MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Jonasza

Proroctwo Jonasza

1 NIEPOSŁUSZEŃSTWO JONASZA ROZKAZOWI BOŻEMU UKARANE (1,1 -16). Jonasz, wysłany przez Boga do Niniwy na przepowiadanie kary Bożej (1-2), nie słucha, lecz wsiada na okręt, jadący do Tarsis (3). Zerwanie się burzy; na Jonasza wskazuje los jako na winnego (4-7). Jonasz przyznaje się do winy i podsuwa środek ratunku (8-12). Żeglarze wrzucają go w morze (13-16).
11 I stało się słowo Pańskie do Jollasza, syna Amatego, mówiąc:2 “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego i przepowiadaj w nim, bo doszła złość jego przede mnie.”3 I wstał Jonasz, aby uciec do Tarsis przed obliczem Pańskim, i udał się do Joppe, i znalazł okręt, który szedł do Tarsis; i zapłacił przewoźne, i wszedł weń, aby z nimi pojechać do Tarsis przed obliczem Pańskim.4 – A Pan posłał wielki wiatr na morze i powstała burza wielka na morzu, a okręt był w niebezpieczeństwie rozbicia.5 I zlękli się żeglarze, i wołali mężowie do boga swegó, i wyrzucali rzeczy, które były na okręcie, do morza, żeby się stał lżejszym bez nich; a Jonasz zszedł do wnętrza okrętu i spał snem twardym.6 I przystąpił do niego sternik i rzekł mu: “Co ty tak twardo śpisz? Wstań, wzywaj Boga twego, a może pomyśli Bóg o nas i nie zginiemy.”7 I rzekł mąż do towarzysza swego: “Chodźcie, a rzućmy losy i dowiedzmy się, dlaczego to zło na nas przyszło ” I rzucili losy, i padł los na Jonasza.8 I rzekli do niego: “Powiedz nam, dlaczego to zło przyszło na nas ? Jakie jest twoje zajęcie? Jaka ziemia jest twoja i dokąd idziesz, albo z któregoś ty narodu?”9I rzekł do nich: “Hebrajczykiem ja jestem, a czczę Pana, Boga niebieskiego, który stworzył morze i ziemię.”10 I zlękli się mężowie strachem wielkim, i rzekli do niego: “Cóżeś ty uczynił?” (Bo się dowiedzieli owi mężowie, że przed obliczem Pańskim uciekał, bo im był powiedział.)11 I rzekli do niego: “Cóż ci mamy uczynić, aby uspokoiło się morze dla nas ?” Bo morze szło i burzyło się.12 I rzekł do nich: “Weźcie mię i wrzućcie do morza, a uspokoi się morze dla was; bo ja wiem, że dla mnie burza ta wielka przyszła na was.”13 – I robili wiosłami mężowie, aby się wrócić do brzegu, ale nie mogli, bo morze szło i burzyło się przeciw nim.14 I wołali do Pana, i mówili: “Prosimy, Panie, niechaj nie giniemy dla duszy męża tego, a nie składaj na nas krwi niewinnej; bo ty, Panie, uczyniłeś, jak chciałeś.” 15 I wzięli Jonasza, i wrzucili w morze, i ustało morze od wzburzenia swego.16 I zlękli się mężowie Pana strachem wielkim i złożyli ofiary Panu i uczynili śluby. JONASZ W BRZUCHU RYBY (2,1-I1). Połknięty przez rybę (1) modli się do Boga (2): temat ogólny (3); w grotnym niebezpieczeństwie (4-7a) wołał do Pana, który go wyshlchat (7b-8); dziękczynienie (9-10). Wybawienie (11).
21 I nagotował Pan rybę wielką, żeby połknęła Jonasza; i był Jonasz w brzuchu ryby trzy dni i trzy noce.2 – I modlił się Jonasz do Pana, Boga swego, z brzucha ryby, i rzekł:3 “Wołałem z ucisku mego do Pana i wysłuchał mnie, z brzucha otchłani wołałem i wysłuchałeś głos mój.4 I wrzuciłeś mię w głębinę, w serce morza, i rzeka ogarnęła mię; wszystkie wody twoje i fale nade mną przechodziły.5 A ja mówiłem: “Jestem odrzucony od widzenia oczu twoich.” Wszakże znowu ujrzę kościół twój święty.6 Ogarnęły mię wody aż do duszy, przepaść mię otoczyła, morze okryło głowę moją.7 Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zamknęły się na wieki i wywiedziesz ze zgnilizny żywot mój, Panie, Boże mój! 8 Gdy była ściśniona we mnie dusza moja, wspominałem na Pana, aby przyszła do ciebie modlitwa moja, do kościoła twego świętego.9 Którzy strzegą nikczemności próżno, miłosierdzie swoje opuszczają.10 Ale ja z głosem chwały ofiarować tobie będę; cokolwiek ślubowałem, oddam za zdrowie Panu.”11 – I rzekł Pan rybie, i wyrzuciła Jonasza na ziemię. NAWRÓCENIE NINIWITÓW (3,1-10). Jonasz przybywa do Niniwy i przepowiada karę Bożą (1-4). Pokuta Niniwitów (5-9). Przebaczenie (10).
31 I stało się słowo Pańskie do Jonasza po wtóre, mówiąc:2 “Wstań, a idź do Niniwy, miasta wielkiego, i przepowiadaj w nim przepowiadanie, które ja mówię do ciebie.”3 I wstał Jonasz, i poszedł do Niniwy według słowa Pańskiego; a Niniwa było to miasto wielkie na trzy dni chodu.4 I począł Jonasz wchodzić do miasta, ile mógł ujść dnia jednego, i wołał mówiąc: “Jeszeze czterdzieści dni, a Niniwa będzie zburzo na.”4 – I uwierzyli mężowie Niniwici w Boga, i zapowiedzieli post, i oblekli się w wory od największego aż do najmniejszego.5 I przyszło słowo do króla Niniwy, i wstał ze stolicy swej, i zrzucił z siebie odzienie swoje, a oblekł się w wór i usiadł w popiele.7 I obwołał, i kazał mówić w Niniwie z ust króla i książąt jego rzekąc: “Ludzie i bydło, woły i owcc niech nic nie jedzą, i niech im nie dają jeść, i wody niech nie piją.8 A niech się okryją worami ludzie i bydło, i niech wołają do Pana mocno, a niech się nawróci mąż od drogi swej złej i od nieprawości, która jest w ręku ich.9Kto wie, czy się nie zwróci i nie zlituje się Bóg, i nie odwróci się od zapalezywości gniewu swego, i nie zginiemy ?”10 I ujrzał Bóg uczynki ich, że się nawrócili od drogi swej złej; i zlitował się Bóg nad złem, którym był zagroził, że im uczyni, i nie uczynił. LEKCJA PRZEBACZENIA I MIŁOSIERDZIA (4,1-11). Niezadowolenie Jonasza (1-4). Jonasz w cieniu bluszczu; biada nad jego usettnięciem (5-9). Daleko więcej powodów miał Bóg do tego, by wzruszyˇć się nad losem Niniwy (10-1 1).
4

Warsz. King J. 41 Tłum. GrEn. Толк. I zmartwił się Jonasz wielce, i rozgniewał się.Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И# њпечaлисz їHна печaлію вели1кою и3 смути1сz, 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐλυπήθη elupēthē
V-API-3S
λυπέωlupeōto grieveJonah was grieved
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
λύπην lupēn
N-ASF
λύπηlupēgrief[2distress
μεγάλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreat1 great],
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνεχύθη.     sunechuthē
V-API-3S
συγχέωsuncheōto confoundwas confounded.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. I modlił sig do Pana, i rzekł: “Proszę, Pallie, czy nie to jest słowo moje, gdym jeszcze był w ziemi mojej ? Dlatego chciałem uprzedzić uciekając do Tarsis, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłościwym, cierpliwym i wielkiego miłosierdzia, a odpuszezającym złość.И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. и3 помоли1сz ко гDу и3 речE: q гDи, не сі‰ ли ќбw словесA мо‰, ±же глаг0лахъ, є3щE сyщу ми2 на земли2 моeй; сегw2 рaди предвари1хъ бэжaти въ fарсjсъ, занE разумёхъ, ћкw млcтивъ ты2 є3си2 и3 щeдръ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 кazйсz њ ѕл0бахъ (человёческихъ): 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσεύξατο proseuxato
V-AMI-3S
προσεύχομαιproseuchomaito prayhe prayed
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayhe said,
ō
INJ
ōOmega[Sippai]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordlord,
οὐχ ouch
ADV
οὐounonot
οὗτοι houtoi
D-NPM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthese
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
λόγοι logoi
N-NPM
λόγοςlogoswordmy words
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillstill
ὄντος ontos
V-PAPGS
ὤνōnbeing[mockery]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γῇ
N-DSF
γῆearthmy land?
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofBecause of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
προέφθασα proefthasa
V-AAI-1S
προφθάνωprofthanōto come beforebeforehand
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
φυγεῖν fugein
V-AAR
φεύγωfeugōto fleeto flee
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
Θαρσις,     tharsis
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseBecause
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐλεήμων eleēmōn
A-NSM
ἐλεήμωνeleēmōnmercifulmerciful
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἰκτίρμων,     oiktirmōn
A-NSM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionatepitying,
μακρόθυμος makrothumos
A-NSM
μακροθυμώςmakrothumōspatiently[Jucal]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολυέλεος polueleos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετανοῶν metanoōn
V-PAPRS
μετανοέωmetanoeōto repentone to change his mind
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
κακίαις.     kakiais
N-DPF
κακίαkakiaevilevils.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. A teraz, Panie, weź, proszę, duszg mo ją ode mnie, bo mi lepsza jest śmierć niźli żywot.”И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. и3 нн7э, вLко гDи, пріими2 дyшу мою2 t менє2, ћкw ќне ми2 ўмрeти, нeжели жи1ти. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν,     nun
ADV
νῦνnunnownow,
δέσποτα despota
N-VSM
δεσπότηςdespotēsmastermaster,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
λαβὲ labe
V-AAM-2S
λαμβάνωlambanōto taketake
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχήν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulmy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καλὸν kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodgood
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἀποθανεῖν apothanein
V-AAR
ἀποθνήσκωapothnēskōto diefor me to die
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ζῆν zēn
V-PAR
ζάωzaōto livelive!
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł Pan: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz?”И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно? И# речE гDь ко їHнэ: ѓще ѕэлw2 њпечaлилсz є3си2 ты2; 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylord said,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord said,
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/with[Mezahab]
Ιωναν iōnan
N-ASM
ἸωνάνiōnanJonam[Helem]
Εἰ ei
CONJ
εἰeiifAre
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery[2exceedingly
λελύπησαι lelupēsai
V-RMI-2S
λυπέωlupeōto grieve3grieved
σύ;     su
P-NS
σύsuyou[rest]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. I wyszedł Jonasz z miasta, i usiadł na wsehód od miastá, i uczynił tam sobie zasłonę, i siedział pod nią w cieniu, ażby ujrzał, co się stanie z miastem.И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И# и3зhде їHна и3з8 грaда и3 сёде прsмw грaда, и3 сотвори2 себЁ кyщу и3 сэдsше под8 нeю въ сёни, д0ндеже ўви1дитъ, что2 бyдетъ грaду. 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξῆλθεν exēlthen
V-AAI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outJonah went forth
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκάθισεν ekathisen
V-AAI-3S
καθίζωkathizōto seathe sat
ἀπέναντι apenanti
PREP
ἀπέναντιapenantioppositebefore
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πόλεως·     poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscitycity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe made
ἑαυτῷ heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self[to cut down|off]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
σκηνὴν skēnēn
N-ASF
σκηνήskēnētenta tent,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκάθητο ekathēto
V-IMI-3S
κάθημαιkathēmaito sithe sat down
ὑποκάτω hupokatō
PREP
ὑποκάτωhupokatōunderunderneath
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
σκιᾷ,     skia
N-DSF
σκιάskiashadow[deed]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἀπίδῃ apidē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoof the
πόλει.     polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I zgotował Pan Bóg bluszez, i wyrósł nad głow,ą Jonasza, aby byłcieniem nad głową jego i zasłaniałgo, bo się był utrudził; i uradował się Jonasz z bluszczu weselem wielkim.И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению. И# повелЁ гDь бGъ тhквэ, и3 возрастE над8 глав0ю їHниною, да бyдетъ сёнь над8 глав0ю є3гw2, є4же њсэни1ти є3го2 t ѕлhхъ є3гw2. И# возрaдовасz їHна њ тhквэ рaдостію вели1кою. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσέταξεν prosetaxen
V-AAI-3S
προστάσσωprostassōto order[3assigned
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God]
κολοκύνθῃ,     kolokunthē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνέβη anebē
V-AAI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascendit ascended
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ιωνα iōna
N-GSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εἶναι einai
V-PAR
εἶναιeinaito exist[Gezrite]
σκιὰν skian
N-ASF
σκιάskiashadowshading
ὑπεράνω huperanō
ADV
ὑπεράνωhuperanōaboveup above
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhis head,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
σκιάζειν skiazein
V-PAR
strong:GV-PARstrong:GV-PARstrong:GV-PAR 
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
κακῶν kakōn
A-GPN
κακόςkakosevil/harmhis hurts.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐχάρη echarē
V-API-3S
χαίρωchairōto rejoiceJonah rejoiced
Ιωνας iōnas
N-NSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῇ
T-DSF
hothe/this/who[that]
κολοκύνθῃ kolokunthē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
χαρὰν charan
N-ASF
χαράcharajoy[2joy
μεγάλην.     megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreat1 great].
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I nagotował Bóg robaka, gdy poranek wschodził nazajutrz, i nadgryzł bluszcz, i usechł.И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. И# повелЁ гDь бGъ чeрвію рaннему во ќтріе, и3 под8zдE тhкву, и3 и4зсше. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
προσέταξεν prosetaxen
V-AAI-3S
προστάσσωprostassōto orderGod assigned
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod assigned
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod assigned
σκώληκι skōlēki
N-DSM
σκώληξskōlēxworma worm
ἑωθινῇ heōthinē
A-DSF
strong:GA-DSFstrong:GA-DSFstrong:GA-DSF 
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐπαύριον,     epaurion
ADV
ἐπαύριονepaurionthe next daynext day,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπάταξεν epataxen
V-AAI-3S
πατάσσωpatassōto strikeit struck
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κολόκυνθαν,     kolokunthan
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπεξηράνθη.     apexēranthē
V-API-3S
strong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3Sstrong:GV-API-3S 
 
8 Tłum. GrEn. Толк. A gdy wzeszło słońce rozkazał Pan wiatrowi ciepłemu i palącemu, i uderzyło słońce na głowę Jonasza, i było mu znojno. I prosił dla duszy swej, aby umarł, i rzekł: “Lepiej mi umrzeć, niźli żyć.”Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И# бhсть вкyпэ внегдA возсіsти с0лнцу, и3 повелЁ бGъ вётру зн0йну жегyщу, и3 порази2 с0лнце на главY їHнину, и3 малодyшствоваше и3 tрицaшесz души2 своеS и3 речE: 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito beit came to pass
ἅμα hama
ADV
ἅμαhamatogetherat the same time as
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἀνατεῖλαι anateilai
V-AAR
ἀνατέλλωanatellōto riserising
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whoof the
ἥλιον hēlion
N-ASM
ἥλιοςhēliossunsun,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
προσέταξεν prosetaxen
V-AAI-3S
προστάσσωprostassōto orderGod assigned
ho
T-NSM
hothe/this/whoGod assigned
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod assigned
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breath[2wind
καύσωνος kausōnos
N-GSM
καύσωνkausōnheat1a burning]
συγκαίοντι,     sunkaionti
V-PAPMS
strong:GV-PAPMSstrong:GV-PAPMSstrong:GV-PAPMS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπάταξεν epataxen
V-AAI-3S
πατάσσωpatassōto strike[3struck
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ἥλιος hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossun2sun]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κεφαλὴν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadhead
Ιωνα·     iōna
N-GSM
ἸωνᾶςiōnasJonah[mallow]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὠλιγοψύχησεν ōligopsuchēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπελέγετο apelegeto
V-IMI-3S
strong:GV-IMI-3Sstrong:GV-IMI-3Sstrong:GV-IMI-3S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ψυχὴν psuchēn
N-ASF
ψυχήpsuchēsoulof his life,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Καλόν kalon
A-NSN
καλόςkalosgoodBetter
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἀποθανεῖν apothanein
V-AAR
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieto die
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ē
CONJ
hothe/this/who 
ζῆν.     zēn
V-PAR
ζάωzaōto livelive.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł Pan do Jonasza: “Co mnie masz, dobrze się ty gniewasz o bluszez?” I rzekł: “Dobrze się ja gniewam aż do śmierci.”И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. ќне ми2 ўмрeти, нeжели жи1ти. И# речE гDь бGъ ко їHнэ: ѕэлH ли њпечaлилсz є3си2 ты2 њ тhквэ; И# речE (їHна): ѕэлw2 њпечaлихсz ѓзъ дaже до смeрти. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[2said
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod1God]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ιωναν iōnan
N-ASM
ἸωνάνiōnanJonam[Helem]
Εἰ ei
CONJ
εἰeiifAre
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery[2exceedingly
λελύπησαι lelupēsai
V-RMI-2S
λυπέωlupeōto grieve3grieved
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
κολοκύνθῃ;     kolokunthē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayhe said,
Σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery[2exceedingly
λελύπημαι lelupēmai
V-RMI-1S
λυπέωlupeōto grieve3grieved
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/we1you]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
θανάτου.     thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeathdeath.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł Pan: “Ty żałujesz bluszezu, na który nie pracowałeś, ani nie uczyniłeś, żeby wzrósł, i który za jedną noc urósł i za jedną noc zginął.Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: И# речE гDь: ты2 њскорби1лсz є3си2 њ тhквэ, њ нeйже не труди1лсz є3си2, ни воскорми1лъ є3си2 є3S, ћже роди1сz њб8 н0щь и3 њб8 н0щь поги1бе: 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saylord said,
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord said,
Σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἐφείσω efeisō
V-AMI-2S
φείδομαιfeidomaito sparespared
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
κολοκύνθης,     kolokunthēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou suffered no hardship
ἐκακοπάθησας ekakopathēsas
V-AAI-2S
κακοπαθέωkakopatheōto endureyou suffered no hardship
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἐξέθρεψας exethrepsas
V-AAI-2S
ἐκτρέφωektrefōto nourish/rearnourished
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

R-NSF
hothe/this/who[that]
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito became up
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underduring
νύκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnightnight,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/under[2during
νύκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnight3 night
ἀπώλετο.     apōleto
V-AMI-3S
ἀπολλύωapolluōto destroy1perished].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A ja nie miał bym przepuścić Niniwie, miastu wielkiemu, w którym jest więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie rozróżniają między prawicą a lewicą swoją, i bydła wiele?”Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?ѓзъ же не пощаждy ли нінеvjи грaда вели1кагw, въ нeмже живyтъ мн0жайшіи нeже дванaдесzть тeмъ челwвёкъ, и5же не познaша десни1цы своеS, нижE шyйцы своеS, и3 ск0ти и4хъ мн0зи;4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weBut I,
δὲ de
PRT
δέdethenBut I,
οὐ ou
ADV
οὐounoshall I not
φείσομαι feisomai
V-FMI-1S
φείδομαιfeidomaito sparespare
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
Νινευη nineuē
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscity[2city
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
μεγάλης,     megalēs
A-GSF
μέγαςmegasgreat1great],
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin

R-DSF
hothe/this/who[that]
κατοικοῦσιν katoikousin
V-PAI-3P
κατοικέωkatoikeōto dwelldwells
πλείους pleious
A-NPM
πλείων, πλεῖονpleiōn pleiongreater[brideprice]
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
δώδεκα dōdeka
N-NUI
δώδεκαdōdekatwelvetwelve
μυριάδες muriades
N-NPF
μυριάςmuriasmyriadmyriads
ἀνθρώπων,     anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men,
οἵτινες hoitines
RI-NPM
ὅστιςhostiswho/whichwho
οὐκ ouk
ADV
οὐounodo not
ἔγνωσαν egnōsan
V-AAI-3P
γινώσκωginōskōto knowknow
δεξιὰν dexian
A-ASF
δεξιόςdexiosrighttheir right
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἀριστερὰν aristeran
A-ASF
ἀριστερόςaristeroslefttheir left,
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κτήνη ktēnē
N-NPN
κτῆνοςktēnosanimal[2cattle
πολλά;     polla
A-NPN
πολύςpolusmuchmore