas spotkało w Azji, żeśmy byli nazbyt obciążeni ponad siłę, tak że nawet przykrzyło nam się żyć.9 Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych,10 a on nas wyrwał i wyrywa z tak wielkich niebezpieczeństw; w nim mamy nadzieję, że też jeszcze wyrwie,11 przy waszej także pomocy w modlitwie za nas, aby za ten dar, nam dany dla wielu osób, wielu składało dzięki za nas. POSTĘPUJE SZCZERZE.12 Albowiem świadectwo sumienia naszego jest chlubą naszą, że w prostocie serca i szczerości bożej,.a nie w mądrości cielesnej, ale w łasce bożej postępowaliśmy na tym świecie, a szczególniej względem was.13 Nie piszemy bowiem wam nic innego tylko to, coście czytali i poznali. Ufam zaś, że aż do końca poznacie,14 jak już poznaliście nas po części, że jesteśmy chlubą waszą, jak i wy naszą, w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa.15 I z tą ufnością chciałem najpierw przyjść do was, abyście drugą łaskę otrzymali,16 i od was przejść do Macedonii i znowu z Macedonii przyjść do was i przez was być odprowadzonym do Judei.17 Gdy więc to zamierzałem, czy kierowałem się lekkomyślnością? Albo czy to, co zamyślam, według ciała zamyślam, tak że jest u mnie i “tak” i “nie” ?18 Ale wierny Bóg – że w mowie naszej, do was, nie ma “tak” i “nie.”19 Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, któregośmy wśród was opowiadali, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był “tak” i “nie,” ale w nim było “tak.”20 Ile bowiem jest obietnic bożych, są w nim “tak,” dlatego też przez niego Amen Bogu ku chwale naszej.21 Ten zaś jest, co nas z wami utwierdza w Chrystusie i co nas pomazał – Bóg,22 on też na nas wycisnął pieczęć i dał zadatek ducha w sercach naszych.NIE CHCE ZMUSZAĆ KORYNTIAN.23 Ja zaś wzywam Boga na świadka, na duszę moją, że nie przyszedłem więcej do Koryntu oszczędzając was.24 Nie dlatego, że panujemy nad wiarą waszą, ale jesteśmy pomocnikami wesela waszego; wiarą bowiem stoicie.
21 A postanowiłem to sobie, że by nie przychodzić do was po raz wtóry z zasmuceniem.2 Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż jest, co by mnie rozweselił, jeśli nie ten, którego ja zasmucam?3 I to samo wam napisałem, abym przyszedłszy, nie miał smutku na smutek od tych, od których miałem doznać radości; bo mam zaufanie do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich.4 Gdyż napisałem wam w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie żebyście się zasmucili, ale żebyście poznali, jaką miłość żywię ku wam nader obficie.KAŻE PRZEBACZYĆ GRZESZNIKOWI.5 Jeśli zaś kto zasmucił, nie zasmucił mnie, ale po części, abym nie obciążył was wszystkich.6 Temu, co taki jest, wystarczy to strofowanie, które daje wielu;7 tak że przeciwnie raczej mu darujcie i pocieszcie go, by przypadkiem w nadmiernym smutku nie pogrążył się ten, co taki jest.8 Przeto was proszę, abyście miłość względem niego potwierdzili.9 Albowiem i dlatego napisałem, abym poznał, czyście wypróbowani, czy we wszystkim jesteście posłuszni.10 A komu co przebaczyliście, to i ja; bo i ja, co przebaczyłem, jeśli co przebaczyłem, to ze względu na was, w osobie Chrystusa, “aby nas szatan nie oszukał, bo nie są nam tajne jego zamysły. SKUTKI JEGO APOSTOLSTWA.12 Gdy zaś przyszedłem do Troady dla ewangelii Chrystusowej i drzwi mi stały otworem w Panu,13 duch mój nie miał spokoju, dlatego że nie znalazłem Tytusa brata mego; ale pożegnawszy się z nimi, udałem się do Macedonii14 A Bogu dzięki, który zawsze prowadzi nas w triumfie w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu;15 bo jesteśmy miłą wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy bywają zbawieni i wśród tych, co giną;10 mianowicie dla jednych: wonią śmierci na śmierć, dla drugich zaś: wonią życia na życie. A do tego któż tak zdatny ?11 Nie jesteśmy bowiem, jak wielu z nich, fałszerzami słowa bożego, ale w szczerości, ale jak z Boga, wobec Boga, mówimy w Chrystusie.
3NIE POTRZEBUJE POLECENIA OD LUDZI.1 Zaczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was, albo od was?2 Listem naszym jesteście wy, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie;3 oczywiście, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nas i napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca.4 Ufność zaś taką mamy przez Chrystusa ku Bogu;5 nie żebyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami od siebie, jakby sami z siebie, ale zdolność nasza jest z Boga;6 który też uczynił nas odpowiednimi sługami Nowego Testamentu, nie literą, ale duchem; bo litera zabija, a duch ożywia.7 A jeśli posługiwanie śmierci, literami wyrażone na kamieniach, było w chwale, tak że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżesza dla chwały oblicza jego, która przemija,8 to jakże posługiwanie Ducha nie będzie tym bardziej w chwale?9 Albowiem jeśli posługiwanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.10 Gdyż co zabłysło, nie jaśniało chwałą w tej mierze, z powodu przewyższającej chwały.11 Jeśli bowiem to, co przemija, jest w chwale, daleko więcej to, co trwa, jest w chwale.ŻYDZI MAJĄ ZASŁONĘ W SERCU.12 Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką ufnością:13 a nie jak “Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje,” aby synowie Izraela nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje;14 ale stępiały ich umysły. Albowiem aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nieodkryta (ponieważ w Chrystusie niszczeje),15 ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu.16 “Gdy zaś nawróci się do Pana, zasłona będzie zdjęta.”17 A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.18 Ale my wszyscy, odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam obraz się przemieniamy z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego.
4PAWEŁ JAWNIE GŁOSI EWANGELIĘ.1 Dlatego mając to posługiwanie, nie ustajemy według miłosierdzia, któregośmy dostąpili;2 ale odrzucamy skrytą obrzydłość, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa bożego, lecz przez okazywanie prawdy zalecając siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.3 A jeśli zakryta jest nawet ewangelia nasza, to jest zakryta dla tych, co giną,4 u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.5 Nie opowiadamy bowiem samych sieb1e, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa.6 Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.UMACNIA GO BÓG.7 Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższona była moc boża, a nie nasza.8 We wszystkim doznajemy utrapienia, ale nie jesteśmy ściśnieni; troskamy się, ale nie rozpaczamy;9 prześladowanie cierpimy, ale nie jesteśmy opuszczeni; bywamy powaleni, ale nie giniemy;10 zawsze umartwienie Jezusa w ciele naszym wokół nosimy, aby i życie Jezusowe okazało się w naszych ciałach.11 Zawsze bowiem my, co żyjemy, na śmierć jesteśmy wydawani dla Jezusa, żeby i życie Jezusa okazało się w śmiertelnym ciele naszym.12 nas więc śmierć działa, w was zaś życie.13 A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisano: “Uwierzyłem, dlatego mówiłem,” i my wierzymy, dlatego też mówimy;14 wiedząc, że ten, co wzbudził Jezusa i nas wzbudzi z Jezusem i postawi z wami15 Wszystko bowiem dla was, aby łaska obfitująca przez dziękczynienie wielu, obfitowała ku chwale Boga.16 Dlatego nie ustajemy; ale chociaż ten nasz człowiek zewnętrzny się psuje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień.17 To bowiem obecne, prędziutko przemijające i lekkie utrapienie nasze sprawuje w nas nader wielki ogrom wiekuistej chwały,19 gdyż my nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to, co niewidzialne. Rzeczy bowiem, które widzimy, są doczesne, a których nie widzimy, są wieczne.
