MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Aggeusza

Proroctwo Aggeusza

MOWA PIERWSZA: WEZWANIE DO PODJĘCIA NA NOWO PRAC OKOŁO BUDOWY ŚWIĄTYNI (l,l – 2,I). Data i okazja (l,l-3). Mowa: zwlekanie z roborą jest powodem klęsk, jakie nawiedzily kraj (4-11). Na skutek tej mowy Zorobabel i Jezus rozpoczynają pracę (1, 1 2 – 2,1).
11 Roku drugiego Dariusza króla, miesiąca szóstego, pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, mówiąc:2 “To mówi Pan zastępów głosząc: Lud ten mówi ˇ Jeszcze czas nie przyszedł budowania domu Pańskiego.”3 I stało się słowo przez Aggeusza proroka mówiąc:4 “Czy wam jest czas mieszkać w domach ozdobionych płytami, a dom ten jest opuszezony ?5 A teraz to rnówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!6 Sialiście wiele, a zwieźliśele mało; jedliście, a nie najedliście się; piliście, a nie napiliście się,; okryliście się, a nie zagrzaliście się; a kto zyski zbierał, kładł je w dziurawy mieszek.7 To.mówi Pan zastępów: Połóżcie serca wasze na drogi wasze!8 Wstąpcie na górę, nanoście drzewa i zbudujcie dom, a będzie mi przyjemny i rozsławię się, mówi Pan.9 Wyglądaliście więcej, a oto stało się mniej; i wnieśliście do domu, a rozdmuchnąłem je. Dla jakiej przyczyny ? mówi Pan zastgpów. Gdyż dom mój opuszezony, a wy się spieszycie każdy do domu swego.10 Dlatego nad wami zakazano niebiosom dawać rosę, i zakazano ziemi dawać urodzaj swój;11 i przywołałem gosuchę na ziemię i na góry, i na pszenicę, i na wino, i na ołiwę, i cokolwiek rodzi ziemia, i na ludzi, i na bydło, i na wszystką pracę ręczną.”12 – I usłyszał Zorobabel, syn Salatiela, i Jezus, syn Josedeka, kapłan wielki, i cała reszta ludu głos Pana, Boga swego, i słowa Aggeusza proroka, jak posłał go Pan ich do nich, i uląkł się lud oblicza Pańskiego.13 I rzekł Aggeusz, poseł Pański z posłów Pańskich do ludu, mówiąc: “Ja jestem z wami, mówi Pan.”14 I wzbudził Pan ducha Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i ducha Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i ducha innych ze wszystkiego ludu, i weszli, i zabrali się do roboty około domu Pana zastępów, Boga swego.
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. Dwudziestego czwartego dnia miesiąca, w szóstym miesiącu, drugiego roku Dariusza króla.В двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария, Въ двaдесzть четвeртый дeнь мцcа шестaгw, во втор0е лёто, при дaріи цари2, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤῷ
T-DSM
hothe/this/whoIn the
ἑβδόμῳ hebdomō
A-DSM
ἕβδομοςhebdomosseventhseventh
μηνὶ mēni
N-DSM
μήνmēnmonthmonth,
μιᾷ mia
A-DSF
εἷςheisoneone
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰκάδι eikadi
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
ἐλάλησεν elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speak[to cry]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
χειρὶ cheiri
N-DSF
χείρcheirhandhand
Αγγαιου angaiou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
προφήτου profētou
N-GSM
προφήτηςprofētēsprophetprophet,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Siódmego miesiąca, dwudziestego pierwszego dnia miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggeusza proroka, mówiąc:в седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Аггея пророка: въ седмhй мцcъ, въ двaдесzть пeрвый мцcа, гlа гDь рук0ю ґггeа прbр0ка гlz: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰπὸν eipon
V-AAM-2S
λέγωlegōto speaksaying,
δὴ
PRT
δήsoindeed
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ζοροβαβελ zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Σαλαθιηλ salathiēl
N-PRI
ΣαλαθιήλsalathiēlSalathiel[porch]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
φυλῆς fulēs
N-GSF
φυλήfulētribetribe
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ἰησοῦν iēsoun
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
Ιωσεδεκ iōsedek
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἱερέα hierea
N-ASM
ἱερεύςhiereuspriest[2priest
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe ones
μέγαν megan
A-ASM
μέγαςmegasgreat1great],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
πάντας pantas
A-APM
πᾶςpasallall
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the
καταλοίπους kataloipous
A-APM
κατάλοιποςkataloiposremainingleft
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplepeople,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speak[dry land]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. “Powiedz do Zorobabela, syna Salatiela, książęcia judzkiego, i do Jezusa, syna Josedeka, kapłana wielkiego, i do innych z łudu, mówiąc:скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа: рцы2 нн7э къ зоровaвелю салаfіи1леву t колёна їyдова и3 ко їисyсу сhну їwседeкову, їерeю вели1кому, и3 ко всBмъ пр0чіимъ лю1демъ, глаг0лz: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
εἶδεν eiden
V-AAI-3S
εἴδωeidōto knowbeheld
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousethis house
τοῦτον touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
δόξῃ doxē
N-DSF
δόξαdoxaglory[2glory
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἔμπροσθεν;     emprosthen
ADV
ἔμπροσθενemprosthenbefore1former]?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πῶς pōs
ADV
πωςpōshowhow
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
βλέπετε blepete
V-PAI-2P
βλέπωblepōto seesee
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
νῦν;     nun
ADV
νῦνnunnownow?
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
οὐχ ouch
ADV
οὐounonot
ὑπάρχοντα huparchonta
V-PAPAS
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
ὑμῶν.     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Kto między wami pozostał, który widział dom ten w pierwszej jego chwale ? A teraz jak się wam ten wydaje ? Czy nie tak jest w oczach waszych, jakby go nie było?кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? кто2 t вaсъ, и4же ви1дэ хрaмъ сeй въ слaвэ є3гw2 прeжней; и3 кaкw вы2 ви1дите є3го2 нн7э ћкоже не сyща пред8 вaми; 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
κατίσχυε,     katischue
V-PAM-2S
κατισχύωkatischuōto prevailtake strength,
Ζοροβαβελ,     zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατίσχυε,     katischue
V-PAM-2S
κατισχύωkatischuōto prevailtake strength,
Ἰησοῦ iēsou
N-PRI
ἸησοῦςiēsousJesus/Joshua[living]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ιωσεδεκ iōsedek
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἱερεὺς hiereus
N-NSM
ἱερεύςhiereuspriest[2priest
ho
T-NSM
hothe/this/who 
μέγας,     megas
A-NSM
μέγαςmegasgreat1great]!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατισχυέτω katischuetō
V-PAM-3S
κατισχύωkatischuōto prevaillet [6grow strong
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall1all
ho
T-NSM
hothe/this/who2the
λαὸς laos
N-VSM
λαόςlaosa people3people
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearth5land]!
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποιεῖτε·     poieite
V-PAM-2P
ποιέωpoieōto do/makeact!
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
μεθ'     meth
PREP
μετάmetawith/after[2with
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἐγώ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
εἰμι,     eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – A teraz wzmocnij się, Zorobabelu; mówi Pan, i wzmocnij się też, Jezu, synu Josedeka, kapłanie wielki, i wzmocnij się, wszystek ludu ziemi, mówi Bóg zastępów, i dopełniajcie – bo ja jestem z wami,Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. И# нн7э ўкрэплsйсz, зоровaвелю, гlетъ гDь, и3 ўкрэплsйсz, їисyсе, сhне їwседeковъ, їерeю вели1кій, и3 да ўкрэплsютсz вси2 лю1діе земли2, гlетъ гDь (вседержи1тель), и3 твори1те: занE ѓзъ съ вaми є4смь, гlетъ гDь вседержи1тель: 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandThe
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
πνεῦμά pneuma
N-NSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathmy spirit
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐφέστηκεν efestēken
V-RAI-3S
ἐφίστημιefistēmito approachI set
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
ὑμῶν·     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
θαρσεῖτε.     tharseite
V-PAM-2P
θαρσέωtharseōtake hearttake courage!
 
6 Tłum. GrEn. Толк. mówi Pan zastępów – słowa, które dałem wam, gdy wychodziliście z ziemi Egipskiej, i duch mój będzie wpośród was, nie bójcie się!Завет Мой, который Я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь! сл0во, є4же завэщaхъ съ вaми, є3гдA и3сходи1сте и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3 д¦ъ м0й настои1тъ посредЁ вaсъ: дерзaйте, занE си1це гlетъ гDь вседержи1тель: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillStill
ἅπαξ hapax
ADV
ἅπαξhapaxonceonce
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
σείσω seisō
V-FAI-1S
σείωseiōto shakeshall shake
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ξηράν·     xēran
A-ASF
ξηρόςxērosdried up/withereddry .
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Bo to mówi Pan zastępów: Jeszcze jedna mała chwila, a ja poruszę niebo i ziemię, morze i ląd.Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, є3щE є3ди1ною ѓзъ потрzсY нeбомъ и3 землeю, и3 м0ремъ и3 сyшею, 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συσσείσω susseisō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present[6shall come
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who1the
ἐκλεκτὰ eklekta
A-APN
ἐκλεκτόςeklektosselect2chosen
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasall3of all
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who4the
ἐθνῶν,     ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentiles5nations],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πλήσω plēsō
V-FAI-1S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillI will fill
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousethis house
τοῦτον touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
δόξης,     doxēs
N-GSF
δόξαdoxagloryglory,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I poruszę wszystkie narody, a przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody, i napełnię dom ten chwałą, mówi Pan zastępów.и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. и3 сотрzсY вс‰ kзhки, и3 пріи1дутъ и3збр†ннаz всёхъ kзhкwвъ: и3 и3сп0лню хрaмъ сeй слaвы, гlетъ гDь вседержи1тель. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμὸν emon
A-NSN
ἐμόςemosmyMine
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ἀργύριον argurion
N-NSN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμὸν emon
A-NSN
ἐμόςemosmymine
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
χρυσίον,     chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów.Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. МоE сребро2 и3 моE злaто, гlетъ гDь вседержи1тель: 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
μεγάλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]

T-NSF
hothe/this/whothe
δόξα doxa
N-NSF
δόξαdoxagloryglory
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouseof this house,
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]

T-NSF
hothe/this/whothe
ἐσχάτη eschatē
A-NSF
ἔσχατοςeschatoslast/leastlast one
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
πρώτην,     prōtēn
A-ASF
πρῶτοςprōtosfirstfirst,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ·     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
τόπῳ topō
N-DSM
τόποςtoposplacethis place
τούτῳ toutō
D-DSM
τούτῳtoutōto this[Noadiah]
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI will establish
εἰρήνην,     eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
εἰρήνην eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
ψυχῆς psuchēs
N-GSF
ψυχήpsuchēsoulof soul
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
περιποίησιν peripoiēsin
N-ASF
περιποίησιςperipoiēsisacquiringprocurement
παντὶ panti
A-DSM
πάντῃpantēalways[poplar]
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
κτίζοντι ktizonti
V-PAPMS
κτίζωktizōto createcreating
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀναστῆσαι anastēsai
V-AAR
ἀνίστημιanistēmito ariseto raise up
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ναὸν naon
N-ASM
ναόςnaostemplethis temple.
τοῦτον.     touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Większa będzie chwała domu tego ostatniego, niż pierwszego, mówi Pan zastępów; a na tym miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.” Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф. занE вeліz бyдетъ слaва хрaма сегw2 послёднzz пaче пeрвыz, гlетъ гDь вседержи1тель: и3 на мёстэ сeмъ дaмъ ми1ръ, гlетъ гDь вседержи1тель, и3 ми1ръ души2 въ снабдёніе всsкому зи1ждущему, є4же возстaвити цeрковь сію2. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤετράδι tetradi
N-NUI
strong:GN-NUIstrong:GN-NUIstrong:GN-NUI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandIn the
εἰκάδι eikadi
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoin the
ἐνάτου enatou
A-GSM
ἔννατοςennatosninth (hour)ninth
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
ἔτους etous
N-GSN
ἔτοςetosyear[2year
δευτέρου deuterou
A-GSM
δεύτεροςdeuterossecondly1second]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstof
Δαρείου dareiou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became to pass
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Αγγαιον angaion
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
προφήτην profētēn
N-ASM
προφήτηςprofētēsprophetprophet,
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Dwudziestego czwartego dnia dziewiątego miesiąca, roku drugiego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Aggeusza proroka, mówiąc:В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка: Въ двaдесzть четвeртый девsтагw мцcа, во втор0е лёто при дaріи цари2, бhсть сл0во гDне ко ґггeю прbр0ку гlz: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisThus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
Ἐπερώτησον eperōtēson
V-AAM-2S
ἐπερωτάωeperōtaōto questionAsk
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whoof the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslawlaw!
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
12 Tłum. GrEn. Толк. “To mówi Pan zastępów: Spytaj kapłanów o zakon tymi słowy:так говорит Господь Саваоф: спроси священников о законе и скажи: си1це гlетъ гDь вседержи1тель: вопроси2 їерeєвъ зак0на глаг0лz: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
λάβῃ labē
V-AAS-3S
λαμβάνωlambanōto take[2took
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man
κρέας kreas
N-ASN
κρέαςkreasmeat4meat
ἅγιον hagion
A-ASN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τῷ
T-DSN
hothe/this/whothe
ἄκρῳ akrō
A-DSM
ἄκρονakronend[Aven]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἱματίου himatiou
N-GSN
ἱμάτιονhimationclothingof his garment,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἅψηται hapsētai
V-AMS-3S
ἅπτωhaptōto touchthere touched
τὸ to
T-NSN
hothe/this/whothe
ἄκρον akron
A-NSN
ἄκρονakronend[Aven]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἱματίου himatiou
N-GSN
ἱμάτιονhimationclothingof his garment
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄρτου artou
N-GSM
ἄρτοςartosbreadbread,
ē
CONJ
hothe/this/who1the
ἑψέματος hepsematos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
οἴνου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinewine,
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
ἐλαίου elaiou
N-GSN
ἔλαιονelaionolive oilolive oil,
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
παντὸς pantos
A-GSN
πᾶςpasallany
βρώματος,     brōmatos
N-GSN
βρῶμαbrōmafoodfood,
εἰ ei
CONJ
εἰeiifshall it
ἁγιασθήσεται;     hagiasthēsetai
V-FPI-3S
ἁγιάζωhagiazōto sanctifybe sanctified?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπεκρίθησαν apekrithēsan
V-API-3P
ἀποκρίνωapokrinōto answer[3answered
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Οὔ.     ou
ADV
οὐounoNo.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Jeśliby wziął człowiek mięso poświęcone w róg szaty swej, a dotknął się krajem jej chleba albo potrawy, albo wina, albo oliwy, albo wszelkiego pokarmu, czy się poświęci?” I odpowiadając kapłani rzekli: “Nie.”если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. ѓще пріи1метъ человёкъ мsсо с™о вскрaй ри1зы своеS, и3 к0снетсz крaй ри1зы є3гw2 хлёба, и3ли2 вaрива, и3ли2 вінA, и3ли2 мaсла, и3ли2 всsкагw брaшна, є3дA њс™и1тсz; И# tвэщaша свzщeнницы и3 рёша: ни2. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayHaggai said,
Αγγαιος angaios
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
Ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
ἅψηται hapsētai
V-AMS-3S
ἅπτωhaptōto touch[2should touch
μεμιαμμένος memiammenos
V-RMPRS
μιαίνωmiainōto stain1one being defiled]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ψυχῇ psuchē
N-DSF
ψυχήpsuchēsoula soul
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
παντὸς pantos
A-GSN
πᾶςpasallany
τούτων,     toutōn
D-GPN
τούτωνtoutōnof these[to sprinkle]
εἰ ei
CONJ
εἰeiifshall
μιανθήσεται;     mianthēsetai
V-FPI-3S
μιαίνωmiainōto stainhe be defiled?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπεκρίθησαν apekrithēsan
V-API-3P
ἀποκρίνωapokrinōto answer[3answered
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1the
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπαν eipan
V-AAI-3P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
Μιανθήσεται.     mianthēsetai
V-FPI-3S
μιαίνωmiainōto stainHe shall be defiled.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I rzekł Aggeusz: “Jeśli skalany przez zmarłego dotknie się jakiejkolwiek z tych rzeczy, czy skalana nie będzie?” I odpowiedzieli kapłani, i rzekli: “Będzie skalana.” Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему этому кто- либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. И# речE ґггeй: ѓще прик0снетсz њсквернeный и3ли2 нечи1стый душeю всsкому си1хъ, є3дA њскверни1тсz; И# tвэщaша їерeє и3 рёша: њскверни1тсz. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπεκρίθη apekrithē
V-API-3S
ἀποκρίνωapokrinōto answerHaggai answered
Αγγαιος angaios
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)So
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplethis people,
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis people,
καὶ kai
ADV
καίkaiandand
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
ἔθνος ethnos
N-NSN
ἔθνοςethnosGentilesthis nation
τοῦτο touto
D-NSN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἔργα erga
N-NPN
ἔργονergonworkworks
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof their hands;
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhoever
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
ἐγγίσῃ engisē
V-AAS-3S
ἐγγίζωengizōto come nearshould approach
ἐκεῖ,     ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
μιανθήσεται mianthēsetai
V-FPI-3S
μιαίνωmiainōto stainshall be defiled;
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofbecause of
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
λημμάτων lēmmatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὀρθρινῶν,     orthrinōn
A-GPN
ὀρθρινόςorthrinosdawnearly morning ;
ὀδυνηθήσονται odunēthēsontai
V-FPI-3P
ὀδυνάωodunaōbe anguishedthey shall grieve
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
πόνων ponōn
N-GPM
πόνοςponostravail[Of a son]
αὐτῶν·     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμισεῖτε emiseite
V-IAI-2P
μισέωmiseōto hateyou detested
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2at
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgate[Malchiel]
ἐλέγχοντας.     elenchontas
V-PAPAP
ἐλέγχωelenchōto rebuke1reproving].
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I odpowiedział Aggeusz, i rzekł: “Tak ten lud i tak ten naród przed obliczem moim, mówi Pan, i tak wszelkie dzieło, uczynki rąk ich, i wszystko, co tam ofiarowali, splugawione będzie.Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! И что они приносят там, все нечисто. И# tвэщA ґггeй и3 речE: си1це лю1діе сjи, и3 си1це kзhкъ сeй предо мн0ю, гlетъ гDь, и3 си1це вс‰ дэлA рyкъ и4хъ: и3 и4же ѓще прибли1житсz тaмw, њскверни1тсz за прі‰тіz и4хъ ќтрєннzz, поболsтъ t лицA лукaвствъ свои1хъ, и3 ненави1дэсте во вратёхъ њбличaющаго. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
θέσθε thesthe
V-AMM-2P
τίθημιtithēmito placeset
δὴ
PRT
δήsoindeed
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiaheartyour hearts
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaythis day
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis day
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπεράνω huperanō
ADV
ὑπεράνωhuperanōaboveabove,
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
θεῖναι theinai
V-AAR
τίθημιtithēmito placeputting
λίθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonestone
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
λίθον lithon
N-ASM
λίθοςlithosstonestone
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
ναῷ naō
N-DSM
ναόςnaostempletemple
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
 
16 Tłum. GrEn. Толк. A teraz połóżcie serca wasze od dnia tego i przedtem, póki nie położono kamlenia na kamień w kościele Pańskim.Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. И# нн7э положи1те на сердцaхъ вaшихъ t днE сегw2 и3 вhше, прeжде нeже положи1ти кaмень на кaмени въ хрaмэ гDни. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίνες tines
I-NPM
τίςtiswhich?[to bray]
ἦτε·     ēte
V-IAI-2P
ἦνēnwas[pledge]
ὅτε hote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
ἐνεβάλλετε eneballete
V-IAI-2P
ἐμβάλλωemballōto throw inyou put
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
κυψέλην kupselēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
κριθῆς krithēs
N-GSF
κριθήkrithēbarley[3of barley
εἴκοσι eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwenty1twenty
σάτα,     sata
N-APN
σάτονsatonseah2seahs],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito bethere existed
κριθῆς krithēs
N-GSF
κριθήkrithēbarleyof barley.
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekatenten
σάτα·     sata
N-APN
σάτονsatonseahseahs
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰσεπορεύεσθε eiseporeuesthe
V-IMI-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enteryou entered
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὑπολήνιον hupolēnion
N-ASN
ὑπολήνιονhupolēniontroughwine-vat
ἐξαντλῆσαι exantlēsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
πεντήκοντα pentēkonta
N-NUI
πεντήκονταpentēkontafiftyfifty
μετρητάς,     metrētas
N-APM
μετρητήςmetrētēsmeasuremeasures,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγένοντο egenonto
V-AMI-3P
γίνομαιginomaito bethere existed
εἴκοσι.     eikosi
N-NUI
εἴκοσιeikositwentytwenty.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Gdy przychodziliście do stogu dwudziestu korców, bywało ich dziesięć; i gdy wchodziliście do prasy, aby wytłoczyć pięćdziesiąt łagwic, było ich dwadzieścia.Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. Кто2 бhсте, є3гдA влагaсте въ мёхъ kчмeне двaдесzть с†тъ, и3 бhша kчмeне дeсzть с†тъ; и3 входи1сте въ подточи1ліе чeрпати пzтьдесsтъ мёръ, и3 бhша двaдесzть. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐπάταξα epataxa
V-AAI-1S
πατάσσωpatassōto strikeI struck
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀφορίᾳ aforia
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀνεμοφθορίᾳ anemofthoria
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
χαλάζῃ chalazē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkworks
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandof your hands;
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounoyou did not
ἐπεστρέψατε epestrepsate
V-AAI-2P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnturn
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Skarałem was wiatrem palącym i posuchą i gradem wszystkie prace rąk waszych, a nie było między wami, kto by się ku mnie nawrócił, inówi Pan.Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь. Порази1хъ вы2 непл0діемъ и3 вэтротлёніемъ и3 грaдомъ вс‰ дэлA рyкъ вaшихъ, и3 не њбрати1стесz ко мнЁ, гlетъ гDь. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑποτάξατε hupotaxate
V-AAM-2P
ὑποτάσσωhupotassōto subject[Naarai]
δὴ
PRT
δήsoindeed
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiaheartyour hearts
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaythis day
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/it[Chaldea]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπέκεινα·     epekeina
ADV
ἐπέκειναepekeinabeyondbeyond!
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
τετράδος tetrados
N-NUI
strong:GN-NUIstrong:GN-NUIstrong:GN-NUI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰκάδος eikados
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἐνάτου enatou
A-GSM
ἔννατοςennatosninth (hour)ninth
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἡμέρας,     hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradayday
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἐθεμελιώθη ethemeliōthē
V-API-3S
θεμελιόωthemelioōto found[4was laid a foundation
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
ναὸς naos
N-NSM
ναόςnaostemple2temple
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord],
θέσθε thesthe
V-AMM-2P
τίθημιtithēmito placeestablish it
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
καρδίαις kardiais
N-DPF
καρδίαkardiaheartyour hearts!
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Połóżcie serca wasze od tego dnia i potem, od dwudziestego czwartego dnia miesiąca dziewiątego, od dnia, którego założono fundamenty kościoła Pańskiego, połóżcie na serca wasze.Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите сердце ваше: Ўстр0йте же сердцA в†ша t сегw2 днE и3 дaлэе, t двaдесzть четвeртагw днE девsтагw мцcа и3 t днE, в0ньже њсновaсz цeрковь гDнz: положи1те въ сердцaхъ вaшихъ, 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifShall
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet
ἐπιγνωσθήσεται epignōsthēsetai
V-FPI-3S
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowit be recognized
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἅλω halō
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰ ei
CONJ
εἰeiifshall
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet

T-NSF
hothe/this/whothe
ἄμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinegrapevine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
συκῆ sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treefig-tree,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ῥόα roa
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ξύλα xula
N-NPN
ξύλονxulonwoodtrees
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
ἐλαίας elaias
N-GSF
ἐλαίαelaiaolive treeolive,
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe ones
οὐ ou
ADV
οὐounonot
φέροντα feronta
V-PAPRP
φέρωferōto bear/leadbearing
καρπόν,     karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitfruit , .
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-GSF
ἡμέραhēmeradaythis day
ταύτης tautēs
D-GSF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis day
εὐλογήσω.     eulogēsō
V-AAS-1S
εὐλογέωeulogeōto praise/blessI shall bless.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Czy już nasienie wyrosło? a jeszeze winnica i figa, i granatowe jabłka, i drzewo oliwne nie zakwitło; od dnia tego błogosławić będę.”есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего дня Я благословлю их. ѓще є3щE познaетсz на гумнЁ, и3 ѓще є3щE віногрaдъ, и3 смHкви, и3 ћблонь, и3 древA м†сличнаz не твор‰щаz плодA; t днE сегw2 блгcвлю2. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito became to pass
λόγος logos
N-NSM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromsecond
δευτέρου deuterou
A-GSN
δεύτεροςdeuterossecondlysecond
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Αγγαιον angaion
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
προφήτην profētēn
N-ASM
προφήτηςprofētēsprophetprophet,
τετράδι tetradi
N-NUI
strong:GN-NUIstrong:GN-NUIstrong:GN-NUI 
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰκάδι eikadi
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
μηνὸς mēnos
N-GSM
μένmenon the other hand[beautiful]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speaksaying,
 
21 Tłum. GrEn. Толк. stało się słowo I’alískie po raz drugi do Aggeusza dwudziestego czwartego dnia miesiąca mówiąc.И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день месяца, и сказано: И# бhсть сл0во гDне втори1цею ко ґггeю прbр0ку въ двaдесzть четвeртый мцcа гlz: 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰπὸν eipon
V-AAM-2S
λέγωlegōto speaksaying,
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
Ζοροβαβελ zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Σαλαθιηλ salathiēl
N-PRI
ΣαλαθιήλsalathiēlSalathiel[porch]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromof
φυλῆς fulēs
N-GSF
φυλήfulētribetribe
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
λέγων legōn
V-PAPRS
λέγωlegōto speak[dry land]
Ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
σείω seiō
V-PAI-1S
σείωseiōto shakeshall shake
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οὐρανὸν ouranon
N-ASM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ξηρὰν xēran
A-ASF
ξηρόςxērosdried up/withereddry .
 
22 Tłum. GrEn. Толк. “Oświadcz Zorobabelowi, książęciu judzkiemu, mówiąc: Ja poruszę niebo równocześnie i ziemię.скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я небо и землю; рцы2 къ зоровaвелю сhну салаfіи1леву t колёна їyдова глаг0лz: ѓзъ потрzсY нeбомъ и3 землeю, и3 м0ремъ и3 сyшею, 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταστρέψω katastrepsō
V-FAI-1S
καταστρέφωkatastrefōto overturnI shall eradicate
θρόνους thronous
N-APM
θρόνοςthronosthronethrones
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀλεθρεύσω olethreusō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
δύναμιν dunamin
N-ASF
δύναμιςdunamispowerpower
βασιλέων basileōn
N-GPM
βασιλεύςbasileuskingof kings
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ἐθνῶν ethnōn
N-GPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταστρέψω katastrepsō
V-FAI-1S
καταστρέφωkatastrefōto overturnI shall eradicate
ἅρματα harmata
N-APN
ἅρμαharmachariotchariots
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναβάτας,     anabatas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταβήσονται katabēsontai
V-FMI-3P
καταβαίνωkatabainōto come/go downthere shall come down
ἵπποι hippoi
N-NPM
ἵπποςhipposhorsehorses
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναβάται anabatai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ῥομφαίᾳ romfaia
N-DSF
ῥομφαίαromfaiasworda broadsword
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withagainst
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀδελφὸν adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherhis brother.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. I wywrócę stolicę królestw ? i skruszę moc królestwa narodów; i wywrócę wóz i wsiadającego nań, padną konie i jeźdźcy na nich, mąż od miecza brata swego.и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. и3 превращY прест0лы царeй, и3 потреблю2 си1лу царeй kзhческихъ, и3 превращY колєсни1цы и3 всaдники, и3 сни1дутъ к0ни и3 всaдницы и4хъ, кjйждо во nрyжіи на брaта своего2. 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day,
ἐκείνῃ,     ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
λήμψομαί lēmpsomai
V-FMI-1S
λαμβάνωlambanōto takeI will take
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
Ζοροβαβελ zorobabel
N-PRI
ΖοροβάβελzorobabelZerubbabel[Zerubbabel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Σαλαθιηλ salathiēl
N-PRI
ΣαλαθιήλsalathiēlSalathiel[porch]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
δοῦλόν doulon
N-ASM
δοῦλοςdoulosslavemy servant,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θήσομαί thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will set
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σφραγῖδα,     sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragisseala seal.
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ᾑρέτισα,     hēretisa
V-AAI-1S
αἱρετίζωhairetizōto chooseI have selected you,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
24 Tłum. GrEn. Толк. W ów dzień, mówi Pan zastępów, wezmę ciebie, Zorobabelu, synu Salatiela, sługo mój, mówi Pan, i położę cię jak sygnet; bo ciebie obrałem, mówi Pan zastępów.”В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.Въ т0й дeнь, гlетъ гDь вседержи1тель, пріимy тz, зоровaвелю салаfіи1левъ, рaбе м0й, гlетъ гDь, и3 положy тz ћкw печaть, понeже тS и3збрaхъ, гlетъ гDь вседержи1тель.