MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List do Filipian

1Wstęp.1PAWEŁ I TYMOTEUSZ, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach, z biskupami i diakonami: 2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.DZIĘKCZYNIENIE BOGU I PROŚBA ZA FILIPIAN.3 Dziękuję Bogu memu przy każdym wspomnieniu o was,4 zawsze we wszelkich prośbach moich za was wszystkich modląc się z weselem,5 za współudział wasz w ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotąd:6 ufając w to, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca aż do dnia Chrystusa Jezusa;7 jak słuszne to jest, żebym tak myślał o was wszystkich, dlatego, że was mam w sercu – a w moich okowach i w obronie i w umocnieniu ewangelii wy wszyscy towarzyszami jesteście wesela mego.8 Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak tęsknię za wami wszystkimi we wnętrzu Jezusa Chrystusa.9 I o to proszę, aby miłość wasza jeszcze więcej obfitowała w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu,10 abyście rozeznali, co ważniejsze, żebyście byli szczerymi i bez obrazy na dzień Chrystusowy,11 napełnieni owocem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale bożej. WBREW PRZECIWNOŚCIOM WZRASTA EWANGELIA.12 A pragnę, bracia, żebyście wiedzieli, że to co się dzieje ze mną, obróciło się raczej ku postępowi ewangelii;13 tak że okowy moje w Chrystusie stały się znane w całym pretorium i u wszystkich innych;14 i wielu z braci w Panu, ufając okowom moim, więcej się ośmieliło bez bojaźni opowiadać słowo boże.15 Niektórzy wprawdzie i przez zazdrość i z przekory, niektórzy zaś i w dobrym zamiarze opowiadają Chrystusa,16 inni z miłości, wiedząc, że jestem postanowiony na obronę ewangelii.17 Inni zaś dla sprzeciwu opowiadają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przydają ucisku okowom moim.18 Ale cóż? Byleby Chrystus był opowiadany na wszelki sposób, czy dla pozoru, czy po prawdzie, i w tym się weselę, ale i będę się weselił.19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie za waszą modlitwą i spomożeniem Ducha Jezusa Chrystusa,20 według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony; ale że z wszelką pewnością jak zawsze, tak i teraz będzie wsławiony Chrystus w ciele moim, czy przez życie, czy przez śmierć.PAWEŁ ZGADZA SIĘ ŻYĆ DLA DOBRA FILIPIAN.21 Dla mnie bowiem życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.22 A jeśli żyć w ciele – to dla mnie jest owocna praca i nie wiem, co bym miał obrać.23 Ściśniony zaś jestem z dwóch stron: pragnę być rozwiązanym i być z Chrystusem, co jest o wiele lepiej;24 ale dla was trzeba pozostać w ciele.25 I to wiem z pewnością, że zostanę i pozostanę dla was wszystkich dla waszego postępu i wesela z wiary,26 aby radość wasza obfitowała w Chrystusie Jezusie z powodu mnie, przez moje ponowne przybycie do was. ŻYĆ GODNIE WEDŁUG EWANGELII.27 Tylko się sprawujcie w sposób godny ewangelii Chrystusowej, abym – czy przybędę i ujrzę was, czy będąc nieobecny – usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie współpracując około wiary w ewangelię28 i niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom: co dla nich jest przyczyną zguby, dla was zaś zbawienia i to od Boga;29 gdyż wam dane jest dla Chrystusa, nie tylko abyście weń wierzyli, ale nadto żebyście dla niego cierpieli,30 staczając tę samą walkę, jaką i widzieliście we mnie i teraz usłyszeliście o mnie.
2ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ OBOPÓLNĄ.1 Jeśli więc jest jaka pociecha w Chrystusie, jeśli jaka radość miłości, jeśli jaka społeczność ducha, jeśli jaka czułość miłosierdzia2 dopełnijcie wesela mojego, abyście to samo rozumieli, tę samą miłość mieli, jednomyślnie to samo rozumieli,3 nic przez współzawodnictwo ani dla próżnej chwały; ale w pokorze uważając jeden drugiego za wyższego od siebie,4 mając każdy na uwadze, nie to co jest jego, ale to co drugich.5 To bowiem w sobie czujcie co i w Chrystusie Jezusie,6 który będąc w postaci bożej, nie uważał za grabież równości swej z Bogiem,7 ale wyniszczył sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi i postawą znaleziony jak człowiek.8 Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.9 Dlatego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, przewyższające wszelkie imię;10 aby na imię Jezusowe “klękało wszelkie kolano” niebieskich, ziemskich i podziemnych11 i żeby “wszelki język wyznawał,” że Pan Jezus jest w chwale Boga Ojca.Z BOJAŻNIĄ SPRAWOWAĆ ZBAWIENIE.12 Przeto najmilsi moi (jak zawsze byliście posłuszni), nie tylko jak w obecności mojej, ale daleko bardziej teraz w mojej nieobecności, z bojaźnią i z drżeniem pracujcie nad zbawieniem waszym.13 Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcenie i wykonanie według dobrej woli.14 Wszystko zaś czyńcie bez szemrania i wahania,15 abyście byli bez zarzutu i “prości synowie boży, bez przygany, w pośrodku złego i przewrotnego narodu,” wśród którego świecicie jak światła na świecie,16 zachowując słowo życia dla chluby mojej na dzień Chrystusowy, że darmo nie biegłem ani “darmo nie pracowałem.”17 Ale chociaż się wydaję i na ofiarę i na posługiwanie wiary waszej, cieszę się i weselę wespół z wami wszystkimi.18 Podobnie też i wy cieszcie się i weselcie się wespół ze mną. POŚLE DO NICH TYMOTEUSZA.19 Spodziewam się zaś w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje.20 Nikogo bowiem nie mam ze mną tak jednomyślnego, który by szczerym sercem troszczył się o was.21 Wszyscy bowiem szukają swego, nie tego co jest Jezusa Chrystusa.22 Doświadczoną zaś jego cnotę poznajcie, że jak syn ojcu służył ze mną w ewangelii.23 Spodziewam się więc, że go do was poślę, skoro tylko zobaczę, jak stoją moje sprawy.24 Ufam zaś w Panu, że i sam przybędę rychło do was.POSŁAŁ JUŻ EPAFRODYTA.25 Lecz uznałem za potrzebne posłać do was Epafrodyta, brata i pomocnika i współbojownika mojego, waszego zaś wysłannika i sługę w mojej potrzebie.26 Gdyż z pewnością tęsknił do was wszystkich i martwił się dlatego, żeście słyszeli o jego chorobie.27 Chorował bowiem śmiertelnie, ale Bóg zmiłował się nad nim; nie tylko zaś nad nim, lecz także i nade mną, żebym nie miał smutku na smutek.28 Prędzej go więc posłałem, abyście znowu się weselili, ujrzawszy go, a ja żebym był bez smutku.29 Przyjmijcie go przeto z wszelkim weselem w Panu i takich we czci miejcie;30 ponieważ dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci, ofiarowawszy swe życie, żeby uzupełnić to, czego z waszej strony nie dostawało do mojej posługi.
3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.

RU Brytjka King J. 3PRZYWILEJE RACZEJ STRATĄ.1 cf. Tłum. Толк. W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. Mnie wprawdzie nie przykro pisać wam to samo, a dla was potrzebne.Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. (За?_см7д.) Пр0чее же, брaтіе мо‰, рaдуйтесz њ гDэ. Т†zжде (бо) писaти вaмъ, мнЁ ќбw нелёностно, вaмъ же твeрдо. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVτο to
T-ASN
hothe/this/who.
λοιπον loipon
A-ASN
λοιπόνloiponhenceforthFinally
αδελφοι adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrotherbrethren
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/we, to me
χαιρετε chairete
V-PAM-2P G5720
χαίρωchairōto rejoice, rejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κυριω kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordthe Lord
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
αυτα auta
P-APN
αὐτόςautoshe/she/it/selfthe same things
γραφειν grafein
V-PAN G5721
γράφωgrafōto write. To write
υμιν umin
P-2DP
σύsuyouto you
εμοι emoi
P-1DS
ἐγώegōI/we, my
μεν men
PRT
μένmenon the other handindeed
ουκ ouk
PRT-N
οὐounonot
οκνηρον oknēron
A-NSN
ὀκνηρόςoknēroslazygrievous
υμιν umin
P-2DP
σύsuyoufor you
δε de
CONJ
δέdethen, but
ασφαλες asfales
A-NSN
ἀσφαλήςasfalēssecuresafe
 
2 cf. Tłum. Толк. Baczcie na psy, baczcie na złych robotników, baczcie na porzezanie.Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, Блюди1тесz t псHвъ, блюди1тесz t ѕлhхъ дёлателей, блюди1тесz t сэчeніz: 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVβλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto seeBeware
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof dogs
κυνας kunas
N-APM
κύωνkuōndogof dogs
βλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto see, beware
τους tous
T-APM
hothe/this/whoof the concision
κακους kakous
A-APM
κακόςkakosevil/harmevil
εργατας ergatas
N-APM
ἐργάτηςergatēsworkerof
βλεπετε blepete
V-PAM-2P G5720
βλέπωblepōto see, beware
την tēn
T-ASF
hothe/this/who.
κατατομην katatomēn
N-ASF
κατατομήkatatomēmutilationof the concision
 
3 cf. Tłum. Толк. Albowiem my jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a ufność mamy nie w ciele,потому что обрезание - мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, мh бо є3смы2 њбрёзаніе, и5же дyхомъ бGу слyжимъ и3 хвaлимсz њ хrтЁ ї}сэ, ґ не въ пл0ти надёемсz: 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVημεις ēmeis
P-1NP
ἐγώegōI/wewe
γαρ gar
CONJ
γάρgarforFor
εσμεν esmen
V-PAI-1P G5719
εἰμίeimito beare
η ē
T-NSF
hothe/this/whothe circumcision
περιτομη peritomē
N-NSF
περιτομήperitomēcircumcisionthe circumcision
οι oi
T-NPM
hothe/this/who.
πνευματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathin the spirit
θεου theou
N-GSM
θεόςtheosGodGod
λατρευοντες latreuontes
V-PAP-NPM G5723
λατρεύωlatreuōto minister, which worship
και kai
CONJ
καίkaiand, and
καυχωμενοι kauchōmenoi
V-PNP-NPM G5740
καυχάομαιkauchaomaito boastrejoice
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χριστω christō
N-DSM
ΧριστόςchristosChristChrist
ιησου iēsou
N-DSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ουκ ouk
PRT-N
οὐounono
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
πεποιθοτες pepoithotes
V-2RAP-NPM G5756
πείθωpeithōto persuadehave
 
4 cf. Tłum. Толк. choć ja mam ufność i w ciele. Jeśli kto inny myśli ufać w ciele – więcej ja:хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, и4бо и3 ѓзъ и3мёю надёzніе тaкожде во пл0ти. Ѓще кто2 и4нъ мни1тъ надёzтисz во пл0ти, ѓзъ пaче, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκαιπερ kaiper
CONJ
καίπερkaiperalthoughThough
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/weI
εχων echōn
V-PAP-NSM G5723
ἔχωechōto have/bemight
πεποιθησιν pepoithēsin
N-ASF
πεποίθησιςpepoithēsisconfidenceconfidence
και kai
CONJ
καίkaiandalso
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
ει ei
COND
εἰeiif. If
τις tis
X-NSM
τιςtisoneany
δοκει dokei
V-PAI-3S G5719
δοκέωdokeōto thinkthinketh
αλλος allos
A-NSM
ἄλλοςallosanotherother
πεποιθεναι pepoithenai
V-2RAN G5755
πείθωpeithōto persuadethat he hath whereof he might trust
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σαρκι sarki
N-DSF
σάρξsarxfleshthe flesh
εγω egō
P-1NS
ἐγώegōI/we, I
μαλλον mallon
ADV
μᾶλλονmallonmoremore
 
5 cf. Tłum. Толк. obrzezany dnia ósmego z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, według Zakonu faryzeusz,обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, њбрёзанъ nсмоднeвнw, t р0да ї}лева, колёна веніамjнова, є3врeинъ t є3врє1й, по зак0ну фарісeй, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVπεριτομη peritomē
N-DSF
περιτομήperitomēcircumcisionCircumcised
οκταημερος oktaēmeros
A-NSM
ὀκταήμεροςoktaēmeroseighth daythe eighth day
εκ ek
PREP
ἐκekof/from, of
γενους genous
N-GSN
γένοςgenosfamilythe stock
ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsraelof Israel
φυλης fulēs
N-GSF
φυλήfulētribe, the tribe
βενιαμειν beniamein
N-PRI
ΒενιαμίνbeniaminBenjaminof Benjamin
εβραιος ebraios
A-NSM
Ἑβραῖοςhebraiosa Hebrew, an Hebrew
εξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
εβραιων ebraiōn
A-GPM
Ἑβραῖοςhebraiosa Hebrewthe Hebrews
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to; as touching
νομον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawthe law
φαρισαιος farisaios
N-NSM
ΦαρισαῖοςfarisaiosPharisee, a Pharisee
 
6 cf. Tłum. Толк. żarliwiec w prześladowaniu kościoła bożego, co do sprawiedliwości, która jest w Zakonie, postępujący bezпо ревности - гонитель Церкви Божией, по правде законной - непорочный. по рeвности гони1хъ цRковь б9ію, по прaвдэ зак0ннэй бhвъ непор0ченъ. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVκατα kata
PREP
κατάkataaccording toConcerning
ζηλος zēlos
N-ASN
ζῆλοςzēloszealzeal
διωκων diōkōn
V-PAP-NSM G5723
διώκωdiōkōto pursue, persecuting
την tēn
T-ASF
hothe/this/whothe church
εκκλησιαν ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblythe church
κατα kata
PREP
κατάkataaccording to; touching
δικαιοσυνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessthe righteousness
την tēn
T-ASF
hothe/this/whowhich
εν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νομω nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawthe law
γενομενος genomenos
V-2ADP-NSM G5637
γίνομαιginomaito beis
αμεμπτος amemptos
A-NSM
ἄμεμπτοςamemptosblameless, blameless
 
7 cf. Tłum. Толк. Lecz co mi było zyskiem, to poczytałem dla Chrystusa za stratę.Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Но ±же ми2 бsху приwбрётєніz, сі‰ вмэни1хъ хrтA рaди тщетY. 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
ατινα atina
R-NPN
ὅστιςhostiswho/whichwhat things
ην ēn
V-IAI-3S G5707
εἰμίeimito bewere
μοι moi
P-1DS
ἐγώegōI/weto me
κερδη kerdē
N-NPN
κέρδοςkerdosgaingain
ταυτα tauta
D-APN
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[this/he/she/it]
ηγημαι ēgēmai
V-RNI-1S G5766
ἡγέομαιhēgeomaito governI counted
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
τον ton
T-ASM
hothe/this/whoChrist
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
ζημιαν zēmian
N-ASF
ζημίαzēmiadamage/lossloss
 
8 cf. Tłum. Толк. Owszem, uważam wszystko za stratę dla wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego wszystko postradałem i mam sobie za gnój, bylebym Chrystusa pozyskałДа и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа Но u5бо вмэнsю вс‰ тщетY бhти за превосходsщее разумёніе хrтA ї}са гDа моегw2, (За?_см7є.) є3гHже рaди всёхъ њтщети1хсz, и3 вмэнsю вс‰ ўмeты бhти, да хrтA приwбрsщу 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.KJVαλλα alla
CONJ
ἀλλάallabutYea
μενουνγε menounge
PRT
μενοῦνγεmenoungeratherdoubtless
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηγουμαι ēgoumai
V-PNI-1S G5736
ἡγέομαιhēgeomaito governI count
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
ζημιαν zēmian
N-ASF
ζημίαzēmiadamage/lossloss
ειναι einai
V-PAN G5721
εἰμίeimito be[to be]
δια dia
PREP
διάdiathrough/because offor
το to
T-ASN
hothe/this/whoof the knowledge
υπερεχον uperechon
V-PAP-ASN G5723
ὑπερέχωhuperechōbe higherthe excellency
της tēs
T-GSF
hothe/this/whoLord
γνωσεως gnōseōs
N-GSF
γνῶσιςgnōsisknowledgeof the knowledge
χριστου christou
N-GSM
ΧριστόςchristosChristof Christ
ιησου iēsou
N-GSM
ἸησοῦςiēsousJesus/JoshuaJesus
του tou
T-GSM
hothe/this/who,
κυριου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordLord
μου mou
P-1GS
ἐγώegōI/wemy
δι di
PREP
διάdiathrough/because of: for
ον on
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
τα ta
T-APN
hothe/this/who 
παντα panta
A-APN
πᾶςpasallall things
εζημιωθην ezēmiōthēn
V-API-1S G5681
ζημιόωzēmioōto loseI have suffered the loss of
και kai
CONJ
καίkaiand, and
ηγουμαι ēgoumai
V-PNI-1S G5736
ἡγέομαιhēgeomaito governdo count
σκυβαλα skubala
N-APN
σκύβαλονskubalongarbagethem dung
ινα ina
CONJ
ἵναhinain order that/to, that
χριστον christon
N-ASM
ΧριστόςchristosChristChrist
κερδησω kerdēsō
V-AAS-1S G5661
κερδαίνωkerdainōto gainI may win
 

9 i był znaleziony w nim nie jako mający swoją sprawiedliwość, która jest z Zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa Jezusa, która jest z Boga – sprawiedliwość przez wiarę,10 żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego i uczestnictwo w cierpieniach jego, upodabniając. się do śmierci jego,11 bylebym tylko jako dostąpił powstania z martwych.DĄŻYĆ DO DOSKONAŁOŚCI.12 Nie jakbym już osiągnął, albo już był doskonałym; ale biegnę, żebym jakoś uchwycił to, w czym jestem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.13 Bracia, ja nie sądzę, żebym już pochwycił; lecz jedno: zapominając o tym, co poza mną jest, z natężeniem dążąc do tego, co przede mną,14 biegnę do wyznaczonego kresu, do nagrody wzniosłego wezwania bożego w Chrystusie Jezusie.15 Którzykolwiek więc jesteśmy doskonali, rozumiejmy to, a jeśli o czym inaczej myślicie i to wam Bóg objawi.16 Wszelako do czegośmy przyszli – abyśmy to samo rozumieli i w tej samej ustawie trwajmy.NAŚLADOWAĆ APOSTOŁA.17 Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przypatrujcie się tym, co tak postępują, jak macie w nas wzór.18 Wielu bowiem, o których wam często mówiłem (teraz zaś i płacząc mówię), postępuje jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego,19 ich końcem zatracenie, ich bogiem brzuch, a chwała w ich sromocie, którzy ziemskie rzeczy miłują.20 Nasze zaś obcowanie jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,21 który przemieni ciało naszego uniżenia na podobieństwo chwalebnego ciała, według tej potęgi, którą też sobie może wszystko poddać.
41 Przeto, bracia moi najmilsi i bardzo ukochani, wesele moje i korono moja, tak trwajcie w Panu, najmilsi.2 Ewodię proszę i Syntychę upraszam, żeby były jednomyślne w Panu.3 Proszę także i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, co ze mną pracowały w ewangelii z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze życia.4 Weselcie się zawsze w Panu, po wtóre mówię, weselcie się.5 Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.6 O nic się nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z podzięką niech prośby wasze będą Bogu wiadome.7 A pokój boży, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.8 W końcu, bracia, o wszystkim co jest prawdziwe, co skromne, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chwalebne, czy jaka cnota, czy jaka pochwała karności – o tym myślcie.9 Czegoście się i nauczyli i coście przyjęli i słyszeli i widzieli we mnie, to czyńcie; a Bóg pokoju będzie z wami.PODZIĘKOWANIE ZA JAŁMUŻNĘ 10 Ucieszyłem się zaś wielce w Panu, że w końcu przecież zakwitnęło w was ponownie uczucie względem mnie, jakie też żywiliście, lecz byliście zajęci.11 Nie mówię jakby wskutek niedostatku; ja bowiem nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.12 Umiem i biedować, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony) i być sytym i łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.14 Jednakże dobrzeście uczynili, podzielając moje utrapienie.15 Wiecie zaś i wy, Filipianie, że na początku ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie wszedł ze mną w stosunek rachunkowy: “dano i otrzymano,” tylko wy sami;16 ponieważ i do Tesaloniki raz i drugi posłaliście mi na potrzeby.17 Nie, żebym szukał datku, ale szukam owocu, który by się pomnażał na dobro wasze.18 Mam zaś wszystko i obfituję; jestem obsypany, otrzymawszy od Epafrodyta, coście posłali, “wonność wdzięczności,” ofiarę przyjemną, Bogumiłą.19 A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie pragnienie wasze według bogactw swoich w chwale w Chrystusie Jezusie.20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.Zakończenie. 21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.22 Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zaś ci, co są z cesarskiego domu.23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.