5PRAGNIE BYĆ Z CHRYSTUSEM.1 A wiemy, że jeśli się rozsypie nasz dom ziemski tego mieszkania, to mamy od Boga przybytek, dom nie rękami uczyniony, wieczny w niebie2 Gdyż i w tym wzdychamy, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba,3 jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy4 Gdyż i my, którzy jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy obciążeni dlatego, że nie chcemy być zwleczeni, ale przyobleczeni, aby wchłonięte zostało, co jest śmiertelne, przez życie5 Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.6 Zawsze więc jesteśmy odważni, wiedząc, że dopóki jesteśmy w ciele, pielgrzymujemy od Pana7 (przez wiarę bowiem chodzimy, a nie przez widzenie).8 Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu9 I dlatego usiłujemy jemu się podobać, czy odlegli, czy obecni10 My wszyscy bowiem musimy się ukazać przed stolicą Chrystusową, aby każdy otrzymał za własne sprawy ciała według tego, co uczynił, albo dobre, albo złe.11 Znając więc bojaźń Pańską, przekonujemy ludzi, Bogu zaś jawni jesteśmy. A następnie spodziewam się, że i sumieniom waszym jawni jesteśmy.12 Samych siebie znowu wam nie zalecamy, lecz dajemy wam sposobność do chlubienia się z nas, żebyście mieli co przeciwstawić tym, co się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu.13 Albowiem czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy rozsądni jesteśmy, to dla was.GORLIWOŚĆ APOSTOŁA14 Miłość bowiem Chrystusowa przyciska nas, gdy rozważamy to, że jeśli jeden umarł za wszystkich, więc wszyscy umarli.18 A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, co żyją, już nie żyli sobie, ale temu, który za nich umarł i zmartwychwstał.16 Dlatego my odtąd nie znamy nikogo według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już n1e znamy.17 Zatem jeśli kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe 18 Wszystko zaś z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i dał nam urząd jednania19 Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania20 Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa, pojednajcie się z Bogiem21 Tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością bożą.
6PRACUJEMY JAKO SŁUDZY CHRYSTUSOWI.1 A jak pomocnicy napominamy, abyście nadaremnie łaski bożej nie przyjmowali2 Albowiem mówi: “W czasie sprzyjającym wysłuchałem cię, i w dzień zbawienia wspomogłem cię.” Oto teraz czas pożądany, oto teraz czas zbawienia3 Nie dajemy nikomu żadnego zgorszenia, aby nie ganiono posługiwania naszego,4 ale we wszystkim okazujmy się jak słudzy boży w wielkiej cierpliwości, w utrapieniach, w niedostatkach, w uciskach,5 w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w pracach, w czuwaniach, w postach,6 w czystości, w umiejętności, w wielkoduszności, w łagodności, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej,7 w słowie prawdy, w mocy bożej, przez broń sprawiedliwości po prawicy i po lewicy,8 przez chwałę i zelżywość, przez zniesławienie i dobrą sławę; jak zwodziciele, a prawdomówni, jak nieznani, a poznani,9 jak umierający, a oto żyjemy, jak karani, a nie uśmierceni,10 jak smutni, a zawsze weseli, jak ubodzy, a wielu wzbogacający, jak nic nie mający, a wszystko posiadający. UNIKAĆ NIEWIERNYCH11 Usta nasze otwarte są ku wam, o Koryntianie, serce nasze rozszerzyło się12 Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrzu waszym;13 lecz tak samo się odwzajemniając (jak synom mówię), rozprzestrzeńcie się i wy14 Nie ciągnijcie jarzma z niewierzącymi. Cóż bowiem za uczestnictwo sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za towarzystwo światłości z ciemnością?15 A co za umowa Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wierzącego z niewierzącym?16 Lecz jaka ˇzgoda świątyni bożej z bałwanami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: “będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem.17 Dlatego wyjdźcie z pośrodka nich, i dołączcie się, mówi Pan, i nie dotykajcie się nieczystego i ja was przyjmę18 i będę wam ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan wszechmogący.
7PAWEŁ RADUJE SIĘ Z POSTĘPOWANIA KORYNTIAN.1 Mając więc te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha, dokonując uświęcenia w bojaźni bożej.2 Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogośmy nie zepsuli, nikogośmy nie oszukali.3 Nie mówię tego, żeby was potępiać, bo przedtem powiedzieliśmy, że w sercach naszych jesteście, żebyśmy wspólnie umierali i wspólnie żyli.4 Mam wielkie zaufanie do was, mam wielką chlubę z was; pełen jestem pociechy, nader obfituję w radość we wszelkim utrapieniu naszym.5 Albowiem i ciało nasze żadnego nie zaznało odpoczynku, gdyśmy przyszli do Macedonii, aleśmy doznali wszelkiego utrapienia: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy.6 Ale ten, co pociesza uniżonych, pocieszyłˇ nas Bóg przybyciem Tytusa.7 Lecz nie tylko jego przybyciem, ale też pociechą, jakiej doznał u was: opowiadając nan1 o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej dla mnie żarliwości, tak że się jeszcze bardziej radowałem.DOBRY SMUTEK JEST POŻYTECZNY.8 Choć bowiem zasmuciłem was w liście, nie żal mi; choćbym żałował, widząc, że ten list (choć na chwilę) was zasmucił,9 teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Albowiem zasmuciliście się według Boga, tak że w niczym nie ponieśliście od nas szkody.10 Smutek bowiem, który jest według Boga, sprawuje pokutę nieodmienną ku zbawieniu, lecz światowy smutek sprawuje śmierć.11 Oto bowiem to samo, żeście byli według Boga zasmuceni, jak wielką gorliwość w was sprawuje; ale obronę, ale oburzenie, ale bojaźń, ale tęsknotę, ale żarliwość, ale pomstę. We wszystkim pokazaliście, że jesteście niewinni w tej sprawie.12 A więc, chociaż do was napisałem, to nie z powodu tego, co krzywdę uczynił, ani z powodu tego, co cierpiał, ale żeby okazać gorliwość naszą, jaką mamy o was przed Bogiem.13 Dlatego ucieszyliśmy się. W naszej zaś pociesze jeszcze bardziej radowaliśmy się z wesela Tytusa, gdyż pokrzepił się duch jego przez was wszystkich,14 i jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, nie zawstydziłem się; ale jak wam wszystko mówiliśmy w prawdzie, tak też i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą.15 I serce jego jeszcze bardziej bije ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich; jak przyjęliście go z bojaźnią i ze drżeniem.16 Radujęˇ się, że wam we wszystkim ufam. SPRAWA JAŁMUŻN DLA JEROZOLIMY
8CHWALI SZCZODROBLIWOŚĆ MACEDOŃCZYKÓW.1 A donosimy wam, bracia, o łasce bożej, która była dana kościołom Macedonii,2 że w wielkiej próbie utrapienia mieli oni obfite wesele, i że bardzo wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich prostoty,3 gdyż według sił – daję im to świadectwo – owszem ponad siły, okazali się chętnymi,4 z wielkim naleganiem, prosząc nas o łaskę i o udział w posłudze, która się dzieje na rzecz świętych.5 I nie jak spodziewaliśmy się, ale samych siebie oddali najpierw Panu, potem nam za wolą bożą,6 tak że prosiliśmy Tytusa, aby jak zaczął, tak i dokonał u was także tej łaski.ZACHĘCA DO NAŚLADOWANIA ICH.7 Lecz jak we wszystkim obfitujecie w wierze i w mowie i w umiejętności i w wszelkiej gorliwości, nadto i w miłości waszej ku nam, abyście obfitowali i w tej łasce.8 Nie mówię, jakby rozkazując, ale przez gorliwość innych doświadczając także rzetelności waszej miłości.9 Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy byli bogatymi jego ubóstwem.10 I w tym daję radę; to bowiem jest wam pożyteczne, którzyście nie tylko zaczęli czynić, ale i chcieć od przeszłego roku.11 Teraz więc i uczynkiem to konajcie, żeby, jak w was jest ochotny zamiar woli, takie było i wykonanie z tego, co macie.12 Jeśli bowiem wola jest ochotna, to jest przyjemna według tego, co a, nie według tego, czego nie ma.13 Albowiem nie żeby innym była ulga, wan1 zaś utrapienie, e według równości.14 W obecnym czasie niech wasza obfitość uzupełni ich niedostatek, aby też ich obfitość była uzupełnieniem waszego niedostatku, aby była równość, jak napisano:15 “Który wiele, nie miał nazbyt, a kto mało, nie miał mniej.”ZALECA SWÝCH WYSŁANNIKÓW.16 Bogu zaś dzięki, który tę samą troskliwość o was wlał w serce Tytusa,17 bo zachętę przyjął, owszem będąc nader troskliwym, z własnej ochoty udał się do was.18 Posłaliśmy też z nim brata, którego chwała jest w ewangelii po wszystkich kościołach;19 a nie tylko, lecz i wybrany został przez kościoły na towarzysza podróży naszej w sprawie tej łaski, którą rozdajemy ku chwale Pańskiej i ze stanowczej woli naszej; 20wystrzegając się tego, żeby nas kto nie zganił z powodu tej obfitości, którą rozdajemy.21 Staramy się bowiem o dobro nie tylko przed Bogiem, ale także przed ludźmi.22 Posłaliśmy zaś z nimi brata naszego, którego troskliwości doświadczyliśmy często w wielu rzeczach, a teraz daleko troskliwszego z powodu wielkiego zaufania do was.23 Co do Tytusa – jest to mój towarzysz i pomocnik u was; co do braci naszych – są to posłańcy kościołów, chwała Chrystusowa.24 Dowody więc waszej miłości i naszej chluby z was okażcie względem nich wobec kościołów.
9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.

RU Brytjka King J. 9PRZYMIOTY I OWOCE JAŁMUŻNY.1 cf. Tłum. Толк. O posłudze zaś, która się dokonywa na rzecz świętych, zbyteczne mi jest do was pisać.Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым, Њ слyжбэ бо, ћже ко с™ы6мъ, ли1шше ми2 є4сть писaти вaмъ, 9,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπερι peri
PREP
περίperiaboutas touching
μεν men
PRT
μένmenon the other hand 
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
διακονιας diakonias
N-GSF
διακονίαdiakoniaservicethe ministering
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αγιους agious
A-APM
ἅγιοςhagiosholythe saints
περισσον perisson
A-NSN
περισσόςperissosexcessive/abundantsuperfluous
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/wefor me
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
το to
T-NSN
hothe/this/whothe ministering
γραφειν grafein
V-PAN G5721
γράφωgrafōto writeto write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
 
2 cf. Tłum. Толк. Znam bowiem wasze chętne serce, którym się chlubię z was wobec Macedończyków, że i Achaja gotowa jest od roku przeszłego i wasz zapał wielu pobudził.ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих. вёмъ бо ўсeрдіе вaше, и4мже њ вaсъ хвалю1сz макед0нzнwмъ, ћкw ґхaіа пригот0висz t мимошeдшагw лёта: и3 ћже t вaсъ рeвность раздражи2 мн0жайшихъ. 9,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιδα oida
V-RAI-1S G5758
εἴδωeidōto knowI know
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προθυμιαν prothumian
N-ASF
προθυμίαprothumiaeagernessthe forwardness
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your mind
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich, for which
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
καυχωμαι kauchōmai
V-PNI-1S G5736
καυχάομαιkauchaomaito boastI boast
μακεδοσιν makedosin
N-DPM
ΜακεδώνmakedōnMacedonianto them of Macedonia
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
αχαια achaia
N-NSF
ἈχαΐαachaiaAchaiaAchaia
παρεσκευασται pareskeuastai
V-RPI-3S G5769
παρασκευάζωparaskeuazōto preparewas ready
απο apo
PREP
ἀπόapofrom 
περυσι perusi
ADV
πέρυσιperusilast yeara year ago
και kai
CONJ
καίkaiand; and
το to
T-NSN
hothe/this/who 
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
ζηλος zēlos
N-NSN
ζῆλοςzēloszealzeal
ηρεθισεν ērethisen
V-AAI-3S G5656
ἐρεθίζωerethizōto provoke/irritatehath provoked
τους tous
T-APM
hothe/this/whothe forwardness
πλειονας pleionas
A-APM-C
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreatervery many
 
3 cf. Tłum. Толк. Posłałem zaś braci, żeby chluba nasza z was nie była w tej sprawie udaremniona, ale żebyście (jak powiedziałem) byli gotowi,Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, Послaхъ же брaтію, да не похвалeніе нaше, є4же њ вaсъ, и3спраздни1тсz въ чaсти сeй, но да, ћкоже глаг0лахъ, пригот0вани бyдете: 9,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεπεμψα epempsa
V-AAI-1S G5656
πέμπωpempōto sendhave I sent
δε de
CONJ
δέdethenYet
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, lest
μη
PRT-N
μήnot 
το to
T-NSN
hothe/this/whothe brethren
καυχημα kauchēma
N-NSN
καύχημαkauchēmaprideboasting
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weour
το to
T-NSN
hothe/this/whoboasting
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
κενωθη kenōthē
V-APS-3S G5686
κενόωkenoōto emptyshould be in vain
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whobehalf
μερει merei
N-DSN
μέροςmerospartbehalf
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
ελεγον elegon
V-IAI-1S G5707
λέγωlegōto speakI said
παρεσκευασμενοι pareskeuasmenoi
V-RPP-NPM G5772
παρασκευάζωparaskeuazōto prepare, ye may
ητε ēte
V-PAS-2P G5725
εἰμίeimito bebe
 
4 cf. Tłum. Толк. abyśmy, gdyby ze mną przyszli Macedończycy i znaleźli was niegotowymi, nie musieli się wstydzić w tej rzeczy my (nie mówiąc już o was).и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы,- не говорю "вы",- похвалившись с такою уверенностью. да не кaкw, ѓще пріи1дутъ со мн0ю макед0нzне и3 њбрsщутъ вaсъ непригот0ванныхъ, постыди1мсz мы2, да не глаг0лемъ вы2, въ чaсти сeй похвалeніz. 9,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
πως pōs
ADV-I
πωςpōshow[how]
εαν ean
COND
ἐάνeanifif
ελθωσιν elthōsin
V-2AAS-3P G5632
ἔρχομαιerchomaito come/gocome
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weme
μακεδονες makedones
N-NPM
ΜακεδώνmakedōnMacedonianthey of Macedonia
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ευρωσιν eurōsin
V-2AAS-3P G5632
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
υμας umas
P-2AP
σύsuyou, ye
απαρασκευαστους aparaskeuastous
A-APM
ἀπαρασκεύαστοςaparaskeuastosunpreparedunprepared
καταισχυνθωμεν kataischunthōmen
V-APS-1P G5686
καταισχύνωkataischunōto dishonor) should be ashamed
ημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/we, we
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to(that
μη
PRT-N
μήnotLest haply
λεγωμεν legōmen
V-PAS-1P G5725
λέγωlegōto speakwe say
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoconfident
υποστασει upostasei
N-DSF
ὑπόστασιςhupostasisconfidence/essenceconfident
ταυτη tautē
D-DSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis same
 
5 cf. Tłum. Толк. Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo.Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор. Потрeбно u5бо ўмhслихъ ўмоли1ти брaтію, да прeжде пріи1дутъ къ вaмъ и3 пред8угот0вzтъ прeжде возвэщeнное бlгословeніе вaше, сіE гот0во бhти тaкw, ћкоже бlгословeніе, ґ не ћкw лихои1мство. 9,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαναγκαιον anankaion
A-ASN
ἀναγκαῖοςanankaiosnecessarynecessary
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thenTherefore
ηγησαμην ēgēsamēn
V-ADI-1S G5662
ἡγέομαιhēgeomaito governI thought it
παρακαλεσαι parakalesai
V-AAN G5658
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortto exhort
τους tous
T-APM
hothe/this/who 
αδελφους adelfous
N-APM
ἀδελφόςadelfosbrotherthe brethren
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
προελθωσιν proelthōsin
V-2AAS-3P G5632
προέρχομαιproerchomaito go beforethey would go before
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
προκαταρτισωσιν prokatartisōsin
V-AAS-3P G5661
προκαταρτίζωprokatartizōto arrangemake up beforehand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe brethren
προεπηγγελμενην proepēngelmenēn
V-RNP-ASF G5768
προεπαγγέλλωproepangellōto promise[to promise]
ευλογιαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisebounty
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, that the same
ετοιμην etoimēn
A-ASF
ἕτοιμοςhetoimosreadyready
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito bemight be
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly) 
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
ευλογιαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisebounty
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
πλεονεξιαν pleonexian
N-ASF
πλεονεξίαpleonexiagreedinesscovetousness
 
6 cf. Tłum. Толк. To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie.При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. (За?_рп7и.) Сe же глаг0лю: сёzй скyдостію, скyдостію и3 п0жнетъ: ґ сёzй њ бlгословeніи, њ бlгословeніи и3 п0жнетъ. 9,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
δε de
CONJ
δέdethenBut
ο o
T-NSM
hothe/this/who, He
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowwhich soweth
φειδομενως feidomenōs
ADV
φειδομένωςfeidomenōssparinglysparingly
φειδομενως feidomenōs
ADV
φειδομένωςfeidomenōssparinglysparingly
και kai
CONJ
καίkaiandalso
θερισει therisei
V-FAI-3S G5692
θερίζωtherizōto reapshall reap
και kai
CONJ
καίkaiand; and
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
σπειρων speirōn
V-PAP-NSM G5723
σπείρωspeirōto sowwhich soweth
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
ευλογιαις eulogiais
N-DPF
εὐλογίαeulogiapraisebountifully
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against 
ευλογιαις eulogiais
N-DPF
εὐλογίαeulogiapraisebountifully
και kai
CONJ
καίkaiandalso
θερισει therisei
V-FAI-3S G5692
θερίζωtherizōto reapshall reap
 
7 cf. Tłum. Толк. Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg.Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Кjйждо ћкоже и3зволeніе и4мать сeрдцемъ, не t ск0рби, ни t нyжды: доброх0тна бо дaтелz лю1битъ бGъ. 9,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachEvery man
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asaccording as
προηρηται proērētai
V-RMI-3S G5764
προαιρέωproaireōto predeterminehe purposeth
τη
T-DSF
hothe/this/whoin his heart
καρδια kardia
N-DSF
καρδίαkardiaheartin his heart
μη
PRT-N
μήnot, ; not
εκ ek
PREP
ἐκekof/from 
λυπης lupēs
N-GSF
λύπηlupēgriefgrudgingly
η ē
PRT
ēor, or
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αναγκης anankēs
N-GSF
ἀνάγκηanankēnecessitynecessity
ιλαρον ilaron
A-ASM
ἱλαρόςhilaroscheerfula cheerful
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor: for
δοτην dotēn
N-ASM
δότηςdotēsgivergiver
αγαπα agapa
V-PAI-3S G5719
ἀγαπάωagapaōto loveloveth
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
 
8 cf. Tłum. Толк. Lecz i w mocy Boga jest sprawić, żeby w was obfitowała wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelki dostatek, obfitowali we wszelki dobry uczynek,Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, Си1ленъ же бGъ всsку блгdть и3з8wби1ловати въ вaсъ, да њ всeмъ всегдA всsко дов0льство и3мyще, и3збhточествуете во всsко дёло бlго, 9,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδυνατει dunatei
V-PAI-3S G5719
δυνατέωdunateōbe able[be able]
δε de
CONJ
δέdethenAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
θεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallto make all
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
περισσευσαι perisseusai
V-AAN G5658
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabound
εις eis
PREP
εἰςeistowardtoward
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallall
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysye, always
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
αυταρκειαν autarkeian
N-ASF
αὐτάρκειαautarkeiaself-sufficiencysufficiency
εχοντες echontes
V-PAP-NPM G5723
ἔχωechōto have/behaving
περισσευητε perisseuēte
V-PAS-2P G5725
περισσεύωperisseuōto abound/exceed, may abound
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallevery
εργον ergon
N-ASN
ἔργονergonworkwork
αγαθον agathon
A-ASN
ἀγαθόςagathosgood-doergood
 
9 cf. Tłum. Толк. jak napisano: “Rozproszył, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wiek wieku.”как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. ћкоже є4сть пи1сано: расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка. 9,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as(As
γεγραπται gegraptai
V-RPI-3S G5769
γράφωgrafōto writeit is written
εσκορπισεν eskorpisen
V-AAI-3S G5656
σκορπίζωskorpizōto scatter, He hath dispersed abroad
εδωκεν edōken
V-AAI-3S G5656
δίδωμιdidōmito give; he hath given
τοις tois
T-DPM
hothe/this/whoto the poor
πενησιν penēsin
N-DPM
πένηςpenēspoorto the poor
η ē
T-NSF
hothe/this/whorighteousness
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self: his
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayremaineth
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoever
αιωνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageever
 
10 cf. Tłum. Толк. Ten zaś co dostarcza nasienia siejącemu, udzieli i chleba do jedzenia i rozmnoży nasienie wasze i pomnoży wzrost plonów sprawiedliwości waszej;Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, Даsй же сёмz сёющему и3 хлёбъ въ снёдь, да подaстъ и3 ўмн0житъ сёмz вaше, и3 да возрасти1тъ жи6та прaвды вaшеz, 9,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethenNow
επιχορηγων epichorēgōn
V-PAP-NSM G5723
ἐπιχορηγέωepichorēgeōto supplyministereth
σπερμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseedseed
τω
T-DSM
hothe/this/whohe that
σπειροντι speironti
V-PAP-DSM G5723
σπείρωspeirōto sowto the sower
και kai
CONJ
καίkaiandboth
αρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadbread
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
βρωσιν brōsin
N-ASF
βρῶσιςbrōsiseatingfood
χορηγησει chorēgēsei
V-FAI-3S G5692
χορηγέωchorēgeōto provideminister
και kai
CONJ
καίkaiand, and
πληθυνει plēthunei
V-FAI-3S G5692
πληθύνωplēthunōto multiplymultiply
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoseed sown
σπορον sporon
N-ASM
σπόροςsporosseedseed sown
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυξησει auxēsei
V-FAI-3S G5692
αὐξάνωauxanōto growincrease
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe fruits
γενηματα genēmata
N-APN
γέννημαgennēmaoffspringthe fruits
της tēs
T-GSF
hothe/this/whorighteousness
δικαιοσυνης dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
11 cf. Tłum. Толк. abyście we wszystkim ubogaceni obfitowali we wszelkiej hojności, która przez nas sprawuje dziękczynienie Bogu.так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. да њ всeмъ богатsщесz во всsку простотY, ћже содэвaетъ нaми бlгодарeніе бGу. 9,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
παντι panti
A-DSN
πᾶςpasallevery thing
πλουτιζομενοι ploutizomenoi
V-PPP-NPM G5746
πλουτίζωploutizōto enrichBeing enriched
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
πασαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
απλοτητα aplotēta
N-ASF
ἁπλότηςhaplotēssinceritybountifulness
ητις ētis
R-NSF
ὅστιςhostiswho/which, which
κατεργαζεται katergazetai
V-PNI-3S G5736
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/producecauseth
δι di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ευχαριστιαν eucharistian
N-ASF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
τω
T-DSM
hothe/this/whoto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodto God
 
12 cf. Tłum. Толк. Gdyż posługiwanie w tym urzędzie nie tylko uzupełnia to, czego nie dostaje świętym, ale też obfituje przez wiele dziękczynień w Panu,Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; (За?_рп7f.) Ћкw раб0та сегw2 служeніz не т0кмw є4сть и3сполнsющаz лишє1ніz с™hхъ, но и3 и3збhточествующаz мн0гими бlгодарeньми бGови: 9,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
διακονια diakonia
N-NSF
διακονίαdiakoniaservicethe administration
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe administration
λειτουργιας leitourgias
N-GSF
λειτουργίαleitourgiaministryservice
ταυτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itof this
ου ou
PRT-N
οὐounonot
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
προσαναπληρουσα prosanaplērousa
V-PAP-NSF G5723
προσαναπληρόωprosanaplēroōto supplysupplieth
τα ta
T-APN
hothe/this/whoservice
υστερηματα usterēmata
N-APN
ὑστέρημαhusterēmadeficiencythe want
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe want
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
και kai
CONJ
καίkaiandalso
περισσευουσα perisseuousa
V-PAP-NSF G5723
περισσεύωperisseuōto abound/exceedabundant
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
πολλων pollōn
A-GPF
πολύςpolusmuchmany
ευχαριστιων eucharistiōn
N-GPF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgivings
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
 
13 cf. Tłum. Толк. gdy przez doświadczenie tego posługiwania chwałą Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu ewangelii Chrystusowej i za szczerość, z jaką udzielacie im i wszystkim,ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, и3скушeніемъ служeніz сегw2 слaвzще бGа њ покорeніи и3сповёданіz вaшегw въ бlговэствовaніи хrт0вэ, и3 њ простотЁ соoбщeніz къ ни6мъ и3 ко всBмъ, 9,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδια dia
PREP
διάdiathrough/because ofWhiles
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoby the experiment
δοκιμης dokimēs
N-GSF
δοκιμήdokimētestby the experiment
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoministration
διακονιας diakonias
N-GSF
διακονίαdiakoniaserviceministration
ταυτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itof this
δοξαζοντες doxazontes
V-PAP-NPM G5723
δοξάζωdoxazōto glorifythey glorify
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
τη
T-DSF
hothe/this/whoprofessed
υποταγη upotagē
N-DSF
ὑποταγήhupotagēsubmissionsubjection
της tēs
T-GSF
hothe/this/whosubjection
ομολογιας omologias
N-GSF
ὁμολογίαhomologiaconfessionprofessed
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
το to
T-ASN
hothe/this/whothe gospel
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelthe gospel
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
και kai
CONJ
καίkaiand, and
απλοτητι aplotēti
N-DSF
ἁπλότηςhaplotēssincerityfor liberal
της tēs
T-GSF
hothe/this/whodistribution
κοινωνιας koinōnias
N-GSF
κοινωνίαkoinōniaparticipationdistribution
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
παντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
 
14 cf. Tłum. Толк. i w ich modlitwie gorącej za was, tęskniąc za wami z powodu przeobfitej łaski bożej w was.молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. и3 њ тёхъ моли1твэ њ вaсъ, возжелёющихъ вaсъ за премн0гую блгdть б9ію на вaсъ. 9,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfby their
δεησει deēsei
N-DSF
δέησιςdeēsisprayerprayer
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyou
επιποθουντων epipothountōn
V-PAP-GPM G5723
ἐπιποθέωepipotheōto long for, which long after
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
υπερβαλλουσαν uperballousan
V-PAP-ASF G5723
ὑπερβάλλωhuperballōto surpassthe exceeding
χαριν charin
N-ASF
χάριςcharisgracegrace
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εφ ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
 
15 cf. Tłum. Толк. Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego.Благодарение Богу за неизреченный дар Его!Бlгодарeніе же бGови њ неисповэди1мэмъ є3гw2 дaрэ.9,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVχαρις charis
N-NSF
χάριςcharisgraceThanks
τω
T-DSM
hothe/this/who 
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodGod
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τη
T-DSF
hothe/this/whoGod
ανεκδιηγητω anekdiēgētō
A-DSF
ἀνεκδιήγητοςanekdiēgētosindescribableunspeakable
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δωρεα dōrea
N-DSF
δωρεάdōreafree giftgift

10BRONI SWEJ WŁADZY.1 Ja zaś sam, Paweł, proszę was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który wprawdzie w obecności waszej jestem pokorny, ale w nieobecności jestem śmiały względem was.2 A proszę was, żebym obecny nie okazał śmiałości przez tę ufną pewność, z jaką rzekomo występujemy przeciw niektórym, co sądzą, że według ciała postępujemy.3 Choć żyjemy w ciele, nie według ciała walczymy,4 gdyż broń naszego bojowania nie jest cielesna, ale mocna Bogiem dla burzenia miejsc obronnych; gdy burzymy zamysły5 i wszelką wyniosłość wynoszącą się przeciw wiedzy bożej i w niewolę podbijamy wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe6 i gotowi jesteśmy karać wszelkie nieposłuszeństwo, skoro staniecie się doskonale posłuszni.7 Patrzcie na to, co jest przed oczyma. Jeśli kto sobie ufa, że jest Chrystusowy, niechże znowu pomyśli sobie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my.8 Gdyż nie będę się wstydził, choćbym miał jeszcze więcej się chlubić z władzy naszej, którą dał nam Pan dla budowania, a nie na zagładę waszą.9 Żeby zaś nie zdawało się – jakbym was straszył przez listy- 10 mówią bowiem: Listy wprawdzie poważne są i potężne, ale obecność ciała słaba i mowa wzgardzona; – 11 kto taki jest, niech pomyśli, że jakimi jesteśmy nieobecni w słowie przez listy, takimi też obecni w czynie.KOGO BÓG ZALECA, TEN WYPRÓBOWANY12 Nie śmiemy bowiem zaliczać się albo przyrównywać do niektórych, co sami siebie zalecają; ale sami z sobą się mierzymy i sami z sobą się porównujemy.13 My zaś nie będziemy się chlubić bezmiernie, ale według prawidła miary, którą nam Bóg wymierzył, miary, abyśmy dotarli aż do was.14 Nie naciągamy się bowiem nad miarę, jakbyśmy was nie dosięgli, gdyż dotarliśmy aż do was z ewangelią Chrystusową.15 Nie chlubimy się bezmiernie cudzymi pracami, lecz mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej, wśród was wywyższeni będziemy coraz więcej według prawidła naszego,16 że ewangelię głosić będziemy nawet i w tych stronach, które są poza wami, nie chlubiąc się z tego, co już jest gotowe w cudzym dziale.17 “Lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi.”18 Nie ten bowiem, co sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale kogo Bóg zaleca.
11OBY UMYSŁ KORYNTIAN NIE BYŁ SKAŻONY.1 Obyście znieśli trochę głupstwa mojego; nawet chciejcie i mnie znosić!2 Ubiegam się bowiem o was z bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was, ażeby okazać was jednemu mężowi jak czystą pannę Chrystusowi.3 Lecz boję się żeby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.4 Jeśli bowiem ten, co przychodzi, opowiada innego Chrystusa, któregośmy nie opowiadali, albo otrzymujecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, słusznie byście to znosili.5 Sądzę bowiem, że ja wcale mniej nie uczyniłem, niż wielcy apostołowie.6 Albowiem choć nie biegły w mowie, ale nie w umiejętności; we wszystkim zaś jawnie wam to okazaliśmy.ŻADNEJ POMOCY OD NICH NIE OTRZYMAŁ.7 Albo czy grzechu się dopuściłem, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni, że wam darmo głosiłem ewangelię bożą.8 inne kościoły złupiłem, biorąc wsparcie na waszą posługę.9 A gdy byłem u was i cierpiałem niedostatek, nie byłem nikomu uciążliwy, gdyż czego mi brakowało, uzupełnili bracia, którzy przyszli z Macedonii i we wszystkim zachowałem się bez obciążania was i zachowam.10 Prawda Chrystusowa jest we mnie – chluby tej nikt mi nie naruszy w granicach Achai.11 Dlaczego ? Że was miłuję ? Bóg wie.12 To zaś co czynię i czynić będę, abym odciął sposobność, tym co szukają sposobności, żeby byli znalezieni jak i my w tym w czym się chlubią.13 Gdyż tacy fałszywi apostołowie są to robotnicy zdradliwi, przybierający postać apostołów Chrystusowych.14 I nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości.15 Nic więc wielkiego, jeśli słudzy jego przemieniają się jakby w sługi sprawiedliwości, a ich koniec będzie według ich uczynków.WYLICZA SWE PRACE I ZASŁUGI.16 Jeszcze raz powiadam, niechaj nikt nie uważa mię za bezrozumnego; zresztą jak bezrozumnego przyjmijcie mię, abym i ja trochę się pochlubił.17 Tego, co mówię, nie mówię według Boga, ale jakby w głupocie, w tej sprawie chlubienia się.18 Ponieważ wielu chlubi się według ciała i ja będę się chlubił.19 Chętnie bowiem znosicie bezrozumnych, choć sami jesteście rozumni.20 Znosicie bowiem, jeśli was kto w niewolę podbija, jeśli kto objada, jeśli kto wyzyskuje, jeśli się kto wynosi, jeśli was kto bije po twarzy.21 Ku zawstydzeniu mówię, jakbyśmy słabymi byli w tej mierze. W czym kto jest śmiały (w głupocie mówię), i ja się ośmielam: 22 Hebrajczykan1i są, i ja; Izraelitami są, i ja: potomkami Abrahama są, i ja;23 sługami Chrystusowymi są (jak mniej mądry mówię), bardziej ja: w pracach bardzo licznych, w więzieniach częściej, w chłostach nad miarę, w niebezpieczeństwach śmierci częstokroć.24 Od żydów dostałem pięćkroć po czterdzieści razów bez jednego.25 Trzykroć byłem bity rózgami, raz byłem kamienowany, trzykroć uległem rozbiciu się okrętu, przez noc i przez dzień byłem na głębinie morskiej,26 często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od rozbójników, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci,27 w pracy i mozole, w częstym niespaniu, w głodzie i pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i nagości.28 Oprócz tego co jest ponadto: codzienne naleganie na mnie, troska o wszystkie kościoły.29 Któż choruje, a ja nie choruję? Kto się gorszy, a ja nie płonę ?30 Jeśli należy się chlubić, to będę się chlubił z moich słabości.31 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.32 W Damaszku namiestnik ludu króla Arety strzegł miasta Damasceńczyków, aby mię pojmać,33 ale przez okno w koszu spuszczony zostałem po murze i tak uszedłem z rąk jego.
12WIDZENIA I OBJAWIENIA.1 Jeśli należy się chwalić (nie wypada to wprawdzie), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.2 Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – zachwycony był aż do trzeciego nieba.3 I znam takiego człowieka, – czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – 4 że zachwycony był do raju i słyszał tajemne słowa, których człowiekowi nie wolno mówić.5 Z takiego będę się chlubił; z siebie zaś nic się nie będę chlubił, jak tylko ze słabości moich.6 Albowiem choćbym się chciał chlubić, nie będę bezrozumny, bo prawdę powiem; lecz wstrzymuję się,. Aby kto nie rozumiał o mnie więcej nad to, co widzi we mnie, albo co słyszy ode mnie.BODZIEC CIAŁA.7 Ażebym zaś nie wynosił się dla wielkości objawień, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, który by mnie policzkował.8 Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił.9 I rzekł mi: Wystarczy ci łaska moja, gdyż moc w słabości się doskonali. Chętnie więc będę się chlubił ze słabości moich, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.10 Dlatego mam upodobanie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem gdy słaby jestem, wtedy jestem silny.BEZINTERESOWNOŚĆ APOSTOŁA.11 Stałem się bezrozumnym, wyście mnie przymusili. Ja bowiem od was miałem być zalecony; ba w niczym nie byłem mniejszy niż ci, co są bardzo wielkimi apostołami, chociaż niczym jestem.12 Lecz sprawdziany apostolstwa mego okazały się u was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i w cudach i w mocach. 13Cóż bowiem mieliście mniej, niż inne kościoły, chyba to, że ja sam was nie obciążyłem? Darujcie mi tę krzywdę.14 0to po raz trzeci jestem gotów przybyć do was, a nie będę wam uciążliwy. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Albowiem nie dzieci mają zbierać dla rodziców, lecz rodzice dla dzieci.15 Ja zaś najchętniej łożyć będę i nadto san1 się wydam za dusze wasze; chociaż więcej was miłując, mniej będę miłowany?16 Ale niech tak będzie: ja was nie obciążyłem, ale będąc chytrym, podstępem was wziąłem.17 Czy przez kogoś z tych, których do was posłałem, oszukałem was?18 Prosiłem Tytusa i posłałem z nim brata. Czy was Tytus oszukał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu ? Czy nie tymi samymi śladami?19 Od dawna sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy? Przed Bogiem w Chrystusie mówimy; wszystko zaś, najmilsi, dla waszego zbudowania.20 Lękam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przybędę, znalazł was nie takimi, jakimi chcę, i żebym sam nie był znaleziony od was, jakiego nie chcecie; żeby przypadkiem wśród was nie było sporów, zazdrości, gniewów, niesnasek, obmów, szemrań, nadymania się, rozterek;21 ażeby nie poniżył mnie Bóg u was, gdy znowu przybędę i żebym nie opłakiwał wielu z tych, co przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i rozpustę i bezwstyd, jakiego się dopuścili.
13PRZESTRZEGA PRZED SWĄ SUROWOŚCIĄ.1 Oto po raz trzeci idę do was: “Na słowie dwóch albo trzech świadków oprze się każda sprawa.”2 Zapowiedziałem i zapowiadam jakby obecny, a teraz nieobecny, tym, co przedtem zgrzeszyli i wszystkim innym, że jeśli znowu przyjdę, nie przepuszczę.3 Czy chcecie doświadczyć tego, który przeze mnie mówi, Chrystusa, który nie jest słaby w was, ale jest mocny wśród was?4 Choć bowiem ukrzyżowany został będąc słabym, ale żyje z mocy bożej. Gdyż i my w nim słabi jesteśmy, lecz z nim żyć będziemy z mocy bożej w was.5 Doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze; samych siebie próbujcie. Czy nie znacie samych siebie, że Chrystus Jezus jest w was? Chyba przypadkiem jesteście odrzuceni.6 Lecz spodziewam się, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.JESZCZE NAPOMINA I POZDRAWIA.7 Prosimy zaś Boga, abyście nic złego nie czynili; nie iżbyśmy my wypróbowanymi się okazali, ale żebyście wy, co jest dobrego, czynili, a my żebyśmy byli jak odrzuceni.8 Nie możemy bowiem nic przeciwko prawdzie, ale za prawd.9 Gdyż radujemy się, że my jesteśmy słabi, a wy jesteście mocni. O to się i modlimy o waszą doskonałość. 10 Dlatego to nieobecny piszę, abym będąc obecny, nie postępował surowiej według władzy, którą mi Pan dał na budowanie, a nie na burzenie. Zakończenie. 11 Na ostatek, bracia, weselcie się, bądźcie doskonali, zachęcajcie się, to samo rozumiejcie, pokój miejcie, a Bóg pokoju i miłości będzie z wami.12 Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci.13 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i uczestnictwo Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.