MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Efezjan

1Wstęp.1 Paweł, z woli bożej apostoł Jezusa Chrystusa wszystkim świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. WYCHWALA BOGA ZA ODKUPIENIE.3 Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelakim błogosławieństwem duchowym w niebie w Chrystusie,4 jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed oczyma jego w miłości.5 I on nas przeznaczył dla siebie na przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,6 dla uwielbienia przesławnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim.7 W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactw łaski jego,8 która nader obfitowała w nas we wszelkiej mądrości i roztropności,9 aby nam oznajmił tajemnicę swej woli, według upodobania swego, przez które postanowił,10 żeby w zarządzonej pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, co jest na niebie i co na ziemi – w nim,11 w którym i my losem wezwani jesteśmy, przeznaczeni według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej,12 abyśmy byli na uwielbienie chwały jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję pokładali w Chrystusie.13 W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (ewangelię zbawienia waszego), w niego też uwierzywszy, jesteście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego obiecanego,14 który jest zadatkiem dziedzictwa naszego, na odkupienie nabytych ku uwielbieniu chwały jego.PROSI O ŁASKI DLA EFEZJAN.15 Dlatego i ja, usłyszawszy o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim świętym,16 nie przestaję dziękować za was, pamiętając o was w modlitwach moich,17 aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia dla poznania jego:18 oświecone oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego i jak przebogata chwała dziedzictwa jego w świętych19 i jak jest przeogromna wielkość potęgi jego względem nas, którzy wierzymy, dzięki skuteczności potężnej mocy jego,20 którą okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie,21 ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które jest rozgłośne nie tylko w tym wieku, lecz także w przyszłym.22 I “wszystko poddał pod jego nogi,” a jego ustanowił głową nad całym kościołem,23 który jest ciałem jego i pełnością tego, który się dopełnia przez wszystko we wszystkich.
2UMARLI GRZECHOM, ŻYJEMY PRZEZ CHRYSTUSA.1 I Was, którzyście byli umarli przez występki i przez grzechy wasze,2 jakim ongiś oddawaliście się według biegu świata tego, według księcia mocy niebieskiej, tego ducha, który teraz działa w synach niewierności.3 Między nimi i my wszyscy żyliśmy kiedyś w pożądliwościach ciała naszego spełniając zachcianki ciała i myśli i byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował,5 i gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas wespół w Chrystusie (którego łaską jesteście zbawieni)6 i wskrzesił nas wespół i wespół posadził na niebie w Chrystusie Jezusie,7 aby w nadchodzących wiekach okazać obfite bogactwa łaski swojej, w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie.8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, bo jest darem bożym;9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg przygotował, abyśmy je wypełniali.POGANIE WSPÓŁTOWARZYSZAMI ŚWIĘTYCH.11 Przeto pamiętajcie, że wy, kiedyś poganie w ciele, którzy nazywani jesteście odrzezkiem przez tak zwane obrzezanie ręką na ciele uczynione,12 – byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcy testamentom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.13 Teraz zaś w Chrystusie Jezusie wy, którzy kiedyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi we krwi Chrystusa.14 On bowiem jest naszym pokojem i on dwoje uczynił jednym i zburzył dzielącą ścianę przegrody, nieprzyjaźń, w ciele swoim,15 zniósłszy zakon przykazań i przepisów, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój16 i pojednał obydwu w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźnie w samym sobie.17 I przyszedłszy “opowiedział pokój” wam, “którzyście byli daleko i pokój tym, którzy blisko”;18 ponieważ przez niego jedni i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca.19 Przeto już nie jesteście gośćmi i przychodniami, lecz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głównym kamieniem węgielnym sam Jezus Chrystus,21 i na nim całe budowanie wzniesione, rośnie w przybytek święty w Panu,22 na nim też i wy budujecie się razem na mieszkanie boże w Duchu.
3I WSPÓŁUCZESTNIKAMI OBIETNIC.1 Dlatego ja Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was pogan, – 2 jeśli tylko słyszeliście o szafarstwie łaski bożej, które mi jest dane dla was,3 że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak wyżej pokrótce napisałem;4 stąd czytając, możecie pojąć moją znajomość tajemnicy Chrystusowej,5 której po inne czasy nie znali synowie ludzcy tak, jak teraz została objawiona apostołom jego i prorokom w Duchu:6 że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, 7 której stałem się sługą według daru łaski bożej, jaka mi jest dana przez działanie mocy jego.PAWEŁ APOSTOŁEM POGAN.8 Mnie ze wszystkich świętych najmniejszemu dana jest ta łaska, żebym głosił poganom niedościgłe bogactwa Chrystusowe9 i żebym oświecał wszystkich, jakie jest planowe urzeczywistnianie tajemnicy, zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył;10 aby przez kościół oznajmiona była zwierzchnościom i władzom na niebie wieloraka mądrość boża,11 według odwiecznego przeznaczenia, które wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym,12 a w nim mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego.13 Dlatego proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu utrapień moich za was; które są chwałą waszą.ZNÓW MODLI SIĘ ZA EFEZJAN.14 Z tej przyczyny zginam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,15 z którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,16 aby wam dał według przebogatej chwały swojej umocnić się potężnie jako wewnętrznemu człowiekowi przez Ducha jego,17 aby Chrystus mieszkał w sercach waszych przez wiarę,18 żebyście wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć z wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. – 19 poznać także miłość Chrystusową, przewyższającą wiedzę, abyście byli napełnieni wszelką pełnością bożą.20 Temu zaś, który może wszystko uczynić daleko obficiej, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, która w nas skutecznie działa,21 jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie poprzez wszystkie pokolenia na wiek wieków. Amen.
4ZACHOWAĆ JEDNOŚĆ DUCHA.1 Zatem proszę was ja, więzień w Panu, abyście postępowali godnie według powołania, do którego jesteście wezwani,2 z wszelką pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc się wzajemnie w miłości,3 starając się troskliwie o zachowanie jedności ducha w spójni pokoju.4 Jedno ciało i jeden duch, jak jesteście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego.5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad wszystkimi i poprzez wszystko i we wszystkich nas.7 Każdemu zaś z nas jest dana łaska według miary daru Chrystusowego.8 Dlatego mówi: “Wstąpiwszy na wysokość, przywiódł więźniów pojmanych, dał dary ludziom.”9 To zaś, że wstąpił, cóż znaczy, jeśli nie że pierwej zstąpił do niższych części ziemi?10 Ten, co zstąpił, jest tym samym, co i wstąpił nad wszystkie niebiosa, żeby napełnić wszystko.W MISTYCZNYM CIELE CHRYSTUSOWYM.11 I on dał jednych wprawdzie jako apostołów, niektórych zaś jako proroków, innych znów jako ewangelistów, a innych jako pasterzy i nauczycieli12 dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego;13 aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, jako mąż doskonały na miarę wieku pełności Chrystusowej;14 abyśmy już nie byli dziatkami chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego podmuchu nauki przez złość ludzką, przez podstęp, wiodący do błędu.15 Lecz czyniąc prawdę w miłości, żebyśmy rośli we wszystkim w nim, który jest głową, Chrystus;16 a z niego całe ciało, złożone i złączone przez wszystkie spojenia wzajemnej usługi, według działalności stosownej do natury każdego członka, otrzymuje swój wzrost i buduje się w miłości.PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.

RU Brytjka King J. 4PRZYOBLEC SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA.17 cf. Tłum. Толк. To więc mówię i oświadczam w Panu: abyście już nie postępowali jak i poganie postępują w próżności umysłu swego,Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, (За?_ск7ѕ.) СіE u5бо глаг0лю и3 послyшествую њ гDэ, ктомY не ходи1ти вaмъ, ћкоже и3 пр0чіи kзhцы х0дzтъ въ суетЁ ўмA и4хъ, 4,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτουτο touto
D-ASN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ουν oun
CONJ
οὖνountherefore/thentherefore
λεγω legō
V-PAI-1S G5719
λέγωlegōto speakI say
και kai
CONJ
καίkaiand, and
μαρτυρομαι marturomai
V-PNI-1S G5736
μαρτύρομαιmarturomaito testifytestify
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
μηκετι mēketi
ADV-N
μηκέτιmēketinever againnot
υμας umas
P-2AP
σύsuyou, that ye
περιπατειν peripatein
V-PAN G5721
περιπατέωperipateōto walkwalk
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
και kai
CONJ
καίkaiandhenceforth
τα ta
T-NPN
hothe/this/who 
εθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesGentiles
περιπατει peripatei
V-PAI-3S G5719
περιπατέωperipateōto walkwalk
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
ματαιοτητι mataiotēti
N-DSF
ματαιότηςmataiotēsfutilitythe vanity
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
αυτων autōn
P-GPN
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
18 cf. Tłum. Толк. mając ciemnościami zaćmiony rozum, oddaleni od życia bożego wskutek niewiadomości, która w nich jest, z powodu zaślepienia ich serca;будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. помрачeни смhсломъ, сyще tчуждeни t жи1зни б9іz, за невёжество сyщее въ ни1хъ, за њкаменeніе сердeцъ и4хъ: 4,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVεσκοτωμενοι eskotōmenoi
V-RPP-NPM G5772
σκοτόωskotoōto darken[to darken]
τη
T-DSF
hothe/this/who 
διανοια dianoia
N-DSF
διάνοιαdianoiamindthe understanding
οντες ontes
V-PAP-NPM G5723
εἰμίeimito be, being
απηλλοτριωμενοι apēllotriōmenoi
V-RPP-NPM G5772
ἀπαλλοτριόωapallotrioōto alienatealienated from
της tēs
T-GSF
hothe/this/whothe understanding
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifethe life
του tou
T-GSM
hothe/this/whothe life
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
δια dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof God
αγνοιαν agnoian
N-ASF
ἄγνοιαagnoiaignorancethe ignorance
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe ignorance
ουσαν ousan
V-PAP-ASF G5723
εἰμίeimito bethat is
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αυτοις autois
P-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfthem
δια dia
PREP
διάdiathrough/because of, because
την tēn
T-ASF
hothe/this/whoof the blindness
πωρωσιν pōrōsin
N-ASF
πώρωσιςpōrōsishardeningof the blindness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoheart
καρδιας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartheart
αυτων autōn
P-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/selfof their
 
19 cf. Tłum. Толк. a oni poddając się rozpaczy, wydali samych siebie na bezwstyd, na pełnienie wszelkiej nieczystości, na chciwość.Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. и5же въ нечazніе вл0жшесz, предaша себE студодэsнію, въ дёланіе всsкіz нечистоты2 въ лихоимaніи. 4,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVοιτινες oitines
R-NPM
ὅστιςhostiswho/whichWho
απηλγηκοτες apēlgēkotes
V-RAP-NPM G5761
ἀπαλγέωapalgeōto become callousbeing past feeling
εαυτους eautous
F-3APM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfthemselves
παρεδωκαν paredōkan
V-AAI-3P G5656
παραδίδωμιparadidōmito deliverhave given
τη
T-DSF
hothe/this/whounto lasciviousness
ασελγεια aselgeia
N-DSF
ἀσέλγειαaselgeiadebaucheryunto lasciviousness
εις eis
PREP
εἰςeistoward, to
εργασιαν ergasian
N-ASF
ἐργασίαergasiaworkwork
ακαθαρσιας akatharsias
N-GSF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityuncleanness
πασης pasēs
A-GSF
πᾶςpasallall
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
πλεονεξια pleonexia
N-DSF
πλεονεξίαpleonexiagreedinessgreediness
 
20 cf. Tłum. Толк. Wy zaś nie tak poznaliście Chrystusa,Но вы не так познали Христа; Вh же не тaкw познaсте хrтA: 4,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVυμεις umeis
P-2NP
σύsuyouye
δε de
CONJ
δέdethenBut
ουχ ouch
PRT-N
οὐounonot
ουτως outōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
εμαθετε emathete
V-2AAI-2P G5627
μανθάνωmanthanōto learnhave
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
 
21 cf. Tłum. Толк. o ile jednak słyszeliście o nim i w nim zostaliście pouczeni, jak prawda jest w Jezusie,потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,- так как истина во Иисусе,- ѓще ќбw слhшасте є3го2 и3 њ нeмъ научи1стесz, ћкоже є4сть и4стина њ ї}сэ: 4,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVει ei
COND
εἰeiif[if]
γε ge
PRT
γέgeindeed[indeed]
αυτον auton
P-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
ηκουσατε ēkousate
V-AAI-2P G5656
ἀκούωakouōto hearye have heard
και kai
CONJ
καίkaiand, and
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αυτω autō
P-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhim
εδιδαχθητε edidachthēte
V-API-2P G5681
διδάσκωdidaskōto teachhave been taught
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beis
αληθεια alētheia
N-NSF
ἀλήθειαalētheiatruththe truth
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τω
T-DSM
hothe/this/whoJesus
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
 
22 cf. Tłum. Толк. abyście złożyli starego człowieka co do dawnego sposobu życia, który się psuje przez zwodnicze żądze.отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, tложи1ти вaмъ, по пeрвому житію2, вeтхаго человёка, тлёющаго въ п0хотехъ прелeстныхъ, 4,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαποθεσθαι apothesthai
V-2AMN G5641
ἀποτίθημιapotithēmito put asideput off
υμας umas
P-2AP
σύsuyouThat ye
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toconcerning
την tēn
T-ASF
hothe/this/who 
προτεραν proteran
A-ASF-C
πρότερονproteronbeforethe former
αναστροφην anastrofēn
N-ASF
ἀναστροφήanastrofēbehaviourconversation
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
παλαιον palaion
A-ASM
παλαιόςpalaiosoldthe old
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, which is
φθειρομενον ftheiromenon
V-PPP-ASM G5746
φθείρωftheirōto destroycorrupt
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τας tas
T-APF
hothe/this/whothe deceitful
επιθυμιας epithumias
N-APF
ἐπιθυμίαepithumiadesirelusts
της tēs
T-GSF
hothe/this/wholusts
απατης apatēs
N-GSF
ἀπάτηapatēdeceitthe deceitful
 
23 cf. Tłum. Толк. Lecz odnówcie się duchem umysłu waszegoа обновиться духом ума вашего њбновлsтисz же дyхомъ ўмA вaшегw, 4,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVανανεουσθαι ananeousthai
V-PPN G5745
ἀνανεόομαιananeoomaito renewbe renewed
δε de
CONJ
δέdethenAnd
τω
T-DSN
hothe/this/whoin the spirit
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
του tou
T-GSM
hothe/this/whomind
νοος noos
N-GSM
νοῦςnousmindmind
υμων umōn
P-2GP
σύsuyouof your
 
24 cf. Tłum. Толк. i obleczcie się w nowego człowieka, który stworzony jest według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. и3 њблещи1сz въ н0ваго человёка, создaннаго по бGу въ прaвдэ и3 въ препод0біи и4стины. 4,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαι kai
CONJ
καίkaiandAnd
ενδυσασθαι endusasthai
V-AMN G5670
ἐνδύωenduōto clothethat ye put on
τον ton
T-ASM
hothe/this/who 
καινον kainon
A-ASM
καινόςkainosnewthe new
ανθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τον ton
T-ASM
hothe/this/who, which
κατα kata
PREP
κατάkataaccording toafter
θεον theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
κτισθεντα ktisthenta
V-APP-ASM G5685
κτίζωktizōto createis created
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσυνη dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
και kai
CONJ
καίkaiandand
οσιοτητι osiotēti
N-DSF
ὁσιότηςhosiotēsholinessholiness
της tēs
T-GSF
hothe/this/whotrue
αληθειας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthtrue
 
NABYWAĆ NOWYCH OBYCZAJÓW.25 cf. Tłum. Толк. Dlatego, złożywszy kłamstwo, “mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim,” ponieważ jesteśmy członkami jeden drugiego.Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. (За?_ск7з.) Тёмже tл0жше лжY, глаг0лите и4стину кjйждо ко и4скреннему своемY, занE є3смы2 дрyгъ дрyгу ќдове. 4,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVδιο dio
CONJ
διόdiothereforeWherefore
αποθεμενοι apothemenoi
V-2AMP-NPM G5642
ἀποτίθημιapotithēmito put asideputting away
το to
T-ASN
hothe/this/who 
ψευδος pseudos
N-ASN
ψεῦδοςpseudoslielying
λαλειτε laleite
V-PAM-2P G5720
λαλέωlaleōto speak, speak
αληθειαν alētheian
N-ASF
ἀλήθειαalētheiatruthtruth
εκαστος ekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseachevery man
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
του tou
T-GSM
hothe/this/wholying
πλησιον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborneighbour
αυτου autou
P-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/selfhis
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since: for
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito bewe are
αλληλων allēlōn
C-GPM
ἀλλήλωνallēlōnone anotherone of another
μελη melē
N-NPN
μέλοςmelosmembermembers
 

26 “Gniewajcie się, a nie grzeszcie,” słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.27 Nie dajcie miejsca diabłu.28 Kto kradł, niech już nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, czyniąc rękami swoimi coś dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.29 Niech z ust waszych nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym.30 I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia.31 Wszelkie zgorzknienie i gniew i oburzenie i wrzask i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród was wraz z wszelką złością.32 Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg wam odpuścił w Chrystusie.
51 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak synowie najmilsi;2 a chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako “obiatę i ofiarę Bogu na wonność wdzięczności.”WSTRZYMYWAĆ SIĘ OD WSZELKIEGO GRZECHU.3 Rozpusta zaś i wszelka nieczystość, albo chciwość niech ani nie będą wspominane wśród was, jak przystoi świętym;4 albo sprośność, albo głupia mowa, albo nieprzystojne żarty, nie należące do rzeczy, ale raczej dziękczynienie.5 To bowiem wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowym i bożym.6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami: dla tych bowiem rzeczy przychodzi gniew Boga na synów Niedowiarstwa.7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 6Kiedyś bowiem byliście cien1nością, lecz teraz światłością w Panu, postępujcie jak synowie światłości;9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie;10 pochwalajcie, co jest przyjemne Bogu;11 a nie bierzcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, ale raczej je strofujcie.12 Co bowiem u nich potajemnie się dzieje, to wstyd jest i mówić.13 Wszystko zaś, co się gani, na jaw wychodzi przez światło, bo wszystko, co się jawnie ukazuje, jest światłem.14 Dlatego mówi: “Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. “15 Patrzcie więc, bracia, żebyście ostrożnie postępowali, nie jak niemądrzy,16 ale jak mądrzy, czas okupując, bo dni są złe.17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boga.18 I nie upijajcie się winem, w czym jest rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, 19 mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach waszych Panu,20 dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Bogu i Ojcu,21 jedni drugim będąc ulegli w bojaźni Chrystusowej.POWINNOŚCI MAŁŻONKÓW.22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu,23 ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową kościoła: on, Zbawiciel ciała jego.24 Lecz jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim.25 Mężowie, miłujcie żony wasze, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,26 aby go uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia,27 aby sam sobie przysposobił kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale żeby był święty i niepokalany.28 Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie.29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus kościół;30 gdyż jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.31 “Dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”32 Jest to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w kościele.33 Wszakże i każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
6OBOWIĄZKI DZIECI I SŁUŻBY.1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest słuszne.2 Czcij ojca swego i matkę swoją,” to jest pierwsze przykazanie z obietnicą,3 “aby ci się dobrze powodziło i żebyś żył długo na ziemi.”4 I wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w napominaniu Pańskim.5 Słudzy, posłuszni bądźcie panom według ciała z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie serca waszego jak Chrystusowi,6 nie na oko służąc, jakby ludziom się podobając, ale jak słudzy Chrystusowi, czyniąc wolę bożą z serca,7 z dobrą wolą służąc jak Panu, a nie ludziom,8 wiedząc, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny cokolwiek uczyni dobrego, to otrzyma od Pana.9 I wy, panowie, to samo dla nich czyńcie, zaniechajcie gróźb, wiedząc, że i ich i wasz Pan jest w niebie, a nie ma u niego względu na osoby. UZBROIĆ SIĘ DO WALKI.10 W końcu bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły jego,11 Obleczcie się w zbroję bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich.12 Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemnym na niebie.13 Dlatego weźcie zbroję bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali.14 Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i “oblókłszy pancerz sprawiedliwości”15 i obuwszy “nogi w gotowość ewangelii pokoju”;16 we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;17 i weźcie “przyłbicę zbawienia” i miecz ducha (którym jest słowo boże);18 w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;19 i za mnie, aby mi dana była mowa, gdy otworzę usta swoje, abym z ufnością głosił tajemnicę ewangelii,20 dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, tak żebym o niej śmiało mówił, jak należy.ZALECENIE TYCHIKA I POZDROWIENIA.21 Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje, co czynię, wszystko wam oznajmi Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa w Panu,22 którego posłałem do was na to właśnie, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.23 Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.24 Łaska z wszystkimi, co miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności. Amen.