MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Kolosan

1Wstęp.1Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat2 tym świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, co są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.POZDROWIENIE.3 Modląc się zawsze za was, dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,4 usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą macie ku wszystkim świętym5 dla nadziei, która was czeka w niebie; o której słyszeliście w słowie prawdy ewangelii,6 a ona przyszła do was, jak jest po wszystkim świecie i owoc przynosi i rośnie tak i wśród was; od tego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę bożą w prawdzie:7 jak nauczyliście się od Epafrasa, najmilszego współsługi naszego; on jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,8 on też nam oznajmił o miłości waszej w duchu.WZRASTAJCIE W DOBRYM.9 Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i rozumieniu duchownym,10 abyście postępowali godnie przed Bogiem, podobając mu się we wszystkim, przynosząc owoc w każdym uczynku dobrym i rosnąc w znajomości Boga;11 umocnieni wszelką mocą przez potęgę chwały jego, we wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości, z radością,12 dziękując Bogu Ojcu, który nas uczynił godnymi cząstki dziedzictwa świętych w światłości;13 On też nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa umiłowanego swego Syna,14 a w nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. CHRYSTUS GŁOWĄ KOŚCIOŁA.15 On jest obrazem niewidzialnego Boga – pierworodny wszelkiego stworzenia,16 ponieważ w nim stworzone są wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy księstwa, czy zwierzchności; wszystko jest stworzone przez niego i w nim,17 a on jest przed wszystkimi i wszystko w nim trwa.18 I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi;19 bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność20 i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.TAJEMNICA BOŻA OBJAWIONA POGANOM.21 I was, którzyście kiedyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi myślą i przez złe uczynki,22 a obecnie w ludzkim ciele swoim pojednał przez śmierć, aby was stawił przed sobą jak świętych i niepokalanych i nienagannych;23 jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i stateczni i niewzruszeni w nadziei ewangelii, którą słyszeliście, która opowiadana jest wszelkiemu stworzeniu, istniejącemu pod niebem, a ja Paweł stałem się jej sługą.24 A ja teraz raduję się w utrapieniach za was i dopełniam to, czego nie dostaje utrapieniom Chrystusowym, w ciele moim za ciało jego, którym jest kościół,25 a ja stałem się sługą jego, według zlecenia bożego, jakie mi było dane do was, abym wypełnił słowo Boga26 tajemnicę, która była zakryta od wieków i wobec pokoleń, a teraz objawiona została świętym jego,27 którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy wśród pogan, – jest nią Chrystus w was, nadzieja chwały;28 a tego my głosimy, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy uczynili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;29 nad czym też pracuję, walcząc mocą jego, która we mnie działa potężnie.
2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.

RU Brytjka King J. 2SKARBY MĄDROŚCI W CHRYSTUSIE.1 cf. Tłum. Толк. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak troskliwie staram się o was i o tych, co są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele,Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, (За?_сн7г.) ХощY ќбw вaсъ вёдэти, коли1къ п0двигъ и4мамъ њ вaсъ и3 њ сyщихъ въ лаодікjи и3 во їерап0ли, и3 є3ли1цы не ви1дэша лицA моегw2 во пл0ти, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθελω thelō
V-PAI-1S G5719
θέλωthelōto will/desireI would
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ειδεναι eidenai
V-RAN G5760
εἴδωeidōto knowthat
ηλικον ēlikon
A-ASM
ἡλίκοςhēlikoshow greatwhat great
αγωνα agōna
N-ASM
ἀγώνagōnfightconflict
εχω echō
V-PAI-1S G5719
ἔχωechōto have/beI have
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/for[above/for]
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouye
και kai
CONJ
καίkaiand, and
των tōn
T-GPM
hothe/this/whothem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
λαοδικεια laodikeia
N-DSF
ΛαοδίκειαlaodikeiaLaodiceaLaodicea
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οσοι osoi
K-NPM
ὅσοςhososjust as/how muchas many as
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
εορακαν eorakan
V-RAI-3P G5758
ὁράωhoraōto seehave
το to
T-ASN
hothe/this/whoface
προσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfaceface
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
 
