List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.5 To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,6 który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,7 ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.8 Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.9 Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;10 aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnych11 i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.

pokaż/ukryj RU Brytjka King J. 2Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 cf. Tłum. Толк. Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, (За?_см7а.) Тёмже, возлю1бленніи мои2, ћкоже всегдA послyшасте менє2, не ћкоже въ пришeствіи моeмъ т0чію, но нн7э мн0гw пaче во tшeствіи моeмъ, со стрaхомъ и3 трeпетомъ своE спcніе содэвaйте: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVωστε ōste
CONJ
ὥστεhōstesoWherefore
αγαπητοι agapētoi
A-VPM
ἀγαπητόςagapētosbelovedbeloved
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, my
καθως kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just as, as
παντοτε pantote
ADV
πάντοτεpantotealwaysalways
υπηκουσατε upēkousate
V-AAI-2P G5656
ὑπακούωhupakouōto obeyye have
μη
PRT-N
μήnot, not
ως]     ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whopresence
παρουσια parousia
N-DSF
παρουσίαparousiacomingpresence
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
μονον monon
ADV
μόνονmonononlyonly
αλλα alla
CONJ
ἀλλάallabut, but
νυν nun
ADV
νῦνnunnownow
πολλω pollō
A-DSN
πολύςpolusmuchmuch
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τη
T-DSF
hothe/this/whoabsence
απουσια apousia
N-DSF
ἀπουσίαapousiaabsenceabsence
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
φοβου fobou
N-GSM
φόβοςfobosfearfear
και kai
CONJ
καίkaiandand
τρομου tromou
N-GSM
τρόμοςtromostremblingtrembling
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
εαυτων eautōn
F-2GPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfyour own
σωτηριαν sōtērian
N-ASF
σωτηρίαsōtēriasalvationsalvation
κατεργαζεσθε katergazesthe
V-PNM-2P G5737
κατεργάζομαιkatergazomaito workout/produce, work out
 
13 cf. Tłum. Толк. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. бGъ бо є4сть дёйствуzй въ вaсъ и3 є4же хотёти и3 є4же дёzти њ бlговолeніи. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVθεος theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εστιν estin
V-PAI-3S G5719
εἰμίeimito beit is
ο o
T-NSM
hothe/this/whoGod
ενεργων energōn
V-PAP-NSM G5723
ἐνεργέωenergeōbe activeworketh
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouyou
και kai
CONJ
καίkaiandboth
το to
T-ASN
hothe/this/whowhich
θελειν thelein
V-PAN G5721
θέλωthelōto will/desireto will
και kai
CONJ
καίkaiandand
το to
T-ASN
hothe/this/whogood pleasure
ενεργειν energein
V-PAN G5721
ἐνεργέωenergeōbe activeto do
υπερ uper
PREP
ὑπέρhuperabove/forof
της tēs
T-GSF
hothe/this/who.
ευδοκιας eudokias
N-GSF
εὐδοκίαeudokiagoodwillgood pleasure
 
14 cf. Tłum. Толк. Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,Всё делайте без ропота и сомнения, Вс‰ твори1те без8 роптaніz и3 размышлeніz, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπαντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ποιειτε poieite
V-PAM-2P G5720
ποιέωpoieōto do/makeDo
χωρις chōris
ADV
χωρίςchōriswithoutwithout
γογγυσμων gongusmōn
N-GPM
γογγυσμόςgongusmosmurmuringmurmurings
και kai
CONJ
καίkaiandand
διαλογισμων dialogismōn
N-GPM
διαλογισμόςdialogismosreasoningdisputings
 
15 cf. Tłum. Толк. abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, да бyдете непови1нни и3 цёли, ч†да б9іz непорHчна посредЁ р0да стропти1ва и3 развращeна, въ ни1хже kвлsетесz ћкоже свэти6ла въ мjрэ, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/toThat
γενησθε genēsthe
V-2ADS-2P G5638
γίνομαιginomaito beye may be
αμεμπτοι amemptoi
A-NPM
ἄμεμπτοςamemptosblamelessblameless
και kai
CONJ
καίkaiandand
ακεραιοι akeraioi
A-NPM
ἀκέραιοςakeraiosinnocentharmless
τεκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchild, the sons
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodof God
αμωμα amōma
A-NPN
ἄμωμοςamōmosblameless[blameless]
μεσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidstthe midst
γενεας geneas
N-GSF
γενεάgeneagenerationof a
σκολιας skolias
A-GSF
σκολιόςskolioscrookedcrooked
και kai
CONJ
καίkaiandand
διεστραμμενης diestrammenēs
V-RPP-GSF G5772
διαστρέφωdiastrefōto pervertperverse
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, in
οις ois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
φαινεσθε fainesthe
V-PPI-2P G5743
φαίνωfainōto shine/appearye shine
ως ōs
ADV
ὡςhōswhich/howas
φωστηρες fōstēres
N-NPM
φωστήρfōstērlightlights
εν en
PREP
ἐνenin/on/among, among
κοσμω kosmō
N-DSM
κόσμοςkosmosworldthe world
 
16 cf. Tłum. Толк. zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился. сл0во жив0тно придержaще, въ похвалY мнЁ въ дeнь хrт0въ, (За?_см7в.) ћкw не вотщE тек0хъ, ни вотщE труди1хсz. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVλογον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordthe word
ζωης zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
επεχοντες epechontes
V-PAP-NPM G5723
ἐπέχωepechōto hold fast/outHolding forth
εις eis
PREP
εἰςeistoward; that
καυχημα kauchēma
N-ASN
καύχημαkauchēmapridemay rejoice
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/weI
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
ημεραν ēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradaythe day
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
οτι oti
CONJ
ὅτιhotithat/since, that
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
κενον kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain
εδραμον edramon
V-2AAI-1S G5627
τρέχωtrechōto runI have
ουδε oude
CONJ-N
οὐδέoudeand not, neither
εις eis
PREP
εἰςeistowardin
κενον kenon
A-ASN
κενόςkenosemptyvain
εκοπιασα ekopiasa
V-AAI-1S G5656
κοπιάωkopiaōto laborlaboured
 

17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.24 Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.26 Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.27 Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.28 Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.29 Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;30 ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.
3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.2 Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.3 Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,4 choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:5 obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,6 żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bez7 Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.8 Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskał9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.