MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Amosa

Proroctwo Amosa

TYTUŁ (1,1)
11 Słowa Amosa spośród pasterzy z Tekue, co widział o Izraelu za dni Ozjasza, króla judzkiego, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.CZĘŚC I(1,2 – 2,16)SĄD NAD NARODAMI I NAD IZRAELEM SĄD NAD NARODAMI (1,2 – 2,3). Nad Syryjczykami (2-5), Filistynami (6-8), Tyryjczykami (9-10), Edomitami (11-12), Am monitami (13-15), Moabitami (2,1-3).2 I rzekł: Pan z Syjonu zaryczy, a z Jeruzalem wyda głos swój; i płakały ozdoby pasterzów, a usechł szczyt Karmelu.3 To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go: ponieważ zmłócili wozami żelaznymi Galaad.4 I poślę ogień do domu Azaela i pożre domy Benadada.5 I skruszę zaworę Damaszku, i wytracę mieszkańców z pola bałwana i trzymającego berło z domu rozkoszy, i będzie zaprowa dzony lud syryjski do Cyreny, mówi Pan.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy i dla czterech nie odwrócę tego: iż przenieśli pojmanie doskonałe, aby je zamknąć w Idumei.7 I puszczę ogień na mury Gazy, i pożre domy jej.8 I wytracę mieszkańców z Azotu i trzymającego berło z Askalonu, i obrócę rękę moją na Akkaron, i zginą pozostali z Filistynów, mówi Pan Bóg.9 – To mówi Pan: Dla trzech występków Tyru i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że zamknęli pojmanie doskonałe w Idumei, a nie wspomnieli przymierza braterskiego.10 I puszczę ogień na mur Tyru, i pożre domy jego.11 – To mówi Pan: Dla trzech występków Edomu i dla czterech nie odwrócę tego: przeto iż prześladował mieczem brata swego i zgwałcił miłosierdzie swoje, i wytrwał dłużej w zapalczywości swojej, i zagniewanie swe zachował aż do końca.12 Puszczę ogień na Teman, i pożre domy Bosry.13 – To mówi Pan: Dla trzech występków synów Ammona i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że rozcinał brzemienne Galaadu, żeby rozszerzyć granice swoje.14 A rozniecę ogień na murze Rabby i pożre domy jej wśród okrzyków wojennych w dzień bitwy i z wichrem w dzień zawieruchy.15 I pójdzie Melchom w niewolę, on i książęta jego razem, mówi Pan.
21 Z To mówi Pan: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego, że spalił kości króla idumejskiego aż na popiół.2 I puszczę ogień na Moab, i spali domy Kariotu, i umrze wśród wrzawy Moab, przy odgłosie trąby;3 i wytracę sędziego spósród niego, i wszystkich książąt jego pobiję ż nim, mówi Pan. SĄD NAD KRÓLESTWAMI JUDY I IZRAELA (2,4-16). Nad ludą (4-5). Nad Izraelem: jego występki (6-8); dobrodziejstwa Boże (9-12); kara (13-16).4 To mówi Pan: Dla trzech występków Judy i dla czterech nie odwrócę tego: przeto że odrzucił zakon Pański, a przykazań jego nie zachował; bo ich zwiodły bałwany ich, za którymi chodzili ojcowie ich.5 I puszczę ogień na Judę, i pożre domy Jeruzalem.6 – To mówi Pan: Dla trzech występków Izraela i dla czterech nie odwrócę tego: dlatego że sprzedał za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za obu wie.7 Oni trą w prochu ziemi głowy ubogich, a drogę poniżonych skrzy wiają, i syn i ojciec jego chodzili do dziewki, aby znieważać imię święte moje.8 I na szatach zastawnych siadali koło każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.9 – A ja wygładziłem przed nimi Amorejczyków, których wysokość jak wysokość cedrów, a oni mocni jak dęby; i starłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodu.10 Ja to sprawiłem, że wyszliście z ziemi Egipskiej, i wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyków.11 I wzbudziłem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazarejczyków. Czy nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.12 A będzieáe nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie mówiąc: “Nie prorokujcie!”13 – Otóż ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz wyłożony sianem.14 I zginie ucleczka od prędkiego, a mocny nie otlzyma siły swojej i mocarz nie wyzwoli duszy swojej.15 I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swymi nie będzie wybawiony, a kto wsiada na koń, nie zachowa duszy swej,16 i kto mężnego serca między mocarzami, nago uciekać będzie dnia owego, mówi Pan.CZĘŚC 1I(3,1 – 6,15)PROROCTWA PRZECIW KRÓLESTWU IZRAELSKIEMU PEWNOŚĆ KARY, GROŻĄCEJ IZRAELOWI ZA JEGO WYSTĘPKI (3,1-15).Uprzywilejowane stanowisko Izraela pociągnie za sobą surowszy wymiar sprawiedliwości (I-2). Pewność kary, zapowiadanej przez proroka w imieniu Boga (3-8). Niech się poganie przypatrzą występkom Samarü (9-10). Kara dosięgnie tę ziemię (I I), zaledwie mała garstka ocaleje (12); ołtarze Betelu i patace będą zburzone (13- I 5).
31 Słuchajcie słowa, które Pan mówił o was, synowie Izraelowi, o wszystkim rodzie, który wywiodłem z ziemi Egipskiej, mówiąc:2 “Tylko was poznałem ze wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę na was wszystkie nieprawości wasze.”3 – Czy pójdą dwaj razem, jeśli się nie zgodzą ? 4 Czy zaryczy lew w lesie, jeśli łupu mieć nie będzie? Czy szczenię Iwie wypuści głos z legowiska swego, jeśli czego nie złapie?5 Czy wpadnie ptak do sidła na ziemi bez ptasznika? Czy podniesie się sidło z ziemi, pierwej niźli co pochwyci ?6 Czy zabrzmi trąba w mieście, a lud się nie zlęknie? Czy będzie w mieście nieszczęście, którego by Pan nie uczynił?7 Bo Pan Bóg niczego nie czyni, bez ujawnienia swej tajemnicy sługom swoim, prorokom.8 Lew zaryczy, któż się nie zlęknie? Pan Bóg przemówił, któż prorokować nie będzie?9 – Dajcież słyszeć w domach Azotu i w domach ziemi Egipskiej, i powiedzcie: Zbierzcie się na góry Samarii, a obaczcie szaleństwa wielkie wpośród niej i ucisk cierpią cych we wnętrzu jej.10 I nie umieli czynić prawości, mówi Pan, skarbiąc nieprawość i łupiestwo w domach swoich.11 – Przeto to mówi Pan Bóg: Będzie uciśniona i okrążona ziemia, i zdarta będzie z ciebie moc twoja, rozgrabią domy twoje.12 To mówi Pan: Jak gdyby wyrwał pasterz z paszczęki lwa dwie golenie albo koniec ucha, tak wyrwani będą synowie Izraelowi, którzy mieszkają w Samarii na stronie łóżka i na łożu damasceńskim.13 Słuchajcie, a oświadczcie w domu Jakubowym, mówi Pan, Bóg zastępów;14 bo w dzień, gdy nawiedzać pocznę przestępstwa Izraela, nawiedzę go i ołtarze Betelu, i obcięte będą rogi ołtarza, i upadną na ziemię.15 I porażę dom zimowy z domem letnim, i zginą domy z kości słoniowej, i będą rozwalone liczne domy, mówi Pan. WYSTĘPKI I KARA NIEWIAST SAMARYJSKICH (4,1-3).
41 Słuchajcie słowa tego, krowy tłuste, które jesteście na górze samaryjskiej, które uciskacie nędzarzów i niszczycie ubogich, które mówicie panom swym: “Przynieście, a będziemy pić!”2 Przysiągł Pan Bóg na świętość swoją, że oto dni przyjdą na was i wyniosą was na drzewcach, a ostatki wasze w garncach warzących.3 I dziurami wynijdziecie, jedna naprzeciw drugiej, a będziecie rzucone do Armon, mówi Pan. CZCZOŚĆ KULTU – BEZSKUTECZNOŚĆ KAR (4,4-13). Izraelici, zwiedzeni blaskiem zewnętrznego kultu (4-5), nie zrozumieli przestrogi, jaką im Bóg dawał przez różne klęski (6-11). Dlatego niech się przygotują na ostateczną karę (12-13).4 Chodźcie do Betelu – a bezbożnieczyńcie, do Galgali – a mnóżcie przestępstwa, i przynoście rano ofiary wasze, przez trzy dni dziesięciny wasze.5 I ofiarujcie chwałę z kwaszonego, obwołujcie dobrowolne ofiary i opowiadajcie; boście tak chcieli, synowie izraelscy, mówi Pan Bóg.6 -Stąd i ja dałem wam zdrętwienie zębów we wszystkich miastach waszych i niedostatek chleba po wszystkich miejscach waszych, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.7 Ja też wstrzymałem od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące od żniwa, i spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna była polana deszczem, a część, na którą nie spuściłem deszczu, wyschła.8 I przyszły dwa i trzy miasta do jednego miasta, aby pić wodę, i nie napiły się, a nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan.9 Karałem was wiatrem palącym i suszą; mnóstwo ogrodów waszych i winnic waszych, oliwnice wasze i figownice wasze pożerała gąsienica, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.10 Puściłem na was śmierć na sposób egipski, pozabijałem mieczem młodzieńców waszych aż do pojmania koni waszych, i uczyniłem, że przyszła zgnilizna obozów waszych do nozdrzy waszych, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.11 Wywróciłem was, jak wywrócił Bóg Sodomę i Gomorę, i staliście się jak głownia wyrwana z ognia, a nie wróciliście się do mnie, mówi Pan.12 – Przeto to uczynię tobie, Izraelu! A gdy ci to uczynię, przygotuj się, by wyjść naprzeciw Panu, Bogu twemu, Izraelu!13 Bo oto tworzący góry i stwarzający wiatr, i oznajmiający człowiekowi mowę swoją, czyniący mgłę poranną, a chodzący po wyżynach ziemi: Pan, Bóg zastępów, imię jego. NOWE NAPOMNIENIA (5,1-17). Żal proroka nad bliskim upadkiem Izraela (1-3), który nie szuka Pana, jak nalety (4-9), a wykracza na rótne sposoby przeciw sprawiedliwości (10-13), podczas gdy tylko spełnianie dobrych uczynków mogłoby jeszcze wyjednać u Boga zmiłowanie (14-15). Zguba wisi nad Izraelem (16-17).
5

Warsz. King J. 51 Tłum. GrEn. Толк. I Słuchajcie słowa tego, które ja podnoszę nad wami jako narzekanie: “Dom Izraelów upadł i więcej nie powstanie.Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Слhшите сл0во гDне, и4мже ѓзъ пріeмлю на вы2 плaчь: д0мъ ї}левъ падeсz и3 ктомY не приложи1тъ востaти: 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈκούσατε akousate
V-AAM-2P
ἀκούωakouōto hearHear
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogoswordword
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
τοῦτον,     touton
D-ASM
τοῦτονtoutonthis[Non]
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
λαμβάνω lambanō
V-PAI-1S
λαμβάνωlambanōto taketake up
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstagainst
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
θρῆνον,     thrēnon
N-ASM
θρῆνοςthrēnoslamentationa lamentation!
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Dziewica Izraelska rzucona jest na ziemię swoją, nie ma, kto by ją podniósł “Упала, не встает более дева Израилева! повержена на земле своей, и некому поднять ее. дэви1ца ї}лева повeржена на земли2 своeй, нёсть возставлsющагw ю5. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἜπεσεν epesen
V-AAI-3S
πίπτωpiptōto collapse[threshed]
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any more[to tear off]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
προσθῇ prosthē
V-AAS-3S
προστίθημιprostithēmito add (to)[base]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἀναστῆναι anastēnai
V-AAR
ἀνίστημιanistēmito ariseraising her up.
παρθένος parthenos
N-NSF
παρθένοςparthenosvirginVirgin
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ·     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἔσφαλεν esfalen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthits land;
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is none
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ἀναστήσων anastēsōn
V-FAPRS
ἀνίστημιanistēmito arise[Eliada]
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Bo to mówi Pan Bóg: W mieście, z którego wychodziło tysiąc, pozostanie stu, a z którego wychodziło stu, pozostanie dziesięciu w domu Izraelowym.Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячею, останется только с сотнею, и выступавший сотнею, останется с десятком у дома Израилева. Понeже сі‰ гlетъ гDь бGъ: и3з8 грaда, и3з8 негHже и3схождaше тhсzща, њстaнетсz въ нeмъ сто2: и3 и3з8 негHже и3схождaше сто2, њстaнетъ въ нeмъ дeсzть д0му ї}леву. 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]

T-NSF
hothe/this/who 
πόλις,     polis
N-NSF
πόλιςpoliscitycity
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἐξεπορεύοντο exeporeuonto
V-IMI-3P
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outwent
χίλιοι,     chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand,
ὑπολειφθήσονται hupoleifthēsontai
V-FPI-3P
ὑπολείπωhupoleipōto leaveshall be left with
ἑκατόν,     hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromfrom out
ἧς hēs
R-GSF
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἐξεπορεύοντο exeporeuonto
V-IMI-3P
ἐκπορεύωekporeuōto come/go outwent forth
ἑκατόν,     hekaton
N-NUI
ἑκατόνhekatonhundreda hundred,
ὑπολειφθήσονται hupoleifthēsontai
V-FPI-3P
ὑπολείπωhupoleipōto leaveshall be left
δέκα deka
N-NUI
δέκαdekatenten
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoThe
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Bo to mówi Pan domowi Izraelowemu: Szukajcie mię, a żyć będziecie!Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и будете живы. Понeже сі‰ гlетъ гDь къ д0му ї}леву: взыщи1те менE и3 поживетE: 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
Ἐκζητήσατέ ekzētēsate
V-AAM-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outInquire of
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζήσεσθε·     zēsesthe
V-FMI-2P
ζάωzaōto liveyou shall live.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. A nie szukajcie Betelu, do Galgali nie chodźcie i do Bersabei nie przejdziecie; bo Galgala w niewolę zaprowadzone będzie, a Betel będzie niepożyteczne.Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в Вирсавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен и Вефиль обратится в ничто. ґ не взыскyйте веfи1лz и3 въ галгaлу не входи1те и3 ко клaдzзю клsтвы не ходи1те, ћкw галгaла плэнsема плэни1тсz, и3 веfи1ль бyдетъ ѓки не бhвъ. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μὴ
ADV
μήnotdo not
ἐκζητεῖτε ekzēteite
V-PAI-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outseek after
Βαιθηλ baithēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
Γαλγαλα galgala
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μὴ
ADV
μήnotenter not,
εἰσπορεύεσθε eisporeuesthe
V-PMM-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enterenter not,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
φρέαρ frear
N-ASN
φρέαρfrearwell/abyssWell
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ὅρκου horkou
N-GSM
ὅρκοςhorkosoathOath
μὴ
ADV
μήnotdo not pass over!
διαβαίνετε,     diabainete
V-PAM-2P
διαβαίνωdiabainōto crossdo not pass over!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
γαλγαλα galgala
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
αἰχμαλωτευομένη aichmalōteuomenē
V-PPPRS
αἰχμαλωτεύωaichmalōteuōto take captiveby capturing
αἰχμαλωτευθήσεται,     aichmalōteuthēsetai
V-FPI-3S
αἰχμαλωτεύωaichmalōteuōto take captiveshall be captured,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βαιθηλ baithēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
οὐχ ouch
ADV
οὐounonot
ὑπάρχουσα·     huparchousa
V-PAPRS
ὑπάρχωhuparchōto be[Nacon]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Szukajcie Pana, a żyjcie, aby snadź nie zapalił się jak ogień dom Józefa,i pożre, a nie będzle, kto by ugasił Betel.Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вефиле. Взыщи1те гDа и3 поживетE, ћкw да не возжжeтсz ћкw џгнь д0мъ їHсифовъ, и3 поsстъ є3го2, и3 не бyдетъ ўгашaющагw д0му ї}лева. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκζητήσατε ekzētēsate
V-AAM-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outInquire of
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζήσατε,     zēsate
V-AAM-2P
ζάωzaōto livelive!
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μὴ
ADV
μήnot[4should not
ἀναλάμψῃ analampsē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how6as
πῦρ pur
N-NSN
πῦρpurfire7fire
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouse2house
Ιωσηφ,     iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJoseph[Heleph]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καταφάγεται katafagetai
V-FMI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devourit should devour
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere shall not be
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
σβέσων sbesōn
V-FAPRS
σβέννυμιsbennumito extinguishextinguishing
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
οἴκῳ oikō
N-DSM
οἶκοςoikoshousehouse
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wy, którzy sąd w piołun obracacie, a sprawiedliwość na ziemi opuszczacie.О, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! ГDь творsй въ высотY сyдъ и3 прaвду на земли2 положи2: 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]
ho
T-NSM
hothe/this/whoThe one
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makeappointing
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2in
ὕψος hupsos
N-ASN
ὕψοςhupsosheight3 height
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgment1judgment],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousness[2righteousness
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward3for
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth4 earth
ἔθηκεν,     ethēken
V-AAI-3S
τίθημιtithēmito place1established];
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Tego, który uczynił Wóz niebieski i Kosę, i który obraca ciemność w zaranie, a dzień w noc odmienia; który woła wody morskie i wylewa je na powierzchnię ziemi,Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? - Господь имя Ему! творsй вс‰ и3 претворszй, и3 њбращazй во ќтро сёнь смeртную и3 дeнь въ н0щь помрачazй, призывazй в0ду морскyю и3 разливazй ю5 на лицE земли2: 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makemaking
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετασκευάζων metaskeuazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκτρέπων ektrepōn
V-PAPRS
ἐκτρέπωektrepōto turn/wander awayturning
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whoThe one
πρωῒ prōi
ADV
πρωΐprōimorning3the morning
σκιὰν skian
N-ASF
σκιάskiashadow1 shadow],
θανάτου thanatou
N-GSM
θάνατοςthanatosdeath[cleft]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday[2day
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward3into
νύκτα nukta
N-ASF
νύξnuxnight4night
συσκοτάζων,     suskotazōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
προσκαλούμενος proskaloumenos
V-PMPRS
προσκαλέωproskaleōto call to/summoncalling on
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwater
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκχέων ekcheōn
V-PAPRS
ἐκχέωekcheōto pour outpouring
αὐτὸ auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth --
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamehis name.
αὐτῷ·     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Pan imię jego. Który się uśmiecha w zburzeniu mocnego i spustoszenie na mocarza przywodzi.Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. гDь бGъ вседержи1тель и4мz є3мY: раздэлszй сокрушeніе на крёпость и3 бёдство на твердhню наводsй. 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe one
διαιρῶν diairōn
V-PAPRS
διαιρέωdiaireōto distributedividing
συντριμμὸν suntrimmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstinto
ἰσχὺν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengthstrength,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταλαιπωρίαν talaipōrian
N-ASF
ταλαιπωρίαtalaipōriamisery[2misery
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
ὀχύρωμα ochurōma
N-ASN
ὀχύρωμαochurōmastronghold4 fortress
ἐπάγων.     epagōn
V-PAPRS
ἐπάγωepagōto bring upon1 one bringing].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. – Nienawidzili karcącego w bramie, a mówiącym doskonale brzydzili się.А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Возненави1дэша ў врaтъ наказyющаго, и3 сл0вомъ првdнымъ возгнушaшасz. 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐμίσησαν emisēsan
V-AAI-3P
μισέωmiseōto hateThey detested
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2at
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgate3 gates
ἐλέγχοντα elenchonta
V-PAPAS
ἐλέγχωelenchōto rebuke1 one reproving],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λόγον logon
N-ASM
λόγοςlogosword[3word
ὅσιον hosion
A-ASM
ὅσιοςhosiosholy2 sacred
ἐβδελύξαντο.     ebdeluxanto
V-AMI-3P
βδελύσσομαιbdelussomaito abhor1they abhorred].
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Przeto, ponieważ łupiliście ubogiego, a łup wyborny braliście od nlego: domy z kamienia kwadratowego zbudujecie, a nie będziecie w nich mieszkać, winnic rozkosznych nasadzicie, a wina ich pić nie będziecie.Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них; разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Сегw2 рaди понeже пzстьми2 біeте ўб0гихъ и3 дaры и3збр†нны пріsсте t ни1хъ: д0мы ўкрaшєны согради1сте, и3 не вселитeсz въ ни1хъ, віногрaды вожделBнны насади1сте, и3 не и4мате пи1ти вінA t ни1хъ. 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
κατεκονδυλίζετε katekondulizete
V-IAI-2P
strong:GV-IAI-2Pstrong:GV-IAI-2Pstrong:GV-IAI-2P 
πτωχοὺς ptōchous
N-APM
πτωχόςptōchospoor1 poor],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δῶρα dōra
N-APN
δῶρονdōrongift[3gifts
ἐκλεκτὰ eklekta
A-APN
ἐκλεκτόςeklektosselect2choice
ἐδέξασθε edexasthe
V-AMI-2P
δέχομαιdechomaito receive1they took]
παρ'     par
PREP
παράparafrom/with/besidefrom
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οἴκους oikous
N-APM
οἶκοςoikoshouse[3houses
ξυστοὺς xustous
A-APM
strong:GA-APMstrong:GA-APMstrong:GA-APM 
ᾠκοδομήσατε ōkodomēsate
V-AAI-2P
οἰκοδομέωoikodomeōto build1 you built],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthat
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
κατοικήσητε katoikēsēte
V-AAS-2P
κατοικέωkatoikeōto dwellshall you dwell
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς,     autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀμπελῶνας ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyard[3vineyards
ἐπιθυμητοὺς epithumētous
A-APM
strong:GA-APMstrong:GA-APMstrong:GA-APM 
ἐφυτεύσατε efuteusate
V-AAI-2P
φυτεύωfuteuōto plant1you planted],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
πίητε piēte
V-AAS-2P
πίνωpinōto drinkshould you drink
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswineof their wine.
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Bo poznałem liczne występki wasze i mocne grzechy wasze: nieprzyjaciele sprawledliwego, biorący dar, a ubogich uciskający w bramie.Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Ћкw ўвёдэхъ мнHга нечє1стіz в†ша, и3 крёпцы грэси2 вaши, попирaюще првdнаго, пріeмлюще премBны и3 ўбHгіz t врaтъ tрэsюще. 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἔγνων egnōn
V-AAI-1S
γινώσκωginōskōto knowI knew
πολλὰς pollas
A-APF
πολύςpolusmuchmany
ἀσεβείας asebeias
N-APF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpious deeds
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἰσχυραὶ ischurai
A-NPF
ἰσχυρόςischurosstrong[2mighty
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἁμαρτίαι hamartiai
N-NPF
ἁμαρτίαhamartiasin3sins
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καταπατοῦντες katapatountes
V-PAPRP
καταπατέωkatapateōto trampletrampling
δίκαιον,     dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust,
λαμβάνοντες lambanontes
V-PAPRP
λαμβάνωlambanōto taketaking
ἀλλάγματα allagmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πένητας penētas
N-APM
πένηςpenēspoor[2 needy
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3at
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgate4 gates
ἐκκλίνοντες.     ekklinontes
V-PAPRP
ἐκκλίνωekklinōto turn from1turning aside].
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Przeto roztropny w tym czasie milczeć będzie, bo czas zły jest.Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Сегw2 рaди смhслzй въ то2 врeмz премолчи1тъ, ћкw врeмz лукaво є4сть. 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofBecause of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
συνίων suniōn
V-PAPRS
συνίημιsuniēmito understandperceiving
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who[that]
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timethat time
ἐκείνῳ ekeinō
D-DSM
ἐκεῖνοςekeinosthatthat time
σιωπήσεται,     siōpēsetai
V-FMI-3S
σιωπάωsiōpaōbe quietshall keep silent,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timetime
πονηρός ponēros
A-NSM
πονηρόςponērosevil/badis evil.
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. – Szukajcie dobra a nie zła, żebyście żyli, a będzie Pan, Bóg zastępów z wami, jak mówiliście.Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, - и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Взыщи1те добрA, ґ не ѕлA, ћкw да поживетE, и3 бyдетъ тaкw съ вaми гDь бGъ вседержи1тель, ћкоже рёсте: 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκζητήσατε ekzētēsate
V-AAM-2P
ἐκζητέωekzēteōto seek outInquire of
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
καλὸν kalon
A-ASN
καλόςkalosgoodgood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotnot
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πονηρόν,     ponēron
A-ASN
πονηρόςponērosevil/badwicked!
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ζήσητε·     zēsēte
V-AAS-2P
ζάωzaōto liveyou should live.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus --
μεθ'     meth
PREP
μετάmetawith/afterwith
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou spoke, ,
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Miejcie zło w nienawiści, a miłujcie dobro i ustanówcie w bramie sąd, może się Pan, Bóg zastępów, zmiłuje nad ostatkiem Józefa.Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. возненави1дэхомъ ѕл†z и3 возлюби1хомъ дHбраz: и3 возстaвите ў врaтъ сyдъ, ћкw да поми1луетъ гDь бGъ вседержи1тель њст†вшаz їHсифwва. 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΜεμισήκαμεν memisēkamen
V-RAI-1P
μισέωmiseōto hateWe have detested
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
πονηρὰ ponēra
A-APN
πονηρόςponērosevil/badevil ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἠγαπήκαμεν ēgapēkamen
V-RAI-1P
ἀγαπάωagapaōto lovewe loved
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
καλά·     kala
A-APN
καλόςkalosgoodgood .
καὶ kai
CONJ
καίkaiandThen
ἀποκαταστήσατε apokatastēsate
V-AAM-2P
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restorerestore
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2in
πύλαις pulais
N-DPF
πύληpulēgate3 gates
κρίμα,     krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgment1judgment]!
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἐλεήσῃ eleēsē
V-AAM-3S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercy[4should show mercy on
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord1 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod2God
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty3almighty]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
περιλοίπους periloipous
A-APM
strong:GA-APMstrong:GA-APMstrong:GA-APM 
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
Ιωσηφ.     iōsēf
N-PRI
ἸωσήφiōsēfJoseph[Heleph]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto to mówi Pan, Bóg zastępów, panujący: Po wszystkich ulicach narzekanie, a po wszystkich miejscach, które zewnątrz są, powiedzą: “Biada, biada!” I będą przyzywać oracza na płacz a do narzeka nia tych, którzy umieją narzekać.Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: "увы, увы!", и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях - плакать, Сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бGъ вседержи1тель: на всёхъ ст0гнахъ (бyдетъ) плaчь, и3 на всёхъ путeхъ речeтсz: ўвы2 лю1тэ, ўвы2 лю1тэ! призовeтсz земледёлецъ на плaчь и3 на рыдaніе, и3 на вёдzщихъ плaчь, 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
τάδε tade
D-APN
ὅδε, ἥδεhhode ēdethisthus
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who 
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
πάσαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
πλατείαις plateiais
A-DPF
πλατεῖαplateiawide street/roadsquares
κοπετός,     kopetos
N-NSM
κοπετόςkopetoslamentationa beating of the breast,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πάσαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
ὁδοῖς hodois
N-DPF
ὁδόςhodosroadways
ῥηθήσεται rēthēsetai
V-FPI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[Horam]
οὐαί·     ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe,
Οὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!woe.
κληθήσεται klēthēsetai
V-FPI-3S
καλέωkaleōto call[2shall be called
γεωργὸς geōrgos
N-NSM
γεωργόςgeōrgosfarmer1 farmer]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
πένθος penthos
N-ASN
πένθοςpenthosgriefmourning,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κοπετὸν kopeton
N-ASM
κοπετόςkopetoslamentationbeating of the breast,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
εἰδότας eidotas
V-RAPAP
εἴδωeidōto knowknowing
θρῆνον,     thrēnon
N-ASM
θρῆνοςthrēnoslamentationwailing.
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I po wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę przez pośrodek ciebie, mówi Pan.и во всех виноградниках будет плач, ибо Я пройду среди тебя, говорит Господь. и3 на всёхъ путeхъ плaчь, понeже пройдY средЁ тебє2, речE гDь. 5,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandEven
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πάσαις pasais
A-DPF
πᾶςpasallall
ὁδοῖς hodois
N-DPF
ὁδόςhodosroadways
κοπετός,     kopetos
N-NSM
κοπετόςkopetoslamentationa beating of the breast.
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
διελεύσομαι dieleusomai
V-FMI-1S
διέρχομαιdierchomaito pass through[virgin]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
μέσου mesou
A-GSN
μέσοςmesosmidstyour midst,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Biada pożądającym dnia Pańskiego! Cóż wam po nim? Dzień ten Pański to ciemność, a nie światłość.Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, Ўвы2 лю1тэ желaющымъ днE гDнz! вскyю вaмъ сeй дeнь гDень; сeй бо є4сть тьмA, ґ не свётъ: 5,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟὐαὶ ouai
INJ
οὐαίouaiwoe!Woe,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
ἐπιθυμοῦντες epithumountes
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeradayday
κυρίου·     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord, ,
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]

T-NSF
hothe/this/who1the
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday2day
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3of the
κυρίου;     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4 lord]?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandEven
αὐτή autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
σκότος skotos
N-NSN
σκότοςskotosdarknessdarkness
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounonot
φῶς,     fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Jak gdyby uciekał mąż przed lwem, a zabiegł mu niedźwiedź; a wszedłszy do domu i podparł się ręką swą na ścia nie, a ukąsiłby go wąż.то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. ћкоже ѓще ўбэжи1тъ человёкъ t лицA львA, и3 нападeтъ нaнь медвёдица: и3 вск0читъ въ д0мъ и3 њпрeтсz рукaма свои1ма њ стёну, и3 ўсёкнетъ є3го2 ѕміS. 5,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichin which
τρόπον tropon
N-ASM
τρόποςtroposwaymanner
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)[Carkas]
φύγῃ fugē
V-AAS-3S
φυγήfugēflight[to turn]
ἄνθρωπος anthrōpos
N-NSM
ἄνθρωποςanthrōposa human1a man]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfaceface
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λέοντος leontos
N-GSM
λέωνleōnlionof a lion,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμπέσῃ empesē
V-FMI-2S
ἐμπίπτωempiptōto fall into[2should fall
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἄρκος,     arkos
N-NSF
ἄρκτοςarktosbear1a bear].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰσπηδήσῃ eispēdēsē
V-AAS-3S
εἰσπηδάωeispēdaōto rush intohe should rush
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehis house,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπερείσηται apereisētai
V-AMS-3S
strong:GV-AMS-3Sstrong:GV-AMS-3Sstrong:GV-AMS-3S 
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who[that]
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhis hands
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who[that]
τοῖχον toichon
N-ASM
τοῖχοςtoichoswallwall,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δάκῃ dakē
V-AAS-3S
δάκνωdaknōto bite[2should bite
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
ὄφις.     ofis
N-NSM
ὄφιςofissnake1a serpent].
 
20 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie ciemnością dzień Pański, a nie światłością; i mrok, a nie jasność w nim ?Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния. Нёсть ли дeнь гDень тьмA, ґ не свётъ, и3 мглA не и3мyщи свёта своегw2; 5,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotIs not
σκότος skotos
N-NSN
σκότοςskotosdarknessdarkness

T-NSF
hothe/this/whothe
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounonot
φῶς;     fōs
N-NSN
φῶςfōslightlight?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γνόφος gnofos
N-NSM
γνόφοςgnofosdarknessdimness,
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχων echōn
V-PAPRS
ἔχωechōto have/behaving
φέγγος fengos
N-ASN
φέγγοςfengoslightbrightness
αὐτῇ.     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. – Mam w nienawiści i odrzuciłem święta wasze, ani nie przyjmę woni zgromadzeń waszych.Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Возненави1дэхъ и3 tверг0хъ прaздники вaшz и3 не њбонsю жeртвъ въ с0нмэхъ вaшихъ: 5,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμεμίσηκα memisēka
V-RAI-1S
μισέωmiseōto hateI have detested,
ἀπῶσμαι apōsmai
V-RMI-1S
ἀπωθέωapōtheōto rejectI have thrust away
ἑορτὰς heortas
N-APF
ἑορτήheortēfestivalyour holiday ,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ὀσφρανθῶ osfranthō
V-APS-1S
strong:GV-APS-1Sstrong:GV-APS-1Sstrong:GV-APS-1S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
πανηγύρεσιν panēguresin
N-DPF
πανήγυριςpanēgurisassemblyyour festivals.
ὑμῶν·     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
22 Tłum. GrEn. Толк. A jeśli mi ofiarować będziecie całopalenia i dary wasze, nie przyjmę i na śluby tłustości waszych nie spojrzę.Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. занE ѓще принесeте ми2 всесожжє1ніz и3 жє1ртвы вaшz, не пріимY, и3 на спаси1тєльнаz kвлeніz вaшегw не призрю2. 5,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
ἐνέγκητέ enenkēte
V-AAS-2P
φέρωferōto bear/leadyou should bring
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ὁλοκαυτώματα holokautōmata
N-APN
ὁλοκαύτωμαholokautōmaburnt offeringwhole burnt-offerings
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
θυσίας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrificeyour sacrifice offerings,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
οὐ ou
ADV
οὐounoI will not
προσδέξομαι prosdexomai
V-FMI-1S
προσδέχομαιprosdechomaito wait for/welcomefavorably receive .
αὐτά,     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
σωτηρίου sōtēriou
N-GSN
σωτήριονsōtērionsaving[5deliverance
ἐπιφανείας epifaneias
N-APF
ἐπιφάνειαepifaneiaappearing3 grandeur
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1I will not
ἐπιβλέψομαι.     epiblepsomai
V-FMI-1S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/at2look upon].
 
23 Tłum. GrEn. Толк. Odejmij ode mnie zgiełk pieśni twoich i piosenekУдали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Tстaви t менє2 глaсъ пёсней твои1хъ, и3 пёсни nргaнwвъ твои1хъ не послyшаю. 5,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμετάστησον metastēson
V-AAM-2S
μεθίστημιmethistēmito moveRemove
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
ἦχον ēchon
N-ASM
ἦχοςēchossoundsound
ᾠδῶν ōdōn
N-GPF
ὅδε, ἥδεhhode ēdethis[Chidon]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ψαλμὸν psalmon
N-ASM
ψαλμόςpsalmospsalm[3 psalm
ὀργάνων organōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1I will not
ἀκούσομαι·     akousomai
V-FMI-1S
ἀκούωakouōto hear2hear].
 
24 Tłum. GrEn. Толк. liry twojej słuchać nie będę. I odkryje się sąd jak woda, a sprawiedli wość jak potok gwałtowny.Пусть, как вода, течет суд, и правда - как сильный поток! И# повaлитсz ћкоже водA сyдъ, и3 прaвда ћкоже водотeча непрох0дна. 5,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κυλισθήσεται kulisthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how3as
ὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater4water
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment1judgment],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
δικαιοσύνη dikaiosunē
N-NSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
χειμάρρους cheimarrous
A-NSM
χείμαρροςcheimarrosbrook[2rushing stream
ἄβατος.     abatos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
 
25 Tłum. GrEn. Толк. – Czy składaliście mi ofiary i obiatę na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? є3дA заколє1ніz и3 трє1бы принес0сте ми2 въ пустhни лётъ четhредесzть, д0ме ї}левъ; 5,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμὴ
ADV
μήnotDid
σφάγια sfagia
N-APN
σφάγιονsfagionsacrificial victim[3victims for slaughter
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
θυσίας thusias
N-APF
θυσίαthusiasacrifice5sacrifices
προσηνέγκατέ prosēnenkate
V-AAI-2P
προσφέρωprosferōto bring to1you bring near
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
ἐρήμῳ erēmō
N-DSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness?
τεσσαράκοντα tessarakonta
N-NUI
τεσσαράκονταtessarakontafortyfor forty
ἔτη,     etē
N-APN
ἔτοςetosyearyears
οἶκος oikos
N-NSM
οἶκοςoikoshouseO house
Ισραηλ;     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. I nosiliście namiot Molochowi waszemu i obraz bałwanów waszych, gwiazdę boga waszego, które uczyniliście sobie.Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. И# воспріsсте ски1нію мол0хову и3 ѕвэздY б0га вaшегw ремфaна, w4бразы, ±же сотвори1сте себЁ. 5,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνελάβετε anelabete
V-AAI-2P
ἀναλαμβάνωanalambanōto take upyou took up
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
σκηνὴν skēnēn
N-ASF
σκηνήskēnētenttent
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Μολοχ moloch
N-PRI
ΜολόχmolochMolech[Jashobeam]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἄστρον astron
N-ASN
ἄστρονastronstarstar
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodof your god,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
Ραιφαν,     raifan
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
τύπους tupous
N-APM
τύποςtuposmark/exampleimpressions
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὓς hous
R-APM
οὖςousear[sheep]
ἐποιήσατε epoiēsate
V-AAI-2P
ποιέωpoieōto do/makeyou made
ἑαυτοῖς.     heautois
D-DPM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selffor yourselves.
 
27 Tłum. GrEn. Толк. I uczynię, że się przesiedlicie za Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów imię jego.За то Я переселю вас за Дамаск, говорит Господь; Бог Саваоф - имя Ему!И# преселю1 вы дaлэе дамaска, гlетъ гDь: бGъ вседержи1тель и4мz є3мY.5,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μετοικιῶ metoikiō
V-FAI-1S
μετοικίζωmetoikizōto deportI will displace
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἐπέκεινα epekeina
ADV
ἐπέκειναepekeinabeyondbeyond
Δαμασκοῦ,     damaskou
N-GS
ΔαμασκόςdamaskosDamascus[unripe grape]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
παντοκράτωρ pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty
ὄνομα onoma
N-NSN
ὄνομαonomanamename
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

61 Biada wam, którzy jesteście bogaci na Syjonie, a pokładacie ufność w górze samaryjskiej, co celniejsi, głowy ludów, chodzący wyniośle do domu Izraelskiego!2 Zajdźcie do Chalane i obaczcie, a stamtąd idźcie do Emat wielkiego i zstąpcie do Get filistyńskiego i doˇnajlepszych ich królestw, czy szersze są granice ich niż granice wasze.3 Wy, którzy jesteście odłączeni na dzień zły, a przybliżacie się do stolicy nieprawości.4 Którzy sypiacie na łożach słoniowych, a rozpustujecie na pościelach waszych; którzy jadacie baranka z trzody i cielce spośród stada.5 Którzy śpiewacie przy dźwięku harfy; mniemali, że mieli jak Dawid narzędzia muzyczne.6 Którzy piją czaszami wino i przedniejszym olejkiem się namaszczają, a wcale się nie przejmowali upadkiem Józefa.7 – Przeto teraz powędrują na przodzie wygnańców i będzie położony koniec gromadzie rozpustnych.8 Przysiągł Pan Bóg na duszę swoją, mówi Pan, Bóg zastępów: Brzydzę się ja pychą Jakuba, a domów jego nienawidzę i wydam miasto z mie szkańcami jego.9A jeśli pozostanie dziesięciu mężów w domu jednym, i ci pomrą.10 I weźmie go bliski jego, i spali go, aby wynieść kości z domu, i powie temu, który jest wewnątrz domu:11 “Czy jest jeszcze u ciebie ?” A on odpowie: “Już koniec.” I rzecze mu: “Milcz, a nie wspominaj imienia Pańskiego.”12 Bo oto Pan rozkaże i skarze dom większy obaleniem a dom mniejszy porysowaniem.13 – Czy mogą biegać konie po skałach, albo czy można orać bawołami, że przemieniliście sąd w gorzkość, a owoc sprawiedliwości w piołun?14 Wy, którzy się radujecie niczym, którzy mówicie: “Czy nie mocą naszą wzięliśmy sobie rogi ?”15 – Bo oto wzbudzę przeciwko wam, domu Izraelów, mówi Pan, Bóg zastępów, naród, i skruszy was od wejścia do Emat, aż do potoku puszczy.CZĘŚC III(7,1 – 9,15)WIDZENIA CZAS POBŁAŻANIA MINĄŁ, ZNISZCZENIE POSTANOWIONE (7,1- 8,3). Odwrócona na prośbę proroka plaga szaraflczy (1-3) i posuchy (4-6). Kiehnia murarska, symbol zbliżającej się ruiny (7-9). Starcie proroka z kapłanem Amazjaszem (10-17). Nowy symbol zniszczenia (8,1-3).
71 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzył szarańczę na początku wyrastającej trawy deszczu późnego, a oto deszcz późny przyszedł po skoszeniu królewskim.2 I stało się, gdy dokończyła jeść trawę ziemi, rzekłem: “Panie, Boże, bądź miłościw, proszę; któż podniesie Jakuba, bo jest maluczki?”3 Zmiłował się Pan nad tym. “Nie będzie,” rzekł Pan.4 – To mi ukazał Pan Bóg: oto wołał Pan Bóg: “Sądu!” do ognia i pożarł przepaść wielką,i zjadł część zarazem. I rzekłem:5 “Panie, Boże, przestań, proszę; kto podniesie Jakuba, bo maluczki jest?”6 Zmiłował się Pan nad tym: “Lecz to nie będzie,” rzekł Pan Bóg.7 – To mi ukazał Pan: oto Pan stojący na murze otynkowanym, a w ręce jego kielnia murarska.8 I rzekł Pan do mnie: “Co ty widzisz, Amosie?” i rzekłem: “Kielnię murarską.” I rzekł Pan: “Oto ja położę kielnię wpośród ludu mego izraelskiego, nie będę więcej tynko wać go.9 I obalone będą wyżyny bałwana, a świątynie Izraela spustoszone będą, i powstanę na dom Jeroboama z mieczem.”10 – I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jeroboama, króla izraelskiego, mówiąc: “Powstał przeciw tobie Amos wpośród domu izraelowego, nie będzie mogła ziemia znieść wszystkich mów jego.11 Bo to mówi Amos: “Od miecza umrze Jeroboam, a Izrael pojmany przesiedli się z ziemi swej.”12 I rzekł Amazjasz do Amosa: “Który widzisz, idź, uciekaj do ziemi Judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj.13 A w Betelu nie będziesz więcej prorokował, bo świątynią jest królewską i domem królestwa jest.” 14 I odpowiedział Amos, i rzekł do Amazjasza: “Nie jestem prorokiem i nie jestem synem proroka, ale jestem pasterzem, skubiącym sykomory. I wziął mię Pan, gdy chodziłem za bydłem, i rzekł Pan do mnie: “Idź, prorokuj do ludu mego izraelskiego.”16 A teraz słuchaj słowa Pańskiego: Ty mówisz: “Nie będziesz prorokował przeciw Izraelowi i nie będziesz wylewał mo wy na dom bałwana.”17 Przeto to mówi Pan: Żona twoja w mieście nierząd uprawiać będzie, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną, ziemia twoja sznurem pomierzona będzie, ty w ziemi splugawionej umrzesz, a Izrael pojmany przeniesie się z ziemi swej.”
81 To mi ukazał Pan Bóg: oto hak owoców.2 I rzekł: “Co ty widzisz Amosie?” I rzekłem: “Hak owoców.” I rzekł Pan do mnie: “Przyszedł koniec na lud mój izraelski, nie minę go już więcej.3 A będą skrzypieć zawiasy kościoła w ów dzień, mówi Pan Bóg; wielu ich pomrze; na każdym miejscu milczenie rzucone będzie.” WINA I KARA (8,4-14). Ucisk ubogich (4-6), którego Bóg nie zapomni (7). Udział natury w sądzie Pańskim (8-9); tałoba jak po jedynaku (10). Pragnienie słowa Bożego nie zaspokojone (II-12). Kwiat narodu opadnie z powodu kultu zakazanego (13-14).4 Słuchajcie tego, którzy trapicie ubogiego, a czynicie, że giną biedacy na ziemi, mówiąc:5 “Kiedy minie miesiąc, a będziemy sprzedawali towary, i sobota a otworzymy zboże, aby umniejszać miary, a przyczyniać sykla i podsuwać szale zdradliwe,6aby dostać za srebro nędzarzy, a ubogich za buty, ażeby plewy pszeniczne sprzedawać?”7 Przysiągł Pan przeciw pysze Jakuba: “Nie zapomnę aż do końca wszystkich uczynków ich!”8 – Czyż dlatego nie poruszy się ziemia i nie będzie płakać wszelki mieszkaniec jej? I wzbierze wszystek jak rzeka, i będzie wygnany, i spłynie jak potok egipski.9 I będzie dnia owego, mówi Pan Bóg: zajdzie słońce w południe i uczynię, że się zaćmi ziemia w dzień jasny;10 i obrócę święta wasze w płacz, a wszystkie pieśni wasze w narzekanie, i oblokę wór na wszelki grzbiet wasz, a na każdą głowę obłysienie; i położę ziemię jakby w żałobie po jednorodzonym, a koniec jej jak dzień goryczy.11 – Oto dni idą, mówi Pan, i puszczę głód na ziemię: nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale słuchania słowa Pańskiego.12 I wzruszą się od morza aż do morza, i od północy aż na wschód będą obchodzić szukając słowa Pańskiego, a nie znajdą.13 – Owego dnia pomdleją panienki piękne i młodzieńcy dla pragnienia.14 Którzy przysięgają przez grzech Samarii i mówlą: “Żyje Bóg twój, Danie,” i “Żyje droga Bersabei,” upadną, a nie powstaną więcej.” NIC NIE UCHRONI OD KATASTROFY (9,1-7). Widok świątyni, zwalonej na modlących się w niej (1). Nikt nie ujdzie karzącej ręki Boga (2-4), która posiada na to dość potęgi (5-6). Uprzywilejowane stanowisko Izraela nie będzie dla niego obroną (7).
91 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i rzekł: “Uderz w zawiasę i niech sig wzruszą naprożniki, bo chciwość na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję, nie będą mogli uciec. Będą uciekać, ale nie będzie uratowany z nich ten, który ucieknie.2 Choćby zstąpili aż do otchłani, stamtąd wywiedzie ich ręka moja, i choćby wstąpili aż do nieba, stam tąd ich ściągnę.3 I choćby się skryli na szczycie Karmelu, stamtąd szperając wezmę ich, i choćby się skryli przed oczyma moimi w głębinę morską, tam rozkażę wężowi, a będzie ich kąsał. A,jeśli pójdą w niewolę przed nieprzyjaciółmi swymi,4 tam rozkażę mieczowi i pobije ich; i położę oczy moje na nich na złe, a nie na dobre.”5 A Pan, Bóg zastępów, ten dotyka ziemi, a zniszczeje, i płakać będą wszyscy mieszkańcy na niej, i wzbierze jak potok cały, a spłynie jak rzeka egipska.6 On buduje na niebie wysokie mieszkanie swoje, a snopek swój na ziemi zasadził; on przyzywa wody morskie i wylewa je na oblicze ziemi. Pan imię jego.7 – Czy nie jako synowie etiopscy wy jesteście mi, synowie izraelscy? mówi Pan. Czy nie Izraela wywiodłem: ziemi Egipskiej, a Filistynów z Kapadocji, a Syryjczykówz Cyreny ? ODBUDOWA IZRAELA (9,8-15). Zagłada nie będzie całkowita, dobrzy ocaleją (8-10). Odnowienie królestwa Dawidowego (11-12) i szczęścia (13-15).Oto oczy Pana Boga na królestwo8 grzeszące, a zetrę je z oblicza ziemi; wszakże do szczętu nie wygładzę domu Jakubowego, mówi Pan.9 Bo oto ja dam rozkaz i roztrząsę między wszystkimi narodami dom Izraelów, jak wstrząsają pszenicę w rzeszocie, a nie wypadnie kamyk na ziemię.10 Od miecza pomrą wszyscy grzesznicy ludu mego, którzy mówią: “Nie przybliży się ani nie przyjdzie na nas zło.”11 – Owego dnia podniosę przybytek Dawida, który upadł, i zbuduję znowu rozpadliny murów jego, a co się było obaliło, naprawię i znowu zbuduję go jak za dni dawnych,12 żeby posiedli ostatek Idumei i wszystkie narody, przeto iż wzywano imienia mego nad nimi, mówi Pan, czyniący to.13 – Oto dni idą, mówi Pan, i spotka oracz żeńca, a tłoczący winne grona siejącego nasienie; i będą sączyć góry słodkością, a wszystkie pagórki uprawione będą.14 I wrócę pojmanie ludu mego izraelskiego, i będą budować miasta spustoszone i będą w nich mieszkać; i będą też sadzić winnice i pić wino ich, i naczynią sadów, a będą jeść ich owoce.15 I osadzę ich w ziemi ich, a nie wyrwę ich więcej z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg twój.