2 cf. Tłum. Толк. aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, да ўтёшатсz сердцA и4хъ, снeмшихсz въ любви2 и3 во всsцэмъ богaтствэ и3звэщeніz рaзума, въ познaніе тaйны бGа и3 nц7A и3 хrтA, 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
παρακληθωσιν paraklēthōsin
V-APS-3P G5686
παρακαλέωparakaleōto plead/comfortmight be comforted
αι ai
T-NPF
hothe/this/whohearts
καρδιαι kardiai
N-NPF
καρδίαkardiahearthearts
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selftheir
συμβιβασθεντες sumbibasthentes
V-APP-NPM G5685
συμβιβάζωsumbibazōto join with, being knit together
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αγαπη agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εις eis
PREP
εἰςeistowardunto
παν pan
A-ASN
πᾶςpasallall
πλουτος ploutos
N-ASN
πλοῦτοςploutosrichesriches
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the full assurance
πληροφοριας plēroforias
N-GSF
πληροφορίαplēroforiaassuranceof the full assurance
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof understanding
συνεσεως suneseōs
N-GSF
σύνεσιςsunesisunderstandingof understanding
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
επιγνωσιν epignōsin
N-ASF
ἐπίγνωσιςepignōsisknowledgethe acknowledgement
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof the mystery
μυστηριου mustēriou
N-GSN
μυστήριονmustērionmysteryof the mystery
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
3 cf. Tłum. Толк. w którym są “ukryte” wszystkie “skarby mądrości i umiejętności.”в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. въ нeмже сyть вс‰ сокрHвища премdрости и3 рaзума сокровє1нна. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhich 
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οι oi
T-NPM
hothe/this/whothe treasures
θησαυροι thēsauroi
N-NPM
θησαυρόςthēsaurostreasurethe treasures
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof wisdom
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
και kai
CONJ
καίkaiandand
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeknowledge
αποκρυφοι apokrufoi
A-NPM
ἀπόκρυφοςapokrufosconcealedhid
 
4 cf. Tłum. Толк. A to oświadczam, aby was nikt nie zwodził przez wyniosłość mowy.Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами; Сіe же глаг0лю, да никт0же вaсъ прельсти1тъ въ словопрёніи: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to 
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothing[nothing]
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
παραλογιζηται paralogizētai
V-PNS-3S G5741
παραλογίζομαιparalogizomaito deceiveshould beguile
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πιθανολογια pithanologia
N-DSF
πιθανολογίαpithanologiapersuasive speechenticing words
 
5 cf. Tłum. Толк. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami, weseląc się i widząc wasz porządek i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie.ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. ѓще бо и3 пл0тію tстою2, но дyхомъ съ вaми є4смь, рaдуzсz и3 ви1дz вaшъ чи1нъ и3 ўтверждeніе вaшеz вёры, ћже во хrтA. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifthough
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
και kai
CONJ
καίkaiand 
τη
T-DSF
hothe/this/who 
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshin the flesh
απειμι apeimi
V-PAI-1S G5719
ἄπειμιapeimibe awayI be absent
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, yet
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the flesh
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
ειμι eimi
V-PAI-1S G5719
εἰμίeimito beam I
χαιρων chairōn
V-PAP-NSM G5723
χαίρωchairōto rejoice, joying
και kai
CONJ
καίkaiandand
βλεπων blepōn
V-PAP-NSM G5723
βλέπωblepōto seebeholding
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouyour
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoin the spirit
ταξιν taxin
N-ASF
τάξιςtaxisorderorder
και kai
CONJ
καίkaiand, and
το to
T-ASN
hothe/this/whoorder
στερεωμα stereōma
N-ASN
στερέωμαstereōmafirmnessthe stedfastness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe stedfastness
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustfaith
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ MĄDROŚCIĄ.6 cf. Tłum. Толк. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, w nim chodźcie,Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, Ћкоже u5бо пріsсте хrтA ї}са гDа, (тaкожде) въ нeмъ ходи1те, 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howAs
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
παρελαβετε parelabete
V-2AAI-2P G5627
παραλαμβάνωparalambanōto takeye have
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησουν iēsoun
N-ASM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Lord
κυριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordthe Lord
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
περιπατειτε peripateite
V-PAM-2P G5720
περιπατέωperipateōto walk, walk ye
 
7 cf. Tłum. Толк. wkorzenieni i na nim wybudowani i umocnieni wiarą, jak i nauczyliście się, obfitując w nim w dziękczynieniu.будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. ўкоренeни и3 наздaни въ нeмъ и3 и3звёствовани вёрою, ћкоже научи1стесz, и3збhточествующе въ нeй благодарeніемъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVερριζωμενοι errizōmenoi
V-RPP-NPM G5772
ῥιζόωrizoōto rootRooted
και kai
CONJ
καίkaiandand
εποικοδομουμενοι epoikodomoumenoi
V-PPP-NPM G5746
ἐποικοδομέωepoikodomeōto build up/uponbuilt up
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
και kai
CONJ
καίkaiand, and
βεβαιουμενοι bebaioumenoi
V-PPP-NPM G5746
βεβαιόωbebaioōto confirmstablished
τη
T-DSF
hothe/this/whothe faith
πιστει pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
εδιδαχθητε edidachthēte
V-API-2P G5681
διδάσκωdidaskōto teachye have been taught
περισσευοντες perisseuontes
V-PAP-NPM G5723
περισσεύωperisseuōto abound/exceed, abounding
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτη]     autē
P-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/selfthere
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ευχαριστια eucharistia
N-DSF
εὐχαριστίαeucharistiathankfulnessthanksgiving
 
8 cf. Tłum. Толк. Baczcie, żeby was kto nie uwiódł przez filozofię i czczy podstęp, oparty na podaniu ludzkim, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; (За?_сн7д.) (Брaтіе,) блюди1тесz, да никт0же вaсъ бyдетъ прельщaz філос0фіею и3 тщeтною лeстію, по предaнію человёческому, по стіхjамъ мjра, ґ не по хrтЁ: 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto seeBeware
μη
PRT-N
μήnotlest
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
εσται estai
V-FDI-3S G5695
εἰμίeimito be[to be]
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
συλαγωγων sulagōgōn
V-PAP-NSM G5723
συλαγωγέωsulagōgeōto capturespoil
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/whophilosophy
φιλοσοφιας filosofias
N-GSF
φιλοσοφίαfilosofiaphilosophyphilosophy
και kai
CONJ
καίkaiandand
κενης kenēs
A-GSF
κενόςkenosemptyvain
απατης apatēs
N-GSF
ἀπάτηapatēdeceitdeceit
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, after
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe tradition
παραδοσιν paradosin
N-ASF
παράδοσιςparadosistraditionthe tradition
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to, after
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe rudiments
στοιχεια stoicheia
N-APN
στοιχεῖονstoicheionprinciplethe rudiments
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the world
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
9 cf. Tłum. Толк. Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie;ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, ћкw въ т0мъ живeтъ всsко и3сполнeніе бжcтвA тэлeснэ: 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
κατοικει katoikei
V-PAI-3S G5719
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelleth
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
το to
T-NSN
hothe/this/whothe fulness
πληρωμα plērōma
N-NSN
πλήρωμαplērōmafulfillmentthe fulness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the Godhead
θεοτητος theotētos
N-GSF
θεότηςtheotēsdeityof the Godhead
σωματικως sōmatikōs
ADV
σωματικῶςsōmatikōsbodilybodily
 
10 cf. Tłum. Толк. i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. и3 да бyдете въ нeмъ и3сп0лнени, и4же є4сть главA всsкому начaлу и3 влaсти: 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
εστε este
V-PAI-2P G5719
εἰμίeimito beye are
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
πεπληρωμενοι peplērōmenoi
V-RPP-NPM G5772
πληρόωplēroōto fulfillcomplete
ος os
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe head
κεφαλη kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadthe head
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallof all
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningprincipality
και kai
CONJ
καίkaiandand
εξουσιας exousias
N-GSF
ἐξουσίαexousiaauthoritypower
 
11 cf. Tłum. Толк. w którym i obrzezani jesteście obrzezaniem, nie ręką dokonanym przez odjęcie cząstki ciała, lecz obrzezaniem Chrystusowym,В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; њ нeмже и3 њбрёзани бhсте њбрёзаніемъ нерукотворeннымъ, въ совлечeніи тёла грэх0внагw пл0ти, во њбрёзаніи хrт0вэ, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
ω ō
R-DSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
και kai
CONJ
καίkaiandalso
περιετμηθητε perietmēthēte
V-API-2P G5681
περιτέμνωperitemnōto circumciseye are circumcised
περιτομη peritomē
N-DSF
περιτομήperitomēcircumcisionwith the circumcision
αχειροποιητω acheiropoiētō
A-DSF
ἀχειροποίητοςacheiropoiētosnot man-mademade without hands
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
τη
T-DSF
hothe/this/whoputting off
απεκδυσει apekdusei
N-DSF
ἀπέκδυσιςapekdusisremovalputting off
του tou
T-GSN
hothe/this/whothe body
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodythe body
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the sins
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
τη
T-DSF
hothe/this/whoof the flesh
περιτομη peritomē
N-DSF
περιτομήperitomēcircumcisionthe circumcision
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe circumcision
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
12 cf. Tłum. Толк. wespół pogrzebani w nim we chrzcie, w którym też powstaliście przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, спогрeбшесz є3мY кRщeніемъ: њ нeмже и3 совостaсте вёрою дёйствіz бGа, воскреси1вшагw є3го2 и3з8 мeртвыхъ: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVσυνταφεντες suntafentes
V-2APP-NPM G5651
συνθάπτωsunthaptōbe buried withBuried with
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSN
hothe/this/who 
βαπτισματι baptismati
N-DSN
βάπτισμαbaptismabaptismbaptism
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ω ō
R-DSN
ὅς, ἥhhos ēwhich 
και kai
CONJ
καίkaiandalso
συνηγερθητε sunēgerthēte
V-API-2P G5681
συνεγείρωsunegeirōto raise up withye are risen with
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
της tēs
T-GSF
hothe/this/who 
πιστεως pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustthe faith
της tēs
T-GSF
hothe/this/whobaptism
ενεργειας energeias
N-GSF
ἐνέργειαenergeiaactive energyof the operation
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe faith
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof the operation
εγειραντος egeirantos
V-AAP-GSM G5660
ἐγείρωegeirōto arise, who hath raised
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
νεκρων nekrōn
A-GPM
νεκρόςnekrosdeadthe dead
 
13 cf. Tłum. Толк. I was, gdy byliście umarli w grzechach i w odrzezku ciała waszego, wespół z nim ożywił, darowawszy wam wszystkie grzechy,и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, (За?_сн7є.) и3 вaсъ, мeртвыхъ сyщихъ въ прегрэшeніихъ и3 въ неwбрёзаніи пл0ти вaшеz, соwживи1лъ є4сть съ ни1мъ, даровaвъ нaмъ вс‰ прегрэшє1ніz, 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
νεκρους nekrous
A-APM
νεκρόςnekrosdeaddead
οντας ontas
V-PAP-APM G5723
εἰμίeimito be, being
τοις tois
T-DPN
hothe/this/whoyour
παραπτωμασιν paraptōmasin
N-DPN
παράπτωμαparaptōmatrespasssins
και kai
CONJ
καίkaiandand
τη
T-DSF
hothe/this/whothe uncircumcision
ακροβυστια akrobustia
N-DSF
ἀκροβυστίαakrobustiauncircumcisionthe uncircumcision
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoflesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshflesh
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
συνεζωοποιησεν sunezōopoiēsen
V-AAI-3S G5656
συζωοποιέωsuzōopoieōto make alive with, hath he quickened together
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
χαρισαμενος charisamenos
V-ADP-NSM G5666
χαρίζωcharizōto give grace, having forgiven
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/we[I/we]
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τα ta
T-APN
hothe/this/whotrespasses
παραπτωματα paraptōmata
N-APN
παράπτωμαparaptōmatrespasstrespasses
 
14 cf. Tłum. Толк. niszcząc cyrograf dekretu, który nam był przeciwny, przeciw wam napisany, i ten usunął, przybijając go na krzyżu;истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; и3стреби1въ є4же на нaсъ рукописaніе ўчeньми, є4же бЁ сопроти1вно нaмъ, и3 то2 взsтъ t среды2, пригвозди1въ є5 на кrтЁ: 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξαλειψας exaleipsas
V-AAP-NSM G5660
ἐξαλείφωexaleifōto blot outBlotting out
το to
T-ASN
hothe/this/who 
καθ kath
PREP
κατάkataaccording toagainst
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weto us
χειρογραφον cheirografon
N-ASN
χειρόγραφοςcheirografoswriten recordthe handwriting
τοις tois
T-DPN
hothe/this/who 
δογμασιν dogmasin
N-DPN
δόγμαdogmadecreeof ordinances
ο o
R-NSN
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewas
υπεναντιον upenantion
A-NSN
ὑπεναντίοςhupenantiosopposed, which was contrary
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
ηρκεν ērken
V-RAI-3S G5758
αἴρωairōto take uptook
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromout of
του tou
T-GSN
hothe/this/whoof ordinances
μεσου mesou
A-GSN
μέσοςmesosmidstthe way
προσηλωσας prosēlōsas
V-AAP-NSM G5660
προσηλόωprosēloōto nail, nailing
αυτο auto
P-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
τω
T-DSM
hothe/this/whoto his cross
σταυρω staurō
N-DSM
σταυρόςstauroscrossto his cross
 
15 cf. Tłum. Толк. i złupiwszy zwierzchności i władze, wywiódł śmiało na widowisko, nad nimi odniósł jawny triumf sam w sobie.отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. совлeкъ начaла и3 вл†сти, и3зведE въ поз0ръ дерзновeніемъ, и3з8wбличи1въ и4хъ въ себЁ. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαπεκδυσαμενος apekdusamenos
V-ADP-NSM G5666
ἀπεκδύομαιapekduomaito take offhaving spoiled
τας tas
T-APF
hothe/this/whoprincipalities
αρχας archas
N-APF
ἀρχήarchēbeginningprincipalities
και kai
CONJ
καίkaiandand
τας tas
T-APF
hothe/this/whopowers
εξουσιας exousias
N-APF
ἐξουσίαexousiaauthoritypowers
εδειγματισεν edeigmatisen
V-AAI-3S G5656
δειγματίζωdeigmatizōto disgrace, he made a shew
εν en
PREP
ἐνenin/on/among 
παρρησια parrēsia
N-DSF
παρρησίαparrēsiaboldnessof them openly
θριαμβευσας thriambeusas
V-AAP-NSM G5660
θριαμβεύωthriambeuōto triumph, triumphing over
αυτους autous
P-APM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
 
PRZEPISY LEGALNE NIE OBOWIĄZUJĄ.16 cf. Tłum. Толк. Niechże więc nikt was nie sądzi o jedzenie albo o picie, albo w sprawie dnia świętego, albo nowiu, albo szabatu,Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: Да никт0же u5бо вaсъ њсуждaетъ њ kдeніи, и3ли2 њ питіи2, и3ли2 њ чaсти прaздника, и3ли2 њ новомcчіихъ, и3ли2 њ суббHтахъ: 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotno
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
τις tis
X-NSM
τιςtisoneman
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
κρινετω krinetō
V-PAM-3S G5720
κρίνωkrinōto judgeLet
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
βρωσει brōsei
N-DSF
βρῶσιςbrōsiseatingmeat
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ποσει posei
N-DSF
πόσιςposisdrinkdrink
η ē
PRT
ēor, or
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μερει merei
N-DSN
μέροςmerospartrespect
εορτης eortēs
N-GSF
ἑορτήheortēfestivalof an holyday
η ē
PRT
ēor, or
νεομηνιας neomēnias
N-GSF
νουμηνίαnoumēniaNew Moonof the new moon
η ē
PRT
ēor, or
σαββατων sabbatōn
N-GPN
σάββατονsabbatonSabbathof the sabbath
 
17 cf. Tłum. Толк. co jest cieniem rzeczy przyszłych – a ciało jest Chrystusa.это есть тень будущего, а тело - во Христе. ±же сyть стёнь грzдyщихъ, тёло же хrт0во. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVα a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
σκια skia
N-NSF
σκιάskiashadowa shadow
των tōn
T-GPN
hothe/this/who 
μελλοντων mellontōn
V-PAP-GPN G5723
μέλλωmellōbe about toof things to come
το to
T-NSN
hothe/this/who 
δε de
CONJ
δέdethen; but
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodythe body
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof Christ
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
 
18 cf. Tłum. Толк. Niechaj was nikt nie zwodzi, chcąc przez uniżanie się i cześć dla aniołów postępować w tym, czego nie widział, próżno nadęty wymysłem ciała swegoНикто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом Никт0же вaсъ да прельщaетъ и3зволeннымъ є3мY смиреномyдріемъ и3 слyжбою ѓгGлwвъ, ћже не ўвёдэ ўчS, без8 ўмA дмsсz t ўмA пл0ти своеS, 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingLet no man
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
καταβραβευετω katabrabeuetō
V-PAM-3S G5720
καταβραβεύωkatabrabeuōto disqualifybeguile
θελων thelōn
V-PAP-NSM G5723
θέλωthelōto will/desirea voluntary
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταπεινοφροσυνη tapeinofrosunē
N-DSF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumilityhumility
και kai
CONJ
καίkaiandand
θρησκεια thrēskeia
N-DSF
θρησκείαthrēskeiareligionworshipping
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof angels
αγγελων angelōn
N-GPM
ἄγγελοςangelosangelof angels
α a
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichthose things which
εορακεν eoraken
V-RAI-3S G5758
ὁράωhoraōto seehe hath
εμβατευων embateuōn
V-PAP-NSM G5723
ἐμβατεύωembateuōto investigate, intruding into
εικη eikē
ADV
εἰκῇeikēin vain, vainly
φυσιουμενος fusioumenos
V-PPP-NSM G5746
φυσιόωfusioōto inflatepuffed up
υπο upo
PREP
ὑπόhupoby/underby
του tou
T-GSM
hothe/this/whofleshly
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
της tēs
T-GSF
hothe/this/whomind
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshfleshly
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
19 cf. Tłum. Толк. i nie trzymając się głowy, z której wszystko ciało przez spojenia i wiązania złożone i złączone, rośnie wzrostem bożym.и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. ґ не держS главы2, и3з8 неsже всE тёло, сост†вы и3 со{зы подaемо и3 снeмлемо, расти1тъ возращeніе б9іе. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ου ou
PRT-N
οὐounonot
κρατων kratōn
V-PAP-NSM G5723
κρατέωkrateōto grasp/seizeholding
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Head
κεφαλην kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadthe Head
εξ ex
PREP
ἐκekof/from, from
ου ou
R-GSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
παν pan
A-NSN
πᾶςpasallall
το to
T-NSN
hothe/this/whothe body
σωμα sōma
N-NSN
σῶμαsōmabodythe body
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofby
των tōn
T-GPF
hothe/this/whojoints
αφων afōn
N-GPF
ἁφήhafējointjoints
και kai
CONJ
καίkaiandand
συνδεσμων sundesmōn
N-GPM
σύνδεσμοςsundesmosbond(age)bands
επιχορηγουμενον epichorēgoumenon
V-PPP-NSN G5746
ἐπιχορηγέωepichorēgeōto supplyhaving nourishment ministered
και kai
CONJ
καίkaiand, and
συμβιβαζομενον sumbibazomenon
V-PPP-NSN G5746
συμβιβάζωsumbibazōto join withknit together
αυξει auxei
V-PAI-3S G5719
αὐξάνωauxanōto grow, increaseth with
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe increase
αυξησιν auxēsin
N-ASF
αὔξησιςauxēsisgrowththe increase
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
 
20 cf. Tłum. Толк. Jeśli więc umarliście z Chrystusem żywiołom tego świata, czemu jeszcze jakby żyjąc na świecie, poddajecie się nakazom:Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: (За?_сн7ѕ.) Ѓще u5бо ўмр0сте со хrт0мъ t стіхjй мjра, почто2 ѓки живyще въ мjрэ стzзaетесz; 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiifif
απεθανετε apethanete
V-2AAI-2P G5627
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieye be dead
συν sun
PREP
σύνsunwithwith
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
των tōn
T-GPN
hothe/this/whoChrist
στοιχειων stoicheiōn
N-GPN
στοιχεῖονstoicheionprinciplethe rudiments
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe rudiments
κοσμου kosmou
N-GSM
κόσμοςkosmosworldof the world
τι ti
I-ASN
τίςtiswhich?, why
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/how, as though
ζωντες zōntes
V-PAP-NPM G5723
ζάωzaōto liveliving
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
δογματιζεσθε dogmatizesthe
V-PPI-2P G5743
δογματίζωdogmatizōto decree, are ye subject to ordinances
 
21 cf. Tłum. Толк. “nie dotykajcie, ani nie kosztujcie, ani nie ruszajcie!”"не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся" Не косни1сz, нижE вкуси2, нижE њсzжи2: 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVμη
PRT-N
μήnotnot
αψη apsē
V-AMS-2S G5672
ἅπτωhaptōto touch(Touch
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotnot
γευση geusē
V-ADS-2S G5667
γεύωgeuōto taste; taste
μηδε mēde
CONJ-N
μηδέmēdenotnot
θιγης thigēs
V-2AAS-2S G5632
θιγγάνωthinganōto touch; handle
 
22 cf. Tłum. Толк. to wszystko jest na zniszczenie przez samo używanie, – według “przykazań i nauk ludzkich,”(что все истлевает от употребления), по заповедям и учению человеческому? ±же сyть вс‰ во и3стлёніе ўпотреблeніемъ, по зaповэдемъ и3 ўчeніємъ человёчєскимъ: 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVα a
R-NPN
ὅς, ἥhhos ēwhichWhich
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
παντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
εις eis
PREP
εἰςeistowardto
φθοραν fthoran
N-ASF
φθοράfthoracorruptionperish
τη
T-DSF
hothe/this/whowith the using
αποχρησει apochrēsei
N-DSF
ἀπόχρησιςapochrēsisusing upwith the using
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to;) after
τα ta
T-APN
hothe/this/whothe commandments
ενταλματα entalmata
N-APN
ἔνταλμαentalmapreceptthe commandments
και kai
CONJ
καίkaiandand
διδασκαλιας didaskalias
N-APF
διδασκαλίαdidaskaliateachingdoctrines
των tōn
T-GPM
hothe/this/whoof men
ανθρωπων anthrōpōn
N-GPM
ἄνθρωποςanthrōposa humanof men
 
23 cf. Tłum. Толк. a te mają wprawdzie pozór mądrości w zabobonach i w poniżeniu, lecz nie dla dogadzania ciału, nie dla czci jakiej – dla nasycenia ciała.Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.±же сyть сл0во ќбw и3м{ща премyдрости въ самов0льнэй слyжбэ и3 смиреномyдріи и3 непощадёніи тёла, не въ чeсти к0ей къ сhтости пл0ти.2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVατινα atina
R-NPN
ὅστιςhostiswho/whichWhich
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behave
λογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthings
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
εχοντα echonta
V-PAP-NPN G5723
ἔχωechōto have/bea shew
σοφιας sofias
N-GSF
σοφίαsofiawisdomof wisdom
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
εθελοθρησκια ethelothrēskia
N-DSF
ἐθελοθρησκείαethelothrēskeiaself-made religionwill worship
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ταπεινοφροσυνη[     tapeinofrosunē
N-DSF
ταπεινοφροσύνηtapeinofrosunēhumilityhumility
και]     kai
CONJ
καίkaiand, and
αφειδια afeidia
N-DSF
ἀφειδίαafeidiaunsparingneglecting
σωματος sōmatos
N-GSN
σῶμαsōmabodyof the body
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno; not
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τιμη timē
N-DSF
τιμήtimēhonorhonour
τινι tini
X-DSF
τιςtisoneany
προς pros
PREP
πρόςprosto/withto
πλησμονην plēsmonēn
N-ASF
πλησμονήplēsmonēgratificationthe satisfying
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the flesh
σαρκος sarkos
N-GSF
σάρξsarxfleshof the flesh

3CHRYSTUS ŻYCIEM NASZYM.1 Przeto jeśli wespół powstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi na prawicy bożej;2 co w górze jest, miłujcie, nie co na ziemi:3 Albowiem umarliście i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu.4 Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy i wy z nim się ukażecie w chwale.5 Umartwiajcie więc członki wasze, które są na ziemi: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,6 z powodu nich przychodzi gniew boży na synów niewierności;7 a i wyście się kiedyś im poddawali, gdyście żyli wpośród nich.8 Lecz teraz złóżcie i wy wszystko: gniew, oburzenie, złość, bluźnierstwo, brzydką mowę z ust waszych.ZRZUĆMY STAREGO CZŁOWIEKA.9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami,10 a przyoblekliście się w nowego, tego, który się odnawia w miarę poznania, na wzór tego, co go stworzył;11 w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.PRZYOBLECZMY SIĘ W CNOTY.12 Przyobleczcież się zatem jako wybrani boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość, w cierpliwość;13 wzajemnie się znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu; jak i Pan odpuścił wam, tak i wy.14 A nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką doskonałości.15 Pokój zaś Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech panuje w sercach waszych; i bądźcie wdzięczni.16 Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, nauczajcie z wszelką mądrością i sami siebie napominajcie, psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewając wdzięcznie w sercach waszych Bogu.17 Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa Chrystusa, dziękując przez niego Bogu i Ojcu.OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW, SYNÓW I SŁUG.18 Żony, bądźcie poddane mężom, jak należy w Panu.19 Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich.20 Dzieci, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, bo się to podoba w Panu.21 Ojcowie, nie wywołujcie rozdrażnienia u dzieci waszych, aby się nié stawały małodusznymi.22 Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom według ciała, nie na oko służąc, jakby się ludziom podobając, ale w prostocie serca, bojąc się Boga.23 Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jak Panu, a nie ludziom;24 wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, Panu Chrystusowi służcie.25 Kto bowiem krzywdę czyni, weźmie odpłatę za to, co niegodziwie uczynił; a u Boga nie ma względu na osoby.
41 Panowie, oddawajcie sługom, co jest sprawiedliwe i słuszne, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.RÓŻNE UPOMNIENIA.2 W modlitwie nie ustawajcie, bądźcie na niej czujni w dziękczynieniu,3 modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi dla ustnego opowiadania tajemnicy Chrystusowej (dla której też jestem w więzach),4 abym ją oznajmiał tak, jak mi głosić trzeba.5 Z tymi, co są obcy, mądrze postępujcie, z czasu korzystając.6 Mowa wasza zawsze uprzejma, niech będzie solą zaprawiona, abyście wiedzieli, jak wam należy każdemu odpowiedzieć.7 Wszystko wam oznajmi, co mnie dotyczy, Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa i współsługa w Panu,8 którego posłałem do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze,9 z Onezymem najmilszym i wiernym bratem, który jest spośród was. Wszystko wam oznajmią, co się tu dzieje. POZDROWIENIA I POLECENIA.10 Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, cioteczny brat Barnaby, co do którego otrzymaliście polecenia; jeżeli przybędzie do was, przyjmijcie go11 i Jezus, zwany Justem; ci są z obrzezania – oni sami są pomocnikami moimi w królestwie bożym, i oni stali się dla mnie pociechą.12 Pozdrawia was Epafras, który jest spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście byli doskonałymi w pełnieniu wszelkiej woli bożej.13 Daję mu bowiem świadectwo, że łoży wiele trudu dla was i dla tych, co są w Laodycei i co w Hierapolu.14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy i Demas,15 Pozdrówcie braci, co są w Laodycei i Nimfasa i kościół, który jest w domu jego.16 A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w kościele Laodycenów; a ten, który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali.17 A powiedzcie Archipowi: Pilnuj posługiwania, które otrzymałeś w Panu, abyś je wypełniał.18 Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen.