MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List pierwszy św. Jana Apostoła

1CO WIDZIAŁ, TO OPOWIADA.1 Co było od początku, cośmy słyszeli o Słowie życia, cośmy oczyma naszymi widzieli, cośmy oglądali i czego ręce nasze dotykały;-2 i życie jawnie się okazało i widzieliśmy i świadczymy i opowiadamy wam życie wieczne, które było u Ojca i zjawiło się nam; 3 co widzieliśmy i słyszeliśmy, opowiadamy wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego Jezusem. I to wam piszemy, żebyście się radowali i radość wasza była pełna. POSTĘPUJCIE W ŚWIATŁOŚCI.5 A to jest nowina, którą słyszeliśmy od niego i oznajmiamy wam: że Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim nie ma.6 Jeślibyśmy powiedzieli, że społeczność mamy z nim, a w ciemność chodzimy; kłamiemy i prawdy czynem nie stwierdzamy.7 Jeśli zaś w światłości chodzimy, jak i on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.8 Jeślibyśmy powiedzieli, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.9 Jeślibyśmy wyznawali grzechy nasze, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.10 Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie ma w nas jego słowa.
2CHRYSTUS UBŁAGANIEM NASZYM.1 Synaczkowie moi, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Lecz jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego,2 a on jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale i całego świata.3 Stąd zaś wiemy, żeśmy go poznali, jeśli przykazania jego zachowujemy.4 Kto mówi, że go zna, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i nie ma w nim prawdy.5 Lecz kto zachowuje słowo jego, rzeczywiście miłość boża jest w nim doskonała i po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.6 Kto mówi, że w nim pozostaje, powinien sam tak postępować, jak on postępował.MIŁUJCIE BRACI.7 Najmilsi, nie o nowym przykazaniu wam piszę, lecz o przykazaniu dawnym, któreście mieli od początku: dawnym przykazaniem jest słowo, któreście słyszeli. 8 Ale i o nowym przykazaniu wam piszę, które prawdziwe jest i w nim i w was, że ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci. 9 Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, jeszcze jest w ciemności.10 Kto miłuje brata swego, przebywa w światłości i zgorszenia w nim nie ma.11 Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemności zaślepiły jego oczy.12 Piszę wam, synaczkowie: odpuszczają się wam grzechy dla imienia jego.13 Piszę wam, ojcowie: poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy: zwyciężyliście złośnika.14 Piszę wam, dziateczki: poznałyście ojca. Piszę wam, młodzieńcy: mocni jesteście, a słowo boże trwa w was i zwyciężyliście złośnika.NIE MIŁUJCIE ŚWIATA.15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca;16 ponieważ wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, która nie jest z Ojca, ale jest ze świata.17 A świat przemija i pożądliwość jego. Kto zaś czyni wolę bożą, trwa na wieki.

RU Brytjka King J. 218 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie, nadeszła ostateczna godzina; a jak słyszeliście, że antychryst idzie i teraz nastało wielu antychrystów; stąd wiemy, że nadeszła ostateczna godzina.Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. (За?_o7а.) Дёти, послёднzz годи1на є4сть. И# ћкоже слhшасте, ћкw ґнтjхрістъ грzдeтъ, и3 нн7э ґнтjхрісти мн0зи бhша, t сегw2 разумэвaемъ, ћкw послёдній чaсъ є4сть. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαιδια paidia
N-VPN
παιδίονpaidionchildLittle children
εσχατη eschatē
A-NSF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourthe
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be, it is
και kai
CONJ
καίkaiand: and
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
αντιχριστος antichristos
N-NSM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrist
ερχεται erchetai
V-PNI-3S G5736
ἔρχομαιerchomaito come/goshall come
και kai
CONJ
καίkaiand, even
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
αντιχριστοι antichristoi
N-NPM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrists
πολλοι polloi
A-NPM
πολύςpolusmuchmany
γεγονασιν gegonasin
V-2RAI-3P G5754
γίνομαιginomaito beare there
οθεν othen
ADV
ὅθενhothenwhence; whereby
γινωσκομεν ginōskomen
V-PAI-1P G5719
γινώσκωginōskōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εσχατη eschatē
A-NSF-S
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast
ωρα ōra
N-NSF
ὥραhōrahourtime
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
 
19 cf. Tłum. Толк. Spośród nas wyszli, ale nie byli z nas; bo gdyby spośród nas byli, byliby w każdym razie pozostali z nami; ale żeby się okazało, że nie wszyscy są spośród nas.Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. T нaсъ и3зыд0ша, но не бёша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бhли, пребhли ќбw бhша съ нaми: но да kвsтсz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεξ ex
PREP
ἐκekof/fromout from
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
εξηλθαν exēlthan
V-2AAI-3P G5627
ἐξέρχομαιexerchomaito go outThey went
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bethey were
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ει ei
COND
εἰeiifif
γαρ gar
CONJ
γάρgarfor; for
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
ησαν ēsan
V-IAI-3P G5707
εἰμίeimito bethey had been
μεμενηκεισαν memenēkeisan
V-LAI-3P G5715
μένωmenōto stayhave continued
αν an
PRT
ἄνanif, they would
μεθ meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
φανερωθωσιν fanerōthōsin
V-APS-3P G5686
φανερόωfaneroōto manifestthey might be made manifest
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εισιν eisin
V-PAI-3P G5719
εἰμίeimito be[to be]
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ημων ēmōn
P-1GP
ἐγώegōI/weus
 
20 cf. Tłum. Толк. Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё. И# вы2 помaзаніе и4мате t с™aгw, и3 вёсте вс‰. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
χρισμα chrisma
N-ASN
χρῖσμαchrismaanointingan unction
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/behave
απο apo
PREP
ἀπόapofromfrom
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
αγιου agiou
A-GSM
ἅγιοςhagiosholythe Holy One
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
παντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall things
 
21 cf. Tłum. Толк. Nie pisałem wam jako nieznający prawdy, ale jako znający ją i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Не писaхъ вaмъ, ћкw не вёсте и4стины, но ћкw вёсте ю5 и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writeI have
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe truth
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut, but
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincebecause
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
αυτην autēn
P-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/selfit
και kai
CONJ
καίkaiand, and
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
παν pan
A-NSN
πᾶςpasall 
ψευδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslielie
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe truth
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
TRWAJCIE PRZY CHRYSTUSIE.22 cf. Tłum. Толк. Kto jest kłamcą, czy nie ten, co przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto zaprzecza Ojca i Syna.Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Кто2 є4сть лжи1вый, т0чію tметazйсz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ; Сeй є4сть ґнтjхрістъ, tметazйсz nц7A и3 сн7а. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτις tis
I-NSM
τίςtiswhich?Who
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoa liar
ψευστης pseustēs
N-NSM
ψεύστηςpseustēsliara liar
ει ei
COND
εἰeiifbut
μη
PRT-N
μήnot 
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Christ
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denyhe that denieth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ιησους iēsous
N-NSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
ουκ ouk
PRT-N
οὐouno 
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ο o
T-NSM
hothe/this/whoantichrist
χριστος christos
N-NSM
ΧριστόςchristosChristthe Christ
ουτος outos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/it, that
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito be? He is
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
αντιχριστος antichristos
N-NSM
ἀντίχριστοςantichristosantichristantichrist
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denydenieth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who.
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
και kai
CONJ
καίkaiandand
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
 
23 cf. Tłum. Толк. Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca; kto wyznaje Syna, ma i Ojca.Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Всsкъ tметazйсz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Son
αρνουμενος arnoumenos
V-PNP-NSM G5740
ἀρνέομαιarneomaito denydenieth
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Father
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand notnot
τον ton
T-ASM
hothe/this/whothe Son
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/be, the same hath
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
ομολογων omologōn
V-PAP-NSM G5723
ὁμολογέωhomologeōto confess/profess(but) he that acknowledgeth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who: .
υιον uion
N-ASM
υἱόςhuiossonthe Son
και kai
CONJ
καίkaiandalso
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
πατερα patera
N-ASM
πατήρpatērfatherthe Father
εχει echei
V-PAI-3S G5719
ἔχωechōto have/behath
 
24 cf. Tłum. Толк. Coście słyszeli od początku, to niechaj w was trwa. Jeśli w was trwać będzie, coście słyszeli od początku i wy w Synu i Ojcu trwać będziecie.Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Вы2 u5бо є4же слhшасте и3спeрва, въ вaсъ да пребывaетъ: (и3) ѓще въ вaсъ пребyдетъ, є4же и3спeрва слhшасте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребyдете. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyou, ye
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichLet that
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyou.
μενετω menetō
V-PAM-3S G5720
μένωmenōto stayabide
εαν ean
COND
ἐάνeanif. If
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
μεινη meinē
V-AAS-3S G5661
μένωmenōto stayshall remain
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhich, which
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
και kai
CONJ
καίkaiandalso
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouyou
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Son
υιω uiō
N-DSM
υἱόςhuiossonthe Son
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν]     en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whothe Father
πατρι patri
N-DSM
πατήρpatērfatherthe Father
μενειτε meneite
V-FAI-2P G5692
μένωmenōto stayshall continue
 
25 cf. Tłum. Толк. A ta jest obietnica, którą on nam przyrzekł: życie wieczne.Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же сaмъ њбэщA нaмъ, жив0тъ вёчный. 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
αυτη autē
D-NSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe promise
επαγγελια epangelia
N-NSF
ἐπαγγελίαepangeliapromisethe promise
ην ēn
R-ASF
ὅς, ἥhhos ēwhichthat
αυτος autos
P-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhe
επηγγειλατο epēngeilato
V-ADI-3S G5662
ἐπαγγέλλωepangellōto professhath promised
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
την tēn
T-ASF
hothe/this/wholife
ζωην zōēn
N-ASF
ζωήzōēlifelife
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
αιωνιον aiōnion
A-ASF
αἰώνιοςaiōnioseternal, eternal
 
26 cf. Tłum. Толк. To wam napisałem o tych, co was zwodzą.Это я написал вам об обольщающих вас. Сі‰ писaхъ вaмъ њ льстsщихъ вaсъ. 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εγραψα egrapsa
V-AAI-1S G5656
γράφωgrafōto writehave I written
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouunto you
περι peri
PREP
περίperiaboutconcerning
των tōn
T-GPM
hothe/this/who.
πλανωντων planōntōn
V-PAP-GPM G5723
πλανάωplanaōto lead astraythem that seduce
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
 
27 cf. Tłum. Толк. I namaszczenie, któreście otrzymali od niego, niechaj w was trwa. I nie potrzebujecie, żeby was kto uczył, ale jak namaszczenie jego uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem; i jak nauczyło was, tak w nim trwajcie.Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. И# вы2 є4же помaзаніе пріsсте t негw2, въ вaсъ пребывaетъ, и3 не трeбуете, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сaмо помaзаніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћкоже научи2 вaсъ, пребывaйте въ нeмъ. 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandBut
υμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
το to
T-NSN
hothe/this/whothe anointing
χρισμα chrisma
N-NSN
χρῖσμαchrismaanointingthe anointing
ο o
R-ASN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ελαβετε elabete
V-2AAI-2P G5627
λαμβάνωlambanōto takehave received
απ ap
PREP
ἀπόapofromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayabideth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ου ou
PRT-N
οὐounonot
χρειαν chreian
N-ASF
χρείαchreianeed 
εχετε echete
V-PAI-2P G5719
ἔχωechōto have/beye need
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/tothat
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany man
διδασκη didaskē
V-PAS-3S G5725
διδάσκωdidaskōto teachteach
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
αλλ all
CONJ
ἀλλάallabut: but
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
το to
T-NSN
hothe/this/who.
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same
χρισμα chrisma
N-NSN
χρῖσμαchrismaanointinganointing
διδασκει didaskei
V-PAI-3S G5719
διδάσκωdidaskōto teachteacheth
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
περι peri
PREP
περίperiaboutof
παντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall things
και kai
CONJ
καίkaiand, and
αληθες alēthes
A-NSN
ἀληθήςalēthēstruetruth
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
ψευδος pseudos
N-NSN
ψεῦδοςpseudoslielie
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just aseven as
εδιδαξεν edidaxen
V-AAI-3S G5656
διδάσκωdidaskōto teachit hath taught
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
μενετε menete
V-PAI-2P robinson:V-PAM-2P G5719 G5720
μένωmenōto stay, ye shall abide #to stay
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
28 cf. Tłum. Толк. I teraz, synaczkowie, trwajcie w nim, abyśmy gdy się ukaże, ufność mieli i nie byli zawstydzeni przez niego w przyjściu jego.Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его. И# нн7э, ч†дца, пребывaйте въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерзновeніе и3 не посрами1мсz t негw2 въ пришeствіи є3гw2. 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
τεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildren, little children
μενετε menete
V-PAM-2P G5720
μένωmenōto stay, abide
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to; that
εαν ean
COND
ἐάνeanif[if]
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifesthe shall appear
σχωμεν schōmen
V-2AAS-1P G5632
ἔχωechōto have/be, we may have
παρρησιαν parrēsian
N-ASF
παρρησίαparrēsiaboldnessconfidence
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μη
PRT-N
μήnotnot
αισχυνθωμεν aischunthōmen
V-APS-1P G5686
αἰσχύνωaischunōbe ashamedbe ashamed
απ ap
PREP
ἀπόapofrombefore
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongat
τη
T-DSF
hothe/this/whocoming
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingcoming
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 
29 cf. Tłum. Толк. Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie, że i każdy. Kto pełni sprawiedliwość, narodził się z niego. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.Ѓще вёсте, ћкw првdникъ є4сть, разумёйте, ћкw всsкъ творsй прaвду t негw2 роди1сz.2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεαν ean
COND
ἐάνeanifIf
ειδητε eidēte
V-RAS-2P G5762
εἴδωeidōto knowye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
γινωσκετε ginōskete
V-PAI-2P G5719
γινώσκωginōskōto know, ye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery one
ο o
T-NSM
hothe/this/whothat
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoeth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whorighteousness
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begetis born
RU Brytjka King J. 3UNIKAJCIE GRZECHU.1 cf. Tłum. Толк. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że nazwani jesteśmy synami bożymi i jesteśmy. Dlatego nie zna nas świat, że jego nie zna.Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Ви1дите, каковY люб0вь дaлъ є4сть nц7ъ нaмъ, да ч†да б9іz наречeмсz, и3 бyдемъ. Сегw2 рaди мjръ не знaетъ нaсъ, занE не познA є3гw2. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVιδετε idete
V-2AAM-2P G5628
ὁράωhoraōto seeBehold
ποταπην potapēn
A-ASF
ποταπόςpotaposof what kind?, what manner of
αγαπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
δεδωκεν dedōken
V-RAI-3S G5758
δίδωμιdidōmito givehath bestowed
ημιν ēmin
P-1DP
ἐγώegōI/weus
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe Father
πατηρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfatherthe Father
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
τεκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchildthe sons
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
κληθωμεν klēthōmen
V-APS-1P G5686
καλέωkaleōto callwe should be called
και kai
CONJ
καίkaiand[and]
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito be[to be]
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of: therefore
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe world
κοσμος kosmos
N-NSM
κόσμοςkosmosworldthe world
ου ou
PRT-N
οὐounonot
γινωσκει ginōskei
V-PAI-3S G5719
γινώσκωginōskōto knowknoweth
ημας ēmas
P-1AP
ἐγώegōI/weupon us
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εγνω egnō
V-2AAI-3S G5627
γινώσκωginōskōto knowit knew
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
2 cf. Tłum. Толк. Najmilsi, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się ukaże, podobni mu będziemy, gdy go ujrzymy, jak jest.Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Возлю1бленніи, нн7э ч†да б9іz є3смы2, и3 не u5 kви1сz, что2 бyдемъ: вёмы же, ћкw, є3гдA kви1тсz, под0бни є3мY бyдемъ, и4бо ќзримъ є3го2, ћкоже є4сть. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedBeloved
νυν nun
ADV
νῦνnunnow, now
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe sons
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare we
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουπω oupō
ADV-N
οὔπωoupōnot yetnot yet
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestit doth
τι ti
I-NSN
τίςtiswhich?what
εσομεθα esometha
V-FDI-1P G5695
εἰμίeimito bewe shall be
οιδαμεν oidamen
V-RAI-1P G5758
εἴδωeidōto knowwe know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εαν ean
COND
ἐάνeanif, when
φανερωθη fanerōthē
V-APS-3S G5686
φανερόωfaneroōto manifestappear
ομοιοι omoioi
A-NPM
ὅμοιοςhomoioslikelike
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εσομεθα esometha
V-FDI-1P G5695
εἰμίeimito be, we shall be
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
οψομεθα opsometha
V-FDI-1P G5695
ὁράωhoraōto seewe shall see
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito behe is
 
3 cf. Tłum. Толк. I każdy, co ma w nim tę nadzieję, uświęca się, jak i on jest święty.И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И# всsкъ и3мёzй надeжду сію2 нaнь, њчищaетъ себE, ћкоже џнъ чи1стъ є4сть. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
πας pas
A-NSM
πᾶςpasallevery man
ο o
T-NSM
hothe/this/whohope
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/bethat hath
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
ελπιδα elpida
N-ASF
ἐλπίςelpishopehope
ταυτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
επ ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
αγνιζει agnizei
V-PAI-3S G5719
ἁγνίζωhagnizōto purifypurifieth
εαυτον eauton
F-3ASM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfhimself
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, even as
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
αγνος agnos
A-NSM
ἁγνόςhagnospurepure
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
4 cf. Tłum. Толк. Każdy, co grzech popełnia i nieprawość czyni; a grzech jest nieprawością.Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. Всsкъ творsй грёхъ, и3 беззак0ніе твори1тъ: и3 грёхъ є4сть беззак0ніе. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whosin
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makecommitteth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe law
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
και kai
CONJ
καίkaiandalso
την tēn
T-ASF
hothe/this/whosin
ανομιαν anomian
N-ASF
ἀνομίαanomialawlessnessthe law
ποιει poiei
V-PAI-3S G5719
ποιέωpoieōto do/maketransgresseth
και kai
CONJ
καίkaiand: for
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe transgression of the law
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
η ē
T-NSF
hothe/this/who.
ανομια anomia
N-NSF
ἀνομίαanomialawlessnessthe transgression of the law
 
5 cf. Tłum. Толк. I wiecie, że on się ukazał, aby grzechy nasze zgładzić i grzechu w nim nie ma.И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. И# вёсте, ћкw џнъ kви1сz, да грэхи2 нaшz в0зметъ, и3 грэхA въ нeмъ нёсть. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
οιδατε oidate
V-RAI-2P G5758
εἴδωeidōto knowye know
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestwas manifested
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toto
τας tas
T-APF
hothe/this/whosins
αμαρτιας amartias
N-APF
ἁμαρτίαhamartiasinsins
αρη arē
V-AAS-3S G5661
αἴρωairōto take uptake away
και kai
CONJ
καίkaiand; and
αμαρτια amartia
N-NSF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
6 cf. Tłum. Толк. Każdy, co w nim pozostaje, nie grzeszy; a każdy, co grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Всsкъ, и4же въ нeмъ пребывaетъ, не согрэшaетъ: всsкъ согрэшazй не ви1дэ є3гw2, ни познA є3гw2. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενων menōn
V-PAP-NSM G5723
μένωmenōto stayabideth
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
αμαρτανει amartanei
V-PAI-3S G5719
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinneth
πας pas
A-NSM
πᾶςpasall: whosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
αμαρτανων amartanōn
V-PAP-NSM G5723
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinneth
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
εωρακεν eōraken
V-RAI-3S-ATT G5758
ὁράωhoraōto seehath
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
εγνωκεν egnōken
V-RAI-3S G5758
γινώσκωginōskōto knowknown
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
 
7 cf. Tłum. Толк. Synaczkowie, niech was nikt nie zwodzi: kto wypełnia sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, jak i on jest sprawiedliwy.Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Ч†дца, никт0же да льсти1тъ вaсъ. Творsй прaвду првdникъ є4сть, ћкоже џнъ првdнъ є4сть. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτεκνια teknia
N-VPN
τεκνίονteknionchildrenLittle children
μηδεις mēdeis
A-NSM-N
μηδείςmēdeisnothingno man
πλανατω planatō
V-PAM-3S G5720
πλανάωplanaōto lead astray, let
υμας umas
P-2AP
σύsuyouyou
ο o
T-NSM
hothe/this/whorighteousness
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/make: he that doeth
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, even as
εκεινος ekeinos
D-NSM
ἐκεῖνοςekeinosthathe
δικαιος dikaios
A-NSM
δίκαιοςdikaiosjustrighteous
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
 
8 cf. Tłum. Толк. Kto dopuszcza się grzechu, z diabła jest, gdyż diabeł grzeszy od początku. Na to się ukazał Syn Boży, aby zniszczył dzieła diabła.Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Творsй грёхъ t діaвола є4сть, ћкw и3спeрва діaволъ согрэшaетъ. Сегw2 рaди kви1сz сн7ъ б9ій да разруши1тъ дэлA діaвwлz. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVο o
T-NSM
hothe/this/whosin
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makeHe that committeth
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe Son
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
απ ap
PREP
ἀπόapofromfrom
αρχης archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningthe beginning
ο o
T-NSM
hothe/this/whothe works
διαβολος diabolos
A-NSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilthe devil
αμαρτανει amartanei
V-PAI-3S G5719
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsinneth
εις eis
PREP
εἰςeistoward. For
τουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
εφανερωθη efanerōthē
V-API-3S G5681
φανερόωfaneroōto manifestwas manifested
ο o
T-NSM
hothe/this/who.
υιος uios
N-NSM
υἱόςhuiossonthe Son
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
λυση lusē
V-AAS-3S G5661
λύωluōto loosehe might destroy
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
εργα erga
N-APN
ἔργονergonworkthe works
του tou
T-GSM
hothe/this/who 
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
 
9 cf. Tłum. Толк. Każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie popełnia, gdyż nasienie jego w nim trwa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony.Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Всsкъ рождeнный t бGа грэхA не твори1тъ, ћкw сёмz є3гw2 въ нeмъ пребывaетъ: и3 не м0жетъ согрэшaти, ћкw t бGа рождeнъ є4сть. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπας pas
A-NSM
πᾶςpasallWhosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
γεγεννημενος gegennēmenos
V-RPP-NSM G5772
γεννάωgennaōto begetis born
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
αμαρτιαν amartian
N-ASF
ἁμαρτίαhamartiasinsin
ου ou
PRT-N
οὐounonot
ποιει poiei
V-PAI-3S G5719
ποιέωpoieōto do/makedoth
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since; for
σπερμα sperma
N-NSN
σπέρμαspermaseedseed
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
μενει menei
V-PAI-3S G5719
μένωmenōto stayremaineth
και kai
CONJ
καίkaiand: and
ου ou
PRT-N
οὐouno 
δυναται dunatai
V-PNI-3S G5736
δύναμαιdunamaibe ablehe cannot
αμαρτανειν amartanein
V-PAN G5721
ἁμαρτάνωhamartanōto sinsin
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, because
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
γεγεννηται gegennētai
V-RPI-3S G5769
γεννάωgennaōto begethe is born
 
10 cf. Tłum. Толк. Przez to ujawniają się synowie boży i synowie diabelscy. Każdy, który nie jest sprawiedliwy, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego.Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Сегw2 рaди kвлє1на сyть ч†да б9іz и3 ч†да діaвwлz: (За?_o7в.) всsкъ не творsй прaвды нёсть t бGа, и3 не любsй брaта своегw2. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τουτω toutō
D-DSN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
φανερα fanera
A-NPN
φανερόςfanerosmanifestmanifest
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beare
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
του tou
T-GSM
hothe/this/whoof God
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
και kai
CONJ
καίkaiand, and
τα ta
T-NPN
hothe/this/whothe children
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildthe children
του tou
T-GSM
hothe/this/whoGod
διαβολου diabolou
A-GSM
διάβολοςdiabolosdevilish/the Devilof the devil
πας pas
A-NSM
πᾶςpasall: whosoever
ο o
T-NSM
hothe/this/whobrother
μη
PRT-N
μήnotnot
ποιων poiōn
V-PAP-NSM G5723
ποιέωpoieōto do/makedoeth
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
εκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
του tou
T-GSM
hothe/this/who.
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
και kai
CONJ
καίkaiand, neither
ο o
T-NSM
hothe/this/who 
μη
PRT-N
μήnotnot
αγαπων agapōn
V-PAP-NSM G5723
ἀγαπάωagapaōto lovehe that loveth
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
αδελφον adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrother
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
 

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE.11 Albowiem to jest nowina, którą słyszeliście od początku, abyście się wzajemnie miłowali.12 Nie jak Kain, który był ze złośnika i zabił brata swego. I dlaczego go zabił? Gdyż uczynki jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.13 Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi.14 My wiemy, że jesteśmy przeniesieni zˇ śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci.15 Każdy, który nienawidzi brata swego, jest mężobójcą. I wiecie, że każdy mężobójca nie ma życia wiecznego w sobie trwającego.16 W tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał życie swe za nas i my powinniśmy oddawać życie za braci.17 Kto by miał bogactwa tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie i zamknąłby przed nim serce swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga?18 Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą.19 Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i zalecamy serca nasze przed oczyma jego.20 A gdyby nas obwiniało serce nasze, większy jest Bóg, niż serce nasze i wie wszystko.21 Najmilsi, jeśliby nas serce nasze nie obwiniało, ufność mamy w Bogu22 i o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od niego, bo przykazania jego zachowujemy i czynimy to, co się jemu podoba.23 A to jest przykazanie jego: Abyśmy wierzyli w imię syna jego Jezusa Chrystusa i miłowali jeden drugiego, jak nam dał przykazanie.24 Kto zaś chowa jego przykazania przebywa w nim, a on w nim. I po tym poznajemy, że w nas przebywa: po Duchu, którego nam dał.
4WYSTRZEGAJCIE SIĘ FAŁSZYWYCH NAUK.1 Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat.2 Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest;3 a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.4 Wy, synaczkowie, jesteście z Bo a i zwyciężyliście ich, gdyż większy jest ten, co w was jest, niż ten, co na świecie.5 Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie i świat ich słucha.6 My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas; po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. MIŁOŚĆ OZNAKĄ DZIECI BOŻYCH.7 Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, co miłuje, z Boga jest urodzony i zna Boga.8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, ponieważ Bóg jest miłością.9 W tym okazała się nam miłość Boga, że Bóg posłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy żyli przez niego.10 W tym jest miłość: nie jakbyśmy my umiłowali Boga, ale że on pierwszy umiłował nas i posłał Syna swego jako przebłaganie za grzechy nasze.11 Najmilsi, jeśli Bóg tak nas umiłował i my powinniśmy miłować jeden drugiego.12 Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy wzajemnie, Bóg przebywa w nas i miłość jego jest w nas doskonała.13 Przez to poznajemy, że w nim przebywamy, a on w nas, że z Ducha swego dał nam.14 I myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna swego jako Zbawcę świata.15 Ktokolwiek by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg w nim przebywa, a on w Bogu.16 I myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu przebywa, a Bóg w nim.O DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI I BOJAŹNI17 W tym jest doskonała miłość boża w nas, żebyśmy mieli ufność w dzień sądu; gdyż jak on jest i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma bojaźni, ale miłość doskonała wyrzuca precz bojaźń, gdyż bojaźń łączy się z karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My więc miłujmy Boga, gdyż Bóg pierwej nas umiłował.20 Jeśliby kto mówił, że miłuje Boga, a nienawidziłby brata swego, kłamcą jest. Albowiem ten, co nie miłuje brata swego, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?21 A to rozkazanie mamy od Boga: aby kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
5WIARA ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI.1 Każdy, co wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I każdy, co miłuje tego, który zrodził, miłuje i tego, który z niego jest narodzony.2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego wypełniamy.3 Ta bowiem jest miłość Boga, abyśmy przykazań jego strzegli, a przykazania jego nie są ciężkie.4 Gdyż wszystko, co z Boga się narodziło, zwycięża świat; i to jest zwycięstwo, które zwycięża świat: wiara nasza.ŹRÓDŁEM ZWYCIĘSTWA I ŻYCIA WIECZNEGO.5 Któż jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym ?6 Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus: nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi. A Duch jest, który świadczy, że Chrystus jest prawdą.7 Albowiem trzej są, co świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty i ci trzej są jedno.8 I trzej są, co świadectwo dają na ziemi: duch i woda i krew, a ci trzej są jedno.9 Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo boże większe jest; bo to jest świadectwo boże, które większe jest, że świadczył o Synu swoim.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga w sobie. Kto nie wierzy Synowi, czyni go kłamcą, gdyż nie wierzy świadectwu, którym Bóg zaświadczył o Synu swoim.11 A to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne. I to życie jest w jego Synu.12 Kto ma Syna, ma życie; kto nie ma Syna, nie ma życia. UFNOŚĆ WSZYSTKO OTRZYMUJE.13 Piszę wam o tym, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne którzy wierzycie w imię Syna Bożego.14 I ta jest ufność, jaką w nim mamy; że o cokolwiek byśmy prosili według woli jego, wysłuchuje nas.15 I wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek byśmy prosili; wie- my, że otrzymujemy to, o co go prosimy.16 Kto wie, że brat jego popełnia grzech nie do śmierci, niech prosi i będzie mu dane życie, grzeszącemu nie do śmierci. Jest grzech do śmierci; nie za tym mówię, aby kto prosił.17 Wszelka nieprawość jest grzechem; a jest grzech do śmierci.18 Wiemy, że każdy, co się z Boga narodził, nie grzeszy, ale pochodzenie od Boga zachowuje go, a złośnik nie tyka go.19 Wiemy, że z Boga jesteśmy, a świat cały w złym jest pogrążony.20 I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Amen.21 Synaczkowie strzeżcie się bałwanów.