MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Objawienie św. Jana Apostoła

Objawienie św. Jana Apostoła

Wstęp.
11 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby wyjawił sługom jego, “co się ma stać” wkrótce i oznajmił przez poselstwo anioła swojego słudze swemu Janowi,2 który wydał świadectwo o słowie Boga i o świadectwie Jezusa Chrystusa, cokolwiek widział.3 Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego i zachowuje to, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. Pozdrowienie siedmiu kościołów. LISTY DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW 4 JAN, siedmiu kościołom w Azji: Łaska wam i pokój od tego, “który jest,” i który był i który przyjdzie i od siedmiu duchów, stojących przed stolicą jego; 5 i od Jezusa Chrystusa, który jest “wiernym świadkiem,” pierworodnym z umarłych i “książęciem królów ziemi,” on nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej 6 i uczynił nas “królestwem i kapłanami Bogu” i Ojcu swojemu: jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 7 “Oto idzie z obłokami i ujrzy” go wszelkie oko i ci co go przebili. “I będą nad nim płakać wszystkie pokolenia ziemi.” Tak. Amen.8 Jam Alfa i Omega początek i koniec, mówi Pan Bóg, “który jest” i który był i który przyjdzie: “Wszechmogący.”WIDZENIE SYNA CZŁOWIECZEGO. 9 Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku i w królestwie i w cierpliwości w Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos, dla słowa bożego i świadectwa Jezusa.10 Byłem w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos silny jakby trąby,11 mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom w Azji: Efezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tiatyrze i Sardom i Filadelfii i Laodycei.12 I obróciłem się, żeby zobaczyć głos, mówiący ze mną. A obróciwszy się, ujrzałem siedem świeczników złotych,13 a w pośrodku siedmiu świeczników złotych “podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą szatę i przepasanego przez pierś pasem złotym.14 A “głowa jego i włosy były jasne jak wełna” biała i “jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia.”15 “I nogi jego podobne do mosiądzu” rozpalonego “i głos jego jak głos wielu wód.”16 A miał w swej prawej ręce siedem gwiazd i z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jak słońce świecące w swej mocy.17 gdy go ujrzałem, upadłem do nóg jego jakby martwy. I położył swą prawicę na mnie, mówiąc: Nie bój się; “ja jestem pierwszy i ostateczny,”18 żywy a byłem umarły i oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani.19 Napisz więc, co widziałeś i co jest i “co się ma dziać potem.” 20 Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej ręce mojej i siedem świeczników złotych: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
2LIST DO KOŚCIOŁA W EFEZIE.1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, co trzyma siedem gwiazd w prawicy swej, a chodzi między siedmiu złotymi świecznikami:2 Znam sprawy twoje i pracę i cierpliwość twoją i że nie możesz ścierpieć złych i wystawiłeś na próbę tych, co się podają za Apostołów, a nie są i znalazłeś ich kłamcami.3 I masz cierpliwość i nieustraszenie cierpiałeś dla imienia mego.4 Ale mam przeciwko tobie, że opuściłeś twoją pierwszą miłość.5 Pamiętaj przeto, skąd wypadłeś i czyń pokutę i spełniaj uczynki jak pierwej. Jeśli nie, przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz czynił pokuty.6 Ale to masz, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.7 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam “jeść z drzewa życia,” które jest “w raju Boga” mojego.DO KOŚCIOŁA W SMYRNIE.8 I aniołowi kościoła w Smyrnie napisz: To mówi “pierwszy i ostatni,” który był umarł, a żyje.9 Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, ale jesteś bogaty i że cię znieważają ci, co się uważają za żydów, a nie są, lecz są zborem szatana.10 I Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł ma wrzucić niektórych z was do ciemnicy, aby was doświadczyć i będziecie mieli ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.11 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy nie wyrządzi szkody śmierć powtórna.DO KOŚCIOŁA W PERGAMIE. 12 Aniołowi zaś kościoła w Pergamie napisz: To mówi ten, co ma miecz z obydwu stron ostry:13 Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana i trzymasz się imienia mojego i nie zaparłeś się wiary mojej. W te dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie szatan mieszka.14 Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam trzyrnających się nauki Balaama, który uczył Balaka siać zgorszenie “wśród synów Izraelskich, żeby jedli i oddawali się rozpuście”; 15 tak masz i ty trzymających się nauki nikolaitów.16 Zatem czyń pokutę; a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył z nimi mieczem ust moich.17 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nikt nie zna, tylko ten, co otrzymuje.DO KOŚCIOŁA W TIATYRZE.18 I aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma “oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu”: 19 Znam uczynki twoje i wiarę i miłość twoją i posługiwanie i cierpliwość twoją i czyny twoje ostatnie liczniejsze niż dawne. 20 Lecz mam nieco przeciwko tobie, że niewieście Jezabeli, która podaje się za prorokinię, pozwalasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby ” się oddawali rozpuście i jedli rzeczy bałwanom ofiarowane.”21 I dałem jej czas, aby pokutę czyniła, a nie chce pokutować za rozpustę swoją.22 Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią cudzołożą, będą w ucisku bardzo wielkim, jeśli nie będą pokutowali za uczynki swoje.23 I dzieci jej pobiję śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem, “który badam nerki i serca” i oddam “każdemu z was według uczynków jego.” Wam zaś 24 i innym, co jesteście w Tiatyrze, mówię: Którzykolwiek nie mają tej nauki i tym, co nie poznali, jak mówią, głębin szatańskich, nie włożę na was innego ciężaru;25 wszelako ten, co macie, znoście, aż przyjdę 26 Kto by zwyciężył i zachował aż do końca dzieła moje, dam mu zwierzchność “nad narodami 27 i będzie nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie będą pokruszone,” 28 jak i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu gwiazdę zaranną.29 Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch kościołom.
3DO KOŚCIOŁA W SARDES.1 Aniołowi zaś kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje, że masz imię żyjącego, ale jesteś umarły.2 Bądź czujny i utwierdzaj resztki, które wymierają Albowiem nie znajduję uczynków twoich doskonałych przed Bogiem moim.3 Pamiętaj, więc, jak otrzymałeś i słyszałeś i zachowuj i czyń pokutę. Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie przyjdę do ciebie.4 Lecz masz trochę osób w Sardes, które nie pokalały szat swoich i chodzić będą ze mną w bieli, gdyż godne są.5 Zwycięzca tak będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego z księgi życia i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego.6 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W FILADELFII.7 I aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty i Prawdziwy, który ma “klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamyka, zamyka i nikt nie otwiera.”8 Znam uczynki twoje Oto zostawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt me może zamknąć, gdyż moc masz małą i zachowałeś słowo moje i nie zaparłeś się imienia mojego.9 Oto ze zboru szatana dam tych, co się nazywają żydami, a nie są, lecz kłamią; oto sprawię, że oni “przyjdą i pokłonią się przed stopami twymi” i poznają, “że ja ciebie umiłowałem.”10 Ponieważ zachowałeś naukę o cierpliwości mojej i ja ciebie zachowam w godzinę doświadczenia, które przyjdzie na cały świat, aby doświadczać mieszkańców ziemi.11 0to przyjdę wkrótce: trzymaj, co masz, żeby nikt nie wziął korony twojej.12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i więcej z niej na zewnątrz nie wyjdzie i napiszę na nim imię Boga mego i “imię miasta” Boga mego, nowego Jeruzalem, zstępującego z nieba od Boga mego i moje “imię nowe.”13 Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi kościołom.DO KOŚCIOŁA W LAODYCEI.14 Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, “świadek wierny” i prawdziwy, który jest “początkiem stworzenia” bożego:15 Znam sprawy twoje, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Bodajbyś był zimny, albo gorący!16 Ale że jesteś letni i ani zimny, ani gorący, pocznę cię wyrzucać z ust moich.17 Przecież mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzarz pożałowania godzien i ubogi i ślepy i nagi: 18 Radzę ci, abyś sobie kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, żebyś się wzbogacił i żebyś się ubrał w szaty białe, żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a namaż maścią oczy twoje, abyś widział.19 Ja tych “karcę i karzę, których miłuję.” Bądź więc gorliwy i pokutuj.20 Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli kto usłyszy głos mój i otworzy mi drzwi; wejdę do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść z sobą na tronie moim jak i ja też zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem moim na tronie jego.22 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi kościołom. PRZED STOLICĄ BOŻĄ.
41 Potem widziałem, a oto drzwi otwarte w niebie i głos pierwszy, który usłyszałem jakby trąby przemawiającej do mnie, mówiący: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma piać potem 2 Natychmiast przeniosłem się w duchu: oto stolica postawiona była w niebie, a “na stolicy siedzący.”3 I ten, co siedział, był podobny z wyglądu do kamienia jaspisu i sardiusza i “tęcza była wokoło stolicy,” podobna z wyglądu do szmaragdu.4 A wokoło stolicy było dwadzieścia cztery stolice, a na tronach siedziało dwudziestu czterech starców, ubranych w szaty białe, a na głowach ich korony złote.5 I z tronu wychodziły “błyskawice i głosy i gromy” i siedem lamp gorzało przed tronem – to siedem duchów bożych.CZTERY ZWIERZĘTA.6 A przed stolicą jakby morze szklane, podobne do kryształu, a “w pośrodku stolicy” i “wokoło stolicy cztery zwierzęta, pełne oczu” z przodu i z tyłu.7 I zwierzę pierwsze podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę, mające oblicze jakby człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła latającego.8 I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz pełne jest oczu i odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: “Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,” który był i “który jest” i który ma przyjść.9 I gdy owe zwierzęta oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie “siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków,”10 dwudziestu czterech starców upadało przed siedzącym na tronie i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków i rzucali korony swe przed tronem, mówiąc:11 Godzien jesteś, Panie, Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, bo ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z woli twojej były i stworzone zostały.
5KSIĘGA ZAPIECZĘTOWANA I BARANEK.1 I widziałem w prawej ręce “siedzącego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną” siedmiu pieczęciami.2 I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i rozłamać jej pieczęcie? 3 I nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.4 I płakałem bardzo, że nikt nie znalazł się godny otworzyć księgi, ani na nią patrzeć.5 Jeden zaś ze starców rzekł mi: Nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida i otworzy księgę i rozwiąże siedem jej pieczęci.6 I widziałem: a oto w pośrodku tronu i czworga zwierząt i wśród starców Baranek stojący jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu – to siedem duchów bożych, posłanych na całą ziemię.7 I przyszedł i wziął księgę z prawicy siedzącego na tronie.ANIOŁOWIE I STWORZENIA WIELBIĄ BARANKA.8 I gdy otworzył księgę, cztery zwierzęta i dwudziestu czterech starców upadło przed Barankiem, każdy z nich miał cytry i czasze złote, pełne wonności, są to modlitwy świętych.9 I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez krew swoją z wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu 10 i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będziemy królować na ziemi.11 I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i zwierząt i starców, a była ich liczba tysiące tysięcy,12 mówiących głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i co jest na morzu i co w nim, słyszałem, jak wszyscy mówili: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i potęga na wieki wieków.14 I cztery zwierzęta mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starców upadło na oblicza swoje i pokłoniło się żyjącemu na wieki wieków.
6OTWARCIE PIERWSZYCH CZTERECH PIECZĘCI.1 I widziałem, że Baranek otworzył jedną z siedmiu pieczęci i słyszałem jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz.2 I widziałem, a oto “koń biały” i siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec i wyszedł zwycięsko, aby zwyciężyć.3 I gdy otworzył drugą pieczęć, słyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz.4 I wyszedł inny “koń ryży” i siedzącemu na nim dane było, aby zabrał pokój z ziemi i żeby jedni drugich zabijali i dano mu miecz wielki.5 I gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące: Przyjdź i patrz. I oto “koń kary,” a siedzący na nim miał szalę w ręce swojej.6 I słyszałem jakby głos w pośrodku czworga zwierząt mówiących: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a nie czyń szkody oliwie i winu.7 A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź i patrz.8 A oto koń blady, a siedzącemu na nim na imię śmierć i piekło szło za nim i dana mu jest moc nad czterema częściami ziemi, aby zabijał mieczem, głodem i śmiercią i przez zwierzęta ziemskie.PIĄTA I SZÓSTA PIECZĘĆ.9 I gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa bożego i dla świadectwa, które miały.10 I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie wydajesz wyroku i nie mścisz krwi naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? 11 I dano im po szacie białej i powiedziano im, aby jeszcze zostały w spokoju przez krótki czas aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mają być zabici jak i oni.12 I widziałem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wór włosienny i cały księżyc stał się jak krew13 i “gwiazdy z nieba spadły” na ziemię, jak drzewo figowe zrzuca swe niedojrzałe owoce, gdy nim zatrzęsie wiatr wielki.14 I niebo ustąpiło jak “księga zwinięta” i każda góra i wyspy zostały poruszone z miejsc swoich,15 a królowie ziemi i książęta i wodzowie i bogaci i mocarze i każdy niewolnik i wolny pokryli się “w jamach i w skałach” gór.16 “I mówią do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas” przed obliczem siedzącego na tronie i od gniewu Baranka,17 gdyż “przyszedł dzień wielki gniewu” ich “i któż będzie mógł się ostać przed gniewem ?”
7PIECZĘTOWANIE WYBRANYCH.1 Potem widziałem czterech aniołów, stojących “na czterech krańcach ziemi,” wstrzymujących “cztery wiatry” ziemskie, aby nie wiały na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.2 I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego i zawołał głosem wielkim do czterech aniołów, którym pozwolono szkodzić ziemi i morzu,3 mówiąc: Nie szkodźcie ziemi i morzu ani drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich.4 I słyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące pieczętowanych z wszystkich pokoleń synów izraelskich.5 Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy pieczętowanych,6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalima dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy pieczętowanych,7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Isachara dwanaście tysięcy pieczętowanych,8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy pieczętowanych.WIDOK WSZYSTKICH ZBAWIONYCH.9 Potem widziałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł przeliczyć, z wszystkich narodów i pokoleń i ludów i języków – ci stojąc przed tronem i przed obliczem Baranka, przyodziani w szaty białe i palmy w ręku ich,10 wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie naszemu Bogu, który siedzi na tronie i Barankowi.11 A wszyscy aniołowie stali około tronu i starców i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali Bogu,12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i.dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.13 I jeden ze starców odezwał się i rzekł mi: Kim są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, co przyszli z wielkiego ucisku i “obmyli szaty swoje” i wybielili je w krwi Baranka;15 dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, co siedzi na tronie, będzie mieszkał wśród nich.16 “Nie będą więcej łaknąć ani pragnąć, ani nie dokuczy im słońce, ani żadne gorąco”;17 ponieważ Baranek, który jest w pośrodku tronu, będzie nimi rządził i poprowadzi ich do źródeł wód życia i Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę.”
8SIÓDMA PIECZĘĆ.1 I gdy otworzył siódmą pieczęć, nastało milczenie na niebie, jakby przez pół godziny. SIEDMIU ANIOŁÓW Z TRĄBAMI.2 I widziałem siedmiu aniołów, stojących przed obliczem Boga i dano im siedem trąb.3 I pewien anioł przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając kadzielnicę złotą i dano mu wiele kadzidła, aby złożył z modlitwami wszystkich świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Boga.4 I wstąpił dym kadzidła z modlitw świętych z ręki anioła przed Boga.5 I wziął anioł kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię i powstały gromy i głosy i błyskawice i wielkie trzęsienie ziemi.6 I siedmiu aniołów, którzy mieli siedem trąb, przygotowało się, aby trąbić.GŁOS PIERWSZYCH CZTERECH TRĄB.7 I pierwszy anioł zatrąbił i powstał grad i ogień zmieszany z krwią i został rzucony na ziemię i trzecia część ziemi została spalona i trzecia część drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spłonęła.8 I drugi anioł zatrąbił i jakby wielka góra, płonąca ogniem, wrzucona została w morze i trzecia część morza stała się krwią 9 i trzecia część z tych stworzeń, co żyją w morzu pozdychała i trzecia część okrętów zginęła.10 I zatrąbił anioł trzeci i spadła z nieba wielka gwiazda, gorejąca jak pochodnia i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód;11 a gwiazda ma imię: Piołun i trzecia część wód zmieniła się w piołun i wielu ludzi pomarło od wód, gdyż stały się gorzkie.12 I zatrąbił anioł czwarty i porażona została trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaćmiła i przez trzecią część dnia nie było światła i podobnie w nocy.13 I widziałem i słyszałem głos jednego orła, lecącego przez środek nieba, wołającego donośnym głosem: Biada, blada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów innych trzech aniołów, którzy mieli zatrąbić.
9NA GŁOS PIĄTEJ WYCHODZI SZARAŃCZA.1 I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni przepaścistej.2 I otworzyła studnię przepaścistą i “wzniósł się dym” ze studni jak “dym z pieca” wielkiego i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studni.3 I z dymu studni wyszły szarańcze na ziemię i dano im moc, jak mają skorpiony ziemskie.4 I rozkazano im, żeby nie szkodziły trawie ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, ale tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci bożej na czołach swoich.5 I dozwolono im, nie żeby ich zabijały, lecz męczyły przez pięć miesięcy i męka ich jak męka po skorpionie, gdy ukąsi człowieka.6 I w owe dni szukać będą ludzie śmierci, a nie znajdą jej i będą chcieli umrzeć, a śmierć od nich ucieknie.7 Szarańcze były podobne z wyglądu do koni gotowych do bitwy i na głowach ich jakby korony podobne do złota i twarze ich jak twarze ludzkie.8 I miały włosy jak włosy niewieście i “zęby ich były jak zęby lwów”9 i miały pancerze jak pancerze żelazne, a pogłos ich skrzydeł jak głos wozów wielokonnych, biegnących do boju 10 i miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach, a moc ich – szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy.11 I miały nad sobą króla, anioła przepaści, którego imię po hebrajsku Abaddon, a po grecku Apollyon, a po łacinie imię jego Externlinans.12 Jedno biada przeszło, a oto jeszcze potem nadchodzą dwa blada.NA GŁOS SZÓSTEJ WYCHODZĄ MORDERCY LUDZI.13 I szósty anioł zatrąbił i słyszałem głos jeden z czterech rogów ołtarza złotego, który jest przed oczyma Boga,14 a ów rzekł szóstemu aniołowi, który miał trąbę: Rozwiąż czterech aniołów, co są uwiązani w wielkiej rzece Eufrates.15 I rozwiązani zostali czterej aniołowie, którzy byli gotowi na godzinę i dzień i miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi.16 A liczba konnego wojska dwakroć dziesięć tysięcy miriad i słyszałem ich liczbę.17 I tak ujrzałem konie w widzeniu, a siedzący na nich mieli pancerze ogniste i hiacyntowe i siarczane, a głowy koni były jak głowy lwie i z pysków ich wychodzi ogień i dym i siarka.18 Od tych trzech plag zginęła trzecia część ludzi, od ognia i od dymu i od siarki, które wychodziły z ich pysków.19 Siła bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do wężów, mają głowy i nimi szkodzą.20 I inni ludzie, którzy nie zostali zabici tymi plagami, nie pokutowali za uczynki rąk swoich, tak żeby się nie kłaniali “czartom i bałwanom złotym i srebrnym i miedzianym i kamiennym i drewnianym, nie rnogącym ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić” – 21 I nie pokutowali za rnężobójstwa swoje ani za czary swoje, ani za rozpustę swoją ani za kradzieże swoje.
10ANIOŁ Z OTWARTĄ KSIĄŻECZKĄ.1 I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, przyodzianego w obłok i na głowie jego tęcza, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jako słupy ogniste.2 I miał w ręce swojej książeczkę otwartą i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi 3 i zawołał głosem donośnym, jak gdy lew zaryczy. I gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami.4 I gdy. siedem gromów odezwało się swoimi głosami, ja miałem pisać. I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów i nie pisz tego.5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi; “podniósł swą rękę ku niebu 6 i przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w “im jest i ziemię i to co na niej jest i morze i to co w nim jest,” że czasu więcej nie będzie,7 ale w dni głosu anioła siódmego, kiedy pocznie trąbić, dokona się tajemnica boża, jak oznajmił przez proroków sług swoich.8 I słyszałem głos z nieba, znowu przemawiający do mnie i mówiący: Idź i weź książkę otwartą z ręki anioła, stojącego na morzu i na ziemi.9 I poszedłem do anioła, mówiąc mu, aby mi dał książkę. I rzekł mi: Weź książkę i zjedz ją i spowoduje zgorzknienie twego żołądka, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód.10 I wziąłem książkę z ręki anioła i “zjadłem ją i była słodka w ustach moich jak miód,” a gdy ją zjadłem zgorzkniał mój żołądek.11 I rzekł mi: Musisz znowu “prorokować narodom i ludom i językom i wielu królom.”
11DWAJ ŚWIADKOWIE.1 I dano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano mi: Wstań i zmierz świątynię bożą i ołtarz i modlących się w mej,2 dziedziniec zaś, który jest przed świątynią, pomiń i me mierz go, gdyż jest dany narodom i będą deptać miasto święte przez czterdzieści i dwa miesiące.3 I pozwolę dwom świadkom moim i prorokować będą tysiąc dwieście i sześćdziesiąt dni obleczeni w wory.4 Ci są “dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana ziemi.”5 I jeśliby kto chciał im szkodzić, wyjdzie z ich ust ogień i pożre ich nieprzyjaciół i jeśliby kto chciał im szkodzić, ten tak samo ma być zabity.6 Ci mają moc zamykania nieba, aby deszcz nie padał w czasie ich proroctwa i mają moc nad wodami przemieniania ich w krew i nawiedzania ziemi wszelką plagą, ilekroć by chcieli.7 I gdy skończą świadectwo swoje, “bestia, która wychodzi z przepaści, stoczy z mmi bitwę i zwycięży ich” i zabije ich.8 I ciała ich leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które przenośnie nazywają Sodomą i Egiptem, gdzie i Pan ich był ukrzyżowany.9 I ludzie z pokoleń i z ludów i z języków i z narodów patrzeć będą na ciała ich przez trzy dni i pół i ciał ich nie pozwolą kłaść do grobów.10 Mieszkańcy zaś ziemi cieszyć się będą z powodu nich i radować się będą i upominki poślą jedni drugim, gdyż ci dwaj prorocy trapili tych, co mieszkali na ziemi.11 A po trzech dniach i pół “duch życia” od Boga “wszedł w nich i stanęli na nogach swoich” bojaźń wielka padła na tych, co na nich patrzyli.12 I usłyszeli głos wielki z nieba, mówiący im: Wstąpcie tu! I wstąpili do nieba w obłoku, i nieprzyjaciele ich patrzyli na nich.13 I owej godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta i zabitych zostało w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a resztę ogarnął lęk i dali chwałę Bogu nieba. 14 Drugie biada przeszło i oto trzecie biada przyjdzie wkrótce.SIÓDMA TRĄBA ZWIASTUJE SĄD BOŻY.15 I zatrąbił anioł siódmy i rozległy się donośne głosy w niebie, mówiące: Królestwo tego świata przeszło do Pana naszego i Chrystusa jego i “będzie królował na wieki wieków. Amen.16 I dwudziestu czterech starców, którzy siedzą na stolicach swoich przed obliczem bożym, upadło na twarze swoje i pokłoniło się Bogu, mówiąc 17 Dziękujemy ci, Panie Boże wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że otrzymałeś moc swą wielką i objąłeś królestwo.18 I “rozgniewały się narody” i przyszedł gniew twój i czas sądu umarłych i oddania zapłaty sługom twoim prorokom i świętym i bojącym się imienia twego, małym i wielkim i zagłady tych, co zepsuli ziemię.19 I otwarła się świątynia boża na niebie i ukazała się “arka testamentu” jego w świątyni jego i nastały błyskawice i głosy i trzęsienia ziemi i grad wielki.
12NIEWIASTA I SMOK.1 I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce a księżyc pod jej nogami i na głowie jej korona z gwiazd dwunastu.2 A będąc brzemienną, “wołała rodząc i męczyła się w porodzie.”3 I ukazał się inny znak na niebie: oto smok wielki, ryży, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem koron 4 i ogon jego ciągnął trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby pożreć syna jej, gdy się narodzi.5 I porodziła syna, mężczyznę, który “miał rządzić wszystkimi narodami laską żelazną” i syn jej był porwany do Boga i do stolicy jego,6 a niewiasta uciekła na pustynię; gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.SMOK Z NIEBA STRĄCONY.7 I rozegrała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem i smok walczył i aniołowie jego 8 i nie przemogli ani nie znaleziono już więcej miejsca ich w niebie.9 I zrzucony został ów smok wielki, wąż starodawny, nazwany “diabłem i szatanem,” który zwodzi cały świat; i zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali z nim zrzuceni.10 I słyszałem głos donośny w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego i władza Chrystusa jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który ich oskarżał przed obliczem Boga naszego we dnie i w nocy.11 I oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez świadectwo swoje, a nie umiłowali życia swe o aż do śmierci.12 Dlatego wesel się niebo i mieszkający w nim. Biada ziemi i morzu, gdyż zastąpił diabeł do was, żywiący wie gniew, gdyż wie, że ma mało czasu.SMOK PRZEŚLADUJE NIEWIASTĘ.13 A gdy smok widział, że był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która porodziła mężczyznę.14 I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez “czas i czasy i przez połowę czasu” z dala od widoku węża.15 I wypuścił wąż z paszczy swojej za niewiastą wodę jak rzekę, usiłując, żeby ją rzeka porwała.16 I ziemia wspomogła niewiastę i ziemia otworzyła gardziel swoją i pochłonęła rzekę, którą wypuścił był smok z paszczy swojej.17 I rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje przykazania boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa.18 I stanął na piasku morskim.
13BESTIA WYCHODZĄCA Z MORZA.1 I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, na rogach jej dziesięć koron i na głowach jej imiona bluźniercze.2 I bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a nogi jej jak nogi niedźwiedzia i paszcza jej jak paszcza lwa. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką.3 I widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą, lecz rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia z podziwem spoglądała na bestię 4 I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii? I kto będzie mógł z nią walczyć?5 I dano jej “usta mówiące rzeczy wyniosłe” i bluźnierstwa i dano jej moc działania przez czterdzieści dwa miesiące.6 I otworzyła usta swoje, aby głosić bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie.7 I pozwolono jej “prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich.” I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem.8 I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, “których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity” od początku świata.9 Jeśli kto ma uszy, niech słucha.10 Kto w niewolę uprowadza, do niewoli pójdzie. Kto mieczem zabija, ma być mieczem zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.BESTIA WYCHODZĄCA Z ZIEMI.11 I widziałem drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, a mówiła jak smok.12 I używała wszelkiej władzy bestii pierwszej w jej obecności i sprawiła, że ziemia i mieszkańcy jej kłaniali się bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona.13 I uczyniła znaki wielkie, sprawiając, że i ogień zstąpił z nieba na ziemię przed oczyma ludzi.14 I zwiodła mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej czynić przed oczyma bestii; polecając mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza i ożyła.15 I dano jej, aby ożywiła obraz bestii i żeby obraz bestii mówił i sprawiła, żeby “wszyscy, co się nie pokłonią obrazowi” bestii, byli zabici. 16 I sprawi, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy będą mieli cechę na swojej prawej ręce, albo na czołach swoich;17 i żeby nikt nie mógł kupować, ani sprzedawać, tylko ten, co ma cechę albo imię bestii, albo liczbę jej imienia.18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestii. Albowiem jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
14BARANEK I DZIEWICE.

CS RU Brytjka King J. 14
Comments: Vict.III/IVw. abp.Averky
BARANEK I DZIEWICE.1 cf. Tłum. Толк. I Spojrzałem, a oto Baranek stał na górze Syjon i z nim sto czterdzieści i cztery tysiące,. mających imię jego i imię Ojca jego napisane na czołach swoich. И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И# ви1дэхъ, и3 сE, ѓгнецъ стоsше на горЁ сіHнстэй, и3 съ ни1мъ сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы, и3мyще и4мz nц7A є3гw2 напи1сано на челёхъ свои1хъ. 14,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI looked
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto see, lo
το to
T-NSN
hothe/this/whothe mount
αρνιον arnion
N-NSN
ἀρνίονarnionlamb, a Lamb
εστος estos
V-2RAP-NSN G5756
ἵστημιhistēmito standstood
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
το to
T-ASN
hothe/this/whoFather's
ορος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainthe mount
σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZionSion
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μετ met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundredan hundred
τεσσερακοντα tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
τεσσαρες tessares
A-NPF
τέσσαρεςtessaresfourfour
χιλιαδες chiliades
N-NPF
χιλιάςchiliasthousandthousand
εχουσαι echousai
V-PAP-NPF G5723
ἔχωechōto have/be, having
το to
T-ASN
hothe/this/whoname
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
το to
T-ASN
hothe/this/whoforeheads
ονομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomaname[name]
του tou
T-GSM
hothe/this/who[the/this/who]
πατρος patros
N-GSM
πατήρpatērfatherFather's
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
γεγραμμενον gegrammenon
V-RPP-ASN G5772
γράφωgrafōto writewritten
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
των tōn
T-GPN
hothe/this/who[the/this/who]
μετωπων metōpōn
N-GPN
μέτωπονmetōponforeheadforeheads
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[he/she/it/self]
 
2 cf. Tłum. Толк. I usłyszałem głos z nieba jakby głos wielu wód i jakby głos gromu wielkiego, a głos, który słyszałem jakby cytrzystów, grających na cytrach swoich. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. И# слhшахъ глaсъ съ небесE, ћкw глaсъ в0дъ мн0гихъ и3 ћкw глaсъ гр0ма вели1ка: и3 глaсъ слhшахъ гудє1цъ гудyщихъ въ г{сли сво‰ 14,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/sounda voice
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/whoheaven
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundthe voice
υδατων udatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters
πολλων pollōn
A-GPN
πολύςpolusmuchof many
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φωνην fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundthe voice
βροντης brontēs
N-GSF
βροντήbrontēthunderthunder
μεγαλης megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreatof a great
και kai
CONJ
καίkaiand: and
η ē
T-NSF
hothe/this/whoharps
φωνη fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundthe voice
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how[which/how]
κιθαρωδων kitharōdōn
N-GPM
κιθαρῳδόςkitharōdosharpistof harpers
κιθαριζοντων kitharizontōn
V-PAP-GPM G5723
κιθαρίζωkitharizōto play the harpharping
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ταις tais
T-DPF
hothe/this/who[the/this/who]
κιθαραις kitharais
N-DPF
κιθάραkitharaharpharps
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
 
3 cf. Tłum. Толк. I “śpiewali jakby pieśń nową” przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi.Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. и3 пою1щихъ ћкw пёснь н0ву пред8 пrт0ломъ и3 пред8 четы6ри жив0тными и3 ст†рцы: и3 никт0же можaше навhкнути пёсни, т0кмw сjи сто2 и3 четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3скyплени t земли2. 14,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αδουσιν adousin
V-PAI-3P G5719
ᾄδωadōto singthey sung
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas it were
ωδην ōdēn
N-ASF
ᾠδήōdēsongsong
καινην kainēn
A-ASF
καινόςkainosnewa new
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θρονου thronou
N-GSM
θρόνοςthronosthronethe throne
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
τεσσαρων tessarōn
A-GPN
τέσσαρεςtessaresfourthe four
ζωων zōōn
N-GPN
ζῷονzōonliving thingbeasts
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πρεσβυτερων presbuterōn
A-GPM-C
πρεσβύτεροςpresbuteroselderthe elders
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ουδεις oudeis
A-NSM-N
οὐδείςoudeisno oneno man
εδυνατο edunato
V-INI-3S G5711
δύναμαιdunamaibe ablecould
μαθειν mathein
V-2AAN G5629
μανθάνωmanthanōto learnlearn
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe throne
ωδην ōdēn
N-ASF
ᾠδήōdēsongsong
ει ei
COND
εἰeiifthat
μη
PRT-N
μήnotbut
αι ai
T-NPF
hothe/this/whosong
εκατον ekaton
A-NUI
ἑκατόνhekatonhundredthe hundred
τεσσερακοντα tesserakonta
A-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyforty
τεσσαρες tessares
A-NPF
τέσσαρεςtessaresfourfour
χιλιαδες chiliades
N-NPF
χιλιάςchiliasthousandthousand
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, which
ηγορασμενοι ēgorasmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἀγοράζωagorazōto buywere redeemed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
 
4 cf. Tłum. Толк. Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, Сjи сyть, и5же съ женaми не њскверни1шасz, занE дёвствєнницы сyть: сjи послёдуютъ ѓгнцу, ѓможе ѓще п0йдетъ. Сjи сyть кyплени t людjй пeрвенцы бGу и3 ѓгнцу, 14,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThese
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
οι oi
R-NPM
ὅς, ἥhhos ēwhichthey which
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
γυναικων gunaikōn
N-GPF
γυνήgunēwomanwomen
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εμολυνθησαν emolunthēsan
V-API-3P G5681
μολύνωmolunōto defilewere
παρθενοι parthenoi
N-NPF
παρθένοςparthenosvirginvirgins
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it. These
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothey which
ακολουθουντες akolouthountes
V-PAP-NPM G5723
ἀκολουθέωakoloutheōto followfollow
τω
T-DSN
hothe/this/whothe Lamb
αρνιω arniō
N-DSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
οπου opou
ADV
ὅπουhopouwhere(-ever)whithersoever
αν an
PRT
ἄνanif 
υπαγει upagei
V-PAI-3S G5719
ὑπάγωhupagōto gohe goeth
ουτοι outoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it. These
ηγορασθησαν ēgorasthēsan
V-API-3P G5681
ἀγοράζωagorazōto buywere redeemed
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoamong men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanamong men
απαρχη aparchē
N-NSF
ἀπαρχήaparchēfirstfruits, the firstfruits
τω
T-DSM
hothe/this/whounto God
θεω theō
N-DSM
θεόςtheosGodunto God
και kai
CONJ
καίkaiandand
τω
T-DSN
hothe/this/whoto the Lamb
αρνιω arniō
N-DSN
ἀρνίονarnionlambto the Lamb
 
5 cf. Tłum. Толк. a “w ustach ich nie znalazło się kłamstwo,” albowiem bez zmazy są przed tronem bożym.и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим. и3 во ўстёхъ и4хъ не њбрётесz лeсть: без8 пор0ка бо сyть пред8 пrт0ломъ б9іимъ. 14,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/whomouth
στοματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthmouth
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ουχ ouch
PRT-N
οὐounono
ευρεθη eurethē
V-API-3S G5681
εὑρίσκωheuriskōto find/meetwas found
ψευδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslie[lie]
αμωμοι amōmoi
A-NPM
ἄμωμοςamōmosblamelesswithout fault
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
 
TRZEJ ANIOŁOWIE ZWIASTUNAMI SĄDU.6 cf. Tłum. Толк. I widziałem drugiego anioła, lecącego przez środek nieba, mającego ewangelię wieczną, by ją opowiadać siedzącym na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi,И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; И# ви1дэхъ и4наго ѓгGла парsща посредЁ небесE, и3мyщаго є3ђліе вёчно благовэсти1ти живyщымъ на земли2 и3 всsкому плeмени и3 kзhку, и3 колёну и3 лю1демъ, 14,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI saw
αλλον allon
A-ASM
ἄλλοςallosanotheranother
αγγελον angelon
N-ASM
ἄγγελοςangelosangelangel
πετομενον petomenon
V-PNP-ASM G5740
πέτομαιpetomaito flyfly
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μεσουρανηματι mesouranēmati
N-DSN
μεσουράνημαmesouranēmamidairthe midst of heaven
εχοντα echonta
V-PAP-ASM G5723
ἔχωechōto have/be, having
ευαγγελιον euangelion
N-ASN
εὐαγγέλιονeuangeliongospelgospel
αιωνιον aiōnion
A-ASN
αἰώνιοςaiōnioseternalthe everlasting
ευαγγελισαι euangelisai
V-AAN G5658
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsto preach
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
τους tous
T-APM
hothe/this/whounto them
καθημενους kathēmenous
V-PNP-APM G5740
κάθημαιkathēmaito sit[to sit]
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe earth
γης gēs
N-GSF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[upon/to/against]
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallto every
εθνος ethnos
N-ASN
ἔθνοςethnosGentilesnation
και kai
CONJ
καίkaiand, and
φυλην fulēn
N-ASF
φυλήfulētribekindred
και kai
CONJ
καίkaiand, and
γλωσσαν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatonguetongue
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λαον laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople
 
7 cf. Tłum. Толк. a wołał głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego i kłaniajcie się temu, “który uczynił niebo i ziemię i morze” i źródła wód.и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. глаг0люща глaсомъ вели1кимъ: ўб0йтесz бGа и3 дади1те є3мY слaву, ћкw пріи1де чaсъ судA є3гw2, и3 поклони1тесz сотв0ршему нeбо и3 зeмлю, и3 м0ре и3 и3ст0чники водны6z. 14,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speakSaying
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata loud
φοβηθητε fobēthēte
V-AOM-2P G5676
φοβέωfobeōto fear, Fear
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoGod
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, and
δοτε dote
V-2AAM-2P G5628
δίδωμιdidōmito givegive
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfto him
δοξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe hour
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourthe hour
της tēs
T-GSF
hothe/this/whojudgment
κρισεως kriseōs
N-GSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand: and
προσκυνησατε proskunēsate
V-AAM-2P G5657
προσκυνέωproskuneōto worshipworship
τω
T-DSM
hothe/this/whohim
ποιησαντι poiēsanti
V-AAP-DSM G5660
ποιέωpoieōto do/makethat made
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoheaven
ουρανον ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoearth
γην gēn
N-ASF
γῆearthearth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θαλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea, and
και kai
CONJ
καίkaiandthe sea
πηγας pēgas
N-APF
πηγήpēgēflowthe fountains
υδατων udatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters
 
8 cf. Tłum. Толк. A za nim leciał inny anioł, mówiąc: “Upadł, upadł ów Babilon wielki, który napoił wszystkie narody winem” szału swego nierządu.И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И# и4нъ ѓгGлъ в8слёдъ и4де, глаг0лz: падE, падE вавmлHнъ грaдъ вели1кій, занE t вінA ћрости любодэsніz своегw2 напои2 вс‰ kзhки. 14,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanotheranother
δευτερος[     deuteros
A-NSM
δεύτεροςdeuterossecondly[secondly]
αγγελος]     angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
ηκολουθησεν ēkolouthēsen
V-AAI-3S G5656
ἀκολουθέωakoloutheōto followthere followed
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapseis fallen
επεσεν epesen
V-2AAI-3S G5627
πίπτωpiptōto collapse, is fallen
βαβυλων babulōn
N-NSF
ΒαβυλώνbabulōnBabylon, Babylon
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
μεγαλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat, that great
η ē
R-NSF
ὅς, ἥhhos ēwhich[which]
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whocity
οινου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinethe wine
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe wine
θυμου thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof the wrath
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the wrath
πορνειας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sinfornication
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfof her
πεποτικεν pepotiken
V-RAI-3S G5758
ποτίζωpotizōto watershe made
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τα ta
T-APN
hothe/this/whofornication
εθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations
 
9 cf. Tłum. Толк. I trzeci anioł przeleciał za nimi wołając głosem donośnym: Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, И# трeтій ѓгGлъ в8слёдъ є3гw2 и4де, глаг0лz глaсомъ вели1кимъ: и4же ѓще кто2 покланsетсz ѕвёрю и3 їкHнэ є3гw2 и3 пріeмлетъ начертaніе на челЁ своeмъ и3ли2 на руцЁ своeй, 14,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanother[another]
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
τριτος tritos
A-NSM
τρίτοςtritosthirdthe third
ηκολουθησεν ēkolouthēsen
V-AAI-3S G5656
ἀκολουθέωakoloutheōto followfollowed
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata loud
ει ei
COND
εἰeiif, If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
προσκυνει proskunei
V-PAI-3S G5719
προσκυνέωproskuneōto worshipworship
το to
T-ASN
hothe/this/whothe beast
θηριον thērion
N-ASN
θηρίονthērionwild animalthe beast
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoimage
εικονα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimageimage
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
λαμβανει lambanei
V-PAI-3S G5719
λαμβάνωlambanōto takereceive
χαραγμα charagma
N-ASN
χάραγμαcharagmaimage/markmark
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
του tou
T-GSN
hothe/this/whoforehead
μετωπου metōpou
N-GSN
μέτωπονmetōponforeheadforehead
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
η ē
PRT
ēor, or
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
την tēn
T-ASF
hothe/this/whohand
χειρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhand
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
10 cf. Tłum. Толк. i on pić będzie z wina gniewu bożego, “które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego” i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów świętych i wobec Baranka.тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и3 т0й и4мать пи1ти t вінA ћрости б9іz, вінA нерастворeна въ чaши гнёва є3гw2, и3 бyдетъ мyченъ nгнeмъ и3 жyпеломъ пред8 ѓгGлы с™hми и3 пред8 ѓгнцемъ: 14,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiand 
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfThe same
πιεται pietai
V-FDI-3S G5695
πίνωpinōto drinkshall drink
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
οινου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinethe wine
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe wine
θυμου thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof the wrath
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the wrath
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
κεκερασμενου kekerasmenou
V-RPP-GSM G5772
κεράννυμιkerannumito mixis poured out
ακρατου akratou
A-GSM
ἄκρατοςakratosundilutedwithout mixture
εν en
PREP
ἐνenin/on/amonginto
τω
T-DSN
hothe/this/who, which
ποτηριω potēriō
N-DSN
ποτήριονpotērioncupthe cup
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe cup
οργης orgēs
N-GSF
ὀργήorgēwrathindignation
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
και kai
CONJ
καίkaiand; and
βασανισθησεται basanisthēsetai
V-FPI-3S G5701
βασανίζωbasanizōto torturehe shall be tormented
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πυρι puri
N-DSN
πῦρpurfirefire
και kai
CONJ
καίkaiandand
θειω theiō
N-DSN
θεῖονtheionsulfurbrimstone
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the presence
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelangels
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the holy
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ενωπιον enōpion
ADV
ἐνώπιονenōpionbeforein the presence of
του tou
T-GSN
hothe/this/whoindignation
αρνιου arniou
N-GSN
ἀρνίονarnionlambthe Lamb
 
11 cf. Tłum. Толк. A “dym” męki ich “wznosić się będzie na wieki” wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy ci, co się kłaniali bestii i obrazowi jej i jeśli kto przyjął znamię jej imienia.и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. и3 дhмъ мучeніz и4хъ во вёки вэкHвъ восх0дитъ, и3 не и4мутъ пок0z дeнь и3 н0щь покланsющіисz ѕвёрю и3 w4бразу є3гw2 и3 пріeмлющіи начертaніе и4мене є3гw2. 14,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe smoke
καπνος kapnos
N-NSM
καπνόςkapnossmokethe smoke
του tou
T-GSM
hothe/this/whotorment
βασανισμου basanismou
N-GSM
βασανισμόςbasanismostormenttorment
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
εις eis
PREP
εἰςeistowardfor
αιωνας aiōnas
N-APM
αἰώνaiōnan ageever
αιωνων aiōnōn
N-GPM
αἰώνaiōnan ageever
αναβαινει anabainei
V-PAI-3S G5719
ἀναβαίνωanabainōto ascendascendeth up
και kai
CONJ
καίkaiandand
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εχουσιν echousin
V-PAI-3P G5719
ἔχωechōto have/bethey have
αναπαυσιν anapausin
N-ASF
ἀνάπαυσιςanapausisrestrest
ημερας ēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
και kai
CONJ
καίkaiand: and
νυκτος nuktos
N-GSF
νύξnuxnightnor night
οι oi
T-NPM
hothe/this/who, who
προσκυνουντες proskunountes
V-PAP-NPM G5723
προσκυνέωproskuneōto worshipworship
το to
T-ASN
hothe/this/whothe beast
θηριον thērion
N-ASN
θηρίονthērionwild animalthe beast
και kai
CONJ
καίkaiandand
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoimage
εικονα eikona
N-ASF
εἰκώνeikōnimageimage
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ει ei
COND
εἰeiif 
τις tis
X-NSM
τιςtisonewhosoever
λαμβανει lambanei
V-PAI-3S G5719
λαμβάνωlambanōto takereceiveth
το to
T-ASN
hothe/this/whothe mark
χαραγμα charagma
N-ASN
χάραγμαcharagmaimage/markthe mark
του tou
T-GSN
hothe/this/whoname
ονοματος onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanamename
αυτου autou
P-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof his
 
12 cf. Tłum. Толк. Tu jest cierpliwość świętych, którzy zachowują przykazania boże i wiarę Jezusową.Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. ЗдЁ є4сть терпёніе с™hхъ, и5же соблюдaютъ зaповэди б9іz и3 вёру ї}сову. 14,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωδε ōde
ADV
ὧδεhōdehereHere
η ē
T-NSF
hothe/this/who 
υπομονη upomonē
N-NSF
ὑπομονήhupomonēperseverancethe patience
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothey
αγιων agiōn
A-GPM
ἅγιοςhagiosholyof the saints
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe commandments
τηρουντες tērountes
V-PAP-NPM G5723
τηρέωtēreōto keepthat keep
τας tas
T-APF
hothe/this/whoof God
εντολας entolas
N-APF
ἐντολήentolēcommandmentthe commandments
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe faith
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
την tēn
T-ASF
hothe/this/who[the/this/who]
πιστιν pistin
N-ASF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshuaof Jesus
 
13 cf. Tłum. Толк. i usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem ich uczynki idą za nimi.И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И# слhшахъ глaсъ съ небесE, гlющь ми2: напиши2: бlжeни мeртвіи, ўмирaющіи њ гDэ tнн7э. є4й, гlетъ д¦ъ, да почjютъ t трудHвъ свои1хъ: дэлa бо и4хъ х0дzтъ в8слёдъ съ ни1ми. 14,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ηκουσα ēkousa
V-AAI-1S G5656
ἀκούωakouōto hearI heard
φωνης fōnēs
N-GSF
φωνήfōnēvoice/sounda voice
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ουρανου ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
λεγουσης legousēs
V-PAP-GSF G5723
λέγωlegōto speaksaying
γραψον grapson
V-AAM-2S G5657
γράφωgrafōto write, Write
μακαριοι makarioi
A-NPM
μακάριοςmakariosblessed, Blessed
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
νεκροι nekroi
A-NPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
οι oi
T-NPM
hothe/this/whoheaven
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
αποθνησκοντες apothnēskontes
V-PAP-NPM G5723
ἀποθνήσκωapothnēskōto diedie
απ ap
PREP
ἀπόapofrom[from]
αρτι arti
ADV
ἄρτιartinow[now]
ναι nai
PRT
ναίnaiyes: Yea
λεγει legei
V-PAI-3S G5719
λέγωlegōto speak, saith
το to
T-NSN
hothe/this/whowhich
πνευμα pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breaththe Spirit
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
αναπαησονται anapaēsontai
V-2FPI-3P G5691
ἀναπαύωanapauōto give restthey may rest
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe Spirit
κοπων kopōn
N-GPM
κόποςkoposlaborlabours
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
τα ta
T-NPN
hothe/this/wholabours
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor[for]
εργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkworks
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
ακολουθει akolouthei
V-PAI-3S G5719
ἀκολουθέωakoloutheōto followdo follow
μετ met
PREP
μετάmetawith/after.
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
 
ŻNIWO I WINOBRANIE ZIEMI.14 cf. Tłum. Толк. I spojrzałem, a oto obłok biały, a “na obłoku” siedzący “podobny do Syna Człowieczego,” mającego na głowie swej koronę złotą, a w ręce jego sierp ostry.И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И# ви1дэхъ, и3 сE, w4блакъ свётелъ, и3 на w4блацэ сэдsй под0бенъ сн7у чlвёческому, и3мёz на главЁ своeй вэнeцъ злaтъ, и3 въ руцЁ є3гw2 сeрпъ џстръ. 14,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ειδον eidon
V-2AAI-1S G5627
ὁράωhoraōto seeI looked
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ιδου idou
V-2AMM-2S G5640
ὁράωhoraōto seebehold
νεφελη nefelē
N-NSF
νεφέληnefelēcloudcloud
λευκη leukē
A-NSF
λευκόςleukoswhitea white
και kai
CONJ
καίkaiand, and
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe cloud
νεφελην nefelēn
N-ASF
νεφέληnefelēcloudthe cloud
καθημενον kathēmenon
V-PNP-ASM G5740
κάθημαιkathēmaito sitsat
ομοιον omoion
A-ASM
ὅμοιοςhomoioslikelike unto
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
ανθρωπου anthrōpou
N-GSM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof man
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, having
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whohead
κεφαλης kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
στεφανον stefanon
N-ASM
στέφανοςstefanoscrowncrown
χρυσουν chrusoun
A-ASM
χρύσεοςchruseosgoldena golden
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whohand
χειρι cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
οξυ oxu
A-ASN
ὀξύςoxussharp/swifta sharp
 
15 cf. Tłum. Толк. I inny anioł wyszedł z świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: “Zapuść sierp swój” i żnij, “gdyż przyszła godzina żniwa,” ponieważ dojrzało żniwo ziemi.И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 хрaма, вопіS вeліимъ глaсомъ сэдsщему на w4блацэ: посли2 сeрпъ тв0й и3 жни2, ћкw пріи1де чaсъ пожaти, занE и4зсше травA земнaz. 14,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanotheranother
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
ναου naou
N-GSM
ναόςnaostemplethe temple
κραζων krazōn
V-PAP-NSM G5723
κράζωkrazōto cry, crying
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreata loud
τω
T-DSM
hothe/this/whothe temple
καθημενω kathēmenō
V-PNP-DSM G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sat
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoto him
νεφελης nefelēs
N-GSF
νεφέληnefelēcloudthe cloud
πεμψον pempson
V-AAM-2S G5657
πέμπωpempōto send, Thrust in
το to
T-ASN
hothe/this/whothe cloud
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
σου sou
P-2GS
σύsuyoufor thee
και kai
CONJ
καίkaiand, and
θερισον therison
V-AAM-2S G5657
θερίζωtherizōto reapreap
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
ηλθεν ēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἔρχομαιerchomaito come/gois come
η ē
T-NSF
hothe/this/whosickle
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourthe time
θερισαι therisai
V-AAN G5658
θερίζωtherizōto reapto reap
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
εξηρανθη exēranthē
V-API-3S G5681
ξηραίνωxērainōto dryis ripe
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe time
θερισμος therismos
N-NSM
θερισμόςtherismosharvestthe harvest
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe harvest
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
 
16 cf. Tłum. Толк. I ten, co siedział na obłoku, zapuścił sierp swój na ziemię i zżęta jest ziemia.И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И# положи2 сэдsй на w4блацэ сeрпъ св0й на зeмлю, и3 пожaта бhсть землS. 14,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εβαλεν ebalen
V-2AAI-3S G5627
βάλλωballōto throwthrust
ο o
T-NSM
hothe/this/whohe
καθημενος kathēmenos
V-PNP-NSM G5740
κάθημαιkathēmaito sitthat sat
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe cloud
νεφελης nefelēs
N-GSF
νεφέληnefelēcloudthe cloud
το to
T-ASN
hothe/this/whosickle
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfin his
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againston
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe earth
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εθερισθη etheristhē
V-API-3S G5681
θερίζωtherizōto reapwas reaped
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe earth
γη
N-NSF
γῆearththe earth
 
17 cf. Tłum. Толк. A inny anioł wyszedł z świątyni, która jest w niebie, mając także sierp ostry.И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде и3з8 цeркве сyщіz на нб7си2, и3мhй и3 т0й сeрпъ џстръ. 14,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanotheranother
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe temple
ναου naou
N-GSM
ναόςnaostemplethe temple
του tou
T-GSM
hothe/this/whowhich is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoheaven
ουρανω ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/behaving
και kai
CONJ
καίkaiandalso
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self, he
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
οξυ oxu
A-ASN
ὀξύςoxussharp/swifta sharp
 
18 cf. Tłum. Толк. I inny anioł, który miał moc nad ogniem, wyszedł od ołtarza i zawołał donośnym głosem do tego, co miał sierp ostry, mówiąc: Zapuść sierp swój ostry i zbieraj grona winnicy ziemskiej, bo jej jagody są dojrzałe.И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И# и4нъ ѓгGлъ и3зhде t nлтарS, и3мhй w4бласть на nгни2, и3 возопи2 кли1чемъ вели1кимъ ко и3мyщему сeрпъ џстрый, глаг0лz: посли2 сeрпъ тв0й џстрый и3 њб8eмли гр0зды віногрaда земнaгw, ћкw созрёша ўжE гр0здіе є3S. 14,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanotheranother
αγγελος[     angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelangel
εξηλθεν]     exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout from
του tou
T-GSN
hothe/this/who 
θυσιαστηριου[     thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltarthe altar
ο]     o
T-NSM
hothe/this/who 
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/be, which had
εξουσιαν exousian
N-ASF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
επι epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe altar
πυρος puros
N-GSN
πῦρpurfirefire
και kai
CONJ
καίkaiand; and
εφωνησεν efōnēsen
V-AAI-3S G5656
φωνέωfōneōto callcried
φωνη fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/sound[voice/sound]
μεγαλη megalē
A-DSF
μέγαςmegasgreatwith a loud
τω
T-DSM
hothe/this/whofire
εχοντι echonti
V-PAP-DSM G5723
ἔχωechōto have/bethat had
το to
T-ASN
hothe/this/whoto him
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
το to
T-ASN
hothe/this/whosickle
οξυ oxu
A-ASN
ὀξύςoxussharp/swiftthe sharp
λεγων legōn
V-PAP-NSM G5723
λέγωlegōto speak, saying
πεμψον pempson
V-AAM-2S G5657
πέμπωpempōto send, Thrust in
σου sou
P-2GS
σύsuyouthy
το to
T-ASN
hothe/this/whosickle
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
το to
T-ASN
hothe/this/whothe clusters
οξυ oxu
A-ASN
ὀξύςoxussharp/swiftsharp
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τρυγησον trugēson
V-AAM-2S G5657
τρυγάωtrugaōto harvestgather
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof the vine
βοτρυας botruas
N-APM
βότρυςbotrusbunch of grapesthe clusters
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
αμπελου ampelou
N-GSF
ἄμπελοςampelosvine[vine]
της tēs
T-GSF
hothe/this/who[the/this/who]
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the vine
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceof the earth; for
ηκμασαν ēkmasan
V-AAI-3P G5656
ἀκμάζωakmazōto ripenare fully ripe
αι ai
T-NPF
hothe/this/who[the/this/who]
σταφυλαι stafulai
N-NPF
σταφυλήstafulēgrapesgrapes
αυτης autēs
P-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfher
 
19 cf. Tłum. Толк. I zapuścił anioł sierp swój ostry na ziemię i dokonał zbioru w winnicy ziemi i wrzucił w kadź wielką gniewu bożego.И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И# положи2 ѓгGлъ сeрпъ св0й на земли2, и3 њберE віногрaдъ зeмскій и3 вложи2 въ точи1ло вели1кіz ћрости б9іz. 14,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εβαλεν ebalen
V-2AAI-3S G5627
βάλλωballōto throwthrust in
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangelthe angel
το to
T-ASN
hothe/this/whothe angel
δρεπανον drepanon
N-ASN
δρέπανονdrepanonsicklesickle
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whosickle
γην gēn
N-ASF
γῆearththe earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ετρυγησεν etrugēsen
V-AAI-3S G5656
τρυγάωtrugaōto harvestgathered
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe earth
αμπελον ampelon
N-ASF
ἄμπελοςampelosvinethe vine
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe vine
γης gēs
N-GSF
γῆearthof the earth
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εβαλεν ebalen
V-2AAI-3S G5627
βάλλωballōto throwcast
εις eis
PREP
εἰςeistowardinto
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the earth
ληνον lēnon
N-ASF
ληνόςlēnoswinepresswinepress
του tou
T-GSM
hothe/this/whowinepress
θυμου thumou
N-GSM
θυμόςthumoswrathof the wrath
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the wrath
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoof God
μεγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreatthe great
 
20 cf. Tłum. Толк. I deptano kadź” za miastem i wyszła krew z kadzi aż po wędzidła końskie na tysiąc sześćset stadiów.И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.И# и3спрaно бhсть точи1ло внЁ грaда, и3 и3зhде кр0вь t точи1ла дaже до ќздъ к0нскихъ, t стaдій тhсzща и3 шeсть сHтъ.14,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
επατηθη epatēthē
V-API-3S G5681
πατέωpateōto tramplewas trodden
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe winepress
ληνος lēnos
N-NSF
ληνόςlēnoswinepressthe winepress
εξωθεν exōthen
ADV
ἔξωθενexōthenoutsidewithout
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe city
πολεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitythe city
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εξηλθεν exēlthen
V-2AAI-3S G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame
αιμα aima
N-NSN
αἷμαhaimabloodblood
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe winepress
ληνου lēnou
N-GSF
ληνόςlēnoswinepressthe winepress
αχρι achri
ADV
ἄχριachriuntil, even unto
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothe horse
χαλινων chalinōn
N-GPM
χαλινόςchalinosbridlebridles
των tōn
T-GPM
hothe/this/whobridles
ιππων ippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorsethe horse
απο apo
PREP
ἀπόapofrom, by the space of
σταδιων stadiōn
N-GPM
στάδιοςstadiosstadiumfurlongs
χιλιων chiliōn
A-GPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
εξακοσιων exakosiōn
A-GPM
ἑξακόσιοιhexakosioisix hundredsix hundred

15SIEDMIU ANIOŁÓW Z SIEDMIU PLAGAMI.1 I widziałem inny znak na niebie wielki i dziwny: siedmiu aniołów, mających siedem plag ostatecznych, gdyż w nich wypełnił się gniew boży.2 I widziałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, co zwyciężyli bestię i obraz jej i liczbę imienia jej, stojących nad morzem szklanym, mających cyfry boże 3 i śpiewających pieśń Mojżesza, sługi bożego” i pieśń Baranka, mówiąc: “Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie,” Boże wszechmogący; “sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, Królu wieków.4 Któż się nie będzie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbi imienia twego?” gdyż sam dobry jesteś, ponieważ “wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim,” ponieważ się ujawniły sądy twoje. ANIOŁOWIE OTRZYMUJĄ CZASZE.5 I potem spojrzałem, a oto otwarła się świątynia “przybytku przymierza” w niebie6 i wyszło z świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, obleczonych płótnem czystym i jasnym i przepasanych około piersi złotymi pasami.7 A któreś z czworga zwierząt dało siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków.6 “I napełniła się świątynia dymem majestatu” Boga i mocy jego “i nikt nie mógł wejść” do świątyni, dopóki się nie wypełni siedem plag siedmiu aniołów.
16WYLEWAJĄ PIĘĆ PIERWSZYCH CZASZ.1 I słyszałem głos donośny z świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu bożego na ziemię.2 I odszedł pierwszy i wylał czaszę swą na ziemię “i powstała sroga i złośliwa rana w ludziach,” którzy mieli znamię bestii i w tych, którzy się kłaniali jej obrazowi.3 I drugi anioł wylał czaszę swą na morze “i powstała krew” jakby umarłego i wszelka istota żywa zdechła w morzu.4 I trzeci wylał czaszę swą na rzeki i na źródła wód – “i powstała krew.”5 I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, Święty, który to osądziłeś,6 ponieważ krew świętych i proroków wylali, dałeś im też pić krew, bo godni są.7 I słyszałem drugiego mówiącego od ołtarza: Tak, “Panie, Boże wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe sądy twoje.”8 I czwarty anioł wylał czaszę swą na słońce i pozwolono mu nękać ludzi upałem i ogniem.9 I płonęli ludzie od skwaru wielkiego i bluźnili imię Boga, mającego władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać chwałę.10 I piąty anioł wylał czaszę swą na stolicę bestii i królestwo jej zaległa ciemność i kąsali języki swoje z boleści.11 I bluźnili Boga niebieskiego z powodu boleści i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.SZÓSTA I SIÓDMA CZASZA.12 I szósty anioł wylał czaszę swą “na Eufrat, ową wielką rzekę i wysuszył wodę” jej, aby przygotować drogę królom “od wschodu słońca.”13 I widziałem z paszczy smoka i z pyska bestii i z ust fałszywego proroka trzy nieczyste duchy na kształt żab.14 Albowiem są to duchy czartów, które czynią znaki i wychodzą do królów całej ziemi, by ich gromadzić na walkę na dzień wielki wszechmogącego Boga.15 Oto idę jak złodziej: Błogosławiony ten, co czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.16 I zgromadzi ich na miejsce, które nazywają po hebrajsku Armagedon.17 I siódmy anioł wylał czaszę swą w powietrze i rozległ się donośny głos z świątyni od tronu, mówiący: Stało się.18 I powstały “błyskawice i głosy i gromy” i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd ludzie zamieszkują ziemię; takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.19 I rozpadło się miasto wielkie na trzy części. I miasta narodów upadły. I przed pamięcią Boga stanął “Babilon wielu,” aby mu dał “kubek wina zapalczywości” gniewu swego.20 I wszelka wyspa zniknęła i góry się nie znalazły.21 I wielki grad wagi talentu spadł z nieba na ludzi i bluźnili ludzie Boga z powodu plagi gradu, gdyż była nader wielka.
17WSZETECZNICA PIJANA KRWIĄ MĘCZENNIKÓW.1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, pokażę ci potępienie wielkiej wszetecznicy, która siedzi “nad wodami wielkimi,2 z którą nierząd uprawiali królowie ziemi i opili się” winem jej nierządu mieszkańcy ziemi.3 I zaniósł mię w duchu na pustynię. I widziałem niewiastę, siedzącą na szkarłatnej bestii, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.4 A niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn i ozdobiona złotem i drogimi kamieniami i perłami, trzymała puchar złoty w swej ręce, pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej,5 a na czole swoim napisane imię: Tajemnica; Babilon wielki, matka rozpusty i obrzydliwości ziemi.6 I widziałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. I ujrzawszy ją, zdziwiłem się zdumieniem wielkim.TAJEMNICA NIEWIASTY I BESTII.7 I rzekł mi anioł: Czemu się dziwisz? Ja ci wytłumaczę tajemnicę niewiasty i bestii, która ją niesie, a ma siedem głów i dziesięć rogów.8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie jest i “ma wyjść z przepaści” i pójdzie na zagładę i zdziwią się mieszkańcy ziemi (których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata), widząc bestię, która była, a me jest.9 I tu jest rozum – kto ma mądrość. Siedem głów – to siedem gór, na których niewiasta siedzi, królów jest też siedmiu.10 Pięciu upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł I gdy przyjdzie, ma pozostać przez krótki czas.11 Bestia zaś, która była, a nie jest i ona jest ósma spośród siedmiu i idzie na zagładę.12 “A dziesięć rogów,” które widziałeś – to “dziesięciu królów,” którzy nie objęli jeszcze królestwa, ale otrzymają moc jako królowie na jedną godzinę po bestii.13 Ci mają jeden zamiar i moc i władzę swoją oddadzą bestii.14 Ci będą walczyć z Barankiem a Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem nad pany i Królem nad królami i ci, co są z nim, wezwani, wybrani i wierni.15 I rzekł mi: Wody, które widziałeś, gdzie siedzi ˇ wszetecznica – to są ludy i narody i języki.16 A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – ci będą mieć w nienawiści wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą, a ją samą spalą ogniem.17 Albowiem Bóg tchnął w ich serca, aby czynili, co się jemu podoba, aby oddali królestwo swe bestii, aż się wypełnią zamiary boże.18 I niewiasta, którą widziałeś – to miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi.
18ZAGŁADA BABILONU.1 I potem widziałem innego anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką i zajaśniała ziemia od chwały jego.2 I krzyknął potężnie, mówiąc: “Upadł, upadł Babilon wielki” i stał się “mieszkaniem czartów” i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.3 Z wina bowiem jej szalonego nierządu “piły wszystkie narody i królowie ziemi uprawiali z nią rozpustę” i kupcy ziemscy stali się bogatymi z nadmiaru jej zbytków.4 I słyszałem inny głos z nieba mówiący: “Wyjdź z niej, mój ludu,” abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i żebyście nie doznali jej plag.5 “Gdyż grzechy jej doszły aż do nieba” i wspomniał Pan na jej nieprawości.6 “Oddajcież jej, jak i ona oddawała wam,” a w dwójnasób podwójnie oddajcie “według jej uczynków”; do pucharu, którym nalewała, nalejcie jej w dwójnasób.7 Jak wielce się wynosiła i w rozkoszach była, tak wiele zadajcie jej męki i smutku, gdyż w sercu swym mówi: Siedzę jak królowa i me jestem wdową i nie zaznam smutku.8 Dlatego w jednym dniu przyjdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi.ŻAŁOBA NAD BABILONEM.9 i będą płakać i będą narzekać nad nią królowie ziemscy, którzy z ni rozpustę uprawiali i w rozkoszach żyli, gdy ujrzą dym jej pożaru,10 z daleka stojąc dla bojaźni jej mąk, będą mówić: Biada, biada, owo miasto wielkie Babilon, owo miasto mocne, a przecie w jedną godzinę przyszedł twój sąd.11 I kupcy ziemscy będą płakać i smucić się nad nią, że towarów ich nikt więcej nie kupi,12 towaru złota i srebra i kamienia drogiego i pereł i bisioru i szkarłatu i jedwabiu i karmazynu i wszelkiego drzewa tujowego i wszelkiego sprzętu z kości słoniowej i wszelkiego naczynia z kamienia kosztownego i z miedzi i z żelaza i z marmuru.13 i cynamonu i wonności i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystej i pszenicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i istot ludzkich.14 I owoce, których pożądała dusza twoja, odeszły od ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, przepadło dla ciebie i już więcej nigdy ich nie znajdą.15 Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka od niej będą stać dla bojaźni jej mąk, płacząc i smucąc się 16 i mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, które było obleczone w bisior i w szkarłat i w karmazyn i było ozdobione złotem i kamieniem drogim i perłami,17 że też w jednej godzinie spustoszone zostały tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki z miejsca na miejsce jeżdżący i “żeglarze i ci, co na morzu pracują,” stanęli z daleka 18 i zawołali, widząc miejsce pożaru jego, mówiąc: Któreż podobne miastu temu wielkiemu?19 I posypali proch na swe głowy i płacząc i smucąc się” wołali, mówiąc: Biada, biada, owo miasto wielkie, w którym z dostatków jego wzbogacili się wszyscy, co mieli okręty na morzu; że też w jednej godzinie spustoszało.20 Raduj się nad nim niebo i święci Apostołowie i Prorocy, gdyż Bóg osądził sprawę waszą przeciw niemu.MIASTO OPUSTOSZAŁE.21 I jeden anioł mocny podniósł jakby wielki młyński kamień i wrzucił w morze, mówiąc: Tym rozpędem wrzucony będzie Babilon, owo miasto wielkie “i już więcej się nie znajdzie.”22 I głosu cytrzystów i śpiewaków i grających na flecie i na trąbie “nie będzie więcej słychać w tobie” i żadnego rzemieślnika jakiegokolwiek rzemiosła nie znajdą więcej w tobie i głosu młyna nie będzie więcej słychać w tobie.23 I światło lampy nie zaświeci więcej w tobie i głosu oblubieńca i oblubienicy nie usłyszą więcej w tobie, gdyż kupcy twoi byli książętami ziemi, gdyż przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.24 I znalazła się w nim krew proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
19ŚWIĘCI W NIEBIE SIĘ RADUJĄ.1 Potem słyszałem jakby głos rzesz wielkich w niebie, mówiących: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,2 gdyż sądy jego są prawdziwe i sprawiedliwe, on też osądził wielką wszetecznicę, która zepsuła ziemię nierządem swoim i pomścił krew sług swoich z rąk jej.3 I znowu rzekli: Alleluja. “A dym jej wstępuje na wieki” wieków.4 A dwudziestu czterech starców upadło i cztery zwierzęta i pokłonili się Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.5 I rozległ się głos od tronu, mówiący: “Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, mali i wielcy. “6 I słyszałem jakby głos rzeszy wielkiej i szum wielu wód i jakby huk potężnych gromów, mówiących: Alleluja, gdyż “Pan Bóg nasz wszechmogący objął królestwo.”7 Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele Baranka, a małżonka jego przygotowała się.8 I dano jej przyoblec się w bisior jasny i czysty. Bisiorem bowiem są sprawiedliwe uczynki świętych.9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I rzekł mi: Te słowa Boga są prawdziwe.10 I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić. I mówi mi: Nie waż się tego czynić; jestem współsługą twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. SĄD NAD BESTIĄ.11 I widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a siedzącego na nim zwano Wiernym i Prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy.12 0czy zaś jego jak płomień ognisty i na głowie jego wiele koron i ma imię wypisane, którego nikt nie zna, tylko on sam.13 I ubrany był w szatę skropioną krwią, a imię jego nazywają Słowo Boga.14 I wojska, które są w niebie, jechały za nim na koniach białych, obleczone w bisior biały i czysty.15 I z ust jego wychodzi miecz z obydwu stron ostry, aby nim “bił narody.” I on “będzie nim rządził laską żelazną”; on też “depce prasę” wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.16 I ma na szacie i na biodrze swoim napisane: “Król królów i Pan panujących.” 17 I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków, co latały wpośród nieba: Chodźcie i zgromadźcie się na wielką wieczerzę bożą,18 abyście jadły ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzów i. ciała koni i siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich.19 I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, dla stoczenia bitwy z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.20 I pojmano bestię i z nią fałszywego proroka, który czynił cuda przed nią, którymi zwiódł tych, co przyjeli znamię bestii i którzy się kłaniali jej obrazowi. Ci dwoje wrzuceni zostali żywcem w jezioro ognia gorejącego siarką.21 A innych pobił miecz, wychodzący z ust siedzącego na koniu i “wszystkie ptaki nasyciły się ich mięsem.”
20SĄD NAD SZATANEM1I Widziałem anioła lecącego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.2 I uchwycił smoka, węża starego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat.3 I wrzucił go w przepaść i zamknął i położył pieczęć nad nim, aby więcej nie zwodził narodów, dopóki nie upłynie tysiąc lat; a potem ma być rozwiązany na krótki czas.4 I widziałem stolice i usiedli na nich i “dano im władzę sądzenia” i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa bożego i tych, co się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej i nie przyjmowali znamienia jej na czoła albo na ręce swoje; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.5 Inni z umarłych nie ożyli, dopóki nie upłynie tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.6 Błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi nie ma mocy śmierć druga, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i, będą królować z nim tysiąc lat.7 A gdy się skończy tysiąc lat, szatan będzie zwolniony z więzienia swego i wyjdzie i będzie zwodził narody, które są na “czterech krańcach ziemi Goga i Magoga” i zbierze ich na walkę, a ich liczba jest jak piasek morski.8 I wstąpili “na okręg ziemi” i otoczyli obóz świętych i miasto “umiłowane.9 i zstąpił ogieńí z nieba od Boga i pożarł ich,” a diabeł, który ich zwodził wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie i bestia 10 i fałszywy prorok będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.SĄD NAD UMARŁYMI.11 I widziałem tron wielki, biały i siedzącego na nim, “przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono miejsca dla nich.”12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i “księgi zostały otwarte” i otworzono inną księgę, która jest księgą życia. I osądzono umarłych z tego, co było napisane w owych księgach, “według ich uczynków.”13 I morze wydało umarłych, którzy w nim byli i śmierć i piekło oddały umarłych swoich; którzy w nich byli i osądzono każdego “według jego uczynków.”14 I piekło i śmierć wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć druga.15 I kogo nie “znaleziono zapisanego w księdze życia,” ten wrzucony został do jeziora ognistego.
21NIEBO NOWE I ZIEMIA NOWA.1 I widziałem nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już niema.2 Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przystrojona dla swego męża.3 I słyszałem głos donośny z tronu, mówiący: “Oto przybytek” Boga z ludźmi “i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam “z nimi będzie” ich Bogiem.4 “I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły.5 I “siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe.6 I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam “pragnącemu darmo ze źródła wody życia.”7 Kto zwycięży, odziedziczy to i “będę mu Bogiem, a on mi będzie synem.”8 Bojaźliwym zaś i niewiernym i obmierzłymi mężobójcom i rozpustnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom – tym przypadnie część w jeziorze gorejącym ogniem i siarką; to jest śmierć druga.NOWE JERUZALEM.9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.10 I “zaniósł mię w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi miasto święte Jeruzalem,” zstępujące z nieba od Boga,11 mające “jasność Boga,” a światło jego podobne do kamienia kosztownego jakby do kamienia jaspisu jakby krzyczał.12 I miało mur wielki i wysoki, posiadający dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i imiona wypisane, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraelskich.13 “Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy i od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.”14 I mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.JEGO MURY, BRAMY I FUNDAMENTY.15 Ten zaś, co ze mną mówił, miał trzcinową, złotą miarę, aby mierzyć miasto i bramy jego i mur.16 Miasto leży w czworoboku, a długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy stadiów i długość i wysokość i szerokość jego są równe.17 I zmierzył mur jego: sto czterdzieści cztery łokcie miary człowieka, to jest anioła.18 A mur jego był zbudowany z kamienia jaspisu, a samo miasto: złoto czyste, podobne do szkła czystego.19 I fundamenty muru miasta ozdobione wszelkim drogim kamieniem. Pierwszy fundament jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,20 piąty sardoniks, szósty sardiusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.21 Dwanaście bram, to dwanaście pereł, każda z osobna; a każda brama była z jednej perły, a ulica miasta złoto czyste, jak szkło przeźroczyste.JEGO PRZYBYTKIEM I ŚWIATŁEM BARANEK.22 I świątyni w nim nie widziałem, bo Pan, Bóg wszechmogący, jest świątynią jego i Baranek.23 I miasto nie potrzebuje “słońca ani księżyca,” aby w nim świeciły, gdyż je oświeciła jasność Boga, a lampą jego jest Baranek.24 “I narody będą chodziły w światłości jego, a królowie ziemscy tam przyniosą chwałę” swoją i cześć.25 “I bramy jego nie będą w dzień zamknięte,” albowiem nocy tam nie będzie.26 “I tam przyniosą chwałę” i cześć narodów.27 Nie wejdzie do niego nic nieczystego, albo budzącego odrazę i kłamstwo, tylko ci, co są zapisani w Barankowej księdze życia.
22RZEKA I DRZEWO.1 I ukazał “rzekę wody życia,” jasną jak kryształ, wychodzącą ze stolicy Boga i Baranka.2 “Wpośród” rynku jego i “z obu stron rzeki drzewo życia,” rodzące dwanaście owoców, na każdy miesiąc dające swój owoc, a liście drzewa na zdrowie narodów.3 “I nie będzie więcej żadnego przekleństwa,” lecz będzie w nim stolica Boga i Baranka i słudzy jego służyć mu będą,4 “będą oglądać jego oblicze,” a jego imię na ich czołach.5 I nocy więcej nie będzie i nie będzie im trzeba światła lampy, ani “światła słońca,” gdyż “Pan Bóg będzie ich oświecał i królować będą na wieki wieków.” PROROCTWO TO JEST PRAWDZIWE6 I rzekł mi: Te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I Pan, Bóg duchów prorockich posłał anioła swego, aby pokazać sługom swym, co się ma stać prędko.7 I oto przyjdę szybko. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.8 A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. I gdy usłyszałem i ujrzałem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby się pokłonić.9 I rzekł mi: Nie waż się tego czynić, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, co strzegą słów proroctwa tej księgi. Bogu się kłaniaj.10 I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, czas bowiem jest blisko.11 Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi i kto tkwi w brudach, niech jeszcze się bruka, a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a święty niech się jeszcze uświęci.CHRYSTUS ODPŁACI KAŻDEMU.12 0to przyjdę prędko, a zapłatę moją z sobą niosę, “abym oddał każdemu według uczynków jego.”13 Ja jestem Alfa i Omega, “pierwszy i ostatni,” początek i koniec.14 Błogosławieni, którzy “obmywają szaty” swoje w krwi Baranka, aby mieli prawo do drzewa życia i żeby weszli przez bramy do miasta.15 Na zewnątrz psy i czarownicy i bezwstydni i mężobójcy i bałwochwalcy i każdy, co miłuje i żyje w kłamstwie.16 Ja, Jezus, posłałem anioła mego, aby wam o tym świadczył w kościołach. Ja jestem potomek i z rodu Dawida, gwiazda jasna i zaranna.17 Duch i oblubienica mówi: Przyjdź. A kto słyszy niech mówi: Przyjdź. I kto “pragnie, niech przyjdzie” i kto chce, niech bierze “wodę życia darmo.”NIC NIE ZMIENIAĆ; W TEJ KSIĘDZE.18 Oświadczam bowiem każdemu słuchającemu słów proroctwa tej księgi: “Jeśliby kto dodał do tego,” spuści nań Bóg “plagi opisane w tej księdze.”19 A jeśliby kto ujął ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg część jego z księgi życia i z miasta świętego i z tego, co jest napisane w tej księdze.20 Który daje świadectwo o tym, mówi: Zaiste, przyjdę prędko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!21Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